Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. august 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-12:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen (V) Marianne Jensen (A)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Akutstue til sindslidende Statusrapport på "Projekt et godt liv - også for mig" Ombygning/nybygning af Risagerlund Drøftelse af fremtidigt indhold i plejecentret Valdemarsgade Drøftelse af handleplan/status for Tonnishave Udskiftning af mobilomsorgstelefoner i Ældreområdet Orientering om "Notat om kommunale redegørelser vedrørende socialområdet 2010" Øvrige korrektioner og ønsker til budget Socialudvalget Orientering Lukket sag - Madservice Lukket sag - Midlertidig opnormering Lukket sag - Orientering...

3 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side Akutstue til sindslidende J.nr.: G01/dwpseb 09/13258 Åben sag SO Sagsfremstilling: Med henblik på at udvide viften af tilbud til psykisk syge borgere i Brønderslev Kommune foreslår Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse, at der oprettes en akutstue, som borgere kan gøre brug af 1-3 døgn. Akutstuen erstatter ikke en indlæggelse. Formålet er endvidere at have en øget tilgængelighed for at skabe optimale tilbud til de psykisk syge borgere i de perioder, hvor de har behov for en ekstra indsats. Målgruppen: Borgere fra 18 år og opefter som er psykisk syge, borgere, som er kendt i socialpsykiatrien og som har behov for en umiddelbar omsorgsindsats, borgere med øget sårbarhed, utryghed i eget hjem, angst eller behov for aflastning i familien, borgere for hvem et ophold på akutstuen, kan være med til at forebygge en indlæggelse. Tilbuddet er ikke omfattet af rammeaftalen. Visitation sker fra myndighedsafdelingen. Såfremt det er udenfor deres åbningstid og der er akut behov for at gøre brug af akutstuen, kan medarbejdere i socialpsykiatrien henvise til akutstuen. Konsekvensen ved ikke at have akutstuen er: at der vil være flere indlæggelser på psykiatrisk sygehus, at livskvaliteten forringes for svage borgere, bl.a. ved tilbagefald, at der ikke vil være en rød tråd i de tilbud, som kommunen kan tilbyde borgere, at der på sigt kan vise sig flere komplekse støttebehov. Økonomi: Ordningen kan finansieres indenfor rammen. Der vil blive udarbejdet statistik over brugen af akutstuen og den vi senere indgå i analysen af psykiatriområdet Der foreslås en døgntakst på 90,50 kr. til betaling for mad (svarende til ældreplejen). Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget godkender, at der oprettes en akutstue til psykisk syge borgere i Brønderslev Kommune.

4 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side 502 Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Beskrivelse af tilbud om akutstue til sindslidende Beslutning i Socialudvalget den 12. august 2009: Godkendt.

5 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side Statusrapport på "Projekt et godt liv - også for mig" J.nr.: P20/dwpseb 09/16554 Åben sag SO Sagsfremstilling: Baggrunden for projektet er, at der i lokalbefolkningen findes en større gruppe, som har psykiatriske lidelser kombineret med en eller anden form for misbrug. Projektets formål er at give psykisk støtte til borgere med lavt eller periodisk misbrug, så misbruget elimineres. Projektet har nu kørt i 5 år og slutter i Målgruppen er borgere i alderen år. Borgere som samtidig har børn under 18 år har første prioritet. Der er i øjeblikket kontakt til 20 borgere. Efter de første 5 år kan det konstateres, at målsætningen om erkendelse, minimering og eliminering af misbruget holder. Resultatet er ud fra de nævnte målsætninger at: Ca. 69 % har erkendt deres misbrug Ca. 19 % har minimeret deres misbrug Ca. 38 % har elimineret deres misbrug Ca. 31 % har endnu ikke erkendt, at de har et misbrug, hvilket der fortsat arbejdes på at nå til en erkendelse af. Gennem kontakt til borgerne i projektet, er der registreret en positiv udvikling hos de fleste. Nogle er startet op med at sætte fokus på misbrug, hos andre har det være den psykiske lidelse (stemmer, angst, medicinering m.v.). Den enkelte borger vælger selv fokuspunkter og uanset hvilket fokuspunkt der er valgt, har resultatet været en psykisk og misbrugsmæssig bedring. Resultaterne er bl.a. nået ved følgende tiltag: Støtte til at opretholde ADL funktioner Støtte til at opretholde eller forbedre boligforhold Støtte til at udrede økonomi Støtte til kontinuerligt medicinindtag Støtte til at forbedre/opretholde kontakten til netværk Støtte til at erkende, minimere og eliminere misbruget Støtte til forældrerollen Støtte til at deltage i socialt samvær

6 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side 504 Støtte til kontakt med social- og sundhedsvæsen Støtte til at opsøge selvhjælpsgrupper, pårørendegrupper, undervisningstilbud m.v. Støtte til udvikling i forhold til uddannelse og arbejde Psykoedukation I det forløbne år er der arbejdet meget målrettet for at udbygge tilbuddet til pårørende og det betyder, at der nu er oprettet pårørendegrupper. Socialpsykiatriens intentioner er fortsat at udbygge tilbuddet til pårørende i form af foredragsaftener og lignende. Væsentlige succeser er: Relationsarbejde: Personalet oplever fortsat, at relationsarbejdet er en af de væsentligste succeser i projektet. Det er lykkedes at opretholde og styre kontakten til stort set alle brugere i projektet på trods af, at de adskillige gange er blevet "fyret" eller nægtet adgang. Brugerinddragelse: Ved indførelse af en samarbejdsaftale opnås, at brugerne får større indflydelse på, hvilke problemområder støtten skal koncentrere sig om, og dermed bliver den enkelte mere aktiv i processen. Oprettelse af et støttecenter i Dronninglund, som er et struktureret tilbud, er ved at tage form og har været et ønske fra borgerne om at kunne deltage i aktiviteter, der var strukturerede. Endvidere er der fortsat husmøder, som fungerer godt. Samarbejde: Det tætte samarbejde med værested, støttecenter, bostøtteordning samt øvrige samarbejdspartnere fungerer godt. De tre væsentligste problemfelter de første år er: Projektets brugere: Erfaringer er, at målgruppens væsentligste problemstillinger er at fastholde et mål, og det er derfor meget vanskeligt at tilrettelægge målrettede aktiviteter for gruppen Tovholder funktion: Målgruppen er kendetegnet ved at være meget isoleret fra omverdenen og ofte ude af stand til at benytte sig af de almindelige kommunale og regionale hjælpeordninger. Det kan eksempelvis ses ved, at de ofte ikke er i stand til at lave - og ej heller møde op til aftaler hos læger, tandlæger, sagsbehandlere, Jobcentret og lignende offentlige instanser, hvilket medfører, at de ikke får adækvat behandling/hjælp i forhold til deres lidelser/problemer. Medarbejderne oplever, at det kan være vanskeligt at få de forskellige instanser til at samarbejde om behandlingen og til at påtage sig et behandlingsansvar for disse brugere. Erfaringen er, at det er vigtigt, at medarbejderne i projektet påtager sig opgaven som tovholder og "advokat" for borgerne, da de ellers "falder mellem to stole" og ikke bliver ordentligt udredt/behandlet. Overbelægning: Fra projektets start og til nu er der gradvist kommet flere og flere borgere fra målgruppen. Det har været vanskeligt at få nogle af borgerne over i andre tilbud. Den overvejende grund hertil er, at mange af brugerne har behov for et længerevarende forløb for at blive stabile nok til at kunne profitere af andre tilbud. Fremtidige projektplaner: 1. Fortsat arbejde med en positiv udvikling hos de borgere, der allerede er kontakt til 2. Arbejde på at blive mere aktivt opsøgende i forhold til målgruppen

7 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side Påtænker at starte faglig supervision, specielt rettet mod misbrugsområdet 4. Der arbejdes på at give kommunens politikere og ledere en større forståelse for målgruppens forskelligheder og behov og dermed påvirke nogle af de beslutninger der tages omkring målgruppen 5. Arbejde på at få lavet en procedure for overflytning af borgere fra projektet til bostøtte jfr. servicelovens Påtænker at nedsætte et baggrundsteam som sparringspartner til projektet 7. Forankring af projektet i hele kommunen. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget tager rapporten vedrørende "Projekt et godt liv - også for mig" til efterretning. Bilag: Statusrapport for 2008/09 til tilskudssekretariatet Beslutning i Socialudvalget den 12. august 2009: Til efterretning.

8 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side Ombygning/nybygning af Risagerlund J.nr.: G01/dwsbhsj 08/2143 Åben sag SO/ØK/BY Sagsfremstilling: Et flertal i Byrådet besluttede den 25. juni 2009 at indgå samarbejde med Danske Diakoner om at ombygge/nybygge et nyt Risagerlund Plejecenter. Danske Diakoner er indkaldt til mødet for at redegøre for og drøfte de modeller der er for samarbejde om opgaven. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget drøfter mulighederne med Danske Diakoner. Ældrerådet høres senere i processen. Beslutning i Socialudvalget den 12. august 2009: Udvalget indstiller etablering af et fripjejehjem i tæt samarbejde med kommunens administration. Ole Jespersgaard og Marianne Jensen anbefaler byggeri i eget regi.

9 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side Drøftelse af fremtidigt indhold i plejecentret Valdemarsgade J.nr.: P00/dwsbhsj 09/18865 Åben sag SO/ØK/BY Sagsfremstilling: Plejecentret Valdemarsgade har indtil nu fungeret med 14 aflastningspladser og 18 pladser er blevet anvendt til genhusning af beboere fra Rosengården. Rosengården er nu flyttet hjem, og der skal andre beboere i Valdemarsgade. Ifølge Masterplanen skal der være demensafsnit på et nybygget Risagerlund. I forbindelse med beslutningen om, at det er Danske Diakoner der skal ombygge Risagerlund - måske som friplejehjem og måske som plejehjem med en form for driftsaftale, vil det være oplagt at få drøftet om den oprindelige beslutning i Masterplanen om demensafsnit på Risagerlund fortsat vil være den optimale løsning. Socialudvalget bør derfor drøfte, om man i stedet skulle flytte demensafsnittet til Valdemarsgade. Valdemarsgade ville så indeholde 14 aflastningspladser og demensafsnit på 18 pladser. Valdemarsgade er velegnet - i et plan med lukket gårdhave og overskuelighed indenfor, således at det er nemt at finde personale, når man kommer udenfor egen lejlighed. Det skal ved denne løsning dog tænkes ind, at der er 4 ægteparlejligheder i Valdemarsgade. Der er kun lille efterspørgsel efter disse. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget drøfter fremtidig beboersammensætning i Valdemarsgade. Sagen vil blive behandlet på det førstkommende møde i Ældrerådet. Beslutning i Socialudvalget den 12. august 2009: Uudvalget indstiller, at demensafsnittet flyttes til Valdemarsgade.

10 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side Drøftelse af handleplan/status for Tonnishave J.nr.: P16/dwsbhsj 09/18869 Åben sag SO/ØK/BY Sagsfremstilling: Da Masterplan for Ældreområdet blev udarbejdet i marts 2007, var der ikke nogen borgere på venteliste til Tonnishave. Situationen er stort set uændret her i juli Der er ingen på venteliste, men alle pladser er p.t. besat. Der har netop i et par måneder været 2 ledige pladser, som nu er besat. Når der besættes pladser på Tonnishave, er det stort set altid på grund af et akut behov, og ikke på grund af at borgeren har Tonnishave som 1. prioritet. Det er ikke sådan, at de 20 pladser på Tonnishave kan undværes i den samlede kapacitet, men placeringen af nye boliger bør ud fra ventelisten overvejes nøje, idet demografien viser at udviklingen sker i Hjallerup. Som følge af Socialudvalgets drøftelser af eventuel alternativ placering af Tonnishave, blev der den 26. juni 2008 afholdt borgermøde i Asaa for at høre borgernes ideer til placering. På borgermødet kom der en række forslag frem, og ønskerne på mødet var helt klart, at placeringen skulle være bynær. Udvalget drøftede i møde den 17. september 2008 de fremkomne forslag til placering og besluttede, at der skulle afholdes et nyt borgermøde i foråret Den 12. marts 2008 tog Socialudvalget delbeslutning vedrørende Masterplanen. Vedrørende Tonnishave blev der taget følgende beslutning: "Tonnishave nybygges. Alternative muligheder for placering undersøges til næste møde. Herunder økonomi. Mulighed for oprettelse af midlertidige pladser undersøges. Karl Emil Nielsen, Søren Erik Nielsen og Ole Jespersgaard ønsker alternativ placering bl.a. på baggrund af genhusningproblematikken" Hvis den seneste beslutning om nybygning af Tonnishave fastholdes, skal der udarbejdes en handleplan: Skal der afholdes endnu et borgermøde, jfr. Socialudvalgets beslutning 17. september 2008? Vil man anvende det forslag der er udarbejdet fra Boligselskabet Østvendsyssel, som oprindeligt vandt idekonkurrence i gl. Dronninglund Kommune? Hvem skal alternativt være bygherre? Placering (De indkomne forslag vedlagt som bilag)? Genhusning - hvis der skal bygges på nuværende areal? Tidsperspektiv?

11 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side 509 Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget drøfter hvad der skal ske med Tonnishave. Bilag: Notat af 6/ fra U og P Mail af 6/ fra Kirsten Kristensen Socialudvalgets beslutning af 17/9 08 Beslutning i Socialudvalget den 12. august 2009: Udvalget indstiller, at plejehjemmet renoveres og at der afsættes et beløb til finansiering af grundkapital og servicearealer i budget Udvalget tager på besigtigelse i Asaa den 26. august 2009.

12 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side Udskiftning af mobilomsorgstelefoner i Ældreområdet J.nr.: G01/dwsbhsj 09/18405 Åben sag SO/ØK/BY Sagsfremstilling: I Ældreområdet benyttes i dag mobilomsorgstelefoner af typen Nokia 9300 til det udekørende personale. Alle telefoner er efterhånden meget nedslidte og trænger til udskiftning. Ældreområdet har 245 mobiltelefoner og 256 sim-kort. Forskellen skyldes, at der allerede er kasseret en del telefoner. Hertil kommer at Nokia ikke længere producerer model 9300, hvorfor der i nærmeste fremtid vil ske det, at de gamle telefoner ikke kan blive repareret. Der vil ikke længere blive udviklet nye softwaremæssige løsninger til denne model. Med de 245 mobiltelefoner Ældreområdet har i dag, er der ikke mobiltelefoner til alle medarbejdere. Afløsere kører f.eks. ikke med mobiltelefoner. Det vil sige, at der i dag registreres både elektronisk og manuelt. Der er behov for at udvide antallet til 320 mobiltelefoner, da det nuværende antal ikke dækker behovet for, at kunne efterleve kravet om national dokumentation på Ældreområdet fuldt ud. Som en udløber af aftalen om kommunernes økonomi for 2006 indgik Kommunernes Landsforening og Regeringen i december 2006 en aftale om national dokumentation på ældreområdet. Det betyder at dokumentationen på Ældreområdet, som i dag indberettes til Danmarks Statistik manuelt på blanketter, fra 1. april 2008 er omlagt til automatisk indhentning af data direkte fra kommunernes omsorgssystemer. Brønderslev Kommune har imidlertid fået udsættelse og skal starte implementeringen snarest. Elektronisk overførsel af data skal indsamles for samtlige 98 kommuner efter den nye fremgangsmåde på en månedlig basis. Denne danner grundlaget for en stor del af den nationale dataindsamling på Ældreområdet til Danmarks Statistik. For at kunne udtrække data direkte fra kommunernes omsorgssystemer har Servicestyrelsen på vegne af Indenrigs- og Socialministeriet indgået samarbejdsaftaler med landets fire leverandører af omsorgssystemer om tilpasning af deres systemer, så data automatisk kan hentes ud af systemerne og gøres klar til forsendelse til Danmarks Statistik. Parallelt hermed har Danmarks Statistik indgået samarbejdsaftale med Kommunedata om brug af Kommunedatas løsning til overførsel af data fra kommunerne. Denne løsning skal fremover sørge for, at data fra kommunens omsorgssystem bliver transporteret direkte til Danmarks Statistik. Der er med aftalen afsat 2,8 mio. kr. til engangsomkostninger til tilpasning og udvikling af omsorgssystemerne. Servicestyrelsen betaler for alle kommuner direkte til leverandørerne af omsorgssystemerne. Herudover er der til kommunerne afsat et engangsbeløb på 1,8 mio. kr. til omstillingsomkostninger, samt 0,8 mio. kr. til årlig løbende drift. Disse midler er udmøntet via bloktilskuddet. Brønderslev Kommunes andel er henholdsvis kr. og kr. årligt. Økonomi:

13 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side 511 PDA (håndholdte mobile enheder med opkobling til Omsorgssystemet - køb hos TDC) 1. år 2. år 3. år I alt over 3 år PDA kr kr kr kr. 0 kr. 0 kr. Antivirus kr. 0 kr. 0 kr. Server Antivirus kr kr kr. Mana- Server gement Management system 0 kr. 0 kr. 0 kr. Etablering kr. 0 kr. 0 kr. Drift og Support kr kr kr. I alt pr. år kr kr kr kr. Antal PDA Pris pr. PDA 320 stk kr. Antivirus 346 Management system 800 kr. Afledt drift af yderligere mobiltelefoner (75 stk.) forventes at kunne finansieres af Ældreområdets totale budget. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at der frigives kr. i 2009, kr. i 2010 og kr. i at beløbet finansieres af tidligere års overskud på Ældreområdet afsat på anlægsbudgettet til formålet at afledte driftsudgifter til yderligere mobiltelefoner (75 stk.) finansieres indenfor Ældreområdets totale driftsbudget. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.

14 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side 512 Bilag: Mail fra IT-chef Mads Hurley 11/ Velfærdsministeriets skrivelse af 22/ Velfærdsministeriets skrivelse af 31/ Beslutning i Socialudvalget den 12. august 2009: Indstilles godkendt.

15 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side Orientering om "Notat om kommunale redegørelser vedrørende socialområdet 2010". J.nr.: P05/dwsbkvj 09/10288 Åben sag SO Sagsfremstilling: Vedlagte notat er udarbejdet på baggrund af de i alt 11 kommunale redegørelser på det sociale område. Notatet er udarbejdet ud fra de redegørelser, der er tilsendt Region Nordjylland omkring 1. maj De kommunale redegørelser er besvaret af kommunerne som myndighed og dermed efterspørger af tilbud omfattet af rammeaftalen. Notatet samler og skitserer de forventninger om ændringer til nuværende forbrug, som kommunerne som myndighed har på sociale tilbud omfattet af rammeaftalen i perioden Notatet har fokus på ændringer. Det vil sige, at notatet kun beskriver de forventninger til enten mere eller mindre forbrug, som kommunerne som myndighed har beskrevet og ikke, hvis kommunerne forventer et uændret forbrug. Såfremt en kommune har kommenteret ændrede behov, vil det fremgå af kommunens respektive redegørelse. Notatet samler tendenser og kommentarer, sådan som Region Nordjylland har læst og forstået redegørelserne og danner således baggrund for de videre drøftelser i henholdsvis koordineringsgruppen for socialområdet og Den Administrative Styregruppe vedrørende Rammeaftaler. Notatet er opbygget i samme kapitler som redegørelsen. Det vil sige opdelt i målgrupper og følger de overskrifter, som fremgår af redegørelsen. Kommentarer i tekstfelterne er beskrevet i en (ofte) forkortet version. Den enkelte kommunes fulde tekst-kommentar fremgår af de respektive kommunale redegørelser, der er tilgængelige på Region Nordjyllands hjemmeside Det er ikke alle kommuner, der har udfyldt samtlige felter i redegørelsen. Det antages, at manglende svar er et udtryk for ingen ændring. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget tager notatet til efterretning. Bilag: Notat Kommunale redegørelser 2010, socialområdet Beslutning i Socialudvalget den 12. august 2009: Til efterretning.

16 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side Øvrige korrektioner og ønsker til budget Socialudvalget J.nr.: Ø02/dwokhoc 09/15948 Åben sag SO/ØK/BY Sagsfremstilling: I følge principper for udarbejdelse af budget 2010 skal Center for Økonomi i samarbejde med Fag- og Stabsenhederne udarbejde forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner skal behandles i fagudvalgene i august og fagudvalgene skal beslutte, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet. For at give et overblik over de ændringer der foreslås indarbejdet, fremsender Center for Økonomi et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget (efter ny opdeling). Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde. Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for Herefter er der korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2009 samt for evt. tillægsbevillinger, der er givet efter budgettets vedtagelse. Herudover indgår en sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer, f.eks. fordeling af lønpuljer. Hermed findes et tilrettet budgetgrundlag for 2009, og dette budgetgrundlag pris- og lønreguleres herefter til 2010 niveau. Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner og det er disse korrektioner udvalget skal tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under 1. Lovgivningsændringer, 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter eller 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema. Endvidere fremsendes de eventuelle ønsker til budget 2010 fordelt på drift og anlæg, som Center for Økonomi har modtaget på udvalgets område. Herudover har udvalget mulighed for at fremsende yderligere ønsker. Fagudvalgenes forslag til korrektioner forelægges Økonomiudvalget den 20. august, inden budgetforslaget sendes til første behandling. Stabschefen for Økonomi og IT foreslår at Socialudvalget beslutter, hvilke af de øvrige korrektioner der anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget 2010, samt drøfter evt. ønsker til budget Bilag: Basisbudget Handicapområdet Basisbudget Ældreområdet Basisbudget Socialpsykiatri Basisbudget Pensioner, boligstøtte, misbrug mm Notat - Merforbrug på misbrugsområdet

17 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side 515 Beslutning i Socialudvalget den 12. august 2009: De foreslåede korrektioner indstilles godkendt.

18 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side Orientering J.nr.: /dwsbts Åben sag SO Bilag: Notat: Venteliste til Brønderslev Kommunes plejecentre/plejehjem Notat: Psykoseteam under Brønderslev Psykiatriske Sygehus Beslutning i Socialudvalget den 12. august 2009: 1. Til efterretning. 2. Til efterretning.

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. august 2008 Lokale: Lokale 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/203 Rosengården

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 11-06-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen Curt

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juni 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. januar 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 28. marts 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 28. marts 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 28. marts 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19.45. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med omsorgshjem 237 2. Temamøde

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere