Et ordentligt tilbud på boligmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et ordentligt tilbud på boligmarkedet"

Transkript

1 FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0 Et ordentligt tilbud på boligmarkedet bl danmarks almene boliger

2

3 INDHOLD 0 BÆREDYGTIGE LØSNINGER... BOLIGPOLITIK... KOMMUNIKATION... KREDSARBEJDET... BOLIGSOCIAL INDSATS... DEMOKRATI OG FRIVILLIGHED... 0 MERE VIDEN OG BEDRE KVALITET... BYGGERI OG RESSOURCER... ARBEJDSGIVERFUNKTIONEN... FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

4 BÆREDYGTIGE LØSNINGER 0 BL Danmarks Almene Boliger står også i de kommende år overfor muligheder og udfordringer, som kræver, at vi som en moderne interesseorganisation bidrager til at sikre langsigtede løsninger og bæredygtige, som involverer de almene boliger. De almene boligområder skal være en aktiv medspiller i udviklingen i de større byer såvel som i landdistrikterne. Gennem fortsat samarbejde mellem boligorganisationer og kommuner skal den tværgående dialog udvikles, så der findes fælles løsninger til gavn for beboerne og lokalområdet. Samarbejde med organisationer og virksomheder skal være med til at synliggøre og styrke den frivillige indsats og dens betydning. Det skal være åbenbart, at Danmarks almene boliger kan bidrage til inovative og bæredygtige svar på de sociale og miljømæssige udfordringer, som samfundet står overfor både nu og i fremtiden. På de følgende sider præsenteres bestyrelsens forslag til Handlingsplan 0-. FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

5 BOLIGPOLITIK Danmarks almene boliger har været kendetegnet ved vækst og fremgang på flere områder. Nybyggeriet igennem 0 og 0 har været historisk højt. Samtidig gennemføres historisk mange renoveringer som følge af boligaftalen 00, den yderligere fremrykning i forbindelse med boligaftalen 0 samt foreslaget om forhøjelse af investeringsrammen fra foråret 0. Herudover kan vi glæde os over, at der i Folketinget har været historisk bred opslutning om boligaftalen 0, og det forventes der også at være omkring den foreslåede forhøjelse. Tempoet er højt, men udfordringerne og ambitionerne er også høje. Der er behov for renoveringer og fremtidssikring af især de ældre almene boliger, som blev opført i en tid med meget beskedne krav til boligstørrelserne, og hvor der hverken var fokus på energiforbrug eller tilgængelighed for gangbesværede og ældre personer. Renoveringsindsatsen i forhold til disse boliger er godt i gang, men der kræves en langsigtet og betydelig indsats for at sikre tidssvarende boliger. Samtidig har vi i de senere år oplevet, at udfordringerne med ledige boliger er blevet stadig større, og en stor del af denne udfordring hænger sammen med situationen i vandkantsdanmark. Industrivirksomhederne indskrænker, beskæftigelsesmulighederne bliver mindre og befolkningen i den arbejdsdygtige alder afvandrer. Det giver markante udfordringer i visse dele af landet, og disse udfordringer rammer bredt i lokalsamfundet, herunder også de almene boliger. Disse udfordringer er et samfundsanliggende og kan ikke løses alene med tiltag i forhold til almene boliger. Men gennem en offensiv tilgang kan vi være med til at sikre en bæredygtig udvikling lokalt. Vi ønsker den såkaldte ghettoliste afløst af en opgørelse over særligt udsatte boligområder. Frem til 0 skal antallet af udsatte områder halveres gennem en målrettet indsats fra kommuner og boligorganisationer. Det er ambitiøst, men samtidig er det også vigtigt at have fokus på de mange andre boligområder, som ikke er på den udsatte liste, men som kan risikere at komme på listen, hvis det lange seje træk sammen med kommunerne ikke fastholdes. Stadig flere regler også vedrørende byggeri, energi m.v. har deres udspring i EU, og det er vigtigt at kunne påvirke lovgivningsprocessen på et tidligt tidspunkt, så reglerne understøtter arbejdet i de almene boliger. Det bliver en vigtig opgave i det kommende år at sikre fokus på EU-stoffet og formidling heraf til medlemmerne. BL VIL: Arbejde for, at der fastholdes et højt niveau for renoveringer støttet af Landsbyggefonden for at fremtidssikre boligområderne. Arbejde for, at der i forbindelse med nybyggeri og renoveringer tænkes nye løsninger omkring lavere energiforbrug og udvikling af boformer tilpasset moderne behov om fx fællesskab. FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

6 ... boligpolitik fortsat Arbejde for, at der sættes fokus på udfordringerne med tomme boliger både på landsplan og lokalt blandt andet i styringsdialogen. Sætte øget fokus på EU-arbejdet for at sikre, at den almene sektor kommer tidligere med i processen og dermed medvirke til udformning af hensigtsmæssige regler og lovgivning. Arbejde for, at Landsbyggefondens refusion af de statslige udgifter erstattes af bedre råderum til de nødvendige renoveringer. Arbejde for, at almene boliger også fremover er et centralt element i velfærdssamfundets udvikling. FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

7 KOMMUNIKATION Kommunikation har en afgørende betydning for den moderne interesseorganisation. Satsning på synlighed og image sikrer interesseorganisationen indflydelse og skabe fundamentet for nye samarbejds- og alliancepartnere. Den moderne interesseorganisation skal drage fordel af, at samfundsdebatten ikke længere foregår i afgrænsede rum i avisers nyheder, kronikker og debatsider og i radio og tv s på forhånd fastlagte nyhedsudsendelser. Nu er debatten dialogpræget og evigt pågående døgnet rundt og på et utal af medier. Troværdig kommunikation får således en større og større rolle i forhold til at nå de mål, som en moderne interesseorganisation har. Både mulighederne og udfordringerne bliver større, fordi samfundets samlede informationsmængde øges, og det gør antallet af platforme, informationskanaler og tempoet også. Kernen i BL s kommunikation er nyhedsproduktionen til Boligen, Beboerbladet og til BL s samlede webunivers. Det er her signaler sendes, politikken diskuteres, beboere kommer til orde, og de almene boligers muligheder og udfordringer analyseres. Nye elektroniske platforme vinder i disse år en meget hurtig udbredelse, og de bliver især hurtigt udbredt til beslutningstagere og meningsdannere. Det drejer sig blandt andet om de nye mobiltelefoner, der er reelt små computere. Og det drejer sig om såkaldte tablet computere som fx ipads. Der sker også en eksplosiv fremgang i den såkaldte QR-teknologi. Her kan små labyrintagtige figurer i frimærkestørrelse i blade og aviser aflæses af smartphones, og derved kan læseren ledes over til yderligere information. På samme måde er sociale netværk som især Facebook et vigtigt medie til at nå andre målgrupper på en effektiv og aktiv måde. Mulighederne og perspektiverne er mange på kommunikationsområdet. BL VIL: Integrere BL s kommunikation herunder både nyheder og kampagner med Facebook. Udarbejde en strategi for BL s kommunikation på smartphones og tablet. Udvide Boligens udgivelse til også at omfatte tablets (ipad). Indlede forsøg med brug af QR-teknologien. Styrke sammenhængen mellem møder og events og den øvrige kommunikation. Markere BL som synlig og nytænkende interesseorganisation ved store offentlige arrangementer, herunder det årlige Folkemøde på Bornholm og Almene Boligdage. FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

8 KREDSARBEJDET Et velfungerende kredsarbejde er centralt for BL - Danmarks Almene Boligers funktion. Kredsene er foruden forum for valg af BL s kompetente organer også forum for boligpolitiske diskussioner og ideudvikling som bindeled til de enkelte boligorganisationer. Det er vigtigt med en levende debat i kredsene, herunder aktivt at inddrage nyvalgte repræsentanter med et tilbud om en introduktion til arbejdet i kredsene. Styringsreformen betydet, at der skal sikres et større fokus på den lokale udvikling i boligområder og kommuner, hvilket giver yderligere perspektiver og udfordringer for kredsarbejdet. Styringsdialogen stiller nye krav til de beboervalgte repræsentanter, og her kan en konstruktiv dialog og erfaringsudvekling i kredsene være med til at støtte dialogen mellem boligorganisationer og kommuner. De senere års nye eksperimenter med nye typer af arrangementer i kredsene skal styrkes yderligere i det kommende år. BL s nye event -funktion skal således styrke sammenhængen mellem møder, events og den øvrige kommunikation, herunder sparring i forhold til kredsarrangementer for yderligere at kunne øge kvaliteten. I 00 blev styringsreformen skudt i gang, og der har i alle kredsene været stort fokus på det nye samarbejde med kommunerne. Nogle steder har der været et dynamisk samarbejde, mens det andre steder er gået mere langsommeligt. Der skal iværksættes en yderligere indsats for at styrke og kvalificere dialogen mellem kommuner og boligorganisationer. BL VIL: Udvide introduktionen til nyvalgte kredsrepræsentanter samt sikre materiale og programmer til en effektiv start på arbejdet for repræsentantskaberne i kredsene. Styrke samspillet mellem kredsarbejdet arbejdet i BL s repræsentantskab og bestyrelse, herunder at stimulere debatklimaet. Udvide inspirationskilderne i forbindelse med planlægningen af både nye og traditionelle arrangementer med det formål at opnå en højere kvalitet i arrangementernes indhold og forløb. Undersøge samarbejdet mellem kommune og boligorganisationer for yderligere at kunne styrke og kvalificere kommunesamarbejdet. Udvikle informationspakker om den lokale udvikling, fx kommunerne forventede befolkningsudvikling m.v., til brug for kvalificering af samarbejdet med kommunerne. FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

9 BOLIGSOCIAL INDSATS De almene boligorganisationer gennemfører en stor og vigtig boligsocial indsats over hele landet i samarbejde med kommunerne. Indsatserne kan være meget forskellige afhængig af udfordringer og muligheder i de enkelte boligområder, men der er også mange fælles erfaringer, som det er afgørende at sikre en formidling af bl.a. gennem Boligsocialt Net. I det private erhvervsliv har CSR dvs. virksomhedens sociale ansvar fået en stigende betydning. I den almene sektor har vi ikke brugt begrebet, da hele vores virksomhed så at sige er CSR. Eller måske skal det omdøbes til ASA, dvs. det Almene Sociale Ansvar? De seneste års udvikling har vist, at det kan være yderst fordelagtigt både for virksomhederne og den almene sektor, hvis der sættes mere målrettet fokus på CSR-vinklen. I efteråret 0 underskrev BL en Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri for at skaffe flere praktikpladser til de mange unge, der lige nu mangler en praktikplads. I 0- vil BL sammen med Dansk Byggeri og andre partnere arbejde for, at virksomheder og boligorganisationer får realiseret praktikaftaler, så færre unge i fremtiden skal mangle en plads. Det skal ske gennem udarbejdelse af konkrete vejledninger, rådgivning, processtøtte m.v. Herudover vil BL søge samarbejde med virksomheder og organisationer med perspektivrige CSR-projekter, som kan gavne udviklingen i de almene boligområder. BL VIL: Styrke samarbejdet med kommunerne ved at udbyde fælles arrangementer for både boligorganisationer og kommuner om det boligsociale arbejde for herigennem at sikre gensidig forankring. Udarbejde en vejledning om implementeringen af partnerskabsaftaler om praktikpladser mv. mellem boligorganisationer og byggevirksomheder. Tilbyde rådgivning om og processtøtte til partnerskaber mellem boligorganisationer og bygge-virksomheder i forbindelse med fysiske og boligsociale helhedsplaner. Følge udviklingen i antallet af partnerskabsaftaler og antallet af praktikpladser, fritidsjob mv. Søge samarbejde med virksomheder og organisationer, der har perspektivrige CSR projekter, som kan gavne udviklingen i boligområderne. FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

10 DEMOKRATI OG FRIVILLIGHED Den almene boligform er baseret på fællesskab, og beboerdemokratiet er en hjørnesten i den almene sektors styreform. Den frivillige indsats i Danmarks almene boliger er et vigtig aktiv for sektoren, en personlig berigelse for de frivillige og vigtigst af alt af stor værdi for mange af beboerne. Der er i de fleste boligafdelinger ikke problemer forbundet med at hverve det nødvendige antal frivillige til fastelavnsfesten, fællesspisningen eller fodboldturneringen. Også i resten af samfundet er arbejde for fællesskab på vej til at blive attraktivt og moderne. Arbejdet i beboerdemokratiet rækker ofte langt ud over de beslutninger, som vedrører afdelingens drift og vedligeholdelse. For mange medlemmer af afdelingsbestyrelserne involverer valget til afdelings- eller organisationsbestyrelsen også frivilligt arbejde i form af tilrettelæggelse af sociale aktiviteter og deltagelse i det frivillige arbejde i forbindelse med boligsociale projekter. Det store frivillige arbejde skal have den anerkendelse, som indsatsen fortjener, og som er en forudsætning for, at den almene boligsektor bliver involveret i den generelle udvikling på frivillighedsområdet. Samtidig vil anerkendelse af det frivillige arbejde danne grobund for gode samarbejdsrelationer for en løsning af opgaverne i boligområderne. Samarbejdspartnere kan være både frivillige organisationer og etablerede projekter eller virksomheder, som i partnerskaber kan bidrage til organisering af arbejdet. For at støtte de frivillige er det afgørende også at sætte fokus på uddannelsesmuligheder. Traditionelt har der været afholdt kurser for beboerdemokrater i de discipliner, som vedrører drift, mens de som varetager arbejdet med aktiviteter og projekter ikke har fået den samme mulighed for uddannelse og netværksdannelse. I 0 nedsatte BL s bestyrelse en Tænketank, som skulle bidrage med input til nye metoder til rekruttering og opkvalificering af fremtidens beboerdemokrater. Tænketankens rapport giver inspiration til konkrete tiltag, som der kan arbejdes videre med for at støtte og styrke den frivillige indsats. BL VIL: Arbejde for at italesætte den frivillige indsats, som en hjørnesten i den almene sektor for herigennem at sikre anerkendelse af arbejdets værdi og synliggørelse overfor mulige samarbejdspartnere. Støtte etablering af samarbejdsrelationer med kommuner og virksomheder om styrkelse af den frivillige indsats i boligområderne. Søge inspiration i Tænketankens forslag til styrkelse af fremtidens beboerdemokrati. Undersøge mulighederne for uddannelse og netværksdannelse for de frivillige, som arbejder med aktiviteter og projekter. 0 FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

11 MERE VIDEN OG BEDRE KVALITET Det er spændende og indebærer et betydeligt ansvar at være medlem af en organisationsbestyrelse. Der kræves indsigt i mange forskelligartede emner fra den konkrete boligdrift til den mere overordnede boligpolitik, og det er områder under konstant udvikling. Derfor er det vigtigt, at organisationsbestyrelsesmedlemmer løbende kvalificeres til at imødekomme nye udfordringer. Det samme gælder i høj grad også for de administrative medarbejdere, hvor ny lovgivning og nye regler hele tiden giver et behov for tilbud om ny viden, der kan sikre den bedste og mest effektive administration. Tomme boliger og reducerede ventelister er nogle af de aktuelle udfordringer, som mange boligafdelinger særligt i udkantsdanmark står overfor. Derfor er det et af de områder, som BL vil tilbyde mere viden om i det kommende år både til bestyrelsesmedlemmer og administrativt personale. De boligsociale medarbejdere arbejder dagligt i et krydsfelt mellem boligorganisationen, den kommunale forvaltning og ofte også andre samarbejdspartnere. Dette kræver en betydelig indsigt i de mange muligheder og begrænsninger, der eksisterer i det tværgående samarbejde. BL vil i samarbejde med KL bidrage til at give de boligsociale medarbejdere nogle værktøjer til konstruktivt at skabe overblik over opgaverne og de mulige løsninger. BL VIL: Tilbyde en sammenhængende uddannelse for medlemmer af organisationsbestyrelsen med udgangspunkt i deres rolle og opgaver som politisk ledelse. Udvikle en værktøjskasse til organisationsbestyrelser. Udbyde temadage om tomme boliger og udvikle tilbud på skræddersyede visionsseminarer for boligorganisationer og deres kommunale samarbejdspartnere med fokus på udviklingen i udkantsområderne. Sætte fokus på effektiv og rationel drift, muligheder for lokalt driftssamarbejde, samt at informere boligorganisationerne om nye digitale løsninger, bl.a. erfaringer med brug af elektroniske syn. Tilbyde introkursus for boligsociale medarbejdere i både boligorganisationer og kommuner. FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

12 BYGGERI OG RESSOURCER Danmarks almene boliger har altid gået forrest i forhold til at fremme et grønt byggeri. Erfaringer med at producere egen energi og reducere energiforbruget findes der allerede spændende eksempler på i de almene boligafdelinger. CO -neutral renovering og lavenergihuse er blot nogle af disse eksempler på kreativ tænkning. I 00 er der givet tilsagn til opførelse af over.000 nye almene boliger, og mange af disse kommer til at stå færdige i løbet af 0. Herudover er Landsbyggefondens renoveringsramme blevet markant forøget. Det giver en unik mulighed for at sætte endnu mere fart på en grøn og bæredygtig udvikling af det almene byggeri til inspiration for både de almene boligorganisationer og for andre aktører i byggeriet generelt. Sideløbende med de store investeringer i nybyggeri og renovering er det også afgørende, at der sættes stærkt fokus på den daglige drift af de almene boliger herunder potentialet for energibesparelser. Optimering og gennemførelse af energibesparende tiltag i drift og vedligeholdelse er således et område, hvor de almene boliger kan styrke indsatsen til gavn for miljøet og besparelser for beboerne. En særlig barriere for energioptimering er den nuværende opgørelse af bruttoarealet inkl. ydervægge, hvor ekstra isolering kan betyde reduceret boligydelse for pensionister, og i forbindelse med nybyggeri har det indflydelse på det maksimale netto-boligareal. Disse udfordringer kan løses ved at gå over til en nettoopgørelse af boligarealet. Det er nødvendigt at fastholde et fokus på den grønne udvikling indenfor byggeri og teknik, så der er opmærksomhed på mulighederne og perspektiverne i den nyeste tekniske udvikling. Det er således afgørende, at BL og AlmenNet bidrager med at formidle viden, udvikle rådgivningsydelser og skræddersyede kurser. Samtidig er det også afgørende at skubbe på i forhold til samarbejdspartnere og myndigheder, så der skabes optimale rammer for et perspektivrigt nybyggeri, for renoveringer og den efterfølgende drift. Her kan et velfunderet samarbejde mellem byggeriets parter og de almene boliger være med til at sikre en konstruktiv indsats. BL VIL: Arbejde for at almene boliger får del i puljer og tilskud, der gør det muligt at afprøve grønne løsninger til gavn for hele samfundet. Styrke informationen til boligorganisationerne om både nye og gennemprøvede energibesparende tiltag i drift og vedligehold. Tilbyde rådgivning og kurser i optimering af en mere energibesparende drift i afdelingerne. FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

13 ... Byggeri og ressourcer fortsat Arbejde for etablering af en energigarantiordning og udbrede viden om ESCO-ordningen. Medvirke til at øge viden om PCB, herunder metoder til afhjælpning. Arbejde for at arealopgørelsen fremover baseres på boligens nettoareal, dvs. at vægtykkelser ikke indgår i opgørelsen af boligarealet. FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

14 ARBEJDSGIVERFUNKTIONEN 0 0 BL Danmarks Almene Boliger er arbejdsgiverorganisation for de almene boligselskaber og varetager nu forhandlingen af overenskomster. Dette kræver betydelige ressourcer både i forhandlingsprocessen og i forbindelse med løbende udarbejdelse af information til medlemmerne. På det overenskomstmæssige og arbejdsretlige område bliver reglerne stadig mere omfattende og komplicerede, og med den brede vifte af overenskomster skal BL s arbejdsgiverfunktion stå til rådighed for rådgivning af medlemmerne i mange konkrete sager. Denne rådgivning er vigtig for både boligorganisationen og medarbejderne, så der kan forebygges misforståelser og unødvendige sager. Alle parter skal således være opmærksomme på og følge de gældende færdselsregler på arbejdsmarkedet. Organisationsbestyrelserne har en særlig rolle som arbejdsgiver for boligadministrationens direktør. Ligesom der i boligadministrationerne er stor gevinst ved de løbende MUS (Medarbejder-Udviklings-Samtaler), så kan det også være nyttigt i forhold til direktionen. Derfor vil BL udvikle et koncept for MUS-samtaler mellem boligorganisationens formand og direktør. Disse samtaler skal sikre, at boligorganisationens forventninger til direktørens rolle og indsats kan indfries, og på samme måde er det afgørende for boligadministrationens ledelse, at der skabes mulighed for at udvikle rollen som daglig leder for boligafdelinger og -organisations drift og politiske rådgiver. BL VIL: Styrke informationen på BL s hjemmeside om afgørelser, domme m.v. Styrke informationen om god arbejdsgiverpraksis i forhold til overenskomst, lokalaftaler o.lign. Revidere konceptet for MUS-samtaler og udvikle et MUS-koncept for samtale mellem formand og forretningsfører/direktør. FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

15

16 BL Danmarks Almene Boliger, Studiestræde 0, København V, Telefon: 000, Fax: 00, Forsidefoto: Jørgen Jørgensen, Gyldenrisparken, Lejerbo. Tryk: Malchow A/S, maj 0

et ordentligt tilbud på boligmarkedet

et ordentligt tilbud på boligmarkedet Danmarks almene boliger et ordentligt tilbud på boligmarkedet Handlingsplan for 2010-2011 Tekst mangler. Foto: Jan Grarup. www.danmarksalmeneboliger.dk Sofie og Marikka. Sommerens sidste badetur i Randers.

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 Hvor skal vi hen? Strategisk Overblik, vision, værdier, retning Taktisk Fokusområder, styring,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen.

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen. Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Velfungerende beboerdemokrati Fremsynet Velfungerende ved åbenhed beboerdemokrati og samarbejde

Læs mere

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningprogram 2016-2020 Indledning Arresø Boligselskab blev stiftet den 1. januar 2011, efter en sammenlægning mellem Ølsted Andelsboligforening og

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Talepapir Handlingsplan 2010-11

Talepapir Handlingsplan 2010-11 Talepapir Handlingsplan 2010-11 Handlingsplanen skal sætte rammerne for det kommende år på baggrund af Målsætningsprogrammet. Jeg skal ikke trætte jer med at gennemgå hver eneste pind. I har jo alle sammen

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER 1 BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST tager samfundsansvar BO-VEST arbejder aktivt på at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37.

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37. Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00 Herning Kongres og Kulturcenter Østergade 37 7400 Herning Formandskandidat: Karsten R. Håkonsen Opstillet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Strategi 2019 Århus Omegn

Strategi 2019 Århus Omegn Strategi 2019 Århus Omegn Overordnet mål med Strategi 2019: At sikre en fælles retning for alle i Århus Omegn. Det skal ske gennem kommunikation og åbenhed. 1. Idégrundlag Vi vil skabe gode sunde boliger

Læs mere

Debatoplæg om Frivillighed

Debatoplæg om Frivillighed Debatoplæg om Frivillighed bl danmarks almene boliger 2 Debatoplæg om Frivillighed Forside: Birkebo, København NV, fsb. Foto: Carsten Andersen. Tryk: Malchow A/S, maj 2012. Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening Visioner for Bovia AAB Kolding Billund Boligforening 2013-2017 Indledning Det er stadig en større udfordring at samarbejde med moderne ledelse af virksomheder, og i den forbindelse er en boligforening

Læs mere

Forankring og vidensoverførelse

Forankring og vidensoverførelse Forankring og videnoverførelse Afslutningskonference for kvarterløft den 12. oktober 2007 Jesper Nygård Administrerende direktør i KAB og formand for Landsbyggefonden Forankring og vidensoverførelse 10

Læs mere

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 år med BolivVejle status og fremtid 2 BolivVejle Læs om projekter og resultater fra de første tre år med BolivVejle og om fremtiden BolivVejle er den fælles platform

Læs mere

100 år er ingen alder

100 år er ingen alder Strategi 2015-2018 100 år er ingen alder 100 år er ingen alder AAB nærmer sig de 100 år, men det er ingen alder. Kompetente medarbejdere og beboervalgte, har skabt en udviklingsorienteret og værdibaseret

Læs mere

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis April 2016 Kommunens rolle Albertslund Syd i praksis - Albertslund Syd - Masterplan Syd - Partnerskabsaftale - Styringsdialog - Nye partnerskaber - Dagligdagen i praksis Albertslund Syd 3 boligtyper 6

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk HANDLEPLAN 2016-2018 Indsatser på baggrund af Målsætnings- og Handleplan godkendt af Repræsentantskabet i Boligkontoret Fredericia på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 19. november 2015 Vesterbrogade

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00 Hotel Legoland Aastvej 10 7190 Billund Formandskandidat: Per Nielsen Opstillet af: Bovia ANSAT i boligorganisationen

Læs mere

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Guide til organisationsbestyrelsen Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN 1 INTRODUKTION SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Kerneopgaven i den almene sektor er, at stille gode og

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2016-2020 Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO INDHOLD Mission - Vision - Værdier Mission.... 3 Vision... 3 Værdier.... 3 VIBOs værdier Rummelighed.... 4 Tryghed.... 4

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7. SPJrådgivnings hjemmeside revideret opdateret virksomhedsprofil og

Nyhedsbrev nr. 7. SPJrådgivnings hjemmeside revideret opdateret virksomhedsprofil og Nyhedsbrev nr. 7 7. februar 2011 SPJrådgivning udfører opgaver for kommuner vedr. den almene boligsektor hvad gælder udlejning, drift, økonomi, beboerdemokrati etc. I den forbindelse rådgiver jeg også

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP AABsafdeling i Høje-Taastrup Afdeling 51. Pælestykkerene Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AFTALE Baggrund Hvert år i april afholdes et

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Lotte Jensen Professor Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS lje.lpf@cbs.dk

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

I VAB VIL VI... STRATEGI & VISION

I VAB VIL VI... STRATEGI & VISION I VAB 2020 STRATEGI & VISION I VAB Være et attraktivt og eftertragtet boligselskab....med en god og sund boligmasse i trygge rammer. Forskellige boligstørrelser, indretninger og pris vil sikre, at der

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST Indledning BO-VEST lægger stor vægt på, at beboerne kan deltage aktivt i beboerdemokratiet og i det frivillige arbejde i afdelingerne og dermed få mulighed

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Aftale om boligpartnerskab

Aftale om boligpartnerskab Bilag 3: Aftale om boligpartnerskab Side 1 af 6 Aftale om boligpartnerskab Historie De almene boligafdelinger i Brøndby Strand har i flere år haft samarbejde omkring en række forhold. Oprindelig var samarbejdet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION. (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION. (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN BLAD MED DEBAT & HOLDNINGER TVÆRKULTUREL INTEGRATION LAV EN

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Fremtidens beboerdemokrati

Fremtidens beboerdemokrati Fremtidens beboerdemokrati Denne publikation henvender sig til beboerdemokrater og andre i den almene boligsektor, der interesserer sig for udviklingen af beboer demokratiet. Den er tænkt som et indspark

Læs mere

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen Notat DIR 2015/05 #6.01 Notat til: Direktionen Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 33 63 10 11 @kab bolig.dk KAB s trivselsstrategi 2015 2018 Baggrund I KAB s målsætningsprogram

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN DECEMBER - KURSER I KØBENHAVN - ODENSE - AARHUS

BEBOERHØJSKOLEN DECEMBER - KURSER I KØBENHAVN - ODENSE - AARHUS Beboerdemokrater Bestyrelser Frivillige ildsjæle Boligsociale projektmedarbejdere Projektledere Styregruppemedlemmer Tag på kursus- og inspirationsdag med dine boligsociale samarbejdspartnere i december

Læs mere

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Thorsgård Engvadgård Fløngvangen Kallerupvang Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række-

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for.

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 302 Offentligt Socialministeriet 26. april 2010 Almen bolig & Boligøkonomi Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål AJ: Vil ministeren på baggrund af artiklen

Læs mere

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr?

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr? Investeringer i udsatte boligområder Velkommen til Odense Måske et eventyr? Erfaringer fra Odense Kommune Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder.

Læs mere

Målsætningsprogram ??????

Målsætningsprogram ?????? Målsætningsprogram 2010-2014?????? Hvilke emner????????? Debatteres i kredsene i foråret 2010 Påbegyndes af bestyrelsen og udkast udsendes Godkendes på repræsentantskabsmøde i 2010 BO-Vest Sørup Herregård.

Læs mere

opsplitning og social udstødelse.

opsplitning og social udstødelse. By- og Boligministeriet Må først offentliggøres den 1. oktober kl. 9.00 Tale ved det uformelle EU-boligministermøde i Bruxelles og Charleroi den 1.-2. oktober 2001, holdes af kontorchef Charlotte Bro,

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013. Tema: Co-creation

Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013. Tema: Co-creation Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013 Tema: Co-creation Uden co-creation/samskabelse mellem kommuner og boligorganisationer, ingen effekt af indsatsen - VI SKAL LØFTE I FLOK Det handler om fælles

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013 Målsætningsprogram 2010 2013 1 Overordnede målsætninger for organisationen At synliggøre for organisationen, såvel beboerdemokratiet som organisationens ansatte, hvad der er organisationens overordnede

Læs mere

Dato: 28. november 2014

Dato: 28. november 2014 Dato: 28. november 2014 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om anvendelsen af Landsbyggefondens

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg.

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg. 2011 Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan. [Skriv forfatterens navn] Indledning Den boligsociale helhedsplan i Lejerbos afdelinger 203 (Danmarksgården), 252 (Finsens-Wilkensvej) og 237 (Howitzvej)

Læs mere

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis?

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Jesper Nygård Adm. direktør, KAB Digitale færdigheder for vækst og velfærd Konference den 23. februar 2011, Christiansborg Danskere med

Læs mere

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 1 Boligpakken 7000 6000 5000 4000 Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Renoveringer 2.640 mill.kr.

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB Hedebosafdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Legathuset. Præstegårdsvej Plejehjem, Vesterled/Valbyvej Fløng Byvej Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

"Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB

Basisboligen Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB KØBENHAVNS KOMMUNE 13. november 2013 "Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem s Kommune og KAB Baggrund I s Kommune opleves en voksende mangel på boliger som borgere med særlig lav betalingsevne kan betale.

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Boligsocial profil for AKB, København

Boligsocial profil for AKB, København Boligsocial profil for AKB, København 2015-2020 Vision Formål Vores vision som boligselskab er ikke kun at sikre gode og sunde boliger til rimelige priser. Det er også at være med til at skabe gode rammer

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere