kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid"

Transkript

1 AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og Maja Pedersen MAPP/Aarhus Universitet DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid

2 HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE INDHOLD Baggrund og formål med undersøgelsen... 3 Undersøgelsesdesign... 4 Virksomhedernes ressourcer... 6 Distributions- og salgskanaler Udfordringer og muligheder Konklusion... 15

3 BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Indeværende rapport redegør for den kvantitative undersøgelse som Capnova, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet har gennemført med det formål at undersøge hvorfor nogle vokser og andre ikke, samt undersøge hvilke udfordringer oplever i forhold til vækst. Udgangspunktet for denne rapport er den forudgående kvalitative undersøgelse, som havde til formål at undersøge regionale fødevareproducenters erfaringer med at øge afsætningen. Den kvalitative undersøgelse peger blandt andet på, at det er vigtigt for regionale fødevareproducenter, at deres produkter er af høj kvalitet (ofte økologisk) og at de har en bæredygtig produktion. Dog er det ikke alle regionale fødevarevirksomheder, der har ambitioner eller et ønske om at vokse. Nogle producenter frygter således, at vækst kan have negative konsekvenser for kvaliteten af deres produkter. I forbindelse med vækst udtrykte nogle af de undersøgte fødevareproducenter endvidere en bekymring for, at de kan miste overblikket og kontrollen over deres virksomhed. Den kvalitative undersøgelse beskriver ligeledes, at mange af fødevareproducenterne mener, at deres største forretningsmæssige udfordringer er forbundet med produktudvikling, distribution samt opbygning af salgskanaler. Ved valg af salgskanaler opstår bl.a. spørgsmålet om produkternes karakteristiske egenskaber matcher de traditionelle salgskanaler eller hvorvidt alternative salgskanaler er et bedre match. Endelig gav flere af de undersøgte regionale fødevareproducenter udtryk for, at de oplever ressourcemæssige udfordringer. Disse udfordringer vedrører hovedsageligt at virksomhederne ikke altid oplever at besidde den nødvendige produktionsmæssige viden, mangle den rette arbejdskraft, ikke at have de nødvendige kompetencer til rådighed samt at de havde stærkt begrænsede finansielle ressourcer. Disse kvalitative undersøgelsesresultater danner således fundamentet for indeværende kvantitative undersøgelse.

4 HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE UNDERSØGELSESDESIGN 4 UNDERSØGELSESDESIGN Til den kvantitative undersøgelse af hvorfor små og mellemstore vokser, er der udarbejdet et spørgeskema. Dette spørgeskema afdækker en række overordnede emner Forinden selve dataindsamlingen er der blevet udarbejdet en liste over mulige respondenter. Denne stikprøveramme har været udgangspunktet for kontakten med fødevareproducenterne. Det er udelukkende ledere/ejere af mikrovirksomheder, små og mellemstore regionale fødevarevirksomheder, er mindre virksomheder. Det er derfor interessant at sammenligne og undersøge hvad der har indvirkning på, om mikro Det er udelukkende ledere/ejere af mikrovirksomheder, små og mellemstore, som er blevet bedt om at deltage i undersøgelsen som (1) virksomhedens ressourcer, (2) salgskanaler/distribution, (3) udfordringer og muligheder i forhold til vækst og (4) virksomhedernes resultater og forventninger. Formålet med at indsamle viden vedrørende disse emner er, at kortlægge hvad der forklarer, hvorfor nogle vokser, mens andre ikke gør. Undersøgelsen bidrager dermed med en viden om de problemstillinger og udfordringer den kvalitative undersøgelse peger på, at regionale fødevareproducenter oplever i forbindelse med vækst. som er blevet bedt om at deltage i undersøgelsen. I overensstemmelse med den gængse EU-klassifikation kategoriseres der har mindre end 11 ansatte i undersøgelsen som mikrovirksomheder, virksomheder med fra 11 til 50 ansatte anses som små virksomheder og regionale fødevareproducenter med fra 51 til 250 ansatte kategoriseres som mellemstore virksomheder. I forhold til undersøgelsens problemstilling er det interessant at sammenligne mikro-, små og mellemstore virksomheder, fordi regionale fødevarevirksomheder oftest og små fødevarevirksomheder udvikler sig til mellemstore virksomheder. Indsamlingen af data er foretaget ved at kontakte de regionale fødevarevirksomheder i stikprøverammen telefonisk og bede dem besvare de forskellige spørgsmål i spørgeskemaet. Selve dataindsamlingen er gennemført af markedsanalysevirksomheden Wilke 1 og fandt sted i juni I alt blev 380 regionale fødevareproducenter kontaktet telefonisk og spurgt om de ønskede at deltage i undersøgelsen. Af disse 380 virksomheder har 125 regionale fødevareproducenter sagt ja til at deltage at deltage i undersøgelsen, 69 virksomheder er blevet frascreenet og 96 virksomheder har ikke ønsket at deltage. Derudover har det ikke været muligt at få kontakt til i alt 90 virksomheder i stikprøverammen. Med 125 respondenter ud af en stikprøveramme på 380, svarer dette til en gennemførelsesprocent på 40,2 procent. 1

5 UNDERSØGELSESDESIGN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 5 Unde desi gn rsøg else

6 HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERNES 6 RESSOURCER VIRKSOMHEDERNES RESSOURCER I analysen af de s ressourcer og hvorvidt ressourcerne har indflydelse på virksomhedernes vækstpotentiale, har vi valgt at måle fem forskellige faktorer: (1) produktionsapparat, (2) finansiel kapital, (3) menneskelig kapital, (4) social/netværk og (5) forandringsparathed. Hvorvidt disse ressourcer har indflydelse på om virksomhederne vokser er illustreret i Figur 1. Figur 1: Virksomhedens ressourcers indflydelse på vækst i omsætningen Finansiel kapital Fleksibelt prod. apparat Human kapital.235** n.s. n.s. Netværk.318** Vækst i omsætning Forandringsparathed.183**.270** Vores undersøgelse viser, at vækstpotentialet i regionale fødevarevirksomheder er afhængig af om virksomheden har et fleksibelt produktionsapparat, er forandringsparate og hvorvidt virksomheden har et netværk, som de kan trække på. Som illustreret i Figur 1 har virksomhedens netværk i særlig grad betydning for virksomhedernes vækstmuligheder. Derimod viser vores undersøgelse at human kapital og finansiel kapital ikke har nogen signifikant indflydelse på væksten. Størrelse Alder -.295** n.s.= not significant * = significant at.10 ** = significant at.05 Vores undersøgelse viser, at vækstpotentialet i regionale fødevarevirksomheder er afhængig af om virksomheden har et fl eksibelt produktionsapparat, er forandringsparate og hvorvidt virksomheden har et netværk, som de kan trække på.

7 VIRKSOMHEDERNES RESSOURCER HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 7 Virksomhedens størrelse og alder har også indflydelse på vækstpotentialet. Vores undersøgelse viser at jo større virksomheden er målt på antallet af medarbejdere, jo større er virksomhedens vækstpotentiale. Ligeledes viser vores undersøgelse en sammenhæng mellem virksomhedens alder og vækst, hvor vækstpotentialet er målt ved omsætning og økonomiske resultater. Som illustreret i Figur 2 er der en U- formet sammenhæng mellem alder og vækstpotentiale. For virksomheder grundlagt i 1951 eller senere gælder, at jo yngre virksomheden er, jo større er vækstpotentialet. For virksomheder grundlagt før 1951 gælder omvendt den sammenhæng, at ældre virksomheder har størst vækstpotentiale. Dette skal dog tages med det forbehold, at antallet af deltagende virksomheder grundlagt før 1951 er ret lille. Figur 2: Virksomhedernes vækstpotentiale og etableringsår 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4, Som nævnt ovenfor har virksomhedernes netværk særlig betydning for vækstpotentialet og vi har derfor set nærmere på hvilke situationer de regionale fødevarevirksomheder anvender deres netværk i. Mere specifikt har vi undersøgt dette ved at nævne en række situationer, hvor man kan have behov for at trække på sit netværk (fx ved udvikling af et nyt produkt eller strategi). Vi har så bedt respondenter vurdere på en skala fra 1 (helt uenig) til 7 (helt enig) i hvilken grad de selv mener, at de kan trække på deres netværk i de forskellige situationer. I hvilken grad de regionale fødevareprocenter vurderer, at de har mulighed for at trække på deres netværk i forskellige situationer er vist i Tabel 2. Tabel 2: Mulighed for at trække på netværk (procent) Uenig (1-3) Neutral (4) Enig (5-7) Ved ikke Udvikle et nyt produkt 16,2 17,9 64,1 1,7 Problemer i produktionen 22,2 14,5 63,3 0,0 Markedsføre produkter 27,3 15,4 57,3 0,0 Distribution 26,5 10,3 61,6 1,7 Strategiudvikling 30,7 17,9 50,4 0,9 Internationalisering/eksport 35,1 18,8 30,7 15,4

8 HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERNES 8 RESSOURCER Et flertal af de regionale fødevareproducenter mener, at de har et netværk de kan trække på, når de skal udvikle et nyt produkt eller hvis de oplever, at de har problemer i deres produktion. Ligeledes oplever et flertal af de regionale fødevareproducenter også, at de har mulighed for at trække på deres netværk, når de skal markedsføre og distribuere deres produkter. Omkring halvdelen af producenterne svarer, at de har mulighed for at trække på deres netværk i forbindelse med strategiudvikling. Vores undersøgelse indikerer at regionale fødevareproducenter oplever de største udfordringer med at kunne trække på relevante personer eller virksomheder i deres netværk i forbindelse med internationalisering/eksport. Det ses både ved den lave andel af respondenterne, som oplever at de kan trække på deres netværk (30,7%) i forhold til internationalisering og eksport, og på at den relativt store andel af personer, som har svaret ved ikke på dette spørgsmål. Respondenternes har haft mulighed for at svare ved ikke til de enkelte netværksspørgsmål. I forbindelse med internationalisering/eksport har 15,4 procent af respondenterne har sat kryds ved ved ikke mens ved ikke - andelen det ved de resterende spørgsmål er meget lille (under 1,7 procent). Overordnet kan det konkluderes, at en stor andel af de regionale fødevarevirksomheder vurderer, at de har mulighed for at trække på deres netværk i forskellige situationer. Dette vidner samtidigt om, at de i stor grad har adopteret netværkstankegangen og tydeligt ser værdien af at deres virksomhed har et velfungerende netværk, som virksomheden kan trække på. Ser vi nærmere på hvorvidt der er en forskel i virksomhedernes anvendelse af deres ressourcer afhængig af om virksomhedernes størrelse kan vi ud fra vores data konkludere, at mellemstore regionale virksomheder sammenlignet med små regionale fødevarevirksomheder, har flere økonomiske ressourcer eller adgang til samme og har typisk også et mere moderne produktionsapparat. Ligeledes har de mellemstore regionale fødevarevirksomheder også adgang til mere markeds- og salgsrelateret viden, og endelig har de mellemstore virksomheder også typisk et bedre netværk de kan trække på i forhold distribution og strategi.

9 VIRKSOMHEDERNES RESSOURCER HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 9

10 HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE DISTRIBUTIONS- OG 10 SALGSKANALER DISTRIBUTIONS- OG SALGSKANALER I vores undersøgelse har vi også set på hvilke distributions- og salgskanaler regionale fødevarevirksomheder afsætter deres produkter igennem, og hvilke udfordringer de har i denne forbindelse. Vi har undersøgt hvilke salgskanaler de på nuværende tidspunkt anvender, dette bl.a. for at undersøge hvorvidt der er et uudnyttet potentiale indenfor nogle af salgskanalerne. I Tabel 3 er det angivet hvor stor en procentdel af virksomhederne der anvender de respektive salgskanaler og hvilke de vurderer, er deres to vigtigste salgskanaler. Bemærk, at det har været muligt for respondenterne at angive, at de anvender flere forskellige typer af slagskanaler, samt at angive de to salgskanaler de vurderer som vigtigst. Tabel 3: Procentvis anvendelse af salgskanaler & vigtigste salgskanaler (procent) Anvendt som Distributionskanal (i procent) En af de to vigtigste distributionskanaler (i procent) Detailkæde 58,4 47,2 Grossister 59,2 40,0 Gårdbutik 44,0 19,2 Restaurant/kantiner 47,2 16,8 Samhandel 27,2 5,6 Internetsalg 30,4 12,8 Markedssalg 28,0 8,8 Institutioner 31,2 4,8

11 DISTRIBUTIONS- OG SALGSKANALER HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 11 Overordnet anvender små og mellemstore mange forskellige typer af salgskanaler (jf. midterste kolonne i Tabel 3). Næsten 60% af de regionale fødevareproducenter anvender de traditionelle, nemlig detailkæder og grossister. Ligeledes viser vores undersøgelse, at næsten halvdelen af de deltagende regionale fødevareproducenter sælger deres produkter til restauranter/kantiner og via egen ellers andres gårdbutikker. Samtidigt sælger knapt en tredjedel af de regionale fødevareproducenter deres produkter via samhandel, internetsalg, markedssalg og til institutioner. Givet den megen snak der er om at finde alternative distributions- og afsætningskanaler for regionale fødevarer blandt fødevareproducenterne og i medierne er det iøjnefaldende, at næsten halvdelen af vores respondenter vurderer, at detailkæder og grossister er én af deres to vigtigste salgskanaler. En væsentlig lavere procentdel mener, at gårdbutikker og restauranter/kantiner er deres vigtigste salgskanaler. Tabel 3 vidner således om, at samhandel, internetsalg, markedssalg og salg til institutioner blot er supplerende salgskanaler for de fleste regionale fødevareproducenter. Den store volumen sikres af detailkæder og grossister. Kigger vi nærmere på, om der er forskel i valg af salgskanaler, salg til forskellige grupper af kunder og den fysiske distribution af produkterne afhængig af virksomhedernes størrelse, er det interessant, at især mellemstore sælger deres produkter igennem flere forskellige salgskanaler og ofte også til forskellige grupper af kunder. Ligeledes er det især kendetegnende for mellemstore, at de typisk har valgt at udliciterer deres distribution. Mikrovirksomhederne står derimod i højere grad selv for den fysiske distribution af produkterne og har typisk mange små kunder. Ligeledes er det vigtigere for mikrovirksomhederne at deres produkter positioneres som produkter med en lokal forankring og de er også i højere grad fokuseret på kvaliteten i deres produkter. Mikrovirksomhedernes fremstiller typisk deres produkter i en mindre skala, hvilket gør det vanskeligere for dem at opnå stordriftsfordele og konkurrere på prisen. Hvilke salgskanaler de regionale fødevarevirksomheders har valgt at anvende har naturligvis betydning for den afhængighed og det magtforhold der hersker mellem producenterne og kunden. I vores undersøgelse er der en tendens til, at små og mellemstore regionale fødevarevirksomheder er mere afhængige af nogle få kunder end det er tilfældet for mikrovirksomhederne. Derimod oplever mellemstore i højere grad, at deres kunder forsøger at påvirke deres måde at drive forretning på, hvilket dog ikke nødvendigvis er negativt. Det kan også være udtryk for, at kunderne er interesseret i at de regionale fødevareproducenter de handler med udvikler sig og bliver endnu mere attraktive leverandører og samarbejdspartnere.

12 HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE UDFORDRINGER OG 12 MULIGHEDER UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I forhold til af virksomhedernes vækstpotentiale viser vores undersøgelse at mellemstore i højere grad har et mål om at vokse sig væsentligt større, mens det for respondenterne fra mikrovirksomheder er vigtigere, at de bibeholder overblik og kontrol over alle de aktiviteter der finder sted i virksomheden. Det er også vigtigere for mikrovirksomhederne, at de har muligheder for at vokse på egne præmisser, jf. Tabel 4. Tabel 4: Kontrol og autonomi (gennemsnit på en skala fra 1-7) Bevare det fulde ejerskab Involveret i alle aktiviteter Vokse på egne præmisser Alle virksomheder Mikro virksomheder (<11) Små virksomheder (11-50) Mellemstore virksomheder (<250) 5,26 5,53 4,69 5,14 4,86 5,14 4,80 4,00 5,35 5,71 5,00 4,64 Vi har også undersøgt på hvilke markeder og via hvilke salgskanaler de regionale fødevareproducenter ser mulighed for vækst. Her er det interessant, at de regionale fødevareproducenter især mener, at der er potentiale for vækst i detailhandlen, ved eksport samt i catering og restaurantbranchen (se Tabel 5). Tabel 5: Hvor respondenterne ser muligheder for vækst (procent) Uenig (1-3) Neutral (4) Enig (5-7) Ved ikke Detailhandelen 28,2 6,8 64,2 0,9 Offentlige institutioner 46,2 10,3 42,7 0,9 Eksport 36,8 6,8 54,7 1,7 E-handel 48,7 5,1 46,2 0,0 Catering og restaurant 32,5 12,0 55,5 0,0 Direkte salg til privatkunder 48,7 4,3 47,0 0,0 Andre markeder 25,7 3,4 17,1 53,8

13 UDFORDRINGER OG MULIGHEDER HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 13 Det skal dog understreges at respondenternes ved denne spørgsmålsgruppe igen har haft mulighed ved at svare ved ikke og at hele 53,8 procent af respondenterne har sat kryds ved ved ikke i forbindelse med vækst på andre markeder. Ved de resterende spørgsmål er ved ikke procentdelen meget lille (under 1,7 procent). Ser vi nærmere på hvorvidt der er forskel i hvilke markeder og salgskanaler producenterne vurderer at der er potentiale for vækst, mener især de mellemstore at der er potentiale for vækst ved at begynde og/eller udvide deres eksport og/eller trænge ind på andre markeder. Mens mikrovirksomhederne i højere grad ser mulighed for vækst ved at øge det direkte salg til privatkunder. Grundet undersøgelsens fokus på vækst og hvordan de regionale fødevarevirksomheder kan vokse, har vi også haft interesse i at undersøge indenfor hvilke områder de regionale fødevareproducenter især mener, at de har kompetencebehov hvis de skal kunne vokse (se Tabel 6). Tabel 6: Kompetencebehov ved vækst og virksomhedernes størrelse (procent) Alle virksomheder Mikro virksomheder (<11) Små virksomheder (11-50) Mellemstore virksomheder (<250) Produktudvikling 3,28 3,42 3,03 3,14 Salg 3,81 3,86 3,87 3,55 Produktion 3,30 3,23 3,37 3,46 Markedsføring 3,90 3,94 4,00 3,59 Internationalisering/eksport 3,70 3,74 3,66 3,67 Ensartet kvalitet 3,04 3,21 2,50 3,23 Fysisk distribution** 3,02 3,42 2,43 2,50 Lovgivning og regler 4,34 4,63 4,07 3,77

14 HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE UDFORDRINGER OG 14 MULIGHEDER Som illustreret i Tabel 6 har alle tre størrelser af virksomheder i forbindelse med vækst overordnet brug for kompetencer indenfor salg, markedsføring, internationalisering/eksport og i særdeleshed i forbindelse med lovgivning og regler. Samme tendens er tydelig når vi ser nærmere på hver enkelt af de tre virksomhedsstørrelser. Ønskes det derfor at skabe vækst i de, er det derfor vigtig at være opmærksom på netop disse områder og evt. igangsætte initiativer der kan afhjælpe producenterne præcist med de udfordringer de står overfor indenfor de respektive områder. Vi har også undersøgt hvordan de regionale fødevareproducenter mener, at deres ressourcer skal anvendes, hvis de ønsker at nå deres vækstmål. I den forbindelse er det tydeligt at producenterne især mener, at deres ressourcer skal anvendes til at differentiere deres produkter fra konkurrenterne, salg, opbygge relationer til nye samarbejdspartnere, udvikle deres virksomhed og uddanne deres medarbejdere (se Tabel 7). Tabel 7: Ressourceanvendelse i forbindelse med vækst (procent) Uenig (1-3) Neutral (4) Enig (5-7) Differentiere produkterne 8,6 6,8 82,9 Låne penge 36,8 8,5 52,9 Udvide kølefaciliteter 53,0 7,7 35,9 Rekruttere medarbejdere 34,2 14,5 50,3 Etablerer nye distributionskanaler 35,1 17,9 46,1 Flere ressourcer på salg 19,7 18,8 60,7 Nye samarbejdspartnere 12,8 12,0 74,3 Tid til at udvikle virksomheden 8,5 7,7 82,9 Videreuddannelse 25,6 15,4 56,4 Ser vi nærmere på om der er forskel i hvordan ressourcerne skal anvendes afhængig af virksomhedernes størrelse, peger vores data på at mikrovirksomhederne i større grad mangler kompetencer til at etablere nye distributionskanaler. Hvorimod de mellemstore tillægger det større betydning at kunne rekruttere de rigtige medarbejdere og mulighed for at videreuddanne deres medarbejdere.

15 KONKLUSION HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 15 KONKLUSION I undersøgelsen af hvorfor regionale fødevarevirksomheder vokser, kan vi konkludere at virksomhedernes størrelse og alder har indflydelse på vækstpotentialet. Vores undersøgelse viser, at jo større virksomheden er (målt på antallet af medarbejdere), jo større er virksomhedens vækstmuligheder og jo yngre virksomheden er, jo større er vækstpotentialet. I vores undersøgelse er det endvidere tydeligt, at de mellemstore typisk har flere ressourcer og et mere moderne produktionsapparat. Samtidigt har de mellemstore regionale fødevarevirksomheder mere markeds- og salgsrelateret viden, og et bedre netværk når det kommer til distribution og strategi. Ligeledes sælger de mellemstore regionale virksomheder i større omfang gennem flere salgskanaler og sælger derfor i større grad forskellige grupper af kunder. Der er en tendens til at de mellemstore er mere afhængige af nogle få kunder, hvorfor de mellemstore også i højere grad oplever, at deres kunder forsøger at påvirke deres måde at drive forretning. Mellemstore tillægger det større betydning, at kunne rekruttere de rigtige medarbejdere og at kunne finde tid til videreuddannelse af deres medarbejdere. De mellemstore virksomheder kan også bedre se mulighed i at eksport og opbygge nye markeder og har i højere grad et mål om at vokse sig større. Ser vi derimod på mikro og de små viser vores undersøgelse, at de typisk har mange små kunder og i højere grad selv står for den fysiske distribution af produkterne. Især mikrovirksomhederne udtrykker i forbindelse med vækst, et behov for ressourcer til distributionen. For mikro og de små er det vigtigere, at deres produkter har en lokal forankring, omvendt fremstilles deres produkter oftere i mindre omfang, hvor salgsargumentet ofte er en højere kvalitet fremfor en lavere pris. Når det kommer til hvilke muligheder mikro og de små regionale fødevarevirksomhederne ser i forhold til vækst, er det igen fremtrædende at virksomhederne især ser mulighed for at øge salget til privatkunder. I forhold til vækst er det i særdeleshed vigtig for mikro og de små fødevarevirksomheder at de fortsat kan være involveret i alle aktiviteter i virksomheden og at de samtidigt med kan vokse på egne præmisser.

16 Aarhus universitet Nordre Ringgade Aarhus c 16 Tlf.: HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE AFSNITSNAVN

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK. En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland

PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK. En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland Glenda Napier og Henrik Bjerregaard, REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 6 9 11 17 20

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere