Klimaplan. Gentofte Kommunes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimaplan. Gentofte Kommunes"

Transkript

1 Klimaplan Gentofte Kommunes

2 Titel: Gentofte Kommunes Klimaplan Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 100

3 GENTOFTE KOMMUNES KLIMAPLAN Indhold Forord Indledning Formål med Klimaplanen Mål og vision Klimaplanens fokus Kortlægning af Gentofte Kommunes -udledning Fremadrettede handlinger Baggrund 6.2 Energihandlingsplan for kommunens bygninger 6.3 Udbygningsplan for fjernvarme og Varmeplan Hovedstaden 6.4 Agenda 21 Strategi og handleplan 6.5 Klimatilpasning 6.6 Supplerende initiativer 7.0 Forankring og opfølgning på Gentofte Kommunes Klimaplan Økonomi og ressourcer Referenceliste 12

4 2 GENTOFTE KOMMUNES KLIMAPLAN Forord Internationale klimarapporter giver hele tiden nye eksempler på, at klimaforandringerne sker hurtigere end forudset, og at klimaforandringerne med stor sandsynlighed er den største udfordring, verden står over for i disse år. Derfor er der behov for målrettet handling nu. Ellers risikerer vi, at det enten bliver meget dyrere at rette op på problemerne på et senere tidspunkt, eller at opgaven ender med at blive umulig. Gentofte Kommune er en grøn, miljø- og klimavenlig kommune, som vil tage sin del af ansvaret for, at Danmark lever op til internationale klimaaftaler. I 2009 indgik vi en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, og forpligtede os til at reducere udledningen af fra kommunens egen drift med 2 % om året frem til Men udledningen af fra kommunens egen drift udgør kun 4 5 % af den samlede udledning af indenfor Gentofte Kommunes geografiske område. Resten stammer fra private husholdninger, virksomheder og trafik. Derfor har vi alle et ansvar for at bidrage til en udvikling, som reducerer klimabelastningen. Gentofte Kommune har nu udarbejdet denne Klimaplan, som skal skabe overblik og sammenhæng i den fælles klimaindsats og sikre, at indsatsen bliver målrettet og effektiv. Hans Toft Borgmester

5 GENTOFTE KOMMUNES KLIMAPLAN Indledning Energieksperiment på Gentofte Kommunes klimafestival Formålet med denne Klimaplan er at skabe rammen for Gentofte Kommunes klimaarbejde i Klimaplanen er en dynamisk rammeplan, som udstikker målene for klimaarbejdet. Den samler op på det klimaarbejde, der er beskrevet i 6 tilhørende delplaner, og skal skabe overblik og retning for kommunens samlede klimaindsats. Det betyder, at Klimaplanen beskriver Gentofte Kommunes mål og overordnede indsatser på klimaområdet, mens de enkelte klimainitiativer står beskrevet i delplanerne: Delplan 1: Kortlægning af -udledning i Gentofte Kommune Delplan 2: Energihandlingsplan for kommunens bygninger Delplan 3: Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune Delplan 4: Handleplan for Agenda 21 Delplan 5: Klimatilpasningsstrategien Delplan 6: Katalog over supplerende klimainitiativer

6 4 GENTOFTE KOMMUNES KLIMAPLAN Vekslerstation til fjernvarme 2.0 Formål med Klimaplanen Klimaplanens primære formål er at: < < udstikke mål og rammer for kommunens arbejde med at nedsætte udledningen af og imødegå klimaforandringerne < < udpege en række konkrete indsatser, som sikrer, at udledningen af nedbringes til de fastsatte mål både for kommunens egen drift og for kommunen som geografisk område < < sikre iværksættelse af borgerrettede initiativer, som skal få den enkelte til at tage et større ansvar for egen -udledning < < fastlægge nødvendige tilpasningsstrategier Samtidig er det Klimaplanens formål at sikre, at hensynet til klima bliver forankret i alle opgaveområder. Dette sker i dag dels igennem den nuværende Gentofte Plan og dels gennem Direktionens Strategiplan, hvor klima er et tema. Klimaplanen samler altså op på Gentofte Kommunes klimaindsats og skaber sammenhæng med kommunes sektorplaner. Samtidig sikrer Klimaplanen koordinering af de delplaner, der har størst indflydelse på klimaindsatsen, herunder Energihandlingsplanen for kommunens bygninger, Udbygningsplan for fjernvarme, Handleplan for Agenda 21 og Klimatilpasningsstrategien. Et af formålene med Klimaplanen er derfor også at fremme effektiviteten i klimaindsatsen, dvs. mest mulig klimaindsats for pengene.

7 GENTOFTE KOMMUNES KLIMAPLAN Mål og vision EU har indgået en aftale om at reducere -udledningen med 20 % og øge andelen af vedvarende energi til 20 % inden år Danmark har allerede en stor produktion af vedvarende energi og har derfor forpligtiget sig til at øge andelen af vedvarende energi til 30 % inden år Samtidig er det et EU-mål at øge energieffektiviteten med 20 %. Gentofte Kommune vil bidrage til, at Danmark kan leve op til målsætningerne inden for de fysiske og geografiske rammer, der er til stede i en bykommune som Gentofte. Derfor har Gentofte Kommune følgende vision: Vision Gentofte Kommune vil være en miljø- og klimavenlig kommune og vil tage sin del af ansvaret for, at Danmark lever op til de internationale forpligtigelser. Det forventes samtidig, at statslige og andre organisationers - initiativer også vil give væsentlige bidrag til, at Danmark lever op til de internationale forpligtelser. Mål Gentofte Kommune forpligtiger sig til: 1. At reducere -udledningen fra Gentofte Kommune som geografisk enhed med 12 % i år 2020 i forhold til år 2007 som følge af Gentofte Kommunes klimaindsats 2. At nedsætte -udledningen fra Gentofte Kommunes egen drift med 2 % om året fra 2009 til At øge anvendelsen af vedvarende energi i kommunen 4. At fremme tilpasningen til klimaforandringerne via en strategi for klimatilpasning 5. At øge bevidstheden om klima og klimaforandringer hos borgere, erhverv og ansatte i Gentofte Kommune 6. At fremme bæredygtig transport både internt i kommunens drift og hos borgere og erhverv i kommunen

8 6 GENTOFTE KOMMUNES KLIMAPLAN Gentoftes borgmester Hans Toft og præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, underskriver Klimakommuneaftalen i maj Klimaplanens fokus Klimaplanen fokuserer på de indsatser, der giver de største reduktioner i klimabelastningen set i forhold til størrelsen af den ydede indsats efter et princip om, hvad der populært sagt kan kaldes mest miljø for pengene. Dette princip betyder, at Gentofte Kommunes mål om at reducere - udledningen fra kommunens egen drift bygger videre på kommunens flerårige arbejde med energibesparelser i egne bygninger, som Energihandlingsplanen beskriver. Derudover søges målet om at reducere - udledningen fra Gentofte Kommunes geografiske område primært opfyldt ved at udbygge fjernvarmevarmeforsyningen og ved at omlægge til en mere klimavenlig produktion af fjernvarme. Gentofte Kommunes Agenda 21-aktiviteter vil både understøtte de målbare mål om -reduktioner, men vil også øge bevidstheden om klima og klimaforandringer samt fremme en bæredygtig transport både i kommunens drift og hos borgere og virksomheder. I det følgende præsenteres en opsummering af de 6 delplaner. I kapitel 5 gennemgåes kortlægning af -udledningen fra Gentofte Kommunes egen drift og fra Gentofte Kommune som geografisk enhed. I kapitel 6 følger en overordnet beskrivelse af de 5 øvrige delplaners initiativer.

9 GENTOFTE KOMMUNES KLIMAPLAN Kortlægning af Gentofte Kommunes -udledning Kortlægningen (jvf. delplan 1) bidrager både til at skabe overblik over relevante indsatsområder og til at sikre, at de indsatser som skaber størst effekt i kommunens egen drift bliver prioriteret. -udledningen fra Gentofte Kommunes egen drift I 2008 blev -udledningen fra kommunens egen drift opgjort til ca tons pr. år. Dette svarer til ca. 4 % af den samlede - udledning fra Gentofte Kommune som geografisk område. Figur 1 Fordeling af CO -udledningen ² fra Gentofte Kommunes drift i Idrætsanlæg, 17 % Tekniske anlæg 8 % Kørsel mv 3 % Vejbelysning 1 % Bygninger 71 % Som figur 1 viser, står el- og varmeforbruget i kommunens bygninger og idrætsanlæg for 88% af -udledningen. Derfor vil den primære indsats for at nedbringe -udledningen i kommunens egen drift være rettet mod kommunens bygninger og idrætsanlæg. Disse tiltag er beskrevet i Energihandlingsplan for kommunens bygninger (delplan 2). -udledningen fra tekniske anlæg bidrager med 8 %, hvoraf hovedparten (7 %) stammer fra Nordvand A/S tekniske anlæg. I driftsaftalen med Nordvand for 2010 er der indføjet krav om reduktion af elforbruget med 2 % pr. år. -udledningen i Gentofte Kommune som geografisk enhed Den samlede -udledning i Gentofte Kommune var i 2007 på ca tons og svarer til en gennemsnitlig -udledning på ca. 7,5 tons per borger. (Se delplan 1 for nærmere detaljer). Som figur 2 viser, tegner el-forbrug og individuel opvarmning og procesvarme sig hver især for 35 % af -udledningen, mens fjernvarme kun tegner sig for 7 % af den samlede -udledning. Fjernvarme dækker i dag ca. 40 % af varmegrundlaget i Gentofte Kommune, men tegner sig kun for 7 % af den samlede -udledning. Dette skyldes, at fjernvarme er en af de opvarmningsformer, der udleder mindst. Det betyder, at en udbygning af fjernvarmenettet både vil give væsentlige -reduktioner i kommunens egen drift og blandt Gentoftes borgere og virksomheder. Her har kommunen således en direkte mulighed for at påvirke borgernes og virksomhedernes -udledning. Figur 2 De samlede CO -udledninger ² fra Gentofte Kommune som geografisk enhed i El 35 % Fjernvarme 7 % Individuel opvarmning og processvarme 35 % Transport og øvrige mobile kilder 22 % Øvrige 1 %

10 8 GENTOFTE KOMMUNES KLIMAPLAN Fremadrettede handlinger 6.1 Baggrund Gentofte Kommune har gennem de sidste fem år arbejdet med en Energihandlingsplan for kommunens bygninger, der har ført til store energibesparelser, -reduktioner og besparelser på driftsudgifterne. Ligeledes har kommunen i de sidste fem år renoveret og kabellagt vejbelysningen, der også har medført både el-besparelser og -reduktioner. Sidste del af renoveringen bliver gennemført i de kommende par år og vil også bidrage til en reduktion af -udledningen. Samtidig har Gentofte Kommune et højt ambitionsniveau i sit Agenda 21 arbejde. Det er denne tradition og de hidtidige erfaringer, der bygges videre på i de fremadrettede planer for klimaarbejdet, der bliver beskrevet i det følgende. 6.2 Energihandlingsplan for kommunens bygninger Gentofte Kommune har siden 2005 haft en energihandlingsplan, der til og med 2010 effektuerer investeringer på 44 mio. kr. i energibesparende tiltag i kommunens egne bygninger. Tiltagene har medført en årlig besparelse på 10,3 mio. kr. på driften i forhold til budget Den kommende Energihandlingsplan for kommunens bygninger, der gælder fra 2011 til 2016, har tre primære indsatsområder: El-besparelser, incitamentsordning og varmeforsyning. Indsatsområdet varmeforsyning vil både bestå af anlæg, der udnytter den kommende udbredelse af fjernvarme og fokuserer på vedvarende energi der, hvor fjernvarmen ikke kommer.

11 GENTOFTE KOMMUNES KLIMAPLAN For at opnå en -reduktion på 2 % om året for kommunen som virksomhed kræves en investering i bygningsmassen på 84 mio. kr. over 6 år det vil sige 14 mio. kr. om året. Investeringen forventes at medføre en samlet driftsbesparelse på 7 mio. kr. om året efter 6 år i forhold til budget Planen sigter også på, at der skal være fokus på energibesparende tiltag ved ombygninger og løbende vedligehold. Samtidig skal den igangværende energistyring fortsættes og udvides med en opgradering af automatikken. Derudover sætter Energihandlingsplanen rammerne for demonstrationsprojekter i kommunens egne bygninger bl.a. inden for vedvarende energi, energirenovering af bevaringsværdige bygninger og renovering til lavenergibyggeri. (Jvf. delplan 2) Gennemførelsen af Energihandlingsplan for kommunens bygninger forventes at føre til en besparelse på 2 % om året i -udledningen fra kommunens egen drift frem til udgangen af Udbygningsplan for fjernvarme og Varmeplan Hovedstaden Gentofte Kommune Kraftvarme leverer i dag kun fjernvarme til en begrænset del af kommunen. Derfor kan der opnås store -gevinster både i kommunens egen drift og hos borgere og virksomheder ved at udbygge fjernvarmenettet. Fjernvarmeudbygningen består af 3 faser med forventet løbetid fra 2010 til Udbygningen fra 2010 til 2020 forventes at reducere -udledningen med ca. 6 % i Gentofte Kommune som geografisk enhed. Den planlagte udbygning er nærmere beskrevet i Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune (jvf. delplan 3). Udover at udbygge fjernvarmenettet vil der på sigt kunne opnås betydelige -gevinster ved ændringer i fjernvarmeproduktionen. Dette er beskrevet i Varmeplan Hovedstaden, der er en analyse udarbejdet i 2009 af CTR (som Gentofte Kommune er medejer af), VEKS og Københavns Energi¹. De tre parter besluttede i oktober 2010 en handlingsplan for realisering af en fælles målsætning om levering af CO2-neutral fjernvarme i Samlet forventes fjernvarmetiltagene at nå målet om at reducere udledningen af i Gentofte Kommune som geografisk enhed med 12 % i 2020 sammenlignet med udledningen i Agenda 21 Strategi og handleplan Kommunen vedtager hvert 4. år en strategi for en bæredygtig udvikling en Agenda 21-strategi. Strategien udmøntes i årlige handleplaner, der især har fokus på at påvirke adfærd og livsstil med borger- og institutionsrettede aktiviteter. Det er f.eks. i form af energisparekampagner, cykelkampagner og Grønt Regnskab. Gentofte Kommunes agenda 21 aktiviteter koordineres på tværs af kommunens opgaveområder i en Agenda 21 gruppe, der i fællesskab udarbejder den årlige Handleplan for Agenda 21, med udgangspunkt i kommunens overordnede Agenda 21 strategi. ¹ CTR er en forkortelse for Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S, der indkøber og leverer fjernvarme for fem interessentkommuner. VEKS står for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S.

12 10 GENTOFTE KOMMUNES KLIMAPLAN Handleplan for Agenda 21 indeholder en lang række klimainitiativer, der både er målrettet kommunens egen drift samt borgere og virksomheder i kommunen. Planen sigter på konkrete -besparelser og understøtter kommunens andre initiativer på klimaområdet gennem information og formidling om klima (Jvf. delplan 4). Samtidig beskriver Handleplan for Agenda 21 også initiativer, der skal fremme bæredygtig transport og være med til gøre adfærden hos kommunens ansatte, borgere og virksomheder mere klimavenlig. 6.5 Klimatilpasning Klimaændringerne vil få stigende betydning for kommunen i årene fremover. Ændringerne består i kraftigere regnskyl, stigende havvandstand og stigende temperatur. Konsekvenserne vil især være risiko for oversvømmelser fra regn- og spildevandssystemet. Der er derfor behov for en indsats, så kommunen kan tilpasse sig disse klimaændringer, så værdier og vitale samfundsfunktioner beskyttes. Gentofte Kommune har derfor udarbejdet et forslag til en klimatilpasningsstrategi (Jvf. delplan 5). Klimatilpasningsstrategien giver bud på, hvordan bygninger, veje, afløbssystemer mv. kan indrettes fremover, så konsekvenserne af klimaændringerne mindskes. Det drejer sig f.eks. om en udbygning af spildevandssystemet og øget nedsivning af overfladevand. Klimatilpasningsstrategien implementeres på det generelle og overordnede niveau gennem Gentofte Planen. Herfra indarbejdes strategien i de konkrete sektor- og handleplaner som f.eks. spildevandsplan og handleplaner til gennemførelse af Grøn Strukturplan. 6.6 Supplerende initiativer Som led i udarbejdelsen af Klimaplanen blev der foretaget en kortlægning af alle igangværende klimainitiativer og ideer på alle niveauer i kommunens organisation. På den baggrund er der efterfølgende gennemført en række workshops, hvor repræsentanter fra alle opgaveområder har haft lejlighed til at drøfte og prioritere ideer og forslag til nye klimaaktiviteter. Hovedkriterierne for prioriteringen har dels været initiativer, der passer til Gentofte Kommune, og dels de initiativer der har størst potentiale for at give -reduktioner i forhold til ressourceforbruget. På den måde er der fremkommet en række forslag til supplerende klimatiltag, der kan medvirke til at fastholde og styrke Gentofte Kommunes position som en grøn, miljø- og klimavenlig kommune. Initiativerne omfatter både tiltag, der vil resultere i væsentlige -reduktioner i kommunens egen drift, fx på transportområdet, men også i -reduktioner i Gentofte Kommune som geografisk enhed, fx gennem etablering af et klimanetværk med virksomheder, fjernkøling i bygninger og bæredygtig transport. Samtidig rummer delplan 6 initiativer, der kan få borgere, medarbejdere og virksomheder til at ændre vaner fx gennem adfærdskampagner med klimaambassadører på alle kommunens institutioner, etablering af et klimaråd og en generel styrkelse af Agenda 21 aktiviteterne. Derudover kan initiativerne være med til at bane vejen for nogle af de klimatilpasningstiltag og -reduktionstiltag, der skal implementeres.

13 GENTOFTE KOMMUNES KLIMAPLAN Gentofte Kommunes klimafestival Forankring og opfølgning på Gentofte Kommunes Klimaplan Det er naturligvis vigtigt, at Gentofte Kommune kan indfri Klimaplanens mål. Derfor skal der ske en årlig opfølgning i et statusdokument. Derudover vil der blive lavet en plan for det kommende år. Gennem koordinering med andre af kommunens nuværende planer og ved implementering af klima i Gentofte Kommunes kommende planer bliver klima og Klimaplanen forankret i alle kommunens opgaveområder. Forankringen sikres gennem alle opgaveområdernes interne kontrakter, hvor klima bliver et at de punkter, der skal tages stilling til. Klimaplanen er en dynamisk rammeplan, der udstikker rammerne for de næste års arbejde. Derfor skal initiativerne i Klimaplanen ses som opgaveområdernes bud på de bedste og mest rentable klimainitiativer på nuværende tidspunkt. Da klima- og -reduktionsområdet kan ændre sig med tiden, vil der ske en revision om 5 år.

14 12 GENTOFTE KOMMUNES KLIMAPLAN Økonomi og ressourcer Delplanerne i Klimaplanen bliver alle fremlagt til politisk behandling. Der skal tages selvstændig stilling til økonomien for Energihandlingsplan for kommunens bygninger (delplan 2) og Udbygningsplan for fjernvarme (delplan 3) mens initiativerne i Handleplan for Agenda 21 (delplan 4) afholdes indenfor det nuværende driftsbudget. Klimatilpasningsstrategien (delplan 5) har i sig selv ingen direkte økonomiske konsekvenser, mens dette kan være tilfældet i konkrete planer og initiativer. De supplerende klimainitiativer, der er beskrevet i delplan 6, skal ses som et idékatalog. Der er ikke afsat finansiering til disse forslag. 9.0 Referenceliste Oversigt over delplaner/bilag: Delplan 1: Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 2: Energihandlingsplan for kommunens bygninger Delplan 3: Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune Delplan 4: Handleplan for Agenda 21 Delplan 5: Klimatilpasningsstrategien Delplan 6: Katalog over supplerende klimainitiativer

15

16

Forslag til Gentofte Kommunes. Klimaplan

Forslag til Gentofte Kommunes. Klimaplan Forslag til Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Titel: Forslag til Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 250 Denne tryksag

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Klimaarbejdet i Helsingør 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Agenda Klimaarbejdet i Helsingør: Organisation Klimaplan Tiltag og resultater kommunen som virksomhed Borgerne / Agenda 21 Virksomheder

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Indholdsfortegnelse De vigtigste mål for Hørsholm Kommune... 3 Hørsholm Kommune som geografisk enhed... 3 Hørsholm Kommune som virksomhed... 3 Detaljerede mål

Læs mere

Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug)

Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug) Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug) Goddag. Mit navn er.. fra COWI. Jeg ringer i anledning af, at Region Hovedstaden har igangsat et arbejde omkring udvikling af en klimastrategi.

Læs mere

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009 Klimaplan i Næstved Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger g yg g y yg g Temadag i Næstved 16/6 2009 Udvalgte data Areal: 683 km 2 Indb.: 80.950 Boliger: 37.742 742 NK bygningsmasse/brugsareal: 478.000

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Grøn omstilling af naturgasområderne

Grøn omstilling af naturgasområderne Grøn omstilling af naturgasområderne Ballerup Kommune som Cas e Direktør Søren Krøigaard www.baller up.dk Et bæredygtigt Ballerup KURVEKNÆKKERAFTALE PARTNERSKABSAFTALE El- forbruget i kommunens bygninger

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16.

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16. Notat Status for klimaarbejdet Udarbejdet af: Susanne Jervelund Dato: 27. april 2010 Sagsid.: Sag: 00.16.00-A00-1-10 Version nr.: 1 Afdelingen for Miljø Status for klimaarbejdet i kommunen I Faaborg- Midtfyn

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

UDKAST følger ikke designmanual

UDKAST følger ikke designmanual UDKAST følger ikke designmanual Rådhuset Varmetabsbillede af blandt andet Høje-Taastrup Rådhus (billede taget af Fugro A/S) Klimaplan 2009-2013 for Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejder

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Klima- og energiindsatsen Fredensborg Kommune. Klima- og energi

Klima- og energiindsatsen Fredensborg Kommune. Klima- og energi indsatsen Fredensborg Kommune Hvordan lige pludselig så stor fokus på energi og klima i Fredensborg? Politikere og ildsjæle i forvaltningen insisterer på at gøre en forskel. Stor ledelsesmæssig opbakning

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Albertslund 26. januar 2009 Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Introduktion til Albertslund Klimaplanen Fjernvarme

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Side1/5 KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 15 Fax: 65 15 14 99 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk 28-05-2009 Forord

Læs mere

CO2 og VE mål for Danmark og EU.

CO2 og VE mål for Danmark og EU. Dato: 4. januar 2017 qweqwe Klima Klimaarbejdet i Halsnæs Kommune fokuserer dels på at sænke energiforbruget og derved udlede mindre CO2 samt på at sikre, at klimaforårsagede ændringer ikke medfører oversvømmelser

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby.

Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby. Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby. 2 Politikkoncept i Odense Kommune Vision Odense Byråd Miljøpolitik

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Kolofon Titel Agenda 21 og klima - overordnet handlingsplan Udgivet af Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Udgivelsesdato 25. juli

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbedring Indhold Forord 3 Vision og mål 4 Klimaplanens fokus 5 Klimaindsatsen fremover 5 Den samlede drivhusgasudledning i Herning Kommune 2007 6 Udviklingen af drivhusgasudslip i Herning

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 Sag nr. 1 Emne: Handleplan Agenda 21 Bilag: 2 Implementering af strategien for bæredygtig udvikling Indlæg afholdt på

Læs mere

Klimaplan 2009-2013. Høje-Taastrup Kommune arbejder for at nedbringe -udledningen i hele kommunen. Kort udgave december 2009

Klimaplan 2009-2013. Høje-Taastrup Kommune arbejder for at nedbringe -udledningen i hele kommunen. Kort udgave december 2009 Klimaplan 2009-2013 Høje-Taastrup Kommune arbejder for at nedbringe CO 2 -udledningen i hele kommunen. Kort udgave december 2009 Den samlede klimaplan for Høje-Taastrup Kommune opdateres løbende og findes

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 1 Indledning har i en årrække haft fokus på en bred vifte af klimasatsninger. Senest har kommunen

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Referat Torsdag den 11.10.12 kl. 16:30 i mødelokale 2 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima Klimatilpasning, strategi og udfordringer KøbeKøbenhavn Kommunes klimaplan Kommunes klimatilpasning 6 mål for København: Energi fra kul til vind Transport fra biler til cykler og brint biler Bygninger

Læs mere

KLIMAINDSATS TIL KLIMAHANDLING

KLIMAINDSATS TIL KLIMAHANDLING FRA KLIMAINDSATS TIL KLIMAHANDLING Roskilde Kommunes forvaltning har på baggrund af klimapolitikken og baggrundsnotatet "Roskilde Kommunes klimapolitik - ", vedtaget sept. 2010, udarbejdet en. Nedenfor

Læs mere

Klimakommune. FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009. Christian Poll Klima- og miljømedarbejder

Klimakommune. FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009. Christian Poll Klima- og miljømedarbejder Klimakommune og hvad så? FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009 Christian Poll Klima- og miljømedarbejder Hvordan ser Danmarks Naturfredningsforening klimaindsatsen? Arbejder både med: Forebyggelse: Mindske

Læs mere

Energi i Egedal de kommunale ejendomme

Energi i Egedal de kommunale ejendomme Energi i Egedal de kommunale ejendomme Status på arbejdet med energi i egne bygninger 2013 2020 Mål for Egedal Kommune Egedal Kommune har som mål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i egne bygninger

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 og præsenterer i de følgende

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats 17. oktober 2007 Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Naturgruppen 27. november 2014 Karen Marie Pagh Nielsen Program: s klimamål Status for CO2 reduktion Tonsvis af indsatser Kommunen som virksomhed

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Referat åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Protokollen blev læst

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Foreningen af Bæredygtige byer og bygninger 16. juni 2009. CO2 Beregneren

Foreningen af Bæredygtige byer og bygninger 16. juni 2009. CO2 Beregneren Anne Mette R. von Benzon Forretningschef, klima Vand og Miljø COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 8739 6600 Direkte 8739 6693 Mobil 2469 6693 E-mail anb@cowi.dk http://www.cowi.dk Foreningen

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune. Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg

Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune. Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg 1 Disposition for oplæg 1. Indledende om strategisk energiplanlægning & målsætninger

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune 2012 Maj 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene

Læs mere

Kapitel 1 Forord... 3. Kapitel 2 Klimaplanens rammer og indhold... 4 - Afgrænsning... 4 - Opfølgning... 4

Kapitel 1 Forord... 3. Kapitel 2 Klimaplanens rammer og indhold... 4 - Afgrænsning... 4 - Opfølgning... 4 Kapitel 1 Forord... 3 Kapitel 2 Klimaplanens rammer og indhold... 4 - Afgrænsning... 4 - Opfølgning... 4 Kapitel 3 Målsætninger og mål... 5 - Klimaplanens overordnede mål:... 5 - Mål for kommunen som virksomhed:...

Læs mere

Klima og energibesparelser i bygninger

Klima og energibesparelser i bygninger November 2009 Klima og energibesparelser i bygninger Energiforbruget i bygninger, boliger og erhvervsbyggeri udgør i dag mere end 40 pct. af det samlede danske energiforbrug og koster godt 45 milliarder

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima

IDAs Klimaplan 2050. Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima IDAs Klimaplan 2050 Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima IDA En moderne interesseorganisation for ingeniører og andre højtuddannede med en teknologisk eller naturvidenskabelig

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Referat Tirsdag den 06.12.11 kl. 16:30 i mødelokale 2 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

EJENDOM OG BYGGERI KLIMASTRATEGI

EJENDOM OG BYGGERI KLIMASTRATEGI EJENDOM OG BYGGERI KLIMASTRATEGI FORORD FN s klimapanel peger på, at klimaændringer igennem de kommende år vil betyde stigende globale temperaturer, flere hændelser med ekstremnedbør og stigende havspejl.

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp InnoByg Efterårskonference den 9. november 2011 Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp KOMMUNE De næste 20 minutter Kort om Københavns Ejendomme Energirenovering i København Overvejelser

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget København CO2-neutral 2025 status og udfordringer KBH2025 Klimaplanen blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen

Læs mere

Forslag til Arbejdsplan 2010 for energibesparelser og CO 2 -reduktion

Forslag til Arbejdsplan 2010 for energibesparelser og CO 2 -reduktion Til: Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget Fra: By, Erhverv og Natur Forslag til Arbejdsplan 2010 for energibesparelser og CO 2 -reduktion Denne arbejdsplan indeholder forslag til væsentlige forebyggende

Læs mere

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 162 Offentligt Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Læs mere