Indsendte indsigelser og høringssvar i forbindelse med offentliggørelse af Forslag til spildevandsplan for Silkeborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsendte indsigelser og høringssvar i forbindelse med offentliggørelse af Forslag til spildevandsplan 2010-2021 for Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Bilag 1. Indsendte indsigelser og høringssvar i forbindelse med offentliggørelse af Forslag til spildevandsplan for Silkeborg Kommune Teknik og Miljøafdelingens bemærkninger til indkomne indsigelser og høringssvar, samt indstilling fra Teknik og Miljøchefen til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Nedenfor følger en beskrivelse af hovedindholdet i indsendte indsigelser og høringssvar til Forslag til spildevandsplan for Silkeborg Kommune. Under hver indsigelse/høringssvar kommenteres indsigelsen/høringssvar af Teknik og Miljøafdelingen efterfulgt af Teknik og Miljøchefens indstilling til Plan-, Miljø og Klimaudvalget. Kommentarer der har karakter af spørgsmål findes på en oversigt sidst i dokumentet. 1

2 Indsigelse nr. 1 Jens Nymand Pårupvej Them Finansiering/tvangsmidler Ønske om en redegørelse over hvilke tvangs- og finansieringsmuligheder der er i planen. Spildevandsplanen er Silkeborg Kommunes overordnede planlægningsredskab til håndtering af spildevand og regnvand i kommunen. Når håndhævelse er nødvendig for at implementere bestemmelserne i spildevandsplanen, anvender kommunen oftest miljøbeskyttelsesloven, der giver mulighed for meddelelse af påbud, indskærpelse og politianmeldelse. Overtrædelse af Miljøbeskyttelsesloven straffes sædvanligvis med bøder. Kommunen har mulighed for at tilbyde flere former for hjælp til finansiering af et tilslutningsbidrag. Der er blandt andet mulighed for indefrysning af ejendomsskatten og mulighed for låneoptagelse via kommunen, såfremt visse kriterier er opfyldt. På kommunens hjemmeside findes ansøgningsskemaer. Der henvises til LBK nr af 26/10/2009 (Ejendomsskattelåneloven) samt Silkeborg Kommunes hjemmeside: ig/ejendomsskat+2011/l%c3%a5n+til+betaling+af+ejendomsskat Spildevandsplanen tilføjes et afsnit om finansieringsmuligheder Indsigelse nr. 3 Jan L. Østergaard, Ømosevej 26, 8643 Ans Kloakering, eksisterende anlæg Ønsker at få bekræftet, om et biologisk sandfilteranlæg anlagt i 2007 ikke opfylder de gældende regler for rensning af spildevand. Der er flere huse i området der har fået etableret denne form for rensning inden for de sidste 5 år. Et biologisk sandfilteranlæg opfylder de nuværende rensekrav i oplandet til 2

3 Ans Bæk, hvor ejendommen ligger. Ejendommen kan blive undtaget fra at blive kloakeret nu, hvis ejendommen har et velfungerende godkendt spildevandsanlæg. Silkeborg Kommune har vedtaget en forfaldsdato på 15 år fra etableringsdatoen for sløjfning af eksisterende, godkendte anlæg beliggende i områder, der skal kloakeres. Det vil sige at et anlæg kan benyttes i maksimalt 15 år efter anlæggets etablering i de områder, der udpeget til kloakering. Skal anlægget repareres eller udskiftes, skal ejendommen tilkobles det offentlige afløbssystem. der i spildevandsplanen tilføjes følgende: Silkeborg Kommune vil for ejendomme med godkendte, velfungerende anlæg i planlagte kloakeringsområder tillade at disse benyttes i en periode på 15 år fra den dato, hvor anlægget er færdigmeldt. Herefter skal ejendommen kobles på kloaksystemet uanset at anlægget stadig er funktionsdygtigt. Hvis anlægget inden for denne periode skulle vise sig ikke at være funktionsdygtigt kan Silkeborg Kommune kræve at ejendommen tilkobles kloaksystemet omgående. Indsigelse nr. 4 Leif Kristensen, Stormosevej 7, Illerhuse, 8643 Ans Kloakering, eksisterende anlæg Ønsker etablering af nedsivningsanlæg på ejendommen i stedet for kloakering, da naboejendommene også har nedsivningsanlæg. I Silkeborg Kommune findes en række samlede, ukloakerede bebyggelser som belaster de omkringliggende vandområder og grundvandsressourcer med urenset eller dårligt renset spildevand. For at begrænse den lokale forurening i disse områder, har Silkeborg Kommune i spildevandsplanen udpeget et antal ejendomme, der i planperioden skal tilsluttes det offentlige afløbssystem, så spildevandet fremover pumpes til rensning på et offentligt renseanlæg. Da ejendommen ligger i et område udpeget til kloakering, er der tilslutningspligt til det offentlige afløbssystem så snart der er ført stik frem til matrikelgrænsen. Silkeborg Kommune kan derfor ikke meddele tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg på ejendommen. Der er mulighed for midlertidig undtagelse fra at blive kloakeret for ejendom- 3

4 me, hvor der allerede findes et godkendt og funktionsdygtigt spildevandsanlæg. Silkeborg Kommune har vedtaget en forfaldsdato på 15 år fra etableringsdatoen for sløjfning af eksisterende, godkendte anlæg beliggende i områder, der skal kloakeres., jf. kommunens svar på indsigelse vedrørende kloakering af Vesterlund. Indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i spildevandsplanen, og at ejendommen kloakeres på lige vilkår med de andre ejendomme i området. Indsigelse nr. 6 Kilian Water, att. René Kilian, Torupvej 4, 8654 Bryrup Decentrale renseløsninger på enkeltejendomme i det åbne land i stedet for kloakering Forslag om, at der i stedet for kloakering og centralisering af rensestrukturen laves decentrale anlæg på hver enkelt ejendom i det åbne land. I Silkeborg Kommune findes en række samlede, ukloakerede bebyggelser som belaster de omkringliggende vandområder og grundvandsressourcer med urenset eller dårligt renset spildevand. For at begrænse den lokale forurening i disse områder, har Silkeborg Kommune i spildevandsplanen udpeget et antal ejendomme, der i planperioden skal tilsluttes det offentlige afløbssystem, så spildevandet fremover pumpes til rensning på et offentligt renseanlæg. Udpegningen af disse fremtidige kloakområder er baseret på en vurdering af de faktiske spildevandsforhold på ejendommene og følsomheden af de pågældende vandområder og grundvandsressourcer. Hertil kommer, at kommunen ikke har lovhjemmel til at påbyde forbedret rensning af spildevandet på alle enkeltejendomme i kommunen. Den overordnede plan i kommunen er en centralisering af rensestrukturen, så spildevand fremover kun renses på tre store renseanlæg. Kommunen anerkender, at der findes anlæg der kan rense mindre landsbyers spildevand uden væsentlig påvirkning af vandmiljø og grundvand. Kommunen vil derfor som alternativ til etablering af pumpestationer åbne op for at det i mindre bysamfund bliver muligt at etablere grønne anlæg uden udledning til rensning af hele byens spildevand. 4

5 Spildevandsplanens kloakoplande bibeholdes Der i spildevandsplanen udpeges områder, hvor der skal etableres lokale pilerensningsanlæg eller andre anlægstyper, der ikke belaster vandområder og grundvand. Anlæggene ejes og drives af Silkeborg Forsyning A/S, som skal godkende driftsudgifterne på de enkelte anlæg Indsigelse nr. 7 Jes Dorf, Sdr. Ringvej 29,1, 8600 Silkeborg Kloakering, Ærøvej 20b Har i 1995 fået at vide af Silkeborg Kommune, at ejendommen ikke skulle kloakeres, men i stedet skulle etablere et nedsivningsanlæg. Ønsker derfor dispensation fra planerne om tilslutning til det offentlige spildevandssystem. Det er naturligvis beklageligt, at Silkeborg Kommune i 1995 har anbefalet etablering af nedsivningsanlæg i stedet for tilkobling til det offentlige spildevandssystem. I Silkeborg Kommune findes en række samlede, ukloakerede bebyggelser som belaster de omkringliggende vandområder og grundvandsressourcer med urenset eller dårligt renset spildevand. For at begrænse den lokale forurening i disse områder, har Silkeborg Kommune i spildevandsplanen udpeget et antal ejendomme, der i planperioden skal tilsluttes det offentlige afløbssystem, så spildevandet fremover pumpes til rensning på et offentligt renseanlæg. Da ejendommen ligger i et område udpeget til kloakering, er der tilslutningspligt til det offentlige afløbssystem så snart der er ført stik frem til matrikelgrænsen. Silkeborg Kommune kan derfor ikke meddele dispensation fra planerne om ejendommens tilslutning til det offentlige spildevandssystem. Teknik og Miljøchefen indstiller: ejendommen kloakeres på lige vilkår med de andre udpegede ejendomme i området. Indsigelse nr. 8 Hanne Rasch & Peter Kristensen, Funderhol- Kloakering, eksisterende anlæg 5

6 mevej 30, 8600 Silkeborg Har i 1996 fået at vide af Silkeborg Kommune at der skulle etableres et nyt godkendt anlæg på ejendommen. Ønsker derfor ikke tilslutning til det offentlige spildevandssystem. Det er naturligvis beklageligt, at Silkeborg Kommune i 1996 har anbefalet etablering af nedsivningsanlæg i stedet for tilkobling til det offentlige spildevandssystem. I Silkeborg Kommune findes en række samlede, ukloakerede bebyggelser som belaster de omkringliggende vandområder og grundvandsressourcer med urenset eller dårligt renset spildevand. For at begrænse den lokale forurening i disse områder, har Silkeborg Kommune i spildevandsplanen udpeget et antal ejendomme, der i planperioden skal tilsluttes det offentlige afløbssystem, så spildevandet fremover pumpes til rensning på et offentligt renseanlæg. Da ejendommen ligger i et område udpeget til kloakering, er der tilslutningspligt til det offentlige afløbssystem så snart der er ført stik frem til matrikelgrænsen. Silkeborg Kommune kan derfor ikke meddele dispensation fra planerne om ejendommens tilslutning til det offentlige spildevandssystem. ejendommen kloakeres på lige vilkår med de andre udpegede ejendomme i området. Indsigelse nr. 9 Lizzie Tolderlund, Vesterlundvej 221, Virklund, 8600 Silkeborg Kloakering, eksisterende anlæg Har for 5-6 år siden bygget nyt hus på grunden, og har i den forbindelse etableret nyt spildevandsanlæg. Ønsker derfor ikke tilslutning til det offentlige spildevandssystem. Silkeborg Kommune vil for ejendomme med godkendte, velfungerende anlæg tillade at disse benyttes i en periode på 15 år fra den dato, hvor anlægget er færdigmeldt. Herefter skal ejendommen kobles på kloaksystemet uanset at det stadig er funktionsdygtigt. Hvis anlægget inden for denne periode skulle 6

7 vise sig ikke at være funktionsdygtigt kan Silkeborg Kommune kræve at ejendommen tilkobles kloaksystemet omgående. der i spildevandsplanen tilføjes følgende: Silkeborg Kommune vil for ejendomme med godkendte, velfungerende anlæg i planlagte kloakeringsområder tillade at disse benyttes i en periode på 15 år fra den dato, hvor anlægget er færdigmeldt. Herefter skal ejendommen kobles på kloaksystemet uanset at anlægget stadig er funktionsdygtigt. Hvis anlægget inden for denne periode skulle vise sig ikke at være funktionsdygtigt kan Silkeborg Kommune kræve at ejendommen tilkobles kloaksystemet omgående. Indsigelse nr. 10 Tommy Rasmussen, Thorupgårdsvej 22c, 8600 Silkeborg Kloakering, landzone Ønsker ikke at blive kloakeret, da ejendommene har nedsivningsanlæg fra 1996, som er blevet pålagt etableret af tidligere Gjern Kommune. I indsigelsen er desuden anført, at der ikke er ønske om, at ejendommen omfattes af et fremtidigt byudviklingsområde jf. kommuneplanen. Ejendommene vil kun blive kloakeret, såfremt området, der er udpeget til fremtidigt byudviklingsområde i kommuneplanen bliver byggemodnet. Indsigelser jf. kommuneplanen er spildevandsplanen uvedkommende. Teknik og Miljøafdelingen henviser til, at der ved utilfredshed over Kommuneplanens udpegninger kan indsendes ansøgning om ændring af kommuneplanens udpegninger. Der vil således ikke blive etableret et spildevandssystem i området, hvis det ikke bliver byggemodnet, hvilket igen afhænger af kommuneplanen. Indstillingen ikke giver anledning til ændringer i spildevandsplanen. 7

8 Indsigelse nr. 11 Thomas Ladegaard Jensen, Haugevej 68, 8620 Kjellerup Kloakering, eksisterende anlæg Indsigelse mod kloakering af området. I Silkeborg Kommune findes en række samlede, ukloakerede bebyggelser som belaster de omkringliggende vandområder og grundvandsressourcer med urenset eller dårligt renset spildevand. For at begrænse den lokale forurening i disse områder, har Silkeborg Kommune i spildevandsplanen udpeget et antal ejendomme, der i planperioden skal tilsluttes det offentlige afløbssystem, så spildevandet fremover pumpes til rensning på et offentligt renseanlæg. Silkeborg Kommune vil for ejendomme med godkendte, velfungerende anlæg tillade at disse benyttes i en periode på 15 år fra den dato, hvor anlægget er færdigmeldt. Herefter skal ejendommen kobles på kloaksystemet uanset at det stadig er funktionsdygtigt. Hvis anlægget inden for denne periode skulle vise sig ikke at være funktionsdygtigt kan Silkeborg Kommune kræve at ejendommen tilkobles kloaksystemet omgående. der i spildevandsplanen tilføjes følgende afsnit: Silkeborg Kommune vil for ejendomme med godkendte, velfungerende anlæg i planlagte kloakeringsområder tillade at disse benyttes i en periode på 15 år fra den dato, hvor anlægget er færdigmeldt. Herefter skal ejendommen kobles på kloaksystemet uanset at anlægget stadig er funktionsdygtigt. Hvis anlægget inden for denne periode skulle vise sig ikke at være funktionsdygtigt kan Silkeborg Kommune kræve at ejendommen tilkobles kloaksystemet omgående. Indsigelse nr. 12 Jakob Højstrup, Sepstrupvej 47, 8653 Them Kloakering, eksisterende anlæg Har i 2006 etableret godkendt nedsivningsanlæg, og vil vide om udgifterne til dette anlæg erstattes. Du kan blive undtaget fra at blive kloakeret nu, hvis ejendommen har et god- 8

9 kendt, fungerende spildevandsanlæg. Silkeborg Kommune har vedtaget en forfaldsdato for udskiftning af eksisterende anlæg beliggende i områder der skal kloakeres på 15 år fra den dato anlægget er færdigetableret. Det vil sige at et anlæg kan benyttes i maksimalt 15 år efter etablering i de områder, der udpeget til kloakering. Det vil sige at et godkendt, velfungerende anlæg vil kunne benyttes i 15 år fra anlægsdatoen eller til det skal repareres, hvorefter ejendommen skal tilkobles det offentlige kloaksystem. Kommunen udbetaler ikke erstatning for udgifter i forbindelse med kloakeringen. Afgørelse om tilslutning til kloak kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene. der i spildevandsplanen tilføjes følgende: Silkeborg Kommune vil for ejendomme med godkendte, velfungerende anlæg i planlagte kloakeringsområder tillade at disse benyttes i en periode på 15 år fra den dato, hvor anlægget er færdigmeldt. Herefter skal ejendommen kobles på kloaksystemet uanset at anlægget stadig er funktionsdygtigt. Hvis anlægget inden for denne periode skulle vise sig ikke at være funktionsdygtigt kan Silkeborg Kommune kræve at ejendommen tilkobles kloaksystemet omgående. Indsigelse nr. 13 Anders Bruun, Vangvedvejen 16, 8600 Silkeborg Kloakering, eksisterende anlæg Hovedpunkter Ønsker ikke tilkobling til det offentlige spildevandsanlæg. Har 35 år gammelt nedsivningsanlæg. I Silkeborg Kommune findes en række bynære ukloakerede bebyggelser som belaster de omkringliggende vandområder og grundvandsressourcer med urenset eller dårligt renset spildevand. For at begrænse den lokale forurening i disse områder, har Silkeborg Kommune i spildevandsplanen udpeget et antal ejendomme, der i planperioden skal tilsluttes det offentlige afløbssystem, så spildevandet fremover pumpes til rensning på et offentligt renseanlæg. Teknik og Miljøafdelingen vurderer, at tilslutning til det offentlige spildevandssystem er den miljømæssigt mest optimale løsning. 9

10 at ejendommen kloakeres på lige vilkår med de andre udpegede ejendomme i området. Indsigelse nr. 14 Anne Marie Helbo, Frederiksberggade 80, 8600 Silkeborg Kloakering i Vesterlund Indsigelse vedr. forslag til kloakering i Vesterlund Hele Vesterlundvej er i spildevandsplanen udpeget til at skulle tilsluttes det offentlige spildevandssystem. Det sker, fordi Vesterlundvej er den største ukloakerede samlede bebyggelse i Silkeborg Kommune. Når en så stor samlet bebyggelse afleder spildevand til jorden, bevirker det, at der sker en massiv tilførsel af næringsstoffer til jorden, som belaster både jord, grundvand og vandområder. Thorsø, som ligger i umiddelbar nærhed af området har de seneste år Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at kloakering er den miljømæssigt mest optimale løsning for området. Indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i spildevandsplanen. Følgende indsigelser markeret med gråt medtages ikke i eksisterende høringssvar, men behandles særskilt som et tillæg til spildevandsplanen. Indsigelse nr. 15 René Killian og Agner Thulesen, Vrads Decentral renseløsning Indsigelse Indsigelse mod nedlæggelse af renseanlægget i Vrads med forslag til alternativer som f.eks. pilefordampningsanlæg eller beplantede filteranlæg til at pumpe spildevandet til Them/Søholt renseanlæg Lokal spildevandsrensning i grønt anlæg Set ud fra et miljømæssigt synspunkt anser Silkeborg Kommune rensning af spildevand i et pilefordampningsanlæg som et muligt alternativ til pumpeløsningen. Set ud fra et planmæssigt synspunkt ses det dog ikke muligt at ind- 10

11 passe et anlæg på 8000 m 2 pga. byens størrelse, udstrækning, særlige landskab samt forringe byens sammenhæng til det åbne land. Der kan ikke peges på egnede placeringer ved Vrads af ovennævnte størrelse. Der bør derfor overvejes en alternativ løsning f.eks. tilslutning til eksisterende hovedledning der er placeret få km øst for Vrads. Se endvidere notat om placering af pileanlæg i forbindelse med spildevandsplanen, bilag 4. Silkeborg Kommune vurderer, at etablering af et beplantet filteranlæg med nedsivning ikke vil være en hensigtsmæssig løsning. Især fordi nedsivningen vil udgøre en risiko for, at områdets grundvand belastes med miljøfarlige stoffer, som kun i begrænset omfang omsættes eller tilbageholdes i et beplantet filteranlæg. Derudover vil nedsivningen forventeligt kun have fosforrensende effekt i en kortere årrække, hvorefter fosfor fra byens spildevand igen vil tilføres vandkredsløbet. Der er, så vidt Silkeborg Kommune er orienteret, ikke danske erfaringer med beplantede filteranlæg i størrelsesordner over 30 PE. Ved etablering af grønne renseanlæg som alternativ til indpumpning af spildevand til Them renseanlæg er Silkeborg Kommunes holdning, at hvis løsningen skal gennemføres, skal der etableres anlæg, der ikke belaster vandområder og grundvand. Med i kommunens vurdering af sagen er, at en stor del af borgerne i Vrads ønsker lokal håndtering af spildevandet. De ansvarlige for indsigelsen har lavet en spørgeskemaundersøgelse, hvorpå 75 % af alle husstande, svarende til 66 husstande, har svaret. Heraf sagde 61 ja; 4 var i tvivl og 1 sagde nej. Slammineraliseringsanlæg: Silkeborg Kommune er ikke indstillet på, at der kan etableres et lokalt slammineraliseringsanlæg i Vrads. Målet i kommunens spildevandsplan er, at slam fra spildevandsanlæg efter udrådning skal bortskaffes ved forbrænding. Slam indeholder en del miljøfremmede stoffer som f.eks. PAH-forbindelser og tungmetaller. Slammets indholdsstoffer gør det stadig vanskeligere at afsætte til landbruget. For at undgå dyr deponering og fremtidige problemer med afsætning af slammet, vil Silkeborg Kommune i den første del af planperioden samarbejde med andre kommuner om at etablere et fælles slamforbrændingsanlæg. Klargøring af slam til forbrænding kræver, at slammet føres til rådnetank på et rensningsanlæg. Det er altså ikke hensigtsmæssigt at etablere lokale slammineraliseringsanlæg. Indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i planen Indsigelse nr René Kilian, Torupvej 4, Nedlæggelse af renseanlæg, decentral renseløsning 11

12 8654 Bryrup Indsigelse mod nedlæggelse af hhv. Frederiksdal, Hjøllund N, Hjøllund S og Salten Skov renseanlæg. Mener, der skal bruges for mange penge på nedlæggelse af anlæggende i forhold til hvad det koster at etablere en decentral grøn renseløsning I Silkeborg Kommune findes en række samlede, ukloakerede bebyggelser som belaster de omkringliggende vandområder og grundvandsressourcer med urenset eller dårligt renset spildevand. For at begrænse den lokale forurening i disse områder, har Silkeborg Kommune i spildevandsplanen udpeget et antal ejendomme, der i planperioden skal tilsluttes det offentlige afløbssystem, så spildevandet fremover pumpes til rensning på et offentligt renseanlæg. Udpegningen af disse fremtidige kloakområder er baseret på en vurdering af de faktiske spildevandsforhold på ejendommene og følsomheden af de pågældende vandområder og grundvandsressourcer. Den overordnede plan i kommunen er en centralisering af rensestrukturen, så spildevand fremover kun renses på tre store renseanlæg. Kommunen anerkender, at der findes anlæg der kan rense mindre landsbyers spildevand uden væsentlig påvirkning af vandmiljø og grundvand. Kommunen vil derfor som alternativ til etablering af pumpestationer, åbne op for at det i mindre bysamfund bliver muligt at etablere grønne anlæg uden udledning til rensning af hele byens spildevand. Anlæggene skal ejes og drives af Silkeborg Spildevand A/S, som dermed er ansvarlige for anlæggene. De nødvendige arealer til anlæggene erhverves ved frivillige aftaler, og om nødvendigt ved ekspropriation. Hjøllund N og S, Frederiksdal og Salten Skov i spildevandsplanen udpeges til områder, hvor der skal etableres lokale pilerensningsanlæg eller andre anlægstyper, der ikke belaster vandområder og grundvand. Pilerensningsanlæggene ejes og drives Silkeborg Forsyning A/S, og selskabet skal derfor godkende anlæggenes driftsudgifter. Indsigelse nr. 20 Niels Jacob Kanstrup, Sanamut Aqqut , 3900 Nuuk, Grønland Kloakering i Vesterlund (Vesterlundvej 162, 172 og 180) 12

13 Ejer protesterer mod tilslutning af ovennævnte ejendomme til det offentlige afløbssystem. Ejendommene består af en ubebygget grund, en grund med en garage og et sommerhus med begrænset benyttelse, som har nedsivningsanlæg. En ejendom uden sanitære installationer skal naturligvis ikke tilkobles det offentlige afløbssystem. Det vil på disse grunde blive ført stik frem til matrikelgrænsen så kloakering er mulig, hvis ejendommen skal bebygges. Tilslutningsbidraget vil i det tilfælde forfalde, når der bliver indlagt vand på ejendommen. For hvad ejendommen med nedsivningsanlæg angår, tages indsigelsen ikke til efterretning Hele Vesterlundvej er udpeget til at skulle kloakeres, uanset om husene er ofte benyttet eller ej. Det sker blandt andet fordi Vesterlundvej er den største ukloakerede samlede bebyggelse i Silkeborg Kommune. Når en så stor samlet bebyggelse afleder spildevand til jorden, bevirker det, at der sker en massiv næringsstofbelastning af både jord, grundvand og vandområder. Der tilføjes et afsnit til spildevandsplanen, hvoraf vilkår for tilslutning til det offentlige afløbssystem fremgår. Indsigelse vedr. nedsivningsanlæg ikke imødekommes. Indsigelse nr. 21 René Kilian, Søndervang 11, 8654 Bryrup Fosforbelastning af vandområder. Opsamling af regnvand Opfordrer til, at Silkeborg Kommune stimulerer opsamling og genanvendelse af regnvand i husholdningen som en del af løsningen på fosforproblematikken. Silkeborg Kommune anerkender, at den bedste løsning på fosforproblematikken i forbindelse med separatkloakering er at regnvand håndteres lokalt. Kommunen har dog ikke i spildevandsplanen mulighed for at stille krav om f.eks. nedsivning af regnvand i eksisterende bebyggelser. Der er både tilslutningspligt og -ret til afløbssystemet når der er ført stikledning frem til matrikelgrænsen. Kommunen kan ophæve tilslutningspligten helt eller delvis under 13

14 visse forudsætninger, men da der også er tilslutningsret kan vi ikke nægte husejere i kloakoplande at forsyningen håndterer regnvandet fra deres grund. Silkeborg Kommune er bevidst om at lokal håndtering af regnvand er den mest bæredygtige løsning. Derfor skal regnvand fra tage som udgangspunkt nedsives eller håndteres lokalt på anden vis i nyanlagte boligområder. Det er bygherrens ansvar at sandsynliggøre at nedsivning ikke kan lade sig gøre. Derudover kan kommunen kræve nedsivning af regnvand ved udvidelse af tagarealer, f.eks. ved landbrugsbygninger. Muligheden for at stille krav om genanvendelse af regnvand i husholdningen er til stede i forbindelse med lokalplanlægning, og anvendes primært ved nybygning af etageejendomme. Fosforindholdet i regnvandet stammer primært fra veje og ikke fra tage. Derfor vurderer kommunen at effekten af regnvandsopsamling kun vil have en mindre effekt på udledningen af fosfor. Opsamling af regnvand har andre positive effekter, blandt andet det faktum at man mindsker forbruget af grundvand. Kommunen vil dog gerne informere borgere om mulighederne for opsamling af regnvand. Indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i spildevandsplanen Indsigelse nr. 22 Silkeborg Forsyning A/S Forsyningsselskabets rolle i forhold til kommunens Spildevandsplanlægning m. fl. 1. Silkeborg Spildevand A/S pointerer, at Silkeborg Spildevand A/S suverænt selv planlægger og prioriterer sine aktiviteter, uanset det foreliggende planforslag. 2. Silkeborg Spildevand A/S er af den opfattelse, at slamhåndteringen i dag er optimeret miljømæssigt. Silkeborg Spildevand A/S ønsker derudover ikke at et mål om et reduceret energiforbrug fremgår af planen 3. Silkeborg Spildevand A/S bemærker, at spildevandsplanen ikke længere er spildevandsforsyningens planlægningsredskab i økonomisk henseende, og ønsker ikke at spildevandsplanen indeholder et budget for spildevandsforsyningen. 4. Ønske om, at vedligeholdelse og supplering af planen præciseres, da der bør findes en minimumsgrænse for hvad der udløser et tillæg til spildevandsplanen. 5. Silkeborg Spildevand A/S ønsker at sætningen om at Spildevandsforsyningen ikke længere etablerer skelbrønde bør slettes, da det ikke er relevant 14

15 hvad praksis har været. 6. Befæstelsesgrader i planen (i både plan- og statusdelen) ønskes ændret. Ændringen består i at befæstelsesgrader for centerområder, erhvervsområder og områder til offentlige formål sættes ned, så der ikke er en unaturligt høj befæstelsesgrad, som afløbssystemet på sigt ikke vil kunne aflede vand fra. Bestemmelsen vil også på sigt fremme lokal håndtering af regnvand. 7. Afvandingsvandløb: Ønske om, at en endnu ikke aftalt praksis for afvandingsvandløbene fremgår af planen, samt ønske om at det ikke fremgår af planen at kommunen ønsker at ændre status på vandløbene i planperioden. 8. Ønske om at rækkefølgen for nedlæggelse af de mindre renseanlæg laves om, således at: Nr. 4 er Svostrup Nr. 5 er Frederiksdal Nr. 6 er Hvam Herudover er der udtalt ønske om at Kjellerup Renseanlæg ikke nedlagt i 2012/2013, men sidst i planperioden. 9. Silkeborg Spildevand ønsker, at det afsnit der omhandler hyppig opstuvning til terræn i visse områder fjernes. 10. Rettelser til kortene. Se endvidere bilag x for den fulde indsigelse. Ad. 1 I Rammeaftalen mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Spildevand A/S fremgår af afsnit 4, at Silkeborg Spildevand A/S til enhver tid er underkastet den planlægning på spildevandsområdet, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen, og som fremgår af kommunens spildevandsplan. Indsigelsen er ikke i overensstemmelse med rammeaftalen. og tages derfor ikke til efterretning. Ad. 2 Teknik og Miljøafdelingen vurderer, at forbrænding af slam er den miljømæssigt mest optimale håndtering, hvorfor kommunen ønsker at der arbejdes hen imod at slam forbrændes fra senest år Vedr. indsigelsen imod et reduceret energiforbrug i det samlede afløbssystem, ser Teknik og Miljøafdelingen det ikke som et driftsanliggende, der udelukkende vedrører Silkeborg Spildevand A/S. Silkeborg Kommune er klimakommune, og ser derfor gerne, at Silkeborg Spildevand A/S reducerer energiforbruget med 2 % årligt frem til 2015, ligesom Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at reducere det samlede energiforbrug med 2 % årligt fra 2009 til Målet om en årlig reduktion i energiforbruget bibeholdes derfor i spildevandsplanen. Ad. 3 15

16 Af rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Spildevand A/S fremgår af afsnit 7 at spildevandsplanen skal indeholde oplysninger om, hvilke udgifter der forventes afholdt ved etablering af offentlige spildevandsanlæg. Samme formulering fremgår af Spildevandsbekendtgørelsens 5, stk. 1 og 5. Indsigelsen tages derfor ikke til efterretning. Ad. 4 Teknik og Miljøafdelingen erkender behovet for at spildevandsplanen præciserer, hvad der kan defineres som vedligeholdelse af planen og hvilke tiltag der udløser et tillæg. Ad. 5 Silkeborg Spildevand A/S ændrer pr. 1. januar 2011 praksis, så der ikke længere etableres skelbrønde i forbindelse med kloakering. Ændringen vil komme til at betyde at borgere og virksomheder fremover vil få en merudgift i forbindelse med tilslutning til kloak. Teknik og Miljøafdelingen finder det fornuftigt at denne ændring i praksis fremgår af spildevandsplanen. Ad. 6 Der er i spildevandsplanen angivet forskellige befæstelsesgrader i forskellige typer af områder. Befæstelsesgrader angiver det tilladte totale belagte areal, hvorfra der kan strømme vand til afløbssystemet. For boligområder er fastsat en relativt lav befæstelsesgrad, mens der for erhvervs- og centerområder er angivet et langt højere tilladeligt befæstet areal. Der er god logik i at ændre på de unaturligt høje befæstelsesgrader, så der ikke på sigt vil blive tilledt vandmængder, som kloaksystemet ikke kan aflede på forsvarlig vis. Teknik og Miljøafdelingen finder det fornuftigt at sætte befæstelsesgraderne i erhvervs- og centerområder ned til 60 %. Ad. 7 Afvandingsvandløbene er væsentlige hovedelementer i regnvandssystemet, der medvirker til en forsvarlig afvanding af byområderne. Størstedelen af afvandingsvandløbene er uden eller med kun minimal biologisk værdi, og det vurderes, at tilstanden ikke bliver bedre. Silkeborg Kommune ønsker derfor, at en del af vandløbenes status ændres til regnvandsledninger, da det i dag er den funktion de reelt har. Teknik- og Miljøafdelingen har ikke modtaget argumenter for denne ændring, og mener derfor at det er fornuftigt at planen om at ændre på vandløbenes status fremgår af spildevandsplanen. Ad. 8 Nedlæggelse af renseanlæggene i en bestemt rækkefølge er fastlagt i samarbejde mellem Silkeborg Spildevand A/S og Silkeborg Kommune. Prioriteringen er sket ud fra hvilke renseanlæg der er mest nedslidt, og hvilke recipienter der er hårdest belastet af spildevand. Silkeborg Spildevand A/S s ønske om at lave om på rækkefølgen er ubegrundet. Teknik og Miljøafdelingen vurderer, at det ikke påvirker kommunens vandområder hvis rækkefølgen for de tre små anlæg ændres. Vedr. Kjellerup renseanlæg, vurderer Teknik- og Miljøafdelingen, at der kræves en yderligere 16

17 indsats på renseanlægget i Kjellerup for at en udskydelse kan accepteres. Ad. 9 Der er i indsigelsen ikke givet en begrundelse for at fjerne afsnittet. Teknik og Miljøafdelingen foreslår, at afsnittet fastholdes. Ad. 10 Rettelser til kortene er tilpasninger til de faktiske forhold og tilpasninger efter kommuneplanrammerne. Rettelserne tages til efterretning. spildevandsplanen tilføjes et afsnit, der definerer grænsen for udarbejdelse af tillæg befæstelsesgraderne i planen ændres til 60 % for center- og erhvervsområder de øvrige indsigelser fra Silkeborg Spildevand A/S ikke imødekommes. Indsigelse nr. 23 Thorsøvinget 9 Kloakering Der gives dispensation til ejendommen indtil der sker en ændring i arealanvendelsen på ejendommen. der dispenseres fra indtræden i spildevandsforsyningen indtil der sker en ændring i arealanvendelsen på ejendommen Indsigelse nr. 24 Johannes Jensens Vej 35, Sorring Kloakering, eksisterende anlæg Ejerne gør indsigelse mod kloakering, da de har et godkendt nedsivningsanlæg fra I Silkeborg Kommune findes en række samlede, ukloakerede bebyggelser som 17

18 belaster de omkringliggende vandområder og grundvandsressourcer med urenset eller dårligt renset spildevand. For at fjerne forureningen fra disse områder, har Silkeborg Kommune i spildevandsplanen udpeget et antal ejendomme, der i planperioden skal tilsluttes det offentlige afløbssystem, så spildevandet fremover pumpes til rensning på et offentligt renseanlæg. Silkeborg Kommune vil for ejendomme med godkendte, velfungerende anlæg tillade at disse benyttes i en periode på 15 år fra den dato, hvor anlægget er færdigmeldt. Herefter skal ejendommen kobles på kloaksystemet uanset at det stadig er funktionsdygtigt. Hvis anlægget inden for denne periode skulle vise sig ikke at være funktionsdygtigt kan Silkeborg Kommune kræve at ejendommen tilkobles kloaksystemet omgående. der i spildevandsplanen tilføjes følgende: Silkeborg Kommune vil for ejendomme med godkendte, velfungerende anlæg i planlagte kloakeringsområder tillade at disse benyttes i en periode på 15 år fra den dato, hvor anlægget er færdigmeldt. Herefter skal ejendommen kobles på kloaksystemet uanset at anlægget stadig er funktionsdygtigt. Hvis anlægget inden for denne periode skulle vise sig ikke at være funktionsdygtigt kan Silkeborg Kommune kræve at ejendommen tilkobles kloaksystemet omgående. Indsigelse nr. 25 Vesterlundvej Kloakering i Vesterlund Ejer ønsker, at ejendommene i Vesterlund ikke kloakeres, og at der i stedet etableres godkendte nedsivningsanlæg på ejendommen i området. Hele Vesterlundvej er udpeget til at skulle kloakeres, uanset om husene er ofte benyttet eller ej. Det sker, fordi Vesterlundvej er det største ukloakerede område i Silkeborg Kommune. Når en så stor samlet bebyggelse afleder spildevand til jorden, bevirker det, at der sker en massiv belastning af næringsstoffer, som belaster både jord, grundvand og vandområder. Godkendte nedsivningsanlæg afleder også næringsstoffer til jord og grundvand, og Teknikog Miljøafdelingen vurderer derfor, at etablering af godkendte nedsivningsanlæg ikke er en holdbar løsning for Vesterlund. 18

19 Indsigelsen ikke imødekommes. Indsigelse nr. 27 Allinggårdsvej 75 Indsigelse mod kloakering Ejer ønsker ikke at ejendommen kloakeres, da hun er af den opfattelse, at ejendommens spildevand løber i en septiktank for derefter at blive transporteret til renseanlægget. Spildevandsanlæg på ejendomme i det åbne land fungerer oftest på den måde, at spildevandet løbet i en septiktank hvor det bundfældes, også kaldet mekanisk renset. Når spildevandet er mekanisk renset, løber det ud af septiktanken igen til forskellige former for efterrensning, typisk et nedsivningsanlæg eller minirensningsanlæg. I nogle tilfælde afledes spildevandet direkte til markdræn og videre til vandløb. Tilbage i septiktanken er slam, som er den bundfældelige del af spildevandet, som en gang årligt afhentes med slamsuger. Når ejendommen kloakeres, vil der i stedet for en septiktank blive etableret en pumpebrønd som pumper alt spildevandet på rensningsanlæg i stedet for at det afledes til jord eller vandområder. Teknik og Miljøafdelingen vurderer, at kloakering er den miljømæssigt mest optimale måde at håndtere spildevand fra ejendommen på. Indsigelsen giver derfor ikke anledning til ændringer i spildevandsplanen. Indsigelsen ikke imødekommes og at ejendommen kloakeres på lige vilkår med de andre ejendomme i området. Indsigelse nr. 28 Vesterlundvej 142 Kloakering, eksisterende anlæg Har nedsivningsanlæg fra 2010, ønsker ikke at blive tilsluttet det offentlige spildevandssystem. 19

20 Du kan blive undtaget fra at blive kloakeret nu, hvis ejendommen har et godkendt, fungerende spildevandsanlæg. Silkeborg Kommune har vedtaget en forfaldsdato for udskiftning af eksisterende anlæg beliggende i områder der skal kloakeres på 15 år fra den dato anlægget er færdigetableret. Det vil sige at et anlæg kan benyttes i maksimalt 15 år efter etablering i de områder, der udpeget til kloakering. Det vil sige at et godkendt, velfungerende anlæg vil kunne benyttes i 15 år fra anlægsdatoen eller til det skal repareres, hvorefter ejendommen skal tilkobles det offentlige kloaksystem. der i spildevandsplanen tilføjes følgende: Silkeborg Kommune vil for ejendomme med godkendte, velfungerende anlæg i planlagte kloakeringsområder tillade at disse benyttes i en periode på 15 år fra den dato, hvor anlægget er færdigmeldt. Herefter skal ejendommen kobles på kloaksystemet uanset at anlægget stadig er funktionsdygtigt. Hvis anlægget inden for denne periode skulle vise sig ikke at være funktionsdygtigt kan Silkeborg Kommune kræve at ejendommen tilkobles kloaksystemet omgående. Indsigelse nr. 29 Ryan Offersen, Stormosevej 9, 8643 Ans By Kloakering, eksisterende anlæg Ønsker at få bekræftet at ejendommen har et godkendt anlæg til spildevand, og spørger, hvor stor en miljøbelastning der vil være ved etablering af et offentligt spildevandssystem Derudover modsætter ejer sig tilslutning til offentligt spildevandssystem. Kommunen kan bekræfte at der er et godkendt anlæg på ejendommen. Der er etableret nedsivningsanlæg i Med hensyn til miljøbelastningen ved de planlagte offentlige spildevandssystem så er dette redegjort for i den miljøvurdering der er udarbejdet i forbindelse med spildevandsplanen af konsulentvirksomheden COWI: Strategisk miljøvurdering af spildevandsplan , Miljørapport (September 2010). Af rapporten fremgår følgende vurdering: 20

21 Målet i spildevandsplanen er at spildevandsrensningen skal centraliseres på få moderne anlæg. Denne løsning er den bedste ud fra en miljømæssig vurdering. Med nedlæggelsen af de små og mindre effektive renseanlæg følger en forbedret rensning af spildevand og dermed en reduceret samlet udledning af organisk stof fra renseanlæggene pr. tilledt PE. Samtidig vil udledningen fremover finde sted til mindre sårbare vandløb med høj vandføring. Samlet betyder det, at vandløbsmålsætningerne vurderes at blive opfyldt på flere lokaliteter nedstrøms renseanlæg fremover end for nuværende. Derudover betyder den øgede separeringsgrad, at der vil ske færre overløb af opspædet spildevand til vandområderne når det regner kraftigt. Derved belastes vandløbene mindre med organisk stof og sygdomsfremkaldende bakterier, hvilket alt andet lige vil betyde mindre iltforbrug og dermed en bedre mulighed for at målsætningerne kan nås. der i spildevandsplanen tilføjes følgende: Silkeborg Kommune vil for ejendomme med godkendte, velfungerende anlæg i planlagte kloakeringsområder tillade at disse benyttes i en periode på 15 år fra den dato, hvor anlægget er færdigmeldt. Herefter skal ejendommen kobles på kloaksystemet uanset at anlægget stadig er funktionsdygtigt. Hvis anlægget inden for denne periode skulle vise sig ikke at være funktionsdygtigt kan Silkeborg Kommune kræve at ejendommen tilkobles kloaksystemet omgående. 21

22 Oversigt over øvrige indsigelser, der har karakter af spørgsmål, og som ikke kræver politisk behandling. Disse indsigelser besvares af relevante sagsbehandlere. Indsigelserne er gengivet som indsendt Indsigelse nr. 30 Per Eskildsen, Ballehusevej 102, 8600 Silkeborg Kloakering, eksisterende anlæg Hej SK - Vi er galde for at høre at ejendommen skal kobles på et "rigtigt" kloakanlæg, det skaber dog en problemstilling i forhold til byggeplaner. Der forventes at nybygges på ejendommen i løbet af 2011/12, og det vil være uhensigtsmæssigt først at bruge op mod kr. på egen kloakering, og derefter skulle betale for tilslutning til fælles kloakering kort tid efter, er det muligt at lave en koordineret indsats på dette, så dette spild af penge undgås. Indsigelse nr. 31 René Kilian, Torupvej 4, 8654 Bryrup Decentral renseløsning Jeg kunne godt tænke mig at se en specifikation af investeringsplanen. Jeg synes at der skal bruges alt for mange penge til at fornye ledningssystemer (fx. til oplande til Søholt og Truust renseanlæg): kr., det svarer til næsten en halv milliard kr. Hermed kan der laves flere moderne lokale grønne anlæg som ikke kræver meget drift og vedligeholdelse. Desuden skal der bruges mere end kr. for 'Hovedspildevandssystemer' bl.a. for at pumpe vandet over så lang afstand til de to store anlæg og for at nedlægge eksist. systemer. Til sidst planlægges der kr. til diverse renseanlæg. Hvor bruges de penge konkret til? Det er nemlig mere end de som er specificeret til at opdatere Truust anlæg. Jeg vil foreslå at lave en undersøgelse med decentrale løsninger samt renovering/opdatering af eksisterende anlæg, så spildevandet renses ved 'kilden'. Så kan de to løsninger sammenlignes og kan det bedste af hver løsning samles i en ny plan. Indsigelse nr. 32 René Kilian, Torupvej 4, 8654 Bryrup Decentral renseløsning Hermed vil jeg gerne bede om en forklaring hvordan tabellen skal læses i brevet 'prioriteringsliste af nedlæggelse af de små renseanlæg'. Oven tabellen 22

23 står 'anlægsudgifterne', som jeg tolker som årlige udgifter til drift og vedligeholdelse af renseanlæg. Dog ser der ud som om at det er engangsbeløb, da de kun er nævnt i én afgrænsende periode, fx Svostrup: 3,7 Mio.kr. i perioden Så det kunne tegne på at det er nedlæggelsesomkostninger per anlæg. Hvis det er rigtigt så synes jeg at det er mange penge for at nedlægge et anlæg. Fx for Salten Skov er der afsat 1,3 mio. kr. Anlægget behandler lige nu kun vand fra 10 personer og er dimensioneret for 60 personer. For 10 5 af beløbet kan der laves et moderne, grøn anlæg som er billigt i drift og vedligeholdelse. For 50 % af det beløb kan der laves et anlæg til 60 PE. Så det er masse af penge at spare med det ene anlæg, og dermed sandsynligvis også med andre anlæg. Indsigelse nr. 33 René Kilian, Torupvej 4, 8654 Bryrup Decentral renseløsning I tabellen ' kapacitet og belastning på de små anlæg' er belastning for Sorring anlæg angivet som ca. 800 PE og kapacitet ca PE. Under specifikation fra Sorring anlæg står at anlægget belastes med ca PE, altså at den godkendte kapacitet er overskredet. Udlederkrav overholdes dog stadig. Hvike tal er nu rigtige? Indsigelse nr. 34 René Kilian, Torupvej 4, 8654 Bryrup Decentral renseløsning Under 'anlæggets tilstand' er der beskrevet at Den hydrauliske kapacitet er utilstrækkelig. Hvordan kan det forklares da anlægget er godkendt til PE og har en gennemsnit belastning på kun 9700 PE. Men skulle tro at den hydraulisk set næsten kunne k Indsigelse nr. 35 Ole M. Andersen & Gerda Nørgaard Solsikkevej 2, 7362 Hampen Kommuneplan Vi har modtaget brev vedr., den kommende spildevandsplan fordi vores ejendom (Solsikkevej 2, Hjøllund, 7362 Hampen), Ifølge spildevandsplanen, er omfattet af et fremtidigt byudviklingsområde. Ifølge planen betyder det at ejendommen skal tilknyttes det offentlige spildevandssystem i planperioden, altså inden Vi har kigget nærmere i kommuneplanen, og her fremgår det ikke, at vores 23

24 ejendom bliver omfattet af fremtidig byudvikling. Ifølge Kommuneplanramme nr. 44-D-90 er området udlagt til Landsbyområde, og skal forblive det. Vi ønsker klarhed, og et svar, på hvorledes vi skal forholde os til spildevandsplanen set i lyset af de modsatrettede informationer vi kan finde i kommuneplanen. Kopi af brevet vi har modtaget er vedlagt. Indsigelse nr. 36 Kaldæavej 1 Kloakering Er på offentlig kloak Indsigelse nr. 37 Løvevej 3 Kloakering Er på offentlig kloak. Indsigelse nr. 38 Peter Hermann Frederiksen Gyden Kolding Kloakering Med henvisning til mit brev af 26/ til Silkeborg Kommune (kopi vedlagt) og kommunens svar af 20/ kan jeg oplyse at der ikker er planer om udstykning eller påtænkt helårsbebyggelse på matriklen (Virklund By, Them 9bv). Undertegnede er bekendt med at kloakering finder sted ved en ændring af områdets anvendelse som ovenfor nævnt. En forudsætning er imidlertid at bortskaffelsen til enhver tid foretages biologisk korrekt. Indsigelse nr. 39 Johannes Jensens Vej 35, Sorring Kloakering Har nedsivningsanlæg fra 2006, og vil gerne have udsættelse. Indsigelse nr

25 Birgit Omme, Vesterlundvej Kloakering Det er en stor og rædsom opgave at ville kloakere her i Vesterlund. Husene ligger jo hulter til bulder. Og ikke mindst en meget dyr opgave også for kommunen!! I siger at Thorsø er mere forurenet nu en dfor 5-6 år siden. Ifølge Thomas Kunø Gjessøvej 51 løber der snavset skummende vand direkte ud i Thorsø fra bakkerne og som stammer fra Gjessø- Der har været en biolog fra kommunen ude at se på det men kunne ikke finde årsagen!!! Ville det ikke være en klog ting lige at bede alle de, der ikke opfylder kravene om 3 kammer system, hedder det vist septiktank + alle de, der lader vandet fra vaskemaskiner løbe direkte ud i jorden om at få det ændret. Alt i alt nogle væsentlige forbedringer og ikke nær så meget som det I har planlagt. Indsigelse nr. 41 Hulkærhus Planteskole Ansvej 51 Box 23 DK-8643 Ans By Kloakering Bemærkninger til jeres brev af 16.11, omfattende mulig kloakering af Handal området i Ans. I forbindelse med ovennævnte, har undertegnede Lars Andersen Handal 9, fig. bemærkninger: Indledningsvis må jeg sige, at jeg ikke håber og ej heller tror på, at nævnte område bliver et fremtidig boligområde - og at flere årsager. For det første har jeg jo naturligt slet ingen interesse heri men finder ej heller forslaget ordentlig gennemtænkt, idet man dels inddrager bygningerne på mit landbrug/planteskole i byzone dels at man vel blot kan give plads til boliger på de 2 ha. der foreslås udlagt til beboelse, hvoraf de halve godt kan glemme alt om eftermiddags- og aftensol. Incl, den foreslåede udlægning til erhvervsjord i krydset må det i mine øjne umiddelbart indbefatte en total nedlæggelse af min bedrift eller sagt på anden måde: at Kommunen skal købe hele butikken og det tror jeg slet ikke ligger i kortene eller at man blot har tænkt denne tanke. Og - så længe man ikke har løst de trafikale prdblemer omkring Ans, som jo udén tvivl vil spøge i rigtig mange år, forstår jeg slet ikke den fornuftige/realistiske sammenhæng. Og således heller ikke omkring den omtalte kloakering. Men lad dette være i ved jo sikkert bedst angående dette. I forbindelse med en evt. kloakering vii jeg hermed gerne anføre, at stuehuset Handal 9 er bygget i 97/98 og således med et nyt nedsivningsanlæg, trixtank (hedder det vist) samt sivedræn i henhold til tilladelse og gældende lov. Grundet ovennævnte finder jeg således ikke en rimelig grund til at vi skal tilsluttes påtænkte kloakering og bedes derfor tage hensyn til dette i jeres planlægning. 25

26 Indsigelse nr. 42 Anton Clausen Midstrupvej Kjellerup Kloakering Jeg har ikke noget imod at vores spildevand skal renses, selv om vi i dag har et meget enkelt system med trik-tank, der bliver tømt en gang årlig. Regnvand bliver samlet op til havevanding, bilvask og havebassin. Vandet forsvinder ud på store åbne marker og der er 1,5 km til nærmeste vandløb, som jeg ikke umiddelbart kan se er forurenet, idet der er haletudser i den hver forår. Hvor bliver affaldet fra rensningsanlægget kørt hen? Jeg håber ikke at vi skal have kørt 3-4 lastbilfulde med slam fra rensningsanlæg ud til nabo ejendommens mark, som vi tidligere har oplevet. Det ligger så og "dufter" en lille uges tid 150 m vest for vores nedlagte landbrugsejendom, for derefter at blive spredt ud på marken og igen luftet i 3 dage før det blev pløjet ned. Det kloakvand, der kommer fra vores ejendom har aldrig generet med lugt eller lignende. Er hele kloakeringsforslaget iøvrigt ikke en dyr og unødvendig løsning for ejendomme, der ligger i det åbne land? Indsigelse nr. 43 Anni Larsen Allinggårdsvej Silkeborg Kloakering Jeg vil hermed gøre indsigelse for min ejendom, der er omfattet i den spildevandsplan Silkeborg Kommune ønsker at gennemfører jf. jeres brev. Ejendommen har en septitank der er tilsluttet efter gældende regler og derfor finder jeg det unødvendigt at skulle bebyrdes med en ekstra økonomiske omkostninger for en kloarktilslutning på ejendommen. Mit skøn er, at tilslutning for ejendommen vil koste mig omkring kr ,- eller mer. De penge får jeg ikke noget ud af andet end, at vandet selv løber direkte ned til rensningsanlægget istedet for at blive transporteret i en slamsuger lastbil. Derfor vil jeg ikke tilsluttes det offentlige kloarknet jf. jeres splidevandsplan. Indsigelse nr. 44 Lars Munk Hosekræmmervej 24 Thorning, 8620 Kjellerup Kloakering Vedr. brev af 16/11 er det blevet oplyst, at ejendommen Impgårdvej 3b, Ungstrup er omfattet af spildevandsplanen og skal tilsluttes det offentlige spildevandssystem senest Tilbage i maj 2005 har Kjellerup kommune i følge brev fritaget ejendommen 26

27 for tilslutning af offentlig kloak, da der hverken er vand eller kloak på ejendommen, som er en gammel smedje, der kun benyttes til hobbyformål. Indsigelse nr. 45 Ryan Offersen, Stormosevej 9, Kloakering Jeg ønsker at få bekræftet at vi har et godkendt anlæg til vores spildevand. Hvor stor miljøbelastning, vil der være ved det påtænkte offentlige spildevandssystem? Her tænker jeg både på produktion, anlæggelse og årlig drift. Vi modsætter os tilslutning til offentlig spildevandssystem. Indsigelse nr. 46 Tormod Johannsen og Bente Hjorth Madsen Vesterlundvej 142 Kloakering Bemærkning til planforslag om kloakering. Min mand og jeg har i 2010 bekostet spildevandsanlæg ved vores sommerhus Vesterlundvej 142, idet vi samtidig som henholdsvis pensionist og efterlønner fik tilladelse til helårsbeboelse og opførelse af tilbygning. Vi blev på det tidspunkt - desværre kun mundtligt - forsikret om, at der ikke var planer om et offentligt spildevandssystem i området. Det samme var udmeldingen ved grundejerforeningens møde med teknisk forvaltning på Virklund Skole i februar 2010 i forbindelse med lokalplan. Det blev her pointeret, at 1. prioritet for området var bevaring af sommerhusstatus og direkte adspurgt var der ingen planer om fælles kloakering. Det er beskæmmende både på grund af fejlagtige oplysninger og på grund af den ekstra økonomiske byrde, vi må forudse efter at have fulgt kommunens anvisninger. Det er simpelt hen ikke godt nok, og vi er naturligvis imod en gennemførelse af fælles kloakering for dette område, der skal bevares som sommerhusområde. I stedet tænker vi lidt surt, at der slet ikke ville være behov for denne plan, hvis der ikke var så mange familier, der bor her ulovligt, dvs i hele vinterperioden. Indsigelse nr. 47 Sejs-Svejbæk lokalråd v/ formand Helle præsius Bæk Brombærvej 12, Sejs 8600 Silkeborg Spildevandsplan, overfladevand 27

28 Sejs-Svejbæk Lokalråd har den 5. januar drøftet forslag til spildevandsplan for Sil-keborg Kommune. Vi tager spildevandsplanen til efterretning, idet vi dog bemærker, at der meget hyppigt er pro-blemer med overfladevand (regnvand) på vejbanen på Julsøvej, til stor gene for borgerne i Sejs-Svejbæk. I øvrigt foreslår Teknik og Miljø følgende: Der indskrives i spildevandsplanen at brugen af køkkenkværne i hushgoldningen ikke kan anbefales. At spildevandsplanen ændres for lokalplanområdet ved Ferskvandscentret således at området udpeges til et område, hvor regnvand skal nedsives. 28

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Høringsudkast - 16. september 2011 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bilagsfortegnelse... 3 Referenceliste... 4 Forord...

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

1) skader fra opstigende kloakvand i kældre med kælderstatus og uden tilladelse til beboelse og

1) skader fra opstigende kloakvand i kældre med kælderstatus og uden tilladelse til beboelse og Page 1 of 2 Torsten Duer Fra: Center for Plan og Miljø/Hørsholm Kommune/E-Post Sendt: 11. september 2012 15:55 Til: Torsten Duer Emne: VS: Høringssvar fra Lilian Rothaus, Regn- og spildevandsplan Opfølgningsflag:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

Vejen Kommune - Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune. Kongeåen ved Vejen. Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune

Vejen Kommune - Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune. Kongeåen ved Vejen. Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune Vejen Kommune - Spildevandsplan 2008-2011 Side 1 Vejen Kommune Kongeåen ved Vejen Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune - Spildevandsplan

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2018

Spildevandsplan 2014-2018 Spildevandsplan 2014-2018 Udgivelse: 15. september 2014 Fagcenter: Natur, Miljø og Trafik Dok.nr.: 306-2014-3575 1 1 VELKOMMEN TIL ODSHERRED KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2014-2018 5 1.1 FORORD... 5 1.2 INDLEDNING...

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Der er modtaget høringssvar på alle 4 områder. Derudover er der modtaget forslag til supplering af Spildevandsplanens målsætninger.

Der er modtaget høringssvar på alle 4 områder. Derudover er der modtaget forslag til supplering af Spildevandsplanens målsætninger. Svendborg Kommune, Miljø og Teknik BV, den 26. august 2013, rev. 02.09.13. Sag nr. 13-15493. Hvidbog over høringssvar til Svendborg Kommunes forslag til Spildevandsplan 2013-24 Denne hvidbog behandler

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99 Spildevandsplan 2001-2008 Rekvirent Rådgiver Odder Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi as Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax

Læs mere