Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. august 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-12:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen (V) Marianne Jensen (A)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Akutstue til sindslidende Statusrapport på "Projekt et godt liv - også for mig" Ombygning/nybygning af Risagerlund Drøftelse af fremtidigt indhold i plejecentret Valdemarsgade Drøftelse af handleplan/status for Tonnishave Udskiftning af mobilomsorgstelefoner i Ældreområdet Orientering om "Notat om kommunale redegørelser vedrørende socialområdet 2010" Øvrige korrektioner og ønsker til budget Socialudvalget Orientering Lukket sag - Madservice Lukket sag - Midlertidig opnormering Lukket sag - Orientering...

3 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side Akutstue til sindslidende J.nr.: G01/dwpseb 09/13258 Åben sag SO Sagsfremstilling: Med henblik på at udvide viften af tilbud til psykisk syge borgere i Brønderslev Kommune foreslår Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse, at der oprettes en akutstue, som borgere kan gøre brug af 1-3 døgn. Akutstuen erstatter ikke en indlæggelse. Formålet er endvidere at have en øget tilgængelighed for at skabe optimale tilbud til de psykisk syge borgere i de perioder, hvor de har behov for en ekstra indsats. Målgruppen: Borgere fra 18 år og opefter som er psykisk syge, borgere, som er kendt i socialpsykiatrien og som har behov for en umiddelbar omsorgsindsats, borgere med øget sårbarhed, utryghed i eget hjem, angst eller behov for aflastning i familien, borgere for hvem et ophold på akutstuen, kan være med til at forebygge en indlæggelse. Tilbuddet er ikke omfattet af rammeaftalen. Visitation sker fra myndighedsafdelingen. Såfremt det er udenfor deres åbningstid og der er akut behov for at gøre brug af akutstuen, kan medarbejdere i socialpsykiatrien henvise til akutstuen. Konsekvensen ved ikke at have akutstuen er: at der vil være flere indlæggelser på psykiatrisk sygehus, at livskvaliteten forringes for svage borgere, bl.a. ved tilbagefald, at der ikke vil være en rød tråd i de tilbud, som kommunen kan tilbyde borgere, at der på sigt kan vise sig flere komplekse støttebehov. Økonomi: Ordningen kan finansieres indenfor rammen. Der vil blive udarbejdet statistik over brugen af akutstuen og den vi senere indgå i analysen af psykiatriområdet Der foreslås en døgntakst på 90,50 kr. til betaling for mad (svarende til ældreplejen). Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget godkender, at der oprettes en akutstue til psykisk syge borgere i Brønderslev Kommune.

4 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side 502 Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Beskrivelse af tilbud om akutstue til sindslidende Beslutning i Socialudvalget den 12. august 2009: Godkendt.

5 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side Statusrapport på "Projekt et godt liv - også for mig" J.nr.: P20/dwpseb 09/16554 Åben sag SO Sagsfremstilling: Baggrunden for projektet er, at der i lokalbefolkningen findes en større gruppe, som har psykiatriske lidelser kombineret med en eller anden form for misbrug. Projektets formål er at give psykisk støtte til borgere med lavt eller periodisk misbrug, så misbruget elimineres. Projektet har nu kørt i 5 år og slutter i Målgruppen er borgere i alderen år. Borgere som samtidig har børn under 18 år har første prioritet. Der er i øjeblikket kontakt til 20 borgere. Efter de første 5 år kan det konstateres, at målsætningen om erkendelse, minimering og eliminering af misbruget holder. Resultatet er ud fra de nævnte målsætninger at: Ca. 69 % har erkendt deres misbrug Ca. 19 % har minimeret deres misbrug Ca. 38 % har elimineret deres misbrug Ca. 31 % har endnu ikke erkendt, at de har et misbrug, hvilket der fortsat arbejdes på at nå til en erkendelse af. Gennem kontakt til borgerne i projektet, er der registreret en positiv udvikling hos de fleste. Nogle er startet op med at sætte fokus på misbrug, hos andre har det være den psykiske lidelse (stemmer, angst, medicinering m.v.). Den enkelte borger vælger selv fokuspunkter og uanset hvilket fokuspunkt der er valgt, har resultatet været en psykisk og misbrugsmæssig bedring. Resultaterne er bl.a. nået ved følgende tiltag: Støtte til at opretholde ADL funktioner Støtte til at opretholde eller forbedre boligforhold Støtte til at udrede økonomi Støtte til kontinuerligt medicinindtag Støtte til at forbedre/opretholde kontakten til netværk Støtte til at erkende, minimere og eliminere misbruget Støtte til forældrerollen Støtte til at deltage i socialt samvær

6 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side 504 Støtte til kontakt med social- og sundhedsvæsen Støtte til at opsøge selvhjælpsgrupper, pårørendegrupper, undervisningstilbud m.v. Støtte til udvikling i forhold til uddannelse og arbejde Psykoedukation I det forløbne år er der arbejdet meget målrettet for at udbygge tilbuddet til pårørende og det betyder, at der nu er oprettet pårørendegrupper. Socialpsykiatriens intentioner er fortsat at udbygge tilbuddet til pårørende i form af foredragsaftener og lignende. Væsentlige succeser er: Relationsarbejde: Personalet oplever fortsat, at relationsarbejdet er en af de væsentligste succeser i projektet. Det er lykkedes at opretholde og styre kontakten til stort set alle brugere i projektet på trods af, at de adskillige gange er blevet "fyret" eller nægtet adgang. Brugerinddragelse: Ved indførelse af en samarbejdsaftale opnås, at brugerne får større indflydelse på, hvilke problemområder støtten skal koncentrere sig om, og dermed bliver den enkelte mere aktiv i processen. Oprettelse af et støttecenter i Dronninglund, som er et struktureret tilbud, er ved at tage form og har været et ønske fra borgerne om at kunne deltage i aktiviteter, der var strukturerede. Endvidere er der fortsat husmøder, som fungerer godt. Samarbejde: Det tætte samarbejde med værested, støttecenter, bostøtteordning samt øvrige samarbejdspartnere fungerer godt. De tre væsentligste problemfelter de første år er: Projektets brugere: Erfaringer er, at målgruppens væsentligste problemstillinger er at fastholde et mål, og det er derfor meget vanskeligt at tilrettelægge målrettede aktiviteter for gruppen Tovholder funktion: Målgruppen er kendetegnet ved at være meget isoleret fra omverdenen og ofte ude af stand til at benytte sig af de almindelige kommunale og regionale hjælpeordninger. Det kan eksempelvis ses ved, at de ofte ikke er i stand til at lave - og ej heller møde op til aftaler hos læger, tandlæger, sagsbehandlere, Jobcentret og lignende offentlige instanser, hvilket medfører, at de ikke får adækvat behandling/hjælp i forhold til deres lidelser/problemer. Medarbejderne oplever, at det kan være vanskeligt at få de forskellige instanser til at samarbejde om behandlingen og til at påtage sig et behandlingsansvar for disse brugere. Erfaringen er, at det er vigtigt, at medarbejderne i projektet påtager sig opgaven som tovholder og "advokat" for borgerne, da de ellers "falder mellem to stole" og ikke bliver ordentligt udredt/behandlet. Overbelægning: Fra projektets start og til nu er der gradvist kommet flere og flere borgere fra målgruppen. Det har været vanskeligt at få nogle af borgerne over i andre tilbud. Den overvejende grund hertil er, at mange af brugerne har behov for et længerevarende forløb for at blive stabile nok til at kunne profitere af andre tilbud. Fremtidige projektplaner: 1. Fortsat arbejde med en positiv udvikling hos de borgere, der allerede er kontakt til 2. Arbejde på at blive mere aktivt opsøgende i forhold til målgruppen

7 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side Påtænker at starte faglig supervision, specielt rettet mod misbrugsområdet 4. Der arbejdes på at give kommunens politikere og ledere en større forståelse for målgruppens forskelligheder og behov og dermed påvirke nogle af de beslutninger der tages omkring målgruppen 5. Arbejde på at få lavet en procedure for overflytning af borgere fra projektet til bostøtte jfr. servicelovens Påtænker at nedsætte et baggrundsteam som sparringspartner til projektet 7. Forankring af projektet i hele kommunen. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget tager rapporten vedrørende "Projekt et godt liv - også for mig" til efterretning. Bilag: Statusrapport for 2008/09 til tilskudssekretariatet Beslutning i Socialudvalget den 12. august 2009: Til efterretning.

8 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side Ombygning/nybygning af Risagerlund J.nr.: G01/dwsbhsj 08/2143 Åben sag SO/ØK/BY Sagsfremstilling: Et flertal i Byrådet besluttede den 25. juni 2009 at indgå samarbejde med Danske Diakoner om at ombygge/nybygge et nyt Risagerlund Plejecenter. Danske Diakoner er indkaldt til mødet for at redegøre for og drøfte de modeller der er for samarbejde om opgaven. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget drøfter mulighederne med Danske Diakoner. Ældrerådet høres senere i processen. Beslutning i Socialudvalget den 12. august 2009: Udvalget indstiller etablering af et fripjejehjem i tæt samarbejde med kommunens administration. Ole Jespersgaard og Marianne Jensen anbefaler byggeri i eget regi.

9 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side Drøftelse af fremtidigt indhold i plejecentret Valdemarsgade J.nr.: P00/dwsbhsj 09/18865 Åben sag SO/ØK/BY Sagsfremstilling: Plejecentret Valdemarsgade har indtil nu fungeret med 14 aflastningspladser og 18 pladser er blevet anvendt til genhusning af beboere fra Rosengården. Rosengården er nu flyttet hjem, og der skal andre beboere i Valdemarsgade. Ifølge Masterplanen skal der være demensafsnit på et nybygget Risagerlund. I forbindelse med beslutningen om, at det er Danske Diakoner der skal ombygge Risagerlund - måske som friplejehjem og måske som plejehjem med en form for driftsaftale, vil det være oplagt at få drøftet om den oprindelige beslutning i Masterplanen om demensafsnit på Risagerlund fortsat vil være den optimale løsning. Socialudvalget bør derfor drøfte, om man i stedet skulle flytte demensafsnittet til Valdemarsgade. Valdemarsgade ville så indeholde 14 aflastningspladser og demensafsnit på 18 pladser. Valdemarsgade er velegnet - i et plan med lukket gårdhave og overskuelighed indenfor, således at det er nemt at finde personale, når man kommer udenfor egen lejlighed. Det skal ved denne løsning dog tænkes ind, at der er 4 ægteparlejligheder i Valdemarsgade. Der er kun lille efterspørgsel efter disse. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget drøfter fremtidig beboersammensætning i Valdemarsgade. Sagen vil blive behandlet på det førstkommende møde i Ældrerådet. Beslutning i Socialudvalget den 12. august 2009: Uudvalget indstiller, at demensafsnittet flyttes til Valdemarsgade.

10 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side Drøftelse af handleplan/status for Tonnishave J.nr.: P16/dwsbhsj 09/18869 Åben sag SO/ØK/BY Sagsfremstilling: Da Masterplan for Ældreområdet blev udarbejdet i marts 2007, var der ikke nogen borgere på venteliste til Tonnishave. Situationen er stort set uændret her i juli Der er ingen på venteliste, men alle pladser er p.t. besat. Der har netop i et par måneder været 2 ledige pladser, som nu er besat. Når der besættes pladser på Tonnishave, er det stort set altid på grund af et akut behov, og ikke på grund af at borgeren har Tonnishave som 1. prioritet. Det er ikke sådan, at de 20 pladser på Tonnishave kan undværes i den samlede kapacitet, men placeringen af nye boliger bør ud fra ventelisten overvejes nøje, idet demografien viser at udviklingen sker i Hjallerup. Som følge af Socialudvalgets drøftelser af eventuel alternativ placering af Tonnishave, blev der den 26. juni 2008 afholdt borgermøde i Asaa for at høre borgernes ideer til placering. På borgermødet kom der en række forslag frem, og ønskerne på mødet var helt klart, at placeringen skulle være bynær. Udvalget drøftede i møde den 17. september 2008 de fremkomne forslag til placering og besluttede, at der skulle afholdes et nyt borgermøde i foråret Den 12. marts 2008 tog Socialudvalget delbeslutning vedrørende Masterplanen. Vedrørende Tonnishave blev der taget følgende beslutning: "Tonnishave nybygges. Alternative muligheder for placering undersøges til næste møde. Herunder økonomi. Mulighed for oprettelse af midlertidige pladser undersøges. Karl Emil Nielsen, Søren Erik Nielsen og Ole Jespersgaard ønsker alternativ placering bl.a. på baggrund af genhusningproblematikken" Hvis den seneste beslutning om nybygning af Tonnishave fastholdes, skal der udarbejdes en handleplan: Skal der afholdes endnu et borgermøde, jfr. Socialudvalgets beslutning 17. september 2008? Vil man anvende det forslag der er udarbejdet fra Boligselskabet Østvendsyssel, som oprindeligt vandt idekonkurrence i gl. Dronninglund Kommune? Hvem skal alternativt være bygherre? Placering (De indkomne forslag vedlagt som bilag)? Genhusning - hvis der skal bygges på nuværende areal? Tidsperspektiv?

11 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side 509 Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget drøfter hvad der skal ske med Tonnishave. Bilag: Notat af 6/ fra U og P Mail af 6/ fra Kirsten Kristensen Socialudvalgets beslutning af 17/9 08 Beslutning i Socialudvalget den 12. august 2009: Udvalget indstiller, at plejehjemmet renoveres og at der afsættes et beløb til finansiering af grundkapital og servicearealer i budget Udvalget tager på besigtigelse i Asaa den 26. august 2009.

12 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side Udskiftning af mobilomsorgstelefoner i Ældreområdet J.nr.: G01/dwsbhsj 09/18405 Åben sag SO/ØK/BY Sagsfremstilling: I Ældreområdet benyttes i dag mobilomsorgstelefoner af typen Nokia 9300 til det udekørende personale. Alle telefoner er efterhånden meget nedslidte og trænger til udskiftning. Ældreområdet har 245 mobiltelefoner og 256 sim-kort. Forskellen skyldes, at der allerede er kasseret en del telefoner. Hertil kommer at Nokia ikke længere producerer model 9300, hvorfor der i nærmeste fremtid vil ske det, at de gamle telefoner ikke kan blive repareret. Der vil ikke længere blive udviklet nye softwaremæssige løsninger til denne model. Med de 245 mobiltelefoner Ældreområdet har i dag, er der ikke mobiltelefoner til alle medarbejdere. Afløsere kører f.eks. ikke med mobiltelefoner. Det vil sige, at der i dag registreres både elektronisk og manuelt. Der er behov for at udvide antallet til 320 mobiltelefoner, da det nuværende antal ikke dækker behovet for, at kunne efterleve kravet om national dokumentation på Ældreområdet fuldt ud. Som en udløber af aftalen om kommunernes økonomi for 2006 indgik Kommunernes Landsforening og Regeringen i december 2006 en aftale om national dokumentation på ældreområdet. Det betyder at dokumentationen på Ældreområdet, som i dag indberettes til Danmarks Statistik manuelt på blanketter, fra 1. april 2008 er omlagt til automatisk indhentning af data direkte fra kommunernes omsorgssystemer. Brønderslev Kommune har imidlertid fået udsættelse og skal starte implementeringen snarest. Elektronisk overførsel af data skal indsamles for samtlige 98 kommuner efter den nye fremgangsmåde på en månedlig basis. Denne danner grundlaget for en stor del af den nationale dataindsamling på Ældreområdet til Danmarks Statistik. For at kunne udtrække data direkte fra kommunernes omsorgssystemer har Servicestyrelsen på vegne af Indenrigs- og Socialministeriet indgået samarbejdsaftaler med landets fire leverandører af omsorgssystemer om tilpasning af deres systemer, så data automatisk kan hentes ud af systemerne og gøres klar til forsendelse til Danmarks Statistik. Parallelt hermed har Danmarks Statistik indgået samarbejdsaftale med Kommunedata om brug af Kommunedatas løsning til overførsel af data fra kommunerne. Denne løsning skal fremover sørge for, at data fra kommunens omsorgssystem bliver transporteret direkte til Danmarks Statistik. Der er med aftalen afsat 2,8 mio. kr. til engangsomkostninger til tilpasning og udvikling af omsorgssystemerne. Servicestyrelsen betaler for alle kommuner direkte til leverandørerne af omsorgssystemerne. Herudover er der til kommunerne afsat et engangsbeløb på 1,8 mio. kr. til omstillingsomkostninger, samt 0,8 mio. kr. til årlig løbende drift. Disse midler er udmøntet via bloktilskuddet. Brønderslev Kommunes andel er henholdsvis kr. og kr. årligt. Økonomi:

13 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side 511 PDA (håndholdte mobile enheder med opkobling til Omsorgssystemet - køb hos TDC) 1. år 2. år 3. år I alt over 3 år PDA kr kr kr kr. 0 kr. 0 kr. Antivirus kr. 0 kr. 0 kr. Server Antivirus kr kr kr. Mana- Server gement Management system 0 kr. 0 kr. 0 kr. Etablering kr. 0 kr. 0 kr. Drift og Support kr kr kr. I alt pr. år kr kr kr kr. Antal PDA Pris pr. PDA 320 stk kr. Antivirus 346 Management system 800 kr. Afledt drift af yderligere mobiltelefoner (75 stk.) forventes at kunne finansieres af Ældreområdets totale budget. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at der frigives kr. i 2009, kr. i 2010 og kr. i at beløbet finansieres af tidligere års overskud på Ældreområdet afsat på anlægsbudgettet til formålet at afledte driftsudgifter til yderligere mobiltelefoner (75 stk.) finansieres indenfor Ældreområdets totale driftsbudget. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.

14 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side 512 Bilag: Mail fra IT-chef Mads Hurley 11/ Velfærdsministeriets skrivelse af 22/ Velfærdsministeriets skrivelse af 31/ Beslutning i Socialudvalget den 12. august 2009: Indstilles godkendt.

15 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side Orientering om "Notat om kommunale redegørelser vedrørende socialområdet 2010". J.nr.: P05/dwsbkvj 09/10288 Åben sag SO Sagsfremstilling: Vedlagte notat er udarbejdet på baggrund af de i alt 11 kommunale redegørelser på det sociale område. Notatet er udarbejdet ud fra de redegørelser, der er tilsendt Region Nordjylland omkring 1. maj De kommunale redegørelser er besvaret af kommunerne som myndighed og dermed efterspørger af tilbud omfattet af rammeaftalen. Notatet samler og skitserer de forventninger om ændringer til nuværende forbrug, som kommunerne som myndighed har på sociale tilbud omfattet af rammeaftalen i perioden Notatet har fokus på ændringer. Det vil sige, at notatet kun beskriver de forventninger til enten mere eller mindre forbrug, som kommunerne som myndighed har beskrevet og ikke, hvis kommunerne forventer et uændret forbrug. Såfremt en kommune har kommenteret ændrede behov, vil det fremgå af kommunens respektive redegørelse. Notatet samler tendenser og kommentarer, sådan som Region Nordjylland har læst og forstået redegørelserne og danner således baggrund for de videre drøftelser i henholdsvis koordineringsgruppen for socialområdet og Den Administrative Styregruppe vedrørende Rammeaftaler. Notatet er opbygget i samme kapitler som redegørelsen. Det vil sige opdelt i målgrupper og følger de overskrifter, som fremgår af redegørelsen. Kommentarer i tekstfelterne er beskrevet i en (ofte) forkortet version. Den enkelte kommunes fulde tekst-kommentar fremgår af de respektive kommunale redegørelser, der er tilgængelige på Region Nordjyllands hjemmeside Det er ikke alle kommuner, der har udfyldt samtlige felter i redegørelsen. Det antages, at manglende svar er et udtryk for ingen ændring. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget tager notatet til efterretning. Bilag: Notat Kommunale redegørelser 2010, socialområdet Beslutning i Socialudvalget den 12. august 2009: Til efterretning.

16 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side Øvrige korrektioner og ønsker til budget Socialudvalget J.nr.: Ø02/dwokhoc 09/15948 Åben sag SO/ØK/BY Sagsfremstilling: I følge principper for udarbejdelse af budget 2010 skal Center for Økonomi i samarbejde med Fag- og Stabsenhederne udarbejde forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner skal behandles i fagudvalgene i august og fagudvalgene skal beslutte, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet. For at give et overblik over de ændringer der foreslås indarbejdet, fremsender Center for Økonomi et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget (efter ny opdeling). Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde. Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for Herefter er der korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2009 samt for evt. tillægsbevillinger, der er givet efter budgettets vedtagelse. Herudover indgår en sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer, f.eks. fordeling af lønpuljer. Hermed findes et tilrettet budgetgrundlag for 2009, og dette budgetgrundlag pris- og lønreguleres herefter til 2010 niveau. Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner og det er disse korrektioner udvalget skal tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under 1. Lovgivningsændringer, 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter eller 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema. Endvidere fremsendes de eventuelle ønsker til budget 2010 fordelt på drift og anlæg, som Center for Økonomi har modtaget på udvalgets område. Herudover har udvalget mulighed for at fremsende yderligere ønsker. Fagudvalgenes forslag til korrektioner forelægges Økonomiudvalget den 20. august, inden budgetforslaget sendes til første behandling. Stabschefen for Økonomi og IT foreslår at Socialudvalget beslutter, hvilke af de øvrige korrektioner der anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget 2010, samt drøfter evt. ønsker til budget Bilag: Basisbudget Handicapområdet Basisbudget Ældreområdet Basisbudget Socialpsykiatri Basisbudget Pensioner, boligstøtte, misbrug mm Notat - Merforbrug på misbrugsområdet

17 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side 515 Beslutning i Socialudvalget den 12. august 2009: De foreslåede korrektioner indstilles godkendt.

18 Socialudvalget, den 12. august 2009 Side Orientering J.nr.: /dwsbts Åben sag SO Bilag: Notat: Venteliste til Brønderslev Kommunes plejecentre/plejehjem Notat: Psykoseteam under Brønderslev Psykiatriske Sygehus Beslutning i Socialudvalget den 12. august 2009: 1. Til efterretning. 2. Til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. august 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08:00-15.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/59 Status på projekt i

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. august 2008 Lokale: Lokale 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/203 Rosengården

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Ældrerådet Referat Dato: 25. august 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge Andersen

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. marts 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:00-9:25 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. januar 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Puljemidler...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2012 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-14:35 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 11. maj 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. februar 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-12.35 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/11 Normering

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-17:10 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2008 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:00 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:05 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. august 2011 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Referat

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Referat Brønderslev Kommune MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 9. september 2008 Mødelokale 120 - Rådhuset i Brønderslev kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 20. januar 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. januar 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-13:20 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. februar 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-14:40 Asger Deth Jensen Peter H. S. Kristensen (A) Thomas Krog (F) Jens Andersen (V) Karl Emil

Læs mere

MED-udvalget for Administrationen. Referat

MED-udvalget for Administrationen. Referat Referat Dato: 14. december 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Jens Davidsen Lisbeth Fruensgaard Anders Madsen Rita Nielsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. juni 2007 Lokale: 3, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-12.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/46 Forslag til harmonisering

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol. fra ekstraordinært møde

Ældrerådet. Beslutningsprotokol. fra ekstraordinært møde Ældrerådet Beslutningsprotokol fra ekstraordinært møde Dato: 20. april 2010 Lokale: Kulturhuset i Hjallerup Tidspunkt: Kl. 16:30-17:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab

Læs mere

SOCIALUDVALGET BUDGET

SOCIALUDVALGET BUDGET BUDGET 2017-20 SOCIALUDVALGET BUDGET 2017-20 Dato Aktivitet 25. og 26. februar Økonomiudvalg og Direktion Budgetseminar Marts Hovedudvalget Orienteres om forslag til tids- og aktivitetsplanen for budget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 19. august 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 31. oktober 2011 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:15 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/27 Status

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. juni 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Jytte Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 28. april 2003 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT AF TILLÆ G S D A G SO R D E N Økonomiudvalget 28. april 2003 kl. 8.30 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Handicaprådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 19. juni 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 14.00-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/69 Praksis for behandling

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 09. juni 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. november 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-12.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/90 Socialpsykiatrien

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003 Mødedato: 16-09-2003 Mødetidspunkt: 15.00-17.30 Mødested: Udvalgslokalet Fasanvej Fraværende: #326954/17-09-2003 16-09-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Lov om Social Service 99

Lov om Social Service 99 / Lov om Social Service 99 Støtte- kontaktperson Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning 4. Visitationspraksis 5. Ydelsesbeskrivelser for støtte-

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 16. januar 2008 Lokale: Lokale 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 08.30-12.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121 Dosisdispensering...

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Side 1 af 5 Udvalget for Voksenservice Dagsorden med beslutninger Møde nr. 6 - Ekstraordinært møde Mødested : Mødelokale 3 Mødetidspunkt : tirsdag den 29. maj 2007 kl. 17:00 Fraværende : Jessie Mogensen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap: Nr. 6: Margueritten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/12016 Byrådet Ikke til stede: Indledning/Baggrund I Snekkersten ligger den regionale døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten,

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet.

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet. Ny aktivitetstildelingsmodel for plejecentrene Baggrund Den nuværende aktivitetstildelingsmodel blev godkendt d. 5. marts 2012 i forlængelse af vedtagelse af en ny struktur på plejecenterområdet. I forbindelse

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 09. maj 2011 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:30 Elly Henriksen, Formand Peter H. S. Kristensen (A) Thomas Krog (F) Jens Andersen (V) Karl

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. august 2008 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 Mødedato: 27-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.20 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Erik Janum, Chris Sørensen, Jørn Larsen # 256482/28-08-2002

Læs mere