kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid"

Transkript

1 AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og Maja Pedersen MAPP/Aarhus Universitet DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid

2 HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE INDHOLD Baggrund og formål med undersøgelsen... 3 Undersøgelsesdesign... 4 Virksomhedernes ressourcer... 6 Distributions- og salgskanaler Udfordringer og muligheder Konklusion... 15

3 BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Indeværende rapport redegør for den kvantitative undersøgelse som Capnova, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet har gennemført med det formål at undersøge hvorfor nogle vokser og andre ikke, samt undersøge hvilke udfordringer oplever i forhold til vækst. Udgangspunktet for denne rapport er den forudgående kvalitative undersøgelse, som havde til formål at undersøge regionale fødevareproducenters erfaringer med at øge afsætningen. Den kvalitative undersøgelse peger blandt andet på, at det er vigtigt for regionale fødevareproducenter, at deres produkter er af høj kvalitet (ofte økologisk) og at de har en bæredygtig produktion. Dog er det ikke alle regionale fødevarevirksomheder, der har ambitioner eller et ønske om at vokse. Nogle producenter frygter således, at vækst kan have negative konsekvenser for kvaliteten af deres produkter. I forbindelse med vækst udtrykte nogle af de undersøgte fødevareproducenter endvidere en bekymring for, at de kan miste overblikket og kontrollen over deres virksomhed. Den kvalitative undersøgelse beskriver ligeledes, at mange af fødevareproducenterne mener, at deres største forretningsmæssige udfordringer er forbundet med produktudvikling, distribution samt opbygning af salgskanaler. Ved valg af salgskanaler opstår bl.a. spørgsmålet om produkternes karakteristiske egenskaber matcher de traditionelle salgskanaler eller hvorvidt alternative salgskanaler er et bedre match. Endelig gav flere af de undersøgte regionale fødevareproducenter udtryk for, at de oplever ressourcemæssige udfordringer. Disse udfordringer vedrører hovedsageligt at virksomhederne ikke altid oplever at besidde den nødvendige produktionsmæssige viden, mangle den rette arbejdskraft, ikke at have de nødvendige kompetencer til rådighed samt at de havde stærkt begrænsede finansielle ressourcer. Disse kvalitative undersøgelsesresultater danner således fundamentet for indeværende kvantitative undersøgelse.

4 HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE UNDERSØGELSESDESIGN 4 UNDERSØGELSESDESIGN Til den kvantitative undersøgelse af hvorfor små og mellemstore vokser, er der udarbejdet et spørgeskema. Dette spørgeskema afdækker en række overordnede emner Forinden selve dataindsamlingen er der blevet udarbejdet en liste over mulige respondenter. Denne stikprøveramme har været udgangspunktet for kontakten med fødevareproducenterne. Det er udelukkende ledere/ejere af mikrovirksomheder, små og mellemstore regionale fødevarevirksomheder, er mindre virksomheder. Det er derfor interessant at sammenligne og undersøge hvad der har indvirkning på, om mikro Det er udelukkende ledere/ejere af mikrovirksomheder, små og mellemstore, som er blevet bedt om at deltage i undersøgelsen som (1) virksomhedens ressourcer, (2) salgskanaler/distribution, (3) udfordringer og muligheder i forhold til vækst og (4) virksomhedernes resultater og forventninger. Formålet med at indsamle viden vedrørende disse emner er, at kortlægge hvad der forklarer, hvorfor nogle vokser, mens andre ikke gør. Undersøgelsen bidrager dermed med en viden om de problemstillinger og udfordringer den kvalitative undersøgelse peger på, at regionale fødevareproducenter oplever i forbindelse med vækst. som er blevet bedt om at deltage i undersøgelsen. I overensstemmelse med den gængse EU-klassifikation kategoriseres der har mindre end 11 ansatte i undersøgelsen som mikrovirksomheder, virksomheder med fra 11 til 50 ansatte anses som små virksomheder og regionale fødevareproducenter med fra 51 til 250 ansatte kategoriseres som mellemstore virksomheder. I forhold til undersøgelsens problemstilling er det interessant at sammenligne mikro-, små og mellemstore virksomheder, fordi regionale fødevarevirksomheder oftest og små fødevarevirksomheder udvikler sig til mellemstore virksomheder. Indsamlingen af data er foretaget ved at kontakte de regionale fødevarevirksomheder i stikprøverammen telefonisk og bede dem besvare de forskellige spørgsmål i spørgeskemaet. Selve dataindsamlingen er gennemført af markedsanalysevirksomheden Wilke 1 og fandt sted i juni I alt blev 380 regionale fødevareproducenter kontaktet telefonisk og spurgt om de ønskede at deltage i undersøgelsen. Af disse 380 virksomheder har 125 regionale fødevareproducenter sagt ja til at deltage at deltage i undersøgelsen, 69 virksomheder er blevet frascreenet og 96 virksomheder har ikke ønsket at deltage. Derudover har det ikke været muligt at få kontakt til i alt 90 virksomheder i stikprøverammen. Med 125 respondenter ud af en stikprøveramme på 380, svarer dette til en gennemførelsesprocent på 40,2 procent. 1

5 UNDERSØGELSESDESIGN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 5 Unde desi gn rsøg else

6 HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERNES 6 RESSOURCER VIRKSOMHEDERNES RESSOURCER I analysen af de s ressourcer og hvorvidt ressourcerne har indflydelse på virksomhedernes vækstpotentiale, har vi valgt at måle fem forskellige faktorer: (1) produktionsapparat, (2) finansiel kapital, (3) menneskelig kapital, (4) social/netværk og (5) forandringsparathed. Hvorvidt disse ressourcer har indflydelse på om virksomhederne vokser er illustreret i Figur 1. Figur 1: Virksomhedens ressourcers indflydelse på vækst i omsætningen Finansiel kapital Fleksibelt prod. apparat Human kapital.235** n.s. n.s. Netværk.318** Vækst i omsætning Forandringsparathed.183**.270** Vores undersøgelse viser, at vækstpotentialet i regionale fødevarevirksomheder er afhængig af om virksomheden har et fleksibelt produktionsapparat, er forandringsparate og hvorvidt virksomheden har et netværk, som de kan trække på. Som illustreret i Figur 1 har virksomhedens netværk i særlig grad betydning for virksomhedernes vækstmuligheder. Derimod viser vores undersøgelse at human kapital og finansiel kapital ikke har nogen signifikant indflydelse på væksten. Størrelse Alder -.295** n.s.= not significant * = significant at.10 ** = significant at.05 Vores undersøgelse viser, at vækstpotentialet i regionale fødevarevirksomheder er afhængig af om virksomheden har et fl eksibelt produktionsapparat, er forandringsparate og hvorvidt virksomheden har et netværk, som de kan trække på.

7 VIRKSOMHEDERNES RESSOURCER HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 7 Virksomhedens størrelse og alder har også indflydelse på vækstpotentialet. Vores undersøgelse viser at jo større virksomheden er målt på antallet af medarbejdere, jo større er virksomhedens vækstpotentiale. Ligeledes viser vores undersøgelse en sammenhæng mellem virksomhedens alder og vækst, hvor vækstpotentialet er målt ved omsætning og økonomiske resultater. Som illustreret i Figur 2 er der en U- formet sammenhæng mellem alder og vækstpotentiale. For virksomheder grundlagt i 1951 eller senere gælder, at jo yngre virksomheden er, jo større er vækstpotentialet. For virksomheder grundlagt før 1951 gælder omvendt den sammenhæng, at ældre virksomheder har størst vækstpotentiale. Dette skal dog tages med det forbehold, at antallet af deltagende virksomheder grundlagt før 1951 er ret lille. Figur 2: Virksomhedernes vækstpotentiale og etableringsår 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4, Som nævnt ovenfor har virksomhedernes netværk særlig betydning for vækstpotentialet og vi har derfor set nærmere på hvilke situationer de regionale fødevarevirksomheder anvender deres netværk i. Mere specifikt har vi undersøgt dette ved at nævne en række situationer, hvor man kan have behov for at trække på sit netværk (fx ved udvikling af et nyt produkt eller strategi). Vi har så bedt respondenter vurdere på en skala fra 1 (helt uenig) til 7 (helt enig) i hvilken grad de selv mener, at de kan trække på deres netværk i de forskellige situationer. I hvilken grad de regionale fødevareprocenter vurderer, at de har mulighed for at trække på deres netværk i forskellige situationer er vist i Tabel 2. Tabel 2: Mulighed for at trække på netværk (procent) Uenig (1-3) Neutral (4) Enig (5-7) Ved ikke Udvikle et nyt produkt 16,2 17,9 64,1 1,7 Problemer i produktionen 22,2 14,5 63,3 0,0 Markedsføre produkter 27,3 15,4 57,3 0,0 Distribution 26,5 10,3 61,6 1,7 Strategiudvikling 30,7 17,9 50,4 0,9 Internationalisering/eksport 35,1 18,8 30,7 15,4

8 HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERNES 8 RESSOURCER Et flertal af de regionale fødevareproducenter mener, at de har et netværk de kan trække på, når de skal udvikle et nyt produkt eller hvis de oplever, at de har problemer i deres produktion. Ligeledes oplever et flertal af de regionale fødevareproducenter også, at de har mulighed for at trække på deres netværk, når de skal markedsføre og distribuere deres produkter. Omkring halvdelen af producenterne svarer, at de har mulighed for at trække på deres netværk i forbindelse med strategiudvikling. Vores undersøgelse indikerer at regionale fødevareproducenter oplever de største udfordringer med at kunne trække på relevante personer eller virksomheder i deres netværk i forbindelse med internationalisering/eksport. Det ses både ved den lave andel af respondenterne, som oplever at de kan trække på deres netværk (30,7%) i forhold til internationalisering og eksport, og på at den relativt store andel af personer, som har svaret ved ikke på dette spørgsmål. Respondenternes har haft mulighed for at svare ved ikke til de enkelte netværksspørgsmål. I forbindelse med internationalisering/eksport har 15,4 procent af respondenterne har sat kryds ved ved ikke mens ved ikke - andelen det ved de resterende spørgsmål er meget lille (under 1,7 procent). Overordnet kan det konkluderes, at en stor andel af de regionale fødevarevirksomheder vurderer, at de har mulighed for at trække på deres netværk i forskellige situationer. Dette vidner samtidigt om, at de i stor grad har adopteret netværkstankegangen og tydeligt ser værdien af at deres virksomhed har et velfungerende netværk, som virksomheden kan trække på. Ser vi nærmere på hvorvidt der er en forskel i virksomhedernes anvendelse af deres ressourcer afhængig af om virksomhedernes størrelse kan vi ud fra vores data konkludere, at mellemstore regionale virksomheder sammenlignet med små regionale fødevarevirksomheder, har flere økonomiske ressourcer eller adgang til samme og har typisk også et mere moderne produktionsapparat. Ligeledes har de mellemstore regionale fødevarevirksomheder også adgang til mere markeds- og salgsrelateret viden, og endelig har de mellemstore virksomheder også typisk et bedre netværk de kan trække på i forhold distribution og strategi.

9 VIRKSOMHEDERNES RESSOURCER HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 9

10 HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE DISTRIBUTIONS- OG 10 SALGSKANALER DISTRIBUTIONS- OG SALGSKANALER I vores undersøgelse har vi også set på hvilke distributions- og salgskanaler regionale fødevarevirksomheder afsætter deres produkter igennem, og hvilke udfordringer de har i denne forbindelse. Vi har undersøgt hvilke salgskanaler de på nuværende tidspunkt anvender, dette bl.a. for at undersøge hvorvidt der er et uudnyttet potentiale indenfor nogle af salgskanalerne. I Tabel 3 er det angivet hvor stor en procentdel af virksomhederne der anvender de respektive salgskanaler og hvilke de vurderer, er deres to vigtigste salgskanaler. Bemærk, at det har været muligt for respondenterne at angive, at de anvender flere forskellige typer af slagskanaler, samt at angive de to salgskanaler de vurderer som vigtigst. Tabel 3: Procentvis anvendelse af salgskanaler & vigtigste salgskanaler (procent) Anvendt som Distributionskanal (i procent) En af de to vigtigste distributionskanaler (i procent) Detailkæde 58,4 47,2 Grossister 59,2 40,0 Gårdbutik 44,0 19,2 Restaurant/kantiner 47,2 16,8 Samhandel 27,2 5,6 Internetsalg 30,4 12,8 Markedssalg 28,0 8,8 Institutioner 31,2 4,8

11 DISTRIBUTIONS- OG SALGSKANALER HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 11 Overordnet anvender små og mellemstore mange forskellige typer af salgskanaler (jf. midterste kolonne i Tabel 3). Næsten 60% af de regionale fødevareproducenter anvender de traditionelle, nemlig detailkæder og grossister. Ligeledes viser vores undersøgelse, at næsten halvdelen af de deltagende regionale fødevareproducenter sælger deres produkter til restauranter/kantiner og via egen ellers andres gårdbutikker. Samtidigt sælger knapt en tredjedel af de regionale fødevareproducenter deres produkter via samhandel, internetsalg, markedssalg og til institutioner. Givet den megen snak der er om at finde alternative distributions- og afsætningskanaler for regionale fødevarer blandt fødevareproducenterne og i medierne er det iøjnefaldende, at næsten halvdelen af vores respondenter vurderer, at detailkæder og grossister er én af deres to vigtigste salgskanaler. En væsentlig lavere procentdel mener, at gårdbutikker og restauranter/kantiner er deres vigtigste salgskanaler. Tabel 3 vidner således om, at samhandel, internetsalg, markedssalg og salg til institutioner blot er supplerende salgskanaler for de fleste regionale fødevareproducenter. Den store volumen sikres af detailkæder og grossister. Kigger vi nærmere på, om der er forskel i valg af salgskanaler, salg til forskellige grupper af kunder og den fysiske distribution af produkterne afhængig af virksomhedernes størrelse, er det interessant, at især mellemstore sælger deres produkter igennem flere forskellige salgskanaler og ofte også til forskellige grupper af kunder. Ligeledes er det især kendetegnende for mellemstore, at de typisk har valgt at udliciterer deres distribution. Mikrovirksomhederne står derimod i højere grad selv for den fysiske distribution af produkterne og har typisk mange små kunder. Ligeledes er det vigtigere for mikrovirksomhederne at deres produkter positioneres som produkter med en lokal forankring og de er også i højere grad fokuseret på kvaliteten i deres produkter. Mikrovirksomhedernes fremstiller typisk deres produkter i en mindre skala, hvilket gør det vanskeligere for dem at opnå stordriftsfordele og konkurrere på prisen. Hvilke salgskanaler de regionale fødevarevirksomheders har valgt at anvende har naturligvis betydning for den afhængighed og det magtforhold der hersker mellem producenterne og kunden. I vores undersøgelse er der en tendens til, at små og mellemstore regionale fødevarevirksomheder er mere afhængige af nogle få kunder end det er tilfældet for mikrovirksomhederne. Derimod oplever mellemstore i højere grad, at deres kunder forsøger at påvirke deres måde at drive forretning på, hvilket dog ikke nødvendigvis er negativt. Det kan også være udtryk for, at kunderne er interesseret i at de regionale fødevareproducenter de handler med udvikler sig og bliver endnu mere attraktive leverandører og samarbejdspartnere.

12 HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE UDFORDRINGER OG 12 MULIGHEDER UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I forhold til af virksomhedernes vækstpotentiale viser vores undersøgelse at mellemstore i højere grad har et mål om at vokse sig væsentligt større, mens det for respondenterne fra mikrovirksomheder er vigtigere, at de bibeholder overblik og kontrol over alle de aktiviteter der finder sted i virksomheden. Det er også vigtigere for mikrovirksomhederne, at de har muligheder for at vokse på egne præmisser, jf. Tabel 4. Tabel 4: Kontrol og autonomi (gennemsnit på en skala fra 1-7) Bevare det fulde ejerskab Involveret i alle aktiviteter Vokse på egne præmisser Alle virksomheder Mikro virksomheder (<11) Små virksomheder (11-50) Mellemstore virksomheder (<250) 5,26 5,53 4,69 5,14 4,86 5,14 4,80 4,00 5,35 5,71 5,00 4,64 Vi har også undersøgt på hvilke markeder og via hvilke salgskanaler de regionale fødevareproducenter ser mulighed for vækst. Her er det interessant, at de regionale fødevareproducenter især mener, at der er potentiale for vækst i detailhandlen, ved eksport samt i catering og restaurantbranchen (se Tabel 5). Tabel 5: Hvor respondenterne ser muligheder for vækst (procent) Uenig (1-3) Neutral (4) Enig (5-7) Ved ikke Detailhandelen 28,2 6,8 64,2 0,9 Offentlige institutioner 46,2 10,3 42,7 0,9 Eksport 36,8 6,8 54,7 1,7 E-handel 48,7 5,1 46,2 0,0 Catering og restaurant 32,5 12,0 55,5 0,0 Direkte salg til privatkunder 48,7 4,3 47,0 0,0 Andre markeder 25,7 3,4 17,1 53,8

13 UDFORDRINGER OG MULIGHEDER HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 13 Det skal dog understreges at respondenternes ved denne spørgsmålsgruppe igen har haft mulighed ved at svare ved ikke og at hele 53,8 procent af respondenterne har sat kryds ved ved ikke i forbindelse med vækst på andre markeder. Ved de resterende spørgsmål er ved ikke procentdelen meget lille (under 1,7 procent). Ser vi nærmere på hvorvidt der er forskel i hvilke markeder og salgskanaler producenterne vurderer at der er potentiale for vækst, mener især de mellemstore at der er potentiale for vækst ved at begynde og/eller udvide deres eksport og/eller trænge ind på andre markeder. Mens mikrovirksomhederne i højere grad ser mulighed for vækst ved at øge det direkte salg til privatkunder. Grundet undersøgelsens fokus på vækst og hvordan de regionale fødevarevirksomheder kan vokse, har vi også haft interesse i at undersøge indenfor hvilke områder de regionale fødevareproducenter især mener, at de har kompetencebehov hvis de skal kunne vokse (se Tabel 6). Tabel 6: Kompetencebehov ved vækst og virksomhedernes størrelse (procent) Alle virksomheder Mikro virksomheder (<11) Små virksomheder (11-50) Mellemstore virksomheder (<250) Produktudvikling 3,28 3,42 3,03 3,14 Salg 3,81 3,86 3,87 3,55 Produktion 3,30 3,23 3,37 3,46 Markedsføring 3,90 3,94 4,00 3,59 Internationalisering/eksport 3,70 3,74 3,66 3,67 Ensartet kvalitet 3,04 3,21 2,50 3,23 Fysisk distribution** 3,02 3,42 2,43 2,50 Lovgivning og regler 4,34 4,63 4,07 3,77

14 HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE UDFORDRINGER OG 14 MULIGHEDER Som illustreret i Tabel 6 har alle tre størrelser af virksomheder i forbindelse med vækst overordnet brug for kompetencer indenfor salg, markedsføring, internationalisering/eksport og i særdeleshed i forbindelse med lovgivning og regler. Samme tendens er tydelig når vi ser nærmere på hver enkelt af de tre virksomhedsstørrelser. Ønskes det derfor at skabe vækst i de, er det derfor vigtig at være opmærksom på netop disse områder og evt. igangsætte initiativer der kan afhjælpe producenterne præcist med de udfordringer de står overfor indenfor de respektive områder. Vi har også undersøgt hvordan de regionale fødevareproducenter mener, at deres ressourcer skal anvendes, hvis de ønsker at nå deres vækstmål. I den forbindelse er det tydeligt at producenterne især mener, at deres ressourcer skal anvendes til at differentiere deres produkter fra konkurrenterne, salg, opbygge relationer til nye samarbejdspartnere, udvikle deres virksomhed og uddanne deres medarbejdere (se Tabel 7). Tabel 7: Ressourceanvendelse i forbindelse med vækst (procent) Uenig (1-3) Neutral (4) Enig (5-7) Differentiere produkterne 8,6 6,8 82,9 Låne penge 36,8 8,5 52,9 Udvide kølefaciliteter 53,0 7,7 35,9 Rekruttere medarbejdere 34,2 14,5 50,3 Etablerer nye distributionskanaler 35,1 17,9 46,1 Flere ressourcer på salg 19,7 18,8 60,7 Nye samarbejdspartnere 12,8 12,0 74,3 Tid til at udvikle virksomheden 8,5 7,7 82,9 Videreuddannelse 25,6 15,4 56,4 Ser vi nærmere på om der er forskel i hvordan ressourcerne skal anvendes afhængig af virksomhedernes størrelse, peger vores data på at mikrovirksomhederne i større grad mangler kompetencer til at etablere nye distributionskanaler. Hvorimod de mellemstore tillægger det større betydning at kunne rekruttere de rigtige medarbejdere og mulighed for at videreuddanne deres medarbejdere.

15 KONKLUSION HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 15 KONKLUSION I undersøgelsen af hvorfor regionale fødevarevirksomheder vokser, kan vi konkludere at virksomhedernes størrelse og alder har indflydelse på vækstpotentialet. Vores undersøgelse viser, at jo større virksomheden er (målt på antallet af medarbejdere), jo større er virksomhedens vækstmuligheder og jo yngre virksomheden er, jo større er vækstpotentialet. I vores undersøgelse er det endvidere tydeligt, at de mellemstore typisk har flere ressourcer og et mere moderne produktionsapparat. Samtidigt har de mellemstore regionale fødevarevirksomheder mere markeds- og salgsrelateret viden, og et bedre netværk når det kommer til distribution og strategi. Ligeledes sælger de mellemstore regionale virksomheder i større omfang gennem flere salgskanaler og sælger derfor i større grad forskellige grupper af kunder. Der er en tendens til at de mellemstore er mere afhængige af nogle få kunder, hvorfor de mellemstore også i højere grad oplever, at deres kunder forsøger at påvirke deres måde at drive forretning. Mellemstore tillægger det større betydning, at kunne rekruttere de rigtige medarbejdere og at kunne finde tid til videreuddannelse af deres medarbejdere. De mellemstore virksomheder kan også bedre se mulighed i at eksport og opbygge nye markeder og har i højere grad et mål om at vokse sig større. Ser vi derimod på mikro og de små viser vores undersøgelse, at de typisk har mange små kunder og i højere grad selv står for den fysiske distribution af produkterne. Især mikrovirksomhederne udtrykker i forbindelse med vækst, et behov for ressourcer til distributionen. For mikro og de små er det vigtigere, at deres produkter har en lokal forankring, omvendt fremstilles deres produkter oftere i mindre omfang, hvor salgsargumentet ofte er en højere kvalitet fremfor en lavere pris. Når det kommer til hvilke muligheder mikro og de små regionale fødevarevirksomhederne ser i forhold til vækst, er det igen fremtrædende at virksomhederne især ser mulighed for at øge salget til privatkunder. I forhold til vækst er det i særdeleshed vigtig for mikro og de små fødevarevirksomheder at de fortsat kan være involveret i alle aktiviteter i virksomheden og at de samtidigt med kan vokse på egne præmisser.

16 Aarhus universitet Nordre Ringgade Aarhus c 16 Tlf.: HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE AFSNITSNAVN

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter

Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter Udformet af: MAPP ved Aarhus Universitet, FINe ved Aalborg Universitet og CAPNOVA

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fødevarekommunikation. analyse af kommunikationen i småog mellemstore fødevarevirksomheder

Fødevarekommunikation. analyse af kommunikationen i småog mellemstore fødevarevirksomheder Fødevarekommunikation analyse af kommunikationen i småog mellemstore fødevarevirksomheder November 2008 Side 2 af 24 Indholdsfortegnelse BAGGRUND...3 METODE...4 HOVEDKONKLUSIONER...5 VÆKST OG VÆKSTMULIGHEDER...8

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Juni 2014 2 BRUGEN AF ÅRSRAPPORTER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Modtagelse af regeringens kreditpakke ASE har spurgt 825 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder vedrørende deres kreditmuligheder og finansieringsforhold.

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD HVORFOR FOODBOOSTER? Analyser (fx MAPP, Aarhus Universitet, 2014) peger bl.a. på følgende kompetencebehov i forhold

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder.

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Af markedskonsulent Mads Holm Iversen, Dansk Industri Januar 2008 1. Baggrund for survey DI foretog i december måned en

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Onsdag d. 14. april 2010, chefkonsulent Trine Schaldemose, Center for Socialøkonomi Tema På programmet Hvem er Center for Socialøkonomi

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Velkommen til SMV Barometret 2015

Velkommen til SMV Barometret 2015 SMV BAROMETRET 2015 Velkommen til SMV Barometret 2015 SMV Barometret udkommer i 2015 for fjerde år i træk, og vi kan med stolthed konstatere, at analysen på blot få år har udviklet sig til at være et væsentligt

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Virksomheder i klynger

Virksomheder i klynger Virksomheder i klynger Deltagelse, organisering, udbytte og innovation Rapport 2010 Thomas Schøtt, Ph.d., Lektor Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000 Kolding Virksomheder

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Karsten Bove Markedschef Vækstlandbrug Landscentret, Udvikling Salg & Marketing I samarbejde med Aspecto 2009. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

Karsten Bove Markedschef Vækstlandbrug Landscentret, Udvikling Salg & Marketing I samarbejde med Aspecto 2009. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret HELHEDSORIENTERET RISIKOSTYRING Den kvantitative tilfredshedsanalyse Rapportering af resultaterne fra et del-projekt støttet under Promilleafgiftsfonden 2009 nr. 38 vedr. Helhedsorienteret Risikostyring

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

ACE-Notat nr.12, 2006: Vækst og innovation i mindre fremstillingsvirksomheder i Region Aalborg betingelser og barrierer.

ACE-Notat nr.12, 2006: Vækst og innovation i mindre fremstillingsvirksomheder i Region Aalborg betingelser og barrierer. ACE-Notat nr.12, 2006: Vækst og innovation i mindre fremstillingsvirksomheder i Region Aalborg betingelser og barrierer. Af Lektor Jesper Lindgaard Christensen Institut for Erhvervsstudier og ACE 1 Indledning

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild

Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild Eftermiddagens program gennemførtes som en workshop. Deltagerne blev inddelt i 7 grupper. Hver gruppe blev bedt om at formulere ét fælles brændende,

Læs mere

Din kollega er syg! Er du fraværende?

Din kollega er syg! Er du fraværende? Din kollega er syg! Er du fraværende? Rapport December 2005 / februar 2006 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Frederiks Allé 112 B 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Fax: 70 237 228 Seniorprojektleder Allan Falch

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere