De nonklassiske humant leukocyt-antigen (HLA)-vævstyper fra implantation til transplantation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De nonklassiske humant leukocyt-antigen (HLA)-vævstyper fra implantation til transplantation"

Transkript

1 UGESKR LÆGER 168/5 30. JANUAR klusioner, men erfaringerne med hypotermibehling har været positive, og den beskrevne protokol er implementeret. Specielt kan det fremhæves, at 16 ud af 26 patienter blev udskrevet med ingen eller kun lettere neurologiske deficit. Køling efter hjertestop er vigtig, men dette er kun en del af en sammenhængende behling af hjertestop, der spænder fra forbipasserendes indsats i form af alarmering og basal genoplivning til højt specialiseret medicinsk og kirurgisk behling. Det kan overraske, at man på i alt 43% af de intensive afdelinger i Danmark, hvor der modtages hjertestoppatienter, ikke har planer om at implementere hypotermibehling, som i øvrigt let kan påbegyndes forud for overflytning til en specialiseret enhed. SummaryTina patients resuscitated Ingrid from Horsted, cardiac Michael arrest improves C.J. Wanscher, survival Lars Simon neurological Rasmussen, outcome Freddy when Knudsen the initial Lippert, rhythm Jesper is ventricular Kjærgaard fibrillation. & Christian Results Hassager:Therapeutic from 26 patients treated hypothermia with early after prehospital cardiac arrest: cooling, status continued in Copenhagen, in hospital with DenmarkUgeskr cold fluids Læger body surface 2005;167:000Induced cooling, are presented. hypothermia Sixteen in comatose had no or only minor neurological defects at discharge. Thirteen of 17 patients treated for ventricular fibrillation had a good cerebral outcome at discharge. Two patients had minor complications resulting from the treatment. patients Korrespondance: Tina Ingrid Horsted, Anæstesi- og Operationsklinikken, Afsnit 4231, HovedOrtoCentret, H:S Rigshospitalet, DK-2100 København Ø. Antaget: 19. maj 2005 Interessekonflikter: Ingen angivet Litteratur 1. Horsted TI, Rasmussen LS, Lippert FK et al. Outcome of out-of-hospital cardiac arrest why do physicians withhold resuscitation attempts? Resuscitation 2004;63: de Vos R, de Haes HC, Koster RW et al. Quality of survival after cardiopulmonary resuscitation. Arch Intern Med 1999;159: Roine RO, Kajaste S, Kaste M. Neuropsychological sequelae of cardiac arrest. JAMA 1993;269: Nolan JP, Morley PT, Hoek TL et al. Therapeutic hypothermia after cardiac arrest. Resuscitation 2003;57: Mild therapeutic hypothermia to improve the neurologic outcome after cardiac arrest. N Engl J Med 2002;346: Bernard SA, Gray TW, Buist MD et al. Treatment of comatose survivors of outof-hospital cardiac arrest with induced hypothermia. N Engl J Med 2002;346: Edgren E, Hedstr U, Kelsey S et al. Assessment of neurological prognosis in comatose survivors of cardiac arrest. BRCT I Study Group. Lancet 1994;343: Herlitz J, Ekstrom L, Wennerblom B et al. Predictors of early late survival after out-of-hospital cardiac arrest in which asystole was the first recorded arrhythmia on scene. Resuscitation 1994;28: Wik L, Hansen TB, Fylling F et al. Delaying defibrillation to give basic cardiopulmonary resuscitation to patients with out-of-hospital ventricular fibrillation: a romized trial. JAMA 2003;289: De nonklassiske humant leukocyt-antigen (HLA)-vævstyper fra implantation til transplantation OVERSIGTSARTIKEL Afdelingslæge Thomas Vauvert F. Hviid Roskilde Amts Sygehus Roskilde, og Hillerød Sygehus, Klinisk Biokemisk Afdeling Resume De klassiske og yderst polymorfe humant leukocyt-antigen (HLA)- klasse Ia- og II-vævstyper (HLA-A, -B, -C, -DR, -DQ og DP) er velbeskrevne og har væsentlig betydning for organtransplantation, autoimmun sygdom og antigenpræsentation. Men major histocompatibility complex (MHC) hos mennesket indeholder også de senere identificerede såkaldte nonklassiske HLA klasse Ibgener bestående af HLA-E, -G og F. De har en del fælles træk med klasse Ia, men adskiller sig også på forskellig vis. De er næsten monomorfe og har generelt en restriktiv ekspression. Den vigtigste funktion af HLA-E synes at være hæmning og regulering af natural killer (NK)-aktivitet. HLA-G synes at have betydning for modulering af den gravide kvindes immunsystem og dermed accept af det semiallogene foster. HLA-G kan påvises allerede hos blastocysten og har muligvis betydning for implantationen. En meget kraftig ekspression af HLA-G ses hos de invasive trofoblastceller i placenta. HLA-G er muligvis involveret i visse graviditetskomplikationer samt genetisk prædisposition herfor. Endelig er HLA-G-ekspression fundet at være associeret med mindre risiko for rejektionsepisoder ved hjerte- og nyre/levertransplantationer. Humant leukocyt-antigen (HLA)-vævstypesystemet hos mennesket har traditionelt været kendt i forbindelse med dets betydning for den kliniske transplantation og risikoen for afstødning i forbindelse med denne. Det må siges at være en menneskeskabt problemstilling. Dernæst er vævstyper nok mest kendt for associationer mellem forskellige HLA-vævstype-alleler og en række autoimmune sygdomme, såsom type 1-diabetes, reumatoid artritis (RA), systemisk lupus erythematosus (SLE) etc. [1] samt for deres biologiske funktion i form af præsentation af typisk vævsfremmede peptider for T-cellereceptoren, og dermed initiering af et specifikt immunologisk respons [2]. Disse aspekter af det humane major histocompatible complex (MHC/HLA) er knyttet til de såkaldte klassiske vævstypegener HLA-A, -B, og -C (klasse Ia) og HLA-DR, -DQ, og DP (klasse II) på den korte arm af kromosom 6. I det human genom er MHC en af de regioner, der har den

2 462 UGESKR LÆGER 168/5 30. JANUAR 2006 største koncentration af gener. Det spænder over små 4 Mb og indeholder ca. 130 udtrykte gener [3]. En hel del af generne har en immunologisk funktion, men mange har ikke. Igennem de seneste år har der været en stigende interesse for en en gruppe af vævstypegener end de ovenfor nævnte. Det er de såkaldte nonklassiske eller klasse Ib HLAvævstyper, HLA-E, -F, og -G [4]. De besidder en del af de samme karakteristika som klasse Ia-antigenerne, men også adskillige forskelligheder i forhold til disse. Frem for alt synes der at være stigende evidens for, at de har en immunregulerende eller ligefrem toleransskabende rolle i mere eller mindre direkte modsætning til de klassiske HLA-vævstyper [5, 6]. Det bedst undersøgte er HLA-G, som synes at have en betydning for implantation og den gravide kvindes accept af det semiallogene foster under graviditeten. Disse spændende aspekter af HLA klasse Ib-genernes funktion og den kliniske betydning heraf vil være fokus for denne oversigt. MHC og HLA klasse Ib-gener genetik, struktur og ekspression Genet for HLA-G er lokaliseret på kromosom 6 nær HLA-A, som det har visse fælles træk med. HLA-E-genet er lokaliseret i området mellem HLA-C og -A, mens HLA-F findes tæt på HLA-G og -A (Figur 1). Genstrukturen af HLA klasse Ibgenerne er meget lig den for klasse Ia med nogle mindre undtagelser specielt relateret til 3 -enden (den cytoplasmatiske del) [4]. Den korte cytoplasmatiske hale for HLA-G synes at have betydning for den svært reducerede spontane endocytose af HLA-G. Derudover består HLA klasse Ib-proteinerne af et signalpeptid, der spaltes fra, men som for HLA-G s vedkommende har vist sig at have en mulig funktionel betydning, der beskrives nærmere nedenfor. Den eksterne del af klasse Ib-molekylet består som klasse Ia af tre lige store domæner: -, α2-, og -domænerne (exon 2-4) (Figur 2); og α2 bidrager til den antigenbindende kløft. HLA-G kan binde peptider; in vivo et peptid deriveret fra et cytokinrelateret protein i 15% af tilfældene [6]. HLA klasse Ib-membranproteinet er forankret i cellemembranen via den transmembrane region (exon 5 og 6). Nogle specielle forhold gør sig gældende for HLA-G, idet det forekommer i flere membranbundne og opløselige (soluble) isoformer fremkommet ved alternativ splejsning af HLA-G transkript (Figur 2). Intron 4 indeholder et stopcodon, og i nogle HLA-G mrna-transkripter bibeholdes dette intron, hvorved de opløselige HLA-G (shla-g)- isoformer dannes [7]. Formentlig eksisterer der også opløselige former af HLA-G i form af membranbundet HLA-G frigivet fra celleoverfladen, såkaldt shedding, en mekanisme, hvormed opløselige HLA klasse Ia-molekyler fremkommer. Mangfoldighedens kontrast HLA klasse Ib-vævstypernes polymorfi Genvariationen for HLA klasse Ib-generne er lille i forhold til klasse Ia-generne, hvor polymorfien er blt den største i det HLA DP DQ DR B C E A G F klasse II klasse I Figur 1. De nonklassiske HLA klasse Ib-gener, HLA-E, -F og -G, er lokaliseret i samme region som HLA klasse Ia-generne på den korte arm af kromosom 6. humane genom. For HLA-E er der konsensus om tre alleler på proteinniveau, og for HLA-F er der kun beskrevet to, hvor forskellen består i, at den ene allel ser ud til at have en kortere cytoplasmatisk hale [8]. Variationen på DNA-niveau for HLA- G er lidt større med 15 officielt anerkendte alleler og seks på proteinniveau; ingen af disse aminosyresubstitutioner er lokaliseret til den antigenbindende kløft [9]. For HLA-G er der beskrevet polymorfi i 5 -regionen/promoterregionen samt i den 3 -utranslaterede del af genet [10-12]. HLA klasse Ib-genernes funktion Der foreligger størst viden om funktionen af HLA-G og HLA-E. Funktionen af HLA-F må i øjeblikket betegnes som værende ukendt. De første og fleste undersøgelser af HLA-Gmolekylets funktionelle forhold omhler en række in vitroforsøg, hvori man har påvist, at HLA-G kan hæmme NK- og T-celle-medieret cellelyse. Både via HLA-G-antigenets direkte interaktion med receptorerne leukocyte Ig-like receptor 1 (LIR-1 eller ILT2) og ILT4 (eller LIR-2), samt killer Ig-likereceptor 2DL4 (KIR2DL4), hvor der ved sidstnævnte udløses forskelligt respons afhængigt af aktiveringen af effektorcellerne [13, 14]. Eller i kraft af det fra HLA-G fraspaltede signalpeptids betydning for binding i HLA-E-kløften, som har en stor affinitet for netop dette peptid og dermed ssynligvis stor betydning for ekspressionen af HLA-E på celleoverfladen [15]. HLA-E bindes til CD94/NKG2C-receptoren [15]. HLA-E er muligvis den vigtigste lig for inhibition af NK-celler. Det er muligt, at HLA-G interagerer med en inhibitorisk KIR-receptor og afbalancerer aktiveringssignalet fra HLA-E (med G-nonamer bundet) med en overordnet hæmning af lyse til følge, men samtidig med mulighed for inddragelse af re aktiveringsveje (f.eks. cytokinsekretion) [6]. HLA-E er fundet udtrykt på en lang række celler og væv nøjagtig som de klassiske klasse I-antigener [16]. Ekspressionen af HLA-G er restriktiv. Ganske vist er der fundet HLA-G-mRNA i mange forskellige væv, men HLA-G-protein er kun påvist på trofoblastceller i placenta, hvor ekspressionen er klart den kraftigste, samt på visse immunceller (typisk monocytter) og i thymus [6, 17]. Opløselige HLA-G kan påvises i serum/plasma både hos kvinder og mænd, men der er i de publicerede studier nogen kontrovers om, hvorvidt shla-g kan detekteres hos alle ikkegravide (og uden nogen form for sygdomsaktivitet) [18-20]. Imidlertid tyder resulta-

3 UGESKR LÆGER 168/5 30. JANUAR terne af foreløbige studier på, at tilstedeværelsen eller eventuelt niveauet af shla-g er associeret med HLA-G-polymorfi [18, 20]. På trofoblastcellerne i placenta udtrykkes ingen klassiske HLA-vævstyper (bortset fra en svag ekspression af HLA-C). Derved kommer HLA-semi-allogene fosterceller ikke direkte i kontakt med moderens immunsystem (Figur 3). Celler, der imidlertid ikke udtrykker MHC/HLA på overfladen, vil blive lyseret af NK-celler. Den kraftige ekspression af det næsten monomorfe HLA-G-molekyle af den invasive cytotrofoblast og i mindre omfang HLA-E, -F og -C i placenta vil forhindre dette (Figur 3). Interleukin-10 er vist at kunne aktivere HLA-G-ekspression. Omvendt kan åbenbart både membranbundet og opløseligt HLA-G inducere ændringer i cytokinsekretionen fra allo-cytotoksisk T-lymfocyt (CTL)- aktiverede perifere blodmononukleære celler (PBMC) [21]. Der er dog nogen kontrovers om typen af disse ændringer. En mulig funktion af HLA-G kan således være at dreje et proinflammatorisk T-hjælper 1 (Th1)-cellemedieret respons henimod et Th2-respons. HLA-G synes også at kunne hæmme et allo-ctl respons in vitro, men muligvis bifasisk, således at et mellemniveau af HLA-G tilsat kulturerne øger responset [21]. Yderligere undersøgelser er dog påkrævet for at afklare dette nærmere. I et nylig publiceret studie ft man, at HLA-G1-transfekterede antigenpræsenterende celler kan hæmme proliferationen af CD4+ T-celler, frigive HLA-G1-molekyler, inducere CD4+-T-celle-anergi eller i det mindste langtidshæmning af respons samt inducere differentieringen af CD4+-T-celler til suppressorceller [22]. Så HLA-G-positive antigenpræsenterende celler er muligvis involveret i direkte hæmning af immunrespons og/eller i toleransudvikling. HLA-G er endvidere vist at kunne binde peptider som anført, og i et enkelt studie med transgene mus har man ssynliggjort, at HLA-G muligvis også kan præsentere peptid for T-celle-receptoren, om end dette er kontroversielt [23]. Som nævnt kendes en mulig funktion af HLA-F ikke. HLA-F er foreløbig kun fundet udtrykt på celleoverfladen af invasive trofoblaster; disse celler er således de eneste, som udtrykker alle tre klasse Ib-molekyler, hvilket er en interessant observation i forbindelse med hele denne gruppe vævstypers HLA-G mrna kb HLA-G gen Signalpeptid α 1-domæne α 2-domæne α 3-domæne Cytoplasmatiske Transmem- domæne bran- region 3 UTR Exon TGA (nt 3741) AATAAA TCTAAA CCAAT 5 -ATTTGTTCATGCCT-3 14 bp deletionspolymorfi STOP-codon STOP-codon STOP-codon 5 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e8 3 5 e1 e2 e4 e5 e6 e8 3 5 e1 e2 e5 e6 e8 3 5 e1 e2 e3 e5 e6 e8 3 5 e1 e2 e3 e4 i4 e5 e6 e8 3 5 e1 e2 e4 i4 e5 e6 e8 3 5 e1 i2 3 Fuldlængde Exon 3 udsplejset Exon 3 og 4 Exon 4 udsplejset Bibeholder intron 4 Bibeholder intron 4, Bibeholder intron 2 udsplejset exon 3 udsplejset HLA-G protein α2 HLA-G1 (membranbundne isoformer) HLA-G2 HLA-G3 α2 α2 HLA-G4»Soluble«HLA-G5 HLA-G6 HLA-G7 -domæne α2-domæne β-2m -domæne HLA-G1 Figur 2. HLA-G-gen og -ekspression. HLA-G-genet har stort set samme struktur som de klassiske HLA klasse Ia-gener. Dog har HLA-G et kortere cytoplasmatisk domæne, og polymorfien i de proteinkodende dele er yderst beskeden. I den 3'-utranslaterede region af genet/transkriptet forekommer der imidlertid en insertion/deletionspolymorfi på 14 bp. Flere HLA-G-mRNA- og protein-isoformer fremkommer ved alternativ splejsning af mrna. Specielt for HLA-G findes der opløselige HLA-Gisoformer. Ved disse bibeholdes intron 4, der indeholder et stopcodon. Derved dannes HLA-G-protein uden transmembranregion og cytoplasmatisk domæne, og dette kan secerneres af cellen. Det er kontroversielt, hvorvidt de membranbundne isoformer HLA-G2, -G3 og -G4 overhovedet bliver udtrykt på celleoverfladen. Nederst er vist en tredimensionel model over krystalstrukturen af HLA-G(1). Fuldlængde-HLA-G er non-kovalent associeret med β2-mikroglobulin (β-2m). (3D-model fra Clements et al Proc Natl Acad Sci U S A 2005;102:3360).

4 464 UGESKR LÆGER 168/5 30. JANUAR 2006 mulige betydning for den gravide kvindes accept af det semiallogene foster (Figur 3). Ssynligvis virker de enkelte klasse Ib-genprodukter i synergi og kan substituere for hinen [6]. En begyndelse blastocystens implantation Selv om de foreløbige resultater er en smule divergerende, er der væsentlige holdepunkter for, at HLA-G udtrykkes allerede i blastocyststadiet [24, 25]. I flere studier har man specielt undersøgt shla-g i medierne fra blastocyst-kulturer fra in vitro-fertilisations (IVF)-behlinger. Det ser ud til at shla-g ikke kan påvises ved alle blastocyster. Ganske interessant er detektion af shla-g associeret med en større succes ved IVF-forsøg [25, 26]. Ekspressionen af HLA-G synes derimod ikke at være nødvendig for implantation. Dette er i overensstemmelse med, at der eksisterer individer, der er homozygote for en mutation i exon 3 af HLA-G-genet m = maternel p = paternel Mater HLA-A m, -B m, -C m HLA-A m, -B m, -C m Placenta HLA-G m, (-E m, -F m, -C m) HLA-G p, (-E p, -F p, -C p) Foster HLA-A m, -B m, -C m HLA-A p, -B p, -C p Figur 3. HLA-vævstypernes ekspression i den føto-maternelle enhed under graviditet. Fosteret arver en HLA-haplotype fra moderen og en HLA-haplotype fra faderen, og fremstår dermed semi-allogent i forhold til den gravide kvindes immunsystem. Imidlertid udtrykkes de yderst polymorfe klassiske HLA klasse Iaog klasse II-vævstyper, HLA-A, -B og -DR, ikke på trofoblastcellerne i placenta, som udgør den væsentligste fysiske kontaktflade mellem fosteret og den gravide. I stedet udtrykkes de næsten monomorfe nonklassiske HLA-vævstyper Ib, og specielt særlig kraftigt HLA-G, på især de invasive cytotrofoblastceller. Derved undgår trofoblastcellerne natural killer (NK)-medieret cellelyse, hvilket ellers vil ske for celler, der ikke udtrykker MHC/HLA. Endvidere synes klasse Ib-ekspressionen at kunne dreje cytokinprofilen i en retning, der er gunstig for opretholdelse af graviditeten. (en insertion af et enkelt basepar), hvilket resulterer i et defekt fuldlængde HLA-G-protein pga. et frameshift [27, 28]. Disse individer vil dog kunne udtrykke normale HLA-G isoformer, hvor exon 3/α2-domænet er splejset ud. Der er stor kontrovers om, hvorvidt disse isoformer har funktionel betydning, men resultaterne af nylige studier tyder på det. Hvis betydningen af tilstedeværelsen af (s)hla-g for succesfuld IVF-behling eftervises, vil en simpel test for shla-g i IVF-dyrkningsmediet kunne få en rutinemæssig anvendelse for at øge IVF-succesraten. Immunologisk tolerans ved den føtomaternelle kontakt I en lang række studier er det påvist, at HLA-G udtrykkes på trofoblast fra tidligt i første trimester og resten af graviditeten; jf. ovenstående ssynligvis allerede fra blastocyststadiet. Der har hersket nogen kontrovers om, hvilke typer af trofoblastceller der var HLA-G-positive. Den invasive, ekstravilløse trofoblast har den stærkeste ekspression af membranbundet HLA-G, mens syncytiotrofoblast kun synes at udtrykke shla-g [6]. På baggrund af de ovenfor beskrevne mekanismer antages adækvat HLA-G ekspression i placenta-deciduakontaktfladen at være af betydning for den gravides accept af det semiallogene foster (Figur 3). HLA-G og visse graviditetskomplikationer Niveauet af shla-g i maternelt blod er i et studie påvist at være associeret med risikoen for spontan abort i første trimester i IVF-graviditeter, og det samme er faktisk også tilfældet, hvis kvinden har et lavt shla-g-niveau før konceptionen. Senere i graviditeten er abruptio placentae associeret med nedsat shla-g-koncentration i plasma [29, 30]. I exon 8 af den 3 -utranslaterede del af HLA-G-transkriptet findes en 14 bp-deletions/insertionspolymorfi [10] (Figur 2). Alleler med denne 14 bp-sekvens er associeret med et lavere HLA-G mrna-niveau for de fleste af isoformerne samt forekomsten af en unik type HLA-G-transkripter, hvor de første 92 bp af exon 8 er splejset ud [12]. HLA-G alleler med de 14 bp er mere ustabile [31]. I HLA-G-genotyper homozygote for +14 bp-polymorfien er det endvidere ikke muligt ved én type assay at detektere shla-g i serum ved undersøgelse af ikkegravide donorer og IVF-patienter [20, 32]. En +14/+14 bp- HLA-G-genotype hos kvinden er fundet at være associeret med risiko for negative IVF-forsøg samt abortus habitualis ( 3 gentagne spontane aborter) i nogle mindre, foreløbige studier [9, 33]. I et enkelt studie har man også fundet en association mellem en polymorfi i 5 -regionen af HLA-G-genet og risiko for spontan abort; denne polymorfi er muligvis også associeret til ikkedetekterbart shla-g i serum [20, 34]. I to uafhængige studier har man fundet en signifikant øget risiko for udvikling af præeklampsi hos primipara, når fosteret/barnet er bærer af en +14/+14 HLA-G-genotype [35, 36]. Der er også en hyppigere nedarvning af +14 bp-allelen fra faderen ved præeklampsitilfældene i forhold til ukomplicerede

5 UGESKR LÆGER 168/5 30. JANUAR graviditeter; betydningen heraf er dog uklar [36]. I flere studier har man fundet en abnorm eller nedsat ekspression af både HLA-G-mRNA og protein i præeklamptiske placentae og i maternelt serum (shla-g) i forhold til normale kontroller [35, 37]. Autoimmun sygdom og HLA klasse-ib HLA er associeret med autoimmun sygdom. Specielt er en HLA-haplotype, som inkluderer HLA-A1, -B8, DR3 og DQ2 (DQA1*0502.DQB1*0201) associeret med en række immunpatologiske sygdomme som type 1-diabetes, SLE, dermatitis herpetiformis, myastenia gravis m.fl. [1]. Det er interessant, at HLA-G-allelen G*010102, der indeholder +14 bp-polymorfisekvensen beskrevet ovenfor, ifølge forfatterens egne resultater er i koblingsuligevægt med HLA-DR3, DQA1*0501/0502 og DQB1*0201. Abortus habitualis er associeret med HLA-DR3, og det kunne overvejes, om visse abortus habitualis-tilfælde involverer patogenetiske mekanismer, som i et vist omfang også kunne være relevant ved visse autoimmune sygdomme. På den en side er det også fundet, at nogle autoimmune sygdomme hos en kvinde ofte remitterer under graviditet, mens re forværres. Kvinder med RA får det for eksempel ofte bedre under graviditet. HLA-G kunne være et muligt MHC-kidatgen involveret i de observerede ændringer i autoimmun sygdom under graviditet. HLA-G kiderer som et immunmodulerende og immunsupprimerende molekyle [22]. En af hypoteserne til forklaring af den graviditetsinducerede bedring eller remission af RA involverer ændringer i Th1/Th2-balancen. Under ukompliceret graviditet synes immunresponset at være domineret af et Th2-respons, som kunne opveje det forøgede Th1-respons observeret ved RA [38]. HLA-G-ekspression kunne være involveret i disse ændringer, som vist i in vitro-forsøg [21]. Derimod forbliver en Th2-medieret autoimmun sygdom som SLE uforret eller forværres ligefrem under graviditet [39]. Det kunne være interessant at undersøge HLA-G genvariation og ekspression ved autoimmune sygdomme specielt under graviditet. HLA-G og organtransplantation For nylig er ekspressionen af shla-g/hla-g i blod og i hjertetransplantater samt ved lever/nyre transplantater blevet associeret med en signifikant bedre prognose og færre antal rejektionsepisoder [19, 40]. Men det synes altså kun at være hos nogle individer når man ser bort fra graviditet hvor man umiddelbart kan detektere shla-g i blodet. Dette kan bero på forskelle i sensitivitet ved forskellige shla-g-assays. I studiet af hjertetransplanterede ftes kun HLA-G-ekspression hos ca. 18% [19]. I en IVF-klinik var det hos ikkegravide kvinder og deres mlige partnere kun muligt at detektere shla-g1/hla-g5 hos 21% [20]. Foreløbige studier tyder på, at polymorfi i 3 UTR og den 5 -upstream regulatoriske region af HLA-G genet synes at influere på shla-g-ekspressionen [20]. Dette kunne være af betydning ved organtransplantation og ved visse patologiske tilste ved graviditet som beskrevet ovenfor. Det er meget interessant, at et lavt eller ikkedetekterbart niveau af shla-g er associeret med både større risiko for organrejektionsepisoder og for spontan abort eller forringet implantationssucces efter IVF-behling [19, 25, 29]. Måske er nogle af de samme immunologiske mekanismer alligevel af betydning både ved graviditet og noget så artificielt og menneskeskabt som organtransplantation. Undersøgelser af HLA-G som en mulig markør for prognosen ved visse typer af transplantationer samt måske endda som en immunsuppressiv eller toleransinducerende behling vil være meget interessante. SummaryThomas organ transplantation, Vauvert autoimmune F. Hviid:Non-classical diseases presentation HLA genes: of antigen from implantation peptides. However, to transplantationugeskr in the human major histocompatibility Læger 2006;168:0000The complex classical (MHC), other extremely functional polymorphic HLA genes human have been leukocyte detected, antigens the so-called (HLA) classes non-classical Ia II HLA have class been Ib studied genes: in HLA-E, great detail -G -F. have They significant resemble importance the HLA class in Ia antigens in many ways, but several major differences have been described. They are almost monomorphic generally have a restricted pattern of expression. One function of HLA-E is to inhibit modulate natural killer (NK) activity. HLA-G seems to be important in the modulation of the in the maternal placenta. immune HLA-G system may be during involved pregnancy in certain complications thereby the maternal of pregnancy acceptance the of the genetic semi-allogenic predisposition foetus. to these. HLA-G Finally, can already HLA-G be expression detected in has at least been some associated blastocysts with a reduced probably risk of has rejection a role in episodes implantation. in heart A very kidney/liver strong expression transplants. of HLA-G is observed in the invasive trophoblast cells Korrespondance: Thomas Vauvert F. Hviid, Elmevænget 6B, DK-2880 Bagsværd. Antaget: 9. maj 2005 Interessekonflikter: Ingen angivet Ovenstående artikel bygger på en større litteraturgennemgang. En fuldstændig litteraturliste kan fås ved henvendelse til forfatteren. Litteratur 1. Svejgaard A, Platz P, Ryder LP. HLA Disease 1982 a survey. Immunol Rev 1983;70: Doherty PC, Zinkernagel RM. A biological role for the major histocompatibility antigens. Lancet 1975;1: Complete sequence gene map of a human major histocompatibility complex. Nature 1999;401: Geraghty DE, Koller BH, Orr HT. A human major histocompatibility complex class I gene that encodes a protein with shortened cytoplasmic segment. Proc Natl Acad Sci U S A 1987;84: Carosella ED, Dausset J, Rouas-Freiss N. Immunotolerant functions of HLA-G. Cell Mol Life Sci 1999;55: Ishitani A, Sageshima N, Lee N et al. Protein expression peptide binding suggest unique interacting functional roles for HLA-E, F, G in maternal-placental immune recognition. J Immunol 2003;171: Fujii T, Ishitani A, Geraghty DE. A soluble form of the HLA-G antigen is encoded by a messenger ribonucleic acid containing intron 4. J Immunol 1994;153: He X, Xu L, Liu Y, Zeng Y: Identification of a novel HLA-F allele HLA- F* Tissue Antigens 2004;63: Hviid TV, Hylenius S, Hoegh AM et al. HLA-G polymorphisms in couples with recurrent spontaneous abortions. Tissue Antigens 2002;60: Harrison GA, Humphrey KE, Jakobsen IB et al. A 14 bp deletion polymorphism in the HLA-G gene. Hum Mol Genet 1993;2: Hviid TV, Sørensen S, Morling N. Polymorphism in the regulatory region located more than 1.1 kilobases 5' to the start site of transcription, the promoter region, exon 1 of the HLA-G gene. Hum Immunol 1999;60: Hviid TV, Hylenius S, Rørbye C et al. HLA-G allelic variants are associated with differences in the HLA-G mrna isoform profile HLA-G mrna levels. Immunogenetics 2003;55: Rajagopalan S, Long EO. A human histocompatibility leukocyte antigen (HLA)-G-specific receptor expressed on all natural killer cells. J Exp Med 1999;189: Hofmeister V, Weiss EH. HLA-G modulates immune responses by diverse receptor interactions. Semin Cancer Biol 2003;13: Llano M, Lee N, Navarro F et al. HLA-E-bound peptides influence recognition by inhibitory triggering CD94/NKG2 receptors: preferential response to an HLA-G-derived nonamer. Eur J Immunol 1998;28: Lee N, Llano M, Carretero M et al. HLA-E is a major lig for the natural killer inhibitory receptor CD94/NKG2A. Proc Natl Acad Sci U S A 1998;95: Kovats S, Main EK, Librach C et al. A class I antigen, HLA-G, expressed in human trophoblasts. Science 1990;248: Rebmann V, van der Ven K, Passler M et al. Association of soluble HLA-G plasma levels with HLA-G alleles. Tissue Antigens 2001;57: Lila N, Amrein C, Guillemain R et al. Human leukocyte antigen-g expression after heart transplantation is associated with a reduced incidence of rejection. Circulation 2002;105:

6 466 UGESKR LÆGER 168/5 30. JANUAR 2006 VIDENSKAB OG PRAKSIS STATUSARTIKEL 20. Hviid TV, Rizzo R, Christiansen OB et al. HLA-G IL-10 in serum in relation to HLA-G genotype polymorphisms. Immunogenetics 2004;56: Kapasi K, Albert SE, Yie S et al. HLA-G has a concentration-dependent effect on the generation of an allo- CTL response. Immunology 2000;101: LeMaoult J, Krawice-Radanne I, Dausset J et al. HLA-G1-expressing antigenpresenting cells induce immunosuppressive CD4+ T cells. Proc Natl Acad Sci U S A 2004;101: Lenfant F, Pizzato N, Liang S et al. Induction of HLA-G-restricted human cytomegalovirus pp65 (UL83)-specific cytotoxic T lymphocytes in HLA-G transgenic mice. J Gen Virol 2003;84: Jurisicova A, Casper RF, MacLusky NJ et al. HLA-G expression during preimplantation human embryo development. Proc Natl Acad Sci U S A 1996;93: Fuzzi B, Rizzo R, Criscuoli L et al. HLA-G expression in early embryos is a fundamental prerequisite for the obtainment of pregnancy. Eur J Immunol 2002;32: Sher G, Keskintepe L, Nouriani M et al. Expression of shla-g in supernatants of individually cultured 46-h embryos: a potentially valuable indicator of embryo compentency IVF outcome. Reprod Biomed Online 2004;9: Hviid TV, Meldgaard M, Sørensen S et al. Polymorphism of exon 3 of the HLA-G gene. J Reprod Immunol 1997;35: Ober C, Aldrich C, Rosinsky B et al. HLA-G1 protein expression is not essential for fetal survival. Placenta 1998;19: Pfeiffer KA, Rebmann V, van der Ven K. Soluble histocompatibility antigen levels in early pregnancy after IVF. Hum Immunol 2000;61: Steinborn A, Rebmann V, Scharf A et al. Placental abruption is associated with decreased maternal plasma levels of soluble HLA-G. J Clin Immunol 2003;23: Rousseau P, Le Discorde M, Mouillot G et al. The 14 bp Deletion-Insertion polymorphism in the 3' UT region of the HLA-G gene influences HLA-G mrna stability. Hum Immunol 2003;64: Rizzo R, Hviid TV, Stignani M et al. The HLA-G genotype is associated with IL-10 levels in activated PBMCs. Immunogenetics 2005;57: Hviid TV, Hylenius S, Lindhard A et al. Association between human leukocyte antigen-g genotype success of in vitro fertilization pregnancy outcome. Tissue Antigens 2004;64: Ober C, Aldrich CL, Chervoneva I et al. Variation in the HLA-G promoter region influences miscarriage rates. Am J Hum Genet 2003;72: O'Brien M, McCarthy T, Jenkins D et al. Altered HLA-G transcription in preeclampsia is associated with allele specific inheritance: possible role of the HLA-G gene in susceptibility to the disease. Cell Mol Life Sci 2001;58: Hylenius S, Nybo Andersen AM, Melbye M et al. Association between HLA-G genotype risk of pre-eclampsia: a case-control study using family triads. Mol Hum Reprod 2004;10: Yie SM, Li LH, Li YM et al. HLA-G protein concentrations in maternal serum placental tissue are decreased in preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 2004;191: Ostensen M, Villiger PM. Immunology of pregnancy-pregnancy as a remission inducing agent in rheumatoid arthritis. Transpl Immunol 2002;9: Buyon JP. The effects of pregnancy on autoimmune diseases. J Leukoc Biol 1998;63: Creput C, Durrbach A, Menier C et al. Human leukocyte antigen-g (HLA-G) expression in biliary epithelial cells is associated with allograft acceptance in liver-kidney transplantation. J Hepatol 2003;39: Etiske aspekter af transkulturel forskning STATUSARTIKEL Overlæge Marianne Carisius Kastrup & stud.psych. Clea Jerlang H:S Rigshospitalet, Neurocentret, Psykiatrisk Klinik, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri I dag er både den kliniske og den forskningsmæssige dagligdag for danske læger præget af stadig større diversitet og kulturel mangfoldighed. Væksten af et pluralistisk samfund har øget nødvendigheden af at inddrage kulturelle aspekter i lægevidenskabelig forskning. Alligevel har spørgsmålet om, hvorledes etiske problemstillinger specifikt er relateret til kulturelle forhold været genst for begrænset bevågenhed, og få undersøgelser har hlet om, hvorledes og i hvilket omfang kulturelle forhold påvirker etniske minoriteters deltagelse i forskningsprojekter [1, 2]. Etiske aspekter Fire kerneprincipper præger den medicinske etik, nemlig principperne om autonomi, benefice, nonmalefice og retfærdighed. Disse anvendes ud fra den antagelse, at de er universelt gældende på tværs af kultur, religiøse og politiske traditioner [3]. På trods af at de fire principper betragtes som værende lige vigtige, tenderer vi i vesten ofte til at se autonomi som primus inter pares [4] ikke mindst i forskningssammenhænge. Autonomi Ved autonomi forstås patientens ret til selvbestemmelse, og udviklingen fra den paternalistiske beneficeetik til en egalitær, autonom etik har været parallel med accepten af patientrettigheder. Set fra et vestligt individualistisk perspektiv omfatter autonomien enkeltindividet. I en forskningskontekst betyder det, at patienten forud for deltagelse i et forskningsprojekt har givet sit informerede samtykke uden unødigt pres. I re kulturer kan det imidlertid gælde, at respekten for den individuelle patients autonomi tillægges mindre vægt i forhold til overvejelserne om, hvad der er til benefice for gruppen [4]. Beslutningsprocessen bl.a. om deltagelse i forskning vil i sådanne kulturer være mere familiecentreret [5]. Respekt og lydighed over for familien og dens overhoved gør, at dens beslutninger oftest følges af individet. Efterleves en familiecentreret model, kan en harmonisk funktion af familien subsidiært gruppen tillægges større værdi end de individuelle medlemmers autonomi [5]. Denne mere kollektive form for autonomi krænker fra et vestligt perspektiv autono-

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Laerdal Resuscitation User Network Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Freddy Lippert, Akutberedskabet Region Hovedstaden Dansk Hjertestop Register Emergency Medical Services, Copenhagen,

Læs mere

Genetiske Aspekter af HCM hos Kat. - en introduktion til forskningsprojektet

Genetiske Aspekter af HCM hos Kat. - en introduktion til forskningsprojektet Genetiske Aspekter af HCM hos Kat - en introduktion til forskningsprojektet Cand. scient. Mia Nyberg, ph.d. stud. mnje@life.ku.dk IMHS, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Klinisk Biokemisk

Læs mere

Titel: Donorudvælgelse

Titel: Donorudvælgelse Instruksbog 2.1.1 Område: Emne: Donor Titel: Donorudvælgelse Forfatter: Niels Jacobsen Gitte Olesen Godkendt af: Faste læger i allogen transplantationsgruppe Type/målgruppe: Standardnr.: Udarbejdet: April

Læs mere

Immunisering i svangerskabet

Immunisering i svangerskabet Modul k8 Immunisering i svangerskabet Torben Barington, KIA Fosteret er et allotransplantat! Fosteret som allotransplantat Syncytiotrofoblast CT) Cytotrofoblast T) Interstitiel trofoblast E) Endovaskulær

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Compounds which are chemically foreign or hostile to a biological system Eukaryotic drugs Other chemical compounds Drugs Eukaryotedirected

Læs mere

Præsentation fra Hjertestartermødet 16. oktober 2014 Righospitalet, København

Præsentation fra Hjertestartermødet 16. oktober 2014 Righospitalet, København Præsentation fra Hjertestartermødet 16. oktober 2014 Righospitalet, København Præsentationen er venligst leveret af foredragsholderen. Indholdet er intenderet til uddannelse og kan indeholde holdninger

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Biomarkører. Lars P. Nielsen Professor, overlæge Speciallæge i klinisk mikrobiologi, Statens Serum Ins>tut, Biomarkørlaboratoriet. LPN@ssi.

Biomarkører. Lars P. Nielsen Professor, overlæge Speciallæge i klinisk mikrobiologi, Statens Serum Ins>tut, Biomarkørlaboratoriet. LPN@ssi. Biomarkører Lars P. Nielsen Professor, overlæge Speciallæge i klinisk mikrobiologi, Statens Serum Ins>tut, Biomarkørlaboratoriet. LPN@ssi.dk Biomarkører Molekyler, som afspejler forekomst og udvikling

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge Lars Peter Kammersgaard Leder af medicinsk forskning, Rubric (Research Unit on Brain Injury Rehabilitation, Copenhagen) Speciallæge i Neurologi, Almen lægeuddannelse og DMSc Afdeling for Højt Specialiseret

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier Kromosomforandringer Information til patienter og familier 2 Kromosomforandringer Den følgende information er en beskrivelse af kromosomforandringer, hvorledes de nedarves og hvornår dette kan medføre

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Biomarkører ved neurologiske sygdomme. Thomas Christensen

Biomarkører ved neurologiske sygdomme. Thomas Christensen Biomarkører ved neurologiske sygdomme Thomas Christensen Biomarkører ved neurologiske sygdomme Identificere diagnostiske og prognostiske biomarkører for neurologiske sygdomme Biobank oprettet Samarbejde

Læs mere

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier 12 Odense: Odense Universitetshospital Sdr.Boulevard 29 5000 Odense C Tlf: 65 41 17 25 Kromosomforandringer Vejle: Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55 Århus:

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Autoimmunitet. Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen

Autoimmunitet. Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen Autoimmunitet Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen 1 Hvad er autoimmunitet? Når immunforsvaret (fejlagtigt) angriber kroppen, fordi det tror væv i kroppen er blevet fjenden Auto = selv Immunitet

Læs mere

X bundet arvegang. Information til patienter og familier

X bundet arvegang. Information til patienter og familier X bundet arvegang Information til patienter og familier 2 X bundet arvegang Følgende er en beskrivelse af, hvad X bundet arvegang betyder og hvorledes X bundne sygdomme nedarves. For at forstå den X bundne

Læs mere

Reeksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Reeksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Reeksamen 2013 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

X bundet arvegang. Information til patienter og familier. 12 Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55

X bundet arvegang. Information til patienter og familier. 12 Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55 12 Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55 X bundet arvegang Århus Sygehus, Bygn. 12 Århus Universitetshospital Nørrebrogade 44 8000 Århus C Tlf: 89 49 43 63

Læs mere

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial A 10 year follow-up of a randomised multi-centre trial of intensive early intervention versus standard treatment for patients with first episode

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Charles Kromann, læge, ph.d.

Charles Kromann, læge, ph.d. Charles Kromann, læge, ph.d. Center for Klinisk Uddannelse Københavns Universitet, Region Hovedstaden og Rigshospitalet De næste 20 min Hvad er test- forstærket læring (TFL)? Anbefalinger Spørgsmål Herbert

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2

sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2 RESUMÉ Den tætte kobling mellem blodgennemstrømning, O 2 tilførsel og metabolisme er essentiel da denne sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2 tilførsel. Identificering

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Prognosen ved pludselig uventet hjertestop

Prognosen ved pludselig uventet hjertestop Placer evt. logo her Prognosen ved pludselig uventet hjertestop Freddy Lippert FREDDY LIPPERT Akutchef, Region Hovedstaden Sagkyndig rådgiver for sundhedsstyrelsen TrygFondens rådgivende forskningsråd

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta?

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Fostervandsprøve og moderkageprøve UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? U-kursus i føtalmedicin 25 Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden Operatørens

Læs mere

Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Du siger kartoffel. huntingtingenet

Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Du siger kartoffel. huntingtingenet Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Dannelsen

Læs mere

Ekstrakter - rammebevillinger

Ekstrakter - rammebevillinger Ekstrakter - rammebevillinger Professor Bente Vilsen Aarhus Universitet Biokemi 4.736.000 kr. Natrium-kalium pumpen sidder i membranen på alle celler og er livsnødvendig for at opretholde deres funktion.

Læs mere

Gennemgang af genetikken

Gennemgang af genetikken Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab ASO-genhæmning spredes bedre i hjernen og virker længere Hæmning af huntingtingenet med ASO'er

Læs mere

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapir Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapiret er udarbejdet i 2015 af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for medicinsk

Læs mere

Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning

Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning Elsebet Østergaard Overlæge, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet Formand, Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Genetisk rådgivning og udredning før

Læs mere

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Eva Hoseth Specialeansvarlig overlæge Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd KLINIK KVINDE-BARN OG URINVEJSKIRURGI AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Retningslinjer for

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Faisal Mahmood MR och Strålterapi, Varberg 12. november 2013 Overview MRI projects in radiation therapy

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Biomarkører Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er en biomarkør? En biomarkør er: En karakteristik, som måles objektivt og vurderes som indikator for normale biologiske

Læs mere

Reeksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Reeksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 1 Reeksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 10. august

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Hvad er så vigtigt ved målinger?

Hvad er så vigtigt ved målinger? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Spændende opdagelse i blodceller fra patienter med Huntingtons Sygdom Mængden af huntingtinprotein

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

Reeksamen 2015. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Reeksamen 2015. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1 Reeksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2013

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2013 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2013 1 INDHOLD 03 Baggrund 03 Metode 03 Resultater 03 Konklusion og anbefalinger

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Føtal anæmi. Årsager til føtal anæmi. Overvågning ved immunisering. U-kursus Oktober 2007

Føtal anæmi. Årsager til føtal anæmi. Overvågning ved immunisering. U-kursus Oktober 2007 Føtal anæmi U-kursus Oktober 2007 Connie Jørgensen Årsager til føtal anæmi Allo-immunisering Infektion (Parvovirus) Tvillinge transfusionssyndrom Føto-maternel blødning Hæmoglobinopatier Overvågning ved

Læs mere

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Version 3 RETNINGSLINJER for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Holbergsgade 6 DK-1057 København K Tel +45

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Diskussion af interventioner i rehabilitering. Hans Lund, SDU

Diskussion af interventioner i rehabilitering. Hans Lund, SDU Diskussion af interventioner i rehabilitering Hans Lund, SDU Identifikation af rehab. behov Rehab-team Målsætning Interventioner kan beskrives/defineres som de tiltag/ modaliteter/ aktiviteter der sættes

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 MedIS, AAU. Det hæmatologiske system og immunforsvaret, 7. Juni 2010 1 Navn: Studienummer: Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 Dette eksamenssæt

Læs mere

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN?

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? I Danmark kan man på 6 af landets offentlige sygehuse få foretaget indirekte prænatale gentests. Dette er eksempelvis muligt,

Læs mere

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Forslag til dansk screeningsalgoritme for CF 1. First tier: Alle nyfødte får målt immunoreaktiv trypsinogen (IRT) i den etablerede filterpapirblodprøve,

Læs mere

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal.

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Udfordringer og muligheder. Erfaringer fra DANBIO Dansk Reumatologisk Database Merete Lund Hetland, MD, PHD, DMSc, ass. professor The

Læs mere

Forårseksamen 2016. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Forårseksamen 2016. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 1 Forårseksamen 2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 11. april

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Kromosomtranslokationer

Kromosomtranslokationer 12 Kromosomtranslokationer December 2009 Oversat af Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d. Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet AUDIT - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis Workshop 4 Hvordan skal vi gennemføre audit i det danske sundhedsvæsen? Program Introduktion: Hvad er audit og har det effekt på kvaliteten af

Læs mere

Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar

Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar 1 Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: ksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin

Læs mere

Kjers. sygdom. Nyt fra forskningsfronten. Et studie der søger at påvise årsager til og behandling af denne hidtil uhelbredelige øjensygdom

Kjers. sygdom. Nyt fra forskningsfronten. Et studie der søger at påvise årsager til og behandling af denne hidtil uhelbredelige øjensygdom Kjers Nyt fra forskningsfronten sygdom Gitte Juul Almind Reservelæge, ph.d.-stud. Kennedy Centret Illustrationer: Mediafarm arvelig synsnerveskrumpning (ADOA - Autosomal Dominant Opticus Atrofi) Et studie

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Igangsætning af fødsler i Danmark

Igangsætning af fødsler i Danmark Igangsætning af fødsler i Danmark TOF Middelfart 31. oktober 2014 Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Hospitalsenheden i Vest Hvordan er tallene gjort op? SSI s hjemmeside http://www.ssi.dk/sundhedsdataogit/sundhedsvaesenet%20i%20tal/specifikke

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Biologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares

Biologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares Biologi A Studentereksamen Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares stx132-bio/a-27082013 Tirsdag den 27. august 2013 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 8 sider Opgave 1. Den arvelige

Læs mere

Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Historien om PBT2 PBT2

Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Historien om PBT2 PBT2 Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Prana Biotechnology viser resultater,

Læs mere

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Godkendt : 08.11.2014 Arbejdsgruppens medlemmer: Medlemmer udpeget af DSMG: Susanne Eriksen Boonen (Klinisk Genetisk Afdeling,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2002 FERTILITETSKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTRET RIGSHOSPITALET

ÅRSRAPPORT 2002 FERTILITETSKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTRET RIGSHOSPITALET ÅRSRAPPORT 2002 FERTILITETSKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTRET RIGSHOSPITALET ANA, Rigshospitalet, marts 2003. fil.årsrapport.2002 2 Årsrapporten er udarbejdet med henblik på at orientere fagkolleger om Fertilitets

Læs mere

Epidemiologi. Hvad er det? Øjvind Lidegaard og Ulrik Kesmodel

Epidemiologi. Hvad er det? Øjvind Lidegaard og Ulrik Kesmodel Epidemiologi. Hvad er det? Øjvind Lidegaard og Ulrik Kesmodel Rigshospitalet Århus Sygehus Epidemiologi. Hvad er det? Definition Læren om sygdommes udbredelse og årsager Indhold To hovedopgaver: Deskriptiv

Læs mere

Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen

Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen Søvn 2 Baggrund søvn og fedme Prævalensen af overvægt og fedme blandt børn er stigende Stigningen kan ikke udelukkende forklares ved ændringer i traditionelle

Læs mere

Recessiv (vigende) arvegang

Recessiv (vigende) arvegang 10 Recessiv (vigende) arvegang Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d., Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet af Guy s and St Thomas Hospital, London, Storbritanien;

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Når hele befolkningen er et kohorte studie

Når hele befolkningen er et kohorte studie Når hele befolkningen er et kohorte studie De danske registre er unikke en investering i milliardklassen følge hvert individ fra vugge til grav sygdommes vandring gennem generationer (gen/miljø) millioner

Læs mere

Alkoholforbrug og graviditet: Risici, holdninger og informationspraksis.

Alkoholforbrug og graviditet: Risici, holdninger og informationspraksis. Alkoholforbrug og graviditet: Risici, holdninger og informationspraksis. Ulrik Schiøler Kesmodel Institut for Klinisk Medicin Københavns Universitet Gynækologisk Obstetrisk Afd. Herlev og Gentofte Hospital

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil?

Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil? Teamleder Pernille Moll Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil? E-Sundheds observatoriet 12-10-17 Danske Regioners bestyrelse: Vores mål er at opnå de bedst mulige resultater

Læs mere

Reeksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Reeksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Studienummer: 1/10 Reeksamen 2013 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato:

Læs mere

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Anne-Sofie Schrohl Rasmussen, cand.scient. (humanbiologi) Faggruppen Patobiologi,

Læs mere

Epidemiologiprojekt. Ann-Louise, Jennifer, Matilda og Elif 408

Epidemiologiprojekt. Ann-Louise, Jennifer, Matilda og Elif 408 + Epidemiologiprojekt Ann-Louise, Jennifer, Matilda og Elif 408 + Problemformulering Er der nogen sammenhæng mellem alkohol og rygning under graviditet og spædbarnsdødelighed samt alkohol og rygning under

Læs mere

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen Kost og Hjerte- Kar-Sygdom Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen 1 ud af 3 dør af hjerte-kar-sygdom Hjerte-kar-sygdom Iskæmisk hjertesygdom den hyppigst forekomne dødsårsag i Danmark

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Forsvar mod meldug i byg 8/1-07

Forsvar mod meldug i byg 8/1-07 Forsvar mod meldug i byg 8/1-07 Meldugsvampens angreb på bygplanten aktiverer en række interessante gener der fungerer i reguleringen af plantens forsvar. Modtagelig David B. Collinge, Michael K. Jensen

Læs mere

Personale mangel 3 mulige løsninger

Personale mangel 3 mulige løsninger Hvis man har noget godt udstyr, så bliver det lettere at få opgaveglidning til at fungere på en harmonisk måde. (Radiograf) Bedre udnyttelse af ct scannere mulighed for opgaveglidning vi mangler konstant

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Re- eksamen 2014 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere