Klinisk uddannelsesplan for 6. semesterstuderende på Danske Privathospitaler. Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk uddannelsesplan for 6. semesterstuderende på Danske Privathospitaler. Århus"

Transkript

1 Klinisk uddannelsesplan for 6. semesterstuderende på Danske Privathospitaler Århus

2 Indholdsfortegnelse Præsentation af Danske Privathospitaler (DAPH) 3 Danske Privathospitaler Århus (DAPH) 4 Præsentation af sygeplejen 5 Præsentation af uddannelsesplan 6 6. semester er tilrettelagt med vekslende eller sideløbende tema og patientforløb 7 Kliniske obligatoriske indholdselementer 6. semester 8 Undervisningstilbud 10 Rammer for undervisningen 10 Tidsmæssige rammer 10 Planlægningsmøder 10 Evaluerings- og refleksionsmøder 11 Ansvar og opgavefordeling 11 2

3 Præsentation af Danske Privathospitaler (DAPH) Privathospitalet Dalgas startede den 1. marts 2001 i Herning, hvor en flok visionære specialister og speciallæger førte en målrettet og gennemarbejdet plan ud i livet. I maj 2004 er aktiviteterne udvidet. Dette skete med åbningen af en ny afdeling i Århus. Den 1. januar 2007 var den dag fusionen mellem Esbjerg Privathospital, Frederiksborg Klinikken og Privathospitalet Dalgas blev til virkelighed. Den 1. juli 2008 køber Aleris Danske Privathospitaler og sikre dermed grundlaget for yderligere udvikling og vækst for Danmarks eneste landsdækkende Privathospital. Aleris er, med aktiviteter i Sverige, Norge og Danmark, en af Nordens ledende virksomheder inden for sundheds- og plejesektoren. Aleris tilbyder ydelser inden for fire områder speciallæge behandling, diagnostik, ældreomsorg og psykiatri. Aleris Danske Privathospitaler er medarbejder ejet og idegrundlaget for hospitalet er: - Drive privat sundhedsforebyggelse og behandling på et højt fagligt niveau - Ved Danske Privathospitaler lægger vi vægt på kvalitet og service bl.a. - at være til rådighed, når en patient ønsker vores hjælp - at sikre sammenhæng i forløbet ved et højt informationsniveau - at behandlingsforløbet planlægges efter princippet en patient en læge. Den største del af medarbejderstaben arbejder andre steder end på Danske Privathospitaler, på klinikker, på hospitaler og i specialkonsultationer. Det betyder, at behandlerne konstant arbejder med det, de er bedst til, hvilket giver en endnu større ekspertise og arbejdsglæde. Danske Privathospitalers mission er uden ventetid at bidrage til på privat basis, at sundhedsfremme og behandle sygdomme hos den danske befolkning, samt afhjælpe flaskehalse i det danske sundhedssystem. Dette skal ske gennem udvikling af en strategisk og økonomisk veldrevet virksomhed. Hvem kan undersøges og behandles på Danske Privathospitaler? - Patienter under det udvidede frie sygehusvalg: aftale med regionerne vedrørende behandlingsgaranti - Personer som er forsikret i Sygeforsikring danmark - Patienter med sundhedsforsikring - Kommunernes borgere efter særlig aftale - Privat betalende patienter 3

4 Patienter omfattet af det udvidede frie sygehusvalg får herved valgmulighed med hensyn til undersøgelse, behandling og eventuel operation af en række sygdomme og skader. Dette skal ses som et supplement til det offentlige sundhedsvæsen, hvor det offentlige og private i fællesskab kan skabe gode behandlingstilbud. Privathospitalet har et meget bredt samarbejde med andre aktører bl.a. Regionerne, Falck Healthcare, forsikringsselskaberne, Medicinsk Testcenter, Team Danmark, professionelle idrætsklubber samt virksomheder. Kundeporteføljen er jævnt fordelt mellem private, offentlige, kommunale og forsikringskunder. Danske Privathospitalers visioner for fremtiden er: - Udvikle Danske Privathospitaler til at være en betydelig aktør inden for branchen privathospitaler, hvad angår indsats og resulter. Et af de helt store fokusområder kvalitet og behandling uden ventetid vil til enhver tid være gældende. Endvidere fokuseres på udvikling af effektivitet/produktionsplanlægning. - Danske Privathospitaler skal være kendt som en moderne servicevirksomhed der skal fastholde og øge serviceniveauet i forhold til kunderne, og som lever op til værdierne åbenhed, tillid, respekt, kvalitet og professionalisme. - Den i forvejen brede specialisering vil gradvist blive udvidet yderligere. - Danske Privathospitaler vil hjælpe så mange så muligt så godt som muligt så hurtigt som muligt. Danske Privathospitaler ønsker at gøre en forskel. Organisation Bestyrelse DAPH: Stanley Broden Nils Bengtsson Grethe Aasved Nis Alstrup Tina Schmidt Madsen Direktion: Adm. Direktør Tina Schmidt Madsen Cheflæge Ib Erik Jensen Ledende sekretær Birgitte Østergaard Stabsfunktion: Økonomi, IT, Markedsføring, Salg og Indkøbsaftaler Afdelinger: Esbjerg, Hørsholm, Herning, Odense, Ålborg og Århus. Danske Privathospitaler Århus (DAPH Århus) Danske Privathospitaler Århus (DAPH-Århus) er en del af vores landsdækkende hospital. På DAPH-Århus tilbyder vi undersøgelse og behandling for en lang række skader og 4

5 sygdomme samt kosmetisk behandling. Yderligere er der tilbud indenfor psykologi og psykiatri. Vi tilstræber den bedst mulige service kombineret med behandling på højeste specialist niveau. Vi er en afdeling med en del fastansat personale (sekretærer, serviceassistenter, social og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger og psykologer). Der foruden har vi en del konsulenter og timelønnet personale. Afdelingens ledelse består af: Centerchef Morten Nygaard, Chefpsykolog Louise Brûckner Wiwe, Ledende sekretær Annie Sneftrup, Ledende operationssygeplejerske Susanne Baungaard og Ledende anæstesisygeplejerske Marianne Hansen. Afdelingens samarbejde er et teamarbejde med et stort vi og et fælles projekt: patienten. Århus afdelingen har planlagte undersøgelser og operationer på følgende patientkategorier: - ortopædkirurgiske patienter: cervikal prolaps, diskus prolaps, lumbal dese, skulder artroskopi, knæ artroskopi, korsbånd, varicer, håndledsartroskopi og forskellige albue, håndleds og fod operationer. - parenkymkirurgiske patienter: laparoskopisk galde operation, hernie operationer, operation af pilonidalcyste, hæmoride operationer, koloskopier og gastroskopier. - urologiske patienter: transuretral prostataresektion, PVP, retentio testes, spermatocele, krummerik, hydrocele, fremulum breve, refertilasation og flexcystoskopier. - plastikkirurgiske patienter: brystforstørrelse, brystreduktion, fedtsugning, abdomen pendens, rettelse af stritører, rettelse af øjenlåg og fjernelse af modermærker. - øjenkirurgiske patienter: DCR (tilstoppet tårekanal), skele operationer. - gynækologiske patienter: diagnostiks laparoskopi, hysterectomi, cystocele, rectocele, ab. pro., transcervikal endometrieresektion, cystoskopi og keglesnit. Vi behandler patienter i alle aldre og børn fra 2 års alderen. Præsentation af sygeplejen Målet er sygepleje på et højt fagligt niveau. Plejen er kendetegnet ved kort patientkontakt, som fordrer optimal pleje på kort tid. Tillid, dialog og information er centrale elementer i dette møde. Det tilstræbes, at plejeformen er kontakt sygepleje, således at patienter bliver mødt af samme sygeplejerske. Den grundlæggende sygepleje betragtes som fundament for den specielle sygepleje, der er tilknyttet de enkelte specialer. 5

6 Værdigrundlaget er et udtryk for, hvad vi står for, og hvordan vi opfører os overfor patienter, pårørende og hinanden. - Høj faglig kvalitet: Sygeplejen tilrettelægges udfra patientens vilkår, ønsker og behov, så patienten får viden og grundlag for at træffe hensigtsmæssige beslutninger. - Respekt: Sygeplejen tilrettelægges så patientens vilkår, ønsker og behov tilgodeses. Samarbejdet i afdelingen bygger på respekt, såvel mono som tværfagligt. - Ansvarlighed: Sygeplejen bygger på ansvarlighed overfor såvel patienter som pårørende. Samarbejdet i afdelingen bygger på ansvarlighed overfor hinanden. - Engagement: Sygeplejen bygger på engagement. Engagement er forudsætningen for, at det kan lykkes at skabe et godt og sammenhængende patientforløb. Engagement er en forudsætning for udvikling af sygeplejen. - Tryghed: Empati, omsorg og tryghed er en forudsætning for trivsel hos såvel patienter, pårørende som personale. Sygeplejeopgaverne er mangfoldige. Der er tale om korte indlæggelsesforløb, hvor alle sygeplejens facetter kan indgå. Der kan arbejdes med: - Den grundlæggende sygepleje - Modtagelse af patienter indlæggelsessamtale - Præ og postoperativ sygepleje, herunder optimerede patientforløb - Observationer i opvågningsfasen efter operation - Smertebehandling - Den specielle sygepleje i forhold til speciale og operative indgreb - Sygepleje og sygepleje opgaver i forbindelse med operation - Sygepleje og sygepleje opgave i forbindelse med koloskopier, gastroskopier og flexcystoskopier, GU, Cyt. skrab, kolposkopi, cervix biopsier og endometrie biopsier - Sygepleje til patient fra en anden kultur og evt. med andet sprog - Udskrivelse af patienter udskrivelsessamtale - Kommunikation med patienter i forskellige aldersgrupper, da vi også har børn - Dokumentation af sygeplejen - Udvikling af sygeplejen. Kommandovejen er meget kort, så der er ikke langt fra tanke til handling Information, undervisning, vejledning og støtte til patienter og pårørende er en vigtig del af sygeplejen. Den studerende har mulighed for at varetage dette på områder, hvor vedkommende har kvalificerede forudsætninger. Præsentation af uddannelsesplan Gradvist opøves handlekompetence i forhold til at varetage kliniske sygeplejefunktioner ud fra sygeplejerskens virksomhedsfelt, som er at udføre, at lede, at formidle og at udvikle sygepleje. 6

7 - Udvise en kritisk analyserende og reflekterende holdning til egen og andres sygeplejepraksis og gennem uddybelse og begrundelse af sygeplejehandlinger medvirke til udvikling af sygeplejen. - Udvikle evner til samarbejde ved at indgå i relationer med andre og til selvstændig beslutningstagen. - Udvikle evner til at iagttage og beskrive sygepleje og kunne argumentere mundtligt og skriftligt for denne, både i patientens plejeplan og i eget studieredskab. - Udvikle evner til at forholde sig fagligt og personligt til egne værdier i sygeplejen og til de værdier, der diskuteres og handles efter i afdelingen. Du får, ved at have fokus på ovenstående, mulighed for at udvikle nogle af de kompetencer, der kunne efterstræbes i sygeplejeuddannelsen. Ud fra ovenstående kan fremhæves praktisk kompetence, kommunikationskompetence, samarbejdskompetence, analytisk kompetence, etisk kompetence, samt lærings og udviklingskompetence. 6. semester er tilrettelagt med vekslende eller sideløbende tema og patientforløb. Patientforløb giver mulighed for at opøve overblik over patientens situation. Samtidig giver det mulighed for, at den studerende i løbet af perioden får øget ansvar for plejen, kan se resultatet af egne vurderinger og handlinger og på baggrund heraf eventuelt justere sygeplejen. Et patientforløb kan ideelt set være fra indlæggelse til udskrivelse. Den studerende afslutter patientforløbet med at udforme en skriftlig evaluering omhandlende såvel resultat som proces. Resultatet vedrører effekten af plejen. Processen vedrører samarbejdet med patienten samt en vurdering af de valgte metoder og handlinger. Temaforløb giver den studerende mulighed for systematisk at undersøge sygeplejefaglige problemstillinger i en klinisk kontekst og øge sin sygeplejefaglige indsigt. Det giver samtidig mulighed for at udvikle metode bevidsthed. Den studerende koncentrerer sine kliniske studier omkring sygeplejefaglige problemstillinger knyttet til en konkret sygeplejepraksis. Disse gøres til genstand for en udforskende metode. Temaforløbet kan have et primært afdækkende fokus eller et fokus, hvor specifikke interventioner afprøves. Den studerende skal lave en skriftlig plan hvor hensigt, undersøgelsesfelt, metode og tidsforløb for temaforløbet beskrives. Den studerende afslutter temaforløbet med at beskrive resultat og lave en skriftlig evaluering af resultat og proces. Kliniske obligatoriske indholdselementer 6. semester I afdelingen har den studerende mulighed for at tilegne sig specifik viden om 7

8 sygeplejen til forskellige kirurgiske patienter. For at sikre det bedste uddannelsestilbud, har afdelingen udarbejdet kliniske obligatoriske indholdselementer, som viser hvilke tilbud samt forventninger afdelingen har til den studerende på 6. semester. Derudover indgår de kliniske indholdselementer i vurderingen af den studerendes handlekompetencer. Selvstændig varetagelse af helhedsplejen til minimum to patienter. Rammen for beskrivelsen af målene er sygeplejerskens fire funktionsområder at udføre, at lede, at formidle og at udvikle sygeplejen. Selvstændig dokumenterer sygeplejepraksis med sygeplejeprocessen som overordnet ramme. At udføre: Selvstændigt at kunne udføre den grundlæggende og specialerettede kirurgiske sygepleje under hensyntagen til afdelingens sygeplejefagligeinstrukser. Den studerende skal kunne anvende sygeplejeprocessen selvstændigt og fremadrettet med teoretisk viden svarende til 6. semester. Selvstændigt kunne observere, identificere, handle og dokumentere sygeplejen hos den enkelte patient. Endvidere selvstændigt at kunne varetage følgende instrumentelle handlinger: - Udførelse af den grundlæggende sygepleje svarende til Virginia Hendersons behovsområder - Måle puls, BT, temperatur. - Iltbehandling og anvendelse af sug. - Anvendelse af forflytningsteknik - Fjernelse af dræn - Oplægning og seponering af blærekateter - Observation og fjernelse af forskellige smertekateter - Måling af blodsukker og Hgb - Medvirke som 2. person ved aflæsning af blod - Urinstix og kunne tage fra til dyrkning - Håndtering og forsendelse af diverse prøver - Sende til D+R - Anvende VAS score - Være på gulvet til operationer - Være i vask til mindre operationer - Være hjælper ved flexcystoskopier, koloskopier, gastroskopier, GU og kolposkopier - Rengøre de forskellige skoper - Håndtering, klargøring og sterilisering af instrumenter, samt andet operations materiale Medicin: - Varetagelse af præmedicinering - Administration af medikamenter tablet., plaster, i. v., i. m., s. c. injektioner efter gældende retningslinjer - Varetagelse af i. v. medicin antibiotika og smertestillende - Opsætning og nedtagning af i. v. væsker 8

9 At lede sygeplejen: - Anvendelse af patientens læge- og sygeplejefaglige journal samt transfusionsjournal. - Bestilling af prøver - At tilrettelægge optimale patientforløb for den enkelte patient. At kunne koordinere sygeplejen til egne patienter - Afholdelse af indlæggelsessamtale og udskrivningssamtaler - Opfølgning af patienter ved telefonkontakt - Samarbejde og koordinering af patientforløb med tværfaglige samarbejdspartnere herunder fysioterapeuter - Anvende afdelingens kommunikationssystemer At formidle: - Information til og vejledning af patienten - Forberedelse af patienten til operation i henhold til diagnosens regime med udgangspunkt i patienten individuelle behov - Anvende, vejlede og effektuere regimer relateret til de forskellige operationsforløb - Sygeplejefaglig dataindsamling med beskrivelse af almene oplysninger, anamnese og status - Selvstændigt at kunne formidle og prioriterer patientens sygeplejefaglige problemstillinger til både mono- og tværfaglige samarbejdspartnere At udvikle: - At den studerende effektuerer minimum et patientforløb og et temaforløb/udvikling af sygeplejen ud fra gældende kriterier - Kontinuerlig anvendelse af studiemappen til læring og udvikling af egen sygeplejefaglige kunnen. Minimum hver 14 dag er den studerende ansvarlig for at synliggøre dette overfor den kliniske vejleder Undervisningstilbud I løbet af perioden vil der blive afholdt undervisning i følgende: - Hygiejne - Præ og postoperativ sygepleje - Kirurgisk håndvask - Aseptik, steril teknik, desinfektionsmidler og metoder - Anlæggelse af katheder à demeure (KAD) - Smertebehandling, herunder VAS score - Kvalmebehandling 9

10 Rammer for undervisningen Hvis den studerende ikke opfylder nedenstående, kan hun/han ikke indstilles til den intern prøve. Den studerende skal: - arbejde aktivt med de beskrevne mål fra den studerende, fra skolen og det kliniske undervisningssted. - udvise studieaktivitet i forhold til den individuelle studieplan - demonstrere ved tilstedeværelse på det kliniske uddannelsessted, at hun/han er i stand til at udøve sygepleje - arbejde aktivt og bevidst med sygeplejeprocessen - vise motivation og engagement i egen læreproces og på hvilket niveau den studerende arbejder med målene Tidsmæssige rammer Den samlede undervisningsperiodes varighed er på fem måneder og afvikles følgende forløb: 6 uger i sengeafsnittet, 8 uger operationsafsnittet, 6 ugers professionsrettet tredje del i sengeafsnittet. Den studerende er til stede i gennemsnitlig 30 timer om ugen fordelt i forhold til patient- og temaforløb. Den studerende kan deltage i vagter ud fra studiemæssige begrundelser. Planlægningsmøder Der afvikles en forventningssamtale med den studerende og den kliniske vejleder i anden uge for at afklare forudsætninger og gensidige forventninger. Den studerende og klinisk vejleder indgår konkrete aftaler i forhold til perioden, og den studerende udarbejder derefter egen studieplan. Ligeledes afholdes der en midtvejssamtale, hvor der evalueres på det hidtidige forløb og indgås konkrete aftaler i forhold til den afsluttende periode, og den studerende udarbejder derefter egen studieplan. Til sidst i perioden afvikles en afslutningssamtale, hvor der evalueres på perioden, samt hele forløbet. Evaluerings- og refleksionsmøder Den studerende og den kliniske vejleder drøfter og reflekterer over de udvalgte patient- og temaforløb på baggrund af den studerendes skriftlige evaluering. Derefter planlægges efterfølgende patientforløb, som stiller stigende krav til den studerendes faglige kundskaber og udøvelse af sygepleje. Evaluering over uddannelsesforløbet og den studerendes læring samt studiekompetence i forhold til de forventninger, der fremgår af afdelingens studieplan, herunder drøftes: - den studerendes læreproces med henblik på progression / stagnation - opsporing og identificering af eventuelle problemer 10

11 - planlægning af det fortsatte studieforløb Gensidigt kendskab til og tryghed i det kliniske undervisningssted giver mulighed for at kombinere det teoretiske og det kliniske undervisningsrum i forløbene. Indstilling til den interne prøve Det er en forudsætning, at den studerende udviser studieaktivitet bl.a. ved at arbejde med de obligatoriske kliniske indholdselementer. Den kliniske vejleder vurderer, om den studerende udviser en tilfredsstillende aktivitet for at blive indstillet til den interne prøve. Ansvar og opgavefordeling Den studerende er ansvarlig for: - at beskrive personlige og faglige forudsætninger til den kliniske undervisningsperiode forud for planlægningsmødet - at udarbejde en individuel klinisk studieplan sammen med den kliniske vejleder, herunder formulering af læringsmål for patient- og temaforløb - at udarbejde en skriftlig evaluering ved afslutning af patientforløb, indeholdende evaluering af såvel faglige som det personlige læringsudbytte - at ajourføre den individuelle kliniske studieplan og eget studieredskab - at udnytte afsnittets øvrige undervisningstilbud - at udarbejde skriftlig evaluering af studiemulighederne i afsnittet ved afslutning af den kliniske undervisningsperiode Den kliniske vejleder er ansvarlig for: - at virke som skolens kontaktperson og direkte samarbejdspartner. - at samarbejde med skole og ledelse for at udvikle de kliniske uddannelses forløb - at forestå implementeringen af uddannelsesinstitutionens uddannelsespolitik - at koordinere og tilrettelægge uddannelsen samt udvikle denne - evalueringsmøderne og i samarbejde med den studerende at udarbejde en individuel klinisk studieplan - at deltage i udvælgelse af patient- og temaforløb - at deltage i refleksionssamtalerne - at den individuelle kliniske undervisningsplan gennemføres og justeres i et samarbejde med den studerende - at den studerende får mulighed for under daglig vejledning at nå de beskrevne mål - at der er en daglig vejleder - at give en evaluering af de afsluttede patient- og temaforløb - at vurdere om den studerende kan indstilles til den interne prøve - at varetage systematisk evaluering og dokumentation af studiemulighederne i praksis Daglige vejledere er ansvarlige for: - undervise og vejlede den studerende i klinisk praksis 11

12 - være rollemodel for den studerende i forhold til sygeplejefagets værdier - være ansvarlig for daglig tilbagemelding til den studerende Sygeplejelæreren: - deltager i samtaler ved behov - deltager i anden del af intern klinisk prøve på 6. semester. Udarbejdet maj 2009 v. Klinisk vejleder Karin Andersen. 12

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Neurologisk-Afdeling Roskilde Sygehus Side 1! af! 40 Indholdfortegnelse: 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.2 Værdigrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Social og sundhedsassistent uddannelsen Uddannelsesmappe Praktik 1A & 1B Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Region

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Afdeling 300 Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Udarbejdet November 2008 af HJNN og JNT, revideret Oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest er samlet på. Ortopædkirurgisk Afdeling består af: Afsnit O normeret

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi), Præparation, Operations-

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling, G er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens Gade.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For Pædiatrisk Ambulatorium, Regionshospital Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For Pædiatrisk Ambulatorium, Regionshospital Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For Pædiatrisk Ambulatorium, Regionshospital Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Regionshospitalet i Herning. Kirurgisk afdeling. Sengeafsnit A1 og A2. Kirurgisk

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolens praktikhåndbog...3 Forord...4 Praktikken i diakonuddannelsen...5 Praktikvejlederens

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Klintegården Lundebjergvej 80 3600 Frederikssund Direkte til udviklingskonsulent/uddannelsesansvarlig Margit Steenbøl: mobil:

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Oktober 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af Sygehus Nord... 3 1.1 Sygehus Nord... 3 1.2 Vision for Roskilde sygehus... 3 1.3 Specialefordeling

Læs mere