Centralbibliotekets 75 års jubilæumsfest Billedkavalkade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Centralbibliotekets 75 års jubilæumsfest Billedkavalkade"

Transkript

1 Centralbibliotekets 75 års jubilæumsfest Billedkavalkade

2 Indholdsfortegnelse På kryds og tværs 4 Organisation af IT-opgaverne i bibliotekerne i Københavns Amt 6 Musikbibliotek.dk work-in-progress! Albertslund Bibliotek 18 Konsulentydelser fra centralbiblioteket 22 Status over licenser i centralbibliotekerne 23 SFO-biblioteket på Parkskolen 26 Stor interesse for de første trænerkurser og projektlederuddannelsen 28 Selvportræt af et ubeskrevet blad 29 Redaktionsudvalget Kultur- og bibliotekschef Lone Gladbo, Gentofte (ansv. redaktør), Vicestadsbibliotekar Susanne Rømeling, Lyngby, Ledende børnebibliotekar Hanne Svendsen Holme, Herlev, Teamleder Else Morthorst, Hvidovre, Konsulent Ole Jensen, Gentofte Bibliotekerne, Overassistent Anette Flügge, Gentofte, Centralbibliotekets 75 års jubilæumsfest 30 La vecchia signora 32 Kalender for arrangementer i CB regi 38

3 På kryds og tværs Af kultur- og bibliotekschef Lone Gladbo, Gentofte Bibliotekerne, Organisering af edb-systemer og hjemmesider Alle bibliotekerne i Københavns Amt har i dag et edb-system og en hjemmeside, og de fleste har haft dette i adskillige år. Vicestadsbibliotekar Susanne Römeling, Lyngby har lavet en miniundersøgelse af, hvordan vi har organiseret ITopgaverne i bibliotekerne, og i en artikel i dette nummer redegør Susanne for, hvor forskelligt bibliotekerne har organiseret deres systemadministration og arbejdet med hjemmesiden. Overbygningsfunktionen Biblioteksstyrelsen har oprettet et elektronisk debatforum på hvor overbygningsfunktionen skal diskuteres frem til det landsdækkende Biblioteksledermødet den 24. oktober. På Biblioteksstyrelsens hjemmeside ligger desuden diverse analyser og diskussionsoplæg samt Biblioteksrådets udtalelse. Bibliotekslederne har drøftet sagen på deres møde den 10. august og udarbejder på næste møde den 7. september en fælles udtalelse. Som i enhver anden drøftelse bliver beslutningen ikke bedre end summen af de samlede indlæg i dialogen, så jeg vil her opfordre så mange som muligt til at deltage aktivt i debatten. Konsulentydelser I forbindelse med udviklingen af overbygningsfunktionen har centralbiblioteket ansat Mads Gaml som udviklingskonsulent med særlig vægt på at tilbyde bibliotekerne organisations- og kompetenceudviklende ydelser. Mads skal i første omgang gennemføre to projekter med benchlearning blandt bibliotekerne, planlægge 2 kursustilbud til afdelingslederne og tilbyde konsulentydelser inden for kompetence- og organisationsudvikling. Endvidere har Mads udarbejdet et katalog over de rådgivnings- og konsulentydelser, som centralbiblioteket kan tilbyde bibliotekerne. Kontraktstyring Et af de seneste tiltag inden for de nyeste offentlige ledelsesværktøjer er udlicitering eller kontraktstyring på områder, hvor der ikke findes et marked, som kan byde på en licitation. Bibliotekerne befinder sig inden for et sådant fagområde, hvor der findes firmaer, som kan byde på dele af opgaverne, men ikke driftsafvikling af et samlet biblioteksvæsen. Blandt bibliotekerne i Københavns Amt er det foreløbig Søllerød og Gentofte, der arbejder med at indgå en kontrakt med politikerne. Kontraktstyring kan opfattes som en naturlig videreudvikling af 80 ernes decentralisering samt 90 ernes mål- og rammestyring, og dermed medfører kontraktstyring ikke den store ændring i bibliotekets hverdag. Bibliotekernes egenindtjening De fleste biblioteker står fortsat famlende overfor, hvordan vi skal indfri aftalen mellem KL og Staten om at skaffe mellem 15 og 20 mio. kr. i betalingsbelagte ydelser. Biblioteksstyrelsen har bevilget støtte til bibliotekerne i Vejle og Århus om udarbejdelse af forslag til betalingsbelagte ydelser samt kurser i, hvordan priserne beregnes. Det skal blive spændende at følge dette arbejde og se de første resultater. 4 5

4 Organisation af IT-opgaverne i bibliotekerne i Københavns Amt Af vicestadsbibliotekar Susanne Rømeling, Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker, Det er en kendsgerning, at IT fylder meget i bibliotekernes hverdag, både i forhold til brugerne, som arbejdsredskaber for personalet og i budgetterne. Samtidig har det styrket bibliotekernes image, at vi har været i front med at stille IT til rådighed for borgerne og udvikle nye servicetilbud på Internet lokalt og i fællesskaber. Det har betydet omstillinger, omprioriteringer og organisationsændringer i et omfang og med en hastighed, som bibliotekerne aldrig før har kendt. Det har også betydet kompetenceudvikling, øget stolthed og selvværd blandt mange biblioteksansatte. Bibliotekerne markerer sig, når det gælder IT, også i diverse undersøgelser og rapporter. Men hvordan har vi egentlig organiseret IT-opgaverne i bibliotekerne i Københavns Amt? Hvordan er bibliotekets systemadministration organiseret? Hvordan er arbejdet med bibliotekets hjemmeside organiseret? Er der en formaliseret organisation omkring bibliotekets IT-udvikling? Er der en superbruger organisation? Redaktionen af På kryds og tværs fandt, at det kunne være interessant med en status, som måske samtidig kunne være til inspiration bibliotekerne imellem. Af svarene fremgår det, at man nogle steder har lagt megen vægt på en organisation af IT opgaverne, mens det andre steder har fundet sin form hen ad vejen. Men det gælder for alle 18 kommuners biblioteker, at man forholder sig til IT opgaverne som en del af organisationen. Det kan så være mere eller mindre formaliseret. Tak for alle svarene! Der har været en svarprocent på 100, hvilket jeg synes er flot. Det er gennemgående, at man forholder sig til indhold og teknik, bibliotekssystem og kontorsystemer, men derudover er svarene meget forskellige i omfang og detaljeringsgrad. Arbejdet med at sammenstille svarene har været større, end jeg havde forestillet mig, også fordi mange lokale forhold gør sig gældende. (Det burde jeg selvfølgelig have forudset, men måske det også er en undskyldning for, at det har trukket lidt ud med artiklen!). For overskuelighedens skyld og for at give undersøgelsen et nogenlunde ensartet præg har det været nødvendigt at redigere lidt i svarene og nogle steder forkorte, men svarene gengives i vid udstrækning med det enkelte biblioteks egne ord. Jeg har valgt at opstille svarene i to oversigter: Hvordan er bibliotekets systemadministration organiseret? Albertslund IT-medarbejder (27 t/uge) står for systemadministration generelt af bibliotekets IT-systemer. Katalogafdelingen er ansvarlig for daglige backup-rutiner. Vsb overordnet ansvarlig. 7 medarbejdere, dækkende hovedbibliotekets afdelinger og 1 filial, udgør en syst.adm.gruppe, der har blandede opgaver: praktiske daglige problemløsninger, koordinering af viden, diskussion om udvikling af systemet. Gruppen er især knyttet til DDELibra. Der er ikke skemalagt med at der altid skal være en systemansvarlig på vagt. En gruppe af Windows-specialister er under oplæring vedr. daglig problemløsning, sidemandsoplæring, vejledning og uddannelse. Ballerup 4 systemadministratorer i alt: skrankemedarbejder med speciale i udlånskontrollen, bibliotekar/katalogisator med ansvar for indholdet af databasen, tekniker som kan opsætning, installation m.v., katalogchef er ledende IT-koordinator. Teknikeren arbejder fuld tid med IT, de øvrige timer om ugen. Brøndby 4 systemadministratorer. Kan alle varetage overvågning og vedligeholdelse af system, programmel og maskinel. Der er dog en vis specialisering/arbejdsdeling, særligt ansvar for: søgesystem og fjernlån regningsmodul og fjernlånsmodul accessionsmodul, katalogiseringsmodul, statistikmodul overvågning af Unix-server. 2 af systemadministratorerne fungerer som kontaktperson for hver deres filial, holder øje med funktionalitet, maskinparkens tilstand og er i jævnlig dialog med det stedlige personale om behov/udvikling. Der er ikke skemalagt med at der altid skal være en systemansvarlig på vagt dog tilstræbes koordinering omkr. ferier. Dragør Har 3 uddannede systemadministratorer til bibliotekssystemet, som også varetager andre opgaver inden for edb-funktionen. En systemadm. er også leder og fungerer som edb-koordinator, en anden er superbruger på kontorstøtten og den tredje redigerer og opdaterer hjemmesiden. Holder informations-/arbejdsmøde 1-2 gange om måneden, hvor praktiske problemer løses i fællesskab, så alle tre kan opretholde et vist vidensniveau. Gentofte Biblioteket har 5 systemadministratorer på fuld tid i edb-afdelingen hver især har et eller flere hovedansvarsområder. Det tilstræbes, at mindst 2 har specialviden inden for hvert hovedområde, f.eks. pc-opsætning, netværk, sikkerhed, 6 7

5 bibliotekssystem, hjemmesider, brugersupport. Biblioteket er på fælles domæne og net med rådhuset og samarbejder med kommunens IT-afdeling om bl.a. platform, installation af programmer m.v. Gladsaxe Èn IT-ansvarlig og 3 systemadministratorer, hvoraf 2 er på fuld tid og de 2 andre hver kan benytte op til 9 timer pr. uge på opgaverne. Desuden en skrankemedarbejder ca. to timer om ugen til trimning af udlånsmodulet. I systemadministrationens opgaver indgår: trimning og servicering af bibliotekssystemet pasning af servere, firewall, net m.m. installation og vedligeholdelse af perifert udstyr. Den IT-ansvarlige er over for vsb ansvarlig for IT-udviklingen, edbdriftsbudgettet, fordeling/organisering af arbejdet i forhold til systemadministratorerne. Desuden er der en række teknisk ansvarlige, én pr. afdeling på hovedbiblioteket og én for hver filial. De er bindeled mellem afdelingerne og systemadministratorerne m.h.t. opsamling af tekniske problemer, rydde op på pc ere, ibrugtagning af nye programmer, nyt udstyr, versionsopdateringer m.m. Der afholdes møder for teknisk ansvarlige mindst fire gange årligt og efter behov, her gennemgås bl.a. versions- og opsætningsændringer. Glostrup Der er 2 systemadministratorer. To edbudvalg ét vedr. det igangværende og ét vedr. den fremtidige udvikling. Herlev Driftsafvikler bibliotekssystem sammen med Gladsaxe, men som en selvstændig enhed. Systemadministratorer og pc-supportere er organiseret i et team: team IT, som har ansvar for udvikling af bibliotekssystemet, kontorløsninger, Internet m.v. Teamet skal sørge for at edb-systemerne er køreklare, apparatur er i orden, forbindelserne til omverdenen er i orden. Foreslå opgraderinger, forbedringer og nye løsninger. Foranledige uddannelse af medarbejderne så systemerne udnyttes optimalt. Informere om problemer, ændringer m.m. Tidsforbrug ca. 27 timer /uge. Refererer til Team Ledelse. Hvidovre 3 systemadministratorer varetager driften af SUN-serveren og biblioteksapplikationen og det perifere udstyr, knyttet hertil. Systemadministrationen af kontorapplikationen, netværket, NT-servere, printere m.v. varetages af kommunens IT-afdeling. Under SU er der nedsat et teknologiudvalg, der udarbejder IT-planer. Mødeleder er IT-konsulenten. Der er ingen superbrugerorganisation. Høje-Taastrup Bibliotekets systemafdeling har 3 personer med hver 20 timer/uge, som arbejder med biblioteksprogram, koordinering til rådhusets IT-afdeling, samt mødevirksomhed i 3 søjler omkr. søge- og fjernlånsmodulet, udlånsmodulet og accessionsmodulet. I søjlerne behandles hverdagens problemer, ændringer, nye emner og koordinering i øvrigt. Emner der berører organisatoriske eller økonomiske forhold behandles i bibliotekets tværgående IT-gruppe (TORA-gruppen på 10 personer), der rådgiver ledelsen bibliotekschefen er leder af gruppen. Rådhusets IT-afdeling varetager det lokale kommunenet med support på de programmer, der ligger hér. Ishøj Server i kommunens edb-afdeling, netværk og teknik tager de sig af. 2 systemadministratorer i biblioteket sørger for bibliotekssystemet, problemer i den daglige drift, trimning og diverse perifert udstyr + Internet til publikum. Ugentligt koordinationsmøde. 2 superbrugere assisterer ved mindre driftsproblemer. De 4 og bibliotekslederen holder møde ca. en gang om måneden, hvor drift og udvikling drøftes. Ledøje-Smørum Driftsafvikler fremover med GKB, som sørger for alt. De to tidligere systemadministratorer samarbejder med GKB s systemadm. om udvikling. Deltager i Alephs brugergruppe som en selvstændig enhed. Forbindelsen til omverdenen sker gennem rådhusets forbindelse. Bibliotekschef og systemadministratorer er bindeled mellem bibliotekssystemet og rådhusets system. Lyngby 3 systemadministratorer. Lederen af katalogafdelingen er ledende systemadministrator med ansvar for bibliotekssystemet: søgning, accession, statistik. Skrankelederen har ansvar for udlånskontrol og udlånsstatistik. IT-medarbejder 37/uge tager sig af netværk og perifert udstyr. Møder en gang om måneden med et kort beslutningsreferat. Reference til ledergruppen, ansvarlig vsb. Partnerskab med Gladsaxe om driftsafvikling under forberedelse efter samme model som Herlev. Der er ikke skemalagt med at der altid skal være en systemansvarlig på vagt, men kan tilkaldes pr. tlf. 2 superbrugere på de administrative systemer. Kommunikationslinjer går gennem rådhusets ITafdeling. IT-udvikling indgår i virksomhedsplanen. Rødovre 5 personer tager sig af edb på biblioteket. De forskellige problemer der opstår bliver ordnet af den af dem, der er nærmest problemet, eller den der er bedst til lige dét problem. Et edb-udvalg tager sig af IT-udvikling. Der er ikke nogen superbruger-organisation. Søllerød Søllerød driftsafvikler bibliotekssystem med GKB. Koordinationsmøder på ledelses- og statusmøder på driftsniveau. Har selv ansvar for/afholder udgifter til fast kommunikationsforbindelse. IT-konsulent står for internt netværk, perifert udstyr og kontakt til rådhusets IT-funktion. Klientansvarlige (med katalogkonsulenten som nøgleperson) for henholdsvis udlån, søge-og Webmodul, kat/ 8 9

6 indkøb/-acc/behold, fjernlån og tidss. mødes ad hoc. En række superbrugere har særligt ansvar for at samle op på nye fif/funktionaliteter og de skal videregive ny viden til kolleger i eget team. Kontorsystemer m.v. og kommunikationslinjer udover bibliotekssystemet i samarbejde med kommunens IT-funktion. Tårnby Systemadministration består af i alt 5 medarbejdere. 1 IT-ansvarlig leder på fuld tid, 3 systemadministratorer på henholdsvis 16 ti/uge, 14 ti/uge, 13 ti/uge, 1 systemadministrator, uden afsatte timer, er baseansvarlig. Ugentligt møde med koordinering, oplæring, ændringer, ajourføring. Driftsvagt mand. - fred Lørdag tilkaldevagt Uden for disse perioder er der ikke nødvendigvis en systemadministrator til stede, men kan tilkaldes via mobiltlf. Den IT-ansvarlige, som også varetager IT-udvikling, er en stabsfunktion med reference til stb. ITudviklingen er formaliseret omkr. et edbudvalg, bestående af stb., systemadministratorerne og en repræsentant fra hver afdeling. Biblioteket indgår i kommunens samlede netværk, hvor ansvaret for kontorprogrammer og postsystem hører under rådhusets IT-funktion. Den ITansvarlige er medlem af rådhusets superbrugerorganisation. Der er en superbrugerorganisation med en fra hovedbiblioteket og fra hver af de 3 filialer (primært m.h.t. at opdatere programmer og løse tekniske problemer på det perifere udstyr). Vallensbæk Da det er et lille bibliotek er IT-organisationen lille og ikke særlig formaliseret. ITopgaver og systemadministration varetages i et samarbejde mellem en IT-tekniker i Børne- og kulturforvaltningen og en bibliotekar, der fungerer som systemadministrator på bibliotekssystemet med ansvar for vedligeholdelse, overvågning, fejlretning m.v., samt udarbejdelse af instrukser og vejledninger til personalet. En organisation er under opbygning, hvor 2 medarbejdere skal assistere med systemvedligehold inden for deres funktionsområder, teknisk afd. og skranken. Desuden skal de sammen med systemadministrator og en filialbibliotekar fungere som superbrugere og vejlede det øvrige personale. Værløse 3 systemadministratorer: 1 bibliotekar, 2 kontormedarbejdere fra henholdsvis udlånsekspedition og katalogafd. Teknologiudvalg, som består af de 3 syst.adm., 1 bibliotekar fra filialen og overbibliotekaren. Superbrugere på Word og Outlook og så er det jo sådan, at der altid er nogle personer, der altid ligesom af sig selv bliver ret gode til nogle funktioner f.eks. folderfremstilling med billeder og smart grafik. Et teknologiudvalg TEKU, tager sig af udvikling. Det består af de tre systemadministratorer, en bibliotekar fra filialen og overbibliotekaren/ kulturchefen. Der er superbrugere på de enkelte funktioner som Word, Outlook og perifert udstyr. Hvordan er arbejdet med bibliotekets hjemmeside organiseret? Albertslund Bibliotekar 7t/uge web-redaktør, IT-medarbejder står for teknikken. Principielt skal alle afdelinger fodre web-redaktøren. Ledende børnebibliotekar er kontaktperson til kommunens hjemmeside. De 3 mødes med ledelsen ca. hver anden måned for at drøfte videreudvikling, organisering m.v. Ballerup Web-redaktør bruger 5-8 t/uge + et par andre bibliotekarer der bruger et mindre antal timer om ugen. IT-medarbejder står for teknikken. Børnenet Ballerup produceres mere kollektivt, dog sådan at et par bibl. På skift har hovedansvaret. Brøndby Vedligeholdes af webmaster og ass. webmaster, efter en aftalt arbejdsdeling, de foretager løbende designmæssige tilretninger og mindre indholdsmæssig redigering. Webgruppe på 6 personer (stb., de 2 webmastere + 3 andre) mødes hver 2. måned og drøfter indhold, ændringer, udvikling og overordnede designspørgsmål. Forslag kanaliseres til denne gruppe, som har kompetence til at tage beslutninger vedr. hjemmesiden. Dagsorden og referat i forb. med møderne. Dragør Afsat 4 t/u til alt arbejde vedr. bibliotekets hjemmeside, som derfor tilstræbes at være meget enkel og let at opdatere

7 Hjemmesiden vedligeholdes og redigeres af den ene systemadministrator, der som ansvarshavende referer til bibliotekarmødet. Gentofte GKB har et større antal hjemmesider. Bibliotekssystemets web-adgang administreres af edb-afdelingen efter samråd med øvrige ansatte. Bibliotekets hovedhjemmeside administreres indholdsmæssigt af ansatte via et opdateringsmodul. Øvrige hjemmesider opdateres af den/de ansvarlige for siden, men uden om opdateringsmodul. Edb-afdelingen varetager alle udviklings- og driftsopgaver på serverniveau. Gladsaxe Bibliotekets hjemmeside passes af 3 personer, som har aftalt arbejdsområderne imellem sig. Web-serveren står i rådhusets IT-afdeling, som har ansvar for det tekniske. Glostrup Biblioteket har en web-master og et tilhørende redaktionsudvalg med en repræsentant fra henholdsvis voksen- og børnebiblioteket. Herlev Team Hjemmeside/intranet har ansvar for, at bibliotekets hjemmeside og intranet er velfungerende og opdateret. Samarbejder med Team IT og teknologiudv., refererer til Team Ledelse. Koordinerer, fastlægger retningslinjer, laver vejlednin- ger og holder øje med udviklingen på området. Teamet består af 5-6 personer, heriblandt redaktøren, som bruger ca. 3 t/u på opdatering. Større opgaver kan også udføres af andre. Møder ca. seks gange om året. Hvidovre To webmastere forestår vedligeholdelse og udvikling af hjemmesiden, samt software. Input til hjemmesiden kommer bl.a. fra kontaktpersoner i hvert team. Kommunens IT-afdeling tager sig af hardware. Høje-Taastrup Bibliotekets har selvstændig hjemmeside, og er ikke underlagt rådhusets, d.v.s. egen direkte adresse. Det IT-tekniske arbejde varetages af en af de 3 systemadministratorer, med assistance i afløsningssituationer. Der er udarbejdet retningslinjer vedr. hjemmesidens indhold. En arbejdsgruppe på 5-6 personer fremskaffer materialet lederen af gruppen er ansvarlig overfor bibliotekschefen for tekstindhold: en blanding af faste rubrikker med automatisk fremsendelse af tekst samt tekster der er resultat af opsøgende arbejde. Ishøj Hjemmesiden ligger på en server placeret i kommunens IT-afdeling, som klarer det tekniske. Biblioteket har en hjemmesideredaktionsgruppe, bestående af 2 bibliotekarer, som står for udformning og løbende opdatering af hjemmesiden. Ledøje-Smørum Rådhusets hjemmeside vedligeholdes af Kommunedata, som tager sig af det praktiske. Da bibliotekets hjemmeside er en del af rådhusets, videresendes ændringer hertil. Lyngby Biblioteket har selvstændig hjemmeside, med link fra/til kommunens hjemmeside. Hjemmesiden prioriteres som en del af bibliotekets formidling og servicetilbud, og varetages af en tværgående gruppe med en hovedredaktør (tovholder) + 2 medredaktører som står for faciliteter og layout og underredaktører i alle afdelinger, som lægger direkte på. IT-medarbejderen yder teknisk bistand. Hovedredaktionen holder møde en gang om måneden, med referat. Hele redaktionsgruppen mødes ca. en gang i kvartalet, med referat. Principielle spørgsmål behandles i ledergruppen. Rødovre Der er nedsat et hjemmeside udvalg, som holder møde en gang om måneden. Derudover er der henholdsvis 1 person, som står for børnenes og de voksnes del af hjemmesiden, i samarbejde med de respektive afdelinger. Søllerød Webmaster ansvarlig for det tekniske/ praktiske. Web-gruppe på 6 personer (fra børn, voksne, musik, filialer) + leder fra Team Information og Pr. (overordnet ansvarlig). Mødes 4-5 gange årligt og efter behov. Web-gruppen diskuterer/ tager initiativ til nye tiltag + løbende evaluering af hjemmesiden. Fordeler arbejdet med nyt indhold til eksperter blandt kollegerne. Web-gruppen fungerer som sparringspartnere for eksperterne. Både webmaster og web-gruppe følger med i den almene udvikling inden for offentlige hjemmesider/netsteder. Tårnby 3 webmastere fordelt på børn, voksne og musik, 2 systemadministratorer tilknyttet, samt en redaktionel arbejdsgruppe. Skrivning til de enkelte sider tænkes fordelt til afdelingerne således at webmasterfunktionen primært består i videreudvikling og tilretning af layout og sprog. Systemadministratorerne har det tekniske ansvar. Vallensbæk Redaktion og vedligeholdelse varetages af systemadministratoren med ledelsen som sparringspartner og med input fra det øvrige personale. Værløse Hjemmesiden ajourføres og opdateres af fire bibliotekarer. Alle er desuden velkomne til at komme med gode ideer, gode links etc

8 Musikbibliotek.dk - work-in-progress! Af bibliotekar Jens Bang Petersen, Gentofte Bibliotekerne, Af informationsspecialist Anne-Birgitte Sølberg, Gentofte Bibliotekerne, Jurinfo Der arbejdes på både design og administrationsmoduler. I kan se første grafiske udkast til forsiden på nedenstående side. Indholdselementerne i samlingen af bibliotekariske redskaber i den såkaldte toolbox er ved at falde på plads. Vi har forhandlinger i gang mht. samarbejde med DBC bl.a. omkring input til toolbox en. Lige nu er der 57 bidragsydere over hele landet flere er stadig velkomne! Musikbibliotek.dk går stadig i luften 1. oktober. Lyder navnet bekendt? Inden længe vil det i hvert fald være det. For det er navnet på Gentofte Bibliotekernes nyeste servicetilbud rettet til mindre advokatkontorer i hele Danmark. Baggrund Med vedtagelsen af den ny lov om biblioteksvirksomhed har kommunerne fået mulighed for at sælge den viden, som er oparbejdet i folkebibliotekerne. Det kræves dog, at de forinden skal have foretaget en kalkulation af de samlede omkostninger, der er forbundet med varetagelse af en sådan opgave og at der løbende skal ske en registrering af de indtægter og omkostninger, der er forbundet med varetagelse af disse opgaver. Dog må kommunens salg af ydelser, der udbydes i konkurrence, ikke over en treårig periode give samlet underskud. Erfaring og kompetence Juridisk informationssøgning har igennem mange år har været en af Gentofte Bibliotekernes kernekompetencer. Vi har sideløbende opbygget en stor referencesamling, særligt indenfor juridisk litteratur, omfattende både den aktuelle litteratur samt domsoversigter og juridiske tidsskrifter. En anden strømpil har været vort samarbejde med lokale advokatfirmaer, hvor mange har gjort brug af vores erfaringer og materialer. De har løbende udtrykt stor tilfredshed med de materialer vi har og har påskønnet og værdsat vores know-how inden for juridisk informationssøgning. Med disse forudsætninger som ballast har det været yderst nærliggende at udvælge netop dette område til politisk godkendelse. Den har vi fået og går nu i gang. Start og målgruppe Startdatoen er sat til d. 1. oktober Målgruppen er advokatvirksomheder i hele Danmark med 1-5 ansatte. Markedsføringen vil i første omgang bestå i udsendelse af en folder med vores servicetilbud til målgruppen samt et følgebrev. For også at kunne kommunikere elektronisk har vi oprettet egen hjemmeside til servicen

9 Årsagen til, at vi har valgt små advokatvirksomheder er, at de ofte kun har 1-2 ansatte i alt og ikke selv har så mange materialer eller databaseadgange. Det kan også være svært et mindre sted at få opbygget rutiner i søgning. Hjemmeside Hjemmesiden indeholder de mest aktuelle informationer, bl.a. priser, leveringsbetingelser og oplysning om tilmelding mv. Den vil løbende blive ajourført. For at kunne registrere behovet, vil tilmelding til servicen være nødvendig, men det er gratis. Advokaterne udstyres med et kodeord, der giver dem adgang til at stille spørgsmål. I princippet kan servicen kontaktes hele døgnet. Der er dog kun telefonisk betjening dagligt mellem 10 og 14, fax og er de andre kontaktmuligheder. Servicen køres af 3 erfarne bibliotekarer, der alle er en del af voksenafdelingen. Hvad koster det Prisen på opgaven skal iflg. Biblioteksloven fastsættes så de kalkulerede samlede omkostninger som minimum dækkes af indtægten ved udførelsen af opgaven. Det hedder endvidere i loven, at kommunens salg af ydelser, der udbydes i konkurrence, ikke over en treårig periode må give samlet underskud og priserne på ydelserne skal fastsættes på markedsmæssige vilkår. Prisen er fastlagt sådan, at virksomhederne betaler et engangsbeløb for hver gang, de benytter servicen. Kopiservicen udbydes til den aktuelle markedspris. Priser m.v. vil fremgår af hjemmesiden. Hvad er det vi tilbyder Juridisk informationssøgning i bøger, artikler på Internettet og i databaser. Levering af lovforberedende arbejder til en bestemt lov eller paragraf. Speciel informationssøgning udfra de af advokaterne definerede kriterier, f.eks. domme inden for et bestemt område. Større emnesøgninger, hvor sagen kan belyses via anden litteratur end den juridiske. f.eks. belysning af alle aspekter af lægefejl, hvor søgning i medicinsk litteratur vil være relevant. Dag til dag kopiering af bestemte tidsskriftartikler eller afsnit i bøger. Levering af direktiver, forordninger og domme fra EU. Mulighed for tilmelding til fælles mailingliste med nyheder, information m.v. Mulighed for egen søgeprofil på bibliotekets søgesystem, så man automatisk får en om nye bøger og tidsskrifter på biblioteket. Fremtid Hvis henvendelserne fra advokaterne undervejs tager et sådant omfang, at de investerede ressourcer ikke slår til, vil bemanding m.v. blive revurderet med henblik på ansættelse af en jurastuderende eller biblioteksstuderende. Da vi kun lige er startet, er dette i korte træk indholdet i vort tilbud. Til næste nummer af På kryds & Tværs vil vi have flere erfaringer at bygge på, så skriver vi en lidt større artikel. Hold i den mellemliggende tid øje med hjemmesiden og undlad IKKE at fortælle din advokat om JurInfo

10 Albertslund Bibliotek Af stadsbibliotekar Niels Dejgaard, Albertslund Bibliotek, Albertslund Kommune Albertslund Kommune ligger midtvejs mellem Roskilde og København. Fra 1960 til 1980 havde kommunen en meget stor befolkningstilvækst, fra ca indbyggere i 1963, hvor biblioteket fik heltidsstatus til ca i I dag er indbyggertallet helt stabilt, og det har siden 1980 ligget på ca indbyggere. Befolkningssammensætningen i kommunen har gennem årene ændret sig radikalt, og i dag er Albertslund en af de kommuner, der relativt set har flest indvandrere. Ca. 12 pct. udenlandske statsborgere fordelt på mere end 90 nationaliteter. Andelen af tosprogede i kommunen ligger på ca. 28 pct. Biblioteket i den kommunale organisation Biblioteket er et stærkt kort i en markant politisk kulturprofil. Sådan stod der i 1991 i et stillingsopslag, da Albertslund Kommune søgte ny stadsbibliotekar. Udsagnet gælder stadigvæk, og i dag udgør kulturområdet, herunder biblioteket, det ene af tre elementer i en kommunal profil, der indebærer en særlig satsning på børn, kultur og miljø. Biblioteket opfattes som en central kommunal kulturinstitution, der i løbende dialog med det politiske niveau lever og udvikler sig til gavn for kommunens borgere, og tidligere havde man endda et særligt politisk udvalg for biblioteksanliggender, biblioteksudvalget. Albertslund Bibliotek er en selvstændig forvaltning, der omfatter hovedbibliotek, tre filialer og lokalhistorisk samling. Stadsbibliotekaren er medlem af kommunes øverste chefgruppe, og hans nærmeste overordnede er borgmesteren. Stadsbibliotekaren er sekretær for kulturudvalget i bibliotekssager, og i spørgsmål vedrørende personale og økonomi refererer han til kommunaldirektøren. I 1974 udgjorde biblioteksbudgettet i Albertslund ca. 4 pct. af det samlede kommunale driftsbudget. I 1999 udgjorde det 0,8 pct., og umiddelbart kunne man tro, at der er tale om en kraftig forringelse. Sådan er det ikke. Tværtimod kan man konstatere, at der gennem årene er foretaget stabile prisfremskrivninger. Men biblioteksområdet er, som følge af stigningen i de øvrige kommunale udgifter, kommet til at fylde mindre i den samlede kommunale økonomi. På grund af en bevidst politisk prioritering og en erkendelse af, at besparelser på biblioteks- og kulturområdet ikke rigtigt batter i den samlede økonomi, har kommunen i dag en af landets højeste udgifter pr. indbygger til biblioteksdrift. Bibliotekets profil Gennem tiderne har det kendetegnet stadsbibliotekarerne ved Albertslund Bibliotek, at de har haft en stærk biblioteksfaglig profil, og med baggrund i denne faglighed har de set det som en væsentlig opgave og udfordring at sikre en god balance mellem det, institutionen er god til og det mere udviklingsorienterede arbejde. På baggrund af diverse nøgletal og interviews med politikere og biblioteksfolk i Albertslund og Hvalsø udnævnte Jyllands Posten i 1996 Albertslund Bibliotek til at være bibliotekernes Rolls Royce. I Albertslund skulle 552 borgere dele en biblioteksansat, hvorimod borgere i Hvalsø skulle dele en bibliotekar. Biblioteksvirksomheden drives på grundlag af det kommunale budget (ramme- og nettobevillingsstyring), politisk godkendte visioner og langsigtede målsætninger (udgivet særskilt), årlige virksomhedsplaner med resultatmål og beskrivelse af serviceydelser, Retningslinier for Albertslund Bibliotek, indeholdende materialevalgspolitikker, organisationsplan, reglement mv. I 2001 er nettoudgiften til biblioteksdrift 721 kr. pr. indbygger (ekskl. ejendomsudgifter). Et meget højt niveau sammenlignet med landsgennemsnittet. Til trods for det høje økonomiske niveau har bibliotekets drift altid været præget af klare prioriteringer. Prioriteringer der 18 19

11 blandt andet har betydet, at biblioteket (og kommunen) på intet tidspunkt har ønsket at være i den gule førertrøje mht. IT-udviklingen. Udlånstallene har altid været meget høje og prioriteringerne går i retning af, til stadighed, at udvikle et meget decentralt bibliotekstilbud, at satse på anskaffelse og formidling af en bred og kvalitetspræget materialesamling, omfattende så at sige alle biblioteksrelevante medier, og at give publikum og personale et tilstrækkeligt antal IT-arbejdspladser. I maj 2001 blev Albertslund Bibliotek, som det første europæiske bibliotek, miljøcertificeret efter EU s EMAS-standard. Med indførelsen af miljøledelsessystemet lagde vi vægt på dels at kortlægge og mindske bibliotekets ressourceforbrug, dels at formidle viden om miljøforhold til bibliotekets brugere og personale. Et resultat af denne prioritering er blandt andet internetportalen Miljøinformation på nettet. Samarbejde Albertslund Bibliotek indgår i mange former for samarbejde lokalt, regionalt og på landsplan: De vigtigste lokale tværgående kommunale projekter vedrører: Kompetenceudvikling Overgang til lønsumsstyring IT-udvikling og -koordinering Borgerservice, herunder fremskudt borgerservice Udarbejdelse af en fritidspolitik Udarbejdelse af en børn- og ungepolitik Læsekulturprojekt Decentralisering af energibudget Kvalitetsudvikling af beslutningsgrundlag til politiske udvalg/indstillinger og påtegninger Dogme 2000 (miljøsamarbejde mellem kommuner) Integrationsarbejde Herudover arbejder biblioteket i 2001 primært med: Miljøinformation på nettet - en internet guide (videreudvikling) Planlægning og projektering af Hovedbibliotekets renovering Sammenkobling af medarbejder- og lønsamtale, PULS-samtale Bolchelæsning, sommerbog, boglister til fritidshjem og -klubber, PR for sprogog legmaterialer Videreudvikling af hjemmesiden På regionalt plan og landsplan deltager vi i blandt andet: Det Biblioteksfaglige Samarbejde i Storkøbenhavn Stofmus-ordningen Bench-learning LandMus DotBot FINFO Forfatternet Bibliotek.dk Afslutning I forbindelse med budgetredegørelsen i 1996 opstillede Finansministeriet en liste over de mest effektive biblioteksvæsener. Her lå Albertslund i helt top. I december 2000 offentliggjorde Institut for Økonomi ved Århus Universitet rapporten Effektiviteten i den offentlige serviceproduktion en analyse af de kommunale folkebiblioteker. Heri konkluderes det, at Albertslund Bibliotek, i en sammenligning med Sønderborg, Lyngby og Søllerød har en effektivitet, der kun er 64 pct. af Sønderborgs. Effektivitet og service er vanskelige størrelser at måle. De nævnte undersøgelser har naturligvis givet stof til eftertanke, men hvis der enkelte gange opstår lidt usikkerhed om, i hvilken retning vi skal bevæge os, husker vi os selv på Jens Thorhauges indledning i Bibliotekernes og lånernes skønlitterære bogvalg :...er der grund til at pointere, at bøgerne og herunder skønlitteraturen fortsat er bibliotekernes væsentligste medie, og at en kommende bibliotekslov har som politisk målsætning at niveauet for boganskaffelser fastholdes. Erfaringerne fra Albertslund kan vise andre kommuner, at der er meget gode grunde til at forhøje det

12 Konsulentydelser fra centralbiblioteket Af udviklingskonsulent Mads Gaml, Gentofte Bibliotekerne, Status over licenser i centralbibliotekerne Af afdelingsbibliotekar Ulla Simons, Gentofte Bibliotekerne, I centralbibliotekskontrakten (CB-kontrakten) er defineret de resultater og ydelser Gentofte Bibliotekerne leverer til bibliotekerne i amtet. Siden juni har vi på CB arbejdet på at overføre udvalgte resultatkrav og ydelser fra CB-kontrakten, til nogle konkrete tilbud. Hertil kommer en række ydelser, der ikke fremgår af CB-kontrakten men som er medtaget på baggrund af en efterspørgsel fra bibliotekerne i amtet. Resultatet er et katalog over konsulentydelser. Formålet med konsulentydelserne er med til dels at sætte fokus på de tilbud, der er i CB-kontrakten og dels introducere en række nye ydelser som tilbydes under centralbiblioteksvirksomheden. Konsulentydelserne er opdelt i fire hovedområder: Biblioteksfaglig rådgivning Kontrakt-, løn og udbudsforhold Organisations- og medarbejderudvikling IT-ydelser Hovedområderne dækker over i alt 16 konsulentydelser f.eks. Rådgivning og orientering om licenser, Børnekultur, Klargøring af materialer, Kompetenceudvikling på leder- og afdelingsniveau, Kontraktstyring, udviklings- og kravspecifikation ved valg af hjemmesider og Ny løn for blot at nævne nogle stykker. Der er afsat 8 timers gratis rådgivning indenfor hver ydelse. De seks af timerne kan f.eks. foregå ude på det enkelte bibliotek. De to resterende timer kan eksempelvis bruges til opfølgning på det, der har været fokus for rådgivningen. Yderligere rådgivning aftales individuelt. Der er ligeledes mulighed for, at Gentofte Bibliotekerne mod betaling varetager bibliotekernes udenlandske materialevalg og katalogisering og klargøring af denne. Ydelsen aftales individuelt med det enkelte bibliotek. Kataloget udsendes i løbet af september/oktober Yderligere information fås ved at kontakte udviklingskonsulent Mads Gaml på telefon eller på Licensprojektet har nu kørt i ca. 1 år. Nedenfor skal anføres nogle af de væsentligste områder vi arbejder med p.t. Formidling og markedsføring af licenserne I Licensprojektet er der nu på landsplan udarbejdet en formidlings- og markedsføringsplan, som venter på en endelig godkendelse i diverse fora i september. I denne tages der fat på følgende : Uddannelse af kontaktpersoner. Målet med uddannelserne er at øge kendskabet til de enkelte licensers indhold, søgefaciliteter og anvendelighed, samt at give inspiration til videreformidling internt overfor kolleger som eksternt overfor brugerne. Uddannelse af kolleger i centralbiblioteket og i amtet. Målet er dels at sprede kompetencen, så den ikke samles hos få kolleger, dels at gøre bibliotekarerne bedre bekendt med licenser og dels at øge bevidstheden om, hvilke licenser, der findes ialt. Formidling på biblioteket til lånerne/ slutbrugeren. Målet er at lånerne/slutbrugerne gøres bekendt med, at der findes en stor mængde elektronisk online information, der kan paralleliseres med de faste medier samt at synliggøre at alle licenser i Danmark er til rådighed. Ekstern markedsføring. Målet er, at såvel brugere som andre interessenter får kendskab til de licenser de lokale biblioteker udbyder. Projektgruppen og kontaktpersonerne i centralbibliotekerne vil i høj grad stå for de kommende aktiviteter. Licensguide.dk vil være et redskab, hvor man via referater og på selve hjemmesiden vil kunne følge vores arbejde hermed. I forbindelse med centralbibliotekets temadag i maj havde vi spørgsmålet oppe omkring formidling og markedsføring af licenser. Det var klart et emne, som ligger alle implicerede stærkt på sinde, og som det enkelte bibliotek kan have svært ved at nå alene. For amtet vil vi ud over ovennævnte initiativer i den kommende tid tilbyde et mere intenst samarbejde om formidling af licenser evt. på lokalt plan. Status over licenserne I projektperioden er sket følgende: Vi har tegnet abonnement på OED, EBSCO, KEESING, MUSE og OECD Til efteråret bliver Gales Contemporary 22 23

13 Authors, Contemporary Literary Criticism og Grove Music and Opera gentegnet MUSIGUIDE er på plads i september Under overvejelse og stadig forhandling er Grove Art, AVISDATA og CDdirect og POLINFO Kommende licenser bliver de nordiske leksika, evt. Britannica, desuden undersøger vi p.t. tidsskriftforlag relevante for os. Det har i licensfølgegruppen været magtpåliggende, at vi som noget grundlæggende prioriterer de danske licenser. Den vigtigste danske licens er uden tvivl POLINFO. Vedr. POLINO, har vi ikke kunnet få en national licens igennem på det foreliggende udspil. Begrundelserne har været følgende: Prisen Er der behov for publikumsadgang Har biblioteket lyst til at give publikumsadgang Og der har været ønske om at begrænse antallet af kilder i basen, for at billiggøre produktet. Der forhandles videre om en evt. prøveordning, samt nedslag i pris. Betalingsmodeller Der har siden projektgruppens start været indgået ca. 15 aftaler med leverandører af danske og udenlandske produkter. Aftalerne afspejler tydeligt, at vi har bevæget os ind på nyt land både for folkebibliotekerne og for leverandørerne. Opgaven har i høj grad været at fortælle leverandørne, hvad centralbiblioteker og folkebiblioteker er, og anvendeligheden af akkurat deres produkt i forhold til folkebibliotekets brugerkreds. Det har betydet, at aftalerne er forskellige med hensyn til anvendelse og betaling. De enkelte centralbiblioteker har lagt deres egen politik omkring viderebetaling af licenser i amterne. I Gentofte har vi lagt vores betalingspolitik, hvor det har været muligt, ud fra 2 hoved-synspunkter: licenser, der er af interesse for alle folkebiblioteker betales med fuld medfinanciering, f.eks. POLINFO licenser der er tilbudt i sammenhæng med centralbibliotekets videregående anskaffelser betales med en delvis medfinanciering, f.eks. Gale og EBSCO Ved begge modeller tages hensyn til indbyggerantal. Nordisk samarbejde I foråret indledte vi et samarbejde med KULDA, Sverige, der er et projekt for licensforhandling af databaser og andre e-tjenester for svenske folkebiblioteker, gymnasiebiblioteker samt integrerede folke- og skolebiblioteker. Sammen an søger vi NORDBOK om tilskud til samarbejde mellem de nordiske lande. Ideen er at koordinere de fælles bestræbelser for arbejdet med specielt de udenlandske licenser ved at få en samlet nordisk indflydelse på: prispolitikken, indholdet af produkterne, markedsføring, undervisning m.v

14 SFO-biblioteket på Parkskolen Af bibliotekar Ane Andersen, Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker, Projektet SFO-biblioteket som fordybelsesrum er af Foreningen Årets Læseinitiativ blevet kåret som nr. 2 til Årets Læseinitiativ Placeringen er en anerkendelse af projektet, der sætter fokus på børns kendskab til og glæde ved bøger og kultur i bredere forstand. Bøgerne SFO ens 185 børn i alderen 6 til 10 år har muligheder for at stifte bekendtskab med bøgerne, idet biblioteksvæsenet i Høje- Taastrup Kommune forsyner SFO en med bøger, som kan lånes med hjem eller bruges på stedet. At læse bøger giver mulighed for ro midt i alle de øvrige aktiviteter en SFO er præget af.. Møde med kulturen Projektet handler ikke kun om bøger men også om kultur i bredere forstand. Mange kulturelle genrer er afprøvet: opera, teater, bowling, oplæsning og museumseumsbesøg. Hensigten med arrangementerne er, at børnene møder kulturen i deres nærmiljø, og at de præsenteres for aktiviteter, de måske ellers ikke ville opleve. Fordybelse både fysisk og mentalt Specielt for 3. klasserne er der oprettet et fordybelsesrum. Fordybelsesrummet bruges til aktiviteter, der kræver ro. Et par børn eller en mindre gruppe børn aftaler med pædagogerne, at de går i fordybelsesrummet for at få en rolig stund. Engang imellem kommer Læsefidusen på besøg i Fordybelsesrummet. Læsefidusen er en abe eller måske en bjørn eller et krammedyr i hvert fald en fidus, som rejser jorden rundt. Den har bl.a. været i Kina, Grønland, Ægypten, Mexico og Danmark. Hvis Læsefidusen eksempelvis er i Kina, vil der være kinesiske lamper, guirlander og røgelsesduft i lokalet, der læses eventyr fra Kina, og læsefidusen har små kinesiske ting og sager i sin kuffert, børnene taler om kinesiske traditioner og vaner og smager lidt kinesisk mad. Læsefidusen kommer på skift med børnene hjem, og næste gang børnene mødes, fortæller læsefidusen, hvad den har oplevet siden sidst. Øget samarbejde giver bedre bibliotekstilbud Tværfaglighed er et nøgleord i SFO-projektet, idet det kræver et intensiveret samarbejde i styregruppen, der består af skolebibliotekarer, pædagoger og børnebibliotekarer. SFO-bibliotek med både centrale og lokale interesser På baggrund af Den Børnekulturpolitiske Redegørelse har Biblioteksstyrelsen og Undervisningsministeriet udviklet projektet På samme hammel, der rummer i alt 19 projekter. SFO-biblioteket på Parkskolen er et af disse projekter. Høje-Taastrup Kommune vedtog i oktober 1997 en Børne- og Ungepolitik, idet Byrådet ønskede at markere vigtigheden af, at der skabes sammenhæng i børn og unges tilværelse. Projektet Barnet i centrum er en opfølgning på denne politik, og SFO-biblioteket er et af de konkrete initiativer. For yderligere oplysninger kontakt: Ane Andersen, Taastrup Bibliotek, Selsmosevej 2, 2630 Taastrup Tlf.: , I anledningen af kåringen som nr. 2 til Årets Læseintiativ udtaler styregruppen for projektet: Kåringen af SFO-biblioteksordningen på Parkskolen i Høje-Taastrup Kommune er en anerkendelse af et projekt, der sætter fokus på børns kendskab til og glæde ved bøger og kultur i bredere forstand. Vi finder at det er en overordentlig glædelig markering, fordi det er så vigtigt med børn, bøger og kultur. Allerbedst vil det være, hvis vores SFO-bibliotek kan blive til inspiration og model andre steder. Så vil en hel del af vore forventninger være indfriede

15 Stor interesse for de første trænerkurser og projektlederuddannelsen i netværksområde 1 Af konsulent Ole Olav Jensen, Gentofte Bibliotekerne, Kompetenceudviklingsprojektet har nu udsendt det første kursuskatalog, som indeholder 10 kurser af en række inden for musik- og Internetområdet samt websider. Interessen har været overvældende. Efter tilmeldelsesfristen, den 1. september, er de fleste kurser overtegnede. Trænerkorpset har altså ramt plet i udformningen af de tilbudte kurser. På grund af de mange ansøgere kan alle således ikke forvente at komme på kursus i efteråret 2001, men der vil bliver oprettet suppleringskurser i foråret Ansøgere, der ikke bliver optaget, skal ikke søge igen, de får tilsendt meddelelse om optagelse på suppleringskurser i foråret Ved udvælgelsen af deltagere til de enkelte kurser sørger vi for en så bred geografisk spredning som muligt, således at ansatte fra flest mulige biblioteker får mulighed for at deltage på kurserne. Bibliotekerne i netværksområdet har også udvist stor interesse for projektleder-uddannelsen. Alle 60 pladser, fordelt på tre hold, er nu besat. Første hold begynder på første modul mandag den 24. september. Inden uddannelsen går i gang modtager alle brev fra underviseren, Holstein Booking, om valg af projekt og andre praktiske forhold. Selvportræt af et ubeskrevet blad Af leder af Vallensbæk Børnebibliotek, Merete Flensted Laustsen, Mit navn er Merete Flensted Laustsen, jeg er 40, gift og mor til 2 skolesøgende børn. Nu sidder du der og tænker: Hvem i himlens navn er det? og det kan jeg godt forstå. Jeg kom flyvende ind fra højre og startede på Vallensbæk Bibliotek, som leder af børnebiblioteket. Kort fortalt blev jeg færdig som bibliotekar i 1986 og arbejdede som firmabibliotekar i et entreprenørfirma i en årrække. Efter det kom børnene, 1 år som erhvervsvejleder ved Arbejdsformidlingen i Korsør og til sidst 3 år Düsseldorf. I Tyskland var jeg hjemmegående til stor fornøjelse for alle, da det gav en masse tid til at lave spændende ting sammen med børn tyske som danske. Jeg var formand for Familietræfudvalget under det danske konsulat og det handlede i høj grad om børnekultur. Så med det i bagagen kom min familie og jeg tilbage til Danmark i 1999 og jeg blev ansat ved Gentofte Bibliotekerne på Ordrup filialbibliotek som børnebibliotekar. Et forrygende lærested, som gjorde mig grydeklar til de opgaver der ligger i et biblioteksvæsen, som Vallensbæks. Nu har jeg været her siden juni og faldet godt til. De mest presserende opgaver er at få et samarbejde i gang med kommunens børneinstitutioner. Det er meget benarbejde men særdeles frugtbart. Vi har et godt samarbejde med sundhedsplejerskerne og min opgave er at opdyrke nye samarbejdspartnere på kryds og tværs i kommunen så børnebiblioteket bliver meget synligt. Der ligger mange dejlige projekter og bare venter 28 29

16 Centralbibliotekets 75 års jubilæumsfest 100 kolleger fra cb og amtets biblioteker deltog i festen fredag den 31. august. Lone Gladbo bød velkommen og understregede det gode og positive samarbejde, der finder sted mellem amtets biblioteker. Allerede under velkomstdrikken var stemningen høj, og det blev den ved med at være hele aftenen under indtagelsen af den italienske buffet, ved jubilæumsrevyen (se anmeldelse nedenfor) og blandt dem, der svingede sig i dansen bagefter. Blandt jubilæumsrevyens mange indslag har red. valgt følgende sang om Biblioteks-vagten, der blev fremført af Birgitte Elkjær og Sanne Caft. Mel: Kasper og Jesper og Jonatan Når nattemørket sænker sig Og alle folk er gået. Så sidder vagten: det er mig og tænker: Spørg om noget. Jeg sidder med PC en tændt og drikker kaffe, venter spændt. Jeg har vær t på kursus i Herning og lært både at chatte og maile, det ikke svært. Konceptet går i enkelthed ud på at servicere de lånere, som fra os gled, der ikke kommer mere. Hos os kan de få klar besked om kogalskab og barnløshed. Om e-numre, bogtitler, dødsår og med industristatistikker fra Hundested. Én spørger: Hvem har skrevet Sult? Det skæve tårn i Pisa, hvor står det? Hvad er en dødekult? Og hvem var Mona Lisa? Det gælder om at vide, hvor man slår det op, og hvor det står. Jeg hamrer i tasterne, svarer i flæng, indtil klokken blir ti, og jeg skal i seng. Jeg er en kompetencefuld projektbibliotekar, så jeg burde kunne spinde guld på det, jeg ved og har, for det er en bragende succes. En logisk følge er, at det bli r solgt til et firma med penge som skidt, der gebyrlægger svarene bare lidt. Så søger du om føje år en titel, årstal, tegning. Så skriv til vagten og du får først svar og så en regning. Til den tid har jeg solgt min sjæl og sidder ganske for mig sæl og drikker Martini og trykker på send, mens jeg chatter med dig fra Caribien

17 La vecchia signora Af vicestadsbibliotekar Anne Marie Brems, Albertslund Bibliotek, Fredag den 31. august 2001 var Centralbiblioteket i Gentofte rammen om en fest for knap 100 deltagere fra 14 af amtets biblioteker. Anledningen var bibliotekets 75 års jubilæum som centralbibliotek. Af Lone Gladbos velkomsttale kunne vi ganske vist forstå, at jubilæet rettelig var den 1. april men i disse tider med resultatkontrakter, kompetencebib, coaching, netværksområder osv. må man vel undskylde, at Centralbibliotekets førende damer og deres rådgivende og udviklende herrer kan overse en så tilbageskuende begivenhed. En af disse herrer konsulent Ole Jensen var en markant figur i aftenens højdepunkt, revyen, sammen med et hold bestående af Bo Braune fra Rødovre, Sanne Caft fra Gentofte, Birgitte Elkjær fra Gladsaxe, Steffen Høgh fra Rødovre og Gertrud Rosenberg fra Gentofte. Revyen blev indledt, akkompagneret og holdt kyndigt og legende sammen af Leif Jürgensen på klaver. I tidens ånd var holdet i sporty sort med skrapt turkise håndklæder til at tørre sveden af. Jeg troede først, de skulle illudere et ældregymnastikhold, men de viste sig at være trænere. Undskyld. Revyen behandlede aktuelle temaer for CB og amtet (adel og borger?) og for alle os biblioteksansatte, der forsøger at følge med de nye tider. At det sidste ikke altid er nemt for alle blev flot og musikalsk demonstreret af Birgittes og Gertruds nej, nej, nej, det må vi ikke til de gamle bibliotekariske dyder, men ja, ja, ja til de hurtige og netbaserede løsninger og til at benche med hinanden. Og Ole havde som ældre, tung og desillusioneret bibliotekar svært ved at indse, at han ikke fulgte helt med: Jeg er ikke død endnu det lugter bare sådan. Enkelte emner var helt CB-nære: Lone Gladbo proklamerede i skikkelse af Steffen som drag, at hun drømmer om at få en orden jeg med min udviklede ordenssans. Når centralbibliotekarkollegerne i Århus og Aalborg har fået ridderkorset, ville det da også være fuldt rimeligt, at lederen af landets bedste centralbibliotek også fik det, uanset at hun hverken er ryger eller mand. At Gentofte er landets bedste centralbibliotek blev slået fast i omtalen af tilfredshedsundersøgelsen ( CB er yderst tilfreds med sig selv ). Ganske vist kunne forsamlingen forstå, at vicebibliotekschef Pia Hansen var noget utilfreds med bibliotekernes evne til at udfylde skemaerne korrekt. For en sikkerheds skyld var derfor alle svar blevet tolket som fuldt tilfreds. Nedenstående anmelder blev glad for at høre, at CB næste gang vil fritage os for bøvlet med at besvare skemaerne og i stedet udfylde dem selv endelig service for CB-tilskuddet, nåede jeg at tænke, men revyholdet med

18 delte, at det i tidens ånd bliver mod betaling. Stadig i CB-regiet, men bredt lidt ud, var lovprisningen af fagudvalgene, hvor tavshed er en stærkt underrepræsenteret egenskab. Holdets tre kvinder var kønne og jublende frelserpiger kom, kom, kom til fagudvalget, mens de tre mænd på skift aflagde vidnesbyrd om, hvordan deres liv havde fået nyt indhold, efter at de havde søgt og fundet et fagudvalg bank på en fagudvalgsdør, for bag den finder du svaret. Tænk lige over det, alle jer, der endnu ikke har prøvet! De ny tider blev markeret med sangen hvem sidder der bag skærmen med musen i sin hånd, fremført med sjæl og engagement (men sangstemme?) af Rødovres stadsbibliotekar Bo Braune, mens Gertrud ved skærmen demonstrerede så lidt engagement og aktivitet, at det var svært at se skærmen som et redskab til kompetenceudvikling for personalet, endsige som et element i biblioteket som aktivt og indbydende kultur- og informationscenter for borgerne. Anderledes smæld og optimisme var der i Birgittes og Sannes lovprisning af Biblioteksvagten. Vi så her et par kompetencefulde projektbibliotekarer, der havde været på kursus helt i Herning og lært at maile og chatte! Diskussionen om arbejdsvilkår og aflønning for deltagere i Biblioteksvagten må herefter forstumme udviklingsperspektivet er, at Biblioteksvagten kan klares fra Caribien. Holdet må her være blevet opmærksom på, at Bogen ikke må glemmes. Som et led i en lidderær opgradering så vi første smagsprøve på en promovering af den smalle bog på originalsproget: Rødhætte dramatiseret på tysk med Ole som fortæller, Bo som en rød- og kortskørtet Rotknäpschen (et smukt og gribende syn) på vej til die Oma med Margari-i-i-ne (og Lange Peter Madsen der kom den smalle bog igen), Sanne som der Wolf (mere sød end farlig) og Steffen som der Jägermeister. Som anmelder må jeg protestere mod, at man sådan forkorter en klassiker, måske for at tækkes sponsorerne: Oma og Jägermeister? Der må rejse sig et unisont krav til Udviklingspuljen om tilskud også til sådanne lidderære fremstød for at undgå uforsvarlige omskrivninger og afkortninger. Men morsomt var det! Revyen afsluttedes med en fælles sang og blev taktfast og velfortjent applauderet af forsamlingen. Tak til revyholdet for en revy, der ikke kun var underholdende i kraft af, at det handlede om vores egen verden. Også kunstnerisk hævdede den sig flot. 5 teatermasker! Nå, ja - og overskriften til denne anmeldelse? Ja, den er inspireret af en god kollega, der gik glip af festen, fordi hun skulle spise på La vecchia signora. På CB nød deltagerne en dejlig italiensk buffet, så det havde slet ikke været nødvendigt at gå på italiensk restaurant. Og centralbiblioteket er jo også en gammel dame. Men både festen og dagligdagen viser, at hun ikke er død endnu hun lugter ikke engang sådan

19 36 37

20 Kalender for arrangementer i CB regi 13. september Indvielse af Biblioteksvagten 23. oktober Bestyrelsesmøde i Biblioteksforeningen for Storkøbenhavn sept. Projektlederuddannelse, hold A 25. oktober Fagudvalget for udlånsekspedition 27. september Temamøde om Benchmarking og Biblioteksvagten 31. oktober Fagudvalget for reference 27. september Fagudvalget for gymnasiebibliotekarer 2. november Biblioteksledermøde 2. oktober Fagudvalget for katalogisering 8. november Fagudvalget for udlån 2. oktober Ekstraord. generalforsamling i Biblioteksforeningen for Storkbh. 15. november Fagudv. for opsøgende holder temamøde på Blindebiblioteket 3. oktober Temadag om bilreparationslitteratur 16. november Kursus: Hvad er en sprogkuffert? 4. oktober Fagudvalget for musik 7. december Biblioteksledermøde 5. oktober Biblioteksledermøde Derudover er der næsten hver dag kurser i forbindelse med kompetencebib-projektet. 8. oktober Temamøde om flerkulturelt biblioteksarbejde oktober Projektlederuddannelse, Hold B oktober Projektlederuddannelse, Hold C 38 39

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne Skaber det bedst mulige bibliotekstilbud inden for de politisk fastlagte prioriteringer og budgetrammer. Vision - vi vil: Udvikle

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Opgavevaretagelse af Klinisk IT-kontor Medicinsk Afdeling tilknyttes Klinisk IT konsulent, sygeplejerske Dorthe Pilgaard fra det centrale KIT-kontor, som skal

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Det faglige Netværk Gentofte Centralbibliotek 2004

Det faglige Netværk Gentofte Centralbibliotek 2004 Gentofte Centralbibliotek 2004 Indhold 1 Baggrund... 3 1.1 Arbejdsgruppen... 3 2 Det faglige Netværk... 4 2.1 Formål, mål og succeskriterier... 4 2.2 Model for det faglige netværk i Frederiksborg og Københavns

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger.

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. MØDEREFERAT 12. marts 2010 Sagsnr: 2007-003410 Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3359 Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. Til stede: Christer

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC?

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Amukvalitet Skolemøde 4. oktober 2004, Taastrup Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Temaer 1. Mål for fremtiden. 2. Struktur på kvalitetssikring. Klarere arbejdsgange. 3. Mere og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet:

Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet: 12. juni 2014 Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet: Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Ishøj

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB Velkommen til nyhedsbrev nr. 2 om det fælles forberedelsesarbejde. Siden første nyhedsbrev udkom, har arbejdsgrupperne arbejdet på højtryk, ligesom der har været afholdt møde i den Administrative Forberedelsesgruppe

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Fysiske rammer De eksisterende fysiske rammer danner udgangspunkt for en samlet indsats på området. Rammerne for aktivitetscentrene er:

Fysiske rammer De eksisterende fysiske rammer danner udgangspunkt for en samlet indsats på området. Rammerne for aktivitetscentrene er: NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Esben Frederiksen Sekretariat & Sundhed D 4646 4720 E esfr@lejre.dk Dato: 12. april 2011 J.nr.: 11/3473 Organisering

Læs mere

Opsætning af terminalklient til Dantek BiblioMatik 20. januar 2006

Opsætning af terminalklient til Dantek BiblioMatik 20. januar 2006 Opsætning af terminalklient til 20. januar 2006 2 Opsætning af terminalklient Opsætning af terminalklient til Dette kapitel udgør en del af den samlede vejledning til. Copyright 2006 by Dantek A/S er udviklet

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Ansættelse & velkomst

Ansættelse & velkomst Ansættelse & velkomst Ansættelse I Møllehuset prioriterer vi stor tværfaglighed, som tidligere beskrevet. Vi ser det som en ressource og en nødvendighed, at der i organisationen er mange faglige indgangsvinkler

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte pårørende 25. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte pårørende og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005.

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005. Notat Til: Magistraten Den 7. oktober 2005 Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Århus Kommune IT- og Organisationsafdelinge Borgmesterens Afdeling Resume

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Referat fra Etnisk BiblioteksUdvalgsmøde, mandag, den 15. marts 2010 på Christianshavn

Referat fra Etnisk BiblioteksUdvalgsmøde, mandag, den 15. marts 2010 på Christianshavn Referat fra Etnisk BiblioteksUdvalgsmøde, mandag, den 15. marts 2010 på Christianshavn Deltagere: Ann Poulsen (AP), Lone Hedelund (LH), Niels Dejgaard (ND), Poul Høst Pedersen (PHP), Kambiz Hormoozi (KH),

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Ny lærer i Va i V l ensbæk allensbæk

Ny lærer i Va i V l ensbæk allensbæk Ny i lærer Vallensbæk Hvem er vi Læring og pædagogik i børnehøjde Pædagogisk Center i Vallensbæk byder dig velkommen som lærer i kommunen. Pædagogisk Center arbejder for at skabe de bedste rammer for din

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Handleplan for PUC. De fire indsatsområder

Handleplan for PUC. De fire indsatsområder BAUNGÅRDSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert:

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert: Side 10 Side 1 Odder Lille Friskoles forældreblad side 3 side 4-5 side 5 side 6-7 side 8 side 9 side 10 Sådan kommer du i Olfert: Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges Galathea 3

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur Navn på universitet i udlandet: Université Paris Ouest Nanterre la Défense Land: Frankrig Periode: Fra:04.02.13

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Samordning og rådgivning

Samordning og rådgivning Side 1 af 5 Gentofte Centralbibliotek - Handlingsplan 2015 Vision Centralbibliotekernes vision er at styrke de muligheder, folkebibliotekerne har for at fungere og udvikle sig fagligt og ressourcemæssigt

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte forældre 18. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte forældre og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT

RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT Møde om: Klubudviklings udvalgs møde Deltagere: Morten Jensen, William Bond, Susanne Fløe og Thomas Johansen Afbud: Karin Olsen og Kasper Mølgaard Dato:

Læs mere

LUDUS Sundhed Temadage i regionerne

LUDUS Sundhed Temadage i regionerne Nr. 9 - november 2007 NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev LUDUS Sundhed Temadag i regionerne Seminar - Grundlæggende introduktion til LUDUS Sundhed Crystal Reports for LUDUS Sundhed Kommende

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Mette Zierau Kudsk/Lena Nørregaard Afdeling: Afdelingen for social- og specialundervisning E-mail: Mette.Zierau.Kudsk@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/2701

Læs mere

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker.

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 22-06-2016 Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. Spørgsmål Sagsnr. 2016-0257555

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Den 9. januar var Styregruppen for Datastuen klar med nye kursustilbud. De blev offentliggjort i Egtved Posten. Se

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Beretning for CB-regnskab 2002

Beretning for CB-regnskab 2002 Odense Centralbiblioteks beretning for CB-R2002 Beretning for CB-regnskab 2002 Odense Centralbiblioteks overordnede målsætning for udviklingskontraktperioden 2002 var at videreudvikle de regionale støttefunktioner

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Musikkarenstid. Rapport

Musikkarenstid. Rapport Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 180 Offentligt Rapport 18. april 2006 J.nr.:4122-0006 ukv+lea Musikkarenstid Kulturministeriet indførte karenstid for udlån af musikbærende fastformsmedier, kaldet musikkarenstid,

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Dantek BiblioMatik Den pædagogiske biblioteksløsning

Dantek BiblioMatik Den pædagogiske biblioteksløsning 4 Dantek BiblioMatik Den pædagogiske biblioteksløsning Dantek A/S Vestergade 41 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 30 99 info@dantek.dk www.dantek.dk Dantek BiblioMatik Den pædagogiske biblioteksløsning Først og

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Biblioteksklub regionalt samarbejde. Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek

Biblioteksklub regionalt samarbejde. Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek Biblioteksklub regionalt samarbejde Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek Biblioteksklub - baggrund Oplæg fra bibliotekslederne til erfagruppen (januar) Erfagruppen afdækning

Læs mere