Klinisk uddannelsesplan for 6. semesterstuderende på Danske Privathospitaler. Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk uddannelsesplan for 6. semesterstuderende på Danske Privathospitaler. Århus"

Transkript

1 Klinisk uddannelsesplan for 6. semesterstuderende på Danske Privathospitaler Århus

2 Indholdsfortegnelse Præsentation af Danske Privathospitaler (DAPH) 3 Danske Privathospitaler Århus (DAPH) 4 Præsentation af sygeplejen 5 Præsentation af uddannelsesplan 6 6. semester er tilrettelagt med vekslende eller sideløbende tema og patientforløb 7 Kliniske obligatoriske indholdselementer 6. semester 8 Undervisningstilbud 10 Rammer for undervisningen 10 Tidsmæssige rammer 10 Planlægningsmøder 10 Evaluerings- og refleksionsmøder 11 Ansvar og opgavefordeling 11 2

3 Præsentation af Danske Privathospitaler (DAPH) Privathospitalet Dalgas startede den 1. marts 2001 i Herning, hvor en flok visionære specialister og speciallæger førte en målrettet og gennemarbejdet plan ud i livet. I maj 2004 er aktiviteterne udvidet. Dette skete med åbningen af en ny afdeling i Århus. Den 1. januar 2007 var den dag fusionen mellem Esbjerg Privathospital, Frederiksborg Klinikken og Privathospitalet Dalgas blev til virkelighed. Den 1. juli 2008 køber Aleris Danske Privathospitaler og sikre dermed grundlaget for yderligere udvikling og vækst for Danmarks eneste landsdækkende Privathospital. Aleris er, med aktiviteter i Sverige, Norge og Danmark, en af Nordens ledende virksomheder inden for sundheds- og plejesektoren. Aleris tilbyder ydelser inden for fire områder speciallæge behandling, diagnostik, ældreomsorg og psykiatri. Aleris Danske Privathospitaler er medarbejder ejet og idegrundlaget for hospitalet er: - Drive privat sundhedsforebyggelse og behandling på et højt fagligt niveau - Ved Danske Privathospitaler lægger vi vægt på kvalitet og service bl.a. - at være til rådighed, når en patient ønsker vores hjælp - at sikre sammenhæng i forløbet ved et højt informationsniveau - at behandlingsforløbet planlægges efter princippet en patient en læge. Den største del af medarbejderstaben arbejder andre steder end på Danske Privathospitaler, på klinikker, på hospitaler og i specialkonsultationer. Det betyder, at behandlerne konstant arbejder med det, de er bedst til, hvilket giver en endnu større ekspertise og arbejdsglæde. Danske Privathospitalers mission er uden ventetid at bidrage til på privat basis, at sundhedsfremme og behandle sygdomme hos den danske befolkning, samt afhjælpe flaskehalse i det danske sundhedssystem. Dette skal ske gennem udvikling af en strategisk og økonomisk veldrevet virksomhed. Hvem kan undersøges og behandles på Danske Privathospitaler? - Patienter under det udvidede frie sygehusvalg: aftale med regionerne vedrørende behandlingsgaranti - Personer som er forsikret i Sygeforsikring danmark - Patienter med sundhedsforsikring - Kommunernes borgere efter særlig aftale - Privat betalende patienter 3

4 Patienter omfattet af det udvidede frie sygehusvalg får herved valgmulighed med hensyn til undersøgelse, behandling og eventuel operation af en række sygdomme og skader. Dette skal ses som et supplement til det offentlige sundhedsvæsen, hvor det offentlige og private i fællesskab kan skabe gode behandlingstilbud. Privathospitalet har et meget bredt samarbejde med andre aktører bl.a. Regionerne, Falck Healthcare, forsikringsselskaberne, Medicinsk Testcenter, Team Danmark, professionelle idrætsklubber samt virksomheder. Kundeporteføljen er jævnt fordelt mellem private, offentlige, kommunale og forsikringskunder. Danske Privathospitalers visioner for fremtiden er: - Udvikle Danske Privathospitaler til at være en betydelig aktør inden for branchen privathospitaler, hvad angår indsats og resulter. Et af de helt store fokusområder kvalitet og behandling uden ventetid vil til enhver tid være gældende. Endvidere fokuseres på udvikling af effektivitet/produktionsplanlægning. - Danske Privathospitaler skal være kendt som en moderne servicevirksomhed der skal fastholde og øge serviceniveauet i forhold til kunderne, og som lever op til værdierne åbenhed, tillid, respekt, kvalitet og professionalisme. - Den i forvejen brede specialisering vil gradvist blive udvidet yderligere. - Danske Privathospitaler vil hjælpe så mange så muligt så godt som muligt så hurtigt som muligt. Danske Privathospitaler ønsker at gøre en forskel. Organisation Bestyrelse DAPH: Stanley Broden Nils Bengtsson Grethe Aasved Nis Alstrup Tina Schmidt Madsen Direktion: Adm. Direktør Tina Schmidt Madsen Cheflæge Ib Erik Jensen Ledende sekretær Birgitte Østergaard Stabsfunktion: Økonomi, IT, Markedsføring, Salg og Indkøbsaftaler Afdelinger: Esbjerg, Hørsholm, Herning, Odense, Ålborg og Århus. Danske Privathospitaler Århus (DAPH Århus) Danske Privathospitaler Århus (DAPH-Århus) er en del af vores landsdækkende hospital. På DAPH-Århus tilbyder vi undersøgelse og behandling for en lang række skader og 4

5 sygdomme samt kosmetisk behandling. Yderligere er der tilbud indenfor psykologi og psykiatri. Vi tilstræber den bedst mulige service kombineret med behandling på højeste specialist niveau. Vi er en afdeling med en del fastansat personale (sekretærer, serviceassistenter, social og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger og psykologer). Der foruden har vi en del konsulenter og timelønnet personale. Afdelingens ledelse består af: Centerchef Morten Nygaard, Chefpsykolog Louise Brûckner Wiwe, Ledende sekretær Annie Sneftrup, Ledende operationssygeplejerske Susanne Baungaard og Ledende anæstesisygeplejerske Marianne Hansen. Afdelingens samarbejde er et teamarbejde med et stort vi og et fælles projekt: patienten. Århus afdelingen har planlagte undersøgelser og operationer på følgende patientkategorier: - ortopædkirurgiske patienter: cervikal prolaps, diskus prolaps, lumbal dese, skulder artroskopi, knæ artroskopi, korsbånd, varicer, håndledsartroskopi og forskellige albue, håndleds og fod operationer. - parenkymkirurgiske patienter: laparoskopisk galde operation, hernie operationer, operation af pilonidalcyste, hæmoride operationer, koloskopier og gastroskopier. - urologiske patienter: transuretral prostataresektion, PVP, retentio testes, spermatocele, krummerik, hydrocele, fremulum breve, refertilasation og flexcystoskopier. - plastikkirurgiske patienter: brystforstørrelse, brystreduktion, fedtsugning, abdomen pendens, rettelse af stritører, rettelse af øjenlåg og fjernelse af modermærker. - øjenkirurgiske patienter: DCR (tilstoppet tårekanal), skele operationer. - gynækologiske patienter: diagnostiks laparoskopi, hysterectomi, cystocele, rectocele, ab. pro., transcervikal endometrieresektion, cystoskopi og keglesnit. Vi behandler patienter i alle aldre og børn fra 2 års alderen. Præsentation af sygeplejen Målet er sygepleje på et højt fagligt niveau. Plejen er kendetegnet ved kort patientkontakt, som fordrer optimal pleje på kort tid. Tillid, dialog og information er centrale elementer i dette møde. Det tilstræbes, at plejeformen er kontakt sygepleje, således at patienter bliver mødt af samme sygeplejerske. Den grundlæggende sygepleje betragtes som fundament for den specielle sygepleje, der er tilknyttet de enkelte specialer. 5

6 Værdigrundlaget er et udtryk for, hvad vi står for, og hvordan vi opfører os overfor patienter, pårørende og hinanden. - Høj faglig kvalitet: Sygeplejen tilrettelægges udfra patientens vilkår, ønsker og behov, så patienten får viden og grundlag for at træffe hensigtsmæssige beslutninger. - Respekt: Sygeplejen tilrettelægges så patientens vilkår, ønsker og behov tilgodeses. Samarbejdet i afdelingen bygger på respekt, såvel mono som tværfagligt. - Ansvarlighed: Sygeplejen bygger på ansvarlighed overfor såvel patienter som pårørende. Samarbejdet i afdelingen bygger på ansvarlighed overfor hinanden. - Engagement: Sygeplejen bygger på engagement. Engagement er forudsætningen for, at det kan lykkes at skabe et godt og sammenhængende patientforløb. Engagement er en forudsætning for udvikling af sygeplejen. - Tryghed: Empati, omsorg og tryghed er en forudsætning for trivsel hos såvel patienter, pårørende som personale. Sygeplejeopgaverne er mangfoldige. Der er tale om korte indlæggelsesforløb, hvor alle sygeplejens facetter kan indgå. Der kan arbejdes med: - Den grundlæggende sygepleje - Modtagelse af patienter indlæggelsessamtale - Præ og postoperativ sygepleje, herunder optimerede patientforløb - Observationer i opvågningsfasen efter operation - Smertebehandling - Den specielle sygepleje i forhold til speciale og operative indgreb - Sygepleje og sygepleje opgaver i forbindelse med operation - Sygepleje og sygepleje opgave i forbindelse med koloskopier, gastroskopier og flexcystoskopier, GU, Cyt. skrab, kolposkopi, cervix biopsier og endometrie biopsier - Sygepleje til patient fra en anden kultur og evt. med andet sprog - Udskrivelse af patienter udskrivelsessamtale - Kommunikation med patienter i forskellige aldersgrupper, da vi også har børn - Dokumentation af sygeplejen - Udvikling af sygeplejen. Kommandovejen er meget kort, så der er ikke langt fra tanke til handling Information, undervisning, vejledning og støtte til patienter og pårørende er en vigtig del af sygeplejen. Den studerende har mulighed for at varetage dette på områder, hvor vedkommende har kvalificerede forudsætninger. Præsentation af uddannelsesplan Gradvist opøves handlekompetence i forhold til at varetage kliniske sygeplejefunktioner ud fra sygeplejerskens virksomhedsfelt, som er at udføre, at lede, at formidle og at udvikle sygepleje. 6

7 - Udvise en kritisk analyserende og reflekterende holdning til egen og andres sygeplejepraksis og gennem uddybelse og begrundelse af sygeplejehandlinger medvirke til udvikling af sygeplejen. - Udvikle evner til samarbejde ved at indgå i relationer med andre og til selvstændig beslutningstagen. - Udvikle evner til at iagttage og beskrive sygepleje og kunne argumentere mundtligt og skriftligt for denne, både i patientens plejeplan og i eget studieredskab. - Udvikle evner til at forholde sig fagligt og personligt til egne værdier i sygeplejen og til de værdier, der diskuteres og handles efter i afdelingen. Du får, ved at have fokus på ovenstående, mulighed for at udvikle nogle af de kompetencer, der kunne efterstræbes i sygeplejeuddannelsen. Ud fra ovenstående kan fremhæves praktisk kompetence, kommunikationskompetence, samarbejdskompetence, analytisk kompetence, etisk kompetence, samt lærings og udviklingskompetence. 6. semester er tilrettelagt med vekslende eller sideløbende tema og patientforløb. Patientforløb giver mulighed for at opøve overblik over patientens situation. Samtidig giver det mulighed for, at den studerende i løbet af perioden får øget ansvar for plejen, kan se resultatet af egne vurderinger og handlinger og på baggrund heraf eventuelt justere sygeplejen. Et patientforløb kan ideelt set være fra indlæggelse til udskrivelse. Den studerende afslutter patientforløbet med at udforme en skriftlig evaluering omhandlende såvel resultat som proces. Resultatet vedrører effekten af plejen. Processen vedrører samarbejdet med patienten samt en vurdering af de valgte metoder og handlinger. Temaforløb giver den studerende mulighed for systematisk at undersøge sygeplejefaglige problemstillinger i en klinisk kontekst og øge sin sygeplejefaglige indsigt. Det giver samtidig mulighed for at udvikle metode bevidsthed. Den studerende koncentrerer sine kliniske studier omkring sygeplejefaglige problemstillinger knyttet til en konkret sygeplejepraksis. Disse gøres til genstand for en udforskende metode. Temaforløbet kan have et primært afdækkende fokus eller et fokus, hvor specifikke interventioner afprøves. Den studerende skal lave en skriftlig plan hvor hensigt, undersøgelsesfelt, metode og tidsforløb for temaforløbet beskrives. Den studerende afslutter temaforløbet med at beskrive resultat og lave en skriftlig evaluering af resultat og proces. Kliniske obligatoriske indholdselementer 6. semester I afdelingen har den studerende mulighed for at tilegne sig specifik viden om 7

8 sygeplejen til forskellige kirurgiske patienter. For at sikre det bedste uddannelsestilbud, har afdelingen udarbejdet kliniske obligatoriske indholdselementer, som viser hvilke tilbud samt forventninger afdelingen har til den studerende på 6. semester. Derudover indgår de kliniske indholdselementer i vurderingen af den studerendes handlekompetencer. Selvstændig varetagelse af helhedsplejen til minimum to patienter. Rammen for beskrivelsen af målene er sygeplejerskens fire funktionsområder at udføre, at lede, at formidle og at udvikle sygeplejen. Selvstændig dokumenterer sygeplejepraksis med sygeplejeprocessen som overordnet ramme. At udføre: Selvstændigt at kunne udføre den grundlæggende og specialerettede kirurgiske sygepleje under hensyntagen til afdelingens sygeplejefagligeinstrukser. Den studerende skal kunne anvende sygeplejeprocessen selvstændigt og fremadrettet med teoretisk viden svarende til 6. semester. Selvstændigt kunne observere, identificere, handle og dokumentere sygeplejen hos den enkelte patient. Endvidere selvstændigt at kunne varetage følgende instrumentelle handlinger: - Udførelse af den grundlæggende sygepleje svarende til Virginia Hendersons behovsområder - Måle puls, BT, temperatur. - Iltbehandling og anvendelse af sug. - Anvendelse af forflytningsteknik - Fjernelse af dræn - Oplægning og seponering af blærekateter - Observation og fjernelse af forskellige smertekateter - Måling af blodsukker og Hgb - Medvirke som 2. person ved aflæsning af blod - Urinstix og kunne tage fra til dyrkning - Håndtering og forsendelse af diverse prøver - Sende til D+R - Anvende VAS score - Være på gulvet til operationer - Være i vask til mindre operationer - Være hjælper ved flexcystoskopier, koloskopier, gastroskopier, GU og kolposkopier - Rengøre de forskellige skoper - Håndtering, klargøring og sterilisering af instrumenter, samt andet operations materiale Medicin: - Varetagelse af præmedicinering - Administration af medikamenter tablet., plaster, i. v., i. m., s. c. injektioner efter gældende retningslinjer - Varetagelse af i. v. medicin antibiotika og smertestillende - Opsætning og nedtagning af i. v. væsker 8

9 At lede sygeplejen: - Anvendelse af patientens læge- og sygeplejefaglige journal samt transfusionsjournal. - Bestilling af prøver - At tilrettelægge optimale patientforløb for den enkelte patient. At kunne koordinere sygeplejen til egne patienter - Afholdelse af indlæggelsessamtale og udskrivningssamtaler - Opfølgning af patienter ved telefonkontakt - Samarbejde og koordinering af patientforløb med tværfaglige samarbejdspartnere herunder fysioterapeuter - Anvende afdelingens kommunikationssystemer At formidle: - Information til og vejledning af patienten - Forberedelse af patienten til operation i henhold til diagnosens regime med udgangspunkt i patienten individuelle behov - Anvende, vejlede og effektuere regimer relateret til de forskellige operationsforløb - Sygeplejefaglig dataindsamling med beskrivelse af almene oplysninger, anamnese og status - Selvstændigt at kunne formidle og prioriterer patientens sygeplejefaglige problemstillinger til både mono- og tværfaglige samarbejdspartnere At udvikle: - At den studerende effektuerer minimum et patientforløb og et temaforløb/udvikling af sygeplejen ud fra gældende kriterier - Kontinuerlig anvendelse af studiemappen til læring og udvikling af egen sygeplejefaglige kunnen. Minimum hver 14 dag er den studerende ansvarlig for at synliggøre dette overfor den kliniske vejleder Undervisningstilbud I løbet af perioden vil der blive afholdt undervisning i følgende: - Hygiejne - Præ og postoperativ sygepleje - Kirurgisk håndvask - Aseptik, steril teknik, desinfektionsmidler og metoder - Anlæggelse af katheder à demeure (KAD) - Smertebehandling, herunder VAS score - Kvalmebehandling 9

10 Rammer for undervisningen Hvis den studerende ikke opfylder nedenstående, kan hun/han ikke indstilles til den intern prøve. Den studerende skal: - arbejde aktivt med de beskrevne mål fra den studerende, fra skolen og det kliniske undervisningssted. - udvise studieaktivitet i forhold til den individuelle studieplan - demonstrere ved tilstedeværelse på det kliniske uddannelsessted, at hun/han er i stand til at udøve sygepleje - arbejde aktivt og bevidst med sygeplejeprocessen - vise motivation og engagement i egen læreproces og på hvilket niveau den studerende arbejder med målene Tidsmæssige rammer Den samlede undervisningsperiodes varighed er på fem måneder og afvikles følgende forløb: 6 uger i sengeafsnittet, 8 uger operationsafsnittet, 6 ugers professionsrettet tredje del i sengeafsnittet. Den studerende er til stede i gennemsnitlig 30 timer om ugen fordelt i forhold til patient- og temaforløb. Den studerende kan deltage i vagter ud fra studiemæssige begrundelser. Planlægningsmøder Der afvikles en forventningssamtale med den studerende og den kliniske vejleder i anden uge for at afklare forudsætninger og gensidige forventninger. Den studerende og klinisk vejleder indgår konkrete aftaler i forhold til perioden, og den studerende udarbejder derefter egen studieplan. Ligeledes afholdes der en midtvejssamtale, hvor der evalueres på det hidtidige forløb og indgås konkrete aftaler i forhold til den afsluttende periode, og den studerende udarbejder derefter egen studieplan. Til sidst i perioden afvikles en afslutningssamtale, hvor der evalueres på perioden, samt hele forløbet. Evaluerings- og refleksionsmøder Den studerende og den kliniske vejleder drøfter og reflekterer over de udvalgte patient- og temaforløb på baggrund af den studerendes skriftlige evaluering. Derefter planlægges efterfølgende patientforløb, som stiller stigende krav til den studerendes faglige kundskaber og udøvelse af sygepleje. Evaluering over uddannelsesforløbet og den studerendes læring samt studiekompetence i forhold til de forventninger, der fremgår af afdelingens studieplan, herunder drøftes: - den studerendes læreproces med henblik på progression / stagnation - opsporing og identificering af eventuelle problemer 10

11 - planlægning af det fortsatte studieforløb Gensidigt kendskab til og tryghed i det kliniske undervisningssted giver mulighed for at kombinere det teoretiske og det kliniske undervisningsrum i forløbene. Indstilling til den interne prøve Det er en forudsætning, at den studerende udviser studieaktivitet bl.a. ved at arbejde med de obligatoriske kliniske indholdselementer. Den kliniske vejleder vurderer, om den studerende udviser en tilfredsstillende aktivitet for at blive indstillet til den interne prøve. Ansvar og opgavefordeling Den studerende er ansvarlig for: - at beskrive personlige og faglige forudsætninger til den kliniske undervisningsperiode forud for planlægningsmødet - at udarbejde en individuel klinisk studieplan sammen med den kliniske vejleder, herunder formulering af læringsmål for patient- og temaforløb - at udarbejde en skriftlig evaluering ved afslutning af patientforløb, indeholdende evaluering af såvel faglige som det personlige læringsudbytte - at ajourføre den individuelle kliniske studieplan og eget studieredskab - at udnytte afsnittets øvrige undervisningstilbud - at udarbejde skriftlig evaluering af studiemulighederne i afsnittet ved afslutning af den kliniske undervisningsperiode Den kliniske vejleder er ansvarlig for: - at virke som skolens kontaktperson og direkte samarbejdspartner. - at samarbejde med skole og ledelse for at udvikle de kliniske uddannelses forløb - at forestå implementeringen af uddannelsesinstitutionens uddannelsespolitik - at koordinere og tilrettelægge uddannelsen samt udvikle denne - evalueringsmøderne og i samarbejde med den studerende at udarbejde en individuel klinisk studieplan - at deltage i udvælgelse af patient- og temaforløb - at deltage i refleksionssamtalerne - at den individuelle kliniske undervisningsplan gennemføres og justeres i et samarbejde med den studerende - at den studerende får mulighed for under daglig vejledning at nå de beskrevne mål - at der er en daglig vejleder - at give en evaluering af de afsluttede patient- og temaforløb - at vurdere om den studerende kan indstilles til den interne prøve - at varetage systematisk evaluering og dokumentation af studiemulighederne i praksis Daglige vejledere er ansvarlige for: - undervise og vejlede den studerende i klinisk praksis 11

12 - være rollemodel for den studerende i forhold til sygeplejefagets værdier - være ansvarlig for daglig tilbagemelding til den studerende Sygeplejelæreren: - deltager i samtaler ved behov - deltager i anden del af intern klinisk prøve på 6. semester. Udarbejdet maj 2009 v. Klinisk vejleder Karin Andersen. 12

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

STUDIEPLAN 6. SEMESTER

STUDIEPLAN 6. SEMESTER STUDIEPLAN 6. SEMESTER Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Præsentation af Ciconia, Århus Privathospital... 3 Specialer... 3 Gynækologi... 3 Bryst- og organkirurgi... 4 Ortopædkirurgi... 4 Øre, næse og

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er et sengeafsnit, der modtager patienter med maligne gynækologiske lidelser. Afsnittet er et døgnafsnit og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ligger på, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Afdelingen består af en sengeafdeling, en operationsafdeling,

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN:

MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN: MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN: At den enkelte patient og pårørendes individuelle fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov tilgodeses. Udføre grundlæggende og specifik sundheds-

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Studieplan for 6. semester Sygeplejestuderende

Studieplan for 6. semester Sygeplejestuderende Studieplan for 6. semester Sygeplejestuderende Gynækologisk/obstetrisk og kirurgisk ambulatorium Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter Falkevej 1-3 8600 Silkeborg 1 Indholdsfortegnelse Studieplan

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED O:\Kvalitet-_og_uddannelsesafdelingen\Uddannelsesenheden\Filer 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed.

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. 2013 Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 11-11-2013 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:... 3

Læs mere

Studiebog. for. sygeplejestuderende. Ortopædkirurgisk Ambulatorium og. Skadeklinik. SVS, Grindsted

Studiebog. for. sygeplejestuderende. Ortopædkirurgisk Ambulatorium og. Skadeklinik. SVS, Grindsted Studiebog for sygeplejestuderende på Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik SVS, Grindsted Velkommen som 6. semester studerende på Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik. I denne studiebog

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Studieplan for sygeplejestuderende. 6. semester. Ortopædisk Privathospital Aarhus (OPA) Scandinavian Center Århus

Studieplan for sygeplejestuderende. 6. semester. Ortopædisk Privathospital Aarhus (OPA) Scandinavian Center Århus Studieplan for sygeplejestuderende 6. semester Ortopædisk Privathospital Aarhus (OPA) Scandinavian Center Århus 1 Indledning I denne studieplan vil vi gerne beskrive de studiemuligheder vi kan tilbyde

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Afdelingstype,organisation og struktur 3 1.2. Overordnet

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

MaveTarm Kirurgisk Ambulatorium SLS

MaveTarm Kirurgisk Ambulatorium SLS MaveTarm Kirurgisk Ambulatorium SLS Indgang 51 AKU: Bettina D. Clausen Mail: bdc@regionsjaelland.dk Tlf: 58 55 98 40 Revideret Januar 2015 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Præsentation

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Organisation Gynækologisk ambulatorium 638 er en del af kirurgisk område på SVS, hvor afdelingsledelsen

Organisation Gynækologisk ambulatorium 638 er en del af kirurgisk område på SVS, hvor afdelingsledelsen BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Gynækologisk ambulatorium, 638 Adresse Finsensgade 35 Telefon 79 18 20 00 lok. 2715 Klinisk vejleder Ulla Havshøj Dato Juli 2013 1. Organisatoriske

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Klinisk periode Modul 6

Klinisk periode Modul 6 Klinisk periode Modul 6 4. Semester Ortopædkirurgisk ambulatorium SVS, Grindsted 1 Velkommen som 6. modul studerende Vi vil gerne byde dig velkommen som sygeplejestuderende. De næste sider skal ses som

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er en del af Gynækologisk- Obstetrisk afdeling Y på Århus Universitetshospital, Skejby. Afsnit Y5 er et kombineret

Læs mere

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted Hjertemedicinsk afsnit er specialiseret

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Hæmodialyseafsnittet Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Hæmodialyseafsnittet Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Hæmodialyseafsnittet Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Generel Klinisk Studieplan For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9?

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en relevant og meningsfuld fysioterapeutisk intervention (LM1). Kan du: -

Læs mere

STUDIEPLAN Specifik del

STUDIEPLAN Specifik del SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Organkirurgisk Ambulatorium Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse Studieplan Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Medicinsk forløb i CAP Udarbejdet af Tenna Kjær Klinisk vejleder i. 1 Indholdsfortegnelse 1. Modul 11...3 1.1 Læringsudbytte...3 2. Individuel studieplan...4

Læs mere

Kirurgisk afdeling 251

Kirurgisk afdeling 251 BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF KIRURGISK AFDELING 251 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 41 (urologi) 7918 2741 (gynækologi / mammae) Praktikvejleder Dato 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan For modul 5

Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Klinisk uddannelsessted: Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning Adresse: Gl. Landevej 61 Kontaktperson: Klinisk vejleder Anette Sønderby E-mail: bas7@ringamt.dk

Læs mere

Kliniske studier Modul 2. Kirurgisk område

Kliniske studier Modul 2. Kirurgisk område Kliniske studier Modul 2 2. periode Kirurgisk område Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Ambulatorier 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Læringsstiuationerne skal ses som inspiration, og ikke

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Adresse Telefon til afdelingen: 79188285 / 79189565 Engparken 1,

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere