Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af det kliniske undervisningsforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af det kliniske undervisningsforløb"

Transkript

1 Ringsted Kommune Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af det kliniske undervisningsforløb 1

2 Sygeplejerskeuddannelsen 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold på det kliniske undervisningssted 1.1. Præsentation af det kliniske undervisningssted I Ringsted kommune bor der ca indbyggere fordelt på land og by. Byen ligger centralt på Sjælland med gode transportmuligheder. Indbyggertallet er stigende p.g.a. mange tilflyttere og meget nybyggeri. På Voksen- og Senior området i Ringsted Kommune udfører vi følgende opgaver: Sygepleje, omsorg, vejledning, personlig pleje og praktisk hjælp til brugere døgnet rundt i plejeboliger og i private hjem. Vi varetager både planlagte og akutte opgaver. Vi tager afsæt i politisk vedtagne mål. Vi arbejder ud fra kvalitetsstandarder og ønsker at bedre informationen til vore brugere ved hjælp af serviceinformationer. Disse beskrivelser kan ses i vor Kvalitetshåndbog og på Intranettet (= Portalen). Voksen- og Senior området i Ringsted kommune består af: 3 selvstændige plejecentre: Ortved, Solbakken og Knud Lavard Centret. Hjemmeplejen Amtstue Allé 71, 1. sal: 4 dagteams, 1 aften og 1 natteam På Knud Lavard Centret har vi Akut/midlertidige stuer, Trænings- og genoptræningsfunktion samt vedligeholdelses- og aktivitetstilbud plus Café-fasciliteter. Vi har desuden en sygeplejeklinik på Knud Lavard Centret. Vi har et daghjem Oasen for demente brugere på Plejecenter Solbakken. Vi har 2 aflastningspladser på Ortved Plejecenter Vi anvender Kvalicare som it-baseret redskab i sårplejen Der er mulighed for tilbud i åbne klubber i lokalsamfundene. Vi har et centralkøkken, som leverer mad til nogle af vore brugere. Vi har et antal brugere, der modtager hjælp fra private leverandører Vi har en sundhedskonsulent og en livsstilssygeplejerske. Vi har ansat rehabiliteringsterapeuter da hverdagsrehabilitering er en gennemgående indsats Vi indrager gerne Frivillige Vi har i alt ca. 207 plejeboliger (incl. bofællesskaber for demente), 30 centernære boliger og 440 ældreboliger i Ringsted kommune. Vi har organiseret os efter en BUM-model: Visitationskontoret (= Myndighedsenheden) hører under Bestillerdelen. Her visiteres til alle ydelser. Udførerdelen udfører opgaverne ud fra de tildelte ressourcer. Teamlederne/sygeplejersker i Udførerdelen vurderer hvilke medarbejdere, 2

3 der skal udføre opgaverne ud fra de faglige og personlige kompetencer. Vi arbejder med en IT-baseret omsorgsjournal CSC-omsorgsjournalen, der tager sit udgangspunkt i Fælles Sprog 1. Alle faste medarbejdere i Hjemmeplejen er udstyrede med PDA ere der fungerer som mobiltelefon og anvendes til elektroniske kørelister samt til dokumentation og til indhentning af oplysninger fra omsorgsjournalen Brugerkategorier Vi yder sygepleje, omsorg, vejledning, personlig pleje og praktisk hjælp til brugere i alle aldre, som har behov for hjælp og støtte på grund af normal aldring eller sygdom. Vi arbejder forebyggende og rehabiliterende. Vi løser opgaver i forbindelse med følgende sundhedsproblemer: fysiske, psykiske, sociale og misbrugsproblemer ensomheds-, mobilitets- og netværksproblemer problemer i forbindelse med livskriser livsstilssygdomme Vi har ca. 900 brugere på Voksen- og Senior området Personalesammensætning og samarbejdsrelationer Der er ca. 450 medarbejdere ansat på Voksen- og Seniorområdet i Ringsted kommune fordelt på følgende faggrupper: hjemmehjælpere sygehjælpere social- og sundhedshjælpere social- og sundhedsassistenter plejehjemsassistenter sygeplejersker terapeuter (fys- og ergo-) administrative medarbejdere husassistenter elever fra de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser sygeplejestuderende praktikanter uuddannede Første dag i praktikken bestod af intro om Ringsted Kommune samt Hjemmeplejen. Der var rig mulighed for at stille spørgsmål. Fik rundvisning og hilste på diverse kolleger og alt virkede nøje tilrettelagt. Havde på forhånd modtaget materiale der gav en god beskrivelse af hvordan de første dage ville forløbe Vi bestræber os på at udnytte medarbejdernes faglige kvalifikationer og individuelle kompetencer, når opgaverne skal løses. Den enkelte har mulighed for kompetenceudvikling, og vi har indført specialistfunktioner (se afsnit 2.2.), som fortrinsvis sygeplejersker varetager. Vi har beskrevet sygeplejerskens funktion i en vedtaget profil. Sygeplejersken har en central rolle i forbindelse med faglig vejledning af de øvrige medarbejdere i konkrete situationer. Vi arbejder målrettet med vores arbejdsmiljø. Vi har uddannede forflytningsinstruktører, og vi 3

4 gennemfører elektroniske arbejdspladsvurderinger på Fællesarealerne og på plejecentrene. Vi har et konsulentteam, som bl.a. skal styrke arbejdet med uddannelse, udvikling, og IT samt indenfor demensområdet. Eksternt samarbejdes der især med praktiserende læger, Regionens sygehuse, klinikker samt distriktspsykiatrien Plejeform I en BUM-model er det visitator der bevilger alle ydelser. En del af sygeplejeydelserne er dog forvisiteret af lægen. Der visiteres ud fra visitationskriterier samt politisk vedtagne mål. Ydelserne leveres i forhold til mål- og kvalitetsstandarder. Visitator varetager også forebyggende hjemmebesøg. Teamlederne i Udførerdelen er ansvarlige for at uddelegere opgaverne til den sygeplejerske/medarbejder, der har de faglige og personlige kvalifikationer for at løse opgaven. Sygeplejerskerne er formelt organiseret under den assisterende sygeplejefaglige leder i Hjemmeplejen eller lokalt på et plejecenter. Sygeplejerskerne er koblet til de enkelte teams, hvor de samarbejder med øvrige faggrupper. Sygeplejerskerne fungerer som primærsygeplejersker og arbejder tværfagligt med akutte og visiterede opgaver. Sygeplejersken i Udførerdelen arbejder med at udføre, koordinere, formidle og udvikle sygepleje hos brugeren. Vi lægger vægt på, at sygeplejersken møder brugeren med en respekt, der understøtter den enkeltes værdighed. Samtidig arbejder vi efter hjælp-til-selvhjælps-princippet. Dette underbygges af Ringsted kommunes målsætning for politikområdet sundhed og ældre og af De sygeplejeetiske Retningslinjer Uniformsetikette Samtlige studerende får lavet ID-kort ved starten af det kliniske uddannelsesforløb. Der stilles uniform til rådighed. Det forventes, at alle medarbejderes påklædning i øvrigt er fornuftig og neutral, og at de hygiejniske principper overholdes. 2.0 Sygeplejefaglige forhold på det kliniske undervisningssted 2.1. Værdigrundlag/målsætning Vi har en værdibaseret personalepolitik, der tager udgangspunkt i følgende værdiord: gensidig respekt engagement trivsel tryghed tillid Jeg har haft et rigtig godt praktikforløb, hvor jeg fik indblik i helhedssygepleje. Sygeplejegruppen er velfungerende og du kan altid stille spørgsmål og få respons på det 4

5 åbenhed mangfoldighed Ringsted kommunes målsætning for politikområdet sundhed og ældre er vort fælles fundament. Disse mål vil blive gennemgået under introduktionen. (se Kvalitetsstandarder for sygepleje er godkendt politisk og findes i Kvalitetshåndbogen og på Intranettet (Portalen). Heri beskrives også kvalitetsmålene for de enkelte sygeplejeydelser Sygeplejefaglige udviklingsområder Hvis sygeplejersken har en særlig faglig viden samt ønske om udvikling inden for dette område, vil hun kunne uddanne sig som specialist. Valget af specialistfunktioner afhænger afnvoksen- Seniorområdets indsatsområder og de ledelsesmæssige prioriteringer. Indsatsområderne er: Demens Sårpleje Palliation Praktikvejledning Forflytningsinstruktion Vi arbejder med følgende kvalitetsudviklingsprojekter: Udvikling af dokumentation i hjemmeplejejournalen og klare visitationskriterier med udgangspunkt i Fælles Sprog. Projekt Sårpleje (via det IT-programmet Kvalicare) Videreførelse af en Sygeplejeklinik på Knud Lavard Centret. Kvalitetssikring af den sygeplejefaglige ledelse. Herunder koordinering af plejeforløb i hjemmene samt daglig ledelse i teamet. Uddannelse af demensnøglepersoner på forskellige niveauer. Udvikling af tilbud til borgere fra sundhedskonsulent og livsstilssygeplejerske Hverdagsrehabilitering til borgere, pårørende og fagfolk i egen bolig Opgaveglidning Procedurebeskrivelser Forebyggelse af uhensigtsmæssige genindlæggelser 3.0 Uddannelsesmæssige forhold 3.1. Beskrivelse af undervisningsforløbet på Vi tilbyder klinisk uddannelse i følgende perioder: Der har været rig mulighed for at lære og opfylde målene. Der har været god kommunikation og feedback fra vejleders side samt øvrigt personale 1. semester modul 1 (6 dage i observerende klinisk uddannelse). Den studerende følges med en sygeplejerske for at få kendskab til virksomhedsområdet. Den studerende får en fornemmelse af faget, kigger på og prøver måske enkle sygeplejeopgaver. 3. semester modul 6 (6 uger i observerende og deltagende kliniske studier). Til kronisk syge og borgere i eget hjem herunder rehabilitering, mestring samt forebyggelse og sundhedsfremme. (Studiebeskrivelser kan rekvireres) 6. semester modul 11 eller 12. Valgfri (10 ugers klinisk uddannelse) Den 5

6 studerende arbejder med selvstændig professionsudøvelse, hvor den studerende skal demonstrere handlekompetence. Den studerende opbygger selvstændighed og overblik over helhedsplejen til borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Der tages udgangspunkt i at den studerende kvalificeres til selvstændigt at udføre, lede, udvikle og formidle sygepleje. (Studiebeskrivelser kan rekvireres) Vi anvender et fast introduktionsprogram samt en beskrivelse af det kliniske undervisningstilbud. Materialet udsendes ca. 4 uger før starten. Vi arbejder med udvikling af den studerendes kvalifikationer og kompetencer med udgangspunkt i uddannelsens formål og mål. Målet er at den studerende udvikler og/eller opnår sygeplejefaglig handlekompetence. Den studerende har i Ringsted kommune mulighed for at studere almen, specifik og kompleks sygepleje. Fokus er bruger /sygeplejerske- relationen. Der vil også være mulighed for, at fokusere på organisatoriske, samfundsmæssige og ledelsesmæssige udfordringer. Vi lægger vægt på, at den studerende får tilgodeset individuelle ønsker/behov. I det kliniske undervisningsforløb er der mulighed for at udføre sygeplejeopgaver i forhold til ældre, til forebyggelse og omsorg samt vejledning og supervision af kolleger. Der er mulighed for at følge en borger i Træningsfunktionen, Sygeplejeklinik, Akutstuer eller livsstilssygeplejerske. Vi prioriterer terminal pleje højt. Vi lægger vægt på, at brugeren i sådan en situation får en værdig afslutning på livet. Den studerende vil især i forbindelse med terminal pleje få mulighed for at arbejde ud fra et helhedsaspekt med hensyn til at udføre lede formidle og udvikle sygepleje. I denne sygeplejerske/bruger-relation er der rig mulighed for at arbejde med personlige og etiske kompetencer Organisering af den kliniske vejledning. Pædagogisk tilrettelæggelse og overvejelser relateret til kliniske undervisningsforløb. Du vil i undervisningsforløbet udelukkende blive vejledt af sygeplejersker. Du vil blive tilknyttet en fast klinisk vejleder og et plejeteam. Den kliniske vejleder har en klinisk vejlederuddannelse svarende til 9 ECTS points. Den studerende får mulighed for at følges med den kliniske vejleder og for gradvist at afvikle selvstændige besøg svarende til uddannelsestrinnet. Der er også mulighed for at følges med andre sygeplejersker eller en anden fagkategori. Vejledningen planlægges og afvikles ud fra den studerendes individuelle behov. Dog arbejder vi med fælles vedtagne rammer for introduktion centralt og decentralt. Vi er tilhængere af refleksionen som læringsvej, og vi forventer at den studerende bruger og fremviser portfolio ugentligt. Refleksion opfatter vi som en proces, der består af følgende trin: beskrive en konkret situation fra den kliniske praksis analyse af detaljer og sammenligning med andre situationer vurdering af det centrale i situationen med kobling til det teoretiske niveau og intuitive handlinger afprøvning af handling på baggrund af ny indsigt inddrage overvejelser om relevant litteratur Ud over refleksion fra praksis skal portfolio indeholde den studerendes henvisninger til litteratur og til relevante udviklingsprojekter Vi afholder refleksions- og vejledningssamtaler hver uge. Aftales individuelt med klinisk vejleder. 6

7 Vi forventer, at den studerende arbejder med studieplaner, og at den studerende inden praktikstart har gjort sig overvejelser om sit læringsfokus og har lavet udkast til studieplan Den studerende dokumenterer selv progression og læringsudbytte hver uge Den studerende læser gennemsnitligt 40 sider teori pr. uge. Der afsættes ikke tid til studiedage Der tilbydes 2 timers vejledning i forbindelse med udfærdigelse af den skriftlige interne prøve. Den studerende og vejlederne evaluerer løbende med udgangspunkt i den studerendes portfolio, læringskontrakter/studieplan samt refleksioner. Jeg blev vejledt i konkrete sygeplejeopgaver før jeg ligesom selvstændigt varetog sygeplejehandlingen. Dette var rigtig godt og jeg følte mig rustet til at udføre sygeplejehandlingen selvstændigt derefter. Og var jeg i tvivl om noget, kunne jeg altid spørge min vejleder eller en af de andre sygeplejersker Jeg fik den vejledning jeg havde behov for. God og kompetent vejledning. Inden studieplanlægningssamtalen havde jeg fået et indblik i de borgere der var, og hvilke problematikker jeg kunne fokusere på i mine studieplaner 3.3. Studiemiljø på det kliniske undervisningssted Det kliniske undervisningsforløb afvikles enten på et plejecenter eller i Hjemmeplejen - i cykeleller i bildistrikt. Der kan stilles cykel til rådighed. Den studerende har mulighed for i samarbejde med den kliniske vejleder at aftale og tilrettelægge andre relevante studiebesøg. Vi opfordrer i øvrigt den studerende til at erfaringsudveksle med studiekammerater på Voksenseniorområdet og/eller laver klinikker Der afholdes personalemøder og temaundervisning i udvalgte emner til det faste personale i. Den studerende kan deltage efter aftale med klinisk vejleder. De kliniske vejledere fungerer som idèbank, vejledere og tovholdere i dagligdagen. Vi inddrager bevidst de kompetencer, som de studerende har, til introduktion af medstuderende samt vejledning af elever/kolleger. Den studerende tilbydes en kort IT-introduktion. Den studerende vil samtidig blive oplært i at anvende vor elektroniske CSC-omsorgsjournal af den kliniske vejleder. Den studerende kan efter eget ønske deltage i aften- og nattevagter samt weekends. For at indfri kravet om studieaktivitet skal den studerende fremvise porfolio og være til stede på klinisk uddannelsessted i 30 timer pr uge (helligdage og studiedage medregnes ikke). For hele tiden at udvikle studiemiljøet arbejder vi med disse indsatser: vi ønsker, at den studerende får lov til at være studerende den studerende deltager i planlægningen af eget studieforløb og anvender sin studieplan vi har ansat en uddannelseskonsulent, som skal styrke studiemiljøet vi har uddannet sygeplejersker til kliniske vejledere for sygeplejestuderende vi forventer, at den studerende tager medansvar for egen læring, og er en ansvarlig samarbejdspartner i forhold til de øvrige kolleger vi opfordrer studerende til at inddrage klinikker som læringsform den studerende skal bruge portfolio som læringsredskab 7

8 den studerende skal dokumentere læringsudbytte og progression 3.4. Det kliniske undervisningssteds forventninger til den studerendes forberedelse til det kliniske undervisningsforløb Vi forventer at den studerende kontakter den kliniske vejleder og evt. kommer på studiebesøg inden opstart. Her kan den studerende evt. deltage i dagens opgaver med vejlederen for at få ideer til hvilke studiemuligheder, der er i forhold til den studerendes ønsker. Den studerende medbringer sit oplæg til studieplan. Studieplanen gøres færdig ved studieplanlægningssamtalen og kan justeres løbende Evaluering af det kliniske undervisningsforløb Den studerende udfylder det elektroniske evalueringsskema inden afslutningen af det kliniske uddannelsesforløb. Den studerende sender evalueringen på til den kliniske vejleder (og udleverer samtidig en kopi i papir til vejlederen). Uddyb gerne evalueringen i prosaform! De studerendes elektroniske evalueringer diskuteres af uddannelseskonsulenten og de kliniske vejledere med henblik på at sikre og udvikle kvaliteten i den kliniske uddannelse. 4.0 Opdatering af beskrivelse af det kliniske undervisningssted og kliniske undervisningsforløb Evalueres og ajourføres september Ugentligt har der været afsat god tid til studiesamtaler Jeg har haft en rigtig god og dygtig vejleder og vi har haft en hel række gode og spændende dialoger. Det har jeg lært meget af Vejleder har været god til at hjælpe mig med at få fokus på de mest relevante områder at arbejde med Håber du har fået lyst til at afvikle din kliniske undervisning i Ringsted kommune. Held og lykke med uddannelsen! 8

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Ringsted Kommune, Sundhed- og Omsorgscenter 1 Generel orientering 1. Præsentation af praktikstedet Ringsted

Læs mere

Beskrivelse af Vordingborg kommunes ældreområde - som klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende

Beskrivelse af Vordingborg kommunes ældreområde - som klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende Beskrivelse af Vordingborg kommunes ældreområde - som klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende Redigeret maj 2013: ved Pia Nagel, Stine Skov Hansen, Anne Mette Andersen, Marianne Christiansen, Hildur

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Ældreområdet i Skanderborg Kommune

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Ældreområdet i Skanderborg Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Velkommen til Ældreområdet i Skanderborg Kommune. Vi håber, du som studerende får et udbytterigt og fyldestgørende læringsforløb,

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort...

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort... Indholdsfortegnelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen i Lejre Kommune... 4 Præsentation af lejre Kommune... 5 Center for Velfærd og Omsorg (CVO)... 6 Forebyggelse og hjælp

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Klintegården Lundebjergvej 80 3600 Frederikssund Direkte til udviklingskonsulent/uddannelsesansvarlig Margit Steenbøl: mobil:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Neurologisk-Afdeling Roskilde Sygehus Side 1! af! 40 Indholdfortegnelse: 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.2 Værdigrundlag

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8.

Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8. Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8. Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation af det kliniske undervisningssted a. Præsentation af Solsiden Side 1 b. Kort

Læs mere

Syddjurs Ældrepleje. Praktikuddannelsesplan for social- og sundhedsassistentelever

Syddjurs Ældrepleje. Praktikuddannelsesplan for social- og sundhedsassistentelever Praktikuddannelsesplan for social- og sundhedsassistentelever Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Praktikstedets profil...4 2.1 Præsentation af kommunen...5 2.2 Ældreplejens organisering i Syddjurs....5

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Social & Sundhed Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Udarbejdet i 2009 Rev. september 2010 AH/SD Indholdsfortegnelse Side: Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Velkomstbrev

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelsesområdet Sundhed og omsorg Torvet 3 8500 Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade 36 8500 Grenå Tlf. 8959 2120 Mail

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling, G er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens Gade.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ikast-Brande Kommune dækker et areal på 736,41 km2 og har 40.000 indbyggere. Ældreområdet er opdelt i 4 distrikter: Ikast

Læs mere

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område)

Læs mere

2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder.

2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder. Indholdsfortegnelse Forord 1.0 Indledning 1.1 Præsentation af sygeplejeteamet 1.2 Budgetramme 1.3 Evaluering af udviklingsplanen for 2009-2011 2.0 Fokusområder 2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2.

for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2. for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2. Center for Ældre og Handicap Januar 2013 Revideres senest 2015 1 2 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere