TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN"

Transkript

1 Årbog 00 December 00. Årgang nr. TS TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN LANDSFORENINGEN FOR BEVARELSE AF ÆLDRE BRUGSFARTØJER

2 TS-bestyrelse Formand Poul-Erik Clausen Karetmagerstien 00 Ebeltoft / Næstformand Nis-Edwin List-Petersen Møllevænget 1 Hostrupskov 00 Aabenraa 01 Kasserer Egon Hansen Høje Gladsaxe,.tv 0 Søborg 0/1 1 Bestyrelsesmedlemmer Charsten Karger Skattergade 0 00 Jørn Hansen Kirkevej 1 Strynø 00 Rudkøbing 0 Gert Iversen Havebyen Mozart 0 SV 0 / 01 Ole Brauner Eskjærsvej 00 Skive Suppleanter Peter Ladefoged Strandvejen 1 A 0 V. Skerninge 1 Alexander Feirup Søndergade 0 Lemvig Revisor Kirsten Hjort Løjtoftevej 1 00 Nakskov 1 01 Revisorsuppleant Sv. Erik Haase Hvidtjørnen 1 Dragør 1 TS-lokalfolk Nordjylland Bo Rosbjerg FDF Vestre Fjordvej 000 Aalborg 1 Djursland Torben Kirkegaard Silkehalevej 1 00 Ebeltoft 1 Limfjorden Niels Sohn Engvej 1 00 Skive 01/ 01 Vestkysten Svend Lykke Sandgade 0 Hirtshals 1 Østjylland Poul Erik Bugge Hvidbjergvej 1 Ølsted 0 Trige 0 dk Sønderjylland Maria Heebøll Jormorvej 0 Haderslev /1 1 Østfyn Kristian Fribo Fiskergade 00 Kerteminde Vestfyn Jens Glinvad Provstskovvej 00 Middelfart 0 1 Sydfyn Peter Ladefoged Strandvejen 1 A 0 V. Skerninge 1 Nordsjælland Ingelise Brandt Krondrevet Aalsgaarde 0 0 Vestsjælland Flemming Olsen Hallenslevvej 1 1 Gørlev Lolland Benny Jacobsen Løjtoftevej 00 Nakskov 01 Isefjord Henning Sanderhof Sleipners Plads 0 Ølstykke 1 1/ 0 Køge Bugt Peter Holger Nielsen Vænget Hastrup 00 Køge 0/0 Kbh. Christianshavn Anvar Tollan Overgaden oven Vandet, st. K. Kbh. Nyhavn Eric Erichsen Knapmagerstien 0 00 S 01 Repræsentanter i Skibsbevaringsfonden Jens Poulsen Jacob Gadesvej 0 Torø Huse Assens 10/0 0 John Walsted Dråby Bygade B 00 Ebeltoft Repræsentant i EMH Poul-Erik Clausen Repræsentant i Træskibenes Fond Nis-Edwin List-Petersen Forsikring Dansk System Assurance 00 Konsulenter Restaurering Skibsbevaringsfonden Skovhusevej 0 Præstø 1 (hverdage - 1) Sejl og rig Harry Randa Narviksgade 00 Århus N 1 1 Redaktionen Redaktør Per Hjort St. Karlsmindevej 1 Sølager 0 Hundested /1 1 I redaktionen Andrea Gotved Esrumvej 1 A 000 Helsingør 1 Sven Bülow Birkevænget 00 Espergærde 0 /1 Ulf Brammer Møllehaven 00 Holbæk 1/ 0 Forside: Fra Træf Fjordens Både i Holbæk. Foto: Per Makwarth Tryk: P.J. Schmidt, Vojens

3 Formanden har ordet TS-sekretariatet v/lisbeth Møller Andersen Skattergade 0 00 Tlf. 0 0 TS-hjemmeside Webredaktør: Per Hjort Webmaster: Andrea Gotved Medlemskontingent: 0 kr. Ungdomskontingent u. år: kr. Alle interesserede kan blive medlem. Benyt indmeldelsesformularen på hjemmesiden. Foruden medlemskontingentet betales kontingent for fartøjer, der er optaget på fartøjslisten, som flg: Joller og åbne både - BRT: 0 kr. Fartøjer -1, BRT: 00 kr. Fartøjer 1-1, BRT: 00 kr. Fartøjer 0-, BRT: 00 kr. Fartøjer over 0 BRT: 00 kr. For at få glæde af TS-havneordningen kræves betalt fartøjskontingent og samtidig visning på fartøjet af årsmærkat og jomfrustander. ISBN 00-1 Midt i november var vi en lille gruppe TS-medlemmer, der diskuterede vores kommunikation. Vi har et medlemsblad, som det koster omkring.000 kr. om året at producere og udsende. Men i hvor høj grad bliver det læst? Det var vi i tvivl om, og derfor besluttede vi at lave en interviewundersøgelse blandt TS-medlemmer. Undersøgelsen viser, at mere end halvdelen af medlemmerne og % af fartøjsejerne anser bladet for meget vigtigt for TS medlemsinformation. Den fortæller også, at en fjerdedel af medlemmerne siger, at de læser hele bladet, og en anden fjerdedel, at de læser en del artikler. Desuden fortæller den, at % af medlemmerne besøger vores hjemmeside. Hele undersøgelsen vil blive lagt frem på vores kolofonmøde i januar som oplæg til en diskussion om vores kommunikation. Et andet vigtigt emne på kolofonmødet bliver Træskibenes Fond. Fondens bestyrelse vil gerne have et overblik over, hvor stort støttebehovet er, og vi har forsøgt at engagere TS lokalfolk i arbejdet med at lokalisere støtteværdige projekter i deres område. Nogle få har reageret positivt, andre har slet ikke reageret. Samme erfaring gjorde vi, da vi for et års tid siden bad vores lokalfolk medvirke til at kortlægge, hvad der findes landet over af beddingsanlæg.vi kommer derfor til at diskutere lokalfolkenes funktion. Hvad kan bestyrelsen tillade sig at forvente? Har vi det rigtige antal lokalfolk skal vi eventuelt have flere eller færre? Skal der udarbejdes en»arbejdsbeskrivelse«, så de, der tilbyder sig som lokalfolk, præcis ved, hvad de går ind til? Det skal nok blive en interessant snak. Med hensyn til Træskibenes Fond er det efter min mening vigtigt, at vi allesammen indser, at det ikke er noget fremmedelement. Det er vores egen fond, som vi har sat i verden for at prøve at skaffe flere midler til vores nødlidende skibe og andre relevante projekter. En kreds af dygtige mennesker har sagt ja til at udføre et stykke bestyrelsesarbejde i fonden uden at få en krone for det. Vi skal bakke op om dem og om fonden, så meget vi overhovedet kan det er os i TS, der kommer til at høste frugterne af fondsbestyrelsens arbejde. Og hermed vil jeg gerne ønske alle medlemmer en rigtig god jul og et godt nytår. Poul-Erik Clausen

4 Træskibs Sammenslutningens Love 1 Navn Sammenslutningens navn er Træskibs Sammenslutningen Landsforeningen til bevarelse af ældre brugsfartøjer. Formål Sammenslutningens formål er at fremme bevarelsen af ældre brugsfartøjer, herunder øge standarden for sømandskab, vedligeholdelse og sikkerhed ved fartøjernes brug, samt medvirke til at fartøjerne bevares under videst mulig hensyntagen til deres kulturhistoriske værdi. Sammenslutningen skal være et forum for gensidig vejledning og støtte i alle forhold, der vedrører medlemmernes fartøjer. Sammenslutningens fartøjer bør følge Skibstilsynets krav. Alle ombygninger skal foretages under videst mulig hensyntagen til håndværksmæssig kvalitet og fartøjets oprindelige udseende. Sammenslutningen søger samarbejde med foreninger med nærbeslægtede formål. I den sammenhæng har TS medvirket ved udarbejdelsen af et fælles europæisk charter for fartøjsbevaring Barcelona Charteret, 00 der redegør for filosofi og retningslinier for det kulturelle fartøjsbevaringsarbejde for sejlende skibe. TS har tiltrådt charteret, der udgør et selvstændigt bilag til denne paragraf Bemyndigelse TS repræsenterer træskibenes sag overfor offentlige myndigheder og andre institutioner. Lokale træskibsforeninger/ts-afdelinger kan dog bemyndiges til at repræsentere Sammenslutningen vedrørende lokale spørgsmål. Medlemskab Alle interesserede, der vil støtte foreningens arbejde, kan optages i Træskibs Sammenslutningen som stemmeberettigede medlemmer. Medlemmerne kan få deres fartøjer optaget i fartøjsregisteret med ret til at føre foreningens stander under følgende forudsætninger: 1. at der er tale om et ældre brugsfartøj eller en materialeægte kopibygning.. at rigningen er i overensstemmelse med skibstypen, hvis fartøjet er sejlførende.. at ejeren (fartøjsrepræsentanten) udfylder foreningens fartøjsoplysningsskema, samt erklærer sig enig i Træskibs Sammenslutningens målsætning som formuleret i.. at fartøjet til enhver tid er ansvarsforsikret. Eksklusion af et medlem skal varsles skriftligt af bestyrelsen sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og vedtages på denne af et flertal af de fremmødte medlemmer. Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med pinseregatta. Generalforsamlingen indvarsles til alle medlemmer senest 1 måned før. Forslag til generalforsamlingen skal være formand-en i hænde senest 1 dage før generalforsamlingen. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Har medlemmet et fartøj, betales tillige et gebyr for dette. Gebyrets størrelse afhænger af fartøjets tonnage. Årskontingent og gebyr betales forud i januar kvartal. Kun fremmødte medlemmer uden kontingentrestance har stemmeret. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. Beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Fastsættelse af kontingent. Valg i henhold til : a. formand/kasserer b. bestyrelsesmedlemmer c. bestyrelsessuppleanter d. 1 revisor e. 1 revisorsuppleant f. godkendelse af lokalfolk. Eventuelt Regnskab Regnskabet revideres af den valgte revisor og skal forelægges på den årlige ordinære generalforsamling. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet offentliggøres ved udsendelse til medlemmerne inden generalforsamlingen. Bestyrelse Bestyrelsen består af medlemmer. Valgperioden er år. Formand og bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal. Kasserer og bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal. Formandsposten og mindst af de øvrige bestyrelsesposter skal besættes med fartøjsrepræsentanter. Valgperioden for suppleanter og revisor er 1 år. Lokalfolk Landet opdeles i lokalområder, der repræsenteres ved en kontaktperson, der skal godkendes på generalforsamlingen. Efter behov kan bestyrelsen opfordre andre personer til at indgå i udvalg med bestemte arbejdsområder. Formanden for disse udvalg samt lokalfolk tilsendes bestyrelseskorrespondance. Bestyrelsen afholder mindst 1 gang om året et fællesmøde et centralt sted i landet for ovennævnte personer, bladfolk, bestyrelse o.a. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som den ordinære. Beslutning herom kan træffes af bestyrelsen eller mindst 1/ af medlemmerne. Dagsorden skal angives. Bestyrelsen er pligtig til at afholde en sådan generalforsamling senest uger efter begæring er indgivet, dog således at juni, juli og august ikke medregnes. Opløsning Forslag til sammenslutningens opløsning skal forelægges for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Til opløsnings vedtagelse kræves mindst / af de fremmødte stemmer. Derudover kræves, at oplægning vedtages med samme majoritet på en ny generalforsamling, der afholdes indenfor måneder derefter. Generalforsamlingen afgør, hvilken institution, forening, museum eller lignende, sammenslutningens aktiver skal tilfalde.

5 Oprettelse og virke Ideen til Træskibs Sammenslutningen opstod i pinsen 11 i Roskilde, hvor ældre træskibe var forsamlet i anledning af Vikingsskibshallens udstilling»under sejl påny«. Under træffet blev der sendt et brev til Kulturministeriet og Handelsministeriet, hvori opfordredes til at støtte arbejdet med bevaring af de gamle danske træskibe, inden de blev solgt til udlandet eller hugget op. Efter et større forberedende arbejde kunne der den. marts 1 afholdes stiftende generalforsamling i Nyborg, hvor foreningen fik navnet Træskibsejernes Sammenslutning senere ændret til Træskibs Sammenslutningen. TS er i dag en forening, der er åben for enhver, som interesserer sig for bevaring af ældre brugsfartøjer af alle typer og størrelser. Man behøver således ikke at være fartøjsejer for at blive optaget som medlem. Alle, som gerne vil støtte bevaringssagen, er velkomne i TS. Gennem sin bestyrelse, tilknyttede lokalfolk og nedsatte udvalg søger TS at varetage medlemmernes interesser på en lang række områder, og som udtrykt i foreningens formålsparagraf at arbejde for»at fremme bevarelsen af ældre brugsfartøjer, herunder også standarden for sømandskab, vedligeholdelse og sikkerhed ved fartøjernes brug samt medvirke til, at fartøjerne bevares under videst mulig hensyntagen til deres kulturhistoriske værdi«. Hvert år afholdes generalforsamling i forbindelse med et pinsestævne i skiftende danske havne. I 00 fandt stævnet sted i Aabenraa, i 00 i og i 00 bliver Stubbekøbing vært for pinsestævne og generalforsamling. Under stævnet hædres et TS-fartøj med trofæet Jomfruen,som gives for særlig god bevaring. Jomfruen pryder også TS foreningsstander, som er hvid med en sort jomfru og føres af alle TS fartøjer. I maritim forstand er en jomfru en rund træskive med huller, der blev brugt i sejlskibenes rigninger, og originale jomfruer bruges stadig på mange af fartøjerne. TS udsender årligt fire foreningsblade og en årbog, som rummer en fartøjsfortegnelse, en medlemsliste og en fortegnelse over de havne, som giver friplads til TS-skibe. I 00 har foreningen desuden udsendt jubilæumsbogen Arv og Gæld, som skildrer sammenslutningens første år. I 00 stiftede TS ved en donation på kr. Træskibenes Fond, som har til formål at indsamle midler til foreningens bevaringsarbejde.

6 Sket i året Ny formand for Skibsbevaringsfonden Ole Vistrup, mangeårigt TS-medlem og formand for SME (Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer), afløste Hans Jeppesen som formand for Skibsbevaringsfonden. Hans Jeppesen har siddet i formandstolen siden fondens stiftelse i 1 og fortsatte som menigt bestyrelsesmedlem. Til næstformand valgtes Morten Hahn-Petersen, som er direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Nybygget brig søsat Udsnit af TRE KRONORs imponerende rig fotograferet af Ole Mortensøn. Den. august blev»stockholmsbriggen«navngivet TRE KRONOR af kronprinsesse Victoria og stod ud på sin jomfrusejlads. Ideen til den meter lange nybyggede brig blev fostret 1 år tidligere, og efter at der var indsamlet tilstrækkelige midler, begyndte byggeriet i 1 med to ansatte og masser af frivillig arbejdskraft. TRE KRONOR skal anvendes som uddannelsesfartøj og som passagerskib og kan rumme op til 0 personer LOA rigget Efter at være søsat i november 00 nåede restaureringen af LOA i Aalborg så vidt, at riggen kunne rejses i løbet af sommeren, ligesom apteringsarbejdet stort set blev færdigt. Planen var ganske vist, at LOA skulle have været under sejl allerede i den forgange sommeren, men sådanne projekters største svøbe mangel på midler kom endnu engang til at forsinke processen.

7 BONAVISTA restaureres Efter at have ligget syv år i Marstal Havn og en enkelt nat på bunden af havnen blev skonnerten BONAVISTA sat på land i februar, og arbejdet på restaureringen af den år gamle skonnert kunne endelig begynde. I øvrigt i den selvsamme by, hvor Æresmedlemmer i EMH To af TS æresmedlemmer, Arne Gotved og Jørgen Josephsen, blev i efteråret også udnævnt til æresmedlemmer i EMH European Maritime Heritage. Det skete på et EMHmøde i Rostock som tak for de to danskeres store indsats for det maritime bevaringsarbejde i Europa den oprindeligt blev bygget i 1. Ebbes Bådebyggeri står for renoveringen, som forventes at strække sig over fire år. Midlerne kommer via Nationalmuseet fra staten, som i 00 købte skonnerten for, mio. kr., da den var ved at blive solgt til udlandet. bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af Barcelona Charteret. Begge er faldet for aldersgrænsen og har forladt EMH. EMANUELs skipper Ulrik Larsen fortæller om skibet, der som det første er blevet udset til at modtage støtte fra Træskibenes Fond. Foto: Annette Dres Erichsen Træskibenes Fond blev dannet Bestyrelsen for Træskibenes Fond. Fra venstre kampagneleder i Danmarks Rederiforening Paula Larrain, formand for Maskinmestrenes Forening Per Jørgensen, direktør for Utzon Center Karen Melson, direktør Jens Poulsen (formand), advokat Karl Stephensen (næstformand) og bibliotreksdirektør og næstformand i TS Nis-Edwin List-Petersen. Foto: Annette Dres Erichsen Med donation af en garantikapital på kr. skabte TS grundlaget for Træskibenes Fond, som blev stiftet den 0. maj. Fonden fik hurtigt modvind i form af international kreditkrise og økonomisk afmatning, men fondsbestyrelsen lader sig ikke blæse omkuld, men arbejder ufortrødent videre på at skaffe midler til bevaring af den danske træskibsflåde og væsentlige kystkulturelementer. Søsætningen af fonden over for offentligheden foregik sankthansdag om bord på EMANUEL i Nyhavn.

8 Pinsestævne i Selv om pinsesøndag lå så tidligt som den. maj, nåede omkring 0 fartøjsejere at blive færdig med forårsklargøringen og Nogle af fjordens træfartøjer i Holbæk fotograferet af Per Makwarth. Deltagerne i årets pinsestævne fik nogle solrige dage, som indbød til at falde i snak på et skibsdæk. sætte kurs mod. For mange blev det motorsejlads, for vind var der ikke meget af i de smukke majdage. Heller ikke under præsentationssejladsen, hvor de fleste dog for et syns skyld alligevel valgte at sætte sejl. Lørdag aften bød på en god middag og en munter fest med musik leveret af Herrekor Træskibsstævne i Holbæk Holbæk Gamle Havn var hjemsted for årets Træf Fjordens Både, hvor træfartøjer fra de sjællandske fjorde sætter hinanden stævne. Et halvt hundrede fartøjer deltog i stævnet, som fandt sted i et par usædvanligt smukke augustdage. Jomfruen til Lillebælt- Værftet For en gangs skyld blev TS fornemste trofæ»jomfruen«(billedet) ikke givet til et fartøj, men til en organisation på land. Modtageren blev Lillebælt-Værftet, hvor man ved energisk og frivillig arbejdskraft har formået at videreføre et gammelt værft, som egentlig skulle have være revet ned og erstattet af et kontorhus.»gamle træskibe kan ikke eksistere uden en bedding, uden værft og uden skibstømmermæssig kunnen. Bestyrelsen valgte derfor som en naturlig forlængelse af arbejdet med kystkultur at lade Jomfruen hvile på Lillebælt-Værftet det næste års tid«, lød begrundelsen fra Jørn»Jønne«Hansen.

9 Medlemsmøde i Nyhavns Skipperlaug er værter for det næste TS-medlemsmøde, der foregår i.-. marts. Det er på tide at sejlerfolket kommer til hovedstaden, får banket muldet af støvlerne og får én på opleveren. Vi har bestræbt os på at sammensætte et varieret program til favorable priser. For at holde udgifterne nede er overnatningstilbuddet en køje på en af skuderne i Nyhavn, så medbring uldne sokker, sovepose og liggeunderlag. Vi sørger for, at der er varme på skibene. Vi mødes sultne Lørdagens aktiviteter (se specificeret program) og bespisning vil foregå i snedker-tømrernes fagforeningshus, TIB i Valby, hvor der er særdeles gode lokaler og faciliteter til rådighed. Søndag morgen leveres morgenmad til skibene i Nyhavn. Om formiddagen er der foredrag om fundraising, momsfritagelse for træskibe, ansøgningsprocedure til optagelse i Dansk historisk Skibsregister mm. Det foregår i Sømændenes Forbunds lokaler i Nyhavn. Weekenden afsluttes med spisning ved middagstid. Og kloges Lørdag eftermiddag er der forskellige værkstedstilbud, bl.a. de traditionelle med træ- og tovværksarbejde, wiresplejs etc. Men denne gang kan vi også tilbyde it-aktiviteter, så man får mulighed for at lave præsentationsskilt og visitkort om skibet og kan lære at opstarte skibets hjemmeside uden de store dikkedarer. Der er instruktører, computere, korrekturlæsere og ekspertise til fri disposition, men medbring gerne din egen bærbare computer. Lus, høvl & klægkølle Vi kender alle problemet med, at træet mørner forskellig steder på vores skibe. Det kan man mange gange klare ved at sætte en lus i. Vi skal arbejde med stemmejern, høvl og sav. Der vil være snedkere/tømrere/skibstømrere til stede, der vil demonstrere den gode kunst: at sætte en lus i. Hvordan man kan slå dækket tæt, og hvilken type kalfatrejern skal man bruge til hvad? Hvornår slår man værk i? Hvornår river man det hele op, og slår nyt i? At slå værk i dæk vil blive demonstreret på en film, hvor skibstømrer Lars Meinild reparerer dækket på SVALAN af Nyhavn. Efterfølgende er der øvelser, hvor man selv har gang i jern, værk og klægkøller.

10 Tov- og wirearbejde Som udfordringsopgaver kan læres abehånd, tyrkerknob, wiresplejs. Der vil være reb til øvelsesopgaver og fremstilling af abehånd, men medbring gerne trosser/wire til egne skibsprojekter. Generelt kan spørges om hjælp til diverse stik, knob og splejsninger, man gerne vil lære at lave! It-aktiviteter For at kunne arbejde med at lave en hjemmeside, skal du forinden have oprettet et domænenavn, fx www. nyhavns-skipperlaug.dk. Vejledning i, hvordan det gøres, kan læses på Nyhavns Skipperlaugs hjemmeside. Det vil være en stor fordel, hvis du på forhånd har tekst og billeder til præsentationsskilt/visitkort/hjemmeside parat, og medbringer dette på en cd-rom, et USB-stik, sendt til din mail som en vedhæftet fil eller en bærbar computer. Det vil også være muligt at scanne tegninger og fotos, hvis man ikke har digitale billeder af sit skib, ligesom håndskrevne noter hurtigt kan skrives ind af hjælpere, hvis du har tastaturangst. Det vil være muligt at lave et præsentationsskilt i A-format og farver. Skiltet lamineres og monteres på træplade. Aften i magiens tegn Aftensmaden indtages i TIB. Herefter»Bordet Rundt«ved TS-formand Poul-Erik Clausen. Efterfølgende trylleri, musik, hygge og afgang i fælles bus til Nyhavn. I Nyhavn indkvarteres tilrejsende på skibene. For natteravne muligvis besøg på en af de lokale sidegadeknejper, før søvnen trænger sig på. Søndag bliver vi endnu klogere Vi kender det alle: reparationsarbejde der venter, og økonomien er klemt. Søndag formiddag er der foredrag v. Per Hjort (journalist, redaktør i TS samt forretningsfører i Træskibenes Fond) + Ole Vistrup, der er formand for Skibsbevaringsfonden og formand for SME (Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer). De kompetente herrer vil fortælle om fundraising, optagelse af skib i Dansk historisk Skibsregister, (momsfritagelsesmuligheder ved værftsarbejde), Træskibenes Fond etc. Vi låner lokaler hos Sømændenes Forbund tæt på Nyhavn. Og mættes til sidst Inden vore vande skilles, byder Nyhavns Skipperlaug på en varm frokostanretning. Herefter: Farvel og tak Tilmelding til arrangementet foregår via TS hjemmeside: Eller via denne tilmeldingsblanket.

11 Program Mødested TIB, Mølle Allé, 00 Valby Tæt på Valby Station (IC-/S-tog/Abildskou) Lørdag. marts Indskrivning og betaling Frokostbuffet Værkstedsaktiviteter Skipperlabskovs + kaffe og kage »Bordet rundt«ved TS-formand Poul- Erik Clausen Hygge og underholdning med musik og magi.00 Samlet afgang til Nyhavn. Indkvartering på skibene eller lejlighed i Nyhavn. For natte ravne besøg på en af sidegadeknejperne. Søndag. marts.00 Morgenmad i Nyhavn Foredrag om fundraising, Dansk historisk Skibsregister, momsfritagelse af skibe. Oplæg v. Per Hjort og Ole Vistrup i Sømændenes Forbund,Herluf Trollesgade, tæt på Nyhavn Chili con carne. Herefter farvel og tak! Tilmelding Tilmelding via TS s hjemmeside: senest 1/ 00. Alternativt kan skemaet til højre udfyldes og sendes til TS-sekretariatet Pris for deltagelse kr. pr. person (eksklusive drikkevarer). Prisen inkluderer mad samt overnatning i skib i Nyhavn. Skibene er opvarmet, men husk sovepose! Tilmeldingsblanket Skibets navn: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Antal deltagere: Ønsker overnatning: Ja Værkstedstilbud Nej Tanken er at man kan cirkulere i de forskellige værksteder. Sæt kryds ved de aktiviteter, du/i ønske at deltage i. Bemærk dog, at deltagere, der gerne vil lære at opstarte en hjemmeside, må forvente at være i dette værksted hele eftermiddagen. Husk desuden at få oprettet et domænenavn forinden, fx På skipperlaugets hjemmeside er anført guidning til hvordan du får navngivet din kommende hjemmeside. Tovværksarbejde: takle, splejse, lave abehånd, tyrkerknob, wiresplejs Træværksarbejde: isætte en lus, slå dæk med værk Præsentationsskilt til skibet: Layout i A, lamineret og monteret på træplade Visitkort med billede af skibet + faktuelle data Lære at lave en hjemmeside

12 Udskiftning af spigre På tre mindre fartøjer har Frank Steinbeck fra Havnsø Værft i år afsløret ikke færre end.000 tærede spigre. Hvis de tre skibe er repræsentative for den danske træskibsflåde, er det vist på tide, at mange fartøjer bliver gennemgået for tærede spigre. Her fortælles, hvordan det gøres. Af Frank Steinbeck Vagt i gevær i nutidens ører vækker dette udråb nok mest undren over udtryksformen og måske lidt nysgerrighed om årsagen. Det angår spigrene i vore klædningsplanker. Hvis jeg med få ord kunne gøre det klart, hvor kritisk spigertilstanden er i træskibsflåden, så stod de her. I stedet vil jeg beskrive, hvordan kontrol og skift af spigrene foretages. Selv om praktiske metoder er svære at formidle, vil de fleste komme langt med kombinationen af en nyspulet bund, masser af opmærksomhed og indholdet i denne artikel. Jeg må appellere til, at man afprøver de beskrevne metoder, som alene i år har afsløret over.000 tærede spigre på blot tre mindre fartøjer. Et godt spigertilsyn har indlysende fordele. De

13 løstsiddende planker bliver fikserede, tendensen til at»tygge værk«stoppes, behovet for kalfatring reduceres, og kølsprængning forsinkes. Hundreder af små»sivere«tætnes, og selv om skibet før var tæt, kan det nu blive tørt og uden svamp. Skroget styrkes i forhold til pres fra riggen, og forlis ved spidsbelastninger forhindres. To kraftige skruetrækkere slås ind ved kanten af spigerhovedet. Eftersyn af bundens spigre Tilsynet starter efter ophaling og trykspuling. Når bunden har tørret i - timer, løber du en hurtig tur rundt om skroget og sætter en kridtring om de steder eller punkter, der stadig er fugtige. På en 0-tonner typisk mellem og 0 små ringe. Næste morgen er nuancerne i bunden helt ensartede, men kridtringene står der og er udgangspunkt for spigertilsynet. Sæt lidt system i jobbet. Start fx fra agterstævnens spunding i bagbord og vælg et begrænset afsnit af bunden, fx til beddingsvognens nærmeste tværvange. Tilse først de spigre i dit delområde, som fik en kridtring, og tag lige stikprøver længere væk. Hvis du finder et dårligt spiger, så tjek nabospigrene både i spantet op og ned og planken langs. Dårlige spigre følger ofte en af delene. Ved at brække over undersænkningens kant løsnes spigerets greb. Spigeret tvinges ud med skruetrækkerne. Kontrol af det enkelte spiger Med en lille og skarp skraber fjernes lag af maling og skidt, så cementproppen over spigeret erkendes klart. Med en kløfthammer slås en stærk syl ind ved kanten af proppen, som»vippes«ud. Alle rester af cement krattes og slås væk med sylespidsen. Ofte ryger sylen straks i et mudderfyldt hul, når cementen fjernes. Hvis ikke, fritlægges hele spigerhovedet. Nu slås spidsen af sylen ind ved kanten af spigerhovedet. Forsøg derefter at rokke med spigerhovedet ved at vippe med sylespidsen der skal lægges lidt kræfter i. Der vil typisk ske én af tre ting: 1: Hovedet falder ud næsten af sig selv. : Spigerhovedet rokker, men Og trækkes ud med en kniv- eller hovtang, når hovedet er frit. 1

14 Hvis der ikke er noget materiale at bore i, snittes en konisk fyrrepind, der slås i det gamle spigerhul. virker ellers fast. : Spigerhovedet sidder godt fast, og svarer tungt ved direkte slag med sylen på hovedet. I det tilfælde, hvor hovedet rokker, men ikke umiddelbart følger med ud, slås to kraftige skruetrækkere ind under kanterne af spigerhovedet. Ved at»brække«over undersænkningens kanter, løsnes spigerets greb, og det bearbejdes så langt ud, at det kan nås med kæberne fra en knib- eller hovtang. Undervejs i manøvren kan spigeret løsnes ved at slå det tilbage ved hjælp af poorhammeren. Lidt længere ude kan kløfthammeren få godt fat. Forsøg at trække spigeret ret ud frem for at knække det. Det er vigtigt, at du mærker tomme huller op med det samme. Hvor et spiger er hevet ud eller allerede var væk, sættes et stort kryds med kridt, inden du fortsætter. Spigre, hvor hovedet gav efter, men ikke kunne lirkes ud med magt, mærkes med»p«. Det betyder at spigeret skal poores efter. Spigere, der knækker under udtrækning, eller hvor hovedet er tæret væk, mærkes med»px«. Det vil sige, at stumpen poores ind, og der isættes nyt. Usædvanligt store hoveder mærkes»b«for bolte, som skal erstattes af tilsvarende bolte. At afdække spigrenes tilstand i et fartøj kræver en opmærksom og vedholdende person. Med godt værktøj og en brugbar manual er det alligevel en drømmeoplevelse for træskibsentusiaster og friluftsfolk. Et par ord om værktøjet. Skraberen skal være handy, men stærk i godset og med god plads mellem skæret og skaftet, så møget kan komme væk og knoerne holdes godt fri. Sylen er en ret stumpt spidset mm skruetrækker, -1 cm lang plus håndtaget. Poorhammeren må ikke være særlig tyk i spidsen, da den til dette brug kan dykke lidt dybt i træet. Godt skrivekridt kan samles i kilovis visse steder, eller fed farvekridt kan købes i byggemarkeder. Ny tilspigring Når du felt for felt har fyldt bunden med krydser og enkelte»p«er og»px«er, skal de nye spigre i. Det er strengt forbudt at overse bare ét hul. Sæt lidt system i jobbet. Start fx fra agterstævnens spunding ved kølen i bagbord. Hvis de udtrukne spiger måles til, fornys som hovedregel med spigere. Sæt et bor i en skruemaskine. Vælg ca. mm tyndere bor end tykkelsen for den valgte spigerstørrelse. 1

15 Tv.: I»Px«-mærkede huller, altså knækkede og hovedløse spigre, dykkes jernrester ind med poorhammeren. Samtlige huller spartles til med en cementblanding, fx fliseklæb. Bor op i det afkrydsede hul. Boret bruges som føler eller sonde til bestemmelse af hullets tilstand. Hvis boret faktisk borer i noget typisk en blanding af træ og rust eventuelt med en gnuflende lyd af jern, så spigres direkte i det udborede hul. Hvis boret blot forsvinder uden anden modstand end mudder, skal hullet pindes med en lang, konisk tilsnittet fyrrepind. Den slås godt i og knækkes i bunden af undersænkningen. Bor et kort stykke ind i pinden og islå nyt spiger. Bor og pind kun få huller ad gangen for at bevare overblikket. I»Px«-mærkede huller, altså knækkede og hovedløse spigre, dykkes jernrester ind med poorhammer. Derefter forbores i samme undersænkning og slås spiger i. De nye spigre slås 1/ ind med håndmukkert. Tilkald en god makker til at holde poor-hammeren og slå spigrene til med langskaftet mukkert. De»P«-mærkede får bare et enkelt hårdt dyk. Samtlige huller spartles med en cementblanding fx fliseklæb. Undlad sika eller anden gummi. Det klæber hårdt på spigeret, men slipper hurtigt træet og er irriterende at komme tilbage til. Den, der overlades spartlingen, skal formanes om inden ifyldningen at se op i hvert enkelt hul, om der nu også er spiger i. Få manglende spigre kan være fatalt En 0-tonner kan gås grundigt efter på to mandedage. Hvis der mangler mange spigre, tager det 1- dage at slå i og spartle ud. Ofte mangler relativt få spigre i et skib, men de kan være koncentrerede om enkelte planker, og hvis bare én planke slipper taget, kan det gå rigtig galt. Spigre tilses og skiftes før ny kalfatring, da ny tilspigring kan løsne gammel kalfatring. I gammel tid blev spigerhoveder plettet med kultjære inden spartling. Hvis du er utryg ved hele manøvren, så gør selv det sikre. Skrab spigerrækkerne fri for maling, slå cementpropperne ud, lad en erfaren tjekke og spartl selv op. Tænk på, at de nye spigre holder 0-0 år, at årlig kalfatring reduceres, at de næste mange års spigertjek er hurtige og nemme, og at skuden sejler sikkert. Timerne kan ikke bruges bedre. 1

16 Spørgsmål og svar om spigring? Det er vel godt nok at slå en spids dorn i cementproppen. Hvis det giver en hård lyd af jern, er spigeret vel sundt.! Absolut nej. Et spigerhoved alene kan svare præcis ligesom et intakt spiger.? Skal der vikles værk under spigerhovedet.! Nej, værket virker som en væge og lægger en evig ring af fugt om spigeret. Hovedet tærer væk, men resten er tilbage. Det er også unødvendigt for tætheden. Mindst.000 skiftede spiger siden år 000 og alle de tidligere er bevis nok ingen værk om spigre som hovedregel.? Dårlige spigre viser sig automatisk ved at græde, når bunden ellers er tørret, ikke..! Nej, kun ganske få dårlige spigre røber sig på den måde. Gode spigre kan endda finde på at græde. Især kan nyligt skiftede trække med lidt rust.? Skal de nye spigre være nummeret større.! Nej, spanterne flækker bare. Derfor kun ved særligt store huller, hvor almindelig pinding synes utilstrækkelig, og hvis der er sandsynlighed for særligt kraftigt tømmer at spigre i (bjørne, bundstokke under motor, stævne, køl mod enderne).? Spigerhovedet er væk, men spigerresten sidder hårdt i planken eller spantet.! Dyk spigerstumpen med poorhammer, ikke for hårdt. Start forboring langs det gamle spiger, men i en anelse anden retning. Slå nyt i som normalt.? Spigerhovedet er usædvanligt stort.! Det er en stubbolt og skal behandles som et meget stort spiger. Kan også være en gennemgående klinkbolt, og skal eventuelt fornys med en spændbolt.? Hullet efter det trukne spiger viser en sær retning.! De sidste spanter til fartøjets ender er kantspanter. Spigre i kølkammen er ofte vist meget vandrette.? Nederste range har store synlige bolte ved stævne. Rusten driver, men de kan ikke vrikkes med.! Det er klinkbolte, oprindeligt med klinkskiver som kan være borttærede, sat gennem stævn og tvillingebord i sb og bb. Slå hårdt på bolteenderne fra side til side. Hvis bolten giver efter, skal den udskiftes.? Efter års besigtigelse trækker det samme spiger 1

17 stadig fugt, men sidder urokkeligt?! Det betyder forvitret træ omkring spigeret. Tril en tilpas kugle værk (str. hasselnød) og slå den hårdt i spigerhullet med poorhammeren. Det er en nødløsning, og der må højest være tre af den slags på skibet.? Efter spigertrækning er hullet stort, irregulært og frønnet.! Udpinding virker kun i spantet. Spigeret skal»bide«i planken mindst 1/ inde. I tvivl om tæthed omkring»plørehuller«i halvmøre planker vikles en beskeden tot værk under spigerhovedet. Vurdér lige plankens helhedstilstand.? Jeg finder spigre de mærkeligste steder.! Der er ekstra bundstokke, og spigre, under motoren. Ekstra spigre i bjørne for og agter. Damkuttere, også ombyggede, har en vandret stribe i kimmingen midtskibs. Det forstyrrer det regulære ribbensmønster set udefra, spigre i kantspanter ligeså.? 00 spigre! Der må være fejlstrøm i mit skib, selv om der blev udført megatest sidste år.! Nej, dit skib er bygget i 1. Der er bare 0 års vedligeholdelse at indhente.? Er der noget at komme efter, når både Skibstilsyn og tømrere siger god for skibet.! Desværre er svaret ja. 1

18 Skibsportrætter fra Marstal Søfartsmuseum Forenagterskonnerten Museumsleder ved Marstal Søfartsmuseum Erik B. Kromann viser skibsportrætter fra museet og fortæller om de viste skibstyper. Af Erik B. Kromann I slutningen af 0-tallet begyndte danske skibsfartskredse så småt at anskaffe tomastede skonnerter, og efterhånden blev typen ret talrig. En tomastskonnert uden råsejl bortset fra en bredfok benævnes sletskonnert. Den kaldes også en forenagter efter det amerikanske fore-and-aft, hvad der henviser til, at sejlføringen er stagsejl eller bomsejl og altså ikke squaresejl eller råsejl. Forenagterskonnerten er et tomastet fartøj, hvor den agterste mast, stormasten, er længere end fokkemasten. Skibet fører, ud over en evt. bredfok, ingen råsejl. Bredfokken anvendes nærmest i lighed med en spiler i vore dages lystbåde og tæller ikke med i betegnelsen. Forenagterskonnerten er rigget med to to-delte master, med gaffelsejl og gaffeltopsejl. I nogle tilfælde riggedes forenagteren med pælemaster, og når dette kombineredes med et jagtbygget skrog, kaldtes skibet for en jagtskonnert. Enkelte af de ældste forenagtere var forsynet med et mindre råsejl under godset, denne type kaldes for skværtopsejlsskonnert. Det klipperbyggede skrog benyttedes oprindeligt til disse skibe, dog udviklede skibsbygmestrene i Marstal et jagtbygget skrog til typen. I virkeligheden var dette en hel naturlig udvikling videreført fra jagten og dennes forlængede storebror galeasen. Denne type skrog, det jagtbyggede, anvendte marstallerne desuden senere til tremasterne. Det jagtbyggede skrog benævnes i udlandet Marstaltypen. Den første jagtbyggede skonnert var Johanne Caroline, kaldet»mageløs«, ifølge bilbrev dateret Den var bygget af skibsbygmester Lars Jensen Bager, Marstal til skipper Johan Albertsen sammesteds. Størrelsesmæssigt lå skonnerterne på en 0-0 brt. for de skonnerter, der lå i nærfarten, og en snes tons større for dem, der lå lidt længere væk fx på Islands-farten. En del af marstalflådens forenagtere, der var bygget til Newfoundlands-farten som f.eks. BONAVISTA, var som regel en tak større og målte op til 0 ts. brutto. Gennemsnitstonnagen på marstalflådens ca. 0 forenagtere ligger på brutto. Den her viste forenagter, der står Skagen ind for en rum vind, er skonnerten ZEUS, bygget 10 af skibsbygmester L. J. Bager, Marstal og søsat samtidigt med den af de fleste kendte skonnert ARON fra samme mester fra den skibsbygningsplads, hvor BONAVISTA står under renovering i dag. ZEUS, der var på brt. og beregnet på nærfarten, var bygget til lokal skibsfører M.S. Sørensen. Den blev afhændet 11. Efter at have sejlet som svensk motorgalease en del år solgtes den i 11 til tysk flag for genoprigning, men led samme skæbne som så mange andre medsøstre i samme situation og gik til. Heldigvis led Aron ikke samme skæbne. Den sejler i dag rundt som flot repræsentant for den størrelse forenagtere. Billedet er malet af styrmand og marinemaler H.A. Hansen, Marstal. Søfartsmuseet har godt 0 skibsportrætter fra hans hånd. 1

19 Zeus af Marstal Captn. M.S. Sørensen 1

20 GRØNNE ERNA blev heldigvis reddet Hvis ikke Skibsbevaringsfonden var trådt til, havde snurrevodskutteren GRØNNE ERNA ikke eksisteret i dag. Det gør den heldigvis, og selv om fondens pant i dag overstiger skibets reelle værdi, sejler GRØNNE ERNA fornøjet rundt med musik og sang i sit kølvand. Tekst og tegninger: Arne Gotved GRØNNE ERNA er en BRT snurrevodskutter fra Esbjerg, bygget som rent sejlskib i 10. Skibet fiskede fra Esbjerg frem til 1, hvorefter det blev handlet nogle gange og i 1 overtaget af Rederianpartsselskabet Grønne Erna, der siden har besejlet de hjemlige farvande i sommermånederne med musik og sang i kølvandet. GRØNNE ERNA gennemgik for ti år siden en totalrestaurering og fremstår i dag, som den blev bygget for 0 år siden. Kutteren er et af de TS-fartøjer, der ville være gået til, hvis vi ikke havde haft Skibsbevaringsfonden. Fondens udlån er på godt, mill.kr, så vi må i dag konstatere, at anpartshaverne er blevet forpagtere med løbende vedligeholdelsespligt, fordi lånet ikke er nedskrevet i takt med skibets løbende forfald, og i dag overstiger skibets handelsværdi. Men GRØNNE ERNA blev reddet, frivilligt fredet og er en fornem repræsentant i vores sejlende kulturarv. På trods af den urimelige finansieringsform kan man dog ærgre sig over, at Skibsbevaringsfonden stadig får alt for få kroner at gøre godt med i forhold til de bevaringsværdige TS-fartøjers behov. At Fonden dertil har valgt at udlåne nogle af de sparsomme midler til projekter, der har mulighed for at skaffe hjælp fra anden side museumsfartøjer f.eks. og i sidste omgang en kommunalt ejet og drevet færge, gør ikke sagen bedre. Projekterne er absolut støtteværdige, men de beskærer de midler, der set fra mit skibsdæk oprindeligt var beregnet som hjælp til selvhjælp til private, der ikke har mulighed for anden hjælp. Der er god grund til at bakke op om det nye Træskibenes Fond i håb om, at den betrængte flåde ad den vej kan få suppleret Skibsbevaringsfondens midler og derved mulighed for at overleve uden alt for mange ophugninger og forlis. 0

21 1

22 TS-havne 00 For at opnå friplads i havnene skal skibet være optaget på TS fartøjsliste samt føre TS-standeren. Desuden skal der føres en mærkat på forkant af forreste mast. Mærkaten udsendes til hvert enkelt skib, når kontingentindbetalingen er registreret. Mærkaten er selvklæbende og skifter farve hvert år. Under rubrikken»lokal TS«er oplyst navn på TS-lokalfolk, som vil være behjælpelige med oplysninger om lokale forhold. De havne, som ikke har denne rubrik, har ikke tilknyttet en lokal TS-person. De fleste havne oplyser, om de giver friplads eller ej til udenlandske TSfartøjer. Havne, hvor denne rubrik ikke optræder, har ikke meddelt os deres stillingtagen til udenlandske TS-fartøjer. Redaktionen af denne oversigt er afsluttet midt i november 00. Eventuelle ændringer vil løbende blive oplyst på TS hjemmeside. Assens Havn Position: 1, N - 0, E Telefon: VHF: Nej Antal fridøgn: døgn EL: 0 V i begrænset omfang. 0 V mod betaling ( kun på en kaj) Vand: Frit fra 1, haner. Med havnens slanger mod betaling Bad: Ja, kr.,00 for min. Diesel: Kun i lystbådehavn ellers med tankvogn Indkøbsmuligheder: Ja Lokal TS: Jørgen Josephsen, Tlf.: 1 Værd at vide: Ved anløb af større fartøj, er det en fordel at melde dette i forvejen: Ved tømning af spildevand, skal dette meldes timer før ankomst og mod betaling for fartøjer, der ikke betaler havneafgift Udenlandske TS fartøjer: Ja, hvis de er dansk bygget Bogense Havn Position:, N - 0, E Telefon: 1 og VHF: Ja Antal fridøgn: døgn EL: Gratis, dog ikke til opvarmning Vand: Gratis Bad: Ja, kr.,00 på Østre Mole og i Marina Diesel: Marinaen Indkøbsmuligheder: 00 til 00 meter TS-kaj: Østmolen og erhvervskaj ved værftet Udenlandske TS fartøjer: Ja, hvis de er dansk bygget Brøndby Havn Position:, N -, E Telefon: 0/ 0 VHF: Lytter på og 1 fra 1.maj - 0.sept. Antal fridøgn: overnatninger EL: 0 kr. pr. nat. Kun amp. til gæster Vand: Ja Bad: Ja, kort trækkes i automat Diesel: Ja, kontakt havnekontoret Indkøbsmuligheder: km TS-kaj: Ja, 0 m øst for molehoved ved TSstander Værd at vide: Kontakt Turistkontoret Udenlandske TS fartøjer: Ja Dragør Havn Position:, N- 0, E Telefon: 0 VHF: Ja, lejlighedsvis Antal fridøgn: og kun for fartøjer der drives ukommercielt EL: Ja Vand: Ja Bad: Ja Diesel: Ja Indkøbsmuligheder: 00 meter Værd at vide: Anløb skal meldes på telefon dagen før. Gæstefartøjer skal melde sig på havnekontoret snarest efter ankomst. Åbningstider: -. -,1-1.0 og 1-1 Dybvig Havn, Fejø Position:, N -, E Telefon: VHF: Nej Antal fridøgn: døgn pr. år EL: Ja Vand: Ja Bad: Ja Diesel: Ja Indkøbsmuligheder: 00 m TS-kaj: Gerne den østlige i bassinet Lokal TS: Marie Bengtson 1 Værd at vide: TS er meget velkommen i Dybvig. Der er et arbejdende træskibsværft, som både laver reparationer og nybygninger Andet: TS kapsejlads. august 00 Museumshafen Flensborg Position:, N - 0, E Telefon: mobil VHF: Nej Antal fridøgn: døgn EL: Efter måler Vand: Der betales et mindre beløb for vand Bad: Ja, 0,0 euro Diesel: Forefindes i Flensborg Havn Indkøbsmuligheder: meter TS-kaj: Anløb skal meldes dagen før på telefon eller hytten under TS- standeren Lokal TS: Gerd Bürker, VAAR, Tlf.: 00 Værd at vide: Efter de fridøgn får du en rimelig pris i aftale med havnekontoret. Ved længerevarende ophold aftales dette med havnefogeden Udenlandske TS fartøjer: JA, men husk at læse under værd at vide Fregathavnen Ebeltoft Position:, N - 0,1 E Telefon: ( ) VHF: Nej Antal fridøgn: døgn EL: Ja, 0 V standere med CE-stik. Der afregnes efter måler (indbygget i standeren) Vand: Ja, haner med mm gevind-studs. Ved større mængder afregnes pr. m. Bad: ja, adgangskort hentes på Fyrskib XXI eller i billetsalget. Bad koster kr.pr. person. Diesel: Nej Indkøbsmuligheder: Ja, alle muligheder inden for kort afstand TS-kaj: E-lige bro - det er tilladt at fortøjre

23 til Fyrskib XXI. Lokal TS: Torben Kirkegaard 1 Værd at vide: V-lige bro er forbeholdt værftet. Midtermolen er forbeholdt større fartøjer og kan anløbes efter aftale. Vær opmærksom på, at midtermolen ikke er frihavnsområde og at der ved anløb afregnes entrébillet til Fregatten for hver person om bord. Udenlandske TS fartøjer: Ja Andet: Venligst føre stander og årsmærke synligt. Hvis ikke afregnes der efter gældende takster. Fåborg (delvis frihavn) Position: 0, N - 1, E Telefon: 0 0 (Efter åbningstid stilles der om til mobil) VHF: Ja, når kontor er bemandet Antal fridøgn: Ingen - Det koster kr. 0,00 pr. person / døgn, dog max. Kr. 10,00 EL: Blåt stik er strømmen inkl. - ekstra afgift for kraftstik Vand: Gratis Bad: Poletautomat kr.,00 for min. Diesel: Ja, - samt benzin og gas - Q station på havnen Indkøbsmuligheder: meter - alle supermarkeder TS-kaj: Bestil venligst plads på forhånd Lokal TS: Peter Ladefoged 1 Værd at vide: Ligger centralt - kan klare det meste - skibs og bådværfter, motor reparation og sejlmager Udenlandske TS fartøjer: Ja, alle udenlandske, også Museumshafen Flensburg osv. Andet: Vi yder en vidtstrakt service af enhver art, som de mange skibe, der har været her, har været tilfredse med. Gedser Havn Position:, N -, E Telefon: Havnefoged kontaktes før anløb VHF: HX Antal fridøgn: døgn EL: Ja, afregnes efter måler Vand: Ja, kr. pr. m Bad: Ja, møntautomat kr/bad Diesel: Ja. I fiskerihavnen er der kun erhvervsdisel. Ellers henvises der til lystbådehavnen. Indkøbsmuligheder: Ca. 0 meter TS-kaj: Hvor der er plads. Ellers prøv lystbådehavnen ved Bro A Lokal TS: Havnefoged Gerhard Kähler. Tlf.: 1 Værd at vide: Udenlandske TS fartøjer: Ja. Ikke charterskibe, de afregner normalt Andet: Se havnens hjemmeside på www. sydfalster.dk. Klik på erhverv og turisme Glyngøre Havn Position:, N - 0 1, E Telefon: 0 / 1 VHF: Nej Antal fridøgn: døgn EL: Ja Vand: Ja Bad: Poletter købes af havnefogeden eller havnegrillen. Inkl. betaling af havneafgift Diesel: Efter aftale Indkøbsmuligheder: 0 m TS-kaj: Hvor der er plads Lokal TS: Niels Chr. Olsen 1 Udenlandske TS fartøjer: Ja Andet: 0 kr. pr. nat (forbrug og afgifter) Haderslev Havn Position:, N -, E Telefon: Haderslev Turistbureau 0 VHF: nej Antal fridøgn: døgn EL: Kun efter sælig aftale. Betales efter trafikhavnens takster Vand: Kun efter aftale og efter trafikhavnens takster Bad: Ja Diesel: Ja Indkøbsmuligheder: 00 meter TS-kaj: Vestlige ende af industrihavn Lokal TS: Torbjørn Kristensen / 01 Værd at vide: Turistkontor på havnen Udenlandske TS fartøjer: Ja Hadsund Havn Position:, N - 0,0 E Telefon: VHF: Nej Antal fridøgn: døgn EL: Ja, mod betaling Vand: Ja, mod betaling Bad: Ja, i sejlklubben Diesel: 00 meter eller i sejlklub Indkøbsmuligheder: 0 meter TS-kaj: Træbro, lige vest for Hadsundbroen. Lokal TS: Havnefoged Poul Flohr Værd at vide: Bliver udleveret af Havnefogeden Udenlandske TS fartøjer: Ja Andet: God plads også til store lystbåde, dog ikke ved den vestlige mole. Hasle Havn Position:, N - 1, E Telefon: 1 VHF: Kanal Antal fridøgn: døgn EL: Gratis Vand: Gratis Bad: 00 meter - kr.,00 Diesel: Ja, - henvendelse til havnefoged Indkøbsmuligheder: 0 meter TS-kaj: Fiskerihavn I - det sydlige bassin Lokal TS: Finn Sonne Hansen Havnsø Havn Position:, N - 1, E Telefon: 1 (-) mobil: VHF: Nej Antal fridøgn: døgn EL: Ja Vand: Ja Bad: Ja Diesel: Ja Indkøbsmuligheder: ja, ca. 0 m TS-kaj: Nej Lokal TS: Anders Gorm Hansen JUTLANDIA tlf. 1 0 Værd at vide: Flot natur. Kro/restaurant. Nekselø, som er fredet er også et besøg værd - afstand sm. Udenlandske TS fartøjer: Ja Hirtshals Havn Position:, N - 0, E Telefon: 1 VHF: Kanal og 1 Antal fridøgn: Ubegrænset EL: 0V AMP/0V AMP Vand: Ja Bad: 00 m Diesel: Ja

24 TS-kaj: Nej Lokal TS: Svend Lykke 1 Hobro Havn Position:, N - 0, E Telefon: Hovednr. VHF: Nej Antal fridøgn: døgn EL: Nej Vand: ja Bad: Ja, mod betaling Diesel: Nej Indkøbsmuligheder: Gode og på gå-afstand TS-kaj: Syd Værd at vide: Havnen er tæt på byen. Mange seværdigheder, bl.a. ved havnen Udenlandske TS fartøjer: Ja Holbæk Havn Position:, N -,0 E Telefon: 0 VHF: Nej Antal fridøgn: døgn EL: Ja Vand: ja Bad: Ja, mod betaling Diesel: 00 m til tankstation Indkøbsmuligheder: 00 m TS-kaj: Vesthavnen + vestlige trafikhavn (Holbæk Ny Havn) Lokal TS: Poul Pilegaard 0 Værd at vide: Gode ankringsmuligheder vest for havnen Udenlandske TS fartøjer: ja Andet: Toilettømningsstationer Holstebro-Struer Havn Position:, N - 0, E Telefon: 0 VHF: Kanal 1 Antal fridøgn: (velholdte skibe) EL: kr. pr. døgn Vand: kr. pr. døgn Bad: I servicebygningen i lystbådehavnen. Kr. Nye automater kr. Diesel: Ja Indkøbsmuligheder: 0 m TS-kaj: I lystbådehavnen. Sydkajen i gamle havn Lokal TS: Henrik Hersom, 1 / 0 Værd at vide: Skibe med dybgang over, m skal bestille plads. Rejser man fra sit skib aftales det med havnefogeden Udenlandske TS fartøjer: Nordkajen og Oliekajen i Østre Havn er terrorsikret. Anløb kun med tilladelse Isegran Museumshavn (Frederiksstad) Position:, N -, E Telefon: el VHF: Nej Antal fridøgn: eller efter aftale EL: Ja Vand: Ja Bad: Ja, 00 m Diesel: Ja, tilkald Indkøbsmuligheder: ca. 00 m TS-kaj: m ved Isegran Lokal TS: Knut Sørensen 00 Værd at vide: Se Andet: Der er træskibsværft, rig og sejlmagerværksted (Maritime Center Fredrikstad A/S Kerteminde Havn og Marina Position:,1 N - 0,1 E Telefon: VHF: Ja, i kontortiden Antal fridøgn: Ubegrænset, OBS! henvendelse påkrævet, så vi kan registrere anløbet EL: Ja, officiel kr.,00 pr. påbegyndt timer Vand: Ja, ingen betaling, medmindre der er mange m Bad: Ja, Depositum kr. 0,00. mindstekøb kr. 0,00 = incl. min. bad Diesel: Ja, kortautomat. Ingen sedler Indkøbsmuligheder: Ja, alle muligheder inden for kort afstand Lokal TS: Kristian Fribo, Værd at vide: Anløb skal anmeldes inden ankomstdagen kl..00, hvis der skal være mulighed for plads. Alle er velkomne til at tage chancen. Udenlandske TS fartøjer: Ja Andet: Ret til ændringer forbeholdes Klintholm Fiskerihavn Position:, N -,0 E Telefon: mobil: VHF: Nej Antal fridøgn: Efter aftale. EL: Ja Vand: Ja Bad: poletter kan købes på havnekontoret Diesel: Ja Indkøbsmuligheder: ja, ca. 0 m TS-kaj: Ja Værd at vide: Dårlige forhold ved sydvestlig vind Klippans Ångbåtsbrygga Göteborg Position: 1, N -, E Telefon: VHF: Nej Antal fridøgn: Efter aftale. EL: Ja Vand: Ja Bad: Nej Diesel: ja, på marinudsalg ved søen 00 m Indkøbsmuligheder: Nej TS-kaj: ja Værd at vide: Caféfartyget EDUARD MELIN findes i havnen Korsør Havn Position: 0,1 N - 0, E Telefon: 00 VHF: Kanal Antal fridøgn: døgn pr. år EL: Ja, betaling efter måler, der betales for tilslutning og minimumsforbrug Vand: Ja, ved visse kajer - betaling efter måler. Der betales for tilslutning og minimumsforbrug Bad: Nærmeste bad ved lystbådehavnen Diesel: Ved lystbådehavnen Indkøbsmuligheder: Ja TS-kaj: Kaj Lokal TS: Havnekontoret har åbent 000 til 10. Henvedelse vedr. El og vand i åbningstiden Værd at vide: Mindre fartøjer henvises til lystbådehavnen, som ikke er frihavn Udenlandske TS fartøjer: Ja Køge Havn Position:, N -,0 E Telefon: 0 VHF: Kanal 1 og (kun i kontortiden) Antal fridøgn: døgn EL: Efter måler Vand: kr. pr. ton, min. t. Bad: Nej

Årbog 2012 December 2012. Årgang 41 nr. 5 ISSN 0905-1635. Det var det..og hvad så? Marstal Pinselørdag 2012.

Årbog 2012 December 2012. Årgang 41 nr. 5 ISSN 0905-1635. Det var det..og hvad så? Marstal Pinselørdag 2012. Årbog 1 December 1. Årgang 1 nr. ISSN 9-1 Det var det..og hvad så? Marstal Pinselørdag 1. Foto: Robin van Son REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved, Viborggade, th, København Ø 1 andrea@ts-skib.dk Grafiker:

Læs mere

Årbog 2007 December 2007. Årgang 36 nr. 5 ISSN 0905-1635

Årbog 2007 December 2007. Årgang 36 nr. 5 ISSN 0905-1635 Årbog December. Årgang nr. ISSN 9-1 Vikingeskibsmuseets Áttamannafar TROLLE for fuld maskine i sekundmeter. Foto: Werner Karrasch REDAKTIONEN: Redaktør Per Hjort, St.Karlsmindevej 1, 9 Hundested ph@cervus.nu

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN Maj 2008 Årgang 37 nr. 2 TS TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN LANDSFORENINGEN FOR BEVARELSE AF ÆLDRE BRUGSFARTØJER TS-bestyrelse Formand Poul-Erik Clausen Karetmagerstien 3 8400 Ebeltoft 8634 2688/2339 3123 arkitekten@softhome.net

Læs mere

Februar 2012 Årgang 41 nr. 1 ISSN 0905-1635. Sommerlængsel, fra Skibsdage på Fejø 2011. Foto: Egon Hansen

Februar 2012 Årgang 41 nr. 1 ISSN 0905-1635. Sommerlængsel, fra Skibsdage på Fejø 2011. Foto: Egon Hansen Februar 2012 Årgang 41 nr. 1 ISSN 0905-1635 Sommerlængsel, fra Skibsdage på Fejø 2011. Foto: Egon Hansen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved, Viborggade 74, 2th, 2100 København Ø, 22 75 51 35 andrea@ts-skib.dk

Læs mere

Årbog 2009 December 2009. Årgang 38 nr. 5 ISSN 0905-1635. Smakker fra FTSF ved Snekkersten, foto: Sven Bülow

Årbog 2009 December 2009. Årgang 38 nr. 5 ISSN 0905-1635. Smakker fra FTSF ved Snekkersten, foto: Sven Bülow Årbog 2009 December 2009. Årgang 38 nr. ISSN 090-13 Smakker fra FTSF ved Snekkersten, foto: Sven Bülow REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved, Nøjsomhedsvej 7, kld. tv., 2100 Ø 227 13 andrea@ts-skib.dk Grafiker

Læs mere

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635 Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow REDAKTIONEN: (pr. 15.01.09) Redaktører: Andrea Gotved, Esrumvej 17a,II., 3000 Helsingør 2275 5135 andrea@ts-skib.dk

Læs mere

April 2010 Årgang 39 nr. 2 ISSN 0905-1635. Odden Havn, forår 2010. Foto: Flemming Olsen

April 2010 Årgang 39 nr. 2 ISSN 0905-1635. Odden Havn, forår 2010. Foto: Flemming Olsen April 2010 Årgang 39 nr. 2 ISSN 0905-1635 Odden Havn, forår 2010. Foto: Flemming Olsen 1 REDAKTIONEN: Redaktør Andrea Gotved, Viborggade 74, 2. th., 2100 Ø 2275 5135 andrea@ts-skib.dk Grafiker Jesper Rossing,

Læs mere

Februar 2010 Årgang 39 nr. 1 ISSN 0905-1635. Lemvig, vinter 2010. Foto: Alexander Feirup

Februar 2010 Årgang 39 nr. 1 ISSN 0905-1635. Lemvig, vinter 2010. Foto: Alexander Feirup Februar 2010 Årgang 39 nr. 1 ISSN 0905-1635 Lemvig, vinter 2010. Foto: Alexander Feirup 1 REDAKTIONEN: Redaktør Andrea Gotved, Nøjsomhedsvej 7, kld. tv., 2100 Ø 2275 5135 andrea@ts-skib.dk Grafiker Jesper

Læs mere

Juli 2006 Årgang 35 nr. 3 ISSN0905-1635. Aftenstemning. Foto: Lise Fredebo

Juli 2006 Årgang 35 nr. 3 ISSN0905-1635. Aftenstemning. Foto: Lise Fredebo Juli 2006 Årgang 35 nr. 3 ISSN0905-1635 Aftenstemning. Foto: Lise Fredebo REDAKTIONEN: Redaktør Sven Bülow, Birkevænget 4, 3060 Espergærde 4052 9123 / 4913 3928 ts.red@teliamail.dk Kirsten Hjort, Løjtoftevej

Læs mere

Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635

Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635 Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635 Skibsdagene på Fejø trækker flere og flere TS-medlemmer, heldigvis også unge og endnu yngre. Læs om det spændende program i år, der netop har mange tilbud til

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN Marts 2008 Årgang 37 nr. 1 TS TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN LANDSFORENINGEN FOR BEVARELSE AF ÆLDRE BRUGSFARTØJER TS-bestyrelse Formand Poul-Erik Clausen Karetmagerstien 3 8400 Ebeltoft 8634 2688/2339 3123

Læs mere

April 2007 Årgang 36 nr. 2 ISSN0905-1635. Kalfatring og begning af stød - lige på mærket. Foto Sven Bülow

April 2007 Årgang 36 nr. 2 ISSN0905-1635. Kalfatring og begning af stød - lige på mærket. Foto Sven Bülow April 2007 Årgang 36 nr. 2 ISSN0905-1635 Kalfatring og begning af stød - lige på mærket. Foto Sven Bülow REDAKTIONEN: Redaktør Simon Hansen, Bygaden 72, Orø, 4300 Holbæk 2298 1674 / 5916 1674 post@simonhansen.dk

Læs mere

Juni 2012 Årgang 41 nr. 3 ISSN 0905-1635. BONAVISTAs stabelafløbning, lørdag den 26. maj i Marstal - sikke et fremmøde! Foto: Eric Erichsen

Juni 2012 Årgang 41 nr. 3 ISSN 0905-1635. BONAVISTAs stabelafløbning, lørdag den 26. maj i Marstal - sikke et fremmøde! Foto: Eric Erichsen Juni 2012 Årgang 41 nr. 3 ISSN 0905-1635 BONAVISTAs stabelafløbning, lørdag den 26. maj i Marstal - sikke et fremmøde! Foto: Eric Erichsen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved, Viborggade 74, 2th, 2100

Læs mere

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 Feltet set fra VIKTORIA af Roskilde, Rum Regatta på Flensborg Fjord, hvor vi snart mødes til pinse. Foto Jakob Juel Sørensen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved,

Læs mere

Oktober 2009 Årgang 38 nr. 4 ISSN 0905-1635. Nyhavns Kaffekop 2009, foto: Annette Dres 1

Oktober 2009 Årgang 38 nr. 4 ISSN 0905-1635. Nyhavns Kaffekop 2009, foto: Annette Dres 1 Oktober 2009 Årgang 38 nr. 4 ISSN 0905-1635 Nyhavns Kaffekop 2009, foto: Annette Dres 1 REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved, Nøjsomhedsvej 7, kld. tv., 2100 Ø 2275 5135 andrea@ts-skib.dk Grafiker Sven

Læs mere

Juni 2010 Årgang 39 nr. 3 ISSN 0905-1635. Eskadersejllads, Pinsestævne 2010, foto: Viggo Johansen, copyright viggfoto

Juni 2010 Årgang 39 nr. 3 ISSN 0905-1635. Eskadersejllads, Pinsestævne 2010, foto: Viggo Johansen, copyright viggfoto Juni 2010 Årgang 39 nr. 3 ISSN 0905-1635 Eskadersejllads, Pinsestævne 2010, foto: Viggo Johansen, copyright viggfoto 1 REDAKTIONEN: Redaktør Andrea Gotved, Viborggade 74, 2. th., 2100 Ø 2275 5135 andrea@ts-skib.dk

Læs mere

Februar 2007 Årgang 36 nr. 1 ISSN0905-1635

Februar 2007 Årgang 36 nr. 1 ISSN0905-1635 Februar 2007 Årgang 36 nr. 1 ISSN0905-1635 Fuldt lastet mod ukendte strande for en frisk agten for tværs.detalje af maleri. Ukendt kunstner. Foto: Sven Bülow REDAKTIONEN: (Redaktør) Sven Bülow, Birkevænget

Læs mere

September 2006 Årgang 35 nr. 4 ISSN0905-1635. Foto: Sven Bülow. Se tekst side 117

September 2006 Årgang 35 nr. 4 ISSN0905-1635. Foto: Sven Bülow. Se tekst side 117 September 2006 Årgang 35 nr. 4 ISSN0905-1635 Foto: Sven Bülow. Se tekst side 117 REDAKTIONEN: Redaktør Sven Bülow, Birkevænget 4, 3060 Espergærde 4052 9123 / 4913 3928 ts.red@teliamail.dk Kirsten Hjort,

Læs mere

Oktober 2010 Årgang 39 nr. 4 ISSN 0905-1635. Glade sejldage ved Fejø, sommer 2010. Foto: Annette Dres

Oktober 2010 Årgang 39 nr. 4 ISSN 0905-1635. Glade sejldage ved Fejø, sommer 2010. Foto: Annette Dres Oktober 2010 Årgang 39 nr. 4 ISSN 0905-1635 Glade sejldage ved Fejø, sommer 2010. Foto: Annette Dres 1 REDAKTIONEN: Redaktør Andrea Gotved, Viborggade 74, 2. th., 2100 Ø 2275 5135 andrea@ts-skib.dk Grafiker

Læs mere

Oktober 2013 Årgang 42 nr. 4 ISSN 0905-1635

Oktober 2013 Årgang 42 nr. 4 ISSN 0905-1635 Oktober 2013 Årgang 42 nr. 4 ISSN 0905-1635 EMANUEL i fuld fart på jagt efter AMRIT. Fra årets TS uddannelse- og træningssejlads i uge 26. Foto: Mads Knudsen, AMRIT REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved,

Læs mere

Juli 2014 Årgang 43 nr. 3 ISSN 0905-1635

Juli 2014 Årgang 43 nr. 3 ISSN 0905-1635 Juli 2014 Årgang 43 nr. 3 ISSN 0905-1635 3 bovspryd på stribe - til pinsestævnet i Flensborg havde HJALM fint selskab på siden, nemlig MARTHA, FULTON og LOA, Foto: Andrea Gotved REDAKTIONEN: Redaktør:

Læs mere

April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635. Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise

April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635. Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635 Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise REDAKTIONEN: Redaktør: Nis Olsen, Slotsvej 12, 1. 4300 Holbæk 2049 5174 ts.redaktion@gmail.com

Læs mere

Februar 2015 Årgang 44 nr. 1 ISSN 0905-1635

Februar 2015 Årgang 44 nr. 1 ISSN 0905-1635 Februar 2015 Årgang 44 nr. 1 ISSN 0905-1635 Engang var der hundredvis af rebslagere i Danmark. Nu er der kun en enkelt fastansat af slagsen, Carsten Hvid på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Men han kan fortælle

Læs mere

September 2007 Årgang 36 nr. 3 ISSN0905-1635. Nybygning i sydspanien, februar 2007. Foto: Sven Bülow

September 2007 Årgang 36 nr. 3 ISSN0905-1635. Nybygning i sydspanien, februar 2007. Foto: Sven Bülow September 2007 Årgang 36 nr. 3 ISSN0905-1635 Nybygning i sydspanien, februar 2007. Foto: Sven Bülow REDAKTIONEN: Redaktør Simon Hansen, Bygaden 72, Orø, 4300 Holbæk 2298 1674 / 5916 1674 post@simonhansen.dk

Læs mere

Årbog 2013 December 2013 Årgang 42 nr. 5 ISSN 0905-1635. Han herreds joller hales på land foto: Kirsten Pipsen Monrad Hansen

Årbog 2013 December 2013 Årgang 42 nr. 5 ISSN 0905-1635. Han herreds joller hales på land foto: Kirsten Pipsen Monrad Hansen Årbog 2013 December 2013 Årgang 42 nr. ISSN 090-13 Han herreds joller hales på land foto: Kirsten Pipsen Monrad Hansen 1 REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved, Silkeborggade 10A, st. th, 2100 København

Læs mere

Oktober 2011 Årgang 40 nr. 4 ISSN 0905-1635. Sidste ben til Skive, Limfjorden Rundt 2011. Foto: Andrea Gotved.

Oktober 2011 Årgang 40 nr. 4 ISSN 0905-1635. Sidste ben til Skive, Limfjorden Rundt 2011. Foto: Andrea Gotved. Oktober 2011 Årgang 40 nr. 4 ISSN 0905-1635 Sidste ben til Skive, Limfjorden Rundt 2011. Foto: Andrea Gotved. 1 REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved, Viborggade 74, 2th, 2100 København Ø, 22 75 51 35 andrea@ts-skib.dk

Læs mere

Juli 2015 Årgang 44 nr. 3 ISSN 0905-1635

Juli 2015 Årgang 44 nr. 3 ISSN 0905-1635 Juli 2015 Årgang 44 nr. 3 ISSN 0905-1635 Godt 60 TS-skibe af varierende størrelse samledes til pinsetræffet i Lemvig. De trak op mod 20.000 mennesker ned på havnen trods kølig blæst og regnbyger. På generalforsamlingen

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Januar 2006, nr. 9 Læs om M/S Tunø Ole Sohn om skibsbevaring RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 Nyt fra Skibsbevaringsfonden Marstal Navigationsskole

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Oktober 2005, nr. 8. Nyt fra Skibsbevaringsfonden

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Oktober 2005, nr. 8. Nyt fra Skibsbevaringsfonden PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Oktober 2005, nr. 8 Læs om Skonnerten Aron Nearmiss - også for SME SOK - ny organisering fra nytår Alkohol - ny politik på vej Nyt fra Skibsbevaringsfonden

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. November 2003 NR.1

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. November 2003 NR.1 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer November 2003 NR.1 Indhold: Betaling af syn - sådan bliver det billigere Portræt af»pip«vejrmeldinger - sådan bliver de til NYHEDSBREV FRA SME NYT

Læs mere