Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. til Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,"

Transkript

1 Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. til s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter", som er sendt i officiel høring den 10. februar s høringssvar indeholder først nogle generelle bemærkninger til håndbogen, dernæst nogle specifikke bemærkninger til de enkelte afsnit i håndbogen. 1. Generelle bemærkninger Indledningsvis skal bemærke, at forsikringsselskaberne (både ejerskifteforsikringsselskaberne og ansvarsforsikringsselskaberne) har stor interesse i udformningen af såvel håndbogen som el-installationsrapporten. Håndbogen og dens udformning er helt central for vurderingen af, om et forhold vedrørende elinstallationerne er dækket på ejerskifteforsikringen. Det skyldes, at forsikringen dækker de forhold, der enten ikke er omtalt i elinstallationsrapporten, men som burde have været det, eller som er klart forkert beskrevet i rapporten, jf. BEK nr. 13 af 14. januar Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Tine Aabye Ingeniør Dir Samtidigt er elinstallationsrapporten helt central i vurderingen af, om den elinstallatørvirksomhed, som foretager eleftersynet (den el-sagkyndige), kan gøres juridisk ansvarlig for de forhold, han/hun ikke har omtalt i elinstallationsrapporten, eller som er beskrevet klart forkert. Rapporten har således også betydning for de regreskrav, ejerskifteforsikringsselskabet kan rejse over for den el-sagkyndige eller dennes ansvarsforsikringsselskab. Det skyldes, at den el-sagkyndige på dette område er underlagt et professionsansvar, hvor den el-sagkyndige kan gøres erstatningsansvarlig, hvis han/hun har begået fejl ud fra de almindelige faglige normer, og de almindelige erstatningsretlige betingelser i øvrigt er opfyldt. Håndbogen vil således navnlig indtil der udvikles praksis m.v. på området være helt afgørende for vurderingen af, om der er begået en fejl. s bemærkninger skal ses i lyset af ovenstående. Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 2. Specifikke bemærkninger til håndbogen Formålet med huseftersynsordningen pkt. 1.3 Formålet med huseftersynsordningen er beskrevet i pkt skal opfordre til, at afsnittet i relation til sælgers fritagelse for sin mangelshæftelse i højere grad kommer til at afspejle formuleringen i Lov nr. 609 af 14. juni 2011 (loven) og lovforarbejderne. Dette gælder både for så vidt angår sælgers pligt til at oplyse køber om muligheden for at tegne en ejerskifteforsikring og sælgers pligt til at fremlægge et skriftligt og bindende tilbud om at betale mindst halvdelen af præmien til den ejerskifteforsikring, som sælger fremlægger for køber. I relation til selve formålet huseftersynsordningen (side 5) skal opfordre til, at følgende sætning ændres: ".. at køber gennem tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten får et hjælpemiddel til at vurdere ejendommens kvalitet og dermed hvilke eventuelle reparationer, der skal foretages på ejendommen". Sætningen bør i stedet for afspejle formuleringerne i loven og lovforarbejderne. Det anføres heri, at tilstandsrapporten er en rapport om bygningens fysiske tilstand (der beskriver, i hvilket omfang bygningens fysiske tilstand er ringere end tilstanden i tilsvarende intakte bygninger af samme alder). Desuden anføres det, at elinstallationsrapporten er en rapport om funktionsdygtigheden og lovligheden af elinstallationerne i ejendommens bygninger. Ovennævnte præciseringer er væsentlige for, at brugerne af ordningen får det rette billede af huseftersynsordningen, og at forbrugernes skuffede forventninger kan mindskes hvilket har været et af de helt afgørende formål med de gennemførte ændringer af ordningen. Derudover bør spørgsmålet om prisfastsættelsen flyttes til det sidste afsnit i pkt Formålet med eleftersyn pkt. 1.4 I afsnittet om formålet med eleftersyn bør det tilføjes, at rapporten oplyser, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige i henhold til offentlige forskrifter på opførelses- og udførelsestidspunktet. Denne tilføjelse bør ske, hvor elinstallationernes funktionsdygtighed og lovlighed beskrives, herunder i pkt. 6.1 (side 20). Ejendomme omfattet af huseftersynsordningen pkt. 3.2 De to afsnit, afsnit 1 og afsnit 4 - der omhandler kravet om, at ejendommen hovedsageligt bør anvendes til beboelse for sælger eller hovedsageligt er bestemt til beboelse for køber - bør sammenskrives. Ejerskifteforsikring pkt. 3.4 Det fremgår af afsnittet, at ejerskifteforsikringen giver mulighed for at opnå dækning for skader, der er ukendte for køber på købstidspunktet. Dette er ikke korrekt, jf. pkt. 6d i Bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsik- Side 2

3 ringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. (BEK nr. 13 af 14. januar 2012). I bekendtgørelsen er det anført, at tidspunktet for "forsikringsaftalens indgåelse" er afgørende. Desuden foreslår, at det kommer til at fremgå af håndbogen, at omfanget af eleftersynet ikke nødvendigvis er identisk med omfanget af dækningsomfanget for ejerskifteforsikringen. I BEK nr. 13 af 14. januar 2012 fremgår det, at forsikringen dækker elinstallationer 'i og på de forsikrede bygninger'. Således vil elinstallationer, der er monteret på bygningen, være omfattet af dækningen, mens de ledninger, lamper m.v., der udgår fra den pågældende installation, men som er placeret udenfor bygningen, ikke vil være dækket. Bygning, hvad skal gennemgås pkt. 3.5 I håndbogen er der ikke nogen klar og ens afgræsning af, hvilke bygninger og rum der skal være omfattet af den el-sagkyndiges gennemgang. En klar afgræsning er dog helt afgørende for huseftersysordningens omfang og ejerskifteforsikringens dækningsomfang. Der lægges fx ét sted i håndbogen op til, at carporte, cykelskure mv. er omfattet af gennemgangen. Carporte og cykelskure er dog ikke "bygninger" i lovens forstand og bør dermed ikke være omfattet af huseftersynsordningen eller af den el-sagkyndiges gennemgang. Derfor bør carporte, cykelskure mv. enten undtages den el-sagkyndiges undersøgelse, eller det bør gøres helt klart over for forbrugerne, at de er undersøgt, men ikke omfattet af huseftersynsordningen og ejerskifteforsikringen. I relation til de egentlige bygninger skal bemærkes, at såfremt Sikkerhedsstyrelsen vælger, at alle bygninger på ejendommen uanset bygningernes stand - skal undersøges af den el-sagkyndige, vil det betyde følgende: At forsikringsselskabet skal erstatte lovliggørelse af ulovlige el-installationer i bygningerne At forsikringsselskabet skal dække de bygningsmæssige forbedringer på de pågældende bygninger, der er undtaget på den øvrige del af ejerskifteforsikringen, fordi de ikke er undersøgt af den bygningssagkyndige, hvis denne har fundet, at bygningerne er af ringe værdi. Ovennævnte kan illustreres med dette eksempel: En bygning er undersøgt af den el-sagkyndige, men er ikke undersøgt af den bygningssagkyndige. Det indebærer, at bygningens el-installationer er omfattet af forsikringens el-dækning, men at bygningen ikke i øvrigt er omfattet af ejerskifteforsikringen. Hvis der er ulovlige el-installationer, der ikke er beskrevet i el-installationsrapporten, skal lovliggørelsen af disse dækkes på ejerskifteforsikringen. Hvis lovliggørelsen fx indebærer, at loftet skal nedtages og udskiftes, skal udgifterne hertil også dæk- Side 3

4 kes på ejerskifteforsikringen. Der er således tale om en bygningsmæssig forbedring, der er undtaget den øvrige del af ejerskifteforsikringens dækning. Dette indebærer, at den forsikringsmæssige risiko stiger for de pågældende bygninger. For forbrugeren vil dette kunne få den betydning, at forsikringspræmien kan stige, eller at forsikringsselskabet slet ikke vil forsikre den pågældende ejendom, idet forsikringsselskabet ikke blot kan tage et dækningsforbehold for én af ejendommens bygninger. Denne problemstilling forudses navnlig at kunne blive relevant for sommerhuse. Der bør derfor være overensstemmelse mellem de bygninger, der undersøges af hhv. den bygningssagkyndige og el-installatørerne. Der henvises også til bemærkningerne til pkt. 6.3 om omfanget, jf. nedenfor. Uvildighed og uafhængig af interesser pkt. 5.4 Det fremgår af det fremsatte lovforslag, L 89, at økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om uvildighed. Følgende fremgår af lovforslaget, side 41: "Den autoriserede elinstallatørvirksomhed skal være uvildig i den enkelte sag og således ikke må have en interesse, som kan have indflydelse på udarbejdelsen af el-installationsrapporten. Det forudsættes endvidere fastsat, at den autoriserede elinstallationsvirksomhed ikke må betinge udarbejdelse af en elinstallationsrapport af, at parterne aftager ydelser f.eks. en forsikring som ikke er nødvendig for rapportens udarbejdelse". På den baggrund finder det positivt, at Sikkerhedsstyrelsen har skrevet et selvstændigt afsnit i håndbogen, der indeholder nogle vejledende principper, som kan lægges til grund, når det konkret skal vurderes, om uvildighedskravet er opfyldt. Der har allerede i flere sammenhænge været drøftet forskellige konstellationer, herunder om den elinstallationsvirksomhed, der har udarbejdet en elinstallationsrapport, selv må udbedre de skader, som er anført i rapporten, og/eller om den elinstallationsvirksomheden efterfølgende selv må udarbejde en ny rapport. Det er s opfattelse, at en elinstallationsvirksomheden ikke selv må udbedre de skader, denne har konstateret ved et eleftersyn, idet elinstallationsvirksomheden ellers ville kunne blive beskyldt for at generere arbejde til sige selv og dermed indirekte betinge udarbejdelsen af elinstallationsrapporten af, at der købes andre ydelser. Definition af uvildighed i Bekendtgørelse om el-eftersynsrapporter 7.4 er ikke helt i overensstemmelse med det, der fremgår af håndbogen (side 15). I relation til selskaber og koncerner bør det præciseres, hvad der gælder vedrørende datter- og moderselskaber. Endvidere skal henvise til, at vi tidligere har anført, at der bør være mulighed for at udarbejde en allonge til den oprindelige elinstallationsrapport på samme måde, som der kan udarbejdes allonge til tilstandsrapporten Side 4

5 dette mener vi stadig. Vi henviser i den forbindelse til vores bemærkninger til vejledning om elinstallationsrapporter af 1. december Ankenævnet for Tekniske Installationer pkt. 5.8 opfordrer til, at forsikringsbranchen bliver repræsenteret i Ankenævnet for Tekniske Installationer i relation til behandlingen af sager om elinstallationsrapporter - på samme måde, som forsikringsbranchen er repræsenteret i Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. Ved gennemgangen af bygningens elinstallationer skal vurderingen af elinstallationernes funktionsdygtighed og lovlighed tage udgangspunkt i, om de kan opfylde de krav, som var gældende, da de blev udført eller ændret. finder, at der bør tilføjes, at det skal undersøges, om de kan opfylde de krav, som var gældende, da de blev udført eller ændret, og om de også er ulovlige på dagen for el rapportens udarbejdelse. Gennemgang af bygningens elinstallationer - pkt. 6.2 ønsker på side 21 en klarerere definition af den almindelige beboelsesfunktion, der er i overensstemmelse med loven og lovforarbejderne. Det bør fx tydeligt fremgå, hvad skal gennemgås ved nedlagte landbrug, hvor landbrugspligten er ophørt, og øvrige ejendomme. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til pkt. 3.2, jf. ovenfor. Side 22 Det er anført, at elinstallationsrapporterne skal bestå af neutrale oplysninger om elinstallationerne i bygningen. finder de efterfølgende eksempler for misvisende. Vi foreslår, at eksemplerne udgår. Side 22 er ikke enig i, at brugen af karakteren UN skal begrænses i videst muligt omfang vi mener, at både sælger og køber har en interesse i at kende installationens reelle stand. Karakteren bør derfor anvendes, hvor den er relevant. foreslår, at man i stedet skriver, at UN er den karakter, der skaber størst uklarhed for køber, idet skadens art, omfang, årsag eller konsekvenser først kan afklares ved efterfølgende undersøgelser udenfor ordningen. Ved anvendelse af UN skal det i videst muligt omfang specificeres, hvad den "nærmere undersøgelse" skal omfatte. Dette ville svare til formuleringerne i de byggesagkyndiges håndbog. Side 23 forudsætter, at hobbyrum og gildestuer er nævnt her, fordi de er en del af beboelsen, men at de ikke skal gennemgås, hvis de fx er indrettet i en nedlagt staldbygning. Det afgørende må være bygningens betegnelse. Side 5 Karaktersystemet, side 23 har tidligere tilkendegivet, at karaktersystemet bør fjernes.

6 Vi mener ikke, at en "ulovlighed", i medfør af ejerskifteforsikringens dækningsomfang, jf. BEK nr. 13 af 14. januar 2012 og stærkstrømsbekendtgørelsen kan gradbøjes. Et forhold er enten lovligt eller ulovligt. Endvidere giver det ikke mening at kalde en ulovlighed for en skade. I elinstallatørernes autorisationsordning ligger der i forvejen en forpligtigelse til at gribe ind over for ulovligheder, der indebærer fare for personer. Det giver derfor ikke mening, at indføre disse begreber i huseftersynsordningen. foreslår, at installatøren angiver, om forholdet er lovligt/ulovligt, og/eller om funktionen er nedsat eller mangler. Hvis Sikkerhedsstyrelsen fastholder karaktersystemet, bør det under karakteren UN tilføjes, at såfremt køber vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer køber selv risikoen. Derudover finder, at der i håndbogen mangler gode illustrative eksempler på skader for KO, K1, K2 og K3 samt UN og eksempler på anvendelse af karaktersystemet som det kendes fra håndbogen til de byggesagkyndige. Dette vil være retningsgivende for vurderingen af dækningsomfanget og den el-sagkyndiges ansvar. Side 23 in fine Det bør anføres, hvis der ikke er adgang til alle rum i bygningerne. Omfang pkt. 6.3 Side 24 Der bør være overensstemmelse mellem de rum, der er omtalt på side 23 (kategorier, jf. strækstrømsbekendtgørelsen) og side 24 (gennemgang og registrering af it-systemet). Side 24, pkt. 10 Svømmebassiner Det fremgår af side 36, at svømmebassiner er undtaget den el-sagkyndiges gennemgang. Derfor bør svømmebassiner også undtages "gennemgangen og registreringer i it-sysetmet" på side 24. Hvis det er hensigten, at svømmebassiner i boligen er omfattet, bør det fremgå tydeligt. De nævnte eksempler under afsnittet "sekundære rum", fx brændeskur og redskabsrum, er ikke en del af boligen. Det er vigtigt at sondre mellem "bygninger", som er omfattet af huseftersynsordningen hhv. ikke omfattet af ordningen, og de enkelte rum i de omfattede byninger, herunder boligen. Derudover fremgår det ikke klart, om der tale om en udtømmende liste. I givet fald skal udhuse, garager og skunkrum slet ikke gennemgås. Er dette tilsigtet? Side 6

7 Pkt , side 25 - Tavler Er der fejlstrømsafbryder (HPFI- eller HFI-afbryder), 4. afsnit foreslår, at det blot anføres, at fra 1. juli 2008 skal alle boliger have en fejlstrømsafbryder. Pkt side 26 Overskriften er beboelsesrum, men i teksten om antal stikkontakter er nævnt regler for sekundære rum disse bør fjernes, da de ikke er relevante i dette afsnit. Pkt side 27 Overskriften er sekundære rum, men i teksten om antal stikkontakter er nævnt regler for beboelsesrum - disse bør fjernes, da de ikke er relevante i dette afsnit. Pkt side 32 henstiller til, at det præciseres, at det er svømmebassiner i boligen, der menes. Endvidere fremgår det side 36, at svømmebassiner er udenfor ordningen. Der bør være overensstemmelse mellem afsnittene. Pkt 6.4 side 35 Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne skal undersøges stikprøvevis. Selve besøget er ikke en stikprøve, idet elinstallationerne i alle rum som udgangspunkt skal gennemgåes. Desuden bør det anføres, at undersøgelsespligten skærpes, såfremt der ved stikprøven konstateres forhold, som skal beskrives nærmere i rapporten. Dette vil svare til det, der er anført i lovforarbejderne. Det bør også fremgå, hvor i de pågældende rum, undersøgelserne er foretaget. Dette er vigtigt i forbindelse med behandling af ansvarsskaderne, og i øvrigt fremgår det også af Betænkning nr. 1520/2010 side 105. Pkt. 6.6, side 36 - Oplysninger fra ejeren henstiller til, at der tilføjes et spørgsmål til sælger, om hvorvidt der er tale om installationer, der i hans ejertid er udført af personer uden autorisation, da de erfaringsmæssigt giver anledning til flest problemer. Spørgsmålet også er en del af tilstandsrapporten. Ee-web henstiller til, at forsikringsselskaberne også får adgang til Ee-web, så de kan søge efter alle rapporterne på adressen (også tidligere udarbejdede rapporter) og ikke på autorisationsnummeret. Selskaberne bruger elrapporterne til skadebehandling og er væsentlige for eventuelle regreskrav, og de kender ikke autorisationsnumrene Afslutningsvis skal opfordre til, at vi også får tilsendt den nye elinstallationsrapport i høring med en rimelig svarfrist. Side 7

8 henviser i den sammenhæng til forarbejderne til Lov nr. 609 af 14. juni 2011 (det fremsatte lovforslag L 89, side 40): "Forsikringsbranchen vil blive inddraget i arbejdet med udformningen af rapportskemaerne med henblik på, at forsikringsselskaberne kan lægge elinstallationsrapporten til grund ved afgørelsen af, på hvilke vilkår der kan tegnes ejerskifteforsikring mod skjulte fejl samt ulovlige forhold ved de omhandlede elinstallationer". Derudover skal vi bemærke, at det er væsentligt, at el-installationsrapporterne kan offentliggøres i god tid, inden reglernes ikrafttræden den 1. maj 2012, idet forsikringsselskaberne har behov for at implementere rapporterne i ITsystemerne, til intern undervisning, til udarbejdelse af selskabernes indtegningspolitik m.v. indgår gerne i en yderligere drøftelse af ovenstående bemærkninger. Sikkerhedsstyrelsen er velkommen til at kontakte en af undertegnede personer på tlf. nr Med venlig hilsen Vibeke Henriques Johansson og Tine Aabye Side 8

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Rita Vinding Adresse Østerbro 8 Postnr. og by 8570 Trustrup Dato 30.07.2015 Udløbsdato 30.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Anders & Pia Bruun Trouvillevej 1a 3100 Hornbæk Dato 14.07.2014 Udløbsdato 14.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Boveskovgård Adresse Folehavevej 6 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 18.03.2015 Udløbsdato 18.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hareskov Elektric A/S Kirke

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Leif Søkilde Adresse Hvidovre Enghavevej 59 Postnr. og by 2650 Hvidovre Dato 31.05.2015 Udløbsdato 31.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46 for ejendommen Sælger Jette Tornbjerg Adresse Væbnerhatten 204 Postnr. og by 5220 Odense SØ Dato 30.08.2013 Udløbsdato 30.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense

Læs mere

Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014

Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Dan Cederhoft-Bohnhardt Adresse Rigtrupvej 18 Postnr. og by 8370 Hadsten Dato 09.01.2015 Udløbsdato 09.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

Ændringer i huseftersynsordningen

Ændringer i huseftersynsordningen KANDIDATAFHANDLING, JURA, AALBORG UNIVERSITET Ændringer i huseftersynsordningen Betydningen heraf, samt eventuelle problemstillinger Udarbejdet af: Lise Møller Andersen, 2007-2245 og Camilla Vinther Hansen,

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater Adresse Vibevej 17 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 23.07.2015 Udløbsdato 23.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680 Solrød Strand Tlf.: 60 60 60 44

Elinstallationsrapport for ejendommen. Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680 Solrød Strand Tlf.: 60 60 60 44 for ejendommen Sælger Dannie Truberg Adresse Bredagervej 74 Postnr. og by 4100 Ringsted Dato 27.06.2013 Udløbsdato 27.06.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19 for ejendommen Sælger Maria Louise Kolath Petersen Adresse Ejbyvej 24 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 18.03.2014 Udløbsdato 18.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Murervænget 3 4700 Næstved

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317 for ejendommen Sælger Energinet.dk Adresse Charlottenlundvej 23 Postnr. og by 8620 Kjellerup Dato 26.02.2015 Udløbsdato 26.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59 for ejendommen Sælger Niels Johan Thorvald Frey Adresse Høgebovej 12 Postnr. og by 8500 Grenaa Dato 07.08.2013 Udløbsdato 07.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Lars og Thilde Henrichsen Daltoftevej 10A 2860 Søborg Dato 30.08.2015 Udløbsdato 30.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban for ejendommen Sælger Poul Erik Knudsen Adresse Marienborg Alle 123 Postnr. og by 2860 Søborg Dato 16.07.2015 Udløbsdato 16.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899 for ejendommen Sælger Aslani Adresse Østergårds Alle 3 Postnr. og by 2500 Valby Dato 11.12.2014 Udløbsdato 11.12.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre

Læs mere

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Specialets opbygning... 9 2. Afgrænsning af emne... 10 3. Metode... 11 4. Gældende ret... 12 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring... 12 4.1.1 Aftalen,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264 for ejendommen Sælger Ole Hiort Adresse Østkæret 2 Postnr. og by 3230 Græsted Dato 10.10.2013 Udløbsdato 10.10.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Niels Otto Hansen Adresse Kongshusvej 146 Postnr. og by 8300 Odder Dato 04.05.2015 Udløbsdato 04.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. SR-Electric ApS Lerbækken 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 62522000

Elinstallationsrapport for ejendommen. SR-Electric ApS Lerbækken 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 62522000 for ejendommen Sælger Tobias Petersen Adresse Græsvængevej 10 Postnr. og by 5960 Marstal Dato 18.09.2014 Udløbsdato 18.09.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed SR-Electric ApS Lerbækken 4 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10 for ejendommen Sælger Heidi Nørregaard Adresse Bodegårdsvej 14 Postnr. og by 3050 Humlebæk Dato 24.11.2013 Udløbsdato 24.11.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Energinet.dk Att: Dorthe Wolfsgruber. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Energinet.dk Att: Dorthe Wolfsgruber. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf. for ejendommen Sælger Energinet.dk Att: Dorthe Wolfsgruber Adresse Hyrupvej 18 Postnr. og by 6541 Bevtoft Dato 08.04.2014 Udløbsdato 08.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Danmark har fået en ny og forbedret huseftersynsordning. Ordningen anvendes af forbrugerne ved hushandler. Forsikringsbranchen (Forsikring & Pension) har været

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag... 4 1.01 Huseftersynsordningens formål... 4 1.02 Institutioner

Læs mere

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende fra 05. maj 2009 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen for ejendommen Sælger Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen Adresse Skovsholm 1 Postnr. og by 6470 Sydals Dato 18.04.2015 Udløbsdato 18.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere