Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011"

Transkript

1 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

2 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen ved Campus Næstved, UCSJ. Eksamensreglementet skal se i sammenhæng med uddannelsernes uddannelsesbekendtgørelser, studieordninger og lokale tillæg til disse. Vedr. den enkelte prøve henvises der til den uddannelsesspecifikke prøvebeskrivelse. Udgangspunkt for eksamensreglementet er: BEK nr af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Jf. BEK nr 1016 af 24/08/2010 kapitel 2 4 skal eksamensreglementet indeholde følgende punkter: a) Anvendelse af hjælpemidler, jf. 15. b) Det anvendte sprog ved prøven, jf. 17. c) Særlige prøvevilkår, jf. 18. d) Brug af egne og andres arbejder, jf. 19. e) Uregelmæssigheder, jf. 16, stk. 2 3, og 19 og 41. f) Klager, jf. kapitel. 10. g) Identifikation af eksaminanderne. h) Hvorledes bedømmelsen af eksaminandens formulerings - og staveevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, jf. 37, stk. 2. A) Anvendelse af hjælpemidler herunder elektroniske Under skriftlige og mundtlige prøver kan den studerende anvende hjælpemidler i form af litteratur, opslagsværker og egne noter med mindre andet er angivet i de uddannelsesspecifikke prøvebeskrivelser. Egne noter, den studerende opbevarer på bærbar PC, kan tillige anvendes. Det er ikke tilladt at låne hjælpemidler fra andre eksaminander under eksamen. Opkobling til internet, intranet eller anden elektronisk dataudveksling er ikke tilladt, hverken i forberedelsestiden eller under en prøve, med mindre det af den uddannelsesspecifikke prøvebeskrivelse fremgår, at dette i et konkret, afgrænset omfang er tilladt. Under prøven kan der gennemføres stikprøvekontrol ved manuel uanmeldt inspektion af skærm. Det er ikke tilladt for den studerende at medbringe mobiltelefoner i hverken forberedelses- eller eksamenslokale. Ved skriftlig eksamen skal mobiltelefoner slukkes og afleveres til eksamensvagten inden eksamen starter. Tasker skal placeres ved eksamensvagten under eksamen. Overtrædelse af disse bestemmelser behandles efter regler om eksamenssnyd jf. BEK nr /08/

3 B) Det anvendte sprog ved prøven Ifølge BEK nr /08/ aflægges prøver på dansk. Ved både skriftlige og mundtlige prøver skal den studerende anvende dansk eller evt. svensk/norsk med dansk tilpasning. Institutionen kan tillade at der aflægges prøve på et fremmedsprog, hvis forholdene gør det muligt. C) Særlige prøvevilkår SPS Der tilbydes særlige prøvevilkår til eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse herunder studerende der er omfattet af SPS (specialpædagogiskstøtte). Det aftales forud for prøven, individuelt med studievejlederen, hvilke hjælpemidler, der skal bruges eller evt. forlænget eksamenstid. Studerende på SPS-ordning eller tilsvarende kan endvidere ansøge om dispensation til ændring af prøveform (f.eks. fra skriftlig til mundtlig), hvis der kræves særlige hensyn. Det er en forudsætning, at der med ændringen ikke sker en ændring af prøvens niveau. Dispensation i henhold til ovenstående sker efter ansøgning og senest en måned før eksamen på den studerendes foranledning. Ellers følges ordinære regler. Ansøgning om forlænget tid indgives til studieadministrationen senest ved det berørte moduls start. Den studerende skal have svar på ansøgningen senest 3 uger før prøvens afholdelse. Andet modersmål end dansk Der tilbydes særlige prøvevilkår til eksaminander med et andet modersmål end dansk, når det vurderes, at dette er nødvendigt for at ligestille sådanne eksaminander med andre i prøvesituationen. Den studerende skal i god tid før eksamen henvende sig til studievejlederen, så de særlige prøvevilkår kan blive aftalt. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Jf. BEK nr /08/ D) Brug af egne og andres arbejder En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, vil blive bortvist fra prøven. Opstår der under eller efter en prøve formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning, indberettes dette til studieadministrationen. Bliver formodningen bekræftet, bortvises eksaminanden fra prøven. En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretsmæssig hjælp. E ) Uregelmæssigheder For sent fremmøde Møder en studerende for sent i forhold til det fastlagte og bekendtgjorte tidspunkt, afgør uddannelsesleder om vedkommende kan eksamineres ordinært. En skriftlig prøve er begyndt, når uddeling af opgaver eller andet eksamensmateriale er begyndt, eller når eksaminanden er blevet bekendt med prøvespørgsmål eller lignende. 3

4 Kommer eksaminanden for sent til en skriftlig prøve kan vedkommende kun deltage i prøven, hvis det er udelukket, at eksaminanden kan have modtaget oplysninger om opgaven og der er en rimelig grund til forsinkelsen. Ved mundtlig eksamen kan eksaminanden få tilbud om prøve på et senere tidspunkt, hvis forsinkelsen er rimeligt begrundet jf. BEK nr /08/ Forstyrrende adfærd Ved forstyrrende adfærd kan eksaminanden blive bortvist. Bortvisning kan være af kortere eller længere varighed. Gentagelser kan give varig bortvisning jf. BEK nr /08/ Fejl og mangler ved prøven Bliver institutionen i forbindelse med prøver opmærksom på fejl og mangler, der kan udbedres, træffes, evt. efter drøftelse med bedømmerne eller opgavestillerne, afgørelse om, hvordan udbedringen skal ske. Ved væsentlige fejl og mangler tilbydes ombedømmelse eller omprøve jf. BEK nr /08/ Force Majeure I særlige tilfælde ved f.eks. sygdom eller uvejr kan institutionen beslutte udsættelse af en eksamen. I givet fald vil dette meddeles hurtigst muligt på internet/fronter. F) Klager Klager skal indgives skriftligt og begrundet senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde jf. BEK /08/ Den studerende kan fortsætte uddannelsen, mens klagesagen behandles. Klagen kan vedrøre prøvegrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen. Uddannelsesinstitutionen forelægger straks klagen for de oprindelige bedømmere. Inden 2 uger efter modtagelsen af klagen skal uddannelsesinstitutionen have afgivet sin udtalelse. herefter har klageren 1 uge til at kommentere udtalelsen. Afgørelse af klagen træffes af institutionen på baggrund af bedømmernes faglige udtalelser og klagerens kommentarer til udtalelsen. Afgørelsen skal være skriftlig og begrundet og kan medføre en ny bedømmelse, tilbud om ny prøve eller at klageren ikke får medhold i klagen. Kun når bedømmerne er enige, kan det afgøres at der ikke gives medhold i klagen. Institutionen giver straks klageren og bedømmerne meddelelse om afgørelsen. Gives medhold i klagen, vil der blive udpeget nye bedømmere ved ombedømmelse. Omprøven bør finde sted snarest muligt. Omprøve eller ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter, Jf. BEK nr /08/2010 kap. 10. Den studerende kan anke institutionens afgørelse til ankenævnet jf. BEK /08/ G) Identifikation af eksaminanderne Eksaminanden skal på anfordring kunne fremvise gyldig legitimation (studiekort). Ved navnelighed mellem eksaminander foretages kontrol ved cpr-nummer. H) Formulerings- og staveevne 4

5 Ved bedømmelsen af professionsbachelorprojektet skal der, ud over det faglige indhold, også lægges vægt på eksaminandens formulerings- og staveevne, hvis eksamenspræstationen er affattet på dansk. Det fastsættes i studieordningen, hvorledes formulerings- og staveevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, jf. BEK nr /08/2010 4, stk. 2, nr. 3, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest. Der kan ansøges om dispensation herfor af eksaminander, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse. Ansøgning om dispensation indgives til studieadministrationen senest ved det berørte moduls start. Den studerende skal have svar på ansøgningen senest 3 uger før prøvens afholdelse. Bedømmelse af formulerings- og staveevne kan indgå i øvrige prøver. Se de uddannelsesspecifikke prøvebeskrivelser. Næstved den 3. Januar

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro. Eksamens Reglement

TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro. Eksamens Reglement TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro Eksamens Reglement opdateret september 2010 1 Eksamensreglement som beskriver regler og procedurer i forbindelse med afholdelse af prøver på Erhvervsakademi Dania,

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT 2015

EKSAMENSREGLEMENT 2015 EKSAMENSREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Indstilling til eksamen... 3 Antal prøver... 4 Beståelseskriterier... 6 Eksamenskalender og eksamensplan maj-juni 2015...

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Studieordning for Læreruddannelsen UCC

Studieordning for Læreruddannelsen UCC Studieordning for... 4 Studieordningens opbygning... 5 Fagene i læreruddannelsen... 6 Uddannelsens struktur... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2014 (Blaagaard/KDAS)... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2015

Læs mere

Eksamens- og prøveinformation

Eksamens- og prøveinformation Eksamens- og prøveinformation til 1g. 2015 1 Antal eksaminer: Prøvefagsudtræk: Udtræk for 1. og 2.g. Offentliggørelse: Kommunikation i eksamensperioden: Mundtlige eksaminer og prøver: Skriftlige eksaminer

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2010 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

september 2014 revideret 31 August 2014

september 2014 revideret 31 August 2014 september 2014 revideret 31 August 2014 Studieordning for uddannelsen til Transport og logistikøkonom (AK), gældende pr. 1. september 2014, landsdækkende fællesdel gældende for samtlige udbydere af uddannelsen

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

STUDIEORDNING. Produktionsteknologuddannelsen. Nærværende studieordning er gældende fra august 2014. Version 9.00

STUDIEORDNING. Produktionsteknologuddannelsen. Nærværende studieordning er gældende fra august 2014. Version 9.00 STUDIEORDNING uddannelsen Nærværende studieordning er gældende fra august 2014 Version 9.00 Teknisk-Merkantil Højskole - Side 1 af 28 Indhold INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSERNE... 3 UDDANNELSESPROFILER...

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere