Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent"

Transkript

1 Notat Sagsnr.: 2012/ Dato: 24. januar 2012 Titel: Nøgletal Sagsbehandler: Lis Kristensen Økonomikonsulent & Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1.0 Indledning I nedenstående er præsenteret nøgletal på udvalgte udgiftsområder for Halsnæs Kommune. Hvor det er muligt er nøgletallene præsenteret som en benchmarking hvor udgifter- og udgiftsudviklingen for Halsnæs Kommune, kan sammenlignes med de landsgennemsnitlige udgiftsniveauer samt sammenlignes med niveauerne for udvalgte kommuner. De anførte nøgletal kan bidrage til at give en indikation af, hvor kommunens udgiftsniveau, i en komparativ kontekst, adskiller sig fra de øvrige kommuner. De anførte nøgletal er ikke egnede til at udgøre et selvstændigt grundlag for et politisk valg af serviceniveauer. Nøgletallene og benchmarkingen er egnede til at bidrage til at skabe et grundlag for en vurdering af, hvilke områder der eventuelt skal gøres til genstand for yderligere analyser. Nøgletallene kan dermed bidrage til at give en indikation af kommunens serviceniveau (ud fra et særskilt økonomisk kvantitativt perspektiv), og samtidig bidrage til synliggøre på hvilke områder der medvirker til et højt / lavt udgiftspres. Bemærk: De anførte nøgletal kan ikke særskilt anvendes til at beskrive kvaliteten af den leverede service, og der kan derudover f.eks. være lokale forskelle i dækningsgrader, dvs. andelen af borgere der får tildelt / benytter den leverede service, hvilket selvstændigt vil påvirke dele af de anførte nøgletal. Forskelle i kommunernes konteringspraksis, er en ofte forekommende fejlkilde i mellemkommunale sammenligninger. Det er i det nedenstående tilstræbt at præsentere nøgletal af et overordnet niveau indenfor de enkelte fagområder, hvorfor underliggende eventuelle forskelle i kommunernes konteringspraksis forventes at have en forholdsvist begrænset påvirkning på de anførte udgiftsniveauer. I den komparative del af de nedenstående nøgletal fremgår der Sammenligningskommuner. Sammenligningskommunerne udgøres af kommuner, der indenfor det konkrete fagområde er sammenlignelige med Halsnæs Kommune, med baggrund i kommunernes ressourcepres og udgiftsbehov målt med baggrund i objektive variable, der vurderes at påvirke udgiftsbehovet indenfor det pågældende område. Gruppen af sammenligningskommuner vil dermed variere mellem de enkelte fagområder. 1

2 2.0. Folkeskoler Nedenstående er præsenteret udvalgte nøgletal på folkeskoleområdet. Tabel 1. Udgiftsniveau Folkeskoler. Samlet udgiftsniveau Folkeskolen Udgift i kr. pr årig. Indeks B 2011 (Halsnæs = 100) Udv Halsnæs Kommune ,0-7,0 Sammenligningsgruppen ,8-6,0 Regionen ,0-4,6 Hele landet ,9-3,5 Kilde: ECO nøgletal. Udgiftsniveauet for 2011 er opgjort med baggrund i budgettal. Sammenligningsgruppen består af følgende kommuner: Fredensborg, Gladsaxe, Tårnby, Ballerup, Hvidovre og Vallensbæk. Det fremgår af ovenstående tabel, at Halsnæs Kommunes forventede samlede udgifter til folkeskoleområdet i 2011, opgjort pr årig komparativt er højere end både kommunerne i sammenligningsgruppen, og i særdeleshed det landsgennemsnitlige udgiftsniveauniveau. Det fremgår derudover, at Halsnæs Kommune forholdsmæssigt har haft den største negative udgiftsudvikling i den anførte periode. De afledte besparelseseffekter af ændringerne i skolestrukturen i Halsnæs Kommune indgår kun delvist i det anførte budgettal for 2011, og der vil således, alt andet lige, forekomme en yderligere reduktion af udgifterne i Halsnæs Kommune i budgetåret Det forventes at den fulde implementering af besparelseseffekterne vil medføre en yderligere udgiftsreduktion for skoleområdet i Halsnæs Kommune på yderligere ca. 2,0 % Klassekvotienter Nedenstående angiver udviklingen i klassekvotienter i perioden Tabel 2. Klassekvotienter Udvikling i klasekvotienter Udvikling i Kommune / område % Indeks B 2011 (Halsnæs = 100) Halsnæs Kommune 20,7 20,9 22,1 7,0 100,0 Sammenligningsgruppen 21,1 21,3 21,9 3,8 99,1 Regionen 21,2 21,4 21,8 2,6 98,6 Hele landet 20,4 20,5 20,7 1,7 93,7 Kilde: ECO nøgletal. Sammenligningsgruppen består af følgende kommuner: Fredensborg, Gladsaxe, Tårnby, Ballerup, Hvidovre og Vallensbæk Det fremgår af ovenstående tabel, at alle kommuner har haft en stigende klassekvotient i den anførte periode. Den gennemsnitlige klassekvotient er steget betydeligt mere i Halsnæs Kommune end i for de øvrige kommunegrupper i den anførte periode. Det fremgår endvidere at klassekvotienten i 2011 var højere i Halsnæs Kommune end den gennemsnitlige klassekvotient for de øvrige kommunegrupper. 2

3 Nettodriftsudgift pr årig 2.3. Specialiserede undervisningstilbud Kommunernes udgiftsniveau til særlige undervisningstilbud er illustreret i nedenstående figur. Figur 1. Udgiftsniveau Specialiserede tilbud Udgiftsniveau kommunale specialskoler og specialundervisning i regionale tilbud (2011 priser) Halsnæs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet B2010 B2011 Kilde: ECO nøgletal. Udgiftsniveauet for 2011 er opgjort med baggrund i budgettal. Sammenligningsgruppen består af følgende kommuner: Fredensborg, Gladsaxe, Tårnby, Ballerup, Hvidovre og Vallensbæk. Det fremgår af ovenstående figur, at Halsnæs Kommunes forventede udgiftsniveau 2011 til specialundervisning er markant højere end de øvrige anførte kommunegrupper. Det fremgår endvidere at udviklingen af udgifter til specialundervisning har været markant højere i Halsnæs Kommune end for de øvrige kommunegrupper. Det bemærkes at de anførte udgiftsniveauer er opgjort pr. borger i alderen 6 16 år i de respektive kommuner, og er således ikke udtryk for en faktisk udgift pr. visiterede elev. De anførte udgiftsniveauer tager dermed ikke højde for eventuelle forskelle i det faktiske behov for specialundervisning imellem kommunerne. Kommunerne i sammenligningsgruppen er dog udvalgt med baggrund i en række objektive forhold, således at de som udgangspunkt skulle have de samme forudsætninger som Halsnæs Kommune, i fht. udgiftsniveauet til specialskoler og specialundervisning. Det skal bemærkes at ovenstående sammenligning er baseret på relativt specifikke kontonumre, hvorfor eventuelle forskelle i kommunernes konteringspraksis, selvstændigt vil kunne påvirke sammenligningsgrundlaget herunder om ressourcerne til specialundervisning konteres centralt eller på de enkelte virksomheder. Dele af den illustrerede udgiftsstigning i Halsnæs Kommune i den anførte periode, er begrundet i en ændring af konteringspraksis, og er dermed ikke udtryk for en reel udgiftstilvækst. Der er i 2011 igangsat en handlingsplan for at sikre kommunens budgetoverholdelse indenfor de specialiserede undervisningstilbud. 3

4 2.4. Skolelærernes undervisningsandel Halsnæs Kommune har medvirket i en tværkommunal undersøgelse af skolelærernes undervisningstid. Det fremgik af undersøgelses, at lærernes undervisningsandel i Halsnæs Kommune, var betydelig mindre en den gennemsnitloge undervisningsandel for de øvrige 19 kommuner i undersøgelsen. Dette forhold er en medvirkende årsag til, at Halsnæs Kommune har en relativt højere enhedsudgift på folkeskoleområdet end de øvrige kommunegrupper. 3.0 Børn og unge med særlige behov Nedenstående angiver niveauet og udviklingen for kommunernes udgifter til børn og unge med særlige behov. Tabel 3. Udgiftsniveau Børn- og unge med særlige behov. Udgifter til børn og unge med særlige behov i kr. pr. borger i alderen 0 22 år (2011-priser) Udv Indeks B 2011 (Halsnæs = 100) Halsnæs Kommune ,6 100,0 Sammenligningsgruppen ,8 79,9 Regionen ,2 60,7 Hele landet ,5 61,5 Kilde: ECO nøgletal. Udgiftsniveauet for 2011 er opgjort med baggrund i budgettal. Sammenligningsgruppen udgøres af følgende kommuner: Hvidovre, København, H.-Taastrup, Herlev, Ballerup, Albertslund, Brøndby og Ishøj. Det fremgår af ovenstående tabel, at udviklingen for udgifter til børn og unge med særlige behov har været svagt stigende i den anførte periode i Halsnæs Kommune, mens den har været faldende for de øvrige kommuner. Den anførte udgift i 2011 er udtrykt ved et budgettal, og de foreløbige regnskabsopgørelser indikere, at der er opnået et markant mindreforbrug i budgetåret 2011 i Halsnæs Kommune. Således forventes det faktiske udgiftsniveau for 2011 at være ca. 7,5 mio. kr. mindre end det anførte budgettal, svarende til en udgiftsreduktion på ca. 8,0 %. Det forventes dog ikke at denne udgiftsreduktion kan videreføres i budget Det relativt høje udgiftsniveau for Halsnæs Kommune er især betinget af, at kommunens har markant større udgiftsniveau til anbringelser og opholdssteder end de øvrige kommunegrupper. Der er i 2011 igangsat en handlingsplan for det samlede område for børn og unge med særlige behov, med henblik på at reducere kommunens udgifter på området. 4

5 4.0 Sundhedsområdet Nedenstående tabel angiver kommunernes udgiftsniveau for det samlede sundhedsvæsen samt udgifter til genoptrænings- og forebyggelse i forhold til antallet af borgere. Tabel 4. Udgiftsniveau Sundhedsvæsen. Udgiftsniveau. Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i kr. pr. indbygger (2011-priser) Udv Indeks Halsnæs = 100 Halsnæs Kommune ,7 100,0 Sammenligningsgruppen ,7 87,4 Regionen ,8 89,7 Hele landet ,7 84,7 Kilde: ECO Nøgletal. Udgiftsniveau for 2011 er opgjort med baggrund i budgettal. Sammenligningsgruppen udgøres af følgende kommuner: Hillerød, Gribskov, Køge, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Rudersdal, Roskilde, Fredensborg, H.-Taastrup, Hørsholm og Tårnby. Det fremgår af ovenstående tabel, at Halsnæs Kommune nominelt har et markant højere forventet udgiftsniveau pr. indbygger i 2011, for det samlede sundhedsvæsen end de øvrige kommunegrupper. Det fremgår derudover, at Halsnæs Kommune har haft en betydelig mindre udgiftstilvækst, end de øvrige kommuner i den anførte periode. Det skal bemærkes at de anførte udgiftsniveauer er opgjort med baggrund i det samlede antal borgere i de enkelte kommuner. Demografisk betingede udgiftsfaktorer som eksempelvis andelen af ældre borgere vil dermed selvstændigt påvirke det anførte udgiftsniveau. Kommunerne i sammenligningsgruppen er dog udvalgt med baggrund i en række objektive forhold, således at de som udgangspunkt skulle have de samme udgiftsmæssige forudsætninger som Halsnæs Kommune. Én af de tungeste udgiftsposter indenfor kommunens udgifter til det samlede sundhedsvæsen udgøres af den kommunale medfinansiering til Regionens sygehuse. I nedenstående figur er illustreret antallet af sygehusudskrivninger opgjort i forhold til kommunernes samlede indbyggertal. 5

6 4.1. Indlæggelser / udskrivninger Figur 2. Antal sygehusudskrivninger. Sygehusudskrivninger pr indbyggere Halsnæs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Kilde: Esundhed & ECO Nøgletal. Sammenligningsgruppen udgøres af følgende kommuner: Hillerød, Gribskov, Køge, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Rudersdal, Roskilde, Fredensborg, H.-Taastrup, Hørsholm og Tårnby. Det fremgår af ovenstående figur, at Halsnæs Kommune igennem hele den beskrevne periode, har haft en betydelig højere indlæggelsesfrekvens end de øvrige kommuner. Således var indlæggelsesfrekvensen for borgere i Halsnæs Kommune ca. 30,0 % højere end den landsgennemsnitlige indlæggelsesfrekvens i Især gældende for aldersintervallet år, er indlæggelsesfrekvensen for borgere i Halsnæs Kommune markant højere end den landsgennemsnitlige indlæggelsesfrekvens. Der er igangsat en temabudgetanalyse der skal afdække effektiviseringspotentialer indenfor kommunens udgifter til medfinansiering. 5.0 Beskæftigelsesområdet I nedenstående tabel er anført det samlede udgiftsniveau for kommunernes arbejdsmarkedsmæssige foranstaltninger i perioden Tabel 5. Udgiftsniveau Arbejdsmarkedsforanstaltninger. Udgiftsniveau: Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i kr. pr. borger i alderen år. (2011-priser). Udv Indeks Halsnæs = 100 Halsnæs Kommune ,8 100 Sammenligningsgruppen ,1 103 Regionen ,8 106 Hele landet ,8 107 Kilde: ECO Nøgletal. Udgiftsniveau for 2011 er opgjort med baggrund i budgettal. Udgifter til dagpenge, samt beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige indgår ikke i de anførte udgiftsniveauer. Sammenligningsgruppen udgøres af følgende kommuner: Hillerød, Gribskov, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Frederikssund, Fredensborg, Greve, Køge Gladsaxe, Tårnby, Frederiksberg og Glostrup. Det fremgår af ovenstående tabel, at Halsnæs Kommune har haft en udgiftsudvikling i den anførte periode der er identisk med den landsgennemsnitlige udvikling, og mindre end udviklingen for sammenligningskommunerne. Det fremgår endvidere, at det forventede samlede 6

7 udgiftsniveau pr. borger i det anførte aldersinterval for Halsnæs Kommune i 2011, er mindre end udgiftsniveauet for de øvrige anførte kommunegrupper. 6.0 Ældreområdet Nedenstående tabel angiver udviklingen i kommunernes udgiftsniveau på ældreområdet. Tabel 6. Udgiftsniveau Ældreområdet. samlet udgiftsniveau på ældreområdet, ekskl. ældreboliger, i kr. pr. borger over 64 år. (2011-priser) Udv Indeks Halsnæs = 100 Halsnæs Kommune ,4 100,0 Sammenligningsgruppen ,9 93,2 Regionen ,4 95,6 Hele landet ,2 98,9 Kilde: ECO Nøgletal. Udgiftsniveau for 2011 er opgjort med baggrund i budgettal. Sammenligningsgruppen udgøres af følgende kommuner: Frederikssund, H.-Taastrup, Gribskov, Fredensborg, Køge, Brøndby, Roskilde, Hillerød, Hørsholm, Herlev, Tårnby, Hvidovre og Rudersdal. Det fremgår af ovenstående tabel, at Halsnæs Kommune havde et budgetteret udgiftsniveau der var højere end de øvrige anførte kommunegrupper for det samlede ældreområde i Det fremgår derudover at udgiftsniveauet har været faldende i den anførte periode for alle de anførte kommunegrupper, samt at Halsnæs Kommune har haft det største procentuelle fald i udgiftsniveauet pr. borger i det anførte aldersinterval. En betydelig del af årsagsforklaringen til at Halsnæs Kommune har et relativt højere udgiftsniveau pr. borger i det anførte aldersinterval, skyldes at kommunens udgifter til forebyggende foranstaltninger er markant højere end det tilsvarende udgiftsniveau for de øvrige kommunegrupper. Med baggrund i de allerede vedtagne besparelsestiltag på ældreområdet, herunder især samdrift af plejecentre, forventes der er en yderligere udgiftsreduktion på ældreområdet på ca. 2,5 % i Børnepasning Nedenstående tabel angiver kommunernes udgiftsniveau- og udvikling til børnepasning. Tabel 7. Udgiftsniveau Børnepasning. Udgift til børnepasning i kr. pr. borger i alderen 0-5 år (2011-priser) Udv Indeks Halsnæs = 100 Halsnæs Kommune ,3 100 Sammenligningsgruppen ,5 94 Regionen ,6 98 Hele landet ,3 90 Kilde: ECO Nøgletal. Udgiftsniveau for 2011 er opgjort med baggrund i budgettal. Sammenligningsgruppen udgøres af følgende kommuner: Gribskov, Rudersdal, Fredensborg, Lejre, Gentofte, Frederikssund, Hørsholm, Dragør og Egedal. Det fremgår af ovenstående tabel, at Halsnæs Kommune har haft en lille udgiftstilvækst målt i forhold til antallet af borgere i det anførte aldersinterval, i den anførte periode. De øvrige 7

8 kommuner har haft en tilsvarende lille udgiftsreduktion i perioden. Det fremgår derudover, at Halsnæs Kommune har et relativt højere udgiftsniveau pr. barn i 2011 i det anførte aldersinterval end de øvrige kommunegrupper. Bemærk: Den relative udgiftsudvikling for Halsnæs Kommune i perioden er formodentligt begrundet i et faldende børnetal. De anførte udgiftsudviklinger er opgjort med baggrund i det samlede børnetal i kommunerne i aldersintervallet 0 5 år. I Halsnæs Kommune faldt børnetallet i det anførte aldersinterval med ca. 4,4 % fra 2010 til 2011 mens den landsgennemsnitlige udvikling var uændret, og børnetallet i region Hovedstaden steg med ca. 2,0 % i denne periode. I sammenligningskommunerne er børnetallet 0 5 år faldet ca. 1,0 % i den samme periode. Et fald i børnetallet vil være medvirkende til, at udgiften pr. barn stiger, da dagpasningsudgifter kun er delvist børnetalsafhængige Dagpleje Indenfor det samlede børnepasningsområde, forekommer udgiftsniveauet i Halsnæs Kommune især at adskille sig fra de øvrige kommunegrupper i forhold til dagplejeudgifterne. Nedenstående tabel angiver det komparative udgiftsniveau til dagpleje målt pr. barn i aldersintervallet 0 5 år i budget Tabel 8. Udgiftsniveau Dagpleje. Budget Udgifter til dagpleje i kr. pr. borger i alderen 0-5 år Halsnæs Kommune Sammenligningsgruppen Region Hovedstaden Landsgennemsnit Udgift i kr Indeks Halsnæs = Kilde: ECO Nøgletal. Udgiftsniveau for 2011 er opgjort med baggrund i budgettal. Sammenligningsgruppen udgøres af følgende kommuner: Gribskov, Rudersdal, Fredensborg, Lejre, Gentofte, Frederikssund, Hørsholm, Dragør og Egedal. Det fremgår af ovenstående tabel, at Halsnæs Kommune har et udgiftsniveau til dagpleje der relativt er markant højere end de øvrige kommunegrupper. De anførte forskelle i udgiftsniveauer er ikke et selvstændigt udtrykt for, at selve dagplejefunktionen er dyrere i Halsnæs Kommune end for de øvrige kommuner, men afhænger af hvor stor andel af kommunernes dagpasningstilbud, der varetages af dagplejere. Der er igangsat analyse af kommunens fremtidige pasningsstruktur, herunder forholdet mellem institutionspladser og dagplejepladser. 8

9 8.0 Voksen-Handicapområdet Nedenstående figur illustrerer udviklingen i kommunernes udgiftsniveau på voksen- Handicapområdet, opgjort som udgiftsniveau pr. borger i aldersintervallet år. Figur 3. Udgiftsniveau - Voksne og handicappede i kr. pr. borger år. Kilde: KL s konsulentvirksomhed (KLK). Udgiftsniveau for 2011 er opgjort med baggrund i budgettal. Sammenligningsgruppen udgøres af: Sorø, Slagelse, Fredericia og Kalundborg. Det fremgår af ovenstående figur, at udgiftsniveauet for Halsnæs Kommune på voksen- Handicapområdet fra 2009 har været højere end både det landsgennemsnitlige udgiftsniveau samt udgiftsniveauet for sammenligningskommunerne. Udgiftsniveauet i Halsnæs Kommune adskiller sig især på områderne; Borgerstyret personlig assistance (BPA) samt udgifter til hjemmevejledning (Servicelovens 85). I nedenstående figur er illustreret kommunernes udvikling i udgifter til hjemmevejledning i perioden Hjemmevejledning Figur 4. Udgiftsniveau - Hjemmevejledning i kr. pr. borger år. Kilde: KL s konsulentvirksomhed (KLK). Udgiftsniveau for 2011 er opgjort med baggrund i budgettal. Sammenligningsgruppen udgøres af: Sorø, Slagelse, Fredericia og Kalundborg. Det fremgår af ovenstående figur, at Halsnæs Kommune gennem hele den anførte periode har haft et betydeligt højere udgiftsniveau pr. borger i det anførte aldersinterval både i forhold til kommunerne i sammenligningsgruppen samt i forhold til det landsgennemsnitlige udgiftsniveau. 9

10 Der er i 2011 igangsat en handlingsplan bl.a. med henblik på, at kvalificere økonomistyringen på Voksen-Handicapområdet. 9.0 Administration Nedenstående angiver udviklingen i kommunernes udgiftsniveau for administrationsudgifterne. Tabel 9. Udgiftsniveau - Administrationsudgifter. Administrationsudgifter kr. pr. indbygger ( priser) Udv i % Indeks Halsnæs = 100 Halsnæs Kommune ,8 100 Sammenligningsgruppen - Ikke vægtet ,7 98 Hele landet ,8 98 Kilde: KREVI. Kommunernes administrative ressourceforbrug Udviklingen Det anførte udgiftsniveau for sammenligningskommunerne er baseret på egne beregninger. De anførte udgiftsniveauer indeholder udgift til socialrådgivere / socialformidlere. Sammenligningsgruppen udgøres af følgende kommuner: Rødovre, Dragør, Tårnby, Solrød, Gribskov, Hillerød, Furesø, Greve, Hvidovre, H.-Taastrup, Hørsholm, Køge, Frederikssund og Fredensborg. Det fremgår af ovenstående tabel, at udgifter til administration i Halsnæs Kommune for regnskabsåret 2010, var højere end administrationsudgifter, målt i forhold til antal borgere for de øvrige anførte kommunegrupper. Det fremgår endvidere af tabellen, at både for gruppen af sammenligningskommuner samt for den landsgennemsnitlige udvikling, er der forekommet en positiv udgiftsudvikling i administrationsudgifter i den anførte periode. I Halsnæs Kommune er der forekommet en reduktion af administrationsudgifter i den anførte periode. For alle kommunegrupper er der forekommet en stigning i administrationsudgifter opgjort i forhold til antal borgere i perioden , hvilket formodentligt hovedsageligt er begrundet i kommunernes overtagelse af beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige. Nedenstående tabel angiver udviklingen af kommunernes udgifter til administration målt som administrationsandelen i forhold til kommunernes samlede udgifter Administrationsandel Tabel 10. Administrationsandel. Administrationsandel i % af samlede antal årsværk Udv i % Indeks Halsnæs = 100 Halsnæs Kommune 17,4 16,8 16,5 16,6 17,3-0,3 100 Sammenligningsgruppen - ikke vægtet 17,1 19,6 19,9 17,4 17,9 4,7 104 Hele landet - Vægtet 16,9 16,7 17,0 17,2 17,5 3,6 101 Kilde: KREVI. Kommunernes administrative ressourceforbrug Udviklingen Det anførte udgiftsniveau for sammenligningskommunerne er baseret på egne beregninger. De anførte udgiftsniveauer indeholder udgift til socialrådgivere / socialformidlere. Sammenligningsgruppen udgøres af følgende kommuner: 10

11 Rødovre, Dragør, Tårnby, Solrød, Gribskov, Hillerød, Furesø, Greve, Hvidovre, H.-Taastrup, Hørsholm, Køge, Frederikssund og Fredensborg. Det fremgår af ovenstående tabel, at administrationsandelen i Halsnæs Kommune er faldet svagt i den anførte periode. Tilsvarende er administrationsandelen øget for de øvrige kommunegrupper i den anførte periode. Det fremgår endvidere, endvidere at administrationsandelen i Halsnæs Kommune for regnskabsåret 2010 er lavere end administrationsandelen for de øvrige anførte kommunegrupper. 10. Sammenfatning I det ovenstående er præsenteret nøgletal for en række af kommunens største udgiftsområder. Det understreges at de anførte nøgletal udelukkende kan anvendes som en indikation af kommunens serviceniveau, og ikke særskilt belyser kvaliteten af de enkelte kommunernes service. Generelt set angiver de anførte nøgletal, at Halsnæs Kommune har haft en udgiftsudvikling der ligger under den gennemsnitlige udgiftsudvikling for sammenligningskommunerne samt den landsgennemsnitlige udgiftsudvikling, for størstedelen af de anførte overordnede fagområder. For Børn- og unge med særlige behov samt for Voksen-handicapområdet, har kommunen dog haft en udgiftsudvikling der ligger betydeligt over den gennemsnitlige udgiftsudvikling i de øvrige kommunegrupper. Målt på det budgetterede udgiftsniveau for 2011 ligger udgiftsniveauet for Halsnæs Kommune over det gennemsnitlige udgiftsniveau for de øvrige kommunegrupper, gældende for de fleste af de anførte fagområder. Udgiftsniveauet for 2011 er opgjort med baggrund i budgettal. I Halsnæs Kommune er der indført en generel rammebesparelse på 1,75 % i budget 2012 stigende til 3,5 % fra budget 2013 og fremefter. På denne baggrund forventes det relative udgiftsniveau for alle fagområder, at blive reduceret med 3,5 % fra budgetåret Der er igangsat indsatser på de fleste fagområder for at kvalificere økonomistyringen og afdække eventuelle effektiviseringspotentialer. Det kan med baggrund i de præsenterede talmateriale overvejes, om der er områder hvor de igangværende indsatser eventuelt skal suppleres med særlige analysemæssige indsatser med henblik på at identificere yderligere effektiviserings- og besparelsespotentialer. 11

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015

Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Voksne 65+ Administration 180 160 Børnepasning 0-5 år Voksne med særlige behov 18+ Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 140 120 100 80

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Benchmarking på det sociale område I budgetforliget for 2014 2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse i form af en benchmarking

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2014 1. juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen E-mail: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-2-15 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI & PERSONALE Dato: 6. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr.: 2012-3302 Dok. nr.:

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens Bilag 5 Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens 1 Byen vokser og indbyggerne har det bedre 2 66.000 flere indbyggere i KK Antal indbyggere 580.000 570.172 560.000 540.000 520.000 500.000 480.000

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Kommunale udgifter til de forberedende

Kommunale udgifter til de forberedende Kommunale udgifter til de forberedende tilbud Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at opgøre og præsentere kommunale enhedsudgifter for elever på de forberedende

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Uddrag af arbejdet fra ERFAgruppen om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden Juni

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit-3616545 Bestyrelsen 2. november 2017 Michael Skov 01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 2. november 2017 skriftligt møde Dagsorden og meddelelser: 1. Godkendelse

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked Notat Sagsnr.: 2012/0005116 Dato: 20. september 2013 Titel: Ledighedstal og Resultatopfølgning Sept. 2013 Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent Ledighedstal og Resultatopfølgning

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv.

KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv. Økonomi Budget og Regnskab KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv. KORA (statslig institution for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har sammenlignet kommunernes serviceniveau og produktivitet

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Nøgletal for Lejre Kommune

Nøgletal for Lejre Kommune Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste sammenligningstal Materiale til Budgetseminar d. 22. juni 2016 Indhold Dette materiale er en opdateret udgave af det nøgletalsmateriale, der blev præsenteret

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi Serviceudgifter pr. indbygger i B14 Udvikling i serviceudgifter pr. indbygger fra B13 til B14 Driftsbalance iht. budgetlov i B14 pr. indbygger Udvikling i 0-16

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Opfølgning KLK tilstandsrapport

NOTAT. Allerød Kommune. Opfølgning KLK tilstandsrapport NOTAT Allerød Sekretariat Opfølgning KLK tilstandsrapport I forlængelse af KLKs fremlæggelse af Tilstandsrapport for administrativ effektivitet i Allerød den 30. august 2012 har Forvaltningen udarbejdet

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 22. august 2017 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen... 4 3. Sammenligning

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 3. juni 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-6750 Dok.nr: 2013-86745

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Vil manglen på arbejdskraft bremse væksten i Region Hovedstaden De fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer Oplæg

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere