Centralbibliotekets 75 års jubilæumsfest Billedkavalkade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Centralbibliotekets 75 års jubilæumsfest Billedkavalkade"

Transkript

1 Centralbibliotekets 75 års jubilæumsfest Billedkavalkade

2 Indholdsfortegnelse På kryds og tværs 4 Organisation af IT-opgaverne i bibliotekerne i Københavns Amt 6 Musikbibliotek.dk work-in-progress! Albertslund Bibliotek 18 Konsulentydelser fra centralbiblioteket 22 Status over licenser i centralbibliotekerne 23 SFO-biblioteket på Parkskolen 26 Stor interesse for de første trænerkurser og projektlederuddannelsen 28 Selvportræt af et ubeskrevet blad 29 Redaktionsudvalget Kultur- og bibliotekschef Lone Gladbo, Gentofte (ansv. redaktør), Vicestadsbibliotekar Susanne Rømeling, Lyngby, Ledende børnebibliotekar Hanne Svendsen Holme, Herlev, Teamleder Else Morthorst, Hvidovre, Konsulent Ole Jensen, Gentofte Bibliotekerne, Overassistent Anette Flügge, Gentofte, Centralbibliotekets 75 års jubilæumsfest 30 La vecchia signora 32 Kalender for arrangementer i CB regi 38

3 På kryds og tværs Af kultur- og bibliotekschef Lone Gladbo, Gentofte Bibliotekerne, Organisering af edb-systemer og hjemmesider Alle bibliotekerne i Københavns Amt har i dag et edb-system og en hjemmeside, og de fleste har haft dette i adskillige år. Vicestadsbibliotekar Susanne Römeling, Lyngby har lavet en miniundersøgelse af, hvordan vi har organiseret ITopgaverne i bibliotekerne, og i en artikel i dette nummer redegør Susanne for, hvor forskelligt bibliotekerne har organiseret deres systemadministration og arbejdet med hjemmesiden. Overbygningsfunktionen Biblioteksstyrelsen har oprettet et elektronisk debatforum på hvor overbygningsfunktionen skal diskuteres frem til det landsdækkende Biblioteksledermødet den 24. oktober. På Biblioteksstyrelsens hjemmeside ligger desuden diverse analyser og diskussionsoplæg samt Biblioteksrådets udtalelse. Bibliotekslederne har drøftet sagen på deres møde den 10. august og udarbejder på næste møde den 7. september en fælles udtalelse. Som i enhver anden drøftelse bliver beslutningen ikke bedre end summen af de samlede indlæg i dialogen, så jeg vil her opfordre så mange som muligt til at deltage aktivt i debatten. Konsulentydelser I forbindelse med udviklingen af overbygningsfunktionen har centralbiblioteket ansat Mads Gaml som udviklingskonsulent med særlig vægt på at tilbyde bibliotekerne organisations- og kompetenceudviklende ydelser. Mads skal i første omgang gennemføre to projekter med benchlearning blandt bibliotekerne, planlægge 2 kursustilbud til afdelingslederne og tilbyde konsulentydelser inden for kompetence- og organisationsudvikling. Endvidere har Mads udarbejdet et katalog over de rådgivnings- og konsulentydelser, som centralbiblioteket kan tilbyde bibliotekerne. Kontraktstyring Et af de seneste tiltag inden for de nyeste offentlige ledelsesværktøjer er udlicitering eller kontraktstyring på områder, hvor der ikke findes et marked, som kan byde på en licitation. Bibliotekerne befinder sig inden for et sådant fagområde, hvor der findes firmaer, som kan byde på dele af opgaverne, men ikke driftsafvikling af et samlet biblioteksvæsen. Blandt bibliotekerne i Københavns Amt er det foreløbig Søllerød og Gentofte, der arbejder med at indgå en kontrakt med politikerne. Kontraktstyring kan opfattes som en naturlig videreudvikling af 80 ernes decentralisering samt 90 ernes mål- og rammestyring, og dermed medfører kontraktstyring ikke den store ændring i bibliotekets hverdag. Bibliotekernes egenindtjening De fleste biblioteker står fortsat famlende overfor, hvordan vi skal indfri aftalen mellem KL og Staten om at skaffe mellem 15 og 20 mio. kr. i betalingsbelagte ydelser. Biblioteksstyrelsen har bevilget støtte til bibliotekerne i Vejle og Århus om udarbejdelse af forslag til betalingsbelagte ydelser samt kurser i, hvordan priserne beregnes. Det skal blive spændende at følge dette arbejde og se de første resultater. 4 5

4 Organisation af IT-opgaverne i bibliotekerne i Københavns Amt Af vicestadsbibliotekar Susanne Rømeling, Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker, Det er en kendsgerning, at IT fylder meget i bibliotekernes hverdag, både i forhold til brugerne, som arbejdsredskaber for personalet og i budgetterne. Samtidig har det styrket bibliotekernes image, at vi har været i front med at stille IT til rådighed for borgerne og udvikle nye servicetilbud på Internet lokalt og i fællesskaber. Det har betydet omstillinger, omprioriteringer og organisationsændringer i et omfang og med en hastighed, som bibliotekerne aldrig før har kendt. Det har også betydet kompetenceudvikling, øget stolthed og selvværd blandt mange biblioteksansatte. Bibliotekerne markerer sig, når det gælder IT, også i diverse undersøgelser og rapporter. Men hvordan har vi egentlig organiseret IT-opgaverne i bibliotekerne i Københavns Amt? Hvordan er bibliotekets systemadministration organiseret? Hvordan er arbejdet med bibliotekets hjemmeside organiseret? Er der en formaliseret organisation omkring bibliotekets IT-udvikling? Er der en superbruger organisation? Redaktionen af På kryds og tværs fandt, at det kunne være interessant med en status, som måske samtidig kunne være til inspiration bibliotekerne imellem. Af svarene fremgår det, at man nogle steder har lagt megen vægt på en organisation af IT opgaverne, mens det andre steder har fundet sin form hen ad vejen. Men det gælder for alle 18 kommuners biblioteker, at man forholder sig til IT opgaverne som en del af organisationen. Det kan så være mere eller mindre formaliseret. Tak for alle svarene! Der har været en svarprocent på 100, hvilket jeg synes er flot. Det er gennemgående, at man forholder sig til indhold og teknik, bibliotekssystem og kontorsystemer, men derudover er svarene meget forskellige i omfang og detaljeringsgrad. Arbejdet med at sammenstille svarene har været større, end jeg havde forestillet mig, også fordi mange lokale forhold gør sig gældende. (Det burde jeg selvfølgelig have forudset, men måske det også er en undskyldning for, at det har trukket lidt ud med artiklen!). For overskuelighedens skyld og for at give undersøgelsen et nogenlunde ensartet præg har det været nødvendigt at redigere lidt i svarene og nogle steder forkorte, men svarene gengives i vid udstrækning med det enkelte biblioteks egne ord. Jeg har valgt at opstille svarene i to oversigter: Hvordan er bibliotekets systemadministration organiseret? Albertslund IT-medarbejder (27 t/uge) står for systemadministration generelt af bibliotekets IT-systemer. Katalogafdelingen er ansvarlig for daglige backup-rutiner. Vsb overordnet ansvarlig. 7 medarbejdere, dækkende hovedbibliotekets afdelinger og 1 filial, udgør en syst.adm.gruppe, der har blandede opgaver: praktiske daglige problemløsninger, koordinering af viden, diskussion om udvikling af systemet. Gruppen er især knyttet til DDELibra. Der er ikke skemalagt med at der altid skal være en systemansvarlig på vagt. En gruppe af Windows-specialister er under oplæring vedr. daglig problemløsning, sidemandsoplæring, vejledning og uddannelse. Ballerup 4 systemadministratorer i alt: skrankemedarbejder med speciale i udlånskontrollen, bibliotekar/katalogisator med ansvar for indholdet af databasen, tekniker som kan opsætning, installation m.v., katalogchef er ledende IT-koordinator. Teknikeren arbejder fuld tid med IT, de øvrige timer om ugen. Brøndby 4 systemadministratorer. Kan alle varetage overvågning og vedligeholdelse af system, programmel og maskinel. Der er dog en vis specialisering/arbejdsdeling, særligt ansvar for: søgesystem og fjernlån regningsmodul og fjernlånsmodul accessionsmodul, katalogiseringsmodul, statistikmodul overvågning af Unix-server. 2 af systemadministratorerne fungerer som kontaktperson for hver deres filial, holder øje med funktionalitet, maskinparkens tilstand og er i jævnlig dialog med det stedlige personale om behov/udvikling. Der er ikke skemalagt med at der altid skal være en systemansvarlig på vagt dog tilstræbes koordinering omkr. ferier. Dragør Har 3 uddannede systemadministratorer til bibliotekssystemet, som også varetager andre opgaver inden for edb-funktionen. En systemadm. er også leder og fungerer som edb-koordinator, en anden er superbruger på kontorstøtten og den tredje redigerer og opdaterer hjemmesiden. Holder informations-/arbejdsmøde 1-2 gange om måneden, hvor praktiske problemer løses i fællesskab, så alle tre kan opretholde et vist vidensniveau. Gentofte Biblioteket har 5 systemadministratorer på fuld tid i edb-afdelingen hver især har et eller flere hovedansvarsområder. Det tilstræbes, at mindst 2 har specialviden inden for hvert hovedområde, f.eks. pc-opsætning, netværk, sikkerhed, 6 7

5 bibliotekssystem, hjemmesider, brugersupport. Biblioteket er på fælles domæne og net med rådhuset og samarbejder med kommunens IT-afdeling om bl.a. platform, installation af programmer m.v. Gladsaxe Èn IT-ansvarlig og 3 systemadministratorer, hvoraf 2 er på fuld tid og de 2 andre hver kan benytte op til 9 timer pr. uge på opgaverne. Desuden en skrankemedarbejder ca. to timer om ugen til trimning af udlånsmodulet. I systemadministrationens opgaver indgår: trimning og servicering af bibliotekssystemet pasning af servere, firewall, net m.m. installation og vedligeholdelse af perifert udstyr. Den IT-ansvarlige er over for vsb ansvarlig for IT-udviklingen, edbdriftsbudgettet, fordeling/organisering af arbejdet i forhold til systemadministratorerne. Desuden er der en række teknisk ansvarlige, én pr. afdeling på hovedbiblioteket og én for hver filial. De er bindeled mellem afdelingerne og systemadministratorerne m.h.t. opsamling af tekniske problemer, rydde op på pc ere, ibrugtagning af nye programmer, nyt udstyr, versionsopdateringer m.m. Der afholdes møder for teknisk ansvarlige mindst fire gange årligt og efter behov, her gennemgås bl.a. versions- og opsætningsændringer. Glostrup Der er 2 systemadministratorer. To edbudvalg ét vedr. det igangværende og ét vedr. den fremtidige udvikling. Herlev Driftsafvikler bibliotekssystem sammen med Gladsaxe, men som en selvstændig enhed. Systemadministratorer og pc-supportere er organiseret i et team: team IT, som har ansvar for udvikling af bibliotekssystemet, kontorløsninger, Internet m.v. Teamet skal sørge for at edb-systemerne er køreklare, apparatur er i orden, forbindelserne til omverdenen er i orden. Foreslå opgraderinger, forbedringer og nye løsninger. Foranledige uddannelse af medarbejderne så systemerne udnyttes optimalt. Informere om problemer, ændringer m.m. Tidsforbrug ca. 27 timer /uge. Refererer til Team Ledelse. Hvidovre 3 systemadministratorer varetager driften af SUN-serveren og biblioteksapplikationen og det perifere udstyr, knyttet hertil. Systemadministrationen af kontorapplikationen, netværket, NT-servere, printere m.v. varetages af kommunens IT-afdeling. Under SU er der nedsat et teknologiudvalg, der udarbejder IT-planer. Mødeleder er IT-konsulenten. Der er ingen superbrugerorganisation. Høje-Taastrup Bibliotekets systemafdeling har 3 personer med hver 20 timer/uge, som arbejder med biblioteksprogram, koordinering til rådhusets IT-afdeling, samt mødevirksomhed i 3 søjler omkr. søge- og fjernlånsmodulet, udlånsmodulet og accessionsmodulet. I søjlerne behandles hverdagens problemer, ændringer, nye emner og koordinering i øvrigt. Emner der berører organisatoriske eller økonomiske forhold behandles i bibliotekets tværgående IT-gruppe (TORA-gruppen på 10 personer), der rådgiver ledelsen bibliotekschefen er leder af gruppen. Rådhusets IT-afdeling varetager det lokale kommunenet med support på de programmer, der ligger hér. Ishøj Server i kommunens edb-afdeling, netværk og teknik tager de sig af. 2 systemadministratorer i biblioteket sørger for bibliotekssystemet, problemer i den daglige drift, trimning og diverse perifert udstyr + Internet til publikum. Ugentligt koordinationsmøde. 2 superbrugere assisterer ved mindre driftsproblemer. De 4 og bibliotekslederen holder møde ca. en gang om måneden, hvor drift og udvikling drøftes. Ledøje-Smørum Driftsafvikler fremover med GKB, som sørger for alt. De to tidligere systemadministratorer samarbejder med GKB s systemadm. om udvikling. Deltager i Alephs brugergruppe som en selvstændig enhed. Forbindelsen til omverdenen sker gennem rådhusets forbindelse. Bibliotekschef og systemadministratorer er bindeled mellem bibliotekssystemet og rådhusets system. Lyngby 3 systemadministratorer. Lederen af katalogafdelingen er ledende systemadministrator med ansvar for bibliotekssystemet: søgning, accession, statistik. Skrankelederen har ansvar for udlånskontrol og udlånsstatistik. IT-medarbejder 37/uge tager sig af netværk og perifert udstyr. Møder en gang om måneden med et kort beslutningsreferat. Reference til ledergruppen, ansvarlig vsb. Partnerskab med Gladsaxe om driftsafvikling under forberedelse efter samme model som Herlev. Der er ikke skemalagt med at der altid skal være en systemansvarlig på vagt, men kan tilkaldes pr. tlf. 2 superbrugere på de administrative systemer. Kommunikationslinjer går gennem rådhusets ITafdeling. IT-udvikling indgår i virksomhedsplanen. Rødovre 5 personer tager sig af edb på biblioteket. De forskellige problemer der opstår bliver ordnet af den af dem, der er nærmest problemet, eller den der er bedst til lige dét problem. Et edb-udvalg tager sig af IT-udvikling. Der er ikke nogen superbruger-organisation. Søllerød Søllerød driftsafvikler bibliotekssystem med GKB. Koordinationsmøder på ledelses- og statusmøder på driftsniveau. Har selv ansvar for/afholder udgifter til fast kommunikationsforbindelse. IT-konsulent står for internt netværk, perifert udstyr og kontakt til rådhusets IT-funktion. Klientansvarlige (med katalogkonsulenten som nøgleperson) for henholdsvis udlån, søge-og Webmodul, kat/ 8 9

6 indkøb/-acc/behold, fjernlån og tidss. mødes ad hoc. En række superbrugere har særligt ansvar for at samle op på nye fif/funktionaliteter og de skal videregive ny viden til kolleger i eget team. Kontorsystemer m.v. og kommunikationslinjer udover bibliotekssystemet i samarbejde med kommunens IT-funktion. Tårnby Systemadministration består af i alt 5 medarbejdere. 1 IT-ansvarlig leder på fuld tid, 3 systemadministratorer på henholdsvis 16 ti/uge, 14 ti/uge, 13 ti/uge, 1 systemadministrator, uden afsatte timer, er baseansvarlig. Ugentligt møde med koordinering, oplæring, ændringer, ajourføring. Driftsvagt mand. - fred Lørdag tilkaldevagt Uden for disse perioder er der ikke nødvendigvis en systemadministrator til stede, men kan tilkaldes via mobiltlf. Den IT-ansvarlige, som også varetager IT-udvikling, er en stabsfunktion med reference til stb. ITudviklingen er formaliseret omkr. et edbudvalg, bestående af stb., systemadministratorerne og en repræsentant fra hver afdeling. Biblioteket indgår i kommunens samlede netværk, hvor ansvaret for kontorprogrammer og postsystem hører under rådhusets IT-funktion. Den ITansvarlige er medlem af rådhusets superbrugerorganisation. Der er en superbrugerorganisation med en fra hovedbiblioteket og fra hver af de 3 filialer (primært m.h.t. at opdatere programmer og løse tekniske problemer på det perifere udstyr). Vallensbæk Da det er et lille bibliotek er IT-organisationen lille og ikke særlig formaliseret. ITopgaver og systemadministration varetages i et samarbejde mellem en IT-tekniker i Børne- og kulturforvaltningen og en bibliotekar, der fungerer som systemadministrator på bibliotekssystemet med ansvar for vedligeholdelse, overvågning, fejlretning m.v., samt udarbejdelse af instrukser og vejledninger til personalet. En organisation er under opbygning, hvor 2 medarbejdere skal assistere med systemvedligehold inden for deres funktionsområder, teknisk afd. og skranken. Desuden skal de sammen med systemadministrator og en filialbibliotekar fungere som superbrugere og vejlede det øvrige personale. Værløse 3 systemadministratorer: 1 bibliotekar, 2 kontormedarbejdere fra henholdsvis udlånsekspedition og katalogafd. Teknologiudvalg, som består af de 3 syst.adm., 1 bibliotekar fra filialen og overbibliotekaren. Superbrugere på Word og Outlook og så er det jo sådan, at der altid er nogle personer, der altid ligesom af sig selv bliver ret gode til nogle funktioner f.eks. folderfremstilling med billeder og smart grafik. Et teknologiudvalg TEKU, tager sig af udvikling. Det består af de tre systemadministratorer, en bibliotekar fra filialen og overbibliotekaren/ kulturchefen. Der er superbrugere på de enkelte funktioner som Word, Outlook og perifert udstyr. Hvordan er arbejdet med bibliotekets hjemmeside organiseret? Albertslund Bibliotekar 7t/uge web-redaktør, IT-medarbejder står for teknikken. Principielt skal alle afdelinger fodre web-redaktøren. Ledende børnebibliotekar er kontaktperson til kommunens hjemmeside. De 3 mødes med ledelsen ca. hver anden måned for at drøfte videreudvikling, organisering m.v. Ballerup Web-redaktør bruger 5-8 t/uge + et par andre bibliotekarer der bruger et mindre antal timer om ugen. IT-medarbejder står for teknikken. Børnenet Ballerup produceres mere kollektivt, dog sådan at et par bibl. På skift har hovedansvaret. Brøndby Vedligeholdes af webmaster og ass. webmaster, efter en aftalt arbejdsdeling, de foretager løbende designmæssige tilretninger og mindre indholdsmæssig redigering. Webgruppe på 6 personer (stb., de 2 webmastere + 3 andre) mødes hver 2. måned og drøfter indhold, ændringer, udvikling og overordnede designspørgsmål. Forslag kanaliseres til denne gruppe, som har kompetence til at tage beslutninger vedr. hjemmesiden. Dagsorden og referat i forb. med møderne. Dragør Afsat 4 t/u til alt arbejde vedr. bibliotekets hjemmeside, som derfor tilstræbes at være meget enkel og let at opdatere

7 Hjemmesiden vedligeholdes og redigeres af den ene systemadministrator, der som ansvarshavende referer til bibliotekarmødet. Gentofte GKB har et større antal hjemmesider. Bibliotekssystemets web-adgang administreres af edb-afdelingen efter samråd med øvrige ansatte. Bibliotekets hovedhjemmeside administreres indholdsmæssigt af ansatte via et opdateringsmodul. Øvrige hjemmesider opdateres af den/de ansvarlige for siden, men uden om opdateringsmodul. Edb-afdelingen varetager alle udviklings- og driftsopgaver på serverniveau. Gladsaxe Bibliotekets hjemmeside passes af 3 personer, som har aftalt arbejdsområderne imellem sig. Web-serveren står i rådhusets IT-afdeling, som har ansvar for det tekniske. Glostrup Biblioteket har en web-master og et tilhørende redaktionsudvalg med en repræsentant fra henholdsvis voksen- og børnebiblioteket. Herlev Team Hjemmeside/intranet har ansvar for, at bibliotekets hjemmeside og intranet er velfungerende og opdateret. Samarbejder med Team IT og teknologiudv., refererer til Team Ledelse. Koordinerer, fastlægger retningslinjer, laver vejlednin- ger og holder øje med udviklingen på området. Teamet består af 5-6 personer, heriblandt redaktøren, som bruger ca. 3 t/u på opdatering. Større opgaver kan også udføres af andre. Møder ca. seks gange om året. Hvidovre To webmastere forestår vedligeholdelse og udvikling af hjemmesiden, samt software. Input til hjemmesiden kommer bl.a. fra kontaktpersoner i hvert team. Kommunens IT-afdeling tager sig af hardware. Høje-Taastrup Bibliotekets har selvstændig hjemmeside, og er ikke underlagt rådhusets, d.v.s. egen direkte adresse. Det IT-tekniske arbejde varetages af en af de 3 systemadministratorer, med assistance i afløsningssituationer. Der er udarbejdet retningslinjer vedr. hjemmesidens indhold. En arbejdsgruppe på 5-6 personer fremskaffer materialet lederen af gruppen er ansvarlig overfor bibliotekschefen for tekstindhold: en blanding af faste rubrikker med automatisk fremsendelse af tekst samt tekster der er resultat af opsøgende arbejde. Ishøj Hjemmesiden ligger på en server placeret i kommunens IT-afdeling, som klarer det tekniske. Biblioteket har en hjemmesideredaktionsgruppe, bestående af 2 bibliotekarer, som står for udformning og løbende opdatering af hjemmesiden. Ledøje-Smørum Rådhusets hjemmeside vedligeholdes af Kommunedata, som tager sig af det praktiske. Da bibliotekets hjemmeside er en del af rådhusets, videresendes ændringer hertil. Lyngby Biblioteket har selvstændig hjemmeside, med link fra/til kommunens hjemmeside. Hjemmesiden prioriteres som en del af bibliotekets formidling og servicetilbud, og varetages af en tværgående gruppe med en hovedredaktør (tovholder) + 2 medredaktører som står for faciliteter og layout og underredaktører i alle afdelinger, som lægger direkte på. IT-medarbejderen yder teknisk bistand. Hovedredaktionen holder møde en gang om måneden, med referat. Hele redaktionsgruppen mødes ca. en gang i kvartalet, med referat. Principielle spørgsmål behandles i ledergruppen. Rødovre Der er nedsat et hjemmeside udvalg, som holder møde en gang om måneden. Derudover er der henholdsvis 1 person, som står for børnenes og de voksnes del af hjemmesiden, i samarbejde med de respektive afdelinger. Søllerød Webmaster ansvarlig for det tekniske/ praktiske. Web-gruppe på 6 personer (fra børn, voksne, musik, filialer) + leder fra Team Information og Pr. (overordnet ansvarlig). Mødes 4-5 gange årligt og efter behov. Web-gruppen diskuterer/ tager initiativ til nye tiltag + løbende evaluering af hjemmesiden. Fordeler arbejdet med nyt indhold til eksperter blandt kollegerne. Web-gruppen fungerer som sparringspartnere for eksperterne. Både webmaster og web-gruppe følger med i den almene udvikling inden for offentlige hjemmesider/netsteder. Tårnby 3 webmastere fordelt på børn, voksne og musik, 2 systemadministratorer tilknyttet, samt en redaktionel arbejdsgruppe. Skrivning til de enkelte sider tænkes fordelt til afdelingerne således at webmasterfunktionen primært består i videreudvikling og tilretning af layout og sprog. Systemadministratorerne har det tekniske ansvar. Vallensbæk Redaktion og vedligeholdelse varetages af systemadministratoren med ledelsen som sparringspartner og med input fra det øvrige personale. Værløse Hjemmesiden ajourføres og opdateres af fire bibliotekarer. Alle er desuden velkomne til at komme med gode ideer, gode links etc

8 Musikbibliotek.dk - work-in-progress! Af bibliotekar Jens Bang Petersen, Gentofte Bibliotekerne, Af informationsspecialist Anne-Birgitte Sølberg, Gentofte Bibliotekerne, Jurinfo Der arbejdes på både design og administrationsmoduler. I kan se første grafiske udkast til forsiden på nedenstående side. Indholdselementerne i samlingen af bibliotekariske redskaber i den såkaldte toolbox er ved at falde på plads. Vi har forhandlinger i gang mht. samarbejde med DBC bl.a. omkring input til toolbox en. Lige nu er der 57 bidragsydere over hele landet flere er stadig velkomne! Musikbibliotek.dk går stadig i luften 1. oktober. Lyder navnet bekendt? Inden længe vil det i hvert fald være det. For det er navnet på Gentofte Bibliotekernes nyeste servicetilbud rettet til mindre advokatkontorer i hele Danmark. Baggrund Med vedtagelsen af den ny lov om biblioteksvirksomhed har kommunerne fået mulighed for at sælge den viden, som er oparbejdet i folkebibliotekerne. Det kræves dog, at de forinden skal have foretaget en kalkulation af de samlede omkostninger, der er forbundet med varetagelse af en sådan opgave og at der løbende skal ske en registrering af de indtægter og omkostninger, der er forbundet med varetagelse af disse opgaver. Dog må kommunens salg af ydelser, der udbydes i konkurrence, ikke over en treårig periode give samlet underskud. Erfaring og kompetence Juridisk informationssøgning har igennem mange år har været en af Gentofte Bibliotekernes kernekompetencer. Vi har sideløbende opbygget en stor referencesamling, særligt indenfor juridisk litteratur, omfattende både den aktuelle litteratur samt domsoversigter og juridiske tidsskrifter. En anden strømpil har været vort samarbejde med lokale advokatfirmaer, hvor mange har gjort brug af vores erfaringer og materialer. De har løbende udtrykt stor tilfredshed med de materialer vi har og har påskønnet og værdsat vores know-how inden for juridisk informationssøgning. Med disse forudsætninger som ballast har det været yderst nærliggende at udvælge netop dette område til politisk godkendelse. Den har vi fået og går nu i gang. Start og målgruppe Startdatoen er sat til d. 1. oktober Målgruppen er advokatvirksomheder i hele Danmark med 1-5 ansatte. Markedsføringen vil i første omgang bestå i udsendelse af en folder med vores servicetilbud til målgruppen samt et følgebrev. For også at kunne kommunikere elektronisk har vi oprettet egen hjemmeside til servicen

9 Årsagen til, at vi har valgt små advokatvirksomheder er, at de ofte kun har 1-2 ansatte i alt og ikke selv har så mange materialer eller databaseadgange. Det kan også være svært et mindre sted at få opbygget rutiner i søgning. Hjemmeside Hjemmesiden indeholder de mest aktuelle informationer, bl.a. priser, leveringsbetingelser og oplysning om tilmelding mv. Den vil løbende blive ajourført. For at kunne registrere behovet, vil tilmelding til servicen være nødvendig, men det er gratis. Advokaterne udstyres med et kodeord, der giver dem adgang til at stille spørgsmål. I princippet kan servicen kontaktes hele døgnet. Der er dog kun telefonisk betjening dagligt mellem 10 og 14, fax og er de andre kontaktmuligheder. Servicen køres af 3 erfarne bibliotekarer, der alle er en del af voksenafdelingen. Hvad koster det Prisen på opgaven skal iflg. Biblioteksloven fastsættes så de kalkulerede samlede omkostninger som minimum dækkes af indtægten ved udførelsen af opgaven. Det hedder endvidere i loven, at kommunens salg af ydelser, der udbydes i konkurrence, ikke over en treårig periode må give samlet underskud og priserne på ydelserne skal fastsættes på markedsmæssige vilkår. Prisen er fastlagt sådan, at virksomhederne betaler et engangsbeløb for hver gang, de benytter servicen. Kopiservicen udbydes til den aktuelle markedspris. Priser m.v. vil fremgår af hjemmesiden. Hvad er det vi tilbyder Juridisk informationssøgning i bøger, artikler på Internettet og i databaser. Levering af lovforberedende arbejder til en bestemt lov eller paragraf. Speciel informationssøgning udfra de af advokaterne definerede kriterier, f.eks. domme inden for et bestemt område. Større emnesøgninger, hvor sagen kan belyses via anden litteratur end den juridiske. f.eks. belysning af alle aspekter af lægefejl, hvor søgning i medicinsk litteratur vil være relevant. Dag til dag kopiering af bestemte tidsskriftartikler eller afsnit i bøger. Levering af direktiver, forordninger og domme fra EU. Mulighed for tilmelding til fælles mailingliste med nyheder, information m.v. Mulighed for egen søgeprofil på bibliotekets søgesystem, så man automatisk får en om nye bøger og tidsskrifter på biblioteket. Fremtid Hvis henvendelserne fra advokaterne undervejs tager et sådant omfang, at de investerede ressourcer ikke slår til, vil bemanding m.v. blive revurderet med henblik på ansættelse af en jurastuderende eller biblioteksstuderende. Da vi kun lige er startet, er dette i korte træk indholdet i vort tilbud. Til næste nummer af På kryds & Tværs vil vi have flere erfaringer at bygge på, så skriver vi en lidt større artikel. Hold i den mellemliggende tid øje med hjemmesiden og undlad IKKE at fortælle din advokat om JurInfo

10 Albertslund Bibliotek Af stadsbibliotekar Niels Dejgaard, Albertslund Bibliotek, Albertslund Kommune Albertslund Kommune ligger midtvejs mellem Roskilde og København. Fra 1960 til 1980 havde kommunen en meget stor befolkningstilvækst, fra ca indbyggere i 1963, hvor biblioteket fik heltidsstatus til ca i I dag er indbyggertallet helt stabilt, og det har siden 1980 ligget på ca indbyggere. Befolkningssammensætningen i kommunen har gennem årene ændret sig radikalt, og i dag er Albertslund en af de kommuner, der relativt set har flest indvandrere. Ca. 12 pct. udenlandske statsborgere fordelt på mere end 90 nationaliteter. Andelen af tosprogede i kommunen ligger på ca. 28 pct. Biblioteket i den kommunale organisation Biblioteket er et stærkt kort i en markant politisk kulturprofil. Sådan stod der i 1991 i et stillingsopslag, da Albertslund Kommune søgte ny stadsbibliotekar. Udsagnet gælder stadigvæk, og i dag udgør kulturområdet, herunder biblioteket, det ene af tre elementer i en kommunal profil, der indebærer en særlig satsning på børn, kultur og miljø. Biblioteket opfattes som en central kommunal kulturinstitution, der i løbende dialog med det politiske niveau lever og udvikler sig til gavn for kommunens borgere, og tidligere havde man endda et særligt politisk udvalg for biblioteksanliggender, biblioteksudvalget. Albertslund Bibliotek er en selvstændig forvaltning, der omfatter hovedbibliotek, tre filialer og lokalhistorisk samling. Stadsbibliotekaren er medlem af kommunes øverste chefgruppe, og hans nærmeste overordnede er borgmesteren. Stadsbibliotekaren er sekretær for kulturudvalget i bibliotekssager, og i spørgsmål vedrørende personale og økonomi refererer han til kommunaldirektøren. I 1974 udgjorde biblioteksbudgettet i Albertslund ca. 4 pct. af det samlede kommunale driftsbudget. I 1999 udgjorde det 0,8 pct., og umiddelbart kunne man tro, at der er tale om en kraftig forringelse. Sådan er det ikke. Tværtimod kan man konstatere, at der gennem årene er foretaget stabile prisfremskrivninger. Men biblioteksområdet er, som følge af stigningen i de øvrige kommunale udgifter, kommet til at fylde mindre i den samlede kommunale økonomi. På grund af en bevidst politisk prioritering og en erkendelse af, at besparelser på biblioteks- og kulturområdet ikke rigtigt batter i den samlede økonomi, har kommunen i dag en af landets højeste udgifter pr. indbygger til biblioteksdrift. Bibliotekets profil Gennem tiderne har det kendetegnet stadsbibliotekarerne ved Albertslund Bibliotek, at de har haft en stærk biblioteksfaglig profil, og med baggrund i denne faglighed har de set det som en væsentlig opgave og udfordring at sikre en god balance mellem det, institutionen er god til og det mere udviklingsorienterede arbejde. På baggrund af diverse nøgletal og interviews med politikere og biblioteksfolk i Albertslund og Hvalsø udnævnte Jyllands Posten i 1996 Albertslund Bibliotek til at være bibliotekernes Rolls Royce. I Albertslund skulle 552 borgere dele en biblioteksansat, hvorimod borgere i Hvalsø skulle dele en bibliotekar. Biblioteksvirksomheden drives på grundlag af det kommunale budget (ramme- og nettobevillingsstyring), politisk godkendte visioner og langsigtede målsætninger (udgivet særskilt), årlige virksomhedsplaner med resultatmål og beskrivelse af serviceydelser, Retningslinier for Albertslund Bibliotek, indeholdende materialevalgspolitikker, organisationsplan, reglement mv. I 2001 er nettoudgiften til biblioteksdrift 721 kr. pr. indbygger (ekskl. ejendomsudgifter). Et meget højt niveau sammenlignet med landsgennemsnittet. Til trods for det høje økonomiske niveau har bibliotekets drift altid været præget af klare prioriteringer. Prioriteringer der 18 19

11 blandt andet har betydet, at biblioteket (og kommunen) på intet tidspunkt har ønsket at være i den gule førertrøje mht. IT-udviklingen. Udlånstallene har altid været meget høje og prioriteringerne går i retning af, til stadighed, at udvikle et meget decentralt bibliotekstilbud, at satse på anskaffelse og formidling af en bred og kvalitetspræget materialesamling, omfattende så at sige alle biblioteksrelevante medier, og at give publikum og personale et tilstrækkeligt antal IT-arbejdspladser. I maj 2001 blev Albertslund Bibliotek, som det første europæiske bibliotek, miljøcertificeret efter EU s EMAS-standard. Med indførelsen af miljøledelsessystemet lagde vi vægt på dels at kortlægge og mindske bibliotekets ressourceforbrug, dels at formidle viden om miljøforhold til bibliotekets brugere og personale. Et resultat af denne prioritering er blandt andet internetportalen Miljøinformation på nettet. Samarbejde Albertslund Bibliotek indgår i mange former for samarbejde lokalt, regionalt og på landsplan: De vigtigste lokale tværgående kommunale projekter vedrører: Kompetenceudvikling Overgang til lønsumsstyring IT-udvikling og -koordinering Borgerservice, herunder fremskudt borgerservice Udarbejdelse af en fritidspolitik Udarbejdelse af en børn- og ungepolitik Læsekulturprojekt Decentralisering af energibudget Kvalitetsudvikling af beslutningsgrundlag til politiske udvalg/indstillinger og påtegninger Dogme 2000 (miljøsamarbejde mellem kommuner) Integrationsarbejde Herudover arbejder biblioteket i 2001 primært med: Miljøinformation på nettet - en internet guide (videreudvikling) Planlægning og projektering af Hovedbibliotekets renovering Sammenkobling af medarbejder- og lønsamtale, PULS-samtale Bolchelæsning, sommerbog, boglister til fritidshjem og -klubber, PR for sprogog legmaterialer Videreudvikling af hjemmesiden På regionalt plan og landsplan deltager vi i blandt andet: Det Biblioteksfaglige Samarbejde i Storkøbenhavn Stofmus-ordningen Bench-learning LandMus DotBot FINFO Forfatternet Bibliotek.dk Afslutning I forbindelse med budgetredegørelsen i 1996 opstillede Finansministeriet en liste over de mest effektive biblioteksvæsener. Her lå Albertslund i helt top. I december 2000 offentliggjorde Institut for Økonomi ved Århus Universitet rapporten Effektiviteten i den offentlige serviceproduktion en analyse af de kommunale folkebiblioteker. Heri konkluderes det, at Albertslund Bibliotek, i en sammenligning med Sønderborg, Lyngby og Søllerød har en effektivitet, der kun er 64 pct. af Sønderborgs. Effektivitet og service er vanskelige størrelser at måle. De nævnte undersøgelser har naturligvis givet stof til eftertanke, men hvis der enkelte gange opstår lidt usikkerhed om, i hvilken retning vi skal bevæge os, husker vi os selv på Jens Thorhauges indledning i Bibliotekernes og lånernes skønlitterære bogvalg :...er der grund til at pointere, at bøgerne og herunder skønlitteraturen fortsat er bibliotekernes væsentligste medie, og at en kommende bibliotekslov har som politisk målsætning at niveauet for boganskaffelser fastholdes. Erfaringerne fra Albertslund kan vise andre kommuner, at der er meget gode grunde til at forhøje det

12 Konsulentydelser fra centralbiblioteket Af udviklingskonsulent Mads Gaml, Gentofte Bibliotekerne, Status over licenser i centralbibliotekerne Af afdelingsbibliotekar Ulla Simons, Gentofte Bibliotekerne, I centralbibliotekskontrakten (CB-kontrakten) er defineret de resultater og ydelser Gentofte Bibliotekerne leverer til bibliotekerne i amtet. Siden juni har vi på CB arbejdet på at overføre udvalgte resultatkrav og ydelser fra CB-kontrakten, til nogle konkrete tilbud. Hertil kommer en række ydelser, der ikke fremgår af CB-kontrakten men som er medtaget på baggrund af en efterspørgsel fra bibliotekerne i amtet. Resultatet er et katalog over konsulentydelser. Formålet med konsulentydelserne er med til dels at sætte fokus på de tilbud, der er i CB-kontrakten og dels introducere en række nye ydelser som tilbydes under centralbiblioteksvirksomheden. Konsulentydelserne er opdelt i fire hovedområder: Biblioteksfaglig rådgivning Kontrakt-, løn og udbudsforhold Organisations- og medarbejderudvikling IT-ydelser Hovedområderne dækker over i alt 16 konsulentydelser f.eks. Rådgivning og orientering om licenser, Børnekultur, Klargøring af materialer, Kompetenceudvikling på leder- og afdelingsniveau, Kontraktstyring, udviklings- og kravspecifikation ved valg af hjemmesider og Ny løn for blot at nævne nogle stykker. Der er afsat 8 timers gratis rådgivning indenfor hver ydelse. De seks af timerne kan f.eks. foregå ude på det enkelte bibliotek. De to resterende timer kan eksempelvis bruges til opfølgning på det, der har været fokus for rådgivningen. Yderligere rådgivning aftales individuelt. Der er ligeledes mulighed for, at Gentofte Bibliotekerne mod betaling varetager bibliotekernes udenlandske materialevalg og katalogisering og klargøring af denne. Ydelsen aftales individuelt med det enkelte bibliotek. Kataloget udsendes i løbet af september/oktober Yderligere information fås ved at kontakte udviklingskonsulent Mads Gaml på telefon eller på Licensprojektet har nu kørt i ca. 1 år. Nedenfor skal anføres nogle af de væsentligste områder vi arbejder med p.t. Formidling og markedsføring af licenserne I Licensprojektet er der nu på landsplan udarbejdet en formidlings- og markedsføringsplan, som venter på en endelig godkendelse i diverse fora i september. I denne tages der fat på følgende : Uddannelse af kontaktpersoner. Målet med uddannelserne er at øge kendskabet til de enkelte licensers indhold, søgefaciliteter og anvendelighed, samt at give inspiration til videreformidling internt overfor kolleger som eksternt overfor brugerne. Uddannelse af kolleger i centralbiblioteket og i amtet. Målet er dels at sprede kompetencen, så den ikke samles hos få kolleger, dels at gøre bibliotekarerne bedre bekendt med licenser og dels at øge bevidstheden om, hvilke licenser, der findes ialt. Formidling på biblioteket til lånerne/ slutbrugeren. Målet er at lånerne/slutbrugerne gøres bekendt med, at der findes en stor mængde elektronisk online information, der kan paralleliseres med de faste medier samt at synliggøre at alle licenser i Danmark er til rådighed. Ekstern markedsføring. Målet er, at såvel brugere som andre interessenter får kendskab til de licenser de lokale biblioteker udbyder. Projektgruppen og kontaktpersonerne i centralbibliotekerne vil i høj grad stå for de kommende aktiviteter. Licensguide.dk vil være et redskab, hvor man via referater og på selve hjemmesiden vil kunne følge vores arbejde hermed. I forbindelse med centralbibliotekets temadag i maj havde vi spørgsmålet oppe omkring formidling og markedsføring af licenser. Det var klart et emne, som ligger alle implicerede stærkt på sinde, og som det enkelte bibliotek kan have svært ved at nå alene. For amtet vil vi ud over ovennævnte initiativer i den kommende tid tilbyde et mere intenst samarbejde om formidling af licenser evt. på lokalt plan. Status over licenserne I projektperioden er sket følgende: Vi har tegnet abonnement på OED, EBSCO, KEESING, MUSE og OECD Til efteråret bliver Gales Contemporary 22 23

13 Authors, Contemporary Literary Criticism og Grove Music and Opera gentegnet MUSIGUIDE er på plads i september Under overvejelse og stadig forhandling er Grove Art, AVISDATA og CDdirect og POLINFO Kommende licenser bliver de nordiske leksika, evt. Britannica, desuden undersøger vi p.t. tidsskriftforlag relevante for os. Det har i licensfølgegruppen været magtpåliggende, at vi som noget grundlæggende prioriterer de danske licenser. Den vigtigste danske licens er uden tvivl POLINFO. Vedr. POLINO, har vi ikke kunnet få en national licens igennem på det foreliggende udspil. Begrundelserne har været følgende: Prisen Er der behov for publikumsadgang Har biblioteket lyst til at give publikumsadgang Og der har været ønske om at begrænse antallet af kilder i basen, for at billiggøre produktet. Der forhandles videre om en evt. prøveordning, samt nedslag i pris. Betalingsmodeller Der har siden projektgruppens start været indgået ca. 15 aftaler med leverandører af danske og udenlandske produkter. Aftalerne afspejler tydeligt, at vi har bevæget os ind på nyt land både for folkebibliotekerne og for leverandørerne. Opgaven har i høj grad været at fortælle leverandørne, hvad centralbiblioteker og folkebiblioteker er, og anvendeligheden af akkurat deres produkt i forhold til folkebibliotekets brugerkreds. Det har betydet, at aftalerne er forskellige med hensyn til anvendelse og betaling. De enkelte centralbiblioteker har lagt deres egen politik omkring viderebetaling af licenser i amterne. I Gentofte har vi lagt vores betalingspolitik, hvor det har været muligt, ud fra 2 hoved-synspunkter: licenser, der er af interesse for alle folkebiblioteker betales med fuld medfinanciering, f.eks. POLINFO licenser der er tilbudt i sammenhæng med centralbibliotekets videregående anskaffelser betales med en delvis medfinanciering, f.eks. Gale og EBSCO Ved begge modeller tages hensyn til indbyggerantal. Nordisk samarbejde I foråret indledte vi et samarbejde med KULDA, Sverige, der er et projekt for licensforhandling af databaser og andre e-tjenester for svenske folkebiblioteker, gymnasiebiblioteker samt integrerede folke- og skolebiblioteker. Sammen an søger vi NORDBOK om tilskud til samarbejde mellem de nordiske lande. Ideen er at koordinere de fælles bestræbelser for arbejdet med specielt de udenlandske licenser ved at få en samlet nordisk indflydelse på: prispolitikken, indholdet af produkterne, markedsføring, undervisning m.v

14 SFO-biblioteket på Parkskolen Af bibliotekar Ane Andersen, Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker, Projektet SFO-biblioteket som fordybelsesrum er af Foreningen Årets Læseinitiativ blevet kåret som nr. 2 til Årets Læseinitiativ Placeringen er en anerkendelse af projektet, der sætter fokus på børns kendskab til og glæde ved bøger og kultur i bredere forstand. Bøgerne SFO ens 185 børn i alderen 6 til 10 år har muligheder for at stifte bekendtskab med bøgerne, idet biblioteksvæsenet i Høje- Taastrup Kommune forsyner SFO en med bøger, som kan lånes med hjem eller bruges på stedet. At læse bøger giver mulighed for ro midt i alle de øvrige aktiviteter en SFO er præget af.. Møde med kulturen Projektet handler ikke kun om bøger men også om kultur i bredere forstand. Mange kulturelle genrer er afprøvet: opera, teater, bowling, oplæsning og museumseumsbesøg. Hensigten med arrangementerne er, at børnene møder kulturen i deres nærmiljø, og at de præsenteres for aktiviteter, de måske ellers ikke ville opleve. Fordybelse både fysisk og mentalt Specielt for 3. klasserne er der oprettet et fordybelsesrum. Fordybelsesrummet bruges til aktiviteter, der kræver ro. Et par børn eller en mindre gruppe børn aftaler med pædagogerne, at de går i fordybelsesrummet for at få en rolig stund. Engang imellem kommer Læsefidusen på besøg i Fordybelsesrummet. Læsefidusen er en abe eller måske en bjørn eller et krammedyr i hvert fald en fidus, som rejser jorden rundt. Den har bl.a. været i Kina, Grønland, Ægypten, Mexico og Danmark. Hvis Læsefidusen eksempelvis er i Kina, vil der være kinesiske lamper, guirlander og røgelsesduft i lokalet, der læses eventyr fra Kina, og læsefidusen har små kinesiske ting og sager i sin kuffert, børnene taler om kinesiske traditioner og vaner og smager lidt kinesisk mad. Læsefidusen kommer på skift med børnene hjem, og næste gang børnene mødes, fortæller læsefidusen, hvad den har oplevet siden sidst. Øget samarbejde giver bedre bibliotekstilbud Tværfaglighed er et nøgleord i SFO-projektet, idet det kræver et intensiveret samarbejde i styregruppen, der består af skolebibliotekarer, pædagoger og børnebibliotekarer. SFO-bibliotek med både centrale og lokale interesser På baggrund af Den Børnekulturpolitiske Redegørelse har Biblioteksstyrelsen og Undervisningsministeriet udviklet projektet På samme hammel, der rummer i alt 19 projekter. SFO-biblioteket på Parkskolen er et af disse projekter. Høje-Taastrup Kommune vedtog i oktober 1997 en Børne- og Ungepolitik, idet Byrådet ønskede at markere vigtigheden af, at der skabes sammenhæng i børn og unges tilværelse. Projektet Barnet i centrum er en opfølgning på denne politik, og SFO-biblioteket er et af de konkrete initiativer. For yderligere oplysninger kontakt: Ane Andersen, Taastrup Bibliotek, Selsmosevej 2, 2630 Taastrup Tlf.: , I anledningen af kåringen som nr. 2 til Årets Læseintiativ udtaler styregruppen for projektet: Kåringen af SFO-biblioteksordningen på Parkskolen i Høje-Taastrup Kommune er en anerkendelse af et projekt, der sætter fokus på børns kendskab til og glæde ved bøger og kultur i bredere forstand. Vi finder at det er en overordentlig glædelig markering, fordi det er så vigtigt med børn, bøger og kultur. Allerbedst vil det være, hvis vores SFO-bibliotek kan blive til inspiration og model andre steder. Så vil en hel del af vore forventninger være indfriede

15 Stor interesse for de første trænerkurser og projektlederuddannelsen i netværksområde 1 Af konsulent Ole Olav Jensen, Gentofte Bibliotekerne, Kompetenceudviklingsprojektet har nu udsendt det første kursuskatalog, som indeholder 10 kurser af en række inden for musik- og Internetområdet samt websider. Interessen har været overvældende. Efter tilmeldelsesfristen, den 1. september, er de fleste kurser overtegnede. Trænerkorpset har altså ramt plet i udformningen af de tilbudte kurser. På grund af de mange ansøgere kan alle således ikke forvente at komme på kursus i efteråret 2001, men der vil bliver oprettet suppleringskurser i foråret Ansøgere, der ikke bliver optaget, skal ikke søge igen, de får tilsendt meddelelse om optagelse på suppleringskurser i foråret Ved udvælgelsen af deltagere til de enkelte kurser sørger vi for en så bred geografisk spredning som muligt, således at ansatte fra flest mulige biblioteker får mulighed for at deltage på kurserne. Bibliotekerne i netværksområdet har også udvist stor interesse for projektleder-uddannelsen. Alle 60 pladser, fordelt på tre hold, er nu besat. Første hold begynder på første modul mandag den 24. september. Inden uddannelsen går i gang modtager alle brev fra underviseren, Holstein Booking, om valg af projekt og andre praktiske forhold. Selvportræt af et ubeskrevet blad Af leder af Vallensbæk Børnebibliotek, Merete Flensted Laustsen, Mit navn er Merete Flensted Laustsen, jeg er 40, gift og mor til 2 skolesøgende børn. Nu sidder du der og tænker: Hvem i himlens navn er det? og det kan jeg godt forstå. Jeg kom flyvende ind fra højre og startede på Vallensbæk Bibliotek, som leder af børnebiblioteket. Kort fortalt blev jeg færdig som bibliotekar i 1986 og arbejdede som firmabibliotekar i et entreprenørfirma i en årrække. Efter det kom børnene, 1 år som erhvervsvejleder ved Arbejdsformidlingen i Korsør og til sidst 3 år Düsseldorf. I Tyskland var jeg hjemmegående til stor fornøjelse for alle, da det gav en masse tid til at lave spændende ting sammen med børn tyske som danske. Jeg var formand for Familietræfudvalget under det danske konsulat og det handlede i høj grad om børnekultur. Så med det i bagagen kom min familie og jeg tilbage til Danmark i 1999 og jeg blev ansat ved Gentofte Bibliotekerne på Ordrup filialbibliotek som børnebibliotekar. Et forrygende lærested, som gjorde mig grydeklar til de opgaver der ligger i et biblioteksvæsen, som Vallensbæks. Nu har jeg været her siden juni og faldet godt til. De mest presserende opgaver er at få et samarbejde i gang med kommunens børneinstitutioner. Det er meget benarbejde men særdeles frugtbart. Vi har et godt samarbejde med sundhedsplejerskerne og min opgave er at opdyrke nye samarbejdspartnere på kryds og tværs i kommunen så børnebiblioteket bliver meget synligt. Der ligger mange dejlige projekter og bare venter 28 29

16 Centralbibliotekets 75 års jubilæumsfest 100 kolleger fra cb og amtets biblioteker deltog i festen fredag den 31. august. Lone Gladbo bød velkommen og understregede det gode og positive samarbejde, der finder sted mellem amtets biblioteker. Allerede under velkomstdrikken var stemningen høj, og det blev den ved med at være hele aftenen under indtagelsen af den italienske buffet, ved jubilæumsrevyen (se anmeldelse nedenfor) og blandt dem, der svingede sig i dansen bagefter. Blandt jubilæumsrevyens mange indslag har red. valgt følgende sang om Biblioteks-vagten, der blev fremført af Birgitte Elkjær og Sanne Caft. Mel: Kasper og Jesper og Jonatan Når nattemørket sænker sig Og alle folk er gået. Så sidder vagten: det er mig og tænker: Spørg om noget. Jeg sidder med PC en tændt og drikker kaffe, venter spændt. Jeg har vær t på kursus i Herning og lært både at chatte og maile, det ikke svært. Konceptet går i enkelthed ud på at servicere de lånere, som fra os gled, der ikke kommer mere. Hos os kan de få klar besked om kogalskab og barnløshed. Om e-numre, bogtitler, dødsår og med industristatistikker fra Hundested. Én spørger: Hvem har skrevet Sult? Det skæve tårn i Pisa, hvor står det? Hvad er en dødekult? Og hvem var Mona Lisa? Det gælder om at vide, hvor man slår det op, og hvor det står. Jeg hamrer i tasterne, svarer i flæng, indtil klokken blir ti, og jeg skal i seng. Jeg er en kompetencefuld projektbibliotekar, så jeg burde kunne spinde guld på det, jeg ved og har, for det er en bragende succes. En logisk følge er, at det bli r solgt til et firma med penge som skidt, der gebyrlægger svarene bare lidt. Så søger du om føje år en titel, årstal, tegning. Så skriv til vagten og du får først svar og så en regning. Til den tid har jeg solgt min sjæl og sidder ganske for mig sæl og drikker Martini og trykker på send, mens jeg chatter med dig fra Caribien

17 La vecchia signora Af vicestadsbibliotekar Anne Marie Brems, Albertslund Bibliotek, Fredag den 31. august 2001 var Centralbiblioteket i Gentofte rammen om en fest for knap 100 deltagere fra 14 af amtets biblioteker. Anledningen var bibliotekets 75 års jubilæum som centralbibliotek. Af Lone Gladbos velkomsttale kunne vi ganske vist forstå, at jubilæet rettelig var den 1. april men i disse tider med resultatkontrakter, kompetencebib, coaching, netværksområder osv. må man vel undskylde, at Centralbibliotekets førende damer og deres rådgivende og udviklende herrer kan overse en så tilbageskuende begivenhed. En af disse herrer konsulent Ole Jensen var en markant figur i aftenens højdepunkt, revyen, sammen med et hold bestående af Bo Braune fra Rødovre, Sanne Caft fra Gentofte, Birgitte Elkjær fra Gladsaxe, Steffen Høgh fra Rødovre og Gertrud Rosenberg fra Gentofte. Revyen blev indledt, akkompagneret og holdt kyndigt og legende sammen af Leif Jürgensen på klaver. I tidens ånd var holdet i sporty sort med skrapt turkise håndklæder til at tørre sveden af. Jeg troede først, de skulle illudere et ældregymnastikhold, men de viste sig at være trænere. Undskyld. Revyen behandlede aktuelle temaer for CB og amtet (adel og borger?) og for alle os biblioteksansatte, der forsøger at følge med de nye tider. At det sidste ikke altid er nemt for alle blev flot og musikalsk demonstreret af Birgittes og Gertruds nej, nej, nej, det må vi ikke til de gamle bibliotekariske dyder, men ja, ja, ja til de hurtige og netbaserede løsninger og til at benche med hinanden. Og Ole havde som ældre, tung og desillusioneret bibliotekar svært ved at indse, at han ikke fulgte helt med: Jeg er ikke død endnu det lugter bare sådan. Enkelte emner var helt CB-nære: Lone Gladbo proklamerede i skikkelse af Steffen som drag, at hun drømmer om at få en orden jeg med min udviklede ordenssans. Når centralbibliotekarkollegerne i Århus og Aalborg har fået ridderkorset, ville det da også være fuldt rimeligt, at lederen af landets bedste centralbibliotek også fik det, uanset at hun hverken er ryger eller mand. At Gentofte er landets bedste centralbibliotek blev slået fast i omtalen af tilfredshedsundersøgelsen ( CB er yderst tilfreds med sig selv ). Ganske vist kunne forsamlingen forstå, at vicebibliotekschef Pia Hansen var noget utilfreds med bibliotekernes evne til at udfylde skemaerne korrekt. For en sikkerheds skyld var derfor alle svar blevet tolket som fuldt tilfreds. Nedenstående anmelder blev glad for at høre, at CB næste gang vil fritage os for bøvlet med at besvare skemaerne og i stedet udfylde dem selv endelig service for CB-tilskuddet, nåede jeg at tænke, men revyholdet med

Indholdsfortegnelse. Redaktionsudvalget. På kryds og tværs 4. Kompetencebib.dk kompetenceudvikling i netværksområde 1 7

Indholdsfortegnelse. Redaktionsudvalget. På kryds og tværs 4. Kompetencebib.dk kompetenceudvikling i netværksområde 1 7 Centralbibliotekets tilfredshedsundersøgelse for år 2000 1 Indholdsfortegnelse På kryds og tværs 4 Kompetencebib.dk kompetenceudvikling i netværksområde 1 7 Durch, für, gegen eller grunden til, at jeg

Læs mere

Studietur til Stockholm

Studietur til Stockholm Studietur til Stockholm Ill.: Otto Dickmeiss December 2002 Indholdsfortegnelse På kryds og tværs 4 Brøndby-Bibliotekerne udfordringerne står i kø 33 Centralbibliotekets tilfredshedsundersøgelse for år

Læs mere

Studietur til Stockholm Nyt navn til På kryds og Tvær Studietur til Stockholm s

Studietur til Stockholm Nyt navn til På kryds og Tvær Studietur til Stockholm s KONKURRENCE Nyt navn Studietur til På til kryds Stockholm og Tværs September 2003 Indholdsfortegnelse På kryds og tværs 4 Noget om alting helst i går fortrinsvis i noteform og gerne elektronisk 6 På udflugt

Læs mere

Studietur til Stockholm

Studietur til Stockholm Studietur til Stockholm Indholdsfortegnelse På kryds og tværs 4 www.ungilyngby.dk i den grad et erhvervsrelateret projekt 30...det var noget der rykkede! 6 Konsulent for biblioteksbetjening af etniske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Redaktionsudvalget. På kryds og tværs 4. Ny service til amtets musikbiblioteker/musikudlån 31.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Redaktionsudvalget. På kryds og tværs 4. Ny service til amtets musikbiblioteker/musikudlån 31. 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse På kryds og tværs 4 Ny service til amtets musikbiblioteker/musikudlån 31 At oprette et musikbibliotek 6 Musikbib-L 31 Nu skal det være også i Værløse 8 DMBF 32

Læs mere

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20 Til samtlige medarbejdere Kommunaldirektørens hjørne 3 Et job med mening

Læs mere

NYT FRA NYHAVN. Tema: Portaler Biblioteksledermødet 2000 Konference: Forandringsrum B I B L I O T E K S S T Y R E L S E N O R I E N T E R E R

NYT FRA NYHAVN. Tema: Portaler Biblioteksledermødet 2000 Konference: Forandringsrum B I B L I O T E K S S T Y R E L S E N O R I E N T E R E R B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N NYT FRA NYHAVN B I B L I O T E K S S T Y R E L S E N O R I E N T E R E R N U M M E R 4. D E C E M B E R 2 0 0 0. 1 0. Å R G A N G BS Tema: Portaler Biblioteksledermødet

Læs mere

Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere. Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter

Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere. Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter Bib forum FOR BIBLIOTEKERNE I REGION HOVEDSTADEN TEMANUMMER OM Frivillige på biblioteket Leder: Europæisk Frivillighedsår Frivillige på Fredensborg Bibliotekerne Frivillige er med til at gøre Gentoftes

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN NYT FRA NYHAVN. Tema: CB reform BS. Ledermøde 2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek

BIBLIOTEKSSTYRELSEN NYT FRA NYHAVN. Tema: CB reform BS. Ledermøde 2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek BIBLIOTEKSSTYRELSEN NYT FRA NYHAVN B I B L I O T E K S S T Y R E L S E N N U M M E R 3. S E P T E M B E R 2 O R I E N T E R E R 0 0 2. 1 2. Å R G A N G Tema: CB reform BS Ledermøde 2002 Danmarks Elektroniske

Læs mere

JENS THORHAUGE KOMMENTARER 2002-2012

JENS THORHAUGE KOMMENTARER 2002-2012 JENS THORHAUGE KOMMENTARER 2002-2012 FRA BIBLIOTEKSTJENESTE TIL KULTURSTYRELSE Jens Thorhauge har som direktør i Biblioteksstyrelsen, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturstyrelsen været en central

Læs mere

Evaluering af SkrivOpgave.dk - en virtuel og pædagogisk guide til informationssøgning

Evaluering af SkrivOpgave.dk - en virtuel og pædagogisk guide til informationssøgning Evaluering af SkrivOpgave.dk - en virtuel og pædagogisk guide til informationssøgning NNCommunication, Oktober 2002 Indholdsfortegnelse side Resumé 3 1. Evalueringsproces 5 Formål, fokus og omfang Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen Kapitel 2 Fremtidens bibliotek 2.0 Problemstilling Formålet med dette kapitel er med udgangspunkt i en oversigt over bibliotekernes nuværen de virksomhed at give et billede af de udviklingstendenser, der

Læs mere

Regionale børnekulturkonsulenter Evaluering

Regionale børnekulturkonsulenter Evaluering Regionale børnekulturkonsulenter Regionale børnekulturkonsulenter er skrevet af projektleder Lene Bak og konsulent Hanne Marie Knudsen, Projekt Regionale børnekulturkonsulenter har opnået støtte fra Udviklingspuljen

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 2004 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 København 2005 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2004 Redaktion: Anna Rasch, Annette Schneider, Lissa Shin

Læs mere

NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER. Interview med Pernille Schaltz Præsentation af Mediesekretariatet Projekt Markedsføring klar til take-off

NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER. Interview med Pernille Schaltz Præsentation af Mediesekretariatet Projekt Markedsføring klar til take-off NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER N U M M E R 3 S E P T. 2 0 0 8 1 8. Å R G A N G Interview med Pernille Schaltz Præsentation af Mediesekretariatet Projekt Markedsføring klar til take-off Bliv abonnent på Nyt

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

INDHOLD. 21 Det uendelige bibliotek - og den gode bogs magt Per Nyeng. 3 Vigtig og nødvendig debat om det moderne bibliotek

INDHOLD. 21 Det uendelige bibliotek - og den gode bogs magt Per Nyeng. 3 Vigtig og nødvendig debat om det moderne bibliotek DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 1. 2008 Bøgerne & biblioteket igen igen Lydbogspriser til debat Overbygningsstruktur omsider meldt ud Ny markedsføringsplan for det ny bibliotek Fremtidens biblioteksbetjening af

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

STOR MAGAZINET JUNI 2005. Rådgivning og kontaktopsporing Evaluering af Brobyggerprojektet Åbenhed om hiv AIDS-Fondets årspriser

STOR MAGAZINET JUNI 2005. Rådgivning og kontaktopsporing Evaluering af Brobyggerprojektet Åbenhed om hiv AIDS-Fondets årspriser MAGAZINET STOR JUNI 2005 Rådgivning og kontaktopsporing Evaluering af Brobyggerprojektet Åbenhed om hiv AIDS-Fondets årspriser Hiv-Danmark Magazinet STOR Juni 2005 1 Indhold 3 4 6 7 8 Hvor er vi nu? Og

Læs mere

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Arbejdsmarkedsstyrelsen IT-support på AMU-centrene Redigeret af Christian Hjortkjær IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Rapporten er udarbejdet af Strategisk

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN NYT FRA NYHAVN. Tema: Netværk Biblioteksledermøde 2003 Biblioteket - en port til det danske samfund

BIBLIOTEKSSTYRELSEN NYT FRA NYHAVN. Tema: Netværk Biblioteksledermøde 2003 Biblioteket - en port til det danske samfund BIBLIOTEKSSTYRELSEN NYT FRA NYHAVN B I B L I O T E K S S T Y R E L S E N O R I E N T E R E R N U M M E R 4. D E C E M B E R 2 0 0 3. 1 3. Å R G A N G BS Tema: Netværk Biblioteksledermøde 2003 Biblioteket

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE GENTOFTE BIBLIOTEKERNE Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2004 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord............................................................................. 4 Struktur............................................................................

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere