kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid"

Transkript

1 AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og Maja Pedersen MAPP/Aarhus Universitet DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid

2 HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE INDHOLD Baggrund og formål med undersøgelsen... 3 Undersøgelsesdesign... 4 Virksomhedernes ressourcer... 6 Distributions- og salgskanaler Udfordringer og muligheder Konklusion... 15

3 BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Indeværende rapport redegør for den kvantitative undersøgelse som Capnova, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet har gennemført med det formål at undersøge hvorfor nogle vokser og andre ikke, samt undersøge hvilke udfordringer oplever i forhold til vækst. Udgangspunktet for denne rapport er den forudgående kvalitative undersøgelse, som havde til formål at undersøge regionale fødevareproducenters erfaringer med at øge afsætningen. Den kvalitative undersøgelse peger blandt andet på, at det er vigtigt for regionale fødevareproducenter, at deres produkter er af høj kvalitet (ofte økologisk) og at de har en bæredygtig produktion. Dog er det ikke alle regionale fødevarevirksomheder, der har ambitioner eller et ønske om at vokse. Nogle producenter frygter således, at vækst kan have negative konsekvenser for kvaliteten af deres produkter. I forbindelse med vækst udtrykte nogle af de undersøgte fødevareproducenter endvidere en bekymring for, at de kan miste overblikket og kontrollen over deres virksomhed. Den kvalitative undersøgelse beskriver ligeledes, at mange af fødevareproducenterne mener, at deres største forretningsmæssige udfordringer er forbundet med produktudvikling, distribution samt opbygning af salgskanaler. Ved valg af salgskanaler opstår bl.a. spørgsmålet om produkternes karakteristiske egenskaber matcher de traditionelle salgskanaler eller hvorvidt alternative salgskanaler er et bedre match. Endelig gav flere af de undersøgte regionale fødevareproducenter udtryk for, at de oplever ressourcemæssige udfordringer. Disse udfordringer vedrører hovedsageligt at virksomhederne ikke altid oplever at besidde den nødvendige produktionsmæssige viden, mangle den rette arbejdskraft, ikke at have de nødvendige kompetencer til rådighed samt at de havde stærkt begrænsede finansielle ressourcer. Disse kvalitative undersøgelsesresultater danner således fundamentet for indeværende kvantitative undersøgelse.

4 HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE UNDERSØGELSESDESIGN 4 UNDERSØGELSESDESIGN Til den kvantitative undersøgelse af hvorfor små og mellemstore vokser, er der udarbejdet et spørgeskema. Dette spørgeskema afdækker en række overordnede emner Forinden selve dataindsamlingen er der blevet udarbejdet en liste over mulige respondenter. Denne stikprøveramme har været udgangspunktet for kontakten med fødevareproducenterne. Det er udelukkende ledere/ejere af mikrovirksomheder, små og mellemstore regionale fødevarevirksomheder, er mindre virksomheder. Det er derfor interessant at sammenligne og undersøge hvad der har indvirkning på, om mikro Det er udelukkende ledere/ejere af mikrovirksomheder, små og mellemstore, som er blevet bedt om at deltage i undersøgelsen som (1) virksomhedens ressourcer, (2) salgskanaler/distribution, (3) udfordringer og muligheder i forhold til vækst og (4) virksomhedernes resultater og forventninger. Formålet med at indsamle viden vedrørende disse emner er, at kortlægge hvad der forklarer, hvorfor nogle vokser, mens andre ikke gør. Undersøgelsen bidrager dermed med en viden om de problemstillinger og udfordringer den kvalitative undersøgelse peger på, at regionale fødevareproducenter oplever i forbindelse med vækst. som er blevet bedt om at deltage i undersøgelsen. I overensstemmelse med den gængse EU-klassifikation kategoriseres der har mindre end 11 ansatte i undersøgelsen som mikrovirksomheder, virksomheder med fra 11 til 50 ansatte anses som små virksomheder og regionale fødevareproducenter med fra 51 til 250 ansatte kategoriseres som mellemstore virksomheder. I forhold til undersøgelsens problemstilling er det interessant at sammenligne mikro-, små og mellemstore virksomheder, fordi regionale fødevarevirksomheder oftest og små fødevarevirksomheder udvikler sig til mellemstore virksomheder. Indsamlingen af data er foretaget ved at kontakte de regionale fødevarevirksomheder i stikprøverammen telefonisk og bede dem besvare de forskellige spørgsmål i spørgeskemaet. Selve dataindsamlingen er gennemført af markedsanalysevirksomheden Wilke 1 og fandt sted i juni I alt blev 380 regionale fødevareproducenter kontaktet telefonisk og spurgt om de ønskede at deltage i undersøgelsen. Af disse 380 virksomheder har 125 regionale fødevareproducenter sagt ja til at deltage at deltage i undersøgelsen, 69 virksomheder er blevet frascreenet og 96 virksomheder har ikke ønsket at deltage. Derudover har det ikke været muligt at få kontakt til i alt 90 virksomheder i stikprøverammen. Med 125 respondenter ud af en stikprøveramme på 380, svarer dette til en gennemførelsesprocent på 40,2 procent. 1

5 UNDERSØGELSESDESIGN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 5 Unde desi gn rsøg else

6 HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERNES 6 RESSOURCER VIRKSOMHEDERNES RESSOURCER I analysen af de s ressourcer og hvorvidt ressourcerne har indflydelse på virksomhedernes vækstpotentiale, har vi valgt at måle fem forskellige faktorer: (1) produktionsapparat, (2) finansiel kapital, (3) menneskelig kapital, (4) social/netværk og (5) forandringsparathed. Hvorvidt disse ressourcer har indflydelse på om virksomhederne vokser er illustreret i Figur 1. Figur 1: Virksomhedens ressourcers indflydelse på vækst i omsætningen Finansiel kapital Fleksibelt prod. apparat Human kapital.235** n.s. n.s. Netværk.318** Vækst i omsætning Forandringsparathed.183**.270** Vores undersøgelse viser, at vækstpotentialet i regionale fødevarevirksomheder er afhængig af om virksomheden har et fleksibelt produktionsapparat, er forandringsparate og hvorvidt virksomheden har et netværk, som de kan trække på. Som illustreret i Figur 1 har virksomhedens netværk i særlig grad betydning for virksomhedernes vækstmuligheder. Derimod viser vores undersøgelse at human kapital og finansiel kapital ikke har nogen signifikant indflydelse på væksten. Størrelse Alder -.295** n.s.= not significant * = significant at.10 ** = significant at.05 Vores undersøgelse viser, at vækstpotentialet i regionale fødevarevirksomheder er afhængig af om virksomheden har et fl eksibelt produktionsapparat, er forandringsparate og hvorvidt virksomheden har et netværk, som de kan trække på.

7 VIRKSOMHEDERNES RESSOURCER HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 7 Virksomhedens størrelse og alder har også indflydelse på vækstpotentialet. Vores undersøgelse viser at jo større virksomheden er målt på antallet af medarbejdere, jo større er virksomhedens vækstpotentiale. Ligeledes viser vores undersøgelse en sammenhæng mellem virksomhedens alder og vækst, hvor vækstpotentialet er målt ved omsætning og økonomiske resultater. Som illustreret i Figur 2 er der en U- formet sammenhæng mellem alder og vækstpotentiale. For virksomheder grundlagt i 1951 eller senere gælder, at jo yngre virksomheden er, jo større er vækstpotentialet. For virksomheder grundlagt før 1951 gælder omvendt den sammenhæng, at ældre virksomheder har størst vækstpotentiale. Dette skal dog tages med det forbehold, at antallet af deltagende virksomheder grundlagt før 1951 er ret lille. Figur 2: Virksomhedernes vækstpotentiale og etableringsår 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4, Som nævnt ovenfor har virksomhedernes netværk særlig betydning for vækstpotentialet og vi har derfor set nærmere på hvilke situationer de regionale fødevarevirksomheder anvender deres netværk i. Mere specifikt har vi undersøgt dette ved at nævne en række situationer, hvor man kan have behov for at trække på sit netværk (fx ved udvikling af et nyt produkt eller strategi). Vi har så bedt respondenter vurdere på en skala fra 1 (helt uenig) til 7 (helt enig) i hvilken grad de selv mener, at de kan trække på deres netværk i de forskellige situationer. I hvilken grad de regionale fødevareprocenter vurderer, at de har mulighed for at trække på deres netværk i forskellige situationer er vist i Tabel 2. Tabel 2: Mulighed for at trække på netværk (procent) Uenig (1-3) Neutral (4) Enig (5-7) Ved ikke Udvikle et nyt produkt 16,2 17,9 64,1 1,7 Problemer i produktionen 22,2 14,5 63,3 0,0 Markedsføre produkter 27,3 15,4 57,3 0,0 Distribution 26,5 10,3 61,6 1,7 Strategiudvikling 30,7 17,9 50,4 0,9 Internationalisering/eksport 35,1 18,8 30,7 15,4

8 HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERNES 8 RESSOURCER Et flertal af de regionale fødevareproducenter mener, at de har et netværk de kan trække på, når de skal udvikle et nyt produkt eller hvis de oplever, at de har problemer i deres produktion. Ligeledes oplever et flertal af de regionale fødevareproducenter også, at de har mulighed for at trække på deres netværk, når de skal markedsføre og distribuere deres produkter. Omkring halvdelen af producenterne svarer, at de har mulighed for at trække på deres netværk i forbindelse med strategiudvikling. Vores undersøgelse indikerer at regionale fødevareproducenter oplever de største udfordringer med at kunne trække på relevante personer eller virksomheder i deres netværk i forbindelse med internationalisering/eksport. Det ses både ved den lave andel af respondenterne, som oplever at de kan trække på deres netværk (30,7%) i forhold til internationalisering og eksport, og på at den relativt store andel af personer, som har svaret ved ikke på dette spørgsmål. Respondenternes har haft mulighed for at svare ved ikke til de enkelte netværksspørgsmål. I forbindelse med internationalisering/eksport har 15,4 procent af respondenterne har sat kryds ved ved ikke mens ved ikke - andelen det ved de resterende spørgsmål er meget lille (under 1,7 procent). Overordnet kan det konkluderes, at en stor andel af de regionale fødevarevirksomheder vurderer, at de har mulighed for at trække på deres netværk i forskellige situationer. Dette vidner samtidigt om, at de i stor grad har adopteret netværkstankegangen og tydeligt ser værdien af at deres virksomhed har et velfungerende netværk, som virksomheden kan trække på. Ser vi nærmere på hvorvidt der er en forskel i virksomhedernes anvendelse af deres ressourcer afhængig af om virksomhedernes størrelse kan vi ud fra vores data konkludere, at mellemstore regionale virksomheder sammenlignet med små regionale fødevarevirksomheder, har flere økonomiske ressourcer eller adgang til samme og har typisk også et mere moderne produktionsapparat. Ligeledes har de mellemstore regionale fødevarevirksomheder også adgang til mere markeds- og salgsrelateret viden, og endelig har de mellemstore virksomheder også typisk et bedre netværk de kan trække på i forhold distribution og strategi.

9 VIRKSOMHEDERNES RESSOURCER HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 9

10 HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE DISTRIBUTIONS- OG 10 SALGSKANALER DISTRIBUTIONS- OG SALGSKANALER I vores undersøgelse har vi også set på hvilke distributions- og salgskanaler regionale fødevarevirksomheder afsætter deres produkter igennem, og hvilke udfordringer de har i denne forbindelse. Vi har undersøgt hvilke salgskanaler de på nuværende tidspunkt anvender, dette bl.a. for at undersøge hvorvidt der er et uudnyttet potentiale indenfor nogle af salgskanalerne. I Tabel 3 er det angivet hvor stor en procentdel af virksomhederne der anvender de respektive salgskanaler og hvilke de vurderer, er deres to vigtigste salgskanaler. Bemærk, at det har været muligt for respondenterne at angive, at de anvender flere forskellige typer af slagskanaler, samt at angive de to salgskanaler de vurderer som vigtigst. Tabel 3: Procentvis anvendelse af salgskanaler & vigtigste salgskanaler (procent) Anvendt som Distributionskanal (i procent) En af de to vigtigste distributionskanaler (i procent) Detailkæde 58,4 47,2 Grossister 59,2 40,0 Gårdbutik 44,0 19,2 Restaurant/kantiner 47,2 16,8 Samhandel 27,2 5,6 Internetsalg 30,4 12,8 Markedssalg 28,0 8,8 Institutioner 31,2 4,8

11 DISTRIBUTIONS- OG SALGSKANALER HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 11 Overordnet anvender små og mellemstore mange forskellige typer af salgskanaler (jf. midterste kolonne i Tabel 3). Næsten 60% af de regionale fødevareproducenter anvender de traditionelle, nemlig detailkæder og grossister. Ligeledes viser vores undersøgelse, at næsten halvdelen af de deltagende regionale fødevareproducenter sælger deres produkter til restauranter/kantiner og via egen ellers andres gårdbutikker. Samtidigt sælger knapt en tredjedel af de regionale fødevareproducenter deres produkter via samhandel, internetsalg, markedssalg og til institutioner. Givet den megen snak der er om at finde alternative distributions- og afsætningskanaler for regionale fødevarer blandt fødevareproducenterne og i medierne er det iøjnefaldende, at næsten halvdelen af vores respondenter vurderer, at detailkæder og grossister er én af deres to vigtigste salgskanaler. En væsentlig lavere procentdel mener, at gårdbutikker og restauranter/kantiner er deres vigtigste salgskanaler. Tabel 3 vidner således om, at samhandel, internetsalg, markedssalg og salg til institutioner blot er supplerende salgskanaler for de fleste regionale fødevareproducenter. Den store volumen sikres af detailkæder og grossister. Kigger vi nærmere på, om der er forskel i valg af salgskanaler, salg til forskellige grupper af kunder og den fysiske distribution af produkterne afhængig af virksomhedernes størrelse, er det interessant, at især mellemstore sælger deres produkter igennem flere forskellige salgskanaler og ofte også til forskellige grupper af kunder. Ligeledes er det især kendetegnende for mellemstore, at de typisk har valgt at udliciterer deres distribution. Mikrovirksomhederne står derimod i højere grad selv for den fysiske distribution af produkterne og har typisk mange små kunder. Ligeledes er det vigtigere for mikrovirksomhederne at deres produkter positioneres som produkter med en lokal forankring og de er også i højere grad fokuseret på kvaliteten i deres produkter. Mikrovirksomhedernes fremstiller typisk deres produkter i en mindre skala, hvilket gør det vanskeligere for dem at opnå stordriftsfordele og konkurrere på prisen. Hvilke salgskanaler de regionale fødevarevirksomheders har valgt at anvende har naturligvis betydning for den afhængighed og det magtforhold der hersker mellem producenterne og kunden. I vores undersøgelse er der en tendens til, at små og mellemstore regionale fødevarevirksomheder er mere afhængige af nogle få kunder end det er tilfældet for mikrovirksomhederne. Derimod oplever mellemstore i højere grad, at deres kunder forsøger at påvirke deres måde at drive forretning på, hvilket dog ikke nødvendigvis er negativt. Det kan også være udtryk for, at kunderne er interesseret i at de regionale fødevareproducenter de handler med udvikler sig og bliver endnu mere attraktive leverandører og samarbejdspartnere.

12 HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE UDFORDRINGER OG 12 MULIGHEDER UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I forhold til af virksomhedernes vækstpotentiale viser vores undersøgelse at mellemstore i højere grad har et mål om at vokse sig væsentligt større, mens det for respondenterne fra mikrovirksomheder er vigtigere, at de bibeholder overblik og kontrol over alle de aktiviteter der finder sted i virksomheden. Det er også vigtigere for mikrovirksomhederne, at de har muligheder for at vokse på egne præmisser, jf. Tabel 4. Tabel 4: Kontrol og autonomi (gennemsnit på en skala fra 1-7) Bevare det fulde ejerskab Involveret i alle aktiviteter Vokse på egne præmisser Alle virksomheder Mikro virksomheder (<11) Små virksomheder (11-50) Mellemstore virksomheder (<250) 5,26 5,53 4,69 5,14 4,86 5,14 4,80 4,00 5,35 5,71 5,00 4,64 Vi har også undersøgt på hvilke markeder og via hvilke salgskanaler de regionale fødevareproducenter ser mulighed for vækst. Her er det interessant, at de regionale fødevareproducenter især mener, at der er potentiale for vækst i detailhandlen, ved eksport samt i catering og restaurantbranchen (se Tabel 5). Tabel 5: Hvor respondenterne ser muligheder for vækst (procent) Uenig (1-3) Neutral (4) Enig (5-7) Ved ikke Detailhandelen 28,2 6,8 64,2 0,9 Offentlige institutioner 46,2 10,3 42,7 0,9 Eksport 36,8 6,8 54,7 1,7 E-handel 48,7 5,1 46,2 0,0 Catering og restaurant 32,5 12,0 55,5 0,0 Direkte salg til privatkunder 48,7 4,3 47,0 0,0 Andre markeder 25,7 3,4 17,1 53,8

13 UDFORDRINGER OG MULIGHEDER HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 13 Det skal dog understreges at respondenternes ved denne spørgsmålsgruppe igen har haft mulighed ved at svare ved ikke og at hele 53,8 procent af respondenterne har sat kryds ved ved ikke i forbindelse med vækst på andre markeder. Ved de resterende spørgsmål er ved ikke procentdelen meget lille (under 1,7 procent). Ser vi nærmere på hvorvidt der er forskel i hvilke markeder og salgskanaler producenterne vurderer at der er potentiale for vækst, mener især de mellemstore at der er potentiale for vækst ved at begynde og/eller udvide deres eksport og/eller trænge ind på andre markeder. Mens mikrovirksomhederne i højere grad ser mulighed for vækst ved at øge det direkte salg til privatkunder. Grundet undersøgelsens fokus på vækst og hvordan de regionale fødevarevirksomheder kan vokse, har vi også haft interesse i at undersøge indenfor hvilke områder de regionale fødevareproducenter især mener, at de har kompetencebehov hvis de skal kunne vokse (se Tabel 6). Tabel 6: Kompetencebehov ved vækst og virksomhedernes størrelse (procent) Alle virksomheder Mikro virksomheder (<11) Små virksomheder (11-50) Mellemstore virksomheder (<250) Produktudvikling 3,28 3,42 3,03 3,14 Salg 3,81 3,86 3,87 3,55 Produktion 3,30 3,23 3,37 3,46 Markedsføring 3,90 3,94 4,00 3,59 Internationalisering/eksport 3,70 3,74 3,66 3,67 Ensartet kvalitet 3,04 3,21 2,50 3,23 Fysisk distribution** 3,02 3,42 2,43 2,50 Lovgivning og regler 4,34 4,63 4,07 3,77

14 HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE UDFORDRINGER OG 14 MULIGHEDER Som illustreret i Tabel 6 har alle tre størrelser af virksomheder i forbindelse med vækst overordnet brug for kompetencer indenfor salg, markedsføring, internationalisering/eksport og i særdeleshed i forbindelse med lovgivning og regler. Samme tendens er tydelig når vi ser nærmere på hver enkelt af de tre virksomhedsstørrelser. Ønskes det derfor at skabe vækst i de, er det derfor vigtig at være opmærksom på netop disse områder og evt. igangsætte initiativer der kan afhjælpe producenterne præcist med de udfordringer de står overfor indenfor de respektive områder. Vi har også undersøgt hvordan de regionale fødevareproducenter mener, at deres ressourcer skal anvendes, hvis de ønsker at nå deres vækstmål. I den forbindelse er det tydeligt at producenterne især mener, at deres ressourcer skal anvendes til at differentiere deres produkter fra konkurrenterne, salg, opbygge relationer til nye samarbejdspartnere, udvikle deres virksomhed og uddanne deres medarbejdere (se Tabel 7). Tabel 7: Ressourceanvendelse i forbindelse med vækst (procent) Uenig (1-3) Neutral (4) Enig (5-7) Differentiere produkterne 8,6 6,8 82,9 Låne penge 36,8 8,5 52,9 Udvide kølefaciliteter 53,0 7,7 35,9 Rekruttere medarbejdere 34,2 14,5 50,3 Etablerer nye distributionskanaler 35,1 17,9 46,1 Flere ressourcer på salg 19,7 18,8 60,7 Nye samarbejdspartnere 12,8 12,0 74,3 Tid til at udvikle virksomheden 8,5 7,7 82,9 Videreuddannelse 25,6 15,4 56,4 Ser vi nærmere på om der er forskel i hvordan ressourcerne skal anvendes afhængig af virksomhedernes størrelse, peger vores data på at mikrovirksomhederne i større grad mangler kompetencer til at etablere nye distributionskanaler. Hvorimod de mellemstore tillægger det større betydning at kunne rekruttere de rigtige medarbejdere og mulighed for at videreuddanne deres medarbejdere.

15 KONKLUSION HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 15 KONKLUSION I undersøgelsen af hvorfor regionale fødevarevirksomheder vokser, kan vi konkludere at virksomhedernes størrelse og alder har indflydelse på vækstpotentialet. Vores undersøgelse viser, at jo større virksomheden er (målt på antallet af medarbejdere), jo større er virksomhedens vækstmuligheder og jo yngre virksomheden er, jo større er vækstpotentialet. I vores undersøgelse er det endvidere tydeligt, at de mellemstore typisk har flere ressourcer og et mere moderne produktionsapparat. Samtidigt har de mellemstore regionale fødevarevirksomheder mere markeds- og salgsrelateret viden, og et bedre netværk når det kommer til distribution og strategi. Ligeledes sælger de mellemstore regionale virksomheder i større omfang gennem flere salgskanaler og sælger derfor i større grad forskellige grupper af kunder. Der er en tendens til at de mellemstore er mere afhængige af nogle få kunder, hvorfor de mellemstore også i højere grad oplever, at deres kunder forsøger at påvirke deres måde at drive forretning. Mellemstore tillægger det større betydning, at kunne rekruttere de rigtige medarbejdere og at kunne finde tid til videreuddannelse af deres medarbejdere. De mellemstore virksomheder kan også bedre se mulighed i at eksport og opbygge nye markeder og har i højere grad et mål om at vokse sig større. Ser vi derimod på mikro og de små viser vores undersøgelse, at de typisk har mange små kunder og i højere grad selv står for den fysiske distribution af produkterne. Især mikrovirksomhederne udtrykker i forbindelse med vækst, et behov for ressourcer til distributionen. For mikro og de små er det vigtigere, at deres produkter har en lokal forankring, omvendt fremstilles deres produkter oftere i mindre omfang, hvor salgsargumentet ofte er en højere kvalitet fremfor en lavere pris. Når det kommer til hvilke muligheder mikro og de små regionale fødevarevirksomhederne ser i forhold til vækst, er det igen fremtrædende at virksomhederne især ser mulighed for at øge salget til privatkunder. I forhold til vækst er det i særdeleshed vigtig for mikro og de små fødevarevirksomheder at de fortsat kan være involveret i alle aktiviteter i virksomheden og at de samtidigt med kan vokse på egne præmisser.

16 Aarhus universitet Nordre Ringgade Aarhus c 16 Tlf.: HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE AFSNITSNAVN

Vækstmuligheder blandt mindre fødevareproducenter i landdistrikterne via digitale løsninger - Eksemplet The Food Assembly

Vækstmuligheder blandt mindre fødevareproducenter i landdistrikterne via digitale løsninger - Eksemplet The Food Assembly Vækstmuligheder blandt mindre fødevareproducenter i landdistrikterne via digitale løsninger - Eksemplet The Food Assembly Tomas Vedsmand Partner PhD GEMBA Innovation 2 Indhold 1. Afsættet: Fødevareproduktion

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Konjunkturanalyse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Februar 2011 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 9. 24. februar 2011 Målgruppe: 761 virksomheder i Randers kommune

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Private Label vokser sig endnu større

Private Label vokser sig endnu større Private Label vokser sig endnu større Chancen for, at du fanger dig selv med indkøbskurven fuld af varer med navne som Vores, Princip, First Price, Xtra, Budget eller Änglamark har aldrig været større.

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende 23. juni 2011 Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende Iværksætteri. Gå på mod er et afgørende karaktertræk for iværksættere. Det mener hver fjerde virksomhedsleder i Region Midtjylland, hvis de da ikke

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

FORRETNINGSMODEL. Malene Kræfting Økologikonsulent Økologisk Landsforening

FORRETNINGSMODEL. Malene Kræfting Økologikonsulent Økologisk Landsforening Malene Kræfting Økologikonsulent Økologisk Landsforening FORRETNINGSMODEL AFSÆTNINGSFREMME FOR DIN VIRKSOMHED OPBYGNING AF NETVÆRK TIL LOKAL AFSÆTNING AF FØDEVARER Omkostningsminimering og effektivisering

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

EKSPORTBAROMETER 2013

EKSPORTBAROMETER 2013 DANSK-TYSK HANDELSKAMMERS EKSPORTBAROMETER 2013 Dansk-Tysk Handelskammer DANSKE EKSPORTØRER TROR PÅ FREMTIDEN De danske eksportører forventer, at deres eksport til Tyskland stiger i 2014. Det viser Dansk-Tysk

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling Capacent 24. april 2009 Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 3. Karakteristika hvem er udlejerne? 4 4. Generel holdning til tilbagebetalingsmodellerne 8 5. Sammenfatning 14 1. Indledning Som led i at Århus

Læs mere

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder.

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Af markedskonsulent Mads Holm Iversen, Dansk Industri Januar 2008 1. Baggrund for survey DI foretog i december måned en

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Modtagelse af regeringens kreditpakke ASE har spurgt 825 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder vedrørende deres kreditmuligheder og finansieringsforhold.

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Konjunkturanalyse Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Marts 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 17. 26. marts 2010 Målgruppe: Virksomheder i Herning & Ikast-Brande

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 15. december 2011 Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 2012. Virksomhederne i Region Midtjylland tror på et bedre erhvervsklima i 2012. Knap halvdelen tror, at en bliver bedre i 2012, mens hver sjette

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

KAN MAN FORVENTE, AT DET DANSKE MARKED VIL SIKRE MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD?

KAN MAN FORVENTE, AT DET DANSKE MARKED VIL SIKRE MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD? KAN MAN FORVENTE, AT DET DANSKE MARKED VIL SIKRE MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD? MAPP Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector Institut for Marketing og Organisation Aarhus Universitet SLIDE

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014 VÆKST BAROMETER Januar 2014 Forventning om markant eksportvækst i 2014 Mere end halvdelen af eksportvirksomhederne blandt de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark forventer styrket eksport i 2014,

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Målrettet udvikling af fremtidens økologiske succesprodukter

Målrettet udvikling af fremtidens økologiske succesprodukter Målrettet udvikling af fremtidens økologiske succesprodukter Se din virksomhed Fra en ny vinkel Tekst: Traeger A/S, Foto: Tomas Nørfelt, Design: Traeger A/S og Metaphor Reklamebureau A/S, Layout: www.ph7.dk,

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Læsø Chips I/S. Gourmet-Chips smagen af Læsø. [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Læsø Chips I/S. Gourmet-Chips smagen af Læsø. [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Læsø Chips I/S Gourmet-Chips smagen af Læsø 01-03-2015 IVÆRKSÆTTERMØDET PÅ LÆSØ 2015 Sille Skogberg, Cecilie Brinkmann & Nanna Kærulff HHX Turøgade, Aalborg Indhold

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

esultater fra pørgeskema ndersøgelse

esultater fra pørgeskema ndersøgelse irksomheders Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen essedeltagelse esultater fra Undersøgelsen er foretaget blandt ansatte, der arbejder med deres virksomheds deltagelse i messer, og som modtog Faust

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING

17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 1 17-05-2010 DAGENS PROGRAM Introduktion til Eksport Tyskland + Holland Spredt gruppe med forskellig erfaring Prøv at gøre det praktisk anvendeligt Individuel

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011 VÆKST BAROMETER december Efterårets nedtur fortsætter Den negative tendens fra sensommerens måling fortsætter i konjunkturmålingen for 1. kvartal 2012. Opsvinget er tydeligt sat på pause. Flere virksomheder

Læs mere

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Februar 2008 2 1. Baggrund Operate A/S har via en webbaseret spørgeskemaundersøgelse samt telefoniske opfølgning undersøgt, hvordan de små

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012

Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012 Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012 Side 1 af 8 Danske eksportører ser med optimisme mod 2013 Halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer, at deres omsætning på det tyske

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil

Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil 04.06.14 Afrapportering Side 1 af 6 Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil 1. Formål Formålet med nulpunktsmålingen er at afdække vidensniveauet og informationsbehovet om reglerne

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Eksport kan trække vækst i 2011 Eksporten har været i fremgang i Danmark som helhed, om end niveauet ikke er tilbage til før krisen. For Region Syddanmark ser 2011 også

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE KENDSKAB, ANVENDELSE & HOLDNING EFFEKTER OG POTENTIALE BARRIERER ANSVAR OG FREMTIDSPERSPEKTIVER APPENDIKS

Læs mere

Rapport fra Workshop - Nordjysk FødevareErhverv

Rapport fra Workshop - Nordjysk FødevareErhverv Dato Sted Facilitator 9. marts 2015 Auditoriet, NOVI Science Park Tomas Vedsmand & Søren Kielgast, GEMBA Innovation A/S Indholdsfortegnelse Rapport fra Innovations Workshop Deltagerliste... 3 Brainstorm

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015 VÆKST BAROMETER April Konjunktur for 2. kvartal : Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning

Læs mere

Værditilvækstseminaret - d. 20. november

Værditilvækstseminaret - d. 20. november Værditilvækstseminaret - d. 20. november Stampenborg Specialkonsulent William S. Andersen Deltagere 6 landmænd 9 DLBR 3 Landbrugsskolerne 7 VFL Deltagere fra VFL i dag Gustaf Bock Birgitte Wulff Mikaelsen

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter

Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter Udformet af: MAPP ved Aarhus Universitet, FINe ved Aalborg Universitet og CAPNOVA

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere