PRODUKTRESUMÉ. for. Evo-Sequi, depotplaster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Evo-Sequi, depotplaster"

Transkript

1 29. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Evo-Sequi, depotplaster 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Evo-Sequi 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Evo-Sequi er en kombinationspakning af 2 depotplastre Evorel (Plaster I) og Evo-Conti (Plaster II) Evorel (Plaster I): Estradiolhemihydrat 3,2 mg sv.t. 50 mikrogram/24 timer. Evo-Conti (Plaster II): Estradiolhemihydrat 3,2 mg sv.t. 50 mikrogram/24 timer. Norethisteronacetat 11,2 mg sv.t. 170 mikrogram/24 timer. Hjælpestoffer se pkt LÆGEMIDDELFORM Depotplaster. Evo-Sequi er en kombination af et transdermalt plaster af østradiol-matrix-typen og et transdermalt plaster af østradiol/norethisteronacetat-matrix-typen (sekventielt regime). 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Gener ved utilstrækkelig østrogen- og progesteronproduktion. Der er begrænset erfaring med hormonsubstitution (HRT) hos kvinder over 65 år. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Anden tidligere HRT-behandling skal stoppes, inden behandling med Evo-Sequi påbegyndes. Postmenopausale kvinder, der ikke er i HRT-behandling, kan begynde behandling med Evo- Sequi når som helst. Perimenopausale kvinder, der stadig har regelmæssig menstruation og som ikke er i HRTbehandling, skal begynde behandling med Evo-Sequi senest 5 dage efter påbegyndt blødning SPC Evo-Sequi da-dk (CCDS Mar2011+Jun2011+ HRT Core SPC).doc Side 1 af 16

2 Perimenopausale kvinder med uregelmæssig menstruationscyklus, og som ikke er gravide, kan begynde behandling når som helst. Kvinder, der er i kontinuerlig kombinationsbehandling, og som ønsker at skifte til Evo-Sequi, kan gøre dette når som helst. Kvinder, der er i cyklisk eller kontinuerlig sekventiel behandling, og som ønsker at skifte til Evo-Sequi, kan gøre det ved cyklusafslutning af igangværende behandling eller efter 7 dage uden hormonbehandling. Med mindre der er endometriose i anamnesen, anbefales det ikke at tillægge gestagen hos hysterektomerede kvinder. Evorel 50 mikrogram/24 timer og Evo-Conti appliceres et ad gangen efter følgende forskrift: Fire Evorel 50 mikrogram/24 timer efterfølges af fire Evo-Conti depotplaster. Denne behandlingsforskrift følges uden pause. Der skiftes plaster to gange om ugen (f.eks. mandag og torsdag). Plastret appliceres på kroppen nedenfor taljen. Der foreligger indtil videre utilstrækkeligt med data til beskrivelse af dosisregulering hos patienter med alvorlig lever- eller nyrefunktionsnedsættelse. Depotplasteret appliceres på et rent, tørt hudområde på kroppen nedenfor brystet. Cremer, lotions og pudder kan indvirke på plastrets klæbeevne. Depotplastret må ikke anbringes på eller tæt ved brystet. Der skiftes appliceringssted ved hver ny påsætning af plastret, og der skal mindst gå en uge, før samme sted anvendes igen. Hudområdet som vælges, må ikke være beskadiget eller irriteret. Området rundt om taljen bør ikke anvendes, da tætsiddende klæder kan forskubbe plastret. Depotplastret skal anvendes med det samme, når beskyttelsesbrevet åbnes. Tag først halvdelen af beskyttelsesfolien bort. Anbring den frigjorte del af plastret på appliceringsstedet fra kanten mod midten uden at rynke plastret. Den anden halvdel af beskyttelsesfolien tages af, og den derved frigjorte del af plastret appliceres uden at rynke plastret. Pres plastret mod huden med håndfladen for at give plastret hudens temperatur, hvilket giver plastret dets optimale vedhæftningsegenskaber. Ved de to første ugers behandling med Evo-Sequi appliceres et Evorel depotplaster to gange om ugen. Ved de følgende to uger appliceres et Evo-Conti depotplaster to gange om ugen. Herefter begynder patienten på ny med næste pakning med Evo-Sequi. Når plastret skal aftages, løsnes et hjørne af plastret, hvorefter plastret fjernes fra huden med et let tag. Eventuelle rester af klæbemassen fjernes med fingrene eller med vand og sæbe. Skulle et plaster falde af, eller hvis en dosis glemmes, skal et nyt plaster straks appliceres. Det efterfølgende plaster skal appliceres i overensstemmelse med det oprindelige behandlingsskema. Afbrydelse af behandling kan øge risikoen for recidiverende symptomer, gennembrudsblødninger og pletblødninger. Det er ikke nødvendigt at fjerne plastret ved badning. Det anbefales dog, at plastret fjernes, før man går i sauna, og at et nyt plaster appliceres straks efter SPC Evo-Sequi da-dk (CCDS Mar2011+Jun2011+ HRT Core SPC).doc Side 2 af 16

3 Til behandling af postmenopausale symptomer bør den laveste effektive dosis og det korteste tidsrum anvendes (se også pkt. 4.4). Børn: Må ikke anvendes til børn. Ældre: Der foreligger utilstrækkelig dokumentation til beskrivelse af brugen af Evo-Sequi hos patienter over 65 år. Nedsat leverfunktion: Evo-Sequi er kontraindiceret til patienter med alvorlig nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3). 4.3 Kontraindikationer - Kendt, tidligere eller mistanke om brystcancer. - Kendte eller mistanke om østrogenafhængige maligne tumorer (f.eks. endometriecancer). - Udiagnosticeret genitalblødning. - Ubehandlet endometriehyperplasi. - Tidligere eller aktuel venøs tromboemboli (dyb venetrombose, lungeemboli). - Kendte trombofile sygdomme (f.eks. mangel på protein C, protein S eller antitrombin se pkt. 4.4). - Aktiv eller nylig arteriel tromboembolisk sygdom (f.eks. angina, myokardieinfarkt). - Akut leversygdom eller leversygdom i anamnesen, så længe der ikke er opnået normale laboratorieværdier. - Kendt overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. - Porfyri. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Til behandling af postmenopausale gener bør HRT kun initieres for at lindre symptomer, som påvirker livskvaliteten negativt. I alle tilfælde bør der foretages en nøje vurdering af fordele og risici mindst en gang om året, og HRT bør kun fortsættes, så længe fordelen opvejer risikoen. Der foreligger begrænset dokumentation for risici, der er sat i forbindelse med HRT til behandling af præmatur menopause. På grund af en lav absolut risiko hos yngre kvinder kan risk/benefit-forholdet dog være mere gunstigt hos denne population end hos ældre kvinder. Evo-Sequi må ikke anvendes som kontraception. Medicinske undersøgelser/opfølgende undersøgelser: Inden HRT påbegyndes, eller det genoptages efter seponering, skal der optages fuldstændig anamnese (inklusive familiær baggrund). Der skal foretages grundig almen helbredsundersøgelse (såvel gynækologisk undersøgelse som undersøgelse af brystet), hvor der tages højde for anamnesen, kontraindikationer (se pkt. 4.3) samt advarsler (se pkt. 4.4). I løbet af behandlingen anbefales det at foretage periodisk kontrol, hvor frekvensen og arten er tilpasset den enkelte kvinde. Kvinder skal tilrådes at søge læge, hvis der forekommer ændringer i brystet (se Brystcancer nedenfor). Undersøgelser, inklusive mammografi, bør foretages i overensstemmelse med almen screeningpraksis, tilpasset den enkelte kvindes kliniske behov SPC Evo-Sequi da-dk (CCDS Mar2011+Jun2011+ HRT Core SPC).doc Side 3 af 16

4 Tilstande, der kræver monitorering: Hvis et af følgende forhold er til stede, tidligere er forekommet og/eller er blevet forværret under en graviditet eller tidligere hormonbehandling, skal patienten monitoreres tæt. Det skal tages i betragtning, at disse forhold kan vende tilbage eller blive forværret under behandling med Evo-Sequi. De aktuelle forhold er: leiomyom (uterusfibromer) eller endometriose tromboemboliske forstyrrelser i anamnesen eller risikofaktorer for disse (se nedenfor) risikofaktorer for østrogen-afhængige tumorer, f.eks. første grads arvelighed for brystcancer hypertension leverforstyrrelser (f.eks. leveradenomer) diabetes mellitus med eller uden vaskulær påvirkning cholelithiasis migræne eller svær hovedpine systemisk lupus erythematosus (SLE) endometriehyperplasi i anamnesen (se nedenfor) epilepsi astma otosklerose forstyrrelser eller mild forringelse af leverfunktionen kolestatisk gulsot i anamnesen. Tilstande, der kræver øjeblikkelig ophør af behandlingen: Behandlingen skal ophøre i de tilfælde, hvor der er fundet en kontraindikation samt i følgende tilfælde: Gulsot eller nedsat leverfunktion. Signifikant forhøjet blodtryk. Anfald af migrænelignende hovedpiner. Graviditet. Endometriehyperplasi og karcinom Hos kvinder med intakt uterus øges risikoen for endometriehyperplasi og karcinomer, når østrogener administreres alene i længere tid. Den rapporterede stigning i risikoen for endometriecancer blandt brugere af østrogen alene varierer fra en stigning på 2-12 gange sammenlignet med ikke-brugere og afhængigt af behandlingsvarighed og østrogendosis (se pkt. 4.8). Efter afbrydelse af behandlingen kan risikoen fortsat være forhøjet i mindst 10 år. Kombination med gestagen i mindst 12 cyklusdage eller fortsat behandling med østrogen og gestagen i kombination reducerer i høj grad denne risiko hos ikke-hysterektomerede kvinder. Gennembrudsblødning og pletblødning kan forekomme under de første måneders behandling. Hvis gennembrudsblødning eller pletblødning opstår efter nogen tids behandling eller varer ved efter behandlingens ophør, skal årsagen til blødningen udredes. Dette kan omfatte en endometriebiopsi for at udelukke endometrisk malignitet. Brystcancer Den samlede dokumentation indikerer en øget risiko for brystcancer hos kvinder, der får HRT med østrogen og gestagen i kombination og muligvis også østrogen alene, hvor øgningen afhænger af behandlingens varighed SPC Evo-Sequi da-dk (CCDS Mar2011+Jun2011+ HRT Core SPC).doc Side 4 af 16

5 Kombinationsbehandling med østrogen og gestagen: Et randomiseret, placebokontrolleret studie, WHI-studiet (the Women s Health Initiative study) og epidemiologiske studier inklusive MWS-studiet (the Million Women Study) viste konsekvent en øget risiko for brystcancer hos kvinder, der får HRT med østrogen og gestagen i kombination, hvilket fremstår tydeligt efter ca. tre år (se pkt. 4.8). Behandling med østrogen alene: I WHI-studiet sås ingen stigning i risikoen for brystcancer hos hysterektomerede kvinder, der fik HRT med østrogen alene. Data fra observationsstudier viste for det meste en mindre stigning i risikoen for at få diagnosticeret brystcancer, som er mindre end risikoen hos brugere af østrogen og gestagen i kombination (se pkt. 4.8). For alle HRT-præparater bliver en øget risiko tydelig efter få års behandling og stiger med behandlingsvarigheden, men den vender tilbage til udgangspunktet få år (højst 5) efter ophørt behandling. I MWS-studiet var den relative risiko for brystcancer med konjugeret equint østrogen (CEE) eller estradiol (E2) større, når behandlingen var kombineret med gestagen, hvad enten dette var sekventielt eller kontinuerligt og uanset typen af gestagen. Der var ingen forskelle i risici mellem forskellige administrationsveje. I WHI-studiet var behandling med kontinuerlig, konjugeret equint østrogen og medroxyprogesteronacetat (CEE + MPA) i kombination forbundet med brystcancere, som var lidt større og lidt oftere havde lokale lymfeknudemetastaser sammenlignet med placebo. HRT, specielt østrogen og gestagen i kombination, øger densiteten af brystvævet på mammografibilleder, hvilket vanskeliggør den radiologiske diagnostik af brystcancer. Ovariecancer: Ovariecancer er meget sjældnere end brystcancer. Langtidsbehandling (mindst 5-10 år) med HRT-præparater, der kun indeholder østrogen har været forbundet med en lettere øget risiko for ovariecancer (se pkt 4.8). Nogle studier, inklusive WHI-studiet, tyder på, at langtidsbrug af HRT som kombinationsbehandling kan indebære en tilsvarende eller lidt mindre risiko (se pkt. 4.8). Venøs tromboembolisme HRT er forbundet med en højere relativ risiko for udvikling af venøs tromboemboli (VTE), som f.eks. dyb venetrombose eller lungeemboli. Et randomiseret, kontrolleret studie og epidemiologiske undersøgelser viser en gange højere risiko hos HRT-brugere sammenlignet med ikke-brugere. For ikke-brugere vurderes det, at antallet af VTE-tilfælde, som kan opstå over en 5-årig periode, er ca. 3 pr 1000 kvinder i alderen år og 8 tilfælde pr kvinder i alderen år. Det vurderes, at hos raske kvinder, som anvender HRT i 5 år, vil antallet af ekstra tilfælde af VTE være mellem 2 og 6 (bedste estimat = 4) pr kvinder i alderen år og mellem 5 og 15 (bedste estimat = 9) ekstra tilfælde pr kvinder i alderen år. Forekomsten af sådanne tilfælde synes at være højere i det første behandlingsår end senere (se pkt. 4.8). De almindeligt anerkendte risikofaktorer for VTE omfatter personlig eller familiær anamnese, brug af østrogen, alder, større operationer, langvarig immobilisering, graviditet/tiden SPC Evo-Sequi da-dk (CCDS Mar2011+Jun2011+ HRT Core SPC).doc Side 5 af 16

6 post partum, cancer, alvorlig fedme (Body Mass Index >30 kg/m 2 ) og systemisk lupus erythematosus (SLE). Der er ingen fastlagt konsensus af åreknuders mulige rolle ved VTE. Patienter med VTE i anamnesen eller kendt trombofil tilstand har en øget risiko for VTE. HRT kan øge denne risiko. Det bør undersøges, om patientens egen eller familiens anamnese omfatter tilfælde af tromboemboli eller gentagne spontane aborter for at udelukke disposition for trombofili. Indtil en grundig evalueringen af trombofile faktorer er foretaget, eller behandling med antikoagulantia er påbegyndt, bør HRT anses for kontraindiceret til disse patienter. Kvinder, der allerede er i behandling med antikoagulantia, kræver nøje overvejelse af fordele og risici ved HRT-behandlingen. Kvinder, der ikke selv tidligere har haft VTE, men med trombose hos en yngre slægtning i første led, kan få tilbudt screening efter omhyggelig rådgivning vedrørende dens begrænsninger (kun en vis del af trombofile defekter påvises ved screening). HRT er kontraindiceret ved påvisning af trombofili, der har medført trombose hos slægtninge, eller ved en svær defekt (f.eks. mangel på antitrombin, protein S eller protein C eller en kombination af mangeltilstande). Risikoen for VTE kan forhøjes midlertidigt i forbindelse med langvarig immobilitet, større traume eller ved større kirurgiske indgreb. Som hos alle postoperative patienter bør man være særlig opmærksom på forebyggelse af VTE efter kirurgiske indgreb. Når det er sandsynligt, at en planlagt operation (f.eks. i abdomen eller i de nedre ekstremiteter), vil blive efterfulgt af langvarig immobilisering, bør det om muligt overvejes midlertidigt at seponere HRT-behandlingen 4-6 uger før indgrebet. Behandlingen bør ikke genoptages, før kvinden er fuldstændig mobiliseret. Hvis der efter behandlingens start opstår VTE, bør behandlingen afbrydes. Patienterne bør informeres om straks at kontakte egen læge, hvis de oplever potentielle symptomer på tromboemboli (f.eks. smertefulde hævelser i benene, pludselige brystsmerter, dyspnø). Lidelser i koronararterierne (CAD) Det er ikke dokumenteret i randomiserede kontrollerede forsøg, at HRT beskytter mod myokardieinfarkt hos kvinder med eller uden eksisterende CAD, som blev behandlet med østrogen og gestagen i kombination eller østrogen alene. Behandling med østrogen alene: Data fra randomiserede kontrollerede forsøg viste ikke en øget risiko for CAD hos hysterektomerede kvinder, som blev behandlet med østrogen alene. Nyfremkomne resultater har vist, at indledning af behandling med østrogen alene tidligt i menopausen kan muligvis reducere risikoen for CAD. Kombinationsbehandling med østrogen og gestagen: Der foreligger en lettere øget relativ risiko for CAD ved HRT med østrogen og gestagen i kombination. Den absolutte risiko for CAD er stærkt afhængig af alder, idet forekomsten af ekstra tilfælde af CAD, der skyldes østrogen og gestagen, er meget lav hos raske kvinder tæt på menopausen, men den øges med alderen. Iskæmisk apopleksi Et stort randomiseret klinisk forsøg (WHI-studiet) viste som et sekundært resultat en øget risiko for iskæmisk slagtilfælde hos raske kvinder i kontinuerlig behandling med kombineret, konjugeret østrogen og medroxyprogesteronacetat (MPA). For kvinder, der ikke anvender SPC Evo-Sequi da-dk (CCDS Mar2011+Jun2011+ HRT Core SPC).doc Side 6 af 16

7 HRT, estimeres antallet af slagtilfælde over en 5 års periode til ca. 3 pr kvinder i alderen år og 11 pr kvinder i alderen år. For kvinder, der anvender konjugeret østrogen med MPA i 5 år, estimeres antallet af ekstra slagtilfælde til mellem 0 og 3 (bedste estimat = 1) pr kvinder i alderen år og mellem 1 og 9 (bedste estimat = 4) pr kvinder i alderen år. Det er uvist om den øgede risiko også gælder andre HRTpræparater. Behandling med østrogen og gestagen i kombination eller østrogen alene er sat i forbindelse med en øgning på op til 1,5 gang i risikoen for iskæmisk apopleksi. Den relative risiko forandres dog ikke med alderen eller tid siden menopausen. Eftersom baseline-risikoen for apopleksi er stærkt aldersafhængig, øges den samlede risiko for apopleksi dog med alderen hos kvinder der får HRT (se pkt. 4.8). Andre tilstande Østrogener kan forårsage væskeretention og kvinder med hjerte- eller nyrelidelser skal derfor overvåges nøje. Kvinder med terminal nyreinsufficiens skal ligeledes monitoreres nøje, da det kan forventes, at niveauet af cirkulerende aktive stoffer fra Evo-Sequi er øget. Østrogener kan inducere eller forværre symptomerne på angioødem især hos kvinder med hereditært angioødem. Kvinder med eksisterende hypertriglyceridæmi bør monitoreres tætunder østrogensubstitution eller HRT, da der hos disse kvinder har været sjældne indberetninger om store stigninger i plasma-triglycerid medførende pankreatitis i forbindelse med oral østrogenbehandling. Østrogener øger thyroxinbindende globulin (TBG), hvilket medfører en øget total mængde af thyroideahormon i blodcirkulationen målt som proteinbundet iod (PBI), T4-niveauet (ved kolonne- eller ved radio-immunoassay) eller T3-niveauet (radio-immunoassay). T3- resinoptagelsen er reduceret, hvilket afspejles i forhøjet TBG. Koncentrationen af frit T4 og T3 er uforandret. Patienter med behov for thyroideahormonsubstitution skal have regelmæssig kontrol af thyroideafunktionen, mens de får HRT, for at sikre, at niveauet af thyroideahormon fortsat er inden for det acceptable område. Andre bindingsproteiner kan være forhøjet i serum, f.eks. kortikoidbindende globulin (CBG), kønshormonbindende globulin (SHBG) hvilket medfører en forøgelse af kortikosteroider og kønshormoner i blodcirkulationen. Koncentrationen af frie eller biologisk aktive hormoner er uforandret. Andre plasmaproteiner kan være forhøjede (angiotensin/renin-substrat, alfa-i-antitrypsin, ceruloplasmin). HRT forbedrer ikke den kognitive funktion. Der foreligger data, der tyder på en øget risiko for sandsynlig demens hos kvinder, som påbegynder HRT som kombinationsbehandling eller med østrogen alene, når de er over 65 år. Kontaktsensibilisering kan forekomme i forbindelse med alle lokale appliceringer. Selv om det er uhyre sjældent, bør kvinder, som udvikler kontaktsensibilisering over for nogen af komponenterne i depotplastret, advares om, at dette kan medføre en alvorlig overfølsomhedsreaktion ved fortsat udsættelse for det stof, som fremkalder reaktionen. Det er uafklaret om Evo-Sequi kan forebygge postmenopausal osteoporose. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Antiepileptika, antibiotika SPC Evo-Sequi da-dk (CCDS Mar2011+Jun2011+ HRT Core SPC).doc Side 7 af 16

8 Metabolismen af østrogener og gestagener kan blive forøget ved samtidig anvendelse af stoffer, som er kendt for at påvirke lægemiddelmetaboliserende enzymer, specielt cytokrom P450 enzymer, såsom antiepileptika (f.eks. phenobarbital, phenytoin, carbamazepin), bosentan, meprobamat, phenylbutazon eller anti-infektionsmidler (f. eks. rifampicin, rifabutin, nevirapin og efavirenz). Selvom de vides at være potente hæmmere, har ritonavir og nelfinavir inducerende egenskaber, når de samtidig anvendes med steroidhormoner. Der er observeret reducerede østrogen niveauer ved samtidig indtagelse af antibiotika (f.eks. penicilliner og tetracyklin). Imipramin Østrogener kan forstærke virkning og bivirkninger af imipramin. Cyclosporin Hvis cyclosporin gives samtidig, kan der forekomme forhøjet indhold af cyclosporin, kreatinin og aminotransferase i blodet på grund af nedsat leveromsætning af cyclosporin. Antidiabetika Den fastlagte behandling med orale antidiabetika eller med insulin kan ændres på grund af østrogens virkning på glukosetolerancen (den vil blive sænket), og dets virkning på insulin-responset. D.v.s. behovet for insulin eller perorale antidiabetika kan blive øget som en konsekvens af nedsat glukosetolerance. Perikon Metabolismen kan påvirkes af naturlægemidler som indeholder perikon (Hypericum perforatum), da disse naturlægemidler inducere P450-enzymsystemet i leveren (CYP 3A4) og P-glykoprotein. Induktionen af P450-enzymsystemet kan da reducere plasmaniveauet af østrogenfraktionen i Evo-Sequi, hvilket kan resultere i en nedsat terapeutisk effekt og uforudsete blødninger. Ved anvendelse af transdermale plastre undgås første passage-metabolisme i leveren. Teoretisk kan man derfor forvente, at virkningen på leverens enzyminduktion ved metabolisme af estradiol vil blive mindre end ved metabolisme af oralt indtaget estradiol. Klinisk kan øget metabolisme af østrogener og gestagener medføre nedsat effekt og ændringer i den uterine blødningsprofil. Laboratorieundersøgelser af thyroideafunktionen eller glukosetolerance kan blive påvirket af østrogen (se pkt. 4.4). Østrogenholdige orale kontraceptiva har vist sig at nedsætte plasmakoncentrationen af lamotrigin signifikant ved samtidig administration, hvilket skyldes induktion af omdannelse af lamotrigin til glucuronid. Anfaldskontrollen kan derved blive reduceret. Selv om potentiel interaktion mellem østrogenholdig hormonsubstitution og lamotrigin ikke er undersøgt, forventes der at være en lignende interaktion, som kan føre til reduktion af anfaldskontrol hos kvinder, der er i samtidig behandling med begge lægemidler. Der kan derfor være behov for at justere dosis af lamotrigin. 4.6 Fertilitet, graviditet og amning Graviditet: Evo-Sequi er ikke indiceret under graviditet SPC Evo-Sequi da-dk (CCDS Mar2011+Jun2011+ HRT Core SPC).doc Side 8 af 16

9 Hvis kvinden bliver gravid under behandling med Evo-Sequi, skal hormonbehandlingen straks seponeres. Data for et begrænset antal graviditeter, hvor kvinden har fået hormonbehandling, indikerer bivirkninger af norethisteron hos fostret. Ved doser, der er højere end normalt for orale kontraceptiva og HRT-præparater, er der observeret en maskulinisering af kvindelige fostre. De fleste epidemiologiske undersøgelser med relevans for utilsigtet føtal påvirkning af østrogen-gestagen i kombination har til dato ikke vist tegn på teratogen eller føtotoksisk effekt. Amning: Evo-Sequi er ikke indiceret til ammende kvinder. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke mærkning. Evo-Sequi påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 4.8 Bivirkninger Omtrent en tredjedel af kvinderne behandlet med Evo-Sequi oplever bivirkninger. Sikkerheden af Evo-Sequi blev evalueret i 165 forsøgsspersoner, som deltog i 2 kliniske forsøg. Ifølge sikkerhedsdata fra disse kliniske forsøg var de hyppigst indberettede bivirkninger (incidens 5 %) reaktion på applikationsstedet (14,6%), hovedpine (7,9%), brystsmerter (6,1%) og depression (5,5%). Nedenstående tabel viser bivirkninger, som er indberettet for Evo-Sequi enten under anvendelse i kliniske forsøg eller efter markedsføring af produktet samt yderligere bivirkninger, som er indberettet efter anvendelse af Evorel (estradiol alene) ifølge kliniske forsøgsdata. De er inddelt efter hyppighed som følger: Meget almindelig ( 1/10), almindelig ( 1/100 til <1/10), ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100), sjælden ( 1/ til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Systemorganklasse Infektiøse og parasitære sygdomme Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper) Immunsystemet Psykiske forstyrrelser Meget almindelige ( 1/10) Almindelige ( 1/100 til 1/10) Depression, insomnia, affekt labilitet, nervøsitet Bivirkninger Hyppighed Ikke almindelige ( 1/1.000 til <1/100) Candidiasis Brystcancer hos kvinder, fibroadenom i mamma Overfølsomhed, mathed, udslæt og pruritus Nedsat libido, øget libido Sjældne ( 1/ til <1/1.000) Ikke kendt Endometriecancer Stemningsskift SPC Evo-Sequi da-dk (CCDS Mar2011+Jun2011+ HRT Core SPC).doc Side 9 af 16

10 Bivirkninger Systemorganklasse Meget almindelige ( 1/10) Almindelige ( 1/100 til 1/10) Hyppighed Ikke almindelige ( 1/1.000 til <1/100) Sjældne ( 1/ til <1/1.000) Ikke kendt Nervesystemet Migræne, hovedpine Svimmelhed, paræstesier, koncentrationsbesvær Cerebrovaskulært attak, epilepsi* Hjerte Palpitationer Vaskulære sygdomme Hypertension Dyb vene trombose tromboemboli, trombose* Luftveje, thorax og mediastinum Lungeemboli Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, mave-tarm-besvær, diarré*, flatulens*, kvalme Oppustethed Lever og galdeveje Cholelithiasis Hud og subkutane væv Knogler, led, muskler og bindevæv Det reproduktive system og mammae Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Erytem på applikationsstedet, pruritus på applikationsstedet, udslæt på applikationsstedet, reaktion på applikationsstedet Pruritus, erytematøst udslæt Artralgi, rygsmerter, myalgi* Brystsmerter, dysmenoré, menoragi, menstruationsforstyrrelser Smerter*, ødem, utilpashed Brystforstørrelse, endometriehyperplasi, metroragi Generaliseret ødem*, træthed Udslæt*, Stevens-Johnsons syndrom Perifert ødem*, ødem på applikationsstedet Undersøgelser Vægtstigning * Yderligere bivirkninger indberettet i kliniske forsøg med Evorel (estradiol alene). Risiko for brystcancer Hos kvinder, der behandles med østrogen og gestagen i kombination i over 5 år, rapporteres der om op til en fordobling af risikoen for at få brystcancer. Enhver øget risiko hos brugere af østrogen alene er væsentligt lavere end risikoen observeret hos brugere af østrogen og gestagen i kombination. Risikoen afhænger af behandlingens varighed (se pkt. 4.4). Resultaterne af det største randomiserede placebokontrollerede forsøg (WHI-studiet) og det største epidemiologiske studie (MWS) fremlægges nedenfor SPC Evo-Sequi da-dk (CCDS Mar2011+Jun2011+ HRT Core SPC).doc Side 10 af 16

11 Million Women Study (MWS) Estimeret yderligere risiko for brystcancer efter 5 års brug Aldersgruppe Risikoforhold og (år) 95% KI# Yderligere tilfælde pr HRTaldrig-brugere i løbet af 5 år 1 Yderligere tilfælde pr HRTbrugere i løbet af 5 år (95% KI) HRT med østrogen alene ,2 1-2 (0-3) Østrogen og gestagen i kombination ,7 6 (5-7) #Samlet risikoforhold. Risikoforholdet er ikke konstant, men vil stige med stigende behandlingsvarighed. Bemærk: Eftersom baggrundsincidensen for brystcancer varierer fra land til land i EU, vil antallet af yderligere brystcancertilfælde ændre sig proportionalt med denne. US WHI-studier yderligere risiko for brystcancer efter 5 års brug Aldersgruppe Risikoforhold og (år) 95% KI Yderligere tilfælde pr kvinder i placeboarm i løbet af 5 år Yderligere tilfælde pr HRTbrugere i løbet af 5 år (95% KI) CEE østrogen alene ,8 (0,7-1,0) -4 (-6-0) 2 CEE+MPA østrogen og gestagen ,2 (1,0-1,5) +4 (0-9) 1 Taget fra incidensen ved baseline i udviklingslande 1 WHI-studiet hos kvinder uden uterus, som ikke havde en øget risiko for brystcancer Da analysen blev begrænset til kvinder, som ikke havde fået HRT før studiet, var der tilsyneladende ikke en øget risiko i løbet af de første 5 års behandling. Efter 5 år var risikoen højere end hos ikke-brugere. Risiko for endometriecancer Postmenopausale kvinder med intakt uterus Risikoen for at få endometriecancer er ca. 5 ud af 1000 kvinder med intakt uterus, som ikke får HRT. Hos kvinder med intakt uterus frarådes brug af HRT med østrogen alene, eftersom det øger risikoen for endometriecancer (se pkt. 4.4). Afhængigt af behandlingsvarighed for østrogen alene og af østrogendosen varierede den øgede risiko for at få endometriecancer i epidemiologiske studier fra 5 til 55 ekstra tilfælde diagnosticeret blandt 1000 kvinder i aldersgruppen år. Ved at tilsætte et gestagen til behandlingen med østrogen alene i mindst 12 dage i hver cyklus kan denne risikostigning forhindres. I Million Women-studiet medførte 5 års brug af HRT 1 Taget fra incidensen ved baseline i udviklingslande 2 WHI-studiet hos kvinder uden uterus, som ikke havde en øget risiko for brystcancer SPC Evo-Sequi da-dk (CCDS Mar2011+Jun2011+ HRT Core SPC).doc Side 11 af 16

12 som kombinationsbehandling (sekventiel eller kontinuerlig) ikke en øget risiko for endometriecancer (RR 1,0 (0,8-1,2)). Risiko for ovariecancer Langvarig brug af HRT enten som østrogen alene eller som østrogen og gestagen i kombination er sat i forbindelse med en lettere øget risiko for ovariecancer. I Million Womenstudiet medførte 5 års HRT 1 ekstra tilfælde pr brugere. Risiko for venøs tromboembolisme HRT er forbundet med en 1,3-3 gange højere relativ risiko for udvikling af venøs tromboemboli (VTE), dvs. dyb vene trombose eller lungeemboli. Forekomsten af en sådan hændelse er mere sandsynlig i det første år med hormonbehandling (se pkt. 4.4). Resultaterne af WHIstudierne fremlægges nedenfor. WHI-studierne Yderligere risiko for VTE i løbet af 5 års brug Aldersgruppe (år) Yderligere tilfælde pr kvinder i placeboarm i Risikoforhold Yderligere tilfælde pr HRTbrugere løbet af 5 år Oralt østrogen alene ,2 (0,6-2,4) 1 (-3-10) Oralt østrogen og gestagen i kombination ,3 (1,2-4,3) 5 (1-13) Risiko for lidelser i koronararterierne (CAD) Risikoen for CAD er lettere forøget hos patienter over 60 år, der får HRT med østrogen og gestagen i kombination (se pkt. 4.4). Risiko for iskæmisk apopleksi Brug af østrogen alene og østrogen + gestagen er sat i forbindelse med en øget risiko på op til 1,5 gang for at få iskæmisk apopleksi. Risikoen for at få hæmoragisk apopleksi øges ikke under behandlingen med HRT. Denne relative risiko er ikke afhængie af alder eller behandlingsvarighed, men eftersom risikoen for at få iskæmisk apopleksi er yderst aldersafhængig, vil den samlede risiko for apopleksi stige med alderen hos kvinder, som får HRT (se pkt. 4.4). De samlede WHI-studier Yderligere risiko for iskæmisk apopleksi 4 i løbet af 5 års brug Aldersgruppe Risikoforhold og (år) 95% KI Incidens pr kvinder i placeboarm i løbet af 5 år ,3 (1,1-1,6) 3 (1-5) Yderligere tilfælde pr HRTbrugere i løbet af 5 år Andre bivirkninger, som er rapporteret i forbindelse med østrogen/gestagen behandling: 3 Studie med kvinder uden uterus 4 Der blev ikke skelnet mellem iskæmisk og hæmoragisk apopleksi SPC Evo-Sequi da-dk (CCDS Mar2011+Jun2011+ HRT Core SPC).doc Side 12 af 16

13 - Østrogenafhængig neoplasmer, benigne og maligne, f.eks. endometriecancer. - Venøse tromboembolier, dvs. dyb vene trombose i ben eller bækken og lungeemboli, optræder hyppigere blandt brugere af HRT end blandt ikke-brugere. For yderligere oplysninger pkt. 4.3 og pkt Myokardieinfarkt og slagtilfælde. - Hud og subkutane vævslidelser: chloasma, erythema multiforme, erythema nodosum, vaskulær purpura. - Mulig demens (se pkt. 4.4). 4.9 Overdosering Symptomer: Ved overdosering kan der forekomme kvalme og opkastning. Behandling: Behandlingen bør være symptomatisk Udlevering B 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation G 03 FB 05 - Progestogener og estrogener, sekvenspræparater 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Det ene aktive stof i Evorel og Evo-Conti, syntetisk 17β-estradiol, er kemisk og biologisk identisk med endogent humant estradiol. Estradiol er det biologisk set mest potente østrogen, der produceres af ovarierne. Dets syntese i folliklerne i ovarierne reguleres af hypofysen. Som alle andre steroidhormoner, diffunderer estradiol frit ind i target cellen, hvor den bindes til specifikke makromolekyler (receptorer). Der sker herefter en interaktion mellem estradiolreceptor komplekset og kromosomalt DNA med ændring af den transkriptionale aktivitet. Dette resulterer hverken i en stigning eller et fald i proteinsyntesen eller i ændringer af cellefunktionen. Estradiol udskilles i forskellige mængder gennem menstruationscyklussen. Endometriet er yderst følsomt overfor estradiol, som regulerer endometrie-proliferationen gennem den follikulære fase i cyklus. Sammen med progesteron inducerer estradiol ændringer i sekretion i den luteale fase. Omkring menopausen bliver estradiol-sekretionen uregelmæssig og ophører evt. fuldstændigt. Mangel på estradiol i menopausen kan give symptomer som vasomotorisk ustabilitet, søvnforstyrrelser, nedstemt sindstilstand, tegn på vulvovaginal og urogenital atrofi. Derudover er der stigende beviser for en øget risiko for kardiovaskulære sygdomme, når østrogenproduktionen er holdt op. I modsætning til oral administration af østrogen undgås stimulering af lever-proteinsyntesen stort set ved transdermal administration. Der er ingen effekt på niveauerne af cirkulerende reninsubstrat, thyroidbindende globulin, sexhormonbindende globulin og kortisolbindende globulin. Ligeledes synes koagulationsfaktorer at være upåvirkede SPC Evo-Sequi da-dk (CCDS Mar2011+Jun2011+ HRT Core SPC).doc Side 13 af 16

14 Substitutionsbehandling med østrogen har vist sig at være effektiv hos de fleste postmenopausale kvinder som en kompensation for den endogene nedgang i østrogen. Hos postmenopausale kvinder øger Evo-Sequi estradiol-niveauet til tidlig follikulær fase med en samtidig signifikant nedgang i antallet af hedeture, bedring af Kupperman index og fordelagtige ændringer i den vaginale cytologi. Der er dog vægtige beviser for, at substitutionsbehandling med østrogen er forbundet med en øge risiko for endometriecancer. Der foreligger også beviser for, at supplerende gestagenbehandling beskytter mod østrogen-baseret endometriecancer. Derfor bør kvinder, som stadig har deres livmoder, modtage kombineret substitutionsbehandling med østrogen og gestagen. Det andet aktive stof i Evo-Conti norethisteronacetat, i kombination med 17ßestradiolhemihydrat, hydrolyseres hurtigt til norethisteron, et syntetisk 19-nortestosteronderivat af 13-metylgonangruppen, med stærk gestagen aktivitet. Da østrogener fremmer væksten af endometriet, øges risikoen for endometriehyperplasi og cancer, når østrogen gives alene. Ved at tilføje et gentagen reduceres den østrogen-inducerede risiko for endometriehyperplasi i væsentlig grad hos ikke-hysterektomerede kvinder. Kombinationsbehandling med 17β-estradiol og norethisteronacetat er effektiv i behandlingen af klimakterielle symptomer i forbindelse med menopausen. Oplysninger fra kliniske forsøg Afhjælpning af symptomer på østrogenmangel og blødningsmønstre Afhjælpning af menopausale symptomer opnåedes i løbet af den første behandlingsmåned. Blødninger (regelmæssige, gennembrudsblødninger eller pletblødninger) forekom hos 88 % af kvinderne i løbet af det første behandlingsår. Regelmæssige bortfaldsblødninger forekom hos op til 55 % af kvinderne med en gennemsnitlig varighed på 3 dage. Gennembrudsblødninger og/eller pletblødninger forekom hos op til 13 % af kvinderne i løbet af de første tre måneders behandling og hos op til 18 % i behandlingsmåned. Amenoré (ingen blødninger eller pletblødninger) forekom hos 6,5 % af kvinderne i løbet af det første behandlingsår. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Estradiol absorberes let fra mave-tarmkanalen og metaboliseres i vid udstrækning af tarmslimhinden og leveren ved førstepassage-metabolismen. Transdermal indgift af estradiol er tilstrækkeligt til at give systemisk effekt. Estradiol fordeler sig i stor udstrækning i kropsvævet og er bundet til albumin (ca %) og kønshormonbindende globulin (ca %) i serum. De serumproteinbundne fraktioner forbliver uændret efter transdermal indgift af estradiol. Estradiol metaboliseres hovedsageligt til det farmakologisk mindre aktive østrogen og dets konjugat. Estradiol, østrogen og østrogensulfat omdannes til hinanden og udskilles i urinen som glukoronider og sulfat. Huden metaboliserer kun estradiol i lav udstrækning. Estradiol udskilles hurtigt fra den systemiske cirkulation. Halveringstiden i eliminationsfasen er ca. 1 time efter den intravenøse administration. I et studie med postmenopausale kvinder, med enkelt- og flerdoser, øgedes serumkoncentrationen hurtigt fra niveauet før behandlingen (ca. 5 pg/ml) efter applikation af et Evo-Sequi depotplastre. Fire timer efter applikation var den gennemsnitlige serumkoncentration ca. 19 pg/ml. En gennemsnitlig estradiolkoncentration i serum på ca. 41 pg/ml over niveau før be SPC Evo-Sequi da-dk (CCDS Mar2011+Jun2011+ HRT Core SPC).doc Side 14 af 16

15 handlingen blev set ca. 23 timer efter applikation. Estradiolkoncentrationerne i serum forblev forhøjede under en behandlingsperiode på 3,5 døgn. Koncentrationen sank hurtigt til niveauet før behandlingen indenfor 24 timer efter depotplastret blev taget af. En halveringstid i serum på ca. 6,6 timer blev bestemt efter aftagningen af depotplastret, hvilket viser hudens depoteffekt. Applicering af flere doser af depotplastret resulterede i ringe eller ingen akkumulering af estradiol i den systemiske cirkulation. Ved behandling med Evo-Conti er biotilgængeligheden af estradiol ca. 50 % af biotilgængeligheden ved behandling med Evorel. Dette skyldes antagelig interaktion fra gestagenkomponenten i Evo-Conti, som mindsker frigørelsen og hudpenetrationen af estradiol. Før behandlingen var det gennemsnitlige koncentrationsforhold mellem estradiol og østrogen (E2/E1) mindre end 0,3 hos de i undersøgelsen postmenopausale kvinder. Under brugen af Evo-Sequi depotplaster øgedes forholdet E2/E1 hurtigt og bibeholdes på fysiologiske niveauer nær 1. Forholdet E2/E1 vendte tilbage til niveauerne før behandlingen indenfor 24 timer efter, at depotplastret blev taget af. Norethisteronacetat hydrolyseres hurtigt til det aktive gestagen norethisteron. Efter oral administration undergår norethisteron førstepassage-metabolismen, som mindsker biotilgængeligheden. Transdermal indgift af norethisteronacetat giver en kontrolleret og effektivt niveau af norethisteron i den systemiske cirkulation. Norethisteron fordeles jævnt i kropsvævet og er bundet til albumin (ca. 61 %) og kønshormon-bindende globulin (ca. 36 %) i serum. Halveringstiden i eliminationsfasen er ca timer efter oral administration, hvilket ikke forandres ved langtidsbehandling. Norethisteron metaboliseres primært i leveren ved en reduktion af den α, β-umættede ketonstruktur i ring A i molekylet. Blandt de fire mulige steroidisomere tetrahydrosteroider synes 5β, 3αhydroxyderivatet at være den dominerende metabolit. Disse fire forbindelser udskilles primært i urin og fæces som sulfat- og glucuronkonjugater. I et studie af postmenopausale kvinder med enkelt- og flerdoser øgedes serumkoncentrationerne af norethisteron indenfor et døgn fra påsættelsen af Evo-Sequi depotplastre til et gennemsnitlig steady-state-niveau på ca. 199 pg/ml. Serumkoncentrationer på mellem 141 og 224 pg/ml blev opretholdt under hele 3,5-døgnsperioden. Det gennemsnitlige niveau dalede hurtigt til analysemetodens nedre detektionsgrænse 24 timer efter aftagelsen af plastret. En halveringstid i serum på ca. 15 timer bestemtes efter aftagelsen af depotplastret, hvilket tyder på en depoteffekt i huden. Som ventet ved transdermal indgift observeres kun en forbigående og begrænset øgning af serumkoncentrationen af norethisteron efter gentagne appliceringer af plastret. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Estradiol er et naturligt forekommende hormon og norethisteronacetat er et syntetisk derivat af 19-nortestosteron. Farmakologi og toksikologi for estradiol og norethisteronacetat er veldokumenteret. Yderligere toksikologistudier, som omfatter lokale tolerancestudier med kaniner og dermal sensibilisering hos marsvin, er blevet gennemført for at støtte registreringsgrundlaget for Evo- Sequi. Disse studier indikerer, at Evo-Sequi forårsager en mild lokal hudirritation. Det er kendt, at forsøg med kaniner resulterer i en kraftigere hudirritation end hos mennesker. Evo- Sequi var svagt sensibiliseret i marsvinemodellen. Erfaringer fra kliniske afprøvninger med SPC Evo-Sequi da-dk (CCDS Mar2011+Jun2011+ HRT Core SPC).doc Side 15 af 16

16 mere end et års anvendelse af depotplastret tydede ikke på nogen klinisk relevant sensibilisering hos mennesker. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Evorel (Plaster I): Copolymer af vinyl/pvc & ethylenvinylacetat/ldpe og guargummi. Evo-Conti (Plaster II): Copolymer af vinyl/pvc & ethylenvinylacetat/ldpe og guargummi. 6.2 Uforligeligheder Opbevaringstid 2 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 o C. 6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser Brev (aluminiumsfolie). 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Brugte depotplastre kasseres med husholdningsaffaldet (plastret bør ikke smides i toilettet). 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Janssen-Cilag Hammerbakken Birkerød 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 25. marts DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 29. januar SPC Evo-Sequi da-dk (CCDS Mar2011+Jun2011+ HRT Core SPC).doc Side 16 af 16

PRODUKTRESUMÉ. for. Evo-Conti, depotplaster

PRODUKTRESUMÉ. for. Evo-Conti, depotplaster 15. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Evo-Conti, depotplaster 0. D.SP.NR. 9635 1. LÆGEMIDLETS NAVN Evo-Conti 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 depotplaster indeholder: Estradiolhemihydrat 3,2 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Evorel, depotplaster

PRODUKTRESUMÉ. for. Evorel, depotplaster 19. juni 2013 PRODUKTRESUMÉ for Evorel, depotplaster 0. D.SP.NR. 8734 1. LÆGEMIDLETS NAVN Evorel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Estradiol 25 mikrogram/24 timer, 50 mikrogram/24 timer, 75 mikrogram/24

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma)

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 27. september 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 0. D.SP.NR. 6472 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tamoxifen A-Pharma. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tamoxifen 20 mg som tamoxifencitrat.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Estring, vaginalindlæg

PRODUKTRESUMÉ. for. Estring, vaginalindlæg Produktinformation for Estring (Estradiol) Vaginalindlæg 7,5mikg/24 timer Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 55 99 48 Vaginalindlæg 7,5mikg/24 timer Pakningsstørrelse 1 stk. Dagsaktuel

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Bilag III. Ændringer af de relevante punkter af produktresuméerne og indlægssedlerne

Bilag III. Ændringer af de relevante punkter af produktresuméerne og indlægssedlerne Bilag III Ændringer af de relevante punkter af produktresuméerne og indlægssedlerne Bemærk: Ændringerne af de pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referralproceduren.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Brus, brusetabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Brus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver brusetablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne Bilag III Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne 38 PRODUKTRESUME 39 Pkt. 4.1 Terapeutiske indikationer [De aktuelt godkendte indikationer slettes og erstattes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Promon Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Promon Vet., tabletter 9. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Promon Vet., tabletter 0. D.SP.NR 3787 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Promon Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: 1 tablet indeholder: Medroxyprogesteronacetat

Læs mere

Femanor 2 mg/1 mg, filmovertrukne tabletter

Femanor 2 mg/1 mg, filmovertrukne tabletter INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Femanor 2 mg/1 mg, filmovertrukne tabletter Estradiol/norethisteronacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg eller 1000 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve 22. december 2011 PRODUKTRESUMÉ for Brentacort, salve 0. D.SP.NR. 3789 1. LÆGEMIDLETS NAVN Brentacort 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 20 mg/g miconazolnitrat og 10 mg/g hydrocortison. Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 13. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 0. D.SP.NR. 2164 1. LÆGEMIDLETS NAVN Otrivin ukonserveret 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Xylometazolinhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning Produktinformation for Synarela (Nafarelin) Næsespray 200 mikg/dosis Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 16 61 65 Næsespray 200 mikg/dosis 60 doser Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver 29. oktober 2009 PRODUKTRESUMÉ for Equimucin Vet., oralt pulver 0. D.SP.NR. 22316 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equimucin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Acetylcystein 2 g Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Hot 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert brev indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Provera, tabletter 5 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Provera, tabletter 5 mg Produktinformation for Provera (Medroxyprogesteron-ronacetat) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 50 00 41 Tabletter 5 mg 40 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve 26. november 2013 PRODUKTRESUMÉ for Brentacort, salve 0. D.SP.NR. 3789 1. LÆGEMIDLETS NAVN Brentacort 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 20 mg/g miconazolnitrat og 10 mg/g hydrocortison. Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse 29. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse 0. D.SP.NR. 2830 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregnyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side.

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side. Produktinformation for Minprostin (Dinoproston) Vagitorier 3 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 09 51 Vagitorier 3 mg 4 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

Videnskabelige konklusioner og begrundelse for konklusionerne

Videnskabelige konklusioner og begrundelse for konklusionerne Bilag IV Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne samt detaljeret redegørelse for afvigelserne fra anbefalingen fra PRAC (Det Europæiske Lægemiddelagenturs

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere

METRORAGI hvorfor?? MENOPAUSEN: HVORFOR PROBLEMER? HVORFOR MENOPAUSE? PERIMENOPAUSAL HORMONE SECRETION

METRORAGI hvorfor?? MENOPAUSEN: HVORFOR PROBLEMER? HVORFOR MENOPAUSE? PERIMENOPAUSAL HORMONE SECRETION MENOPAUSEN: HVORFOR PROBLEMER? HVORFOR MENOPAUSE? METRORAGI hvorfor?? PERIMENOPAUSAL HORMONE SECRETION Luteal Out Of Phase = LOOP EVENTS ROD I OVULATIONERNE Hale et al Menopause 16:50-59;2009 1 MENOPAUSEALE

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, creme

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, creme 6. juli 2015 PRODUKTRESUMÉ for Brentacort, creme 0. D.SP.NR. 3789 1. LÆGEMIDLETS NAVN Brentacort 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 20 mg/g miconazolnitrat og 10 mg/g hydrocortison. Hjælpestoffer

Læs mere

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se i indlægssedlen,

Læs mere

VIGTIG INFORMATION OM CYPRETYL OG RISIKOEN FOR BLODPROPPER

VIGTIG INFORMATION OM CYPRETYL OG RISIKOEN FOR BLODPROPPER Patientkort: Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler 24. august 2015 PRODUKTRESUMÉ for Creon 25.000, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR 818 1. LÆGEMIDLETS NAVN Creon 25.000 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder 300 mg pankreatin svarende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter PRODUKTRESUMÉ 14. juni 2007 for Dapson Scanpharm, tabletter 0. D.SP.NR. 6766 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dapson Scanpharm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dapson 50 mg og 100 mg Hjælpestoffer, se pkt

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Livial 2,5 mg tabletter tibolon

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Livial 2,5 mg tabletter tibolon INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Livial 2,5 mg tabletter tibolon Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension 12. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Galieve Cool Mint, oral suspension 0. D.SP.NR. 27229 1. LÆGEMIDLETS NAVN Galieve Cool Mint 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis/10 ml indeholder: 500 mg natriumalginat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Nixema, medicinsk plaster

PRODUKTRESUMÉ. for. Nixema, medicinsk plaster 10. april 2007 PRODUKTRESUMÉ for Nixema, medicinsk plaster 0. D.SP.NR. 22894 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nixema 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mængde anført på mærkningen Aktivt stof mg/cm 2 mg/brik

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, creme

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, creme 26. november 2013 PRODUKTRESUMÉ for Brentacort, creme 0. D.SP.NR. 3789 1. LÆGEMIDLETS NAVN Brentacort 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 20 mg/g miconazolnitrat og 10 mg/g hydrocortison. Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 Tolico, depottabletter 1500 mg 10. november 2010 PRODUKTRESUMÉ for Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mega C 1500 Tolico 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 depottablet indeholder:

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter 8. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, tabletter 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 100 mg Hjælpestof: Sunset yellow (E110). Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder Produktinformation for Lestid (Colestipol) Pulv. til oral susp., endos. 5 g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 58 16 Pulv. til oral susp., endos. 5 mg Pakningsstørrelse 50 stk. Dagsaktuel

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Divina Plus, tabletter Estradiolvalerat/medroxyprogesteronacetat

Indlægsseddel: information til brugeren. Divina Plus, tabletter Estradiolvalerat/medroxyprogesteronacetat Indlægsseddel: information til brugeren Divina Plus, tabletter Estradiolvalerat/medroxyprogesteronacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Østradiol DLF 2 mg filmovertrukne tabletter estradiol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Østradiol DLF 2 mg filmovertrukne tabletter estradiol Indlægsseddel: Information til brugeren Østradiol DLF 2 mg filmovertrukne tabletter estradiol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

FORTEGNELSE OVER LÆGEMIDLERNES NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, STYRKE, INDGIVELSESVEJ, ANSØGERE, INDEHAVERE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSER I MEDLEMSSTATERNE

FORTEGNELSE OVER LÆGEMIDLERNES NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, STYRKE, INDGIVELSESVEJ, ANSØGERE, INDEHAVERE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSER I MEDLEMSSTATERNE BILAG I FORTEGNELSE OVER LÆGEMIDLERNES NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, STYRKE, INDGIVELSESVEJ, ANSØGERE, INDEHAVERE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSER I MEDLEMSSTATERNE 1 Medlemsstat Indehaver af markedsførings tilladelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, øjensalve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, øjensalve 25. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Terramycin-Polymyxin B, øjensalve 0. D.SP.NR. 0071 1. LÆGEMIDLETS NAVN Terramycin-Polymyxin B 2. KVALITATIV OG KAVNTITATIV SAMMENSÆTNING Oxytetracyclin 5 mg/g som oxytetracyclinhydrochlorid

Læs mere

Tag ikke Trisekvens :

Tag ikke Trisekvens : INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN filmovertrukne tabletter Estradiol og norethisteronacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden.

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden. 8. december 2008 PRODUKTRESUMÉ for Vivotif, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR. 6673 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vivotif 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis indeholder: Mindst 2 x 10 9 levende organismer

Læs mere

Estrogel 0,6 mg/g gel Estradiol

Estrogel 0,6 mg/g gel Estradiol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Estrogel 0,6 mg/g gel Estradiol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen. Spørg

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cliovelle 1 mg/0,5 mg tabletter. Estradiol/Norethisteronacetat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cliovelle 1 mg/0,5 mg tabletter. Estradiol/Norethisteronacetat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cliovelle 1 mg/0,5 mg tabletter Estradiol/Norethisteronacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 13. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

Novofem filmovertrukne tabletter Estradiol/norethisteronacetat

Novofem filmovertrukne tabletter Estradiol/norethisteronacetat Indlægsseddel: Information til brugeren filmovertrukne tabletter Estradiol/norethisteronacetat Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Questran, pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder (2care4 ApS)

PRODUKTRESUMÉ. for. Questran, pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder (2care4 ApS) 29. oktober 2010 PRODUKTRESUMÉ for Questran, pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder (2care4 ApS) 0. D.SP.NR. 2922 1. LÆGEMIDLETS NAVN Questran. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Colestyramin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 1. juli 2011 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 9. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 0. D.SP.NR 08324 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Uniferon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sibelium, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Sibelium, filmovertrukne tabletter 6. juli 2015 PRODUKTRESUMÉ for Sibelium, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 6544 1. LÆGEMIDLETS NAVN Sibelium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Flunarizin 10 mg som flunarizinhydrochlorid. Hjælpestof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 10. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 0. D.SP.NR. 2900 1. LÆGEMIDLETS NAVN Bricanyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Terbutalinsulfat

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Indivina 1 mg/2,5 mg tabletter Indivina 1 mg/5 mg tabletter Indivina 2 mg/5 mg tabletter

Indlægsseddel: Information til brugeren Indivina 1 mg/2,5 mg tabletter Indivina 1 mg/5 mg tabletter Indivina 2 mg/5 mg tabletter Indlægsseddel: Information til brugeren Indivina 1 mg/2,5 mg tabletter Indivina 1 mg/5 mg tabletter Indivina 2 mg/5 mg tabletter estradiolvalerat/medroxyprogesteronacetat Læs denne indlægsseddel grundigt,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. ellaone 30 mg tablet Ulipristalacetat

Indlægsseddel: Information til brugeren. ellaone 30 mg tablet Ulipristalacetat B. INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren ellaone 30 mg tablet Ulipristalacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sofradex, øjen- og øredråber, opløsning (2care4)

PRODUKTRESUMÉ. for. Sofradex, øjen- og øredråber, opløsning (2care4) 28. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Sofradex, øjen- og øredråber, opløsning (2care4) 0. D.SP.NR. 2508 1. LÆGEMIDLETS NAVN Sofradex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dexamethason 0,5 mg/ml som

Læs mere

Mini-Pe 0,35 mg Tabletter norethisteron

Mini-Pe 0,35 mg Tabletter norethisteron INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mini-Pe 0,35 mg Tabletter norethisteron Læs indlægssedlen grundigt, inden De begynder at tage medicinen - Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Malonetta, overtrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Malonetta, overtrukne tabletter 13. februar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Malonetta, overtrukne tabletter 0. D.SP.NR. 21055 1. LÆGEMIDLETS NAVN Malonetta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tabletterne indeholder: 150 mikrogram levonorgestrel

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bemærk: Disse ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referralproceduren. Præparatoplysningerne

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aurovet, oralt pulver 0. D.SP.NR 24814 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Aurovet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Chlortetracyclin (som chlortetracyclinhydrochlorid)

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 6. juni 2012 PRODUKTRESUMÉ for Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Calmigen 300 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 270 mg ekstrakt (som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ellaone 30 mg tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

Bilag III. Produktresume, etikettering og indlægsseddel

Bilag III. Produktresume, etikettering og indlægsseddel Bilag III Produktresume, etikettering og indlægsseddel 11 PRODUKTRESUME 12 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lægemidler, der indeholder tranexamsyre [Se bilag I - Udfyldes nationalt] 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN INCURIN 1 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: estriol 1 mg/tablet Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat Produktinformation for Prostivas (Alprostadil) Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 04 17 31 Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Pakningsstørrelse 5 x 1 ml Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Anastrella, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Anastrella, filmovertrukne tabletter PRODUKTRESUMÉ for Anastrella, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 28459 1. LÆGEMIDLETS NAVN Anastrella 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder levonorgestrel 150 mikrogram og ethinylestradiol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Provera, tabletter 5 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Provera, tabletter 5 mg 14. juli 2016 PRODUKTRESUMÉ for Provera, tabletter 5 mg 0. D.SP.NR. 2627 1. LÆGEMIDLETS NAVN Provera 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Medroxyprogesteronacetat 5 mg Alle hjælpestoffer er anført

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Bilag I. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

Bilag I. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne 1 Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 0. D.SP.NR 22642 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pracetam Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt som en enkelt dosis. Dosis kan om nødvendigt øges op til 40 mg dagligt afhængig af individuelt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup 21. juni 2011 PRODUKTRESUMÉ for Urilin, syrup 0. D.SP.NR 27072 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Urilin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Phenylpropanolamin 40,29 mg (svarende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning 4. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Kelactin Vet., oral opløsning 0. D.SP.NR 27896 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Kelactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af produktet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere