Referat fra LMU-møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra LMU-møde"

Transkript

1 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 17. marts Jytte Groth Referat fra LMU-møde Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 14. marts 2011 Søren Nymarks Vej, Højbjerg Medarbejdersiden: Leif Hansen, Søren Bastholm, Thomas Nielsen, Flemming Mogensen, Henrik Ekstrøm Jørgensen, Lone Winther Andersen, Lis Møllenbach Møller, Jochen Diekmann Ledersiden: Jens Erik Sørensen, Lise Terkildsen, Bente Brink, John Kristensen, Ole Simonsen Afbud: Sebastian Gudmundsen Referent: Jytte Groth Jens Erik startede med at byde velkommen til alle nye medlemmer af LMU. Ad 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. Ad 2. Godkendelse af referater fra møderne den 13. december 2010 samt det ekstraordinære møde den 27. januar Søren Bastholm bemærkede, at han havde meldt afbud til møderne, hvilket ikke fremgik af referatet. Referaterne blev godkendt. Ad 3. Opfølgning på tidligere møder. På LMU-mødet den 13. december 2010 blev der i forbindelse med behandlingen af den opdaterede personalehåndbog drøftet forsikringsmæssig dækning i forbindelse med beskadigelse af ure, briller og mobiltelefoner. Skader på briller dækkes af Midttrafiks arbejdsskadeforsikring. Kun under helt særlige omstændigheder kan skader på ure og mobiltelefoner dækkes. Ledelsen har derfor besluttet at der nu udleveres et antal mobiltelefoner til billetkontrollørerne, så de ikke længere skal bruge deres private mobiltelefoner i tjenesten. Fra medarbejderside ønskede man mulighed for at få ur som en del af uniformen. Et ur er vigtigt af hensyn til korrekt tidsregistrering i forbindelse med udstedelse af kontrolafgifter. Det er ledelsens opfattelse, at kontrollørerne er dækket ind, bl.a. via pda erne. Da der blev udtrykt tvivl om tidsangivelser på kontrolafgifter, blev det aftalt at få beskrevet, hvilke krav ankenævnet stiller til tidsangivelser.

2 På LMU-mødet den 13. december 2010 blev det besluttet at indføre elektroniske lønsedler. Midttrafik er på vej til at indgå aftale med e-boks om elektroniske lønsedler. Første gang lønsedlerne kommer i elektronisk form bliver i forbindelse med lønudbetalingen ultimo maj Forinden vil HR-afdelingen udarbejde materiale, som nærmere beskriver, hvordan man får adgang til sine lønsedler. Hvis man melder sig ud af kantineordningen, er der en regel om, at man først kan blive medlem igen efter min. 2 måneders udmeldelse. Det var et ønske fra medarbejderside om, at denne regel bliver opblødt i forbindelse med midlertidigt fravær som følge af langtidssygefravær, orlov, barsel mv. Fra 1. april 2011 kan 2 måneders reglen fraviges i forbindelse med sygefravær, forældreorlov samt anden orlov. Det understreges, at udmeldingen sker for minimum 1 måned. I forbindelse med organisationsændringen pr. 1. april 2011 bliver der tilført organisationen 2 midlertidige områdelederstillinger samt en midlertidig projektlederstilling. Det blev på det ekstraordinære LMU-møde den 27. januar 2011 oplyst, at økonomien til at finansiere de nye stillinger primært hentes ved et tilsvarende mindre forbrug til eksterne konsulentydelser. Der var sammen med dagsordenen udsendt en oversigt over udgifter til konsulentydelser i Det blev i mødet understreget at en del af beløbet er gået til strengt nødvendige revisionsydelser og reklamebureauer. Der blev efterlyst en oversigt over konsulentydelser, der vil være overflødiggjort med nyansættelserne. Det blev aftalt, at en revideret oversigt udsendes med referatet. Jens Erik orienterede om status i forbindelse med ansættelsen af nye ledere. Midttrafik har haft 4 lederstillinger i opslag. Man har afviklet 1. samtalerunde og udpeget de kandidater, der går videre til næste runde. Ad pkt. 4. Mål, opgaver og kompetenceudvikling. Midttrafik er i gang med et projekt med kobling af mål, opgaver og kompetencer. Herved bliver grundlaget for MUS og det kommende talentudviklingsprogram, dannet. Lise gav på mødet en nærmere redegørelse for projektet. Med udgangspunkt i Midttrafiks strategi har man defineret og beskrevet hovedopgaver og mål for de enkelte afdelinger. Hovedopgaver og mål har dannet udgangspunkt for fastlæggelse af nødvendige kompetencer henholdsvis generelt i Midttrafik og på afdelingsniveau. De fælles kompetencer, som tager udgangspunkt i Midttrafiks værdier, er kundeorienteret, partnerskab/samarbejde, udviklingsorienteret, helhedsorienteret, værdiskabende og troværdig. På baggrund af en runde med samtlige afdelingsledere om, hvilke specielle kompetencer, der skal være til stede for at løfte afdelingens opgaver, er udarbejdet en bruttoliste med afdelingsspecifikke kompetencer. Oversigten er efterfølgende behandlet og godkendt i Direktionen. Den enkelte afdelingsleder skal nu sørge for at orientere medarbejderne om afdelingens kompetenceprofil og om det videre forløb. I tiden indtil 15. april 2011 vil alle medarbejdere få tilkoblet individuelle hovedopgaver, forslag til mål for hovedopgaverne og tilknyttede kompetencer. Senest den 1. maj 2011 skal lederne afklare på hvilket niveau den enkelte kompetence er nødvendig i forhold til medarbejdernes hovedopgaver. Vurderingen skal foretages på en skala fra 1-5, hvor man har defineret en kompetence på henholdsvis meget lavt og meget højt niveau. Endvidere skal lederne vurdere den enkelte medarbejders niveau på de udvalgte kompetencer. Og endelige skal ledere afklare, om de har ønsker til temaer til MUS for den enkelte medarbejder. 2

3 Senere i maj måned skal medarbejderne lave selvvurdering af kompetenceniveau samt angive ønsker til temaer til MUS. Såvel lederens som medarbejderens vurdering danner grundlag for samtaleskemaet til MUS. MUS skal være gennemført senest 1. juli Der skal fortsat laves individuelle handleplaner på baggrund af MUS, men det nye system skal også danne grundlag for kortlægning af Midttrafiks kompetencegab med henblik på igangsætning af fælles strategisk kompetenceudvikling. Endvidere vil det også være udgangspunkt for et nyt tiltag talentudvikling med fokus på specialist/projektlederkarriere. Formålet med et talentudviklingsprogram er fastholdelse og rekruttering, understøttelse af den strategiske kompetenceudvikling, styrkelse af netværksdannelse og helhedstænkning i Midttrafik. Udvælgelsen af talenter sker efter den gennemførte kompetenceafklaring på baggrund af opnåede resultater og interessetilkendegivelser i forbindelse med MUS. I maj 2011 vil der blive præsenteret et konkret forslag til talentudviklingsprogram. Fra medarbejderside blev der spurgt ind til den økonomiske ramme for kompetenceudvikling. Det blev oplyst, at der er afsat 1 mill. kr., hvoraf ca. halvdelen anvendes til fælles strategisk kompetenceudvikling og resten til afdelingsspecifik kompetenceudvikling. Ad pkt. 5. APV i Hvert 3. år skal der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV). Det gjorde Midttrafik sidst i 2008 og en ny vil blive gennemført i april/maj Der er udarbejdet 4 forskellige udgaver til APV - en for hvert af områderne: administrationen, billetkontrollen, trafikkontrollen og rutebilstationerne. APV en kan gennemføres anonymt, hvis den enkelte medarbejder ønsker det. Udover et par forslag af teknisk karakter til enkelte spørgsmål, var der ikke bemærkninger til proces- og tidsplanen. Ledelsen har nogle redaktionelle kommentarer. Disse vil blive sendt direkte til sikkerhedslederen. Søren bemærkede, at arbejdsmiljøgruppen har haft en god proces med udarbejdelsen af APV en. Forslaget til proces- og tidsplan blev godkendt. Ad pkt. 6. Arbejdsmiljøankenævnets afgørelse. Midttrafik har tidligere anket en afgørelse fra Arbejdstilsynet vedrørende det psykiske arbejdsmiljø i Billetkontrollen til Arbejdsmiljøankenævnet. Ankenævnet har nu færdigbehandlet sagen og med en 6 mod 5 afgørelse, fik Midttrafik ikke medhold i anken. Søren bemærkede, at det er fint at give medarbejderne en orientering, hvis Arbejdstilsynets afgørelser ankes. Men ledelsen burde også have orienteret hele organisationen om Ankenævnets afgørelse, også selv om den går Midttrafik imod. Hertil bemærkede Lise, at det er korrekt, at der ikke er givet information til alle, men kun til berørte medarbejdere. Det er bestemt ikke fordi ledelsen ikke ønsker at informere om afgørelse, der går Midttrafik imod, men det skyldes alene, at man har haft en opfattelse af, at det ikke længere er interessant for hele organisationen, fordi der er gået så lang tid fra anken og indtil afgørelsen forelå. Anken gik ikke på, at der var problemer, men at sagsbehandlingen var fyldt med faktuelle fejl. Proceduren vil fremover blive ændret, således at det sikres orientering til alle. 3

4 Ad pkt. 7. Orientering fra Arbejdsmiljøgrupperne. Udover arbejdet med APV skal arbejdsmiljøgruppen i gang med at revidere Midttrafiks voldspolitik og arbejdsmiljøpolitik. Arbejdsmiljøgruppen har stor fokus på arbejdsulykker. Man skal i gang med at se på, hvad der kan forebygges. I forhold til bl.a. billetkontrollen arbejdes der med registrering af nærved-ulykker. Arbejdsmiljøgruppen skal have defineret nærved-ulykker, således at administrationen og rutebilstationen også begynder registrering, f.eks. i forbindelse med verbale trusler. Søren bemærkede, at man har et godt og konstruktivt samarbejde i arbejdsmiljøgruppen. Ad pkt. 8. Proces- og tidsplan for lønforhandlinger pr. 1. april I henhold til Midttrafiks lønpolitik skal der som udgangspunkt holdes årlige lønforhandlinger for alle medarbejdergrupper. I forbindelse med overenskomstforhandlinger pr. 1. april 2011 har de centrale parter ikke afsat særskilte midler til lokal løndannelse. Det betyder ikke, at der ikke kan afholdes lønforhandlinger, men der vil kun være meget begrænsede midler til rådighed. Ledelsen vil i 2011 alene lægge vægt på at honorere en helt ekstraordinær indsats. Ledelsen opfordrede tillidsrepræsentanterne til at være tilbageholdende med fremsendelse af forslag. Flemming efterlyste en økonomisk ramme for forhandlingen, herunder en opgørelse over tilbageløbsmidler. Hertil bemærkede Lise, at der ikke findes en opgørelse over tilbageløbsmidler og henviste i øvrigt til at det er det økonomiske råderum, som er afgørende for, hvad der kan anvendes til lokal løndannelse. Ad pkt. 9. Midttrafiks sundhedspolitik. Bente har haft et møde med Falck med henblik på at gennemgå vores healthcare-ordning. Et af punkterne var muligheden for at udbygge ordningen med en medarbejderbetalt sundhedsforsikring. Der foreligger ikke p.t. et prisoverslag. Flere gav udtryk for, at prisen vil have afgørende betydning for, hvorvidt den enkelte medarbejder vil være interesseret i en sundhedsforsikring. Det blev derfor aftalt, at Bente rekvirerer et konkret tilbud og udarbejder et oplæg til næste LMU-møde. Det blev foreslået evt. at lave sundhedsforsikringen som en bruttolønsordning. Ad pkt. 10. It-udbuddet. Flemming gav en kort orientering om it-udbuddet. 5 udbydere er gået videre fra prækvalifikationen. Ud fra en samlet vurdering af de indkomne tilbud, er det besluttet at fortsætte samarbejdet med Frontdata. Der er en række forbedringer i forhold til nuværende kontrakt. Hertil kommer en besparelse på ca. 50 % af de løbende driftsudgifter. En følge af udbuddet er skift til anden it-platform. 80 medarbejdere har tilmeldt sig introduktionskursus til det nye system. Kun meget få funktioner forventes berørt af skiftet. Ad pkt. 11. Orientering fra direktøren om organisationen. Jens Erik orienterede om 2 punkter Midttrafiks økonomi og lokalesituationen. 4

5 Midttrafik havde en fremragende økonomi i På bustrafikken er der en indtægtsfremgang på mere end 58 mill. kr. svarende til en stigning på 9,5 %. Passagertallet er steget med 5 %. Det er glædeligt, da det har betydning for såvel regionens som kommunernes besparelser. Budgettet vedrørende busdrift og variabel kørsel overholdes. Tilsvarende gælder for administrationen. Kun på togdriften er der vigende indtægter, hvilket giver forventninger om budgetoverskridelser. Et evt. underskud dækkes fuldt ud af regionen. Der er behov for flere kontor- og mødefaciliteter. Derfor vil lejemålet blive udvidet med lokaler i nabobygningen, som tidligere husede De gule Sider. Det øgede behov skyldes flere forhold: Ny lov om letbaner er på vej. Der skal dannes et anlægsselskab, som skal forestå etableringen af letbanen i Aarhus. Midttrafik skal huse anlægsselskabet, som forventes at få 7-8 medarbejdere, incl. Letbanesekretariatet. Sammenlægningen af PASS og Planet. Et generelt behov for flere kontor- og mødefaciliteter. Udover Letbanesekretariatet/anlægsselskabet skal nabobygningen også huse kontroladministrationen samt billetkontrollørernes pauselokale. Det forventes at være klar til indflytningen 1. maj Ad pkt. 12. Sygefravær. Sygefraværsstatistik fra januar 2011 samt den samlede sygefraværsstatistik for 2010 var udsendt med dagsordenen. Set fra medarbejdersiden ser statistikken fornuftig ud. Det blev aftalt at drøfte sygefravær nærmere på et af de kommende LMU-møder. Ad pkt. 13. Eventuelt. Intet. Ad pkt. 14. Evaluering. Det var et godt møde. Det virker forstyrrende, når der afholdes møde i lokal 1.03 samtidig med LMU-mødet. Det blev derfor foreslået også at reservere dette lokale til LMU-møderne, og det gennemføres. 5

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. januar 2010 1-13-20-09 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg 14. december 2009, kl. 10.00 13.00 Sted Søren

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-Medudvalg den 1. april 2009

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-Medudvalg den 1. april 2009 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-Medudvalg den 1. april 2009 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Mikael Carlsen, John Kristensen, Lise Terkildsen, Merete L. Nielsen, Henrik E. Jørgensen, Anders W.

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Orientering om den foreløbige plan for køreplanprojekter

Læs mere

Genforhandling af den lokale MED-aftale

Genforhandling af den lokale MED-aftale Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale MEDaftaleudkast, har vi her forsøgt at udarbejde et papir, som kan bruges i forbindelse med jeres

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Det godkendte referat fra ekstraordinært HBM d. 16. april 2012 blev underskrevet.

Det godkendte referat fra ekstraordinært HBM d. 16. april 2012 blev underskrevet. Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 2.-3. maj 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 14. juni 2012 Deltagere: Johnny Kuhr, Esther Skovhus Jensen, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. september 2014 i Mødelokale A1/A2 på Oktobervej 22A kl. 14.00 17.00

Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. september 2014 i Mødelokale A1/A2 på Oktobervej 22A kl. 14.00 17.00 Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. september 2014 i Mødelokale A1/A2 på Oktobervej 22A kl. 14.00 17.00 Tilstede: Lars Abel (formand), Lars Søbye (LS), Gunhild Olesen Møller (GOM), Anne Hvid John (AHJ),

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013 Fængselsforbundet 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1: Mødets åbning, godkendelse af dagsorden og forretningsorden samt valg af dirigent... 6 Ad punkt

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere