Perspektiver i systematisk begrebsarbejde. Sabine Kirchmeier-Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektiver i systematisk begrebsarbejde. Sabine Kirchmeier-Andersen sabine@dsn.dk"

Transkript

1 Perspektiver i systematisk begrebsarbejde Sabine Kirchmeier-Andersen

2 Oversigt 1. Truslen fra engelsk 2. Behov for andre sprog 3. Brug af sproglove eller sprogregulerende bestemmelser? 4. Fælles træk og forskelle mellem sproglovsinitiativer i Norden 1. Loven formål 2. Lovens omfang 3. Hvem skal sørge for at loven overholdes 5. Hvordan virkeliggøres ideerne bag loven? 1. Universiteterne 2. Fagsprog 3. Sprogteknologi 6. Hvad kan terminologiarbejdet bidrage med? 7. Sprogudvalgets rapport og anbefalinger 8. Skitse til et nationalt terminologicenter

3 Engelsk og dansk i uddannelse og forskning Engelsk som undervisningsprog Fra og med januar 2007 udbydes 198 ud af 810 videregående uddannelser på engelsk. 48(+14) af de 198 engelsksprogede uddannelser udbydes ikke parallelt på dansk. (Ministeriet for Videnskab teknologi og udvikling, 20. april 2007) Engelsk som videnskabssprog På Risø kan man se at andelen af engelsksprogede artikler svinger fra 100 % til 60 %, og der er et gennemsnit på 86 %. For bøgernes vedkommende svinger det fra 100 % til 65 % engelsk. (Pia Jarvad, Det danske sprogs status i 90 erne, 2001) Men mængden af dansksprogede publikationer er samlet set vokset i undersøgelsesperioden. DTU og LIFE: Engelsk som eneste undervisningssprog på kandidatuddannelserne Engelsk på vej som undervisningssprog i gymnasiet og folkeskolen

4 Engelsk i erhvervslivet Hver fjerde danske virksomhed har indført engelsk som koncernsprog. Dansk Industri 2007 Afsmitning på andre sektorer? Hvor meget betyder manglen på arbejdskraft? Tiltrækning af højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet Tiltrækning af flere marginale fremmedsprog Hvad skal vi kunne på de globale markeder? Behov for flere fremmedsprog Behov for viden om interkulturel kommunikation Dobbeltkompetencer Forskelle på store, små og mellemstore virksomheder

5 Engelsk i dagligdagen Kommunikation fra lokale handlende til lokale borgere. Frit citeret fra annoncer og artikler i Furesø Avis i uge 44, 2007 New collections. Best make (tøjmode) Urban Artscape (kunstprojekt) Bodyware (undertøj) Home party arrangementer (smykker) Reconnection (helbredelse og healing) Eyes Open Days (briller) Århus CoastZone Adventure Race (cykelløb) Best buy (hårde hvidevarer) Car kit sæt (støvsugertilbehør)

6 Et frisk citat Jeg synes at spillerne har haft en god ånd en god spirit. Landstræner Morten Olsen i Radiosporten

7 Hvordan påvirker engelsk vores sprog? Ordforråd. Import af låneord (mellem 0,5 % og 1 % engelske låneord i almensprog (løbende tekst), ca. 1 2 % i fagsprog afhængigt af domæne). Talemåder/citater. Kodeskift hvor man går over til engelsk midt i en samtale eller en tekst: Shit happens, no problem, whatever, business as usual. Unge skifter op til 1 gang pr. minut i uformelle samtaler. Hele domæner/diglossi. Dansk bruges ikke mere i fx genforskning, it-forskning eller atomfysik. Der produceres ingen nye danske ord. Hvem har ansvaret for at formidle ny viden til danskerne? Import af ordforråd og talemåder kan føre til forståelsesproblemer, men tilfører også ofte nye udtryksresurser.

8

9 Sprogenes dødsspiral - Domænetab Tab af domæne i højere uddannelse Tab af status hos unge Tab af status i arbejdsstyrken Tab af domæne i erhvervslivet Tab af status i fritiden Tab af status i hjemmet

10 Behov for andre fremmedsprog

11 Danske virksomheder der anvender sproglige kompetencer (332 virksomheder DI 2007)

12 Sprogområder hvor danske virksomheder har aktivitet

13 Virksomhedernes primære kommunikationssprog overfor samhandelspartnere

14 Godt 4 ud af 10 af de medvirkende virksomheder har oplevet kommunikationsproblemer med internationale virksomheder, som kan tilskrives manglende sproglige færdigheder hos deres samhandelspartner. Dansk Industri 2007

15 Sproglov?

16 I hvilke lande findes der sproglove Forfatninger med bestemmelser om sprog Verden (11 %) Europa 37 9 (20 %) Forfatninger uden bestemmelser om sprog Europæiske lande uden bestemmelser om sprog i forfatningen: Danmark, Island, Holland, Storbritannien, Tjekkiet, San Marino, Vatikanet, Serbien, Montenegro. I mange af disse lande er der ikke tvivl om hvilket sprog der er det officielle sprog.

17 Sproglige forhold i Norden

18 Hvorfor sproglove? Svensk Norsk Dansk At fastlægge det svenske og andre sprogs stilling og anvendelse i det svenske samfund. At værne om svensk og sikre den sproglige mangfoldighed samt den enkeltes adgang til sprog. At sikre at svensk bruges som klart og forståeligt sprog i det offentlige. At styrke det norske sprogs position og værdi i samfundsdebatten og dermed danne grundlag for en stærkere sprogpolitisk bevidstgørelse og en mere offensiv sprogpolitik. En legal spærring imod at norsk bliver erstattet med engelsk i konkrete brugesituationer hvor dette ikke er nødvendigt for at kunne kommunikere på en formålstjenlig måde. Man kan muligvis godt formulere sproglige rettigheder i lovform fx i forhold til at bruge og udvikle minoritetssprog eller i forhold til at sikre at man kan tage uddannelser på dansk i Danmark, men så skal lovgiverne være parate til at betale hvad det koster at leve op til dem, ellers kan der let blive tale om en tom gestus. Det har ikke været udvalgets opfattelse at der i Danmark er behov for eller politisk vilje til denne type rettighedssikring. Men: bindende bestemmelser i universitetsloven!

19 Hvem har ansvaret? Svensk Norsk Dansk Det offentlige/staten. Styrkelse af Språkrådet foreslås allerede i Bästa Språket og er gennemført. 1. Kultur- og kyrkjedepartementet skal ha eit overordna ansvar for å forma, tolka og fremja språkpolitiske mål. I tillegg må også dei andre departementa ta språkpolitiske omsyn med i vurderinga når dei utformar og gjennomfører relevante delar av sin eigen sektorpolitikk 2. Språkrådet statens fagorgan i språkspørsmål får ei meir sentral rolle å spela på det utøvande og operative nivået. Forslag: Akkrediteringsrådet skal følge op på universiteternes sprogbrug.

20 Hvor langt vil man gå overfor universiteterne? Svensk Norsk Dansk Ingen specifikke regler i sprogloven. Bästa Språket: Svensk og engelsk kompletterer hinanden. Der sigtes mod parallelsproglighed. Engelsk dominans accepteres og konsekvenserne erkendes og søges modvirket med udførlige resumerer af engelske afhandlinger på svensk. Endvidere anbefales popularisering. Videnskabsrådet skal sørge for øget formidling. Ingen krav om bindende bestemmelser Regjeringa legg til grunn at norsk skal vera hovudspråket ved norske universitet og høgskular, med unntak av Samisk høgskole, der samisk skal vera hovudspråket. Regjeringa vil fremja forslag om å lovfesta at universitet og høgskular har ansvar for vedlikehald og idareutvikling av norsk fagspråk. Der anbefales en justering af universitetsloven: Dansk må som hovedregel ikke afskaffes i uddannelser hvis kandidater hovedsageligt er beskæftiget i dansk sammenhæng. NB! Et (stort) mindretal går imod dette forslag! Øget formidlingskrav allerede fastlagt i universitetsloven.

21 Hvordan vil man sikre fagsproget? Svensk Norsk Dansk Myndighederne har et særligt ansvar for at tilgængeliggøre, anvende og udvikle terminologien på deres fagområde. Språkradet får øget ansvar for terminologiarbejde. Beslutning om en rikstermbank =>TNC. 1,5 mio. kr. om året. Språkrådet skal være nationalt samordningsorgan for terminologi. Der skal tilføres 3 stillinger til Språkrådet med terminologisk kompetence. Universiteterne har ansvar for at udvikle norsk fagsprog. Nye termer og deres oversættelse til bl.a. engelsk bør samles i en national termbank, som administreres og koordineres af et nationalt terminologicenter og stilles gratis til rådighed på internettet for at sikre maksimal vidensdeling. Anbefales i 5 af 10 afsnit. Men pt. ingen beslutninger.

22 Pluk fra den slovenske sproglov Slovensk som hovedsprog italiensk og ungarsk som officielle minoritetssprog Offentlige institutioner skal have slovenske navne Politiske embeder, videnskabelige titler osv. skal være på slovensk Slovenske websider må ikke udelukkende være på andre sprog Al offentlig undervisning fra førskole til universitet skal være på slovensk Virksomheder skal have slovenske navne (udenlandske navne er tilladt hvis de ikke overskygger de slovenske) Varedeklarationer skal være på slovensk Stillingsopslag må ikke indkalde ansøgninger udelukkende på fremmedsprog Medierne skal sende på slovensk Pressekonferencer skal være på slovensk kan dog oversættes til fremmede journalister NB! Bødestraf til tolar

23 Sprogudvalgets rapport Sprog til tiden

24 Sproglov eller sprogpolitik? Hvad kom der ud af den danske sprogpolitik 2003? Mere debat om sproget Ny bekendtgørelse om undervisning i dansk og nordiske sprog i gymnasiet Nye og gode undervisningsmaterialer om sprog og sprogforståelse Mere efteruddannelse af lærere Flere penge til digitalisering af tekster og opbygning af dansk ordbank Sproget.dk i 2007, et samarbejde mellem DSL og DSN. Styrkelse af Kulturministeriets sproginstitutioner, Nye puljer til fremme af litteratur på nettet Offentlige og private styrelser, nævn, råd, institutioner, organisationer og virksomheder udarbejder i stigende omfang lokale sprogpolitikker. Flere universiteter er på vej med en sprogpolitik Kanonprojektet

25 Kommissorium for sprogudvalget 2007 Følge op på udviklingen i det danske sprog i kølvandet på regeringens sprogpolitiske redegørelse fra 2003,den nordiske sprogdeklaration fra 2006 samt andre konkrete initiativer. Give en vurdering af det danske sprog og de generelle sprogkompetencer i fremtidens danske samfund. Vurdere behov og mulighed for lovregulering af sprogområdet. Komme med konkrete forslag til en yderligere styrket indsats for det danske sprog. Udvalget blev bredt sammensat: 15 personer fra uddannelsessektoren, forskning, erhvervsliv, ministerierne og 2 sproginstitutioner. Yderligere 38 personer fra erhverv, kultur, forskning, uddannelse, forlagsbranchen osv. har bidraget til udvalgets arbejde i underudvalg og høringer.

26 Behandlede områder Førskolen, grundskolen og ungdomsuddannelserne Sprog på de videregående uddannelser og i forskningen Sprog i erhvervslivet Sprogteknologi og terminologi Sprog i det offentlige Sprog i kultur og medier Det nordiske sprogfællesskab Dansk i EU Rapporten kan hentes på:

27 Sprogudvalgets konklusioner Hovedkonklusion: Mange gode anbefalinger til styrkelse af dansk og fremmedsprog Ingen generel sproglov Uenighed om bindende bestemmelser for universiteterne og om tysk som obligatorisk sprog i folkeskolen Forslaget om en særlig indsats for dansk terminologi herunder en national dansk termbank støttes overalt i rapporten bl.a. i afsnittene dansk i EU, sprogteknologi- og terminologi, sproget i det offentlige og sproget i erhvervslivet DR P1 Ud med sproget interviews med forfatterne til sprogudvalgets rapport.

28 Anbefalinger vedr. sprogteknologi og terminologi Formuler en national strategi for brug af sprogteknologi og terminologi til understøttelse af den nationale sprogpolitik Undgå dobbeltarbejde ved at gøre ressourcerne frit tilgængelige Saml trådene gennem en national koordinering Brug det offentlige som lokomotiv Styrk samarbejdet mellem forskning og erhvervsliv Glem ikke den strategiske forskning Flere resurser til udvikling af sprogteknologi især tale- og oversættelsesteknologi Et nationalt terminologicenter

29 Et dansk nationalt terminologicenter EU: Iate - Eurotermbank Sverige: TNC og Rikstermbanken Norge: Norsk termkoordinering i sprognævnets regi Danmark: DANTERMcentret Et nyt center bør dannes i samarbejde mellem de fagsproglige miljøer og projekter på universiteterne og Dansk Sprognævn koordineret med faglige miljøer og ildsjæle på universiteterne, i virksomheder og offentlige institutioner

30 Terminologicentrets opgaver at udvikle den nationale termbank og stille den til rådighed på internettet at rådgive og vejlede om terminologarbejde og begrebsafklaring at deltage i projekter vedrørende begrebsafklaring på dansk og fremmedsprog, bl.a. med henblik på udarbejdelse af data til den nationale termbank at forske i terminologi og vidensdeling og udvikle nye metoder til at forbedre terminologiarbejde, herunder metoder til at udtrække termer fra tekster og metoder til at opbygge systematiske beskrivelser at udvikle værktøjer til brug for terminologiarbejde og begrebsafklaring

31 Dansk Terminologicenter - organisering TK TK TK DTC TK TK TK

32 Terminologikoordinering i Rikstermbanken Experter För inmatning på nivå 3 krävs godkännande från sekretariatet, som även validerar via externa experter. Sekretariatet för terminologisamordning 0, 1, 2, 3 är kvalitetsnivåer i rikstermbanken. TS = terminologisamordnare med ansvar för myndighetens, företagets eller organisationens terminologi Myndighet X Företag Y Organisation Z Övriga TS Terminologisamordning bedrivs inom respektive myndighet, företag och organisation. TS Terminologisamordning bedrivs också i samarbete mellan t.ex. flera myndigheter. TS Terminologisamordnarna matar in terminologi på nivå 1 och 2. Riksterm

33 Termbankens brugere Universiteter: lærere Studerende Medarbejdere Offentlige institutioner: Medarbejdere Borgere Skoler: Lærere Elever Termbank vitaminer A-vitaminer/Provitamin A caroten - retinol Udenlandske virksomheder Danske virksomheder: Medarbejdere Kunder Oversættere

34 Termbankens og terminologicentrets indhold Termbanken Simple termlister Begreber og definitioner Begrebsrelationer Taksonomier og ontologier Dansk, engelsk og andre sprog Terminologicentret Websider med råd og vejledning Værktøjer der kan downloades Konsulentydelser Så vidt som overhovedet muligt frit tilgængeligt!

35 Perspektiver Universiteterne kan arbejde parallelsprogligt og dermed sikre en fortsat udvikling af dansk fagsprog Styrkelse af parallelsproglighed og kendskab til fagsproget i folkeskolen og gymnasiet Forøgelse af eksportmulighederne for danske virksomheder Bedre brugerinformation fra udenlandske virksomheder til danske forbrugere Bedre mulighed for udvikling af dansk sprogteknologi Bedre kommunikation fra det offentlige til borgerne Bedre mulighed for informationssøgning...

36 Det bedste værn: Brug sproget!! Bonusfar, curlingforældre, fedme-epidemi, flokrøvere, forhandlerbarn, halalhippie, kameratelefon, kendiskandidat, kiggekø, lømmelpakke, meritlærer, miltbrandbrev, mobilstråling, mobbelov, netlæring, netpirat, organturist, pauselån, perkerdansk, rundkredspædagogik, samtalekøkken, selvfed, slyngelstat, snabel-a-generation, snage-tv, storbytosse, yoyo-vægt, ældrecheck, økobaby... Der er en særlig plads i helvede til mennesker som ikke holder af deres sprog.

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Af Mia Steen Johnsen I de seneste 10 år er sprog, sprogbrug og sprogpolitik for alvor kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og emnerne

Læs mere

Dansk sprogs status 2012

Dansk sprogs status 2012 Dansk sprogs status 2012 Som opfølgning på de sprogpolitiske rapporter Sprog på spil (2003) og Sprog til tiden (2008) og Sprognævnets sprogpolitiske notater fra 2003 og 2007 udsender Dansk Sprognævn nu

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Dansk Sprognævn:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Dansk Sprognævn: Rammeaftale 04.07.2011 Dansk Sprognævn 2011-2014 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Sprognævn på den anden side fastlægger mål for Dansk Sprognævns virksomhed

Læs mere

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Forord Sprogpolitik var for få år siden et sjældent ord i dansk. Det er det ikke længere, og det er der fl ere grunde til. I løbet af nogle årtier har

Læs mere

APRIL 2008 SPROG TIL TIDEN RAPPORT FRA SPROGUDVALGET

APRIL 2008 SPROG TIL TIDEN RAPPORT FRA SPROGUDVALGET APRIL 2008 SPROG TIL TIDEN WWW.KUM.DK SPROG TIL TIDEN RAPPORT FRA SPROGUDVALGET SPROG TIL TIDEN RAPPORT FRA SPROGUDVALGET 2 SPROG TIL TIDEN SPROG TIL TIDEN rapport fra sprogudvalget Udgivet i 2008 af:

Læs mere

Fremmedsprog til fremtiden. Sprogpolitiske udfordringer for Danmark

Fremmedsprog til fremtiden. Sprogpolitiske udfordringer for Danmark Fremmedsprog til fremtiden Sprogpolitiske udfordringer for Danmark Fremmedsprog til fremtiden Sprogpolitiske udfordringer for Danmark FREMMEDSPROG TIL FREMTIDEN 3 Udgivet af Institut for Internationale

Læs mere

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003 SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER Rapport med anbefalinger Marts 2003 Rektorkollegiet nedsatte medio 2002 en arbejdsgruppe med repræsentanter for en række danske universiteter med det formål at diskutere,

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

29. møde. Fredag den 30. november 2012 (D) 1. Det første punkt på dagsordenen er:

29. møde. Fredag den 30. november 2012 (D) 1. Det første punkt på dagsordenen er: Fredag den 30. november 2012 (D) 1 29. møde Fredag den 30. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden Det første punkt på dagsordenen er: 1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 13: Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt > Universiteternes sprogstrategier Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Publikationen kan hentes på Universitets-

Læs mere

De nordiske sprog og engelsk ved nordiske universiteter, højskoler og andre højere læreanstalter

De nordiske sprog og engelsk ved nordiske universiteter, højskoler og andre højere læreanstalter De nordiske sprog og engelsk ved nordiske universiteter, højskoler og andre højere læreanstalter af Pia Jarvad Indhold Indledning National sprogpolitik Hvad er nu engelsk, og hvad er dansk/svensk/norsk

Læs mere

DEBATTEN. TEMA: dansk eller engelsk. om undervisningsmidler

DEBATTEN. TEMA: dansk eller engelsk. om undervisningsmidler DEBATTEN om undervisningsmidler 9. oktober 2006 no. 3 TEMA: dansk eller engelsk Dårligere resultater på engelsk Danske lærebøger til danske studerende Engelsk som Danmarks officielle andetsprog Vil vi

Læs mere

Det danske sprogs status i 1990'erne

Det danske sprogs status i 1990'erne Pia Jarvad Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab Dansk Sprognævns skrifter 32 Dansk Sprognævn 2001 Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab

Læs mere

sprogforum tema førstesproget som ressource

sprogforum tema førstesproget som ressource sprogforum tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik nummer 43, oktober 2008 tema førstesproget som ressource Netop modersmålet er fundamentet for tilegnelsen af andre sprog. Uden en begrebsverden og et

Læs mere

beretning berette berettelse beretter berettige berettigelse bergamot

beretning berette berettelse beretter berettige berettigelse bergamot beretning sb., -en, -er. berette vb., -ede. berettelse sb., -n, -r. beretter sb., -en, -e, bf. pl. beretterne. berettige vb., -ede. berettigelse sb., -n. bergamot (el. bergamotte) sb., -ten, ter. Årsberetning

Læs mere

Domænetab: engelske låneord i Würth Danmark A/S produktbog. Hvad betyder de egentligt?

Domænetab: engelske låneord i Würth Danmark A/S produktbog. Hvad betyder de egentligt? Domænetab: engelske låneord i Würth Danmark A/S produktbog. Hvad betyder de egentligt? Speciale, cand.ling.merc. engelsk Handelshøjskolen i Århus Iben Lehmann Rasmussen, juni 2008 Vejleder: Birthe Mousten

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vision... 2 3. Mission... 2 4. Strategiske principper... 3 5. International og national baggrund... 4 6. De studerendes sproglige kompetencer... 5 7. Undervisning

Læs mere

Grønlandsk terminologi i fremtiden

Grønlandsk terminologi i fremtiden Specialeafhandling udarbejdet af: Bolatta Vahl Institut for Grønlandsk sprog, litteratur og medier Ilisimatusarfik Februar 2004 Grønlandsk terminologi i fremtiden En argumentation for, hvorfor det grønlandske

Læs mere

Forsk og fortæl. rapport fra videnskabsministerens Tænketank vedr. forståelse for forskning. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling

Forsk og fortæl. rapport fra videnskabsministerens Tænketank vedr. forståelse for forskning. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Forsk og fortæl rapport fra videnskabsministerens Tænketank vedr. forståelse for forskning Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Forsk og fortæl Publikationen udleveres gratis så længe lager

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Når hurraråbene har lagt sig

Når hurraråbene har lagt sig Sabine Kirchmeier-Andersen Når hurraråbene har lagt sig Hvordan understøtter man klarsprogsarbejdet i hverdagen? Hvordan undgår man at sproglige retningslinjer bliver andet end blot nogle fine principper

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Sprog- og uddannelsespolitik To paradigmer

Sprog- og uddannelsespolitik To paradigmer Sprog- og uddannelsespolitik To paradigmer Karen Sonne Jakobsen Roskilde Universitet Hvis man betragter universitetet som et akademisk fællesskab, hvor der foregår en løbende dialog om faglige og almene

Læs mere

Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet

Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet Rapport om knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet - og virkningerne på den europæiske økonomi Rapporten er udarbejdet for Europa-Kommissionen,

Læs mere

Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid

Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Islands formandskabsprogram for Nordisk Ministerråds samarbejde om forskning, kultur og uddannelse Uddannelse, kreativitet og

Læs mere

Europaudvalget 2006 2710 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2710 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2710 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

Flere vækstiværksættere

Flere vækstiværksættere Januar 2006 Flere vækstiværksættere - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 19. og 20. januar 2006 1 Strategi for Danmark som førende iværksættersamfund Iværksættere

Læs mere