Dialogmøde 12, referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014-10-29 Dialogmøde 12, referat"

Transkript

1 Dialogmøde 12, referat Tid 29. oktober 2014 kl Sted Store Bjørn, Erritsø Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen Diana Monberg Ane Rask Søren Ilum Andersen Tine Kildemoes Taisbak Jesper Meik Nielsen Frank Bengtsson Roberto Bentsen Tom Pedersen Henrik Bach Mette Vestergaard Flemming Silius Nielsen Lone Ejdorf Pia Conradsen Jørn Christophersen Anders Dalgaard Verner Jensen Mette Nymark Hansen DONG Energy DONG Energy Energi Fyn Energimidt EnergiMidt NEAS Nettopower NRGI Elsalg A/S SE OK Scanenergi SEAS-NVE SEF Net A/S TREFOR EL-NET A/S Vestforsyning Net Energinet.dk Energinet.dk Energinet.dk 4. november 2014 MMH Fraværende Navn Aktør Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Annemette L. Carlsen Martin Christensen Energi Fyn Energinet.dk Kopi Engrosmodel projektets hjemmeside Referent Mette Nymark Hansen Næste møde 27. november 2014 Dagsorden 1. Referat fra sidste møde 2. Orientering fra direktørgruppemødet 3. Status på projektet 4. Risikovurdering 5. Spørgeskemaundersøgelse 6. IT-sikkerhed 7. Kundestyret adgang til data i DataHub 8. Slutrapport fra arbejdsgruppe vedrørende indsendelse af måledata 9. Eventuelt Dok. 14/ /8

2 1. Referat fra sidste møde Ingen kommentarer 2. Direktørgruppens møde Torben Møller fra Dansk Energi orienterede om aktuelle emner fra det seneste direktørgruppemøde, som blev afholdt den 21/ De væsentligste punkter var projektets fremdrift, tidsplanen for Engrosmodellen og ikke mindst status fra Energistyrelsen vedr. afklaring af elafgiftsspørgsmålet. I forhold til sidstnævnte var meldingen, at der er en løsning på vej og forventningen er, at det bliver den såkaldte netmodel, hvor netvirksomhederne opkræver afgifterne hos elleverandørerne. Et lovforslag er på vej og forventes sendt i høring i starten af november. Ref.bem: Siden dialogmødet blev afholdt, er der i mellemtiden kommet en officiel udmelding fra Klima- Energi- og Bygningsministeriet. Informationen kan findes på folketingets hjemmeside på dette link: Torben forklarede, at branchen og Energinet.dk skal høres i det udspil, der kommer til lovgivning, og at der skal etableres en proces for, hvordan vi tilkendegiver vores holdning til den valgte model. Energinet.dk og Dansk Energi foreslår, at der etableres en task force, som udarbejder et oplæg/notat, der efterfølgende drøftes i teknik-og implementeringsgruppen og dialogforum, inden direktørgruppen skal tage stilling til det. Oplægget, der skal indeholde en konsekvensvurdering af lovforslagets betydning for projektet og den heraf afledte konsekvens for engrosmodellens opstart, sendes til både teknik- og implementeringsgruppen og dialogforum forud for de kommende møder, så der bliver tid til at kommentere kvalificeret på oplægget. Næste direktørmøde ligger i december, men kan indkaldes ekstraordinært efter behov. Spørgsmål: Er notatet et samlet svar fra branchen. Hvordan forholder Dansk Energi sig her? Svar: Direktørgruppen søger konsensus, og det er mest hensigtsmæssigt, at branchen inkl. Energinet.dk taler samlet i relation til ændringernes afledte konsekvenser for tidsplanen. I relation til den officielle høringsproces skal det overvejes, hvordan aktørerne bedst forholder sig til høringsprocessen i forlængelse af Direktørgruppens behandling af oplægget. Spørgsmål: Hvad er konsekvensen for projektet for hver dag det forlænges, medfører det store omkostninger? Det bør signaleres et sted, at det ikke er billigt at lave ændringer så sent. Svar: Vi skal så vidt muligt fokusere på den fremadrettede udvikling, som vi kan gøre noget ved. Vi kan ikke ændre det, der eventuelt måtte være tabt, men vi kan give et høringssvar, hvor vi evt. udfordrer den tidsplan, som lovforslaget lægger op til afhængigt af lovforslagets konkrete indhold. Dok. 14/ /8

3 Spørgsmål: Har Dansk Energi overvejet at lave en formel undersøgelse af, hvad det koster hos medlemmerne at forlænge projektet? Vi er nødt til at kunne dokumentere omkostningerne i forhold til en mulig udvidelse af indtægtsrammen. Svar fra Torben Møller: Der er i øjeblikket to igangværende sager om regulering af netselskabernes indtægtsrammer relateret til DataHub, som vi afventer resultatet af. Dansk Energi tager emnet op i netudvalget, som mødes midt i november. Fra elleverandørsiden blev der opfordret til også at tage sagen op i Dansk Elhandel. Spørgsmål: Kommer der flere ting med i lovforslaget end den ændrede model? Svar: Det ved vi ikke endnu. Udover selve lovforslaget har Direktørgruppen bedt om at få indsigt i de manglende bekendtgørelser for at kende det samlede omfang af ændringen. Spørgsmål: Hvilken melding kan vi tage med til vores bagland? Svar: Foreløbig ved ingen, om vi starter den 1. oktober 2014 eller senere. Vi er nødt til at holde fokus, indtil konsekvensvurderingen er lavet. Energinet.dk holder fast i de planlagte kursusaktiviteter og pilot E2E d. 3/11. Spørgsmål: Hvornår kommer der en re-planlægning af projektet? Svar: Re-planlægning starter, når vi ved noget mere konkret. En del af input til re-planlægningen forventes at komme fra den ovenfor nævnte task-force. Der bliver fra dialogforum stillet mange spørgsmål til konsekvenserne for tidsplan og økonomi, herunder udfordringerne med at fastholde IT-ressourcer. Dertil kommer usikkerheden om, hvorvidt den politiske behandling af et nyt lovforslag og høring af bekendtgørelser kan risikere at trække ud. Verner opfordrer til, at aktørerne har den tålmodighed, der kræves til at vente med at re-planlægge, til vi kender indholdet i loven. Projektet må ikke bremses, før indholdet og ændringerne er kendt. Pilot E2E starter som planlagt mandag d. 3/11. Hvorvidt aktør E2E testen til februar giver mening, vides først, når lovforslaget er kendt. 3. Status på projektet Verner gennemgik status på projektet, herunder en orientering om, at tids- og aktivitetsplanen er opdateret med status per 1/ Resultaterne fra den netop gennemførte spørgeskemaundersøgelse er medtaget i opdateringen af status. Derudover vedrører de primære ændringer i planen uddannelsesaktiviteterne samt tilføjelse af Go/No-go milepæle. Den praktiske anvendelse af Go/No-go milepælene blev diskuteret. Direktørgruppen skal ved de pågældende datoer forsynes med et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, til at de kan tage helt konkret stilling til, om projektet skal fortsætte. Verner understregede, at såfremt milepælen d. 1/ passeres med et go, er Engrosmodellens starttidspunkt vanskeligt at udsætte, idet der i perioden op til 1/ vil ske en del kommunikation til elkunderne. Direktørgruppen skal være bekendt med dette, når en evt. go-beslutning træffes. Dok. 14/ /8

4 De øvrige milepæle (d. 1/9 og 28/9) fungerer som nødstop, såfremt der er risiko for, at markedet ikke vil fungere efter idriftsættelse. Frem til milepælen d. 28/9 skal alle aktører derfor kunne lave et roll back til den nuværende DataHub, såfremt det bliver nødvendigt. Det blev foreslået, at beskrivelsen af de tre milepæle ændres, så ingen er i tvivl om, hvad der ligger i milepælene. (Action Energinet.dk) Spørgsmål: Hvilke succeskriterier er der tilknyttet milepælene? Svar: Under E2E testen kan vi helt konkret se, hvor mange testcases, der er gennemført for hver aktør. Tilsvarende har vi fuld indsigt i status på datamigrering. En sådan status kan vi forelægge direktørgruppen, men det er stadig dem, der skal drage konklusionen. Energinet.dk undersøger, om cut-overkriterierne kan synliggøres og kommunikeres som en slags succeskriterier (Action Energinet.dk). De må ikke blive udslagsgivende for, om vi går i drift eller ej, men der kan være en vis signalværdi i dem. 4. Status på tidsplan ATS og E2E Verner gennemgik Energinet.dk s ændrede tilgang til test, som har til formål at sikre, at Energinet.dk s leverance er testet tilstrækkeligt inden pilot E2E. Grundlæggende betyder den ændrede tilgang, at noget af det, der leveres til pilot E2E ikke har gennemgået den endelige bruger accept test (UAT). Energinet.dk har dog testet hoved-procesflows i leverancen på et andet miljø og UAT forventes gennemført i starten af november. Processen er gennemgået med ITleverandørerne og i TI-gruppen. IT-leverandørerne har i TI-gruppen givet udtryk for, at de kun starter i det små primo november. Da Pilot E2E kun vedrører IT-leverandørerne, forventes der kun et begrænset behov for ekstraordinær support. Generelt er der ikke grund til bekymring i forhold til den samlede IT-leverance. 5. Datakonsistens Verner præsenterede status vedr. datakonsistens. Emnet har indgået i spørgeskemaundersøgelsen, og der gives bl.a. udtryk for, at datakonsistensen er forbedret markant som resultat af den store indsats, der er gjort i foråret/sommeren Desværre har kun ca. 50% af elleverandørerne gennemført den igangværende kontrol. Dette kan skyldes, at datakonsistensaktiviteterne i foråret primært var målrettet netvirksomhederne. Nogle elleverandører er derfor først nu blevet opmærksomme på, at de ikke har systemerne og/eller ressourcer til at gennemføre kontrollen. Det væsentligste fokus er fortsat at sikre konsistens i de data, der indgår i refiksering og saldoafregning. Dok. 14/ /8

5 En endelig plan og revideret deadline for datakonsistens bliver drøftet på et arbejdsgruppemøde med IT-leverandører og aktører, som afholdes d. 31/ Direktørgruppen har drøftet og bakker op om den ny model med centraliseret kontrol af datakonsistens. Løsningen bliver et tilbud til aktørerne, men man skal have dispensation og accept fra Energinet.dk, hvis man fortsat ønsker at anvende den eksisterende metode. Spørgsmål: Er det den næste form for konsistenstjek? Svar: Det er det, vi håber på. Jo før vi kan få den nye løsning etableret, jo mere struktureret kan vi gennemføre konsistenstjek. Spørgsmål: Er der nogen overvejelser i forhold til at sikre, at det er rigtigt, det der kommer ind? Svar: Energinet.dk s fokus er på at sikre konsistens i data særligt på de felter, der har betydning for afregning. Der blev rejst en bekymring om, at ikke alle følger de aftaler der er indgået i branchen i forhold til kontrol mod CPR-register. Hertil tilføjede Henrik Hornum (Dansk Energi), at der d. 25/11 gennemføres et arrangement med fokus på sikring af data og gode vaner i forhold til sikring af datakvalitet/konsistens. Elleverandører, der ikke er medlem af Dansk Energi, kan deltage mod betaling. 6. Risikovurdering Verner gennemgik kort risikovurderingen fra sidste dialogmøde. Risikobilledet forventes at blive justeret som følge af den afklaring, der netop er ved at komme på plads omkring afgifter og bekendtgørelser. Verner foreslår, at vi gennemgår risikovurderingen detaljeret ca. en gang i kvartalet. 7. Spørgeskemaundersøgelse Verner gav en kort afrapportering på den senest gennemførte spørgeskemaundersøgelse, hvor ca. 98% af målepunkterne er dækket i besvarelserne. I forhold til aktørernes specifikation af forretningsprocesser gjorde Verner opmærksom på, at de formelle krav til aktørerne er de samme, men behovet for en detaljeret specifikation af alle processer er meget forskellig, afhængig af hvor stor en organisation, man har. Mange laver processer i samarbejde med IT-leverandører, og automation tænkes i høj grad ind i processerne. 8. IT-sikkerhed Jørn gennemgik præsentation vedr. IT-sikkerhed. Der blev d. 21. oktober afholdt temadag i regi af Dansk Energi, hvor emnet var på agendaen. Et væsentligt element i de nye sikkerhedstiltag er, at brugeradgang til markedsportalen sikres med en såkaldt to-faktor autentificeringsmetode (eller på jævnt dansk to-nøgle system). Energinet.dk vil være forsøgskaniner på den ny metode og laver herefter en vejledning til aktørerne. Dok. 14/ /8

6 Implementering af løsningen kan synes besværlig, men udover at sikkerheden øges, medfører den ny løsning en række fordele i forhold til bruger/rolle styring. Løsningen er taget godt imod af teknik- og implementeringsgruppen. Sikkerhedsaktiviteterne kører uafhængigt af Engrosmodellen og implementeres derfor i takt med at de er klar. Spørgsmål: Hvordan er sikkerheden i forhold til API er? Svar: Sikkerhedsniveauet vil være det samme som på B2B kanalen, ligesom der ved søgninger vil være samme krav til antal udfyldte søgefelter, som ved almindelige søgning. 9. Kundestyret adgang til data i DataHub Ulrik gennemgik præsentation af kundestyret adgang til data i Datahub. Løsningen gælder for elleverandører i tilbudsfasen samt for mæglere, energirådgivere m.m. Løsningen implementeres som følge af krav fra datatilsynet, om at detaljerede måledata ikke må deles uden kundens eksplicitte accept. I forhold til de nye begrænsninger for elleverandørerne i tilbudsfasen, gør Dansk Energi opmærksom på, at de har gjort indsigelse mod modellen dog uden held. Tidsbegrænsningen på adgang til data på 7 dage vurderes af nogle at være lidt kort. Dette er dog en parameter, der kan skrues på og derfor kan blive ændret, når behovet herfor er kendt. Kommentar (til dataadgangs-cvr): Den som tillader, at en anden kan give adgang til data, bør også selv kunne give adgang til data ligesom den, der kan tildele adgang til data selv bør kunne se data. Energinet.dk vil se på muligheden for at åbne mulighed herfor dog fokuseres der lige nu primært på at komme videre med udviklingen, så løsningen kan sættes i drift. Hvis ovenstående muligheder kan tilføjes, bliver det derfor først i en version 2. (Action Energinet.dk) Energinet.dk blev i relation til anvendelsen af CVR-numre opfordret til at huske på, at der er forskel på kommuner/institutioner og koncerner/virksomheder. Spørgsmål: Er der begrænsning på, hvor mange elleverandører man kan give adgang? Svar: Fuldmagter kan gives til flere elleverandører, men det skal gøres individuelt for hver enkelt elleverandør via dennes hjemmeside. Spørgsmål: Er der planlagt uddannelse inden for dette område? Svar: Det er ikke inkluderet i de uddannelsesdage, der er planlagt, men e- learning overvejes og der vil komme vejledninger. I præsentationen blev det forklaret, at den nuværende iframe løsning kan have udfordringer i forhold til nye browsere. I den forbindelse blev Energinet.dk opfordret til at være mere transparente om sådanne forhold fremadrettet. Dok. 14/ /8

7 Energinet.dk er enig i, at der skal kommunikeres bedre om driftsmæssige fejl vedr. iframe. Verner understreger samtidigt, at vi specifikt forsøger at løse udfordringerne ved nu at ændre løsningen. Spørgsmål/kommentar (fra Henrik Hornum): Dansk Elhandel er positive overfor løsningen, hvor man slipper for de individuelle NemID løsninger. Hvilke muligheder har elleverandører for styling? Svar: Der forventes at være samme muligheder som i dag. Vi undersøger i øjeblikket muligheden for, at hver elleverandør kan have et sub-domæne, så styling mulighederne blive bedre. Aktørerne forventer af Energinet.dk, at de bliver bedre hjulpet i forhold til at yde support til kunderne vedrørende kundeportalen. Energinet.dk lægger op til, at aktørerne kan give input til udvikling af det supportværktøj, der er på vej. 10. Slutrapport fra arbejdsgruppe vedrørende indsendelse af måledata Verner gennemgik hovedpunkterne i afrapporteringen fra arbejdsgruppen vedr. indsendelse af måledata inkl. arbejdsgruppens anbefalinger. Verner understregede, at det har været en svær proces, som oprindeligt primært udsprang af et spørgsmål om sizing af DataHub en men som endte i en bredere snak om, hvordan og hvor hurtigt data skal håndteres af såvel netvirksomheder som DataHub. Resultatet, der er et kompromis af mange diskussioner, udgør et godt udgangspunkt for den videre udvikling. Et grundprincip i anbefalingerne er, at aktørerne arbejder frem mod kundeorienterede men omkostningseffektive løsninger, ligesom der fundamentalt stilles krav om, der kan følges op på den enkelte aktørs konkrete performance på måledata området. Spørgsmål: Har I diskuteret økonomiske incitamenter i forhold til IFIM tallene? Svar: Ikke indtil nu. Vi vil gerne se, hvordan tingene udvikler sig, før vi overvejer denne mulighed. Spørgsmål: Hvor mange af anbefalingerne medfører forskriftsændringer? Svar: Vi skal vurdere, om noget af det skal ind i forskrifterne. Indtil videre handler det om indsendelse og videreformidling af data. De nye tidspunkter for seneste indsendelse af måledata skal ind i forskrifterne, men vi afventer dette, indtil vi har et billede af evt. ændringer i beregningsdelen (fikseringstidspunkt og flexafregning). Spørgsmål: Har I diskuteret praktisk udrulning af anbefalingerne? Der er stor forskel på, hvor langt de forskellige netvirksomheder er med hjemtagningsløsninger? Svar: Anbefalingerne forventes at blive detaljeret yderligere i arbejdsgruppen vedr. implementering af flexafregning. Verner efterspørger input fra dialogforum til, hvordan anbefalingerne fra måledata-gruppen bedst forankres hos aktørerne. Dok. 14/ /8

8 Der er grundlæggende enighed om, at det er en stor forandring, der er på vej og at det derfor er vigtigt, at de enkelte aktører begynder at forholde sig til udfordringen. Det blev foreslået og konkluderet, at kommunikationen om ændringerne tages med i de relevante udvalg, hvor ansvaret ligger. Det skal her italesættes, at det er en svær opgave og herunder tydeliggøres, at det er en fælles udfordring, hvor forpligtelsen ligger i alle led. Der bør inden for nær fremtid sendes en kort information ud om de kommende ændringer f.eks. via et nyhedsbrev. Verner præsenterede rammerne for den nye arbejdsgruppe vedr. flexafregning og sammenhængen til dialogforum. Arbejdsgruppens opgave bliver at få detaljerne omkring implementering af flexafregning på plads. Flexafregning er ikke et slutkundeprodukt, men en forudsætning for at elleverandørerne kan introducere timebaserede produkter overfor slutkunderne. Herudover har flexafregningen betydning for afregningen mellem net og el. Det blev fremhævet, at en god opstart for flexafregning afhænger af, at branchen kan blive enige om løsningen og at håndteringen af de store mængder data i lige så høj grad er en brancheudfordring som en teknisk udfordring i DataHub. Arbejdsgruppen skal rapportere til direktørgruppen ultimo januar. Dvs. deadline er omkring 1/1. Teknik- og implementeringsgruppen og dialogforum vil blive orienteret om arbejdet undervejs. 11. Eventuelt Næste møde forventes afholdt som et fysisk møde. Såfremt der er en ny tidsog aktivitetsplan eller andet materiale, vil det blive sendt ud forud for mødet. Spørgsmål: Kommer der et forslag til en revideret leveranceplan fra Energinet.dk? Svar: Det kommer an på, hvad der står i lovforslaget. Energinet.dk s egen leveranceplan laves naturligvis om, hvis der er behov herfor, men indtil videre gælder den nuværende levceranceplan. Dok. 14/ /8

2015-02-25 Dialogmøde 16, referat

2015-02-25 Dialogmøde 16, referat 2015-02-25 Dialogmøde 16, referat Tid 25. februar 2015 kl. 13.00-16.00 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat 2015-03-25 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl. 13.00-15.30 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen Dialogforum, referat Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00 Sted LYNC Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Ane Rask Annemette L.

Læs mere

27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat

27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat 27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat Tid 27. maj 2014 Sted Påfuglen, Erritsø Deltagere Annemette L. Carlsen Fritz Beck Ulrich Ida Joel Anette Krogh Kim Kristensen Niels Toftensberg Kristoffer

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Tid 18. februar 2015 kl. 10.00-16.00 Sted Påfuglen, Erritsø, 7000 Fredericia Deltagere Navn Virksomhed Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Annemette

Læs mere

Direktørgruppemøde, møde 5

Direktørgruppemøde, møde 5 Direktørgruppemøde, møde 5 Tid Tirsdag 21. oktober kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Direktørgruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Direktør Lars Aagaard, Dansk

Læs mere

Direktørgruppemøde, møde 3

Direktørgruppemøde, møde 3 Direktørgruppemøde, møde 3 Tid Tirsdag 17. juni kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Direktørgruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Direktør Lars Aagaard, Dansk

Læs mere

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Tid Onsdag 16. juni 2015, kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Styregruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen,

Læs mere

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse blandt interessenter vedrørende Den fælleskommunale rammearkitektur med henblik på at identificere tiltag, der kan styrke rammearkitekturen.

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Skolebestyrelsen ved Grønnevang Skole

Skolebestyrelsen ved Grønnevang Skole Skolebestyrelsen ved Grønnevang Skole 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Grønnevang Skole Nyhedsbrev nr. 4 - december 2011... 4 2 Baggrund for processen... 6 3 Den inddragende process... 7 2.1 Bestyrelsens kommunikation

Læs mere

Det godkendte referat fra ekstraordinært HBM d. 16. april 2012 blev underskrevet.

Det godkendte referat fra ekstraordinært HBM d. 16. april 2012 blev underskrevet. Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 2.-3. maj 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 14. juni 2012 Deltagere: Johnny Kuhr, Esther Skovhus Jensen, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten 30. maj 2013 J. nr. 2202/1839-6010 BILAG Bilag 1 Elpristavlen Bilag 2 Skabelonafregning Bilag 3 Engrosmodellen Bilag 4 Lovændringen vedr. udbud

Læs mere

Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle

Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle Arbejdsgruppens leverancer er: Roadmap som skal udgøre en veldefineret drejebog for implementering

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - de strukturelle rammer og tilsynet Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Juni 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn,

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) FORMANDENS AFGØRELSE DEN 28. APRIL 2015 GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 28. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 laa, lrn RESUMÉ 1. Som følge

Læs mere

Indkøb af videnrådgivning. med sund fornuft

Indkøb af videnrådgivning. med sund fornuft Indkøb af videnrådgivning med sund fornuft Udgivet af: DI Videnrådgiverne og IKA Redaktør: Kirsten Alkjærsig ISBN 978-87-7353-993-4 Tryk: DI 300.2.14 Forord Der er meget fokus på procedurer og jura i offentlige

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

.RQNOXVLRQ«««««««««««««««««««««««««««

.RQNOXVLRQ««««««««««««««««««««««««««« Totaløkonomi I januar 1998 blev det et krav for tilsagn til alment byggeri, at der blev udført totaløkonomiske vurderinger. I 1999 blev etableret en arbejdsgruppe med det formål at indhente erfaringer

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Rapport - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Version 5, d. 26. maj, 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Rapportens tilrettelæggelse...4 1.3 Datagrundlag...4

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

København den 11. december 2013

København den 11. december 2013 København den 11. december 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Indkaldelse til:

Læs mere