Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked"

Transkript

1 Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL

2 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de mest centrale resultater fra analysen;»udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked udbud af og efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft frem til 2020, maj 2011«, som er udarbejdet i samarbejde mellem Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Analysen beskriver udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked i Østdanmark frem til i dag, og hvordan det ufaglærte arbejdsmarked kan forventes at udvikle sig frem til 2020 med afsæt i de nuværende betingelser og rammer. Analysen ser på: Hvordan balancen mellem udbud og efterspørgsel har udviklet sig og forventes at udvikle sig frem til 2020? Hvilke udfordringer og potentialer der kan identificeres på det ufaglærte arbejdsmarked frem til 2020? Hvordan den ufaglærte arbejdskraft understøtter erhvervsudviklingen ved at substituere i de brancher, hvor der opstår mangel på andre typer, typisk uddannet, arbejdskraft? Den økonomiske krise har medført et faldende behov for ufaglært arbejdskraft. De ufaglærte udgør en stor del af arbejdsmarkedet i Østdanmark, og det er alene derfor vigtigt at de konjunkturelle og strukturelle udfordringer for det ufaglærte arbejdsmarked og erhverv i de kommende år, adresseres. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Region Hovedstaden Region Sjælland Grafisk design: Kenneth Olsson Den fremskrivning, der er foretaget i analysen af udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked peger på, at der frem til 2020 vil være et stigende overskud af ufaglærte. Den begrænsede uddannelsestilbøjelighed blandt unge og ufaglærte i højkonjunkturen spiller ind på den forventede udvikling sammen med den faldende efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft hos de østdanske virksomheder. Det er bl.a. disse udviklingstendenser i arbejdsmarked og erhverv, som Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Region Hovedstaden og Region Sjælland er gået sammen om at identificere. Oplag: Maj

3 En aktiv indsats i regionerne skal løse udfordringen på det ufaglærte arbejdsmarked Allerede nu er der fokus på den ufaglærte arbejdskrafts betydning for et velfungerende arbejdsmarked. Regionsrådene og de regionale Vækstfora i begge regioner i Østdanmark arbejder i forbindelse med de regionale erhvervsudviklingsstrategier og målrettede strategier på uddannelsesområdet systematisk for opkvalificering og kompetenceudvikling af de ufaglærte. Beskæftigelsesregionen har især fokus på de ufaglærte i forbindelse med beskæftigelsesrettede initiativer for at sikre, at de ledige hurtigst muligt kommer tilbage i job. Dette med henblik på at forebygge og bekæmpe langtidsledighed. Initiativerne er led i en målrettet indsats, som på sigt kan være med til at løse udfordringen på det ufaglærte arbejdsmarked. Indsatsen fokuserer bl.a. på at; Den ufaglærte arbejdskraft får et uddannelsesløft, hvor de ufaglærte opgraderes gennem formel uddannelse og således opnår en erhvervsrettet uddannelse, der giver øgede beskæftigelsesmuligheder Ufaglærte får et kompetenceløft, der gør dem i stand til at varetage jobfunktioner, som forudsætter et øget kompetencebehov. Et eksempel på dette kan være et AMU kursus Kommunerne fastholder det aktive fokus på, at de unge mellem år enten er i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse Den ufaglærte arbejdskraft udviser en øget faglig og geografisk mobilitet for at imødekomme efterspørgselen på arbejdskraft Fremskrivningen giver et bud på, hvordan virkeligheden forventes at se ud, hvis de nuværende forudsætninger ikke ændres. Resultaterne kan således pege på områder, hvor udviklingen i Østdanmark vil kunne tage en uønsket retning, såfremt der ikke sættes ind med forebyggelse af de udviklingstendenser, der peges på i fremskrivningen. Den udvikling, som her præsenteres bygger på den regionaløkonomiske prognosemodel SAM-K/LINE. Modellen er baseret på fremskrivninger af en række faktorer, og hvordan disse sammen spiller ind på arbejdsmarked og erhverv frem til år Der er tale om en vurdering af udviklingen fremover, som baserer sig på en række forudsætninger, som de er i dag. Fremskrivningen er således udtryk for en alt andet lige betragtning. Den samlede analyse kan findes på de tre institutioners hjemmeside: Mange jobåbninger og afskedigelser præger det ufaglærte arbejdsmarked Større ubalancer på arbejdsmarkedet kan forventes i 2020 UDFORDRINGER OG POTENTIALER Et østdansk arbejdsmarked med ubalancer i 2020 Det ufaglærte arbejdsmarked i Østdanmark er stort. Flere ufaglærte arbejdspladser lukker ned, men der er samtidig mange jobåbninger. Denne dynamik blev tydelig i den mangelsituation, der opstod under højkonjunkturen. Ufaglært arbejdskraft fandt beskæftigelse og substituerede for faglært arbejdskraft, der hvor manglen var størst. Undersøgelsen af de private virksomheders beskæftigelsesvurderinger viser, at en række virksomheder fortsat forventer at udvide brugen af ufaglært arbejdskraft, men at der samtidig er virksomheder, som forventer at reducere i brugen af ufaglærte på kort sigt. Dette vidner om stor jobrotation og et dynamisk ufaglært arbejdsmarked, som er i stand til at følge den erhvervsmæssige udvikling og omstrukturering, og åbner samtidig beskæftigelsesmuligheder for de unge og ældre ufaglærte på arbejdsmarkedet. Situationen på det ufaglærte arbejdsmarked i dag peger i retning af, at vi er på vej tilbage til et forløb der ligner situationen inden højkonjunkturen startede i I lyset af heraf, kan den skitserede situation nu og frem mod 2020, virke mindre faretruende. Det betyder ikke, at indsatsen skal nedprioriteres, men at der allerede nu kan tages højde for en række af de udfordringer, der kan ventes fremover. Får vi en situation i 2020, hvor behovet for kvalificeret arbejdskraft forventes at stige, som fremskrivningen peger på, vil situationen i 2020 langt fra være optimal. Ud fra et vækstperspektiv kan udviklingen betyde, at virksomhedernes adgang til arbejdskraft med de rette kvalifikationer, f.eks. en faglig eller videregående uddannelse begrænses. Virksomhederne vil derfor være henvist til at tage den arbejdskraft, der er tilgængelig, således som det har været tilfældet under den seneste højkonjunktur. En del af den ufaglærte arbejdskraft vil substituere for faglært arbejdskraft, som forventes at blive det største mangelområde. Ubalancen kan derfor have vækstmæssige konsekvenser, hvilket også var resultatet under højkonjunkturen, hvor produktivitetsudviklingen var meget svag. Ubalancer på arbejdsmarkedet bidrager til produktivitetsudfordringen På 10 års sigt er der risiko for begrænsninger i produktivitetsudviklingen, som følge af manglen på kvalificeret arbejdskraft. Selv om udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked synes som en mindre 4 5

4 Manglen på arbejdskraft med en erhvervsrettet uddannelse kan påvirke produktivitetsstigningerne negativt Efterspørgselen på ufaglært arbejdskraft ændrer sig i 2020 udfordring i sig selv, når det blot drejer sig om personer ud af en arbejdsstyrke på personer, vil denne udvikling være en del af en væsentlig udfordring, der handler om at sikre de produktivitetsstigninger, der er en forudsætning for fremtidig vækst og velstand. Den ufaglærte arbejdskraft har historisk, og særligt under højkonjunkturen, været i stand til at substituere for andre typer arbejdskraft. Substitueringen er sket både opad, hvor ufaglærte bliver beskæftiget i stillinger, der forudsætter enten faglærte eller videregående kvalifikationer og nedad, hvor højt uddannede bliver beskæftiget i stillinger, der forudsætter et mindre kvalifikationsniveau. Denne dynamik muliggøres af arbejdsmarkedets fleksibilitet, men kan samtidig risikere at blive til et paradoks, når ønsket om produktivitetsstigninger skal opfyldes. Fleksibiliteten kan blive til en barriere for værdiskabelsen, fordi virksomheder ikke anvender den optimale arbejdskraft. Dermed kan ubalancer på arbejdsmarkedet og manglen på arbejdskraft med specifikke kvalifikationer føre til en svagere produktivitetsudvikling. Fremskrivningerne af balancen mellem udbud og efterspørgsel peger på et overskud af ufaglært arbejdskraft, der fremover vil stabilisere sig på et højere niveau i Østdanmark. Imidlertid vil der også ske tilpasning mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet, som det f.eks. er sket under højkonjunkturen. Ubalancen vil således ikke nødvendigvis resultere i en tilsvarende stigning i ledigheden blandt ufaglærte. Efterspørgselen på ufaglært arbejdskraft forventes at falde kraftigere end udbuddet af ufaglært arbejdskraft. Faldet i udbuddet af ufaglærte dækker over et meget stort fald blandt uddannede med grundskole som højeste uddannelsesniveau, men en stigning blandt dem med en gymnasial uddannelse. En stor del af faldet er begrundet i den aldersbetingede afgang fra arbejdsmarkedet, som primært påvirker gruppen af ufaglærte med grundskole som højeste uddannelsesniveau. Dermed forventes en ændring i sammensætning og alment kompetenceniveau for den ufaglærte arbejdsstyrke frem mod Arbejdskraft med en gymnasial uddannelse kan være et uforløst potentiale Ufaglærte med grundskole og en gymnasial uddannelse skal gennem målrettet indsats sikres en erhvervsrettet uddannelse Større ubalance fordrer en øget og mere fokuseret indsats Erfaringerne fra den netop overståede højkonjunktur viser, at der skal tilstræbes en bedre overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel. Det indebærer, at der skal sættes særligt fokus på, at ufaglærte opnår de kvalifikationer, der efterspørges en vigtig forudsætning for at sikre ufaglærte beskæftigelse og understøtte den erhvervsmæssige udvikling bedst muligt. Den stigende andel af ufaglærte med en gymnasial uddannelse udgør i den sammenhæng et potentiale ift. overudbuddet af ufaglært arbejdskraft. Denne gruppe har for så vidt man ikke allerede er påbegyndt en uddannelse alt andet lige, en større uddannelsesparathed, og kan dermed være et potentiale for et løft i kvalifikationsniveauet. Dette gennem en målrettet indsats, over for såvel de unge, som de voksne ufaglærte. Udviklingen giver således et grundlag for at finde en langsigtet løsning på de ubalancer, som forventes at blive uddybet på arbejdsmarkedet i Østdanmark. Det er helt centralt, at der i planlægningen af uddannelsesindsatsen lægges vægt på brancher, hvor der kan forventes bedre beskæftigelsesmuligheder for ufaglært arbejdskraft. Det gælder handel, transport og hotel og restauration. Fremskrivningerne peger på, at indsatsen skal rettes mod unge nyuddannede, såvel som voksne ufaglærte. De unge skal tilbydes uddannelse på enten de erhvervsfaglige uddannelser eller en videregående uddannelse for dem, der allerede har en gymnasial uddannelse. Dem med grundskole skal sikres en gymnasial og/eller en erhvervsfaglig uddannelse. At overskuddet stabiliseres skyldes bl.a. den aldersbetingede afgang fra arbejdsstyrken, hvor en del af overskuddet af ufaglært arbejdskraft løses af den demografiske udvikling, fordi en stor del ufaglærte vil forlade arbejdsstyrken. Særligt i Region Sjælland er problemet stort, og et større antal ældre ufaglærte kan forventes at træde ud af arbejdsmarkedet frem mod

5 Differentieret indsats skal løfte opgaven For at løse udfordringen og sørge for at flere ufaglærte opkvalificeres, er det centralt, at den langsigtede indsats skærpes yderligere og sikrer; ANALYSENS HOVEDRESULTATER En differentieret indsats i jobcentre og uddannelsesinstitutioner skal sikre jobrettet opkvalificering af de ufaglærte på alle niveauer Et uddannelsesløft, hvor den ufaglærte beslutter sig/ erkender, at nuværende kompetenceniveau ikke slår til i konkurrencen om de fremtidige jobs for ufaglærte Øget fokus på at fremme de unges motivation til uddannelse inden for især det faglærte område At den ufaglærte arbejdskrafts pendlingsmuligheder understøttes ved at fokusere på Østdanmark som et samlet arbejdsmarked, og til det brug skaffe viden om pendlingstilbøjeligheden for de ufaglærte grupper Mere fokus på kompetenceløft for de ufaglærte voksne, som allerede er på arbejdsmarkedet. Det kan ske gennem bl.a. ordinære efteruddannelsesprogrammer eller øget anvendelse af virksomhedsbaseret indsats Som følge af den ufaglærte arbejdsstyrkes uensartede uddannelsesmæssige baggrunde kræves en differentieret indsats for kompetenceløft. Personer med grundskole kan mangle grundlæggende egenskaber som talforståelse eller skrive- og læseegenskaber, før de kan starte formel uddannelse, mens personer med en gymnasial uddannelse må forventes at have de basale egenskaber. En væsentlig faktor for denne gruppe er motivation til en erhvervskompetencegivende uddannelse på et relevant niveau. De ufaglærte udgør en stor andel af de ledige, der ikke umiddelbart kan finde et nyt job, og jobcentrenes opgave er at bistå i tilbagevenden til beskæftigelse. Den ufaglærte gruppe, der har den laveste tilknytning til arbejdsmarkedet, rammes oftere af langtidsledighed, og de udgør langt størstedelen på overførselsindkomst som kontanthjælp, med risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet. ARBEJDSSTYRKEN; består af personer der er i beskæftigelse eller ledige, som er til rådighed for arbejdsmarkedet. Personer i uddannelser er som udgangspunkt ikke med i arbejdsstyrken. Personer der er under uddannelse medregnes alene såfremt disse personer har arbejde under studiet. Skulle de træde ud af beskæftigelse, vil de ligeledes træde ud af arbejdsstyrken, såfremt de stadig er under uddannelse. I Østdanmark betød gode beskæftigelsesmuligheder under højkonjunkturen, at mange ufaglærte kom i arbejde men samtidig at færre ufaglærte påbegyndte uddannelse UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT; består af personer, som enten har grundskole som højest fuldførte uddannelse, en gymnasial uddannelse eller ukendt uddannelsesniveau. Heri kan også være indeholdt uddannelser, der ikke er anerkendt som dansk uddannelse. For disse personer kendes kvalifikationsniveauet ikke. Situationen på det ufaglærte arbejdsmarked i dag I Østdanmark er bruttoledigheden steget kraftigt siden sommeren I begyndelsen af lavkonjunkturen havde både de faglærte, de ufaglærte, unge (16-29 år) og mænd den største stigning i ledigheden. Denne ledighedsudvikling er nu vendt, bl.a. fordi et stigende antal unge igen søger ind på de erhvervskompetencegivende uddannelser. Fra betød den positive udvikling på arbejdsmarkedet, at ufaglært arbejdskraft havde flere beskæftigelsesmuligheder i Østdanmark. Næsten alle i arbejdsstyrken kom i beskæftigelse under højkonjunkturen også marginaliserede grupper opnåede en markant bedre beskæftigelsessituation. På trods af, at beskæftigelsen udviklede sig positivt, skete der et reelt fald i produktiviteten. I den første fase af lavkonjunkturen, fra sommeren 2008 indtil 1. kvartal 2010, steg ledigheden kraftigt for de ufaglærte. Den seneste ledighedsudvikling indikerer, at denne gruppe nu er ved at have lagt ledighedsstigningerne bag sig. Ændret uddannelsestilbøjelighed Konjunkturomslaget efter 2008 har ændret de unges uddannelsestilbøjelighed. Under opgangsperioden fra 2004 til 2008 ses en tendens til, at færre med en gymnasial uddannelse påbegynder en kompetencegivende uddannelse. I 2009 steg antallet af ufaglærte med en gymnasial uddannelse, som startede på en uddannelse igen, og peger på en tilbagevenden til niveauet før højkonjunkturen i de unges uddannelsestilbøjelighed. Situationen for de ufaglærte med grundskole eller ukendt uddannelse viser ligeledes tegn på, at udviklingen er ved at vende. 8 9

6 I 2020 forventes et større overskud af ufaglærte DE UFAGLÆRTE I 2020 Som det fremgår af nedenstående tabel, vil der være et meget stort overskud af ufaglært arbejdskraft i 2020 i Østdanmark. Der vil ligeledes være overskud på de videregående uddannelser i et vist omfang, men ikke tilnærmelsesvist i det omfang, som gælder det ufaglærte område. Det faglærte område vil se en markant mangel på arbejdskraft. Udbuddet af ufaglært arbejdskraft er faldende i både Region Hovedstaden og Region Sjælland. For det ufaglærte arbejdsmarked betyder udviklingen i efterspørgselen, at der i 2020 kan forventes et overskud af ufaglært arbejdskraft Det må således forventes, at virksomhederne vil finde veje ud af arbejdskraftmanglen gennem substitution fra ufaglært arbejdskraft eller de videregående uddannede på områder, der ideelt set efterspørger arbejdskraft med faglært uddannelse. Der kan således forventes en situation, der til en vis grad minder om højkonjunkturperioden frem til efteråret 2008, hvor mange virksomheder var i den samme situation. Udbud af og efterspørgsel på arbejdskraft, opgjort på uddannelseskategorier, Østdanmark, Region Hovedstaden, Region Sjælland, 2009 og 2020, balance og udvikling. ØSTDANMARK UDBUD EFTERSPØRGSEL BALANCE Udvikling Udvikling i % i % Grundskole, Gymnasial, ukendt mv , , Faglærte / EFU , , Kort vid.g. uddannelse - KVU , , Mellemlang vid.g. uddannelse - MVU , , Lang vid.g. uddannelse - LVU , , Alle , , REGION HOVEDSTADEN UDBUD EFTERSPØRGSEL BALANCE Udvikling Udvikling i % i % Grundskole, Gymnasial, ukendt mv , , Faglærte / EFU , , Kort vid.g. uddannelse - KVU , , Mellemlang vid.g. uddannelse - MVU , , Lang vid.g. uddannelse - LVU , , Alle , , REGION SJÆLLAND UDBUD EFTERSPØRGSEL BALANCE Udvikling Udvikling i % i % Grundskole, Gymnasial, ukendt mv , , Faglærte / EFU , , Kort vid.g. uddannelse - KVU , , Mellemlang vid.g. uddannelse - MVU , , Lang vid.g. uddannelse - LVU , , Alle , ,

7 BALANCEN MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL PÅ DET UFAGLÆRTE ARBEJDSMARKED Balancen mellem udbud og efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft angiver, i hvor høj grad der er ligevægt mellem efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft og udbud af ufaglært arbejdskraft. Afdækningen af balancen mellem udbud af og efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft i Østdanmark viser, at ubalancen på det ufaglærte arbejdsmarked er mindsket markant frem til 2009, hvor overskuddet af ufaglærte uden beskæftigelse var på personer. Udbud af og efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft, opgjort på højest fuldførte uddannelse, Østdanmark, Region Hovedstaden, Region Sjælland, 2009 og 2020, balance og udvikling. Stabiliseringen skyldes, at overskuddet vil blive større på kort sigt, men falde på lang sigt i Region Sjælland. I Region Hovedstaden forventes ubalancen at blive forøget yderligere frem mod 2020, således at af de ufaglærte, som er i overskud, vil komme fra Region Hovedstaden. I Region Sjælland forventes ubalancen at blive mindre, hvilket resulterer i et forventet overudbud på personer i Ufaglært arbejdskraft spiller en vigtig rolle i understøtningen af et velfungerende arbejdsmarked. Ufaglært arbejdskraft anvendes i alle erhverv, og i enkelte erhverv udgør den ufaglærte arbejdskraft en væsentlig andel. Billedet er ikke statisk, men har ændret sig over tid, hvilket vidner om, at der sker en nødvendig tilpasning på det ufaglærte arbejdsmarked. På trods af et overskud af ufaglært arbejdskraft, vil der stadig være ufaglærte arbejdspladser i fremtiden. Region Region Sjælland Hovedstaden Østdanmark Størst overskud af ufaglært arbejdskraft i Region Hovedstaden UDBUD EFTERSPØRGSEL BALANCE %-vis Uddannelses-niveau ændring ændring Grundskole , , Gymnasial uddannelse , , Ukendt uddannelse , , Total , , Grundskole , , Gymnasial uddannelse , , Ukendt uddannelse , , Total , , Grundskole , , Gymnasial uddannelse , , Ukendt uddannelse , , Total , , Kilde: SAM-K/LINE basisversion, oktober 2010 Anm: Endelig 2008; Foreløbig 2009; Prognose %-vis Overskuddet af ufaglært arbejdskraft i Østdanmark forventes at stige frem mod Baggrunden er, at efterspørgselen på ufaglært arbejdskraft på kort sigt forventes at falde mere end udbuddet. På lang sigt forventes en stabilisering med et overskud af ufaglærte på omkring personer. Stort antal ufaglærte med en gymnasial uddannelse... i 2009 var der ufaglærte mellem 40 år og 49 år som har en gymnasial uddannelse... og bevidner om et stort potentiale for opkvalificering UDBUDDET AF UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT Udbuddet af ufaglært arbejdskraft i Østdanmark er faldet fra i 1996 til i Udviklingen i udbuddet har betydet, at andelen af ufaglært arbejdskraft i arbejdsstyrken er gået fra 40,9 pct. i 1996 til 35,6 pct. i En stor del af den ufaglærte arbejdsstyrke har en gymnasial uddannelse. Andelen er størst blandt unge mellem år. I Region Hovedstaden er andelen 60 pct., mens andelen i Region Sjælland er 42 pct. I aldersgruppen år er andelen med en gymnasial uddannelse allerede faldet til 44 pct. i Region Hovedstaden, og til 32 pct. i Region Sjælland, fordi de unge påbegynder en uddannelse. På trods af, at andelen med gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse falder med alderen, vil der fortsat være en stor andel ufaglærte med en gymnasial uddannelse i de ældre aldersgrupper, særligt i Region Hovedstaden, hvor der i aldersgruppen år er en andel på 36 pct. i I Region Sjælland falder andelen med gymnasial uddannelse til 25 pct. i aldersgruppen år. Baggrunden for, at andelen med en gymnasial uddannelse falder, er bl.a., at en stor del afslutter en videregående uddannelse og dermed træder ud af de ufaglærtes rækker. Andelen af ufaglært arbejdskraft med en gymnasial uddannelse forbliver høj i Region Hovedstaden, helt frem til års alderen, hvor 32 pct. af de ufaglærte stadig har en gymnasial uddannelse. Region Sjælland har en andel på 20 pct., og den ufaglærte arbejdsstyrke i Region Sjælland udgøres i højere grad af personer med grundskole

8 Ufaglært arbejdsstyrke efter bopæl: Østdanmark, Region Hovedstaden, Region Sjælland,, 2009 og 2020 Ufaglært arbejdsstyrke 2009 Andel ufaglærte ift. samlet arbejdsstyrke 2009 Ufaglært arbejdsstyrke 2020 Andel ufaglærte ift. samlet arbejdsstyrke 2020 Udvikling i antal Østdanmark ,6 % ,0 % ,2 Region Hovedstaden ,7 % ,3 % ,8 Region Sjælland ,5 % ,3 % ,8 Kilde: SAM-K/LINE basisversion, oktober 2010 Anm: Endelig 2008; Foreløbig 2009; Prognose Anm: Arbejdsstyrken uden erhvervsrettet uddannelse dækker personer som enten er i beskæftigelse eller er ti rådighed for arbejdsmarkedet og enten har grundskole, gymnasial eller en ukendt uddannelse. Procentvis ændring Andelen af ufaglærte i arbejdsstyrken forbliver uændret frem til 2020 Den ufaglærte arbejdsstyrke i Østdanmark forventes at falde svagt frem mod Dette hænger sammen med den generelle reduktion af arbejdsstyrken, der er et resultat af, at flere ældre de kommende år vil forlade arbejdsmarkedet, samtidig med, at færre unge træder ind på arbejdsmarkedet. Aldringen af arbejdsstyrken indebærer, at mange ufaglærte med grundskole forlader arbejdsmarkedet de kommende år i Østdanmark. Fremskrivningerne peger på, at antallet af ufaglærte forventes at falde med til i 2020 og stabilisere sig på en andel af den samlede arbejdsstyrke på 35,0 pct. Udbuddet forventes at udvikle sig forskelligt mellem regionerne. I Region Sjælland forventes et fald i antallet af ufaglærte i arbejdsstyrken på 7,8 pct., hvilket svarer til ufaglærte fra 2009 til 2020, hvor Syd- og Vestsjælland med et fald på 8,9 pct. eller ufaglærte, vil have en stor del af regionens samlede fald. I Region Hovedstaden forventes udbuddet af ufaglært arbejdskraft at stige med 1,8 pct. fra 2009 til I Nordsjælland forventes udbuddet at falde 4,2 pct., mens en positiv udvikling i København på omkring 5,0 pct., vil medføre et øget udbud for hele Region Hovedstaden. Flere ufaglærte vil i 2020 have en gymnasial uddannelse og færre vil have grundskole som højeste uddannelsesniveau Den ufaglærte arbejdsstyrke ændrer sammensætning flere med en gymnasial uddannelse Udbuddet af arbejdskraft med grundskole som højeste uddannelsesniveau forventes at blive ved med at falde fra 2009 til I Region Hovedstaden forventes en stigning i det samlede antal ufaglærte. Dette hænger sammen med, at den del af den ufaglærte arbejdsstyrke, som udelukkende har en gymnasial uddannelse som højeste uddannelsesniveau, forventes at stige med personer. Samtidig forventes antallet af ufaglærte som udelukkende har grundskole eller en ukendt uddannelse at falde med 977. I Region Sjælland forventes den ufaglærte arbejdsstyrke at blive reduceret med personer. Antallet af ufaglærte med en gymnasial uddannelse forventes at stige med personer, mens antallet af ufaglærte med grundskole som højeste uddannelse eller en ukendt uddannelse forventes at falde med personer. Antal personer i arbejdsstyrken med grundskole og ukendt uddannelse som højeste fuldførte uddannelse, efter bopæl i Østdanmark, Region Hovedstaden og Region Sjælland, 1996, 2009 og 2020 ARBEJDSSTYRKE I ANTAL I antal UDVIKLING Procentvis ændring Østdanmark ,2 Region Hovedstaden ,4 Region Sjælland ,8 Kilde: SAM-K/LINE basisversion, oktober 2010 Anm: Endelig 2008; Foreløbig 2009; Prognose Anm: Arbejdsstyrken med grundskole som højeste fuldførte uddannelse dækker både over personer med grundskole, og en ukendt uddannelse. Antal i arbejdsstyrken med en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse, efter bopæl i Østdanmark, Region Hovedstaden og Region Sjælland, 1996, 2009 og 2020 ARBEJDSSTYRKE I ANTAL I antal UDVIKLING Procentvis ændring Østdanmark ,3 Region Hovedstaden ,4 Region Sjælland ,7 Kilde: SAM-K/LINE basisversion, oktober 2010 Anm.: Endelig 2008; Foreløbig 2009; Prognose

9 Region Hovedstaden og Region Sjælland har forskelligartede udviklingstrends. Det skyldes bl.a., at de unge, især med en gymnasial uddannelse, flytter fra Region Sjælland til Region Hovedstaden for at tage en uddannelse. Resultatet er, at en mindre andel ufaglærte har en gymnasial uddannelse i Region Sjælland, fordi unge søger mod uddannelsesinstitutioner i København. Udbuddet af arbejdskraft med grundskole som højeste uddannelsesniveau eller en ukendt uddannelse, som andel af arbejdsstyrken, alle kommuner i Østdanmark, For Region Hovedstaden betyder udviklingen et fald i antallet med grundskole, og en stigning i antallet med en gymnasial uddannelse og ukendt uddannelse. Det resulterer i en ufaglært arbejdsstyrke, der i højere grad end i dag har en gymnasial uddannelse som uddannelsesmæssig baggrund. I Region Sjælland forventes antallet med grundskole at falde og antallet med en gymnasial uddannelse at stige, dog i mindre omfang, hvorfor der ikke vil ske væsentlige ændringer i den ufaglærte arbejdsstyrkes sammensætning. Udkantskommunerne i Østdanmark vil fortsat have et stort antal ufaglærte med grundskole som højeste uddannelse i 2020 Geografiske forskelle i udbuddet af ufaglært arbejdskraft Der findes geografiske forskelle i udbud og efterspørgsel af ufaglært arbejdskraft i Østdanmark. Arbejdspladserne forventes at fordele sig anderledes end den fordeling, vi har i dag, hvilket forventes at give udfordringer på lokalt niveau. Ubalancerne betyder, at udbuddet af ufaglært arbejdskraft ikke kan forventes at følge udviklingen i efterspørgselen. Geografisk vil udbuddet af ufaglært arbejdskraft med grundskole i højere grad koncentreres i udkantskommunerne i begge regioner, mens de med en gymnasial uddannelse vil være koncentreret i og omkring København. Vestegnskommuner i Region Hovedstaden kendetegnes ligeledes ved en større andel af ufaglært arbejdskraft med grundskole, eller en ukendt uddannelse, mens de større kommuner i Region Sjælland omkring Roskilde, Slagelse og Næstved, samt flere af kommunerne i og omkring København, vil have de mindste andele ufaglærte med grundskole eller ukendt uddannelse. Disse forskelle vil aktualisere behovet for en øget geografisk mobilitet, med en øget pendling af ufaglært arbejdskraft fra begge regioner til arbejdspladser i Københavns-området. Udbuddet af arbejdskraft med en gymnasial uddannelse, som andel af samlet arbejdsstyrke, alle kommuner i Østdanmark, Kilde: SAM-K/LINE basisversion, oktober 2010 Anm: Endelig 2008; Foreløbig 2009; Prognose Anm.: Kortet er udarbejdet i samarbejde med AEgis 16 17

10 Antallet af ufaglærte arbejdspladser har været faldende siden 1996 I 2020 forventes der færre ufaglærte arbejdspladser end i Mange brancher vil i mindre grad efterspørge ufaglært arbejdskraft... EFTERSPØRGSELEN PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT Efterspørgselen på ufaglært arbejdskraft er faldet siden Dette skyldes, at virksomheder har et ændret behov for arbejdskraft, og især ufaglærte arbejdspladser inden for landbrug, skovbrug og fiskeri samt industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed, er blevet nedlagt i stort omfang siden Andelen af ufaglærte arbejdspladser inden for offentlig administration, undervisning og sundhed er ligeledes reduceret, fra 25 pct. i 1996 til 23 pct. i 2009, mens erhvervsservice i samme periode har øget andelen fra 7,1 til 11,3 pct. Handel og transport beskæftiger ufaglærte, og er gået fra en andel på 29,4 til 35,6 pct. Efterspørgselen på ufaglært arbejdskraft stabiliserer sig Den økonomiske krise har betydet, at et stort antal ufaglærte arbejdspladser er nedlagt. Ifølge fremskrivningerne forventes 6,3 pct. at forsvinde fra 2008 til 2011 i Østdanmark, heraf 4,3 pct. i Region Hovedstaden og 11,4 pct. i Region Sjælland. De private virksomheders forventninger til konjunkturernes påvirkning på beskæftigelse viser, at der nu er en vis forsigtig optimisme i Østdanmark 1. Ser man udelukkende på det ufaglærte arbejdsmarked, forventer 12 pct. af de adspurgte virksomheder i foråret 2011 at ansætte ufaglært arbejdskraft de næste 6 måneder, mens 6 pct. forventer at nedlægge ufaglærte arbejdspladser. Efter 2011 forventes økonomien at stabilisere sig, og på lang sigt forventes der igen vækst i antallet af arbejdspladser i Østdanmark. For de ufaglærte arbejdspladser alene forventes der derimod en yderligere reduktion i Østdanmark på kort sigt, mens der igen forventes at blive skabt ufaglærte arbejdspladser på lang sigt hovedsageligt i Region Hovedstaden. Udviklingen betyder, at der i 2020 forventes færre ufaglærte arbejdspladser i Østdanmark. Heraf i Region Hovedstaden og i Region Sjælland. Efterspørgselen på brancheniveau ændrer sig Virksomhederne i Region Hovedstaden anvender i større grad ufaglært arbejdskraft med en gymnasial uddannelse end i Region Sjælland. Det hænger bl.a. sammen med, at der er bedre adgang til denne type ufaglært arbejdskraft i Region Hovedstaden, samtidig med at erhvervsstrukturen har en anden sammensætning i Region Sjælland. Hvor den ufaglærte arbejdskraft tidligere fandt beskæftigelse inden for de industrielle fag, er det i dag inden for serviceerhvervene, de ufaglærte især skal finde beskæftigelse. En udvikling, der stiller krav og kun Handel, Transport og Hotel og restauration forventes at skabe flere ufaglærte arbejdspladser i fremtiden Kultur, fritid og anden service Offentlig administration, undervisning og sundhed Erhvervsservice Ejendomshandel og udlejning Finansiering og forsikring Information og kommunikation Hotel og restauration Transport Handel Handel, transport samt hotel og restauration Bygge og anlæg Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Landbrug, skovbrug og fiskeri til de ufaglærte om en øget omstillingsparathed og et højere generelt kompetenceniveau. Derfor anvendes ufaglært arbejdskraft med en gymnasial uddannelse ofte i virksomhederne. Flere arbejdspladser inden for handel, transport og hotel og restauration Fremskrivningerne viser, at de gode beskæftigelsesmuligheder på det ufaglærte arbejdsmarked kan forventes inden for brancherne hotel og restauration og handel og transport. Branchen Handel og transport forventes at øge andelen af ufaglærte med 5,7 pct. frem mod Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed forventes at reducere sin andel med 1,7 pct., og i offentlig administration, undervisning og sundhed forventes en reduktion på 1,9 pct. Forskydningerne illustrerer, at den ufaglærte arbejdskrafts beskæftigelsesmuligheder vil ændre sig i fremtiden, og indebærer en bevægelse over mod de private serviceerhverv inden for specielt handel, transport og hotel og restauration. Udviklingen i ufaglært beskæftigelse efter arbejdssted, Østdanmark, 1996 til 2009 og 2009 til Østdanmark -61% -58% -45% -32% -25% -12% -15% -17% -22% -24% -11% -8% -10% -4% 0% 9% 13% -5% -3% 1% 13% 11% 12% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% Udvikling i Pct Udvikling i Pct % 47% 53% Kilde: SAM-K/LINE basisversion, oktober 2010 Anm: Endelig 2008; Foreløbig 2009; Prognose Virksomhedernes beskæftigelsesvurderinger i Østdanmark, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og Rambøll - april

11 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Situationen på det ufaglærte arbejdsmarked i Østdanmark udbud af og efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft frem til 2020

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked - udbud af og efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft frem til 2020. Maj 2011

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked - udbud af og efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft frem til 2020. Maj 2011 Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked - udbud af og efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft frem til 2020 Maj 2011 0 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Globalisering, vækst og velfærd s udfordring Arbejdsmarked og erhverv i frem til Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Grafisk design: Kenneth

Læs mere

Hele analysen eksklusiv bilag

Hele analysen eksklusiv bilag Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til 2020 Hele analysen eksklusiv bilag Marts 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen En af de helt store udfordringer, som dansk økonomi står overfor, er, at den teknologiske udvikling stiller stadig større krav til medarbejdernes kompetencer.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION 3 Samme antal ubesatte stillinger som for et år siden 3 BESKÆFTIGELSEN OPHØRER MED AT FALDE I

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION BESKÆFTIGELSEN VURDERES AT STIGE I 2011 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark Udviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Fremtidens arbejdskraftsbehov Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) Udvikling i arbejdsstyrken frem til 2025 Færre faglærte og flere med længere

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde August 2006 Indhold Særtræk, styrker og svagheder Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Særlige kendetegn

Læs mere

Uddannelsesanalyse 2014

Uddannelsesanalyse 2014 Uddannelsesanalyse 2014 1 2 Udgivelse: Region Sjælland 2014 Redaktion: Regional Udvikling, Region Sjælland Daniel Vizel Lotte Sivertsen Maj-Britt Jensen Layout: pantograph.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg August 2006 Særlige kendetegn Efterspørgslen efter arbejdskraft: Jobcenterområde Esbjerg er det største af de fire jobcentre i det nuværende Ribe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

UDDANNELSES- ANALYSE 2014

UDDANNELSES- ANALYSE 2014 UDDANNELSES- ANALYSE 2014 1 2 3 Udgivelse: 2014 Redaktion: Regional Udvikling, Daniel Vizel Lotte Sivertsen Maj-Britt Jensen Layout: pantograph.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 500 stk. Ekstra

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.06 baggrund og analyse Fokus på ufaglærte Hidtil har det været nemt at få arbejde som ufaglært men det

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere