TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN"

Transkript

1 Årbog 00 December 00. Årgang nr. TS TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN LANDSFORENINGEN FOR BEVARELSE AF ÆLDRE BRUGSFARTØJER

2 TS-bestyrelse Formand Poul-Erik Clausen Karetmagerstien 00 Ebeltoft / Næstformand Nis-Edwin List-Petersen Møllevænget 1 Hostrupskov 00 Aabenraa 01 Kasserer Egon Hansen Høje Gladsaxe,.tv 0 Søborg 0/1 1 Bestyrelsesmedlemmer Charsten Karger Skattergade 0 00 Jørn Hansen Kirkevej 1 Strynø 00 Rudkøbing 0 Gert Iversen Havebyen Mozart 0 SV 0 / 01 Ole Brauner Eskjærsvej 00 Skive Suppleanter Peter Ladefoged Strandvejen 1 A 0 V. Skerninge 1 Alexander Feirup Søndergade 0 Lemvig Revisor Kirsten Hjort Løjtoftevej 1 00 Nakskov 1 01 Revisorsuppleant Sv. Erik Haase Hvidtjørnen 1 Dragør 1 TS-lokalfolk Nordjylland Bo Rosbjerg FDF Vestre Fjordvej 000 Aalborg 1 Djursland Torben Kirkegaard Silkehalevej 1 00 Ebeltoft 1 Limfjorden Niels Sohn Engvej 1 00 Skive 01/ 01 Vestkysten Svend Lykke Sandgade 0 Hirtshals 1 Østjylland Poul Erik Bugge Hvidbjergvej 1 Ølsted 0 Trige 0 dk Sønderjylland Maria Heebøll Jormorvej 0 Haderslev /1 1 Østfyn Kristian Fribo Fiskergade 00 Kerteminde Vestfyn Jens Glinvad Provstskovvej 00 Middelfart 0 1 Sydfyn Peter Ladefoged Strandvejen 1 A 0 V. Skerninge 1 Nordsjælland Ingelise Brandt Krondrevet Aalsgaarde 0 0 Vestsjælland Flemming Olsen Hallenslevvej 1 1 Gørlev Lolland Benny Jacobsen Løjtoftevej 00 Nakskov 01 Isefjord Henning Sanderhof Sleipners Plads 0 Ølstykke 1 1/ 0 Køge Bugt Peter Holger Nielsen Vænget Hastrup 00 Køge 0/0 Kbh. Christianshavn Anvar Tollan Overgaden oven Vandet, st. K. Kbh. Nyhavn Eric Erichsen Knapmagerstien 0 00 S 01 Repræsentanter i Skibsbevaringsfonden Jens Poulsen Jacob Gadesvej 0 Torø Huse Assens 10/0 0 John Walsted Dråby Bygade B 00 Ebeltoft Repræsentant i EMH Poul-Erik Clausen Repræsentant i Træskibenes Fond Nis-Edwin List-Petersen Forsikring Dansk System Assurance 00 Konsulenter Restaurering Skibsbevaringsfonden Skovhusevej 0 Præstø 1 (hverdage - 1) Sejl og rig Harry Randa Narviksgade 00 Århus N 1 1 Redaktionen Redaktør Per Hjort St. Karlsmindevej 1 Sølager 0 Hundested /1 1 I redaktionen Andrea Gotved Esrumvej 1 A 000 Helsingør 1 Sven Bülow Birkevænget 00 Espergærde 0 /1 Ulf Brammer Møllehaven 00 Holbæk 1/ 0 Forside: Fra Træf Fjordens Både i Holbæk. Foto: Per Makwarth Tryk: P.J. Schmidt, Vojens

3 Formanden har ordet TS-sekretariatet v/lisbeth Møller Andersen Skattergade 0 00 Tlf. 0 0 TS-hjemmeside Webredaktør: Per Hjort Webmaster: Andrea Gotved Medlemskontingent: 0 kr. Ungdomskontingent u. år: kr. Alle interesserede kan blive medlem. Benyt indmeldelsesformularen på hjemmesiden. Foruden medlemskontingentet betales kontingent for fartøjer, der er optaget på fartøjslisten, som flg: Joller og åbne både - BRT: 0 kr. Fartøjer -1, BRT: 00 kr. Fartøjer 1-1, BRT: 00 kr. Fartøjer 0-, BRT: 00 kr. Fartøjer over 0 BRT: 00 kr. For at få glæde af TS-havneordningen kræves betalt fartøjskontingent og samtidig visning på fartøjet af årsmærkat og jomfrustander. ISBN 00-1 Midt i november var vi en lille gruppe TS-medlemmer, der diskuterede vores kommunikation. Vi har et medlemsblad, som det koster omkring.000 kr. om året at producere og udsende. Men i hvor høj grad bliver det læst? Det var vi i tvivl om, og derfor besluttede vi at lave en interviewundersøgelse blandt TS-medlemmer. Undersøgelsen viser, at mere end halvdelen af medlemmerne og % af fartøjsejerne anser bladet for meget vigtigt for TS medlemsinformation. Den fortæller også, at en fjerdedel af medlemmerne siger, at de læser hele bladet, og en anden fjerdedel, at de læser en del artikler. Desuden fortæller den, at % af medlemmerne besøger vores hjemmeside. Hele undersøgelsen vil blive lagt frem på vores kolofonmøde i januar som oplæg til en diskussion om vores kommunikation. Et andet vigtigt emne på kolofonmødet bliver Træskibenes Fond. Fondens bestyrelse vil gerne have et overblik over, hvor stort støttebehovet er, og vi har forsøgt at engagere TS lokalfolk i arbejdet med at lokalisere støtteværdige projekter i deres område. Nogle få har reageret positivt, andre har slet ikke reageret. Samme erfaring gjorde vi, da vi for et års tid siden bad vores lokalfolk medvirke til at kortlægge, hvad der findes landet over af beddingsanlæg.vi kommer derfor til at diskutere lokalfolkenes funktion. Hvad kan bestyrelsen tillade sig at forvente? Har vi det rigtige antal lokalfolk skal vi eventuelt have flere eller færre? Skal der udarbejdes en»arbejdsbeskrivelse«, så de, der tilbyder sig som lokalfolk, præcis ved, hvad de går ind til? Det skal nok blive en interessant snak. Med hensyn til Træskibenes Fond er det efter min mening vigtigt, at vi allesammen indser, at det ikke er noget fremmedelement. Det er vores egen fond, som vi har sat i verden for at prøve at skaffe flere midler til vores nødlidende skibe og andre relevante projekter. En kreds af dygtige mennesker har sagt ja til at udføre et stykke bestyrelsesarbejde i fonden uden at få en krone for det. Vi skal bakke op om dem og om fonden, så meget vi overhovedet kan det er os i TS, der kommer til at høste frugterne af fondsbestyrelsens arbejde. Og hermed vil jeg gerne ønske alle medlemmer en rigtig god jul og et godt nytår. Poul-Erik Clausen

4 Træskibs Sammenslutningens Love 1 Navn Sammenslutningens navn er Træskibs Sammenslutningen Landsforeningen til bevarelse af ældre brugsfartøjer. Formål Sammenslutningens formål er at fremme bevarelsen af ældre brugsfartøjer, herunder øge standarden for sømandskab, vedligeholdelse og sikkerhed ved fartøjernes brug, samt medvirke til at fartøjerne bevares under videst mulig hensyntagen til deres kulturhistoriske værdi. Sammenslutningen skal være et forum for gensidig vejledning og støtte i alle forhold, der vedrører medlemmernes fartøjer. Sammenslutningens fartøjer bør følge Skibstilsynets krav. Alle ombygninger skal foretages under videst mulig hensyntagen til håndværksmæssig kvalitet og fartøjets oprindelige udseende. Sammenslutningen søger samarbejde med foreninger med nærbeslægtede formål. I den sammenhæng har TS medvirket ved udarbejdelsen af et fælles europæisk charter for fartøjsbevaring Barcelona Charteret, 00 der redegør for filosofi og retningslinier for det kulturelle fartøjsbevaringsarbejde for sejlende skibe. TS har tiltrådt charteret, der udgør et selvstændigt bilag til denne paragraf Bemyndigelse TS repræsenterer træskibenes sag overfor offentlige myndigheder og andre institutioner. Lokale træskibsforeninger/ts-afdelinger kan dog bemyndiges til at repræsentere Sammenslutningen vedrørende lokale spørgsmål. Medlemskab Alle interesserede, der vil støtte foreningens arbejde, kan optages i Træskibs Sammenslutningen som stemmeberettigede medlemmer. Medlemmerne kan få deres fartøjer optaget i fartøjsregisteret med ret til at føre foreningens stander under følgende forudsætninger: 1. at der er tale om et ældre brugsfartøj eller en materialeægte kopibygning.. at rigningen er i overensstemmelse med skibstypen, hvis fartøjet er sejlførende.. at ejeren (fartøjsrepræsentanten) udfylder foreningens fartøjsoplysningsskema, samt erklærer sig enig i Træskibs Sammenslutningens målsætning som formuleret i.. at fartøjet til enhver tid er ansvarsforsikret. Eksklusion af et medlem skal varsles skriftligt af bestyrelsen sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og vedtages på denne af et flertal af de fremmødte medlemmer. Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med pinseregatta. Generalforsamlingen indvarsles til alle medlemmer senest 1 måned før. Forslag til generalforsamlingen skal være formand-en i hænde senest 1 dage før generalforsamlingen. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Har medlemmet et fartøj, betales tillige et gebyr for dette. Gebyrets størrelse afhænger af fartøjets tonnage. Årskontingent og gebyr betales forud i januar kvartal. Kun fremmødte medlemmer uden kontingentrestance har stemmeret. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. Beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Fastsættelse af kontingent. Valg i henhold til : a. formand/kasserer b. bestyrelsesmedlemmer c. bestyrelsessuppleanter d. 1 revisor e. 1 revisorsuppleant f. godkendelse af lokalfolk. Eventuelt Regnskab Regnskabet revideres af den valgte revisor og skal forelægges på den årlige ordinære generalforsamling. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet offentliggøres ved udsendelse til medlemmerne inden generalforsamlingen. Bestyrelse Bestyrelsen består af medlemmer. Valgperioden er år. Formand og bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal. Kasserer og bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal. Formandsposten og mindst af de øvrige bestyrelsesposter skal besættes med fartøjsrepræsentanter. Valgperioden for suppleanter og revisor er 1 år. Lokalfolk Landet opdeles i lokalområder, der repræsenteres ved en kontaktperson, der skal godkendes på generalforsamlingen. Efter behov kan bestyrelsen opfordre andre personer til at indgå i udvalg med bestemte arbejdsområder. Formanden for disse udvalg samt lokalfolk tilsendes bestyrelseskorrespondance. Bestyrelsen afholder mindst 1 gang om året et fællesmøde et centralt sted i landet for ovennævnte personer, bladfolk, bestyrelse o.a. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som den ordinære. Beslutning herom kan træffes af bestyrelsen eller mindst 1/ af medlemmerne. Dagsorden skal angives. Bestyrelsen er pligtig til at afholde en sådan generalforsamling senest uger efter begæring er indgivet, dog således at juni, juli og august ikke medregnes. Opløsning Forslag til sammenslutningens opløsning skal forelægges for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Til opløsnings vedtagelse kræves mindst / af de fremmødte stemmer. Derudover kræves, at oplægning vedtages med samme majoritet på en ny generalforsamling, der afholdes indenfor måneder derefter. Generalforsamlingen afgør, hvilken institution, forening, museum eller lignende, sammenslutningens aktiver skal tilfalde.

5 Oprettelse og virke Ideen til Træskibs Sammenslutningen opstod i pinsen 11 i Roskilde, hvor ældre træskibe var forsamlet i anledning af Vikingsskibshallens udstilling»under sejl påny«. Under træffet blev der sendt et brev til Kulturministeriet og Handelsministeriet, hvori opfordredes til at støtte arbejdet med bevaring af de gamle danske træskibe, inden de blev solgt til udlandet eller hugget op. Efter et større forberedende arbejde kunne der den. marts 1 afholdes stiftende generalforsamling i Nyborg, hvor foreningen fik navnet Træskibsejernes Sammenslutning senere ændret til Træskibs Sammenslutningen. TS er i dag en forening, der er åben for enhver, som interesserer sig for bevaring af ældre brugsfartøjer af alle typer og størrelser. Man behøver således ikke at være fartøjsejer for at blive optaget som medlem. Alle, som gerne vil støtte bevaringssagen, er velkomne i TS. Gennem sin bestyrelse, tilknyttede lokalfolk og nedsatte udvalg søger TS at varetage medlemmernes interesser på en lang række områder, og som udtrykt i foreningens formålsparagraf at arbejde for»at fremme bevarelsen af ældre brugsfartøjer, herunder også standarden for sømandskab, vedligeholdelse og sikkerhed ved fartøjernes brug samt medvirke til, at fartøjerne bevares under videst mulig hensyntagen til deres kulturhistoriske værdi«. Hvert år afholdes generalforsamling i forbindelse med et pinsestævne i skiftende danske havne. I 00 fandt stævnet sted i Aabenraa, i 00 i og i 00 bliver Stubbekøbing vært for pinsestævne og generalforsamling. Under stævnet hædres et TS-fartøj med trofæet Jomfruen,som gives for særlig god bevaring. Jomfruen pryder også TS foreningsstander, som er hvid med en sort jomfru og føres af alle TS fartøjer. I maritim forstand er en jomfru en rund træskive med huller, der blev brugt i sejlskibenes rigninger, og originale jomfruer bruges stadig på mange af fartøjerne. TS udsender årligt fire foreningsblade og en årbog, som rummer en fartøjsfortegnelse, en medlemsliste og en fortegnelse over de havne, som giver friplads til TS-skibe. I 00 har foreningen desuden udsendt jubilæumsbogen Arv og Gæld, som skildrer sammenslutningens første år. I 00 stiftede TS ved en donation på kr. Træskibenes Fond, som har til formål at indsamle midler til foreningens bevaringsarbejde.

6 Sket i året Ny formand for Skibsbevaringsfonden Ole Vistrup, mangeårigt TS-medlem og formand for SME (Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer), afløste Hans Jeppesen som formand for Skibsbevaringsfonden. Hans Jeppesen har siddet i formandstolen siden fondens stiftelse i 1 og fortsatte som menigt bestyrelsesmedlem. Til næstformand valgtes Morten Hahn-Petersen, som er direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Nybygget brig søsat Udsnit af TRE KRONORs imponerende rig fotograferet af Ole Mortensøn. Den. august blev»stockholmsbriggen«navngivet TRE KRONOR af kronprinsesse Victoria og stod ud på sin jomfrusejlads. Ideen til den meter lange nybyggede brig blev fostret 1 år tidligere, og efter at der var indsamlet tilstrækkelige midler, begyndte byggeriet i 1 med to ansatte og masser af frivillig arbejdskraft. TRE KRONOR skal anvendes som uddannelsesfartøj og som passagerskib og kan rumme op til 0 personer LOA rigget Efter at være søsat i november 00 nåede restaureringen af LOA i Aalborg så vidt, at riggen kunne rejses i løbet af sommeren, ligesom apteringsarbejdet stort set blev færdigt. Planen var ganske vist, at LOA skulle have været under sejl allerede i den forgange sommeren, men sådanne projekters største svøbe mangel på midler kom endnu engang til at forsinke processen.

7 BONAVISTA restaureres Efter at have ligget syv år i Marstal Havn og en enkelt nat på bunden af havnen blev skonnerten BONAVISTA sat på land i februar, og arbejdet på restaureringen af den år gamle skonnert kunne endelig begynde. I øvrigt i den selvsamme by, hvor Æresmedlemmer i EMH To af TS æresmedlemmer, Arne Gotved og Jørgen Josephsen, blev i efteråret også udnævnt til æresmedlemmer i EMH European Maritime Heritage. Det skete på et EMHmøde i Rostock som tak for de to danskeres store indsats for det maritime bevaringsarbejde i Europa den oprindeligt blev bygget i 1. Ebbes Bådebyggeri står for renoveringen, som forventes at strække sig over fire år. Midlerne kommer via Nationalmuseet fra staten, som i 00 købte skonnerten for, mio. kr., da den var ved at blive solgt til udlandet. bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af Barcelona Charteret. Begge er faldet for aldersgrænsen og har forladt EMH. EMANUELs skipper Ulrik Larsen fortæller om skibet, der som det første er blevet udset til at modtage støtte fra Træskibenes Fond. Foto: Annette Dres Erichsen Træskibenes Fond blev dannet Bestyrelsen for Træskibenes Fond. Fra venstre kampagneleder i Danmarks Rederiforening Paula Larrain, formand for Maskinmestrenes Forening Per Jørgensen, direktør for Utzon Center Karen Melson, direktør Jens Poulsen (formand), advokat Karl Stephensen (næstformand) og bibliotreksdirektør og næstformand i TS Nis-Edwin List-Petersen. Foto: Annette Dres Erichsen Med donation af en garantikapital på kr. skabte TS grundlaget for Træskibenes Fond, som blev stiftet den 0. maj. Fonden fik hurtigt modvind i form af international kreditkrise og økonomisk afmatning, men fondsbestyrelsen lader sig ikke blæse omkuld, men arbejder ufortrødent videre på at skaffe midler til bevaring af den danske træskibsflåde og væsentlige kystkulturelementer. Søsætningen af fonden over for offentligheden foregik sankthansdag om bord på EMANUEL i Nyhavn.

8 Pinsestævne i Selv om pinsesøndag lå så tidligt som den. maj, nåede omkring 0 fartøjsejere at blive færdig med forårsklargøringen og Nogle af fjordens træfartøjer i Holbæk fotograferet af Per Makwarth. Deltagerne i årets pinsestævne fik nogle solrige dage, som indbød til at falde i snak på et skibsdæk. sætte kurs mod. For mange blev det motorsejlads, for vind var der ikke meget af i de smukke majdage. Heller ikke under præsentationssejladsen, hvor de fleste dog for et syns skyld alligevel valgte at sætte sejl. Lørdag aften bød på en god middag og en munter fest med musik leveret af Herrekor Træskibsstævne i Holbæk Holbæk Gamle Havn var hjemsted for årets Træf Fjordens Både, hvor træfartøjer fra de sjællandske fjorde sætter hinanden stævne. Et halvt hundrede fartøjer deltog i stævnet, som fandt sted i et par usædvanligt smukke augustdage. Jomfruen til Lillebælt- Værftet For en gangs skyld blev TS fornemste trofæ»jomfruen«(billedet) ikke givet til et fartøj, men til en organisation på land. Modtageren blev Lillebælt-Værftet, hvor man ved energisk og frivillig arbejdskraft har formået at videreføre et gammelt værft, som egentlig skulle have være revet ned og erstattet af et kontorhus.»gamle træskibe kan ikke eksistere uden en bedding, uden værft og uden skibstømmermæssig kunnen. Bestyrelsen valgte derfor som en naturlig forlængelse af arbejdet med kystkultur at lade Jomfruen hvile på Lillebælt-Værftet det næste års tid«, lød begrundelsen fra Jørn»Jønne«Hansen.

9 Medlemsmøde i Nyhavns Skipperlaug er værter for det næste TS-medlemsmøde, der foregår i.-. marts. Det er på tide at sejlerfolket kommer til hovedstaden, får banket muldet af støvlerne og får én på opleveren. Vi har bestræbt os på at sammensætte et varieret program til favorable priser. For at holde udgifterne nede er overnatningstilbuddet en køje på en af skuderne i Nyhavn, så medbring uldne sokker, sovepose og liggeunderlag. Vi sørger for, at der er varme på skibene. Vi mødes sultne Lørdagens aktiviteter (se specificeret program) og bespisning vil foregå i snedker-tømrernes fagforeningshus, TIB i Valby, hvor der er særdeles gode lokaler og faciliteter til rådighed. Søndag morgen leveres morgenmad til skibene i Nyhavn. Om formiddagen er der foredrag om fundraising, momsfritagelse for træskibe, ansøgningsprocedure til optagelse i Dansk historisk Skibsregister mm. Det foregår i Sømændenes Forbunds lokaler i Nyhavn. Weekenden afsluttes med spisning ved middagstid. Og kloges Lørdag eftermiddag er der forskellige værkstedstilbud, bl.a. de traditionelle med træ- og tovværksarbejde, wiresplejs etc. Men denne gang kan vi også tilbyde it-aktiviteter, så man får mulighed for at lave præsentationsskilt og visitkort om skibet og kan lære at opstarte skibets hjemmeside uden de store dikkedarer. Der er instruktører, computere, korrekturlæsere og ekspertise til fri disposition, men medbring gerne din egen bærbare computer. Lus, høvl & klægkølle Vi kender alle problemet med, at træet mørner forskellig steder på vores skibe. Det kan man mange gange klare ved at sætte en lus i. Vi skal arbejde med stemmejern, høvl og sav. Der vil være snedkere/tømrere/skibstømrere til stede, der vil demonstrere den gode kunst: at sætte en lus i. Hvordan man kan slå dækket tæt, og hvilken type kalfatrejern skal man bruge til hvad? Hvornår slår man værk i? Hvornår river man det hele op, og slår nyt i? At slå værk i dæk vil blive demonstreret på en film, hvor skibstømrer Lars Meinild reparerer dækket på SVALAN af Nyhavn. Efterfølgende er der øvelser, hvor man selv har gang i jern, værk og klægkøller.

10 Tov- og wirearbejde Som udfordringsopgaver kan læres abehånd, tyrkerknob, wiresplejs. Der vil være reb til øvelsesopgaver og fremstilling af abehånd, men medbring gerne trosser/wire til egne skibsprojekter. Generelt kan spørges om hjælp til diverse stik, knob og splejsninger, man gerne vil lære at lave! It-aktiviteter For at kunne arbejde med at lave en hjemmeside, skal du forinden have oprettet et domænenavn, fx www. nyhavns-skipperlaug.dk. Vejledning i, hvordan det gøres, kan læses på Nyhavns Skipperlaugs hjemmeside. Det vil være en stor fordel, hvis du på forhånd har tekst og billeder til præsentationsskilt/visitkort/hjemmeside parat, og medbringer dette på en cd-rom, et USB-stik, sendt til din mail som en vedhæftet fil eller en bærbar computer. Det vil også være muligt at scanne tegninger og fotos, hvis man ikke har digitale billeder af sit skib, ligesom håndskrevne noter hurtigt kan skrives ind af hjælpere, hvis du har tastaturangst. Det vil være muligt at lave et præsentationsskilt i A-format og farver. Skiltet lamineres og monteres på træplade. Aften i magiens tegn Aftensmaden indtages i TIB. Herefter»Bordet Rundt«ved TS-formand Poul-Erik Clausen. Efterfølgende trylleri, musik, hygge og afgang i fælles bus til Nyhavn. I Nyhavn indkvarteres tilrejsende på skibene. For natteravne muligvis besøg på en af de lokale sidegadeknejper, før søvnen trænger sig på. Søndag bliver vi endnu klogere Vi kender det alle: reparationsarbejde der venter, og økonomien er klemt. Søndag formiddag er der foredrag v. Per Hjort (journalist, redaktør i TS samt forretningsfører i Træskibenes Fond) + Ole Vistrup, der er formand for Skibsbevaringsfonden og formand for SME (Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer). De kompetente herrer vil fortælle om fundraising, optagelse af skib i Dansk historisk Skibsregister, (momsfritagelsesmuligheder ved værftsarbejde), Træskibenes Fond etc. Vi låner lokaler hos Sømændenes Forbund tæt på Nyhavn. Og mættes til sidst Inden vore vande skilles, byder Nyhavns Skipperlaug på en varm frokostanretning. Herefter: Farvel og tak Tilmelding til arrangementet foregår via TS hjemmeside: Eller via denne tilmeldingsblanket.

11 Program Mødested TIB, Mølle Allé, 00 Valby Tæt på Valby Station (IC-/S-tog/Abildskou) Lørdag. marts Indskrivning og betaling Frokostbuffet Værkstedsaktiviteter Skipperlabskovs + kaffe og kage »Bordet rundt«ved TS-formand Poul- Erik Clausen Hygge og underholdning med musik og magi.00 Samlet afgang til Nyhavn. Indkvartering på skibene eller lejlighed i Nyhavn. For natte ravne besøg på en af sidegadeknejperne. Søndag. marts.00 Morgenmad i Nyhavn Foredrag om fundraising, Dansk historisk Skibsregister, momsfritagelse af skibe. Oplæg v. Per Hjort og Ole Vistrup i Sømændenes Forbund,Herluf Trollesgade, tæt på Nyhavn Chili con carne. Herefter farvel og tak! Tilmelding Tilmelding via TS s hjemmeside: senest 1/ 00. Alternativt kan skemaet til højre udfyldes og sendes til TS-sekretariatet Pris for deltagelse kr. pr. person (eksklusive drikkevarer). Prisen inkluderer mad samt overnatning i skib i Nyhavn. Skibene er opvarmet, men husk sovepose! Tilmeldingsblanket Skibets navn: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Antal deltagere: Ønsker overnatning: Ja Værkstedstilbud Nej Tanken er at man kan cirkulere i de forskellige værksteder. Sæt kryds ved de aktiviteter, du/i ønske at deltage i. Bemærk dog, at deltagere, der gerne vil lære at opstarte en hjemmeside, må forvente at være i dette værksted hele eftermiddagen. Husk desuden at få oprettet et domænenavn forinden, fx På skipperlaugets hjemmeside er anført guidning til hvordan du får navngivet din kommende hjemmeside. Tovværksarbejde: takle, splejse, lave abehånd, tyrkerknob, wiresplejs Træværksarbejde: isætte en lus, slå dæk med værk Præsentationsskilt til skibet: Layout i A, lamineret og monteret på træplade Visitkort med billede af skibet + faktuelle data Lære at lave en hjemmeside

12 Udskiftning af spigre På tre mindre fartøjer har Frank Steinbeck fra Havnsø Værft i år afsløret ikke færre end.000 tærede spigre. Hvis de tre skibe er repræsentative for den danske træskibsflåde, er det vist på tide, at mange fartøjer bliver gennemgået for tærede spigre. Her fortælles, hvordan det gøres. Af Frank Steinbeck Vagt i gevær i nutidens ører vækker dette udråb nok mest undren over udtryksformen og måske lidt nysgerrighed om årsagen. Det angår spigrene i vore klædningsplanker. Hvis jeg med få ord kunne gøre det klart, hvor kritisk spigertilstanden er i træskibsflåden, så stod de her. I stedet vil jeg beskrive, hvordan kontrol og skift af spigrene foretages. Selv om praktiske metoder er svære at formidle, vil de fleste komme langt med kombinationen af en nyspulet bund, masser af opmærksomhed og indholdet i denne artikel. Jeg må appellere til, at man afprøver de beskrevne metoder, som alene i år har afsløret over.000 tærede spigre på blot tre mindre fartøjer. Et godt spigertilsyn har indlysende fordele. De

13 løstsiddende planker bliver fikserede, tendensen til at»tygge værk«stoppes, behovet for kalfatring reduceres, og kølsprængning forsinkes. Hundreder af små»sivere«tætnes, og selv om skibet før var tæt, kan det nu blive tørt og uden svamp. Skroget styrkes i forhold til pres fra riggen, og forlis ved spidsbelastninger forhindres. To kraftige skruetrækkere slås ind ved kanten af spigerhovedet. Eftersyn af bundens spigre Tilsynet starter efter ophaling og trykspuling. Når bunden har tørret i - timer, løber du en hurtig tur rundt om skroget og sætter en kridtring om de steder eller punkter, der stadig er fugtige. På en 0-tonner typisk mellem og 0 små ringe. Næste morgen er nuancerne i bunden helt ensartede, men kridtringene står der og er udgangspunkt for spigertilsynet. Sæt lidt system i jobbet. Start fx fra agterstævnens spunding i bagbord og vælg et begrænset afsnit af bunden, fx til beddingsvognens nærmeste tværvange. Tilse først de spigre i dit delområde, som fik en kridtring, og tag lige stikprøver længere væk. Hvis du finder et dårligt spiger, så tjek nabospigrene både i spantet op og ned og planken langs. Dårlige spigre følger ofte en af delene. Ved at brække over undersænkningens kant løsnes spigerets greb. Spigeret tvinges ud med skruetrækkerne. Kontrol af det enkelte spiger Med en lille og skarp skraber fjernes lag af maling og skidt, så cementproppen over spigeret erkendes klart. Med en kløfthammer slås en stærk syl ind ved kanten af proppen, som»vippes«ud. Alle rester af cement krattes og slås væk med sylespidsen. Ofte ryger sylen straks i et mudderfyldt hul, når cementen fjernes. Hvis ikke, fritlægges hele spigerhovedet. Nu slås spidsen af sylen ind ved kanten af spigerhovedet. Forsøg derefter at rokke med spigerhovedet ved at vippe med sylespidsen der skal lægges lidt kræfter i. Der vil typisk ske én af tre ting: 1: Hovedet falder ud næsten af sig selv. : Spigerhovedet rokker, men Og trækkes ud med en kniv- eller hovtang, når hovedet er frit. 1

14 Hvis der ikke er noget materiale at bore i, snittes en konisk fyrrepind, der slås i det gamle spigerhul. virker ellers fast. : Spigerhovedet sidder godt fast, og svarer tungt ved direkte slag med sylen på hovedet. I det tilfælde, hvor hovedet rokker, men ikke umiddelbart følger med ud, slås to kraftige skruetrækkere ind under kanterne af spigerhovedet. Ved at»brække«over undersænkningens kanter, løsnes spigerets greb, og det bearbejdes så langt ud, at det kan nås med kæberne fra en knib- eller hovtang. Undervejs i manøvren kan spigeret løsnes ved at slå det tilbage ved hjælp af poorhammeren. Lidt længere ude kan kløfthammeren få godt fat. Forsøg at trække spigeret ret ud frem for at knække det. Det er vigtigt, at du mærker tomme huller op med det samme. Hvor et spiger er hevet ud eller allerede var væk, sættes et stort kryds med kridt, inden du fortsætter. Spigre, hvor hovedet gav efter, men ikke kunne lirkes ud med magt, mærkes med»p«. Det betyder at spigeret skal poores efter. Spigere, der knækker under udtrækning, eller hvor hovedet er tæret væk, mærkes med»px«. Det vil sige, at stumpen poores ind, og der isættes nyt. Usædvanligt store hoveder mærkes»b«for bolte, som skal erstattes af tilsvarende bolte. At afdække spigrenes tilstand i et fartøj kræver en opmærksom og vedholdende person. Med godt værktøj og en brugbar manual er det alligevel en drømmeoplevelse for træskibsentusiaster og friluftsfolk. Et par ord om værktøjet. Skraberen skal være handy, men stærk i godset og med god plads mellem skæret og skaftet, så møget kan komme væk og knoerne holdes godt fri. Sylen er en ret stumpt spidset mm skruetrækker, -1 cm lang plus håndtaget. Poorhammeren må ikke være særlig tyk i spidsen, da den til dette brug kan dykke lidt dybt i træet. Godt skrivekridt kan samles i kilovis visse steder, eller fed farvekridt kan købes i byggemarkeder. Ny tilspigring Når du felt for felt har fyldt bunden med krydser og enkelte»p«er og»px«er, skal de nye spigre i. Det er strengt forbudt at overse bare ét hul. Sæt lidt system i jobbet. Start fx fra agterstævnens spunding ved kølen i bagbord. Hvis de udtrukne spiger måles til, fornys som hovedregel med spigere. Sæt et bor i en skruemaskine. Vælg ca. mm tyndere bor end tykkelsen for den valgte spigerstørrelse. 1

15 Tv.: I»Px«-mærkede huller, altså knækkede og hovedløse spigre, dykkes jernrester ind med poorhammeren. Samtlige huller spartles til med en cementblanding, fx fliseklæb. Bor op i det afkrydsede hul. Boret bruges som føler eller sonde til bestemmelse af hullets tilstand. Hvis boret faktisk borer i noget typisk en blanding af træ og rust eventuelt med en gnuflende lyd af jern, så spigres direkte i det udborede hul. Hvis boret blot forsvinder uden anden modstand end mudder, skal hullet pindes med en lang, konisk tilsnittet fyrrepind. Den slås godt i og knækkes i bunden af undersænkningen. Bor et kort stykke ind i pinden og islå nyt spiger. Bor og pind kun få huller ad gangen for at bevare overblikket. I»Px«-mærkede huller, altså knækkede og hovedløse spigre, dykkes jernrester ind med poorhammer. Derefter forbores i samme undersænkning og slås spiger i. De nye spigre slås 1/ ind med håndmukkert. Tilkald en god makker til at holde poor-hammeren og slå spigrene til med langskaftet mukkert. De»P«-mærkede får bare et enkelt hårdt dyk. Samtlige huller spartles med en cementblanding fx fliseklæb. Undlad sika eller anden gummi. Det klæber hårdt på spigeret, men slipper hurtigt træet og er irriterende at komme tilbage til. Den, der overlades spartlingen, skal formanes om inden ifyldningen at se op i hvert enkelt hul, om der nu også er spiger i. Få manglende spigre kan være fatalt En 0-tonner kan gås grundigt efter på to mandedage. Hvis der mangler mange spigre, tager det 1- dage at slå i og spartle ud. Ofte mangler relativt få spigre i et skib, men de kan være koncentrerede om enkelte planker, og hvis bare én planke slipper taget, kan det gå rigtig galt. Spigre tilses og skiftes før ny kalfatring, da ny tilspigring kan løsne gammel kalfatring. I gammel tid blev spigerhoveder plettet med kultjære inden spartling. Hvis du er utryg ved hele manøvren, så gør selv det sikre. Skrab spigerrækkerne fri for maling, slå cementpropperne ud, lad en erfaren tjekke og spartl selv op. Tænk på, at de nye spigre holder 0-0 år, at årlig kalfatring reduceres, at de næste mange års spigertjek er hurtige og nemme, og at skuden sejler sikkert. Timerne kan ikke bruges bedre. 1

16 Spørgsmål og svar om spigring? Det er vel godt nok at slå en spids dorn i cementproppen. Hvis det giver en hård lyd af jern, er spigeret vel sundt.! Absolut nej. Et spigerhoved alene kan svare præcis ligesom et intakt spiger.? Skal der vikles værk under spigerhovedet.! Nej, værket virker som en væge og lægger en evig ring af fugt om spigeret. Hovedet tærer væk, men resten er tilbage. Det er også unødvendigt for tætheden. Mindst.000 skiftede spiger siden år 000 og alle de tidligere er bevis nok ingen værk om spigre som hovedregel.? Dårlige spigre viser sig automatisk ved at græde, når bunden ellers er tørret, ikke..! Nej, kun ganske få dårlige spigre røber sig på den måde. Gode spigre kan endda finde på at græde. Især kan nyligt skiftede trække med lidt rust.? Skal de nye spigre være nummeret større.! Nej, spanterne flækker bare. Derfor kun ved særligt store huller, hvor almindelig pinding synes utilstrækkelig, og hvis der er sandsynlighed for særligt kraftigt tømmer at spigre i (bjørne, bundstokke under motor, stævne, køl mod enderne).? Spigerhovedet er væk, men spigerresten sidder hårdt i planken eller spantet.! Dyk spigerstumpen med poorhammer, ikke for hårdt. Start forboring langs det gamle spiger, men i en anelse anden retning. Slå nyt i som normalt.? Spigerhovedet er usædvanligt stort.! Det er en stubbolt og skal behandles som et meget stort spiger. Kan også være en gennemgående klinkbolt, og skal eventuelt fornys med en spændbolt.? Hullet efter det trukne spiger viser en sær retning.! De sidste spanter til fartøjets ender er kantspanter. Spigre i kølkammen er ofte vist meget vandrette.? Nederste range har store synlige bolte ved stævne. Rusten driver, men de kan ikke vrikkes med.! Det er klinkbolte, oprindeligt med klinkskiver som kan være borttærede, sat gennem stævn og tvillingebord i sb og bb. Slå hårdt på bolteenderne fra side til side. Hvis bolten giver efter, skal den udskiftes.? Efter års besigtigelse trækker det samme spiger 1

17 stadig fugt, men sidder urokkeligt?! Det betyder forvitret træ omkring spigeret. Tril en tilpas kugle værk (str. hasselnød) og slå den hårdt i spigerhullet med poorhammeren. Det er en nødløsning, og der må højest være tre af den slags på skibet.? Efter spigertrækning er hullet stort, irregulært og frønnet.! Udpinding virker kun i spantet. Spigeret skal»bide«i planken mindst 1/ inde. I tvivl om tæthed omkring»plørehuller«i halvmøre planker vikles en beskeden tot værk under spigerhovedet. Vurdér lige plankens helhedstilstand.? Jeg finder spigre de mærkeligste steder.! Der er ekstra bundstokke, og spigre, under motoren. Ekstra spigre i bjørne for og agter. Damkuttere, også ombyggede, har en vandret stribe i kimmingen midtskibs. Det forstyrrer det regulære ribbensmønster set udefra, spigre i kantspanter ligeså.? 00 spigre! Der må være fejlstrøm i mit skib, selv om der blev udført megatest sidste år.! Nej, dit skib er bygget i 1. Der er bare 0 års vedligeholdelse at indhente.? Er der noget at komme efter, når både Skibstilsyn og tømrere siger god for skibet.! Desværre er svaret ja. 1

18 Skibsportrætter fra Marstal Søfartsmuseum Forenagterskonnerten Museumsleder ved Marstal Søfartsmuseum Erik B. Kromann viser skibsportrætter fra museet og fortæller om de viste skibstyper. Af Erik B. Kromann I slutningen af 0-tallet begyndte danske skibsfartskredse så småt at anskaffe tomastede skonnerter, og efterhånden blev typen ret talrig. En tomastskonnert uden råsejl bortset fra en bredfok benævnes sletskonnert. Den kaldes også en forenagter efter det amerikanske fore-and-aft, hvad der henviser til, at sejlføringen er stagsejl eller bomsejl og altså ikke squaresejl eller råsejl. Forenagterskonnerten er et tomastet fartøj, hvor den agterste mast, stormasten, er længere end fokkemasten. Skibet fører, ud over en evt. bredfok, ingen råsejl. Bredfokken anvendes nærmest i lighed med en spiler i vore dages lystbåde og tæller ikke med i betegnelsen. Forenagterskonnerten er rigget med to to-delte master, med gaffelsejl og gaffeltopsejl. I nogle tilfælde riggedes forenagteren med pælemaster, og når dette kombineredes med et jagtbygget skrog, kaldtes skibet for en jagtskonnert. Enkelte af de ældste forenagtere var forsynet med et mindre råsejl under godset, denne type kaldes for skværtopsejlsskonnert. Det klipperbyggede skrog benyttedes oprindeligt til disse skibe, dog udviklede skibsbygmestrene i Marstal et jagtbygget skrog til typen. I virkeligheden var dette en hel naturlig udvikling videreført fra jagten og dennes forlængede storebror galeasen. Denne type skrog, det jagtbyggede, anvendte marstallerne desuden senere til tremasterne. Det jagtbyggede skrog benævnes i udlandet Marstaltypen. Den første jagtbyggede skonnert var Johanne Caroline, kaldet»mageløs«, ifølge bilbrev dateret Den var bygget af skibsbygmester Lars Jensen Bager, Marstal til skipper Johan Albertsen sammesteds. Størrelsesmæssigt lå skonnerterne på en 0-0 brt. for de skonnerter, der lå i nærfarten, og en snes tons større for dem, der lå lidt længere væk fx på Islands-farten. En del af marstalflådens forenagtere, der var bygget til Newfoundlands-farten som f.eks. BONAVISTA, var som regel en tak større og målte op til 0 ts. brutto. Gennemsnitstonnagen på marstalflådens ca. 0 forenagtere ligger på brutto. Den her viste forenagter, der står Skagen ind for en rum vind, er skonnerten ZEUS, bygget 10 af skibsbygmester L. J. Bager, Marstal og søsat samtidigt med den af de fleste kendte skonnert ARON fra samme mester fra den skibsbygningsplads, hvor BONAVISTA står under renovering i dag. ZEUS, der var på brt. og beregnet på nærfarten, var bygget til lokal skibsfører M.S. Sørensen. Den blev afhændet 11. Efter at have sejlet som svensk motorgalease en del år solgtes den i 11 til tysk flag for genoprigning, men led samme skæbne som så mange andre medsøstre i samme situation og gik til. Heldigvis led Aron ikke samme skæbne. Den sejler i dag rundt som flot repræsentant for den størrelse forenagtere. Billedet er malet af styrmand og marinemaler H.A. Hansen, Marstal. Søfartsmuseet har godt 0 skibsportrætter fra hans hånd. 1

19 Zeus af Marstal Captn. M.S. Sørensen 1

20 GRØNNE ERNA blev heldigvis reddet Hvis ikke Skibsbevaringsfonden var trådt til, havde snurrevodskutteren GRØNNE ERNA ikke eksisteret i dag. Det gør den heldigvis, og selv om fondens pant i dag overstiger skibets reelle værdi, sejler GRØNNE ERNA fornøjet rundt med musik og sang i sit kølvand. Tekst og tegninger: Arne Gotved GRØNNE ERNA er en BRT snurrevodskutter fra Esbjerg, bygget som rent sejlskib i 10. Skibet fiskede fra Esbjerg frem til 1, hvorefter det blev handlet nogle gange og i 1 overtaget af Rederianpartsselskabet Grønne Erna, der siden har besejlet de hjemlige farvande i sommermånederne med musik og sang i kølvandet. GRØNNE ERNA gennemgik for ti år siden en totalrestaurering og fremstår i dag, som den blev bygget for 0 år siden. Kutteren er et af de TS-fartøjer, der ville være gået til, hvis vi ikke havde haft Skibsbevaringsfonden. Fondens udlån er på godt, mill.kr, så vi må i dag konstatere, at anpartshaverne er blevet forpagtere med løbende vedligeholdelsespligt, fordi lånet ikke er nedskrevet i takt med skibets løbende forfald, og i dag overstiger skibets handelsværdi. Men GRØNNE ERNA blev reddet, frivilligt fredet og er en fornem repræsentant i vores sejlende kulturarv. På trods af den urimelige finansieringsform kan man dog ærgre sig over, at Skibsbevaringsfonden stadig får alt for få kroner at gøre godt med i forhold til de bevaringsværdige TS-fartøjers behov. At Fonden dertil har valgt at udlåne nogle af de sparsomme midler til projekter, der har mulighed for at skaffe hjælp fra anden side museumsfartøjer f.eks. og i sidste omgang en kommunalt ejet og drevet færge, gør ikke sagen bedre. Projekterne er absolut støtteværdige, men de beskærer de midler, der set fra mit skibsdæk oprindeligt var beregnet som hjælp til selvhjælp til private, der ikke har mulighed for anden hjælp. Der er god grund til at bakke op om det nye Træskibenes Fond i håb om, at den betrængte flåde ad den vej kan få suppleret Skibsbevaringsfondens midler og derved mulighed for at overleve uden alt for mange ophugninger og forlis. 0

21 1

22 TS-havne 00 For at opnå friplads i havnene skal skibet være optaget på TS fartøjsliste samt føre TS-standeren. Desuden skal der føres en mærkat på forkant af forreste mast. Mærkaten udsendes til hvert enkelt skib, når kontingentindbetalingen er registreret. Mærkaten er selvklæbende og skifter farve hvert år. Under rubrikken»lokal TS«er oplyst navn på TS-lokalfolk, som vil være behjælpelige med oplysninger om lokale forhold. De havne, som ikke har denne rubrik, har ikke tilknyttet en lokal TS-person. De fleste havne oplyser, om de giver friplads eller ej til udenlandske TSfartøjer. Havne, hvor denne rubrik ikke optræder, har ikke meddelt os deres stillingtagen til udenlandske TS-fartøjer. Redaktionen af denne oversigt er afsluttet midt i november 00. Eventuelle ændringer vil løbende blive oplyst på TS hjemmeside. Assens Havn Position: 1, N - 0, E Telefon: VHF: Nej Antal fridøgn: døgn EL: 0 V i begrænset omfang. 0 V mod betaling ( kun på en kaj) Vand: Frit fra 1, haner. Med havnens slanger mod betaling Bad: Ja, kr.,00 for min. Diesel: Kun i lystbådehavn ellers med tankvogn Indkøbsmuligheder: Ja Lokal TS: Jørgen Josephsen, Tlf.: 1 Værd at vide: Ved anløb af større fartøj, er det en fordel at melde dette i forvejen: Ved tømning af spildevand, skal dette meldes timer før ankomst og mod betaling for fartøjer, der ikke betaler havneafgift Udenlandske TS fartøjer: Ja, hvis de er dansk bygget Bogense Havn Position:, N - 0, E Telefon: 1 og VHF: Ja Antal fridøgn: døgn EL: Gratis, dog ikke til opvarmning Vand: Gratis Bad: Ja, kr.,00 på Østre Mole og i Marina Diesel: Marinaen Indkøbsmuligheder: 00 til 00 meter TS-kaj: Østmolen og erhvervskaj ved værftet Udenlandske TS fartøjer: Ja, hvis de er dansk bygget Brøndby Havn Position:, N -, E Telefon: 0/ 0 VHF: Lytter på og 1 fra 1.maj - 0.sept. Antal fridøgn: overnatninger EL: 0 kr. pr. nat. Kun amp. til gæster Vand: Ja Bad: Ja, kort trækkes i automat Diesel: Ja, kontakt havnekontoret Indkøbsmuligheder: km TS-kaj: Ja, 0 m øst for molehoved ved TSstander Værd at vide: Kontakt Turistkontoret Udenlandske TS fartøjer: Ja Dragør Havn Position:, N- 0, E Telefon: 0 VHF: Ja, lejlighedsvis Antal fridøgn: og kun for fartøjer der drives ukommercielt EL: Ja Vand: Ja Bad: Ja Diesel: Ja Indkøbsmuligheder: 00 meter Værd at vide: Anløb skal meldes på telefon dagen før. Gæstefartøjer skal melde sig på havnekontoret snarest efter ankomst. Åbningstider: -. -,1-1.0 og 1-1 Dybvig Havn, Fejø Position:, N -, E Telefon: VHF: Nej Antal fridøgn: døgn pr. år EL: Ja Vand: Ja Bad: Ja Diesel: Ja Indkøbsmuligheder: 00 m TS-kaj: Gerne den østlige i bassinet Lokal TS: Marie Bengtson 1 Værd at vide: TS er meget velkommen i Dybvig. Der er et arbejdende træskibsværft, som både laver reparationer og nybygninger Andet: TS kapsejlads. august 00 Museumshafen Flensborg Position:, N - 0, E Telefon: mobil VHF: Nej Antal fridøgn: døgn EL: Efter måler Vand: Der betales et mindre beløb for vand Bad: Ja, 0,0 euro Diesel: Forefindes i Flensborg Havn Indkøbsmuligheder: meter TS-kaj: Anløb skal meldes dagen før på telefon eller hytten under TS- standeren Lokal TS: Gerd Bürker, VAAR, Tlf.: 00 Værd at vide: Efter de fridøgn får du en rimelig pris i aftale med havnekontoret. Ved længerevarende ophold aftales dette med havnefogeden Udenlandske TS fartøjer: JA, men husk at læse under værd at vide Fregathavnen Ebeltoft Position:, N - 0,1 E Telefon: ( ) VHF: Nej Antal fridøgn: døgn EL: Ja, 0 V standere med CE-stik. Der afregnes efter måler (indbygget i standeren) Vand: Ja, haner med mm gevind-studs. Ved større mængder afregnes pr. m. Bad: ja, adgangskort hentes på Fyrskib XXI eller i billetsalget. Bad koster kr.pr. person. Diesel: Nej Indkøbsmuligheder: Ja, alle muligheder inden for kort afstand TS-kaj: E-lige bro - det er tilladt at fortøjre

23 til Fyrskib XXI. Lokal TS: Torben Kirkegaard 1 Værd at vide: V-lige bro er forbeholdt værftet. Midtermolen er forbeholdt større fartøjer og kan anløbes efter aftale. Vær opmærksom på, at midtermolen ikke er frihavnsområde og at der ved anløb afregnes entrébillet til Fregatten for hver person om bord. Udenlandske TS fartøjer: Ja Andet: Venligst føre stander og årsmærke synligt. Hvis ikke afregnes der efter gældende takster. Fåborg (delvis frihavn) Position: 0, N - 1, E Telefon: 0 0 (Efter åbningstid stilles der om til mobil) VHF: Ja, når kontor er bemandet Antal fridøgn: Ingen - Det koster kr. 0,00 pr. person / døgn, dog max. Kr. 10,00 EL: Blåt stik er strømmen inkl. - ekstra afgift for kraftstik Vand: Gratis Bad: Poletautomat kr.,00 for min. Diesel: Ja, - samt benzin og gas - Q station på havnen Indkøbsmuligheder: meter - alle supermarkeder TS-kaj: Bestil venligst plads på forhånd Lokal TS: Peter Ladefoged 1 Værd at vide: Ligger centralt - kan klare det meste - skibs og bådværfter, motor reparation og sejlmager Udenlandske TS fartøjer: Ja, alle udenlandske, også Museumshafen Flensburg osv. Andet: Vi yder en vidtstrakt service af enhver art, som de mange skibe, der har været her, har været tilfredse med. Gedser Havn Position:, N -, E Telefon: Havnefoged kontaktes før anløb VHF: HX Antal fridøgn: døgn EL: Ja, afregnes efter måler Vand: Ja, kr. pr. m Bad: Ja, møntautomat kr/bad Diesel: Ja. I fiskerihavnen er der kun erhvervsdisel. Ellers henvises der til lystbådehavnen. Indkøbsmuligheder: Ca. 0 meter TS-kaj: Hvor der er plads. Ellers prøv lystbådehavnen ved Bro A Lokal TS: Havnefoged Gerhard Kähler. Tlf.: 1 Værd at vide: Udenlandske TS fartøjer: Ja. Ikke charterskibe, de afregner normalt Andet: Se havnens hjemmeside på www. sydfalster.dk. Klik på erhverv og turisme Glyngøre Havn Position:, N - 0 1, E Telefon: 0 / 1 VHF: Nej Antal fridøgn: døgn EL: Ja Vand: Ja Bad: Poletter købes af havnefogeden eller havnegrillen. Inkl. betaling af havneafgift Diesel: Efter aftale Indkøbsmuligheder: 0 m TS-kaj: Hvor der er plads Lokal TS: Niels Chr. Olsen 1 Udenlandske TS fartøjer: Ja Andet: 0 kr. pr. nat (forbrug og afgifter) Haderslev Havn Position:, N -, E Telefon: Haderslev Turistbureau 0 VHF: nej Antal fridøgn: døgn EL: Kun efter sælig aftale. Betales efter trafikhavnens takster Vand: Kun efter aftale og efter trafikhavnens takster Bad: Ja Diesel: Ja Indkøbsmuligheder: 00 meter TS-kaj: Vestlige ende af industrihavn Lokal TS: Torbjørn Kristensen / 01 Værd at vide: Turistkontor på havnen Udenlandske TS fartøjer: Ja Hadsund Havn Position:, N - 0,0 E Telefon: VHF: Nej Antal fridøgn: døgn EL: Ja, mod betaling Vand: Ja, mod betaling Bad: Ja, i sejlklubben Diesel: 00 meter eller i sejlklub Indkøbsmuligheder: 0 meter TS-kaj: Træbro, lige vest for Hadsundbroen. Lokal TS: Havnefoged Poul Flohr Værd at vide: Bliver udleveret af Havnefogeden Udenlandske TS fartøjer: Ja Andet: God plads også til store lystbåde, dog ikke ved den vestlige mole. Hasle Havn Position:, N - 1, E Telefon: 1 VHF: Kanal Antal fridøgn: døgn EL: Gratis Vand: Gratis Bad: 00 meter - kr.,00 Diesel: Ja, - henvendelse til havnefoged Indkøbsmuligheder: 0 meter TS-kaj: Fiskerihavn I - det sydlige bassin Lokal TS: Finn Sonne Hansen Havnsø Havn Position:, N - 1, E Telefon: 1 (-) mobil: VHF: Nej Antal fridøgn: døgn EL: Ja Vand: Ja Bad: Ja Diesel: Ja Indkøbsmuligheder: ja, ca. 0 m TS-kaj: Nej Lokal TS: Anders Gorm Hansen JUTLANDIA tlf. 1 0 Værd at vide: Flot natur. Kro/restaurant. Nekselø, som er fredet er også et besøg værd - afstand sm. Udenlandske TS fartøjer: Ja Hirtshals Havn Position:, N - 0, E Telefon: 1 VHF: Kanal og 1 Antal fridøgn: Ubegrænset EL: 0V AMP/0V AMP Vand: Ja Bad: 00 m Diesel: Ja

24 TS-kaj: Nej Lokal TS: Svend Lykke 1 Hobro Havn Position:, N - 0, E Telefon: Hovednr. VHF: Nej Antal fridøgn: døgn EL: Nej Vand: ja Bad: Ja, mod betaling Diesel: Nej Indkøbsmuligheder: Gode og på gå-afstand TS-kaj: Syd Værd at vide: Havnen er tæt på byen. Mange seværdigheder, bl.a. ved havnen Udenlandske TS fartøjer: Ja Holbæk Havn Position:, N -,0 E Telefon: 0 VHF: Nej Antal fridøgn: døgn EL: Ja Vand: ja Bad: Ja, mod betaling Diesel: 00 m til tankstation Indkøbsmuligheder: 00 m TS-kaj: Vesthavnen + vestlige trafikhavn (Holbæk Ny Havn) Lokal TS: Poul Pilegaard 0 Værd at vide: Gode ankringsmuligheder vest for havnen Udenlandske TS fartøjer: ja Andet: Toilettømningsstationer Holstebro-Struer Havn Position:, N - 0, E Telefon: 0 VHF: Kanal 1 Antal fridøgn: (velholdte skibe) EL: kr. pr. døgn Vand: kr. pr. døgn Bad: I servicebygningen i lystbådehavnen. Kr. Nye automater kr. Diesel: Ja Indkøbsmuligheder: 0 m TS-kaj: I lystbådehavnen. Sydkajen i gamle havn Lokal TS: Henrik Hersom, 1 / 0 Værd at vide: Skibe med dybgang over, m skal bestille plads. Rejser man fra sit skib aftales det med havnefogeden Udenlandske TS fartøjer: Nordkajen og Oliekajen i Østre Havn er terrorsikret. Anløb kun med tilladelse Isegran Museumshavn (Frederiksstad) Position:, N -, E Telefon: el VHF: Nej Antal fridøgn: eller efter aftale EL: Ja Vand: Ja Bad: Ja, 00 m Diesel: Ja, tilkald Indkøbsmuligheder: ca. 00 m TS-kaj: m ved Isegran Lokal TS: Knut Sørensen 00 Værd at vide: Se Andet: Der er træskibsværft, rig og sejlmagerværksted (Maritime Center Fredrikstad A/S Kerteminde Havn og Marina Position:,1 N - 0,1 E Telefon: VHF: Ja, i kontortiden Antal fridøgn: Ubegrænset, OBS! henvendelse påkrævet, så vi kan registrere anløbet EL: Ja, officiel kr.,00 pr. påbegyndt timer Vand: Ja, ingen betaling, medmindre der er mange m Bad: Ja, Depositum kr. 0,00. mindstekøb kr. 0,00 = incl. min. bad Diesel: Ja, kortautomat. Ingen sedler Indkøbsmuligheder: Ja, alle muligheder inden for kort afstand Lokal TS: Kristian Fribo, Værd at vide: Anløb skal anmeldes inden ankomstdagen kl..00, hvis der skal være mulighed for plads. Alle er velkomne til at tage chancen. Udenlandske TS fartøjer: Ja Andet: Ret til ændringer forbeholdes Klintholm Fiskerihavn Position:, N -,0 E Telefon: mobil: VHF: Nej Antal fridøgn: Efter aftale. EL: Ja Vand: Ja Bad: poletter kan købes på havnekontoret Diesel: Ja Indkøbsmuligheder: ja, ca. 0 m TS-kaj: Ja Værd at vide: Dårlige forhold ved sydvestlig vind Klippans Ångbåtsbrygga Göteborg Position: 1, N -, E Telefon: VHF: Nej Antal fridøgn: Efter aftale. EL: Ja Vand: Ja Bad: Nej Diesel: ja, på marinudsalg ved søen 00 m Indkøbsmuligheder: Nej TS-kaj: ja Værd at vide: Caféfartyget EDUARD MELIN findes i havnen Korsør Havn Position: 0,1 N - 0, E Telefon: 00 VHF: Kanal Antal fridøgn: døgn pr. år EL: Ja, betaling efter måler, der betales for tilslutning og minimumsforbrug Vand: Ja, ved visse kajer - betaling efter måler. Der betales for tilslutning og minimumsforbrug Bad: Nærmeste bad ved lystbådehavnen Diesel: Ved lystbådehavnen Indkøbsmuligheder: Ja TS-kaj: Kaj Lokal TS: Havnekontoret har åbent 000 til 10. Henvedelse vedr. El og vand i åbningstiden Værd at vide: Mindre fartøjer henvises til lystbådehavnen, som ikke er frihavn Udenlandske TS fartøjer: Ja Køge Havn Position:, N -,0 E Telefon: 0 VHF: Kanal 1 og (kun i kontortiden) Antal fridøgn: døgn EL: Efter måler Vand: kr. pr. ton, min. t. Bad: Nej

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Så lad nu pinsesolen danse. Sekretariat

Så lad nu pinsesolen danse. Sekretariat Bestyrelsens beretning til den kommende generalforsamling pinsedag i Flensborg. Som noget nyt bringer vi beretningen i bladet før generalforsamlingen, den vil således ikke blive læst op i sin fulde længde,

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat. T ræskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 6 2011/2012.

Referat. T ræskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 6 2011/2012. Referat T ræskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 6 2011/2012. Dato: 4. marts 2012 i København. Deltagere: Poul Erik Clausen, formand (PEC), Nis-Edwin List-Petersen, næstformand (NELP), Egon Hansen,

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Juli 2009. Årgang 38 nr. 3 ISSN 0905-1635. Stubbekøbing havn, pinsen 2009. Foto Niels Jakobsen

Juli 2009. Årgang 38 nr. 3 ISSN 0905-1635. Stubbekøbing havn, pinsen 2009. Foto Niels Jakobsen Juli 2009 Årgang 38 nr. 3 ISSN 0905-1635 Stubbekøbing havn, pinsen 2009. Foto Niels Jakobsen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved, Nøjsomhedsvej 7, kld. tv. 2100 Ø 2275 5135 andrea@ts-skib.dk Arne Gotved,

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017 Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro 27. maj 9. juni 2017 Sejlplan Afsejling fra Lemvig, lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 1. destination Glyngøre Afsejling Glyngøre, søndag den 28. maj kl. 9.00

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 25. oktober 2013 kl. 18.00 på Kystens Perle i Ebeltoft.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 25. oktober 2013 kl. 18.00 på Kystens Perle i Ebeltoft. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 25. oktober 2013 kl. 18.00 på Kystens Perle i Ebeltoft. Deltagere: Gæster: Afbud: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Kerteminde Jollehavn

Kerteminde Jollehavn Kerteminde Jollehavn 1 Navn og hjemsted Vedtægter Foreningens navn er Kerteminde Jollehavn og har hjemsted Jollehavnen 1, 5300 Kerteminde 2 Formål Foreningens formål er at drive og udvikle en jollehavn

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

DANSK YNGLING KLUB. Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK)

DANSK YNGLING KLUB. Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK) DANSK YNGLING KLUB Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Dansk Yngling Klub, Der forkortes DYK. Den er stiftet den 25. februar 1970. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf Lergravens Sejl og Fiskeriklub Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf. 29 24 60 42 Klubbens love 1. Klubbens navn og hjemsted... 2 2. Klubbens formål... 2 3. Optagelse af medlemmer...

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub:

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: 1: Foreningens navn er Slangerup Svømmeklub med hjemsted i Slangerup By, Frederikssund Kommune. 2: Klubbens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse for svømmesportens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Love for Ebeltoft judo klub

Love for Ebeltoft judo klub Love for Ebeltoft judo klub 1 Navn og hjemsted: Klubbens navn er Ebeltoft judo klub, stiftet 1. november 1969, forkortet EJK. Klubbens hjemsted er i Ebeltoft. 2 Formål: Klubben har til formål at udbrede

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN Vedtaget 18. marts 2015 VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: NYHAVNSGRUPPEN Område: FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV NYHAVN Hjemsted: København

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens generalforsamling. søndag 19. maj 2013 kl. 10.00 i Stark-hallen, Holbæk

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens generalforsamling. søndag 19. maj 2013 kl. 10.00 i Stark-hallen, Holbæk REFERAT af Træskibs Sammenslutningens generalforsamling søndag 19. maj 2013 kl. 10.00 i Stark-hallen, Holbæk Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN Juli 2008 Årgang 37 nr. 3 TS TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN LANDSFORENINGEN FOR BEVARELSE AF ÆLDRE BRUGSFARTØJER TS-bestyrelse Formand Poul-Erik Clausen Karetmagerstien 3 8400 Ebeltoft 8634 2688/2339 3123 arkitekten@softhome.net

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 1. Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune. 2. Klubbens

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Sammenskrivning af vedtægter for Antennelauget MASTEN dateret 4. marts 2014 med ændring af vedtægterne som endeligt vedtaget på ekstraordinær laugsforsamling den 2. februar 2016 (ændringerne er angivet

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub.

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub. Bestyrelsen har blandt andet på baggrund af ændringer i vores tilmeldingssystem udarbejdet følgende forslag til ændringer i vedtægterne for Slangerup Svømmeklub. Generalforsamlingen bedes tage stilling

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Nysted Smakkelaug

Vedtægter for Nysted Smakkelaug Vedtægter for Nysted Smakkelaug 28. maj 2015 Navn og formål 1 Navn, tilhørsforhold og hjemsted 2 Smakkelaugets formål Medlemmer 3 Optagelse af medlemmer 4 Smakkelaugets Venner 5 Udmeldelse og eksklusion

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Referat. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 4 2011/2012. Dato: 19.november 2011 i Middelfart

Referat. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 4 2011/2012. Dato: 19.november 2011 i Middelfart Referat Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 4 2011/2012. Dato: 19.november 2011 i Middelfart Deltagere: Poul Erik Clausen, formand (PEC), Nis-Edwin List-Petersen, næstformand (NELP), Egon Hansen,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 Rønde Karateklub Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Rønde Karateklub. Klubben er hjemmehørende i Syddjurs Kommune. 2 Klubbens formål Klubben har til formål

Læs mere

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker VEDTÆGTER for LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER 1 Navn Sammenslutningens navn er LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER. 2 Hjemsted Lodsejersammenslutningens

Læs mere