Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked"

Transkript

1 Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL

2 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de mest centrale resultater fra analysen;»udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked udbud af og efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft frem til 2020, maj 2011«, som er udarbejdet i samarbejde mellem Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Analysen beskriver udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked i Østdanmark frem til i dag, og hvordan det ufaglærte arbejdsmarked kan forventes at udvikle sig frem til 2020 med afsæt i de nuværende betingelser og rammer. Analysen ser på: Hvordan balancen mellem udbud og efterspørgsel har udviklet sig og forventes at udvikle sig frem til 2020? Hvilke udfordringer og potentialer der kan identificeres på det ufaglærte arbejdsmarked frem til 2020? Hvordan den ufaglærte arbejdskraft understøtter erhvervsudviklingen ved at substituere i de brancher, hvor der opstår mangel på andre typer, typisk uddannet, arbejdskraft? Den økonomiske krise har medført et faldende behov for ufaglært arbejdskraft. De ufaglærte udgør en stor del af arbejdsmarkedet i Østdanmark, og det er alene derfor vigtigt at de konjunkturelle og strukturelle udfordringer for det ufaglærte arbejdsmarked og erhverv i de kommende år, adresseres. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Region Hovedstaden Region Sjælland Grafisk design: Kenneth Olsson Den fremskrivning, der er foretaget i analysen af udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked peger på, at der frem til 2020 vil være et stigende overskud af ufaglærte. Den begrænsede uddannelsestilbøjelighed blandt unge og ufaglærte i højkonjunkturen spiller ind på den forventede udvikling sammen med den faldende efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft hos de østdanske virksomheder. Det er bl.a. disse udviklingstendenser i arbejdsmarked og erhverv, som Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Region Hovedstaden og Region Sjælland er gået sammen om at identificere. Oplag: Maj

3 En aktiv indsats i regionerne skal løse udfordringen på det ufaglærte arbejdsmarked Allerede nu er der fokus på den ufaglærte arbejdskrafts betydning for et velfungerende arbejdsmarked. Regionsrådene og de regionale Vækstfora i begge regioner i Østdanmark arbejder i forbindelse med de regionale erhvervsudviklingsstrategier og målrettede strategier på uddannelsesområdet systematisk for opkvalificering og kompetenceudvikling af de ufaglærte. Beskæftigelsesregionen har især fokus på de ufaglærte i forbindelse med beskæftigelsesrettede initiativer for at sikre, at de ledige hurtigst muligt kommer tilbage i job. Dette med henblik på at forebygge og bekæmpe langtidsledighed. Initiativerne er led i en målrettet indsats, som på sigt kan være med til at løse udfordringen på det ufaglærte arbejdsmarked. Indsatsen fokuserer bl.a. på at; Den ufaglærte arbejdskraft får et uddannelsesløft, hvor de ufaglærte opgraderes gennem formel uddannelse og således opnår en erhvervsrettet uddannelse, der giver øgede beskæftigelsesmuligheder Ufaglærte får et kompetenceløft, der gør dem i stand til at varetage jobfunktioner, som forudsætter et øget kompetencebehov. Et eksempel på dette kan være et AMU kursus Kommunerne fastholder det aktive fokus på, at de unge mellem år enten er i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse Den ufaglærte arbejdskraft udviser en øget faglig og geografisk mobilitet for at imødekomme efterspørgselen på arbejdskraft Fremskrivningen giver et bud på, hvordan virkeligheden forventes at se ud, hvis de nuværende forudsætninger ikke ændres. Resultaterne kan således pege på områder, hvor udviklingen i Østdanmark vil kunne tage en uønsket retning, såfremt der ikke sættes ind med forebyggelse af de udviklingstendenser, der peges på i fremskrivningen. Den udvikling, som her præsenteres bygger på den regionaløkonomiske prognosemodel SAM-K/LINE. Modellen er baseret på fremskrivninger af en række faktorer, og hvordan disse sammen spiller ind på arbejdsmarked og erhverv frem til år Der er tale om en vurdering af udviklingen fremover, som baserer sig på en række forudsætninger, som de er i dag. Fremskrivningen er således udtryk for en alt andet lige betragtning. Den samlede analyse kan findes på de tre institutioners hjemmeside: Mange jobåbninger og afskedigelser præger det ufaglærte arbejdsmarked Større ubalancer på arbejdsmarkedet kan forventes i 2020 UDFORDRINGER OG POTENTIALER Et østdansk arbejdsmarked med ubalancer i 2020 Det ufaglærte arbejdsmarked i Østdanmark er stort. Flere ufaglærte arbejdspladser lukker ned, men der er samtidig mange jobåbninger. Denne dynamik blev tydelig i den mangelsituation, der opstod under højkonjunkturen. Ufaglært arbejdskraft fandt beskæftigelse og substituerede for faglært arbejdskraft, der hvor manglen var størst. Undersøgelsen af de private virksomheders beskæftigelsesvurderinger viser, at en række virksomheder fortsat forventer at udvide brugen af ufaglært arbejdskraft, men at der samtidig er virksomheder, som forventer at reducere i brugen af ufaglærte på kort sigt. Dette vidner om stor jobrotation og et dynamisk ufaglært arbejdsmarked, som er i stand til at følge den erhvervsmæssige udvikling og omstrukturering, og åbner samtidig beskæftigelsesmuligheder for de unge og ældre ufaglærte på arbejdsmarkedet. Situationen på det ufaglærte arbejdsmarked i dag peger i retning af, at vi er på vej tilbage til et forløb der ligner situationen inden højkonjunkturen startede i I lyset af heraf, kan den skitserede situation nu og frem mod 2020, virke mindre faretruende. Det betyder ikke, at indsatsen skal nedprioriteres, men at der allerede nu kan tages højde for en række af de udfordringer, der kan ventes fremover. Får vi en situation i 2020, hvor behovet for kvalificeret arbejdskraft forventes at stige, som fremskrivningen peger på, vil situationen i 2020 langt fra være optimal. Ud fra et vækstperspektiv kan udviklingen betyde, at virksomhedernes adgang til arbejdskraft med de rette kvalifikationer, f.eks. en faglig eller videregående uddannelse begrænses. Virksomhederne vil derfor være henvist til at tage den arbejdskraft, der er tilgængelig, således som det har været tilfældet under den seneste højkonjunktur. En del af den ufaglærte arbejdskraft vil substituere for faglært arbejdskraft, som forventes at blive det største mangelområde. Ubalancen kan derfor have vækstmæssige konsekvenser, hvilket også var resultatet under højkonjunkturen, hvor produktivitetsudviklingen var meget svag. Ubalancer på arbejdsmarkedet bidrager til produktivitetsudfordringen På 10 års sigt er der risiko for begrænsninger i produktivitetsudviklingen, som følge af manglen på kvalificeret arbejdskraft. Selv om udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked synes som en mindre 4 5

4 Manglen på arbejdskraft med en erhvervsrettet uddannelse kan påvirke produktivitetsstigningerne negativt Efterspørgselen på ufaglært arbejdskraft ændrer sig i 2020 udfordring i sig selv, når det blot drejer sig om personer ud af en arbejdsstyrke på personer, vil denne udvikling være en del af en væsentlig udfordring, der handler om at sikre de produktivitetsstigninger, der er en forudsætning for fremtidig vækst og velstand. Den ufaglærte arbejdskraft har historisk, og særligt under højkonjunkturen, været i stand til at substituere for andre typer arbejdskraft. Substitueringen er sket både opad, hvor ufaglærte bliver beskæftiget i stillinger, der forudsætter enten faglærte eller videregående kvalifikationer og nedad, hvor højt uddannede bliver beskæftiget i stillinger, der forudsætter et mindre kvalifikationsniveau. Denne dynamik muliggøres af arbejdsmarkedets fleksibilitet, men kan samtidig risikere at blive til et paradoks, når ønsket om produktivitetsstigninger skal opfyldes. Fleksibiliteten kan blive til en barriere for værdiskabelsen, fordi virksomheder ikke anvender den optimale arbejdskraft. Dermed kan ubalancer på arbejdsmarkedet og manglen på arbejdskraft med specifikke kvalifikationer føre til en svagere produktivitetsudvikling. Fremskrivningerne af balancen mellem udbud og efterspørgsel peger på et overskud af ufaglært arbejdskraft, der fremover vil stabilisere sig på et højere niveau i Østdanmark. Imidlertid vil der også ske tilpasning mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet, som det f.eks. er sket under højkonjunkturen. Ubalancen vil således ikke nødvendigvis resultere i en tilsvarende stigning i ledigheden blandt ufaglærte. Efterspørgselen på ufaglært arbejdskraft forventes at falde kraftigere end udbuddet af ufaglært arbejdskraft. Faldet i udbuddet af ufaglærte dækker over et meget stort fald blandt uddannede med grundskole som højeste uddannelsesniveau, men en stigning blandt dem med en gymnasial uddannelse. En stor del af faldet er begrundet i den aldersbetingede afgang fra arbejdsmarkedet, som primært påvirker gruppen af ufaglærte med grundskole som højeste uddannelsesniveau. Dermed forventes en ændring i sammensætning og alment kompetenceniveau for den ufaglærte arbejdsstyrke frem mod Arbejdskraft med en gymnasial uddannelse kan være et uforløst potentiale Ufaglærte med grundskole og en gymnasial uddannelse skal gennem målrettet indsats sikres en erhvervsrettet uddannelse Større ubalance fordrer en øget og mere fokuseret indsats Erfaringerne fra den netop overståede højkonjunktur viser, at der skal tilstræbes en bedre overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel. Det indebærer, at der skal sættes særligt fokus på, at ufaglærte opnår de kvalifikationer, der efterspørges en vigtig forudsætning for at sikre ufaglærte beskæftigelse og understøtte den erhvervsmæssige udvikling bedst muligt. Den stigende andel af ufaglærte med en gymnasial uddannelse udgør i den sammenhæng et potentiale ift. overudbuddet af ufaglært arbejdskraft. Denne gruppe har for så vidt man ikke allerede er påbegyndt en uddannelse alt andet lige, en større uddannelsesparathed, og kan dermed være et potentiale for et løft i kvalifikationsniveauet. Dette gennem en målrettet indsats, over for såvel de unge, som de voksne ufaglærte. Udviklingen giver således et grundlag for at finde en langsigtet løsning på de ubalancer, som forventes at blive uddybet på arbejdsmarkedet i Østdanmark. Det er helt centralt, at der i planlægningen af uddannelsesindsatsen lægges vægt på brancher, hvor der kan forventes bedre beskæftigelsesmuligheder for ufaglært arbejdskraft. Det gælder handel, transport og hotel og restauration. Fremskrivningerne peger på, at indsatsen skal rettes mod unge nyuddannede, såvel som voksne ufaglærte. De unge skal tilbydes uddannelse på enten de erhvervsfaglige uddannelser eller en videregående uddannelse for dem, der allerede har en gymnasial uddannelse. Dem med grundskole skal sikres en gymnasial og/eller en erhvervsfaglig uddannelse. At overskuddet stabiliseres skyldes bl.a. den aldersbetingede afgang fra arbejdsstyrken, hvor en del af overskuddet af ufaglært arbejdskraft løses af den demografiske udvikling, fordi en stor del ufaglærte vil forlade arbejdsstyrken. Særligt i Region Sjælland er problemet stort, og et større antal ældre ufaglærte kan forventes at træde ud af arbejdsmarkedet frem mod

5 Differentieret indsats skal løfte opgaven For at løse udfordringen og sørge for at flere ufaglærte opkvalificeres, er det centralt, at den langsigtede indsats skærpes yderligere og sikrer; ANALYSENS HOVEDRESULTATER En differentieret indsats i jobcentre og uddannelsesinstitutioner skal sikre jobrettet opkvalificering af de ufaglærte på alle niveauer Et uddannelsesløft, hvor den ufaglærte beslutter sig/ erkender, at nuværende kompetenceniveau ikke slår til i konkurrencen om de fremtidige jobs for ufaglærte Øget fokus på at fremme de unges motivation til uddannelse inden for især det faglærte område At den ufaglærte arbejdskrafts pendlingsmuligheder understøttes ved at fokusere på Østdanmark som et samlet arbejdsmarked, og til det brug skaffe viden om pendlingstilbøjeligheden for de ufaglærte grupper Mere fokus på kompetenceløft for de ufaglærte voksne, som allerede er på arbejdsmarkedet. Det kan ske gennem bl.a. ordinære efteruddannelsesprogrammer eller øget anvendelse af virksomhedsbaseret indsats Som følge af den ufaglærte arbejdsstyrkes uensartede uddannelsesmæssige baggrunde kræves en differentieret indsats for kompetenceløft. Personer med grundskole kan mangle grundlæggende egenskaber som talforståelse eller skrive- og læseegenskaber, før de kan starte formel uddannelse, mens personer med en gymnasial uddannelse må forventes at have de basale egenskaber. En væsentlig faktor for denne gruppe er motivation til en erhvervskompetencegivende uddannelse på et relevant niveau. De ufaglærte udgør en stor andel af de ledige, der ikke umiddelbart kan finde et nyt job, og jobcentrenes opgave er at bistå i tilbagevenden til beskæftigelse. Den ufaglærte gruppe, der har den laveste tilknytning til arbejdsmarkedet, rammes oftere af langtidsledighed, og de udgør langt størstedelen på overførselsindkomst som kontanthjælp, med risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet. ARBEJDSSTYRKEN; består af personer der er i beskæftigelse eller ledige, som er til rådighed for arbejdsmarkedet. Personer i uddannelser er som udgangspunkt ikke med i arbejdsstyrken. Personer der er under uddannelse medregnes alene såfremt disse personer har arbejde under studiet. Skulle de træde ud af beskæftigelse, vil de ligeledes træde ud af arbejdsstyrken, såfremt de stadig er under uddannelse. I Østdanmark betød gode beskæftigelsesmuligheder under højkonjunkturen, at mange ufaglærte kom i arbejde men samtidig at færre ufaglærte påbegyndte uddannelse UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT; består af personer, som enten har grundskole som højest fuldførte uddannelse, en gymnasial uddannelse eller ukendt uddannelsesniveau. Heri kan også være indeholdt uddannelser, der ikke er anerkendt som dansk uddannelse. For disse personer kendes kvalifikationsniveauet ikke. Situationen på det ufaglærte arbejdsmarked i dag I Østdanmark er bruttoledigheden steget kraftigt siden sommeren I begyndelsen af lavkonjunkturen havde både de faglærte, de ufaglærte, unge (16-29 år) og mænd den største stigning i ledigheden. Denne ledighedsudvikling er nu vendt, bl.a. fordi et stigende antal unge igen søger ind på de erhvervskompetencegivende uddannelser. Fra betød den positive udvikling på arbejdsmarkedet, at ufaglært arbejdskraft havde flere beskæftigelsesmuligheder i Østdanmark. Næsten alle i arbejdsstyrken kom i beskæftigelse under højkonjunkturen også marginaliserede grupper opnåede en markant bedre beskæftigelsessituation. På trods af, at beskæftigelsen udviklede sig positivt, skete der et reelt fald i produktiviteten. I den første fase af lavkonjunkturen, fra sommeren 2008 indtil 1. kvartal 2010, steg ledigheden kraftigt for de ufaglærte. Den seneste ledighedsudvikling indikerer, at denne gruppe nu er ved at have lagt ledighedsstigningerne bag sig. Ændret uddannelsestilbøjelighed Konjunkturomslaget efter 2008 har ændret de unges uddannelsestilbøjelighed. Under opgangsperioden fra 2004 til 2008 ses en tendens til, at færre med en gymnasial uddannelse påbegynder en kompetencegivende uddannelse. I 2009 steg antallet af ufaglærte med en gymnasial uddannelse, som startede på en uddannelse igen, og peger på en tilbagevenden til niveauet før højkonjunkturen i de unges uddannelsestilbøjelighed. Situationen for de ufaglærte med grundskole eller ukendt uddannelse viser ligeledes tegn på, at udviklingen er ved at vende. 8 9

6 I 2020 forventes et større overskud af ufaglærte DE UFAGLÆRTE I 2020 Som det fremgår af nedenstående tabel, vil der være et meget stort overskud af ufaglært arbejdskraft i 2020 i Østdanmark. Der vil ligeledes være overskud på de videregående uddannelser i et vist omfang, men ikke tilnærmelsesvist i det omfang, som gælder det ufaglærte område. Det faglærte område vil se en markant mangel på arbejdskraft. Udbuddet af ufaglært arbejdskraft er faldende i både Region Hovedstaden og Region Sjælland. For det ufaglærte arbejdsmarked betyder udviklingen i efterspørgselen, at der i 2020 kan forventes et overskud af ufaglært arbejdskraft Det må således forventes, at virksomhederne vil finde veje ud af arbejdskraftmanglen gennem substitution fra ufaglært arbejdskraft eller de videregående uddannede på områder, der ideelt set efterspørger arbejdskraft med faglært uddannelse. Der kan således forventes en situation, der til en vis grad minder om højkonjunkturperioden frem til efteråret 2008, hvor mange virksomheder var i den samme situation. Udbud af og efterspørgsel på arbejdskraft, opgjort på uddannelseskategorier, Østdanmark, Region Hovedstaden, Region Sjælland, 2009 og 2020, balance og udvikling. ØSTDANMARK UDBUD EFTERSPØRGSEL BALANCE Udvikling Udvikling i % i % Grundskole, Gymnasial, ukendt mv , , Faglærte / EFU , , Kort vid.g. uddannelse - KVU , , Mellemlang vid.g. uddannelse - MVU , , Lang vid.g. uddannelse - LVU , , Alle , , REGION HOVEDSTADEN UDBUD EFTERSPØRGSEL BALANCE Udvikling Udvikling i % i % Grundskole, Gymnasial, ukendt mv , , Faglærte / EFU , , Kort vid.g. uddannelse - KVU , , Mellemlang vid.g. uddannelse - MVU , , Lang vid.g. uddannelse - LVU , , Alle , , REGION SJÆLLAND UDBUD EFTERSPØRGSEL BALANCE Udvikling Udvikling i % i % Grundskole, Gymnasial, ukendt mv , , Faglærte / EFU , , Kort vid.g. uddannelse - KVU , , Mellemlang vid.g. uddannelse - MVU , , Lang vid.g. uddannelse - LVU , , Alle , ,

7 BALANCEN MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL PÅ DET UFAGLÆRTE ARBEJDSMARKED Balancen mellem udbud og efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft angiver, i hvor høj grad der er ligevægt mellem efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft og udbud af ufaglært arbejdskraft. Afdækningen af balancen mellem udbud af og efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft i Østdanmark viser, at ubalancen på det ufaglærte arbejdsmarked er mindsket markant frem til 2009, hvor overskuddet af ufaglærte uden beskæftigelse var på personer. Udbud af og efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft, opgjort på højest fuldførte uddannelse, Østdanmark, Region Hovedstaden, Region Sjælland, 2009 og 2020, balance og udvikling. Stabiliseringen skyldes, at overskuddet vil blive større på kort sigt, men falde på lang sigt i Region Sjælland. I Region Hovedstaden forventes ubalancen at blive forøget yderligere frem mod 2020, således at af de ufaglærte, som er i overskud, vil komme fra Region Hovedstaden. I Region Sjælland forventes ubalancen at blive mindre, hvilket resulterer i et forventet overudbud på personer i Ufaglært arbejdskraft spiller en vigtig rolle i understøtningen af et velfungerende arbejdsmarked. Ufaglært arbejdskraft anvendes i alle erhverv, og i enkelte erhverv udgør den ufaglærte arbejdskraft en væsentlig andel. Billedet er ikke statisk, men har ændret sig over tid, hvilket vidner om, at der sker en nødvendig tilpasning på det ufaglærte arbejdsmarked. På trods af et overskud af ufaglært arbejdskraft, vil der stadig være ufaglærte arbejdspladser i fremtiden. Region Region Sjælland Hovedstaden Østdanmark Størst overskud af ufaglært arbejdskraft i Region Hovedstaden UDBUD EFTERSPØRGSEL BALANCE %-vis Uddannelses-niveau ændring ændring Grundskole , , Gymnasial uddannelse , , Ukendt uddannelse , , Total , , Grundskole , , Gymnasial uddannelse , , Ukendt uddannelse , , Total , , Grundskole , , Gymnasial uddannelse , , Ukendt uddannelse , , Total , , Kilde: SAM-K/LINE basisversion, oktober 2010 Anm: Endelig 2008; Foreløbig 2009; Prognose %-vis Overskuddet af ufaglært arbejdskraft i Østdanmark forventes at stige frem mod Baggrunden er, at efterspørgselen på ufaglært arbejdskraft på kort sigt forventes at falde mere end udbuddet. På lang sigt forventes en stabilisering med et overskud af ufaglærte på omkring personer. Stort antal ufaglærte med en gymnasial uddannelse... i 2009 var der ufaglærte mellem 40 år og 49 år som har en gymnasial uddannelse... og bevidner om et stort potentiale for opkvalificering UDBUDDET AF UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT Udbuddet af ufaglært arbejdskraft i Østdanmark er faldet fra i 1996 til i Udviklingen i udbuddet har betydet, at andelen af ufaglært arbejdskraft i arbejdsstyrken er gået fra 40,9 pct. i 1996 til 35,6 pct. i En stor del af den ufaglærte arbejdsstyrke har en gymnasial uddannelse. Andelen er størst blandt unge mellem år. I Region Hovedstaden er andelen 60 pct., mens andelen i Region Sjælland er 42 pct. I aldersgruppen år er andelen med en gymnasial uddannelse allerede faldet til 44 pct. i Region Hovedstaden, og til 32 pct. i Region Sjælland, fordi de unge påbegynder en uddannelse. På trods af, at andelen med gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse falder med alderen, vil der fortsat være en stor andel ufaglærte med en gymnasial uddannelse i de ældre aldersgrupper, særligt i Region Hovedstaden, hvor der i aldersgruppen år er en andel på 36 pct. i I Region Sjælland falder andelen med gymnasial uddannelse til 25 pct. i aldersgruppen år. Baggrunden for, at andelen med en gymnasial uddannelse falder, er bl.a., at en stor del afslutter en videregående uddannelse og dermed træder ud af de ufaglærtes rækker. Andelen af ufaglært arbejdskraft med en gymnasial uddannelse forbliver høj i Region Hovedstaden, helt frem til års alderen, hvor 32 pct. af de ufaglærte stadig har en gymnasial uddannelse. Region Sjælland har en andel på 20 pct., og den ufaglærte arbejdsstyrke i Region Sjælland udgøres i højere grad af personer med grundskole

8 Ufaglært arbejdsstyrke efter bopæl: Østdanmark, Region Hovedstaden, Region Sjælland,, 2009 og 2020 Ufaglært arbejdsstyrke 2009 Andel ufaglærte ift. samlet arbejdsstyrke 2009 Ufaglært arbejdsstyrke 2020 Andel ufaglærte ift. samlet arbejdsstyrke 2020 Udvikling i antal Østdanmark ,6 % ,0 % ,2 Region Hovedstaden ,7 % ,3 % ,8 Region Sjælland ,5 % ,3 % ,8 Kilde: SAM-K/LINE basisversion, oktober 2010 Anm: Endelig 2008; Foreløbig 2009; Prognose Anm: Arbejdsstyrken uden erhvervsrettet uddannelse dækker personer som enten er i beskæftigelse eller er ti rådighed for arbejdsmarkedet og enten har grundskole, gymnasial eller en ukendt uddannelse. Procentvis ændring Andelen af ufaglærte i arbejdsstyrken forbliver uændret frem til 2020 Den ufaglærte arbejdsstyrke i Østdanmark forventes at falde svagt frem mod Dette hænger sammen med den generelle reduktion af arbejdsstyrken, der er et resultat af, at flere ældre de kommende år vil forlade arbejdsmarkedet, samtidig med, at færre unge træder ind på arbejdsmarkedet. Aldringen af arbejdsstyrken indebærer, at mange ufaglærte med grundskole forlader arbejdsmarkedet de kommende år i Østdanmark. Fremskrivningerne peger på, at antallet af ufaglærte forventes at falde med til i 2020 og stabilisere sig på en andel af den samlede arbejdsstyrke på 35,0 pct. Udbuddet forventes at udvikle sig forskelligt mellem regionerne. I Region Sjælland forventes et fald i antallet af ufaglærte i arbejdsstyrken på 7,8 pct., hvilket svarer til ufaglærte fra 2009 til 2020, hvor Syd- og Vestsjælland med et fald på 8,9 pct. eller ufaglærte, vil have en stor del af regionens samlede fald. I Region Hovedstaden forventes udbuddet af ufaglært arbejdskraft at stige med 1,8 pct. fra 2009 til I Nordsjælland forventes udbuddet at falde 4,2 pct., mens en positiv udvikling i København på omkring 5,0 pct., vil medføre et øget udbud for hele Region Hovedstaden. Flere ufaglærte vil i 2020 have en gymnasial uddannelse og færre vil have grundskole som højeste uddannelsesniveau Den ufaglærte arbejdsstyrke ændrer sammensætning flere med en gymnasial uddannelse Udbuddet af arbejdskraft med grundskole som højeste uddannelsesniveau forventes at blive ved med at falde fra 2009 til I Region Hovedstaden forventes en stigning i det samlede antal ufaglærte. Dette hænger sammen med, at den del af den ufaglærte arbejdsstyrke, som udelukkende har en gymnasial uddannelse som højeste uddannelsesniveau, forventes at stige med personer. Samtidig forventes antallet af ufaglærte som udelukkende har grundskole eller en ukendt uddannelse at falde med 977. I Region Sjælland forventes den ufaglærte arbejdsstyrke at blive reduceret med personer. Antallet af ufaglærte med en gymnasial uddannelse forventes at stige med personer, mens antallet af ufaglærte med grundskole som højeste uddannelse eller en ukendt uddannelse forventes at falde med personer. Antal personer i arbejdsstyrken med grundskole og ukendt uddannelse som højeste fuldførte uddannelse, efter bopæl i Østdanmark, Region Hovedstaden og Region Sjælland, 1996, 2009 og 2020 ARBEJDSSTYRKE I ANTAL I antal UDVIKLING Procentvis ændring Østdanmark ,2 Region Hovedstaden ,4 Region Sjælland ,8 Kilde: SAM-K/LINE basisversion, oktober 2010 Anm: Endelig 2008; Foreløbig 2009; Prognose Anm: Arbejdsstyrken med grundskole som højeste fuldførte uddannelse dækker både over personer med grundskole, og en ukendt uddannelse. Antal i arbejdsstyrken med en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse, efter bopæl i Østdanmark, Region Hovedstaden og Region Sjælland, 1996, 2009 og 2020 ARBEJDSSTYRKE I ANTAL I antal UDVIKLING Procentvis ændring Østdanmark ,3 Region Hovedstaden ,4 Region Sjælland ,7 Kilde: SAM-K/LINE basisversion, oktober 2010 Anm.: Endelig 2008; Foreløbig 2009; Prognose

9 Region Hovedstaden og Region Sjælland har forskelligartede udviklingstrends. Det skyldes bl.a., at de unge, især med en gymnasial uddannelse, flytter fra Region Sjælland til Region Hovedstaden for at tage en uddannelse. Resultatet er, at en mindre andel ufaglærte har en gymnasial uddannelse i Region Sjælland, fordi unge søger mod uddannelsesinstitutioner i København. Udbuddet af arbejdskraft med grundskole som højeste uddannelsesniveau eller en ukendt uddannelse, som andel af arbejdsstyrken, alle kommuner i Østdanmark, For Region Hovedstaden betyder udviklingen et fald i antallet med grundskole, og en stigning i antallet med en gymnasial uddannelse og ukendt uddannelse. Det resulterer i en ufaglært arbejdsstyrke, der i højere grad end i dag har en gymnasial uddannelse som uddannelsesmæssig baggrund. I Region Sjælland forventes antallet med grundskole at falde og antallet med en gymnasial uddannelse at stige, dog i mindre omfang, hvorfor der ikke vil ske væsentlige ændringer i den ufaglærte arbejdsstyrkes sammensætning. Udkantskommunerne i Østdanmark vil fortsat have et stort antal ufaglærte med grundskole som højeste uddannelse i 2020 Geografiske forskelle i udbuddet af ufaglært arbejdskraft Der findes geografiske forskelle i udbud og efterspørgsel af ufaglært arbejdskraft i Østdanmark. Arbejdspladserne forventes at fordele sig anderledes end den fordeling, vi har i dag, hvilket forventes at give udfordringer på lokalt niveau. Ubalancerne betyder, at udbuddet af ufaglært arbejdskraft ikke kan forventes at følge udviklingen i efterspørgselen. Geografisk vil udbuddet af ufaglært arbejdskraft med grundskole i højere grad koncentreres i udkantskommunerne i begge regioner, mens de med en gymnasial uddannelse vil være koncentreret i og omkring København. Vestegnskommuner i Region Hovedstaden kendetegnes ligeledes ved en større andel af ufaglært arbejdskraft med grundskole, eller en ukendt uddannelse, mens de større kommuner i Region Sjælland omkring Roskilde, Slagelse og Næstved, samt flere af kommunerne i og omkring København, vil have de mindste andele ufaglærte med grundskole eller ukendt uddannelse. Disse forskelle vil aktualisere behovet for en øget geografisk mobilitet, med en øget pendling af ufaglært arbejdskraft fra begge regioner til arbejdspladser i Københavns-området. Udbuddet af arbejdskraft med en gymnasial uddannelse, som andel af samlet arbejdsstyrke, alle kommuner i Østdanmark, Kilde: SAM-K/LINE basisversion, oktober 2010 Anm: Endelig 2008; Foreløbig 2009; Prognose Anm.: Kortet er udarbejdet i samarbejde med AEgis 16 17

10 Antallet af ufaglærte arbejdspladser har været faldende siden 1996 I 2020 forventes der færre ufaglærte arbejdspladser end i Mange brancher vil i mindre grad efterspørge ufaglært arbejdskraft... EFTERSPØRGSELEN PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT Efterspørgselen på ufaglært arbejdskraft er faldet siden Dette skyldes, at virksomheder har et ændret behov for arbejdskraft, og især ufaglærte arbejdspladser inden for landbrug, skovbrug og fiskeri samt industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed, er blevet nedlagt i stort omfang siden Andelen af ufaglærte arbejdspladser inden for offentlig administration, undervisning og sundhed er ligeledes reduceret, fra 25 pct. i 1996 til 23 pct. i 2009, mens erhvervsservice i samme periode har øget andelen fra 7,1 til 11,3 pct. Handel og transport beskæftiger ufaglærte, og er gået fra en andel på 29,4 til 35,6 pct. Efterspørgselen på ufaglært arbejdskraft stabiliserer sig Den økonomiske krise har betydet, at et stort antal ufaglærte arbejdspladser er nedlagt. Ifølge fremskrivningerne forventes 6,3 pct. at forsvinde fra 2008 til 2011 i Østdanmark, heraf 4,3 pct. i Region Hovedstaden og 11,4 pct. i Region Sjælland. De private virksomheders forventninger til konjunkturernes påvirkning på beskæftigelse viser, at der nu er en vis forsigtig optimisme i Østdanmark 1. Ser man udelukkende på det ufaglærte arbejdsmarked, forventer 12 pct. af de adspurgte virksomheder i foråret 2011 at ansætte ufaglært arbejdskraft de næste 6 måneder, mens 6 pct. forventer at nedlægge ufaglærte arbejdspladser. Efter 2011 forventes økonomien at stabilisere sig, og på lang sigt forventes der igen vækst i antallet af arbejdspladser i Østdanmark. For de ufaglærte arbejdspladser alene forventes der derimod en yderligere reduktion i Østdanmark på kort sigt, mens der igen forventes at blive skabt ufaglærte arbejdspladser på lang sigt hovedsageligt i Region Hovedstaden. Udviklingen betyder, at der i 2020 forventes færre ufaglærte arbejdspladser i Østdanmark. Heraf i Region Hovedstaden og i Region Sjælland. Efterspørgselen på brancheniveau ændrer sig Virksomhederne i Region Hovedstaden anvender i større grad ufaglært arbejdskraft med en gymnasial uddannelse end i Region Sjælland. Det hænger bl.a. sammen med, at der er bedre adgang til denne type ufaglært arbejdskraft i Region Hovedstaden, samtidig med at erhvervsstrukturen har en anden sammensætning i Region Sjælland. Hvor den ufaglærte arbejdskraft tidligere fandt beskæftigelse inden for de industrielle fag, er det i dag inden for serviceerhvervene, de ufaglærte især skal finde beskæftigelse. En udvikling, der stiller krav og kun Handel, Transport og Hotel og restauration forventes at skabe flere ufaglærte arbejdspladser i fremtiden Kultur, fritid og anden service Offentlig administration, undervisning og sundhed Erhvervsservice Ejendomshandel og udlejning Finansiering og forsikring Information og kommunikation Hotel og restauration Transport Handel Handel, transport samt hotel og restauration Bygge og anlæg Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Landbrug, skovbrug og fiskeri til de ufaglærte om en øget omstillingsparathed og et højere generelt kompetenceniveau. Derfor anvendes ufaglært arbejdskraft med en gymnasial uddannelse ofte i virksomhederne. Flere arbejdspladser inden for handel, transport og hotel og restauration Fremskrivningerne viser, at de gode beskæftigelsesmuligheder på det ufaglærte arbejdsmarked kan forventes inden for brancherne hotel og restauration og handel og transport. Branchen Handel og transport forventes at øge andelen af ufaglærte med 5,7 pct. frem mod Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed forventes at reducere sin andel med 1,7 pct., og i offentlig administration, undervisning og sundhed forventes en reduktion på 1,9 pct. Forskydningerne illustrerer, at den ufaglærte arbejdskrafts beskæftigelsesmuligheder vil ændre sig i fremtiden, og indebærer en bevægelse over mod de private serviceerhverv inden for specielt handel, transport og hotel og restauration. Udviklingen i ufaglært beskæftigelse efter arbejdssted, Østdanmark, 1996 til 2009 og 2009 til Østdanmark -61% -58% -45% -32% -25% -12% -15% -17% -22% -24% -11% -8% -10% -4% 0% 9% 13% -5% -3% 1% 13% 11% 12% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% Udvikling i Pct Udvikling i Pct % 47% 53% Kilde: SAM-K/LINE basisversion, oktober 2010 Anm: Endelig 2008; Foreløbig 2009; Prognose Virksomhedernes beskæftigelsesvurderinger i Østdanmark, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og Rambøll - april

11 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Situationen på det ufaglærte arbejdsmarked i Østdanmark udbud af og efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft frem til 2020

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Den nordjyske arbejdsstyrke Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Forord Arbejdsstyrken i Nordjylland har været faldende igennem de seneste år. Dette har givet anledning til bekymring

Læs mere

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014 Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 214 Januar 213 Forord Det regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen udarbejder hvert år en analyserapport, der beskriver

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ANALYSERAPPORT FOR SYDDANMARK December 212 Forord Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen i Syddanmark udarbejder hvert år en analyserapport, der redegør

Læs mere

ANALYSERAPPORT - NORDJYLLAND 2014

ANALYSERAPPORT - NORDJYLLAND 2014 ANALYSERAPPORT - NORDJYLLAND 2014 Januar 2014 ANALYSERAPPORT 2014 Beskæftigelsesrådet Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland Januar 2014 Layout: Wanek & Myrner Oplag: 500 2014 3 ANALYSERAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning s. 3 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 s. 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer s. 7 Overordnede udfordringer s. 7 Konjunkturudviklingen s.

Læs mere

Center for Regional- og Turismeforskning

Center for Regional- og Turismeforskning Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm Baggrundsrapport: En analyse af struktur og udviklingstendenser med fokus på beskæftigelse, uddannelse og generationsskifte Dansk Byggeri, Bornholm Center for Regional-

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

NORDDJURS KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR NORDDJURS KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Norddjurs Kommune?,

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

LEMVIG KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR LEMVIG KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Lemvig Kommune?, hvordan

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Beskæftigelsesplan 2015. Arbejdsmarkedscenter Ringsted

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Beskæftigelsesplan 2015. Arbejdsmarkedscenter Ringsted Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Beskæftigelsesplan 2015 Arbejdsmarkedscenter Ringsted Byrådet den 6. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik 2013 2016 og beskæftigelsesplan

Læs mere

Analyse af langtidsledigheden i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner

Analyse af langtidsledigheden i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner Analyse af langtidsen i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner April 211 Forord Beskæftigelsesregion Nordjylland har i samarbejde med de tre nordvestjyske kommuner Thisted, Morsø og Jammerbugt bedt mploy

Læs mere

Langtidsledighed i Midtjylland

Langtidsledighed i Midtjylland A N A L Y S E & O V E R V Å G N I N G B E S K Æ F T I G E L S E S R E G I O N M I D T J Y L L A N D 2011 September Langtidsledighed i Midtjylland Udvikling, risiko, karakteristika og indsats for langtidsledige

Læs mere

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND AUGUST 214 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

2015 Beskæftigelsesplan

2015 Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2015... 3 2. De vigtigste lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Det nordjyske arbejdsmarked... 6 2.2 Faldende arbejdsstyrke og stigende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

Fremskrivningsnotat, december 2012

Fremskrivningsnotat, december 2012 Fremskrivningsnotat, december 2012 Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi jf. Finansministeriets konjunkturvurdering fra november

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I FAABORG-MIDTFYN FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen

Læs mere

BEFOLKNINGSUDVIKLING, SCENARIER FOR FREMTIDEN

BEFOLKNINGSUDVIKLING, SCENARIER FOR FREMTIDEN BEFOLKNINGSUDVIKLING, SCENARIER FOR FREMTIDEN OG EFFEKTEN HERAF FOR DEN KOMMUNALE ØKONOMI - beregninger for Bornholms Regionskommune af Konsulent Steen Schønemann og Professor Bjarne Hartz Madsen Rapporten

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere