Et ordentligt tilbud på boligmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et ordentligt tilbud på boligmarkedet"

Transkript

1 FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0 Et ordentligt tilbud på boligmarkedet bl danmarks almene boliger

2

3 INDHOLD 0 BÆREDYGTIGE LØSNINGER... BOLIGPOLITIK... KOMMUNIKATION... KREDSARBEJDET... BOLIGSOCIAL INDSATS... DEMOKRATI OG FRIVILLIGHED... 0 MERE VIDEN OG BEDRE KVALITET... BYGGERI OG RESSOURCER... ARBEJDSGIVERFUNKTIONEN... FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

4 BÆREDYGTIGE LØSNINGER 0 BL Danmarks Almene Boliger står også i de kommende år overfor muligheder og udfordringer, som kræver, at vi som en moderne interesseorganisation bidrager til at sikre langsigtede løsninger og bæredygtige, som involverer de almene boliger. De almene boligområder skal være en aktiv medspiller i udviklingen i de større byer såvel som i landdistrikterne. Gennem fortsat samarbejde mellem boligorganisationer og kommuner skal den tværgående dialog udvikles, så der findes fælles løsninger til gavn for beboerne og lokalområdet. Samarbejde med organisationer og virksomheder skal være med til at synliggøre og styrke den frivillige indsats og dens betydning. Det skal være åbenbart, at Danmarks almene boliger kan bidrage til inovative og bæredygtige svar på de sociale og miljømæssige udfordringer, som samfundet står overfor både nu og i fremtiden. På de følgende sider præsenteres bestyrelsens forslag til Handlingsplan 0-. FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

5 BOLIGPOLITIK Danmarks almene boliger har været kendetegnet ved vækst og fremgang på flere områder. Nybyggeriet igennem 0 og 0 har været historisk højt. Samtidig gennemføres historisk mange renoveringer som følge af boligaftalen 00, den yderligere fremrykning i forbindelse med boligaftalen 0 samt foreslaget om forhøjelse af investeringsrammen fra foråret 0. Herudover kan vi glæde os over, at der i Folketinget har været historisk bred opslutning om boligaftalen 0, og det forventes der også at være omkring den foreslåede forhøjelse. Tempoet er højt, men udfordringerne og ambitionerne er også høje. Der er behov for renoveringer og fremtidssikring af især de ældre almene boliger, som blev opført i en tid med meget beskedne krav til boligstørrelserne, og hvor der hverken var fokus på energiforbrug eller tilgængelighed for gangbesværede og ældre personer. Renoveringsindsatsen i forhold til disse boliger er godt i gang, men der kræves en langsigtet og betydelig indsats for at sikre tidssvarende boliger. Samtidig har vi i de senere år oplevet, at udfordringerne med ledige boliger er blevet stadig større, og en stor del af denne udfordring hænger sammen med situationen i vandkantsdanmark. Industrivirksomhederne indskrænker, beskæftigelsesmulighederne bliver mindre og befolkningen i den arbejdsdygtige alder afvandrer. Det giver markante udfordringer i visse dele af landet, og disse udfordringer rammer bredt i lokalsamfundet, herunder også de almene boliger. Disse udfordringer er et samfundsanliggende og kan ikke løses alene med tiltag i forhold til almene boliger. Men gennem en offensiv tilgang kan vi være med til at sikre en bæredygtig udvikling lokalt. Vi ønsker den såkaldte ghettoliste afløst af en opgørelse over særligt udsatte boligområder. Frem til 0 skal antallet af udsatte områder halveres gennem en målrettet indsats fra kommuner og boligorganisationer. Det er ambitiøst, men samtidig er det også vigtigt at have fokus på de mange andre boligområder, som ikke er på den udsatte liste, men som kan risikere at komme på listen, hvis det lange seje træk sammen med kommunerne ikke fastholdes. Stadig flere regler også vedrørende byggeri, energi m.v. har deres udspring i EU, og det er vigtigt at kunne påvirke lovgivningsprocessen på et tidligt tidspunkt, så reglerne understøtter arbejdet i de almene boliger. Det bliver en vigtig opgave i det kommende år at sikre fokus på EU-stoffet og formidling heraf til medlemmerne. BL VIL: Arbejde for, at der fastholdes et højt niveau for renoveringer støttet af Landsbyggefonden for at fremtidssikre boligområderne. Arbejde for, at der i forbindelse med nybyggeri og renoveringer tænkes nye løsninger omkring lavere energiforbrug og udvikling af boformer tilpasset moderne behov om fx fællesskab. FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

6 ... boligpolitik fortsat Arbejde for, at der sættes fokus på udfordringerne med tomme boliger både på landsplan og lokalt blandt andet i styringsdialogen. Sætte øget fokus på EU-arbejdet for at sikre, at den almene sektor kommer tidligere med i processen og dermed medvirke til udformning af hensigtsmæssige regler og lovgivning. Arbejde for, at Landsbyggefondens refusion af de statslige udgifter erstattes af bedre råderum til de nødvendige renoveringer. Arbejde for, at almene boliger også fremover er et centralt element i velfærdssamfundets udvikling. FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

7 KOMMUNIKATION Kommunikation har en afgørende betydning for den moderne interesseorganisation. Satsning på synlighed og image sikrer interesseorganisationen indflydelse og skabe fundamentet for nye samarbejds- og alliancepartnere. Den moderne interesseorganisation skal drage fordel af, at samfundsdebatten ikke længere foregår i afgrænsede rum i avisers nyheder, kronikker og debatsider og i radio og tv s på forhånd fastlagte nyhedsudsendelser. Nu er debatten dialogpræget og evigt pågående døgnet rundt og på et utal af medier. Troværdig kommunikation får således en større og større rolle i forhold til at nå de mål, som en moderne interesseorganisation har. Både mulighederne og udfordringerne bliver større, fordi samfundets samlede informationsmængde øges, og det gør antallet af platforme, informationskanaler og tempoet også. Kernen i BL s kommunikation er nyhedsproduktionen til Boligen, Beboerbladet og til BL s samlede webunivers. Det er her signaler sendes, politikken diskuteres, beboere kommer til orde, og de almene boligers muligheder og udfordringer analyseres. Nye elektroniske platforme vinder i disse år en meget hurtig udbredelse, og de bliver især hurtigt udbredt til beslutningstagere og meningsdannere. Det drejer sig blandt andet om de nye mobiltelefoner, der er reelt små computere. Og det drejer sig om såkaldte tablet computere som fx ipads. Der sker også en eksplosiv fremgang i den såkaldte QR-teknologi. Her kan små labyrintagtige figurer i frimærkestørrelse i blade og aviser aflæses af smartphones, og derved kan læseren ledes over til yderligere information. På samme måde er sociale netværk som især Facebook et vigtigt medie til at nå andre målgrupper på en effektiv og aktiv måde. Mulighederne og perspektiverne er mange på kommunikationsområdet. BL VIL: Integrere BL s kommunikation herunder både nyheder og kampagner med Facebook. Udarbejde en strategi for BL s kommunikation på smartphones og tablet. Udvide Boligens udgivelse til også at omfatte tablets (ipad). Indlede forsøg med brug af QR-teknologien. Styrke sammenhængen mellem møder og events og den øvrige kommunikation. Markere BL som synlig og nytænkende interesseorganisation ved store offentlige arrangementer, herunder det årlige Folkemøde på Bornholm og Almene Boligdage. FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

8 KREDSARBEJDET Et velfungerende kredsarbejde er centralt for BL - Danmarks Almene Boligers funktion. Kredsene er foruden forum for valg af BL s kompetente organer også forum for boligpolitiske diskussioner og ideudvikling som bindeled til de enkelte boligorganisationer. Det er vigtigt med en levende debat i kredsene, herunder aktivt at inddrage nyvalgte repræsentanter med et tilbud om en introduktion til arbejdet i kredsene. Styringsreformen betydet, at der skal sikres et større fokus på den lokale udvikling i boligområder og kommuner, hvilket giver yderligere perspektiver og udfordringer for kredsarbejdet. Styringsdialogen stiller nye krav til de beboervalgte repræsentanter, og her kan en konstruktiv dialog og erfaringsudvekling i kredsene være med til at støtte dialogen mellem boligorganisationer og kommuner. De senere års nye eksperimenter med nye typer af arrangementer i kredsene skal styrkes yderligere i det kommende år. BL s nye event -funktion skal således styrke sammenhængen mellem møder, events og den øvrige kommunikation, herunder sparring i forhold til kredsarrangementer for yderligere at kunne øge kvaliteten. I 00 blev styringsreformen skudt i gang, og der har i alle kredsene været stort fokus på det nye samarbejde med kommunerne. Nogle steder har der været et dynamisk samarbejde, mens det andre steder er gået mere langsommeligt. Der skal iværksættes en yderligere indsats for at styrke og kvalificere dialogen mellem kommuner og boligorganisationer. BL VIL: Udvide introduktionen til nyvalgte kredsrepræsentanter samt sikre materiale og programmer til en effektiv start på arbejdet for repræsentantskaberne i kredsene. Styrke samspillet mellem kredsarbejdet arbejdet i BL s repræsentantskab og bestyrelse, herunder at stimulere debatklimaet. Udvide inspirationskilderne i forbindelse med planlægningen af både nye og traditionelle arrangementer med det formål at opnå en højere kvalitet i arrangementernes indhold og forløb. Undersøge samarbejdet mellem kommune og boligorganisationer for yderligere at kunne styrke og kvalificere kommunesamarbejdet. Udvikle informationspakker om den lokale udvikling, fx kommunerne forventede befolkningsudvikling m.v., til brug for kvalificering af samarbejdet med kommunerne. FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

9 BOLIGSOCIAL INDSATS De almene boligorganisationer gennemfører en stor og vigtig boligsocial indsats over hele landet i samarbejde med kommunerne. Indsatserne kan være meget forskellige afhængig af udfordringer og muligheder i de enkelte boligområder, men der er også mange fælles erfaringer, som det er afgørende at sikre en formidling af bl.a. gennem Boligsocialt Net. I det private erhvervsliv har CSR dvs. virksomhedens sociale ansvar fået en stigende betydning. I den almene sektor har vi ikke brugt begrebet, da hele vores virksomhed så at sige er CSR. Eller måske skal det omdøbes til ASA, dvs. det Almene Sociale Ansvar? De seneste års udvikling har vist, at det kan være yderst fordelagtigt både for virksomhederne og den almene sektor, hvis der sættes mere målrettet fokus på CSR-vinklen. I efteråret 0 underskrev BL en Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri for at skaffe flere praktikpladser til de mange unge, der lige nu mangler en praktikplads. I 0- vil BL sammen med Dansk Byggeri og andre partnere arbejde for, at virksomheder og boligorganisationer får realiseret praktikaftaler, så færre unge i fremtiden skal mangle en plads. Det skal ske gennem udarbejdelse af konkrete vejledninger, rådgivning, processtøtte m.v. Herudover vil BL søge samarbejde med virksomheder og organisationer med perspektivrige CSR-projekter, som kan gavne udviklingen i de almene boligområder. BL VIL: Styrke samarbejdet med kommunerne ved at udbyde fælles arrangementer for både boligorganisationer og kommuner om det boligsociale arbejde for herigennem at sikre gensidig forankring. Udarbejde en vejledning om implementeringen af partnerskabsaftaler om praktikpladser mv. mellem boligorganisationer og byggevirksomheder. Tilbyde rådgivning om og processtøtte til partnerskaber mellem boligorganisationer og bygge-virksomheder i forbindelse med fysiske og boligsociale helhedsplaner. Følge udviklingen i antallet af partnerskabsaftaler og antallet af praktikpladser, fritidsjob mv. Søge samarbejde med virksomheder og organisationer, der har perspektivrige CSR projekter, som kan gavne udviklingen i boligområderne. FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

10 DEMOKRATI OG FRIVILLIGHED Den almene boligform er baseret på fællesskab, og beboerdemokratiet er en hjørnesten i den almene sektors styreform. Den frivillige indsats i Danmarks almene boliger er et vigtig aktiv for sektoren, en personlig berigelse for de frivillige og vigtigst af alt af stor værdi for mange af beboerne. Der er i de fleste boligafdelinger ikke problemer forbundet med at hverve det nødvendige antal frivillige til fastelavnsfesten, fællesspisningen eller fodboldturneringen. Også i resten af samfundet er arbejde for fællesskab på vej til at blive attraktivt og moderne. Arbejdet i beboerdemokratiet rækker ofte langt ud over de beslutninger, som vedrører afdelingens drift og vedligeholdelse. For mange medlemmer af afdelingsbestyrelserne involverer valget til afdelings- eller organisationsbestyrelsen også frivilligt arbejde i form af tilrettelæggelse af sociale aktiviteter og deltagelse i det frivillige arbejde i forbindelse med boligsociale projekter. Det store frivillige arbejde skal have den anerkendelse, som indsatsen fortjener, og som er en forudsætning for, at den almene boligsektor bliver involveret i den generelle udvikling på frivillighedsområdet. Samtidig vil anerkendelse af det frivillige arbejde danne grobund for gode samarbejdsrelationer for en løsning af opgaverne i boligområderne. Samarbejdspartnere kan være både frivillige organisationer og etablerede projekter eller virksomheder, som i partnerskaber kan bidrage til organisering af arbejdet. For at støtte de frivillige er det afgørende også at sætte fokus på uddannelsesmuligheder. Traditionelt har der været afholdt kurser for beboerdemokrater i de discipliner, som vedrører drift, mens de som varetager arbejdet med aktiviteter og projekter ikke har fået den samme mulighed for uddannelse og netværksdannelse. I 0 nedsatte BL s bestyrelse en Tænketank, som skulle bidrage med input til nye metoder til rekruttering og opkvalificering af fremtidens beboerdemokrater. Tænketankens rapport giver inspiration til konkrete tiltag, som der kan arbejdes videre med for at støtte og styrke den frivillige indsats. BL VIL: Arbejde for at italesætte den frivillige indsats, som en hjørnesten i den almene sektor for herigennem at sikre anerkendelse af arbejdets værdi og synliggørelse overfor mulige samarbejdspartnere. Støtte etablering af samarbejdsrelationer med kommuner og virksomheder om styrkelse af den frivillige indsats i boligområderne. Søge inspiration i Tænketankens forslag til styrkelse af fremtidens beboerdemokrati. Undersøge mulighederne for uddannelse og netværksdannelse for de frivillige, som arbejder med aktiviteter og projekter. 0 FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

11 MERE VIDEN OG BEDRE KVALITET Det er spændende og indebærer et betydeligt ansvar at være medlem af en organisationsbestyrelse. Der kræves indsigt i mange forskelligartede emner fra den konkrete boligdrift til den mere overordnede boligpolitik, og det er områder under konstant udvikling. Derfor er det vigtigt, at organisationsbestyrelsesmedlemmer løbende kvalificeres til at imødekomme nye udfordringer. Det samme gælder i høj grad også for de administrative medarbejdere, hvor ny lovgivning og nye regler hele tiden giver et behov for tilbud om ny viden, der kan sikre den bedste og mest effektive administration. Tomme boliger og reducerede ventelister er nogle af de aktuelle udfordringer, som mange boligafdelinger særligt i udkantsdanmark står overfor. Derfor er det et af de områder, som BL vil tilbyde mere viden om i det kommende år både til bestyrelsesmedlemmer og administrativt personale. De boligsociale medarbejdere arbejder dagligt i et krydsfelt mellem boligorganisationen, den kommunale forvaltning og ofte også andre samarbejdspartnere. Dette kræver en betydelig indsigt i de mange muligheder og begrænsninger, der eksisterer i det tværgående samarbejde. BL vil i samarbejde med KL bidrage til at give de boligsociale medarbejdere nogle værktøjer til konstruktivt at skabe overblik over opgaverne og de mulige løsninger. BL VIL: Tilbyde en sammenhængende uddannelse for medlemmer af organisationsbestyrelsen med udgangspunkt i deres rolle og opgaver som politisk ledelse. Udvikle en værktøjskasse til organisationsbestyrelser. Udbyde temadage om tomme boliger og udvikle tilbud på skræddersyede visionsseminarer for boligorganisationer og deres kommunale samarbejdspartnere med fokus på udviklingen i udkantsområderne. Sætte fokus på effektiv og rationel drift, muligheder for lokalt driftssamarbejde, samt at informere boligorganisationerne om nye digitale løsninger, bl.a. erfaringer med brug af elektroniske syn. Tilbyde introkursus for boligsociale medarbejdere i både boligorganisationer og kommuner. FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

12 BYGGERI OG RESSOURCER Danmarks almene boliger har altid gået forrest i forhold til at fremme et grønt byggeri. Erfaringer med at producere egen energi og reducere energiforbruget findes der allerede spændende eksempler på i de almene boligafdelinger. CO -neutral renovering og lavenergihuse er blot nogle af disse eksempler på kreativ tænkning. I 00 er der givet tilsagn til opførelse af over.000 nye almene boliger, og mange af disse kommer til at stå færdige i løbet af 0. Herudover er Landsbyggefondens renoveringsramme blevet markant forøget. Det giver en unik mulighed for at sætte endnu mere fart på en grøn og bæredygtig udvikling af det almene byggeri til inspiration for både de almene boligorganisationer og for andre aktører i byggeriet generelt. Sideløbende med de store investeringer i nybyggeri og renovering er det også afgørende, at der sættes stærkt fokus på den daglige drift af de almene boliger herunder potentialet for energibesparelser. Optimering og gennemførelse af energibesparende tiltag i drift og vedligeholdelse er således et område, hvor de almene boliger kan styrke indsatsen til gavn for miljøet og besparelser for beboerne. En særlig barriere for energioptimering er den nuværende opgørelse af bruttoarealet inkl. ydervægge, hvor ekstra isolering kan betyde reduceret boligydelse for pensionister, og i forbindelse med nybyggeri har det indflydelse på det maksimale netto-boligareal. Disse udfordringer kan løses ved at gå over til en nettoopgørelse af boligarealet. Det er nødvendigt at fastholde et fokus på den grønne udvikling indenfor byggeri og teknik, så der er opmærksomhed på mulighederne og perspektiverne i den nyeste tekniske udvikling. Det er således afgørende, at BL og AlmenNet bidrager med at formidle viden, udvikle rådgivningsydelser og skræddersyede kurser. Samtidig er det også afgørende at skubbe på i forhold til samarbejdspartnere og myndigheder, så der skabes optimale rammer for et perspektivrigt nybyggeri, for renoveringer og den efterfølgende drift. Her kan et velfunderet samarbejde mellem byggeriets parter og de almene boliger være med til at sikre en konstruktiv indsats. BL VIL: Arbejde for at almene boliger får del i puljer og tilskud, der gør det muligt at afprøve grønne løsninger til gavn for hele samfundet. Styrke informationen til boligorganisationerne om både nye og gennemprøvede energibesparende tiltag i drift og vedligehold. Tilbyde rådgivning og kurser i optimering af en mere energibesparende drift i afdelingerne. FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

13 ... Byggeri og ressourcer fortsat Arbejde for etablering af en energigarantiordning og udbrede viden om ESCO-ordningen. Medvirke til at øge viden om PCB, herunder metoder til afhjælpning. Arbejde for at arealopgørelsen fremover baseres på boligens nettoareal, dvs. at vægtykkelser ikke indgår i opgørelsen af boligarealet. FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

14 ARBEJDSGIVERFUNKTIONEN 0 0 BL Danmarks Almene Boliger er arbejdsgiverorganisation for de almene boligselskaber og varetager nu forhandlingen af overenskomster. Dette kræver betydelige ressourcer både i forhandlingsprocessen og i forbindelse med løbende udarbejdelse af information til medlemmerne. På det overenskomstmæssige og arbejdsretlige område bliver reglerne stadig mere omfattende og komplicerede, og med den brede vifte af overenskomster skal BL s arbejdsgiverfunktion stå til rådighed for rådgivning af medlemmerne i mange konkrete sager. Denne rådgivning er vigtig for både boligorganisationen og medarbejderne, så der kan forebygges misforståelser og unødvendige sager. Alle parter skal således være opmærksomme på og følge de gældende færdselsregler på arbejdsmarkedet. Organisationsbestyrelserne har en særlig rolle som arbejdsgiver for boligadministrationens direktør. Ligesom der i boligadministrationerne er stor gevinst ved de løbende MUS (Medarbejder-Udviklings-Samtaler), så kan det også være nyttigt i forhold til direktionen. Derfor vil BL udvikle et koncept for MUS-samtaler mellem boligorganisationens formand og direktør. Disse samtaler skal sikre, at boligorganisationens forventninger til direktørens rolle og indsats kan indfries, og på samme måde er det afgørende for boligadministrationens ledelse, at der skabes mulighed for at udvikle rollen som daglig leder for boligafdelinger og -organisations drift og politiske rådgiver. BL VIL: Styrke informationen på BL s hjemmeside om afgørelser, domme m.v. Styrke informationen om god arbejdsgiverpraksis i forhold til overenskomst, lokalaftaler o.lign. Revidere konceptet for MUS-samtaler og udvikle et MUS-koncept for samtale mellem formand og forretningsfører/direktør. FORSLAG TIL Handlingsplan 0-0

15

16 BL Danmarks Almene Boliger, Studiestræde 0, København V, Telefon: 000, Fax: 00, Forsidefoto: Jørgen Jørgensen, Gyldenrisparken, Lejerbo. Tryk: Malchow A/S, maj 0

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger Beretning 2011/2012 bl danmarks almene boliger BOLIGEN har de seneste år gennemgået en betydelig forandring. Fra at være et oplysningsorgan er bladet blevet en aktør i samfundsudvikling. Udover at referere

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

En balanceret boligpolitik

En balanceret boligpolitik Debatoplæg En balanceret boligpolitik Foto: Jørgen Jørgensen Foto: Alex Tran Indhold En balanceret boligpolitik... 5 Klimaet udfordrer de almene boliger... 6 Sunde boliger til et sundt liv... 9 Fremtidssikring

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord De udsatte boligområder dukker jævnligt op i medierne med

Læs mere

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark Målsætningsprogram Lej dig til muligheder - vejen til det gode boligliv 2020 Boligkontoret Danmark Med udgangspunkt i den nye strategi for Boligkontoret Danmark, hvor det gode boligliv og medlemmernes

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede: Jeppe Bøje

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

Konservativt idéoplæg (aug. 2010) Ikke flere socialt belastede boligområder

Konservativt idéoplæg (aug. 2010) Ikke flere socialt belastede boligområder Det Konservative Folkeparti vil sætte ind over for den voksende tendens til ghettoisering i en række udsatte boligområder og bremse udviklingen af parallelsamfund. De almene boliger udgør en væsentlig

Læs mere

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2014 2015 Introduktion Som almen boligorganisation er hovedopgaven at sikre gode boliger til alle i samfundet til en rimelig pris. Men det skal ikke alene være gode

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Vision og formål... 2 1.2 Baggrund og proces... 2 2. MÅLSÆTNING OG INDHOLD... 4 3. SUCCESKRITERIER FOR BOLIVVEJLE...

1. INDLEDNING... 1 1.1 Vision og formål... 2 1.2 Baggrund og proces... 2 2. MÅLSÆTNING OG INDHOLD... 4 3. SUCCESKRITERIER FOR BOLIVVEJLE... Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Vision og formål... 2 1.2 Baggrund og proces... 2 2. MÅLSÆTNING OG INDHOLD... 4 3. SUCCESKRITERIER FOR BOLIVVEJLE... 6 4. ORGANISERINGEN I DAG... 8 4.1 Projekt Byen i Balance...

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Endelig helhedsplan for fremtidssikring af Højvangsparken 2008-2012

Endelig helhedsplan for fremtidssikring af Højvangsparken 2008-2012 Endelig helhedsplan for fremtidssikring af Højvangsparken 2008-2012 Afdeling 15, 16, 17 og 18, Højvangsparken, Rønne. Foto: Bo42 INDHOLD INDLEDNING...3 RESUMÉ...4 1. VISION FOR FREMTIDSSIKRING AF HØJVANGSPARKEN...5

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

December 2010. Strategiplan 2011 2012

December 2010. Strategiplan 2011 2012 Strategiplan 2011 2012 December 2010 Direktionen og koncernledelsen har under iagttagelse af de overordnede politiske mål og budgettet for Silkeborg Kommune redefineret direktionens vision samt arbejdet

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere