Eksamensreglement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensreglement 2010-11"

Transkript

1 Eksamensreglement

2 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN): ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER SÆRLIGE VILKÅR... 3 FUNKTIONSNEDSÆTTELSE... 3 ANDET MODERSMÅL BRUG AF EGNE OG ANDRES ARBEJDER UREGELMÆSSIGHEDER... 4 SKRIFTLIG PRØVE... 4 MUNDTLIG PRØVE... 5 FEJL OG MANGLER VED PRØVER... 5 FORSTYRRENDE ADFÆRD BORTVISNING KLAGER... 6 KLAGEN KAN VEDRØRE:... 6 AFGØRELSEN

3 Dette eksamensreglement er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, nr af 24/08/ Tilmelding/afmelding Tilmelding til et semester er samtidig tilmelding til eksamen. Afmelding til eksamen kan ske rettidig indtil prøvens start. Udeblivelse uden afmelding tæller som et eksamensforsøg. Sygdom Er du forhindret i at gennemføre en eksamen på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, får du mulighed for at deltage i en sygeeksamen i det følgende semester. Ikke bestået Har du ikke bestået en eksamen, er du fortsat tilmeldt. Reeksamen afholdes snarest muligt, eventuelt i forbindelse med sygeeksamen. Du kan maksimalt deltage 3 gange i samme eksamen. Beståede eksamener kan ikke tages om. Hvis der indgår der flere delprøver i en eksamen, kan delprøver, hvor der ikke er opnået bestået karakter, ikke tages om, når den samlede eksamen er bestået. 2. Generelt (skriftlig eksamen): For at få adgang til eksamen skal du medbringe studiekort. Du skal være i eksamenslokalet senest 10 minutter før eksamens begyndelse. I lokalerne er der navneskilte, så du kan se, hvor du skal sidde. Mobiltelefoner skal være slukket og lægges synligt på bordet hos de tilsynsførende. 2

4 Har du brug for at forlade lokalet under eksamen, kan dette kun ske i følgeskab med en tilsynsførende. Der må kun være en eksaminand ude ad gangen. Anmodning om at forlade lokalet sker ved håndsoprækning. Rygning er ikke tilladt i eksamenslokalet. 3. Anvendelse af hjælpemidler Ved de skriftlige eksamener er udgangspunktet for anvendelse af hjælpemidler, at: Alle skriftlige og digitale hjælpemidler tilladte Der må ikke anvendes nogen form for netadgang Brug af mobiltelefon er ikke tilladt ved eksamen Ved brug af egen PC skal Regler for brug af egen pc til skriftlige eksamener underskrives og afleveres til Lena Dalsgaard i administrationen 4. Særlige vilkår Funktionsnedsættelse Akademiet tilbyder særlige prøvevilkår til eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som regel i form af forlængelse af tid med op til 25 %. Andet modersmål Der kan ligeledes tilbydes særlige prøvevilkår til eksaminander med et andet modersmål end dansk, når akademiet vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Der sker ikke en ændring af prøvens niveau. 3

5 5. Brug af egne og andres arbejder Hvis du, under en eksamen skaffer dig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, bortvises du fra prøven. Opstår der under eller efter en eksamen formodning om, at du uretmæssigt har skaffet dig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for dit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning, indberettes dette til den eksamensansvarlige eller ledelsen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, bortvises du fra prøven. Ved aflevering af en skriftlig besvarelse, skal du med din underskrift bekræfte, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. 6. Uregelmæssigheder En eksamen er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, når forberedelsesmateriale eller opgavetitel er udleveret, eller når du er blevet bekendt med prøvespørgsmålet eller lignende. Skriftlig prøve Kommer du for sent til en skriftlig eksamen, kan du kun deltage i prøven, hvis akademiet anser det for udelukket, at du kan have modtaget nogen oplysninger om opgaven, og finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. Eksamenstiden forlænges som udgangspunkt ikke. 4

6 Mundtlig prøve Kommer du for sent til en mundtlig prøve, kan du få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt, hvis akademiet finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. Fejl og mangler ved prøver Bliver akademiet i forbindelse med en prøve opmærksom på fejl og mangler, der kan udbedres, træffer akademiet, evt. efter drøftelse med bedømmerne eller opgavestillerne, afgørelse om, hvordan udbedringen skal ske. Ved væsentlige fejl og mangler tilbyder akademiet ombedømmelse eller omeksamen. Tilbuddet gælder for alle de eksaminander, hvis prøve lider af samme fejl og mangler (BEK 41, stk. 2) Ved fejl og mangler af særlig grov karakter kan akademiet træffe afgørelse om at annullere allerede afholdt prøve og foranstalte en omprøve (BEK 41, stk. 3) Ombedømmelse og omprøve i henhold til BEK 41, stk. 2, kan ikke resultere i en lavere karakter. Omprøve, der skyldes annullering af den oprindelige prøve, jf. BEK 41, stk. 3, kan resultere i en lavere karakter. Forstyrrende adfærd Udviser du forstyrrende adfærd under eksamen, kan akademiet bortvise dig fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver akademiet først en advarsel. 7. Bortvisning En bortvisning medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at du har brugt et eksamensforsøg 5

7 8. Klager Klager over forhold ved eksamensafholdelse indgives individuelt af dig til akademiet. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af eksamen er bekendtgjort på sædvanlig måde. Akademiet kan dispensere fra fristen, hvis usædvanlige forhold begrunder det. Til brug for klagesagen skal du efter anmodning have udleveret en kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af din egen opgavebesvarelse. Klagen kan vedrøre: 1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav, 2) eksamensforløbet eller 3) bedømmelsen. Akademiet forelægger straks klagen for bedømmerne, der har en frist på normalt 2 uger til at afgive en udtalelse. Bedømmerne skal udtale sig om de faglige spørgsmål i klagen. Du, som klager, skal have lejlighed til at kommentere udtalelserne inden for en frist af normalt 1 uge. Akademiet afgør klagen på grundlag af bedømmernes faglige udtalelser og klagerens kommentarer til udtalelserne. Afgørelsen Afgørelsen, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på 1) tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse) - kun ved skriftlige prøver 2) tilbud om ny prøve (omprøve) eller 6

8 3) at du ikke får medhold i klagen. Kun når bedømmerne er enige om det, kan uddannelsesinstitutionens afgørelse gå ud på, at klageren ikke får medhold. Akademiet skal straks give dig og bedømmerne meddelelse om afgørelsen. Går afgørelsen ud på tilbud om ombedømmelse eller omprøve, bliver du informerestom, at ombedømmelse eller omprøve kan resultere i en lavere karakter. Din accept af tilbud om ombedømmelse eller omprøve skal ske senest 2 uger efter, meddelelse om afgørelsen er afgivet. Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest muligt. Hvis bevis er udstedt, skal akademiet inddrage beviset, indtil bedømmelsen foreligger, og eventuelt udstede et nyt bevis. Til ombedømmelse og omprøve udpeges nye bedømmere. Ved ombedømmelse skal bedømmerne have forelagt sagens akter: Opgaven, besvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelser med klagers bemærkninger hertil samt akademiets afgørelse. Bedømmerne meddeler akademiet resultatet af ombedømmelsen vedlagt en skriftlig begrundelse for bedømmelsen. Akademiet giver dig meddelelse om bedømmelsen og begrundelsen for bedømmelsen. Omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter. Akademiets skriftlige afgørelse skal indeholde retningslinier for, hvordan du kan anke afgørelsen. 7

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT 2015

EKSAMENSREGLEMENT 2015 EKSAMENSREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Indstilling til eksamen... 3 Antal prøver... 4 Beståelseskriterier... 6 Eksamenskalender og eksamensplan maj-juni 2015...

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Eksamens- og prøveinformation

Eksamens- og prøveinformation Eksamens- og prøveinformation til 1g. 2015 1 Antal eksaminer: Prøvefagsudtræk: Udtræk for 1. og 2.g. Offentliggørelse: Kommunikation i eksamensperioden: Mundtlige eksaminer og prøver: Skriftlige eksaminer

Læs mere

TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro. Eksamens Reglement

TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro. Eksamens Reglement TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro Eksamens Reglement opdateret september 2010 1 Eksamensreglement som beskriver regler og procedurer i forbindelse med afholdelse af prøver på Erhvervsakademi Dania,

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Eksamensinformation HHX 2012

Eksamensinformation HHX 2012 Eksamensinformation HHX 2012 Handelsgymnasiet Mariager Fjord Elevinformation 1 INDSTILLING TIL EKSAMEN... 3 GENERELLE REGLER FOR EKSAMEN... 3 SÆRLIGE PRØVEVILKÅR... 3 EKSAMENS-/ PRØVEPLAN ELEV... 4 Før

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Studieordning for finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet 2013-2015 Revideret 05. december 2013 Version 1.0 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere