Object-Relational Mapping

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Object-Relational Mapping"

Transkript

1 Object-Relational Mapping Skriftligt arbejde i forbindelse med eksamen i Databaser for udviklere Studerende: Henrik Rossen Jakobsen Vejleder: Allan Helboe

2 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 De to datamodeller... 2 Storage modeller... 3 Normalisering... 3 Objekt Relationel Mapning... 4 Fowlers Mapningsteknikker... 4 Arv... 4 Single table inheritance... 5 Concrete table inheritance... 5 Class table inheritance... 6 Klassisk ADO.NET... 6 ORM Værktøjer... 6 Entity Frameworket... 7 Entity Data Model... 8 Loading... 9 Transaktioner... 9 Concurrency Last Write Wins Pesimistic Concurrency Control Optimistic Concurrency Control Konklusion Kildefortegnelse

3 Indledning Når objektorienterede applikationer skal persistere data, anvendes ofte en relationel database. Anvendes objektorienterede applikationer og relationelle databaser sammen, er der en række problemer, da de benytter forskellige datamodeller. Problemstillingerne medfører, at der skal anvendes mapning for at flytte data mellem de to datamodeller. Martin Fowler beskriver teknikker til, hvordan mapningen kan foretages, men ved mapning af arv er der flere muligheder, og det er nødvendigt at overveje hvilken teknik, der er mest hensigtsmæssig. Mapningskoden kan enten skrives manuelt, eller genereres med et ORM-værktøj. Et af disse værktøjer udvikles af Microsoft og kaldes Entity Frameworket. Når EF benyttes, er der en række problemstillinger, man skal være bekendt med, som f.eks. hvornår data loades fra databasen, og hvordan samtidighedskonflikter kan håndteres. Problemformulering I denne synopse vil jeg belyse: De problemstillinger, der er forbundet med at mappe fra et objektorienteret programmeringssprog til en relationel database og omvendt. Hvordan samtidighedskonflikter kan undgås med Entity Frameworket. Hvordan database forespørgsler kan samles i transaktioner i Entity Frameworket, så ACID principperne overholdes. De to datamodeller I dag er relationelle databaser en de facto standard. Problemet med relationelle databaser og objekt orienterede udvikling er, at de benytter to forskellige datamodeller. De relationelle databaser bygger på de matematiske regler om mængdelære og logik, mens de objektorienterede applikationer bygger på princippet om at samle data og adfærd i genbrugelige objekter, som afspejler det domæne, der arbejdes med. For at optimere udviklingsprocessen har flere firmaer udviklet objektorienterede Database Management Systemer, kaldet ODBMS. Med et ODBMS er det muligt at persistere objekter fra en objektorienteret applikation uden først at skulle foretage en mapning. ODBMS erne er på nuværende tidspunkt ikke særlig udbredte, hvilket blandt andet skyldes, at de relationelle databaser benytter SQL, som er et standardiseret query sprog. Der findes en databasetype, der funktionsmæssigt ligger mellem RDBMS og ODBMS. Denne 2

4 kaldes for Object Relationel Database Management Systems, ORDBMS. ORDBMS er forsøger at simulere objektorienterethed, men de er stadig baseret på relationer. Storage modeller Data access igennem et ORM-lag giver en abstraktion over databasen, der får den til at ligne en objektorienteret database. De to illustrationer herunder viser en tolags storage model til venstre og en etlags storage model til højre. Den relationelle database i kombination med et objektorienteret udviklingsmiljø, benytter en tolags storage model, da der er forskel på hukommelsesmodellen og diskmodellen. I modsætning giver et ODBMS og et ORM en illusion om en et-lags storage model, hvor der benyttes den samme model i hukommelse og på disk. Selvom der er gjort flere forsøg på at nedbryde det mismatch, der er mellem den objektorienterede udvikling og den relationelle database, er der ikke en åbenlys løsning på problemet. På trods af forskellighederne er det dog muligt at benytte systemer af de to typer sammen, men det kræver, at der skrives en såkaldt mapningskode. Mapningskoden oversætter den relationelle databases rækker til objekter i applikationen og omvendt. En af årsagerne til at der kan være stor forskel på organisationen af data i den relationelle model og den objektorienterede model, er at databasedesignet i relationelle databaser ofte normaliseres. Normalisering Normalisering har til formål at forhindre redundante data, da disse kræver ekstra pladsforbrug, og kan skabe anomalier, der medfører inkonsistente data i forbindelse med oprettelse, opdatering og sletning af data. Ulempen ved at normalisere databasen er, at tabellerne ikke nødvendigvis har alle de data, der beskriver et af virkelighedens objekter. Data kan være splittet mellem flere tabeller. F.eks. vil en kundeadresse, som består af navn, vej, postnummer og by, ende med at have navn og vej i en tabel og postnummer og by i en anden. En grundlæggende regel ved normalisering er, at de oprindelige tabeller inden normalisering skal kunne gendannes efter normaliseringen. De oprindelige tabeller kan gendannes ved at benytte joins. 3

5 Objekt Relationel Mapning Object-Relationel Mapning kan beskrives som en programmeringsteknik til at konvertere data mellem inkompatible datamodeller i relationelle databaser og objektorienterede programmeringssprog. Der er flere problemstillinger forbundet med at bevæge sig fra den ene verden til den anden. F.eks. understøtter den relationelle database ikke nogen former for arv. Derudover findes referencer i den objektorienterede verden, der binder objekter sammen, som ikke findes i den relationelle verden. Til gengæld kan der dannes relationer mellem tabeller ved at benytte fremmednøgler. Derudover benyttes der forskellige datatyper. Fowlers Mapningsteknikker Martin Fowler beskriver i PoEAA forskellige mapningsteknikker, der kan benyttes til at konvertere en objektmodel til en relationel model. En klasse i domænemodellen bliver til en tabel i relationsdatabasen. Hver tabel forsynes trivielt med en ny ID attribut, som entydigt identificerer rækken i tabellen. En-til-mange associationer bliver til en fremmednøgle på mange-side tabellen. Mange-til-mange relationer bliver til en ny tabel med to fremmednøgler, som peger på hver sin tabel. Arv kan mappes med en af tre teknikker. o Alle klasser i arvehierarkiet samles i en tabel. o Der oprettes en tabel for hver konkret klasse. o Der oprettes en tabel for hver klasse. Arv Arv eksisterer ikke i den relationelle model, og der er ikke nogen klar løsning på, hvordan det skal gøres, men arv kan mappes på tre forskellige måder. Der er fordele og ulemper ved hver enkelt teknik. Jeg vil nu belyse, hvordan arv kan mappes. For at kunne sammenligne de forskellige mapnings-teknikker, tages udgangspunkt i arvehierarkiet herunder. 4

6 Single table inheritance Med Single table inheritance mappes alle klasser i applikationen til en tabel i database modellen. Tabellen skal indeholde alle de attributter, der optræder i klasserne. De enkelte records kan have værdier i felterne for de relevante attributter, hvorimod de ikke relevante felter lades stå tomme. Når der hentes en record ud af tabellen, og den mappes til et objekt i applikationen, er det nødvendig at kunne identificere, hvilken type den er af. Derfor skal der tilføjes en typeattribut i tabellen. Fordelene ved denne mapningsstrategi er, at den kun giver en tabel, hvilket gør designet overskueligt. Derudover er det ikke nødvendig at benytte joins, når der skal skabes objekter. Ulemperne er, at der, afhængig af hvor mange forskelligheder, der er mellem klassernes attributter, bliver mange tomme felter i tabellen. De tomme felter kan både virke forvirrende og spilder plads. Concrete table inheritance Mapningsstrategien Concrete table inheritance danner en klasse per konkret klasse i arvehierarkiet. Tabellerne indeholder kun attributter, der er relevante for klassen. Fordelene ved denne strategi er, at alle relevante attributter er i tabellen, og det er derfor ikke nødvendigt at foretage joins. Samtidig tilgås tabellen kun, når klasser af denne type benyttes. Ulemperne er, at det kan være svært at tildele unikke primærnøgler på tværs af flere tabeller, så alle players får et unikt Id. 5

7 Class table inheritance Teknikken giver en klasse for hver klasse i domænemodellen. Det vil sige at der også oprettes en tabel til den generelle klasse, Players. Fordelene ved denne teknik er, at alle attributter i tabellen er relevante for klassen, og at modellen har meget stor lighed med objektmodellen. Af ulemper kan nævnes, at det kræver et join mellem tabeller, for at kunne danne et objekt. Suptertypen skal tilgås lige meget, hvilken type objekt der skal skabes. Klassisk ADO.NET For at tilgå databasens tabeller fra.net udviklingsmiljøet, skal der skrives en mapningskode, typisk i ADO.NET, hvilket er forbundet med en række ulemper: o SQL Queries skrives som en tekststreng, der ikke er en del af programmeringssproget, og querien valideres derfor ikke af compileren. Derfor vil eventuelle fejl først kunne opdages ved afvikling af applikationen. o Det er op til udvikleren at joine de normaliserede tabeller sammen, så der kan dannes meningsfulde o objekter i applikationen. Resultatet af en query returneres som records uden type, og det er udviklerens ansvar at caste data til de rigtige datatyper. Mange af problemerne med klassisk ADO.NET kan løses ved at anvende et værktøj til at foretage mapningen. ORM Værktøjer ORM-værktøjer har til formål at automatisere mapningsprocessen ved at generere mapningskoden og derved nedbringe udviklingstiden til at udvikle data access laget. Der findes flere ORM produkter på markedet blandt andre Open Source systemet NHibernate og Microsofts Entity Framework, som jeg har valgt at tage udgangspunkt i. ORM-værktøjer anvendes i andre udviklingsmiljøer end.net. f.eks. har Java Hibernate, hvorfra NHibernate er en portering. Mange ORM-værktøjer er i stand til at generere en domænemodel ud fra en database model og omvendt. Muligheden for at generere gør, at hvor man 6

8 tidligere udviklede domænemodellen og derefter databasemodellen for til sidst at skrive mapningskoden for at kunne mappe mellem de to verdener, er det med et ORM værktøj nu nok med en af modellerne. Herefter genererer ORM værktøjet resten. Entity Frameworket Entity Frameworket anvender metadata til at beskrive, hvordan objekter dannes fra databasens tupler, og hvordan objekter kan persisteres til databasen. Meta Mapning er en teknik, hvor mapningskonfiguration angives i f.eks. XML, og selve mapningen genereres af et værktøj. Entity Frameworket skaber et lag af abstraktion henover databasen ved at danne et konceptuelt lag. Det konceptuelle lag dannes ud fra en XML-beskrivelse. XML en kan enten skrives i hånden, eller opbygges i det designerværktøj, der følger med Entity Frameworket. Samtidig med at der abstraheres fra databasen, understøttes flere databaseleverandører. F.eks. understøtter Entity Frameworket fuldt ud SQL Server, Oracle og MySQL, hvilket fjerner koblingen til en bestemt databaseleverandør. Ligesom blandt ODBMS erne er der ikke noget standard Query sprog til ORM s, men Microsofts LINQ, Language Integrated Query sprog, er blevet meget populært i.net verdenen. LINQ findes i forskellige varianter afhængig af, hvad det anvendes til, og Entity Frameworkets variant hedder LINQ to Entities. LINQ to Entities kan benytte Lambda Expressions som filtrerings argumenter i f.eks. en Where metode. Derudover har Microsoft implementeret en storageuafhængig variant af SQL, som de kalder Entity SQL. Med storageuafhængig menes, at SQL-dialekten ikke er leverandørafhængig, som den er i relationelle databaser. LINQ to Entities, method-based LINQ to Entities Entity SQL 7

9 Entity Data Model EF benytter en såkaldt Entity Data Model. Modellen er baseret på Entity-Relationship modellen, som er en model for databasedesign, der blev beskrevet af Peter Chen i Datamodellen forsøger at modellere virkelighedens objekter og deres sammenhænge med entiteter og relationer. Entiteter ligner meget objekter, men de adskiller sig blandt andet ved, at de ikke har nogen adfærd. På billedet herover ses EF designeren, hvor der kan oprettes entiteter og angives relationer imellem dem. Relationerne kan være af typen arv eller association. En association kan have en af flere forskellige kardinaliteter f.eks. en-til-en, en-til-mange eller mange-til-mange. Derudover har entiteterne navigationproperties til de entiteter, de er forbundet med. Navigationproperties gør det muligt at navigere mellem objekterne, når de er i hukommelsen. Som standard kan der navigeres i alle retninger, det vil sige, at man kan gå fra kunde til ordre, men også fra ordre til kunde. Entity datamodellen er en XML-fil, som enten kan åbnes i designeren eller af en XML editor. Åbnes filen med en XML-editor, ses det at filen består af sektionerne: StorageModels, ConceptualModels og Mappings. Sektionerne i filen indeholder en beskrivelse af den konceptuelle model, der skabes i designeren, en beskrivelse af databasens struktur og en beskrivelse af, hvordan der skal mappes mellem de to modeller. 8

10 Loading Der findes to strategier for, hvornår objekter hentes ind fra databasen. For udvikleren er det nemmest at anvende strategien Lazy Loading, da den gør det muligt automatisk at hente de objekter, der refereres til. Eksempelvis kan der åbnes en forbindelse til databasen og indlæses et kategoriobjekt, hvorefter databaseforbindelsen lukkes igen. Det er nu muligt at iterere over alle de produkter som kategorien indeholder, og frameworket åbner automatisk en databaseforbindelse og indlæser produkterne efterhånden, som der er brug for dem. Ved brug af referencerne mellem objekterne er det muligt at navigere rundt i objektgrafen. Eager Loading er en mere manuel teknik, hvor udvikleren ved indlæsning af et objekt skal angive, hvilke associerede objekter der skal indlæses. Det vil sige, hvis der kun indlæses et kategoriobjekt og der itereres over de associerede produkter, vil det resultere i en exception, da objekterne ikke er indlæst. Begge strategier har deres anvendelser, men det bør nøje overvejes, hvilken der benyttes. Lazy Loading giver en simpel udvikling, da alle objekter altid er tilgængelige. Ulempen er, at der åbnes mange databaseforbindelser, hvilket koster både resurser og performance. Det er muligt at anvende en kombination af de to strategier, hvor Eager Loading benyttes til de objekter, der med sikkerhed skal anvendes, og muligheden for Lazy Loading er aktiveret til indlæsning af andre objekter. Transaktioner I Entity Frameworket er det muligt eksplicit at starte transaktioner. Ved instantieringen af transaktionen kan der angives, hvilket isolationsniveau transaktionen skal anvende. Herunder ses en transaktion, der benytter isolationsniveauet Read Uncommitted, hvilket tillader statements i transaktionen at læse ikke committet data dette kaldes også dirty read. 9

11 Concurrency Når en forretningstransaktion i systemet indeholder flere systemtransaktioner, er det nødvendigt at håndtere concurrency, da der ellers kan opstå datatab. Databasen kan, ved brug af transaktioner, sikre, at alt i transaktionen udføres, eller intet i transaktionen udføres. Når en forretningstransaktion strækker sig over flere systemtransaktioner, kan databasen ikke sikre konsistensen af data. Et eksempel kunne være en applikation, hvor der hentes en vare fra databasen, den rettes, og skal derefter gemmes i databasen. I en forretningstransaktion som denne er der en risiko for, at en anden bruger har ændret netop denne vare i mellem tiden. Last Write Wins Det nemmeste er at anvende Last Write Wins. Denne teknik anvendes, hvis man ikke gør noget. Resultatet bliver, at den bruger der gemmer sidst, får sine data igennem. Brugerne får ingen mulighed for at rette fejlen, hvis der opstår en samtidighedskonflikt. Pesimistic Concurrency Control Denne måde at styre samtidighedskonflikter har til formål at forhindre andre brugere i at læse data. Dette gøres ved at benytte låsning på databaseniveau. Når en bruger læser tupler, sættes der en lås som f.eks. en row lock. Denne lås forhindrer andre brugere i at tilgå data indtil brugeren, der satte låsen, committer sin transaktion. Denne teknik har utrolig dårlig performance, og bør derfor undgås. Pesimistic locking er ikke implementeret i EF, men den kan implementeres med Stored Procedures. Optimistic Concurrency Control Hver attribut i ED-modellen har egenskaben Concurrency. Hvis denne sættes til fixed, benyttes der Optimistic Offline Lock. I denne teknik anvendes ingen låse, men ved opdateringer er det nødvendigt, at tjekke om data har ændret sig, siden de sidst blev hentet. EF implementerer denne strategi ved at gemme en kopi af de originale værdier hver gang, der skabes objekter fra databasen. Når en bruger forsøger at gemme et objekt, læses tuplens aktuelle værdier i databasen og sammenlignes med de værdier, der blev gemt. Hvis værdierne stemmer overens, kan der foretages en opdatering, og de ændrede værdier skrives til databasen. Hvis ikke værdierne er ens, vil der blive kastet en exception, og det vil være op til brugeren at løse konflikten. Konklusion I forbindelse med udvikling i et objektorienteret udviklingsmiljø i kombination med en relationel database som persistenslag er det nødvendigt at mappe data. Ved at anvende mapningstenikker er det muligt at overkomme de forskelle, der er. Når arv skal mappes, er det nødvendigt at kigge på, hvilken strategi der giver det bedste resultat. Ved at benytte et ORM-værktøj automatiseres mange af de trivielle kodeopgaver, der ellers er, når data access laget kodes i klassisk ADO.NET. Med Entity Frameworket er det muligt at skrive quries med det integrerede query sprog LINQ. Derudover har EF indbygget mulighed for eksplicitte transaktioner og optimistic concurrency control. 10

12 Kildefortegnelse Patterns of Enterprise Application Architecture - Martin Fowler Database systems: a practical approach to design, implementation, and management Af Thomas M. Connolly,Carolyn E. Begg NHibernate in Action Pierre Henri Kuaté, Christian Bauer, Gavin King, Tobin Harris Tip 12 - How to choose an Inheritance Strategy 11

Object-Relational Mapping

Object-Relational Mapping Databaser for udviklere () Datamatiker TietgenSkolen Underviser: Allan Helboe 06-06-2010 Problemformulering Denne opgave er et forsøg på at beskrive problemerne der opstår ved anvendelsen af en relationel

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder.

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder. IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE Hasim Coskun Eksamensprojekt, Diplom IT Danmarks Tekniske Universitet 2010 Vejleder Finn Gustafsson Abstrakt Implementerer en parser prototype i PHP til en nyhedssøgemaskine.

Læs mere

En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel

En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel Hovedopgave, Datanomuddannelsen ved Niels Brock - Copenhagen Business College Forårssemesteret 1998 En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel Illustration

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

1 INTRODUKTION... 1 2 VERSIONSSTYRINGSBEGREBER... 2 3 VERSIONSSTYRINGSHISTORIE... 3 4 IDENTIFIKATION AF GENERELLE FUNKTIONALITETER...

1 INTRODUKTION... 1 2 VERSIONSSTYRINGSBEGREBER... 2 3 VERSIONSSTYRINGSHISTORIE... 3 4 IDENTIFIKATION AF GENERELLE FUNKTIONALITETER... 1 INTRODUKTION... 1 2 VERSIONSSTYRINGSBEGREBER... 2 3 VERSIONSSTYRINGSHISTORIE... 3 4 IDENTIFIKATION AF GENERELLE FUNKTIONALITETER... 5 5 DIFFERENCE... 6 5.1 DELTAER... 7 5.1.1 Indlejrede deltaer... 7

Læs mere

2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet. Hotel system

2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet. Hotel system 2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Morten Esbensen - 08-04-1984 - [mortenq@itu.dk] Nikolas Bang Manscher - 02-06-1987 - [nmanscher@itu.dk] Casper Hjermitslev Jensen

Læs mere

Dokument- og Sagsstyringssystem

Dokument- og Sagsstyringssystem Dokument- og Sagsstyringssystem Mads Nissen Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng-2009-36 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone

Læs mere

Analyse og optimering af et selskabs kundeoverblik

Analyse og optimering af et selskabs kundeoverblik Analyse og optimering af et selskabs kundeoverblik Jakob Nielsen Kongens Lyngby 2008 IMM-B.Eng-2008-42 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Intelligent profilstyring i MARS Implementeret i.net 2.0 C#

Intelligent profilstyring i MARS Implementeret i.net 2.0 C# Intelligent profilstyring i MARS Implementeret i.net 2.0 C# Informatik og Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet Forfatter Kåre Rune Christensen, s012351 Vejleder Mads Nyborg DTU IMM Jens

Læs mere

Bachelorprojekt. EQATEC Analytics Plugin. efterår 2009 jan 2010

Bachelorprojekt. EQATEC Analytics Plugin. efterår 2009 jan 2010 Bachelorprojekt efterår 2009 jan 2010 Rapport nr.: IMM-B.Eng-2009-35 DTU-vejleder: Bjarne Poulsen (bjp@imm.dtu.dk) Virksomheds-vejleder: Richard Flamsholt Aflevering: Mandag den 11/1 2010 kl. 9:00 Studie

Læs mere

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Silas Hansen & Morten Fachmann Kongens Lyngby 2012 IMM-B.Eng-2012-23 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...5 2 Analyse...7 2.1

Læs mere

Software Projekt NoSQL vs RMDB

Software Projekt NoSQL vs RMDB Software Projekt NoSQL vs RMDB Skrevet af Carsten Sørensen, Hans Jørgen Frandsen, Peter Haislund Department of Computer Science, University of Aarhus Aabogade 34, 8200 Arhus N, Denmark 201200089, 19960442,

Læs mere

Kristoffer Vang Nielsen. Regelbaseret Landbrugsvurderingssystem

Kristoffer Vang Nielsen. Regelbaseret Landbrugsvurderingssystem Kristoffer Vang Nin Regelbaseret Landbrugsvurderingssystem Master Thesis, Marts 2010 Regelbaseret Landbrugsvurderingssystem Kristoffer Vang Nin Master Thesis, Marts 2010 Regelbaseret Landbrugsvurderingssystem

Læs mere

University College Nordjylland Teknologi og Business

University College Nordjylland Teknologi og Business University College Nordjylland Teknologi og Business Datamatiker Dmaa0213 5. Semester Afsluttende projekt Projekt deltagere: Ulrik Larsen In this project I have developed a Magento website: www.kalejdoskopshop.dk,

Læs mere

DATABASE DESIGN. En note om database design, normalisering og database generalisering

DATABASE DESIGN. En note om database design, normalisering og database generalisering DATABASE DESIGN En note om database design, normalisering og database generalisering Summering: Følgende note, er en indførsel i problemstillingerne for at gå fra virkelighedens problemstilling der skal

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af:

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af: Universitet: Danmarks Tekniske Universitet Uddannelse: It-Diplom Ingeniør Emne: Dynamisk filter komponent Afleveringsfrist: Mandag den 14. juni 2010 Bemærkninger: Rapporten er en eksamensrapport til 20

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter 4 ugers projekt Martin Høgedal og Flemming Mertz IT-Universitetet, sommeren 2005 Vejleder: Carsten Butz 24. august 2005 Abstract Målet

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Indledning til rapporten Denne rapport er skrevet for at dokumentere vores 2. semester og dermed også vores 1. års eksamensprojekt. Vi

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre COT/4-07-V2.2 C * O T Center for Revisionshistorie: 12.01.99 v.0 Første udgave 9.02.99 v.1.0 Anden udgave 27.04.99 v.2 Endelig version 10.05.99

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

DM08115 DATABASE 08.06.2010

DM08115 DATABASE 08.06.2010 Hvad er OLAP OLAP er en databaseteknologi, der er blevet optimeret til forespørgsler og rapportering i stedet for behandling af transaktioner. Kildedataene for OLAP er OLTP- databaser (Online Transactional

Læs mere

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere:

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Serbio - Biobooking server Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Jesper Bromose Jakob Lindholm Kaspersen Søren Sand Vegeberg

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Systemdokumentation. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.0. Systemdokumentation - Praktikportal, side 1 af 51

Systemdokumentation. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.0. Systemdokumentation - Praktikportal, side 1 af 51 Systemdokumentation Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.0 Systemdokumentation - Praktikportal, side 1 af 51 Revisionshistorie Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 1.0 03-10-2014 Lars Christensen

Læs mere