Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: østmøn. Domme. Taksationskommissionen Naturklagenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02822.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02822.01. Fredningen vedrører: østmøn. Domme. Taksationskommissionen 13-04-1981. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: østmøn Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet , Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

3 ~ I '. TAKSATIONSKOM MISSIONEN _EDR0RENDE NATURFREDNING >-<ORESSE: AMALIEGADE 13,1256 KØBENHAVN K TLF.OI REG. NR. o2.~ 22. o lo e Sag nr Fredning af arealer på 0stmøn. stø~-t~~s 1(endelse: ~~ T CMeddelt den 13. a prh 1981). Overfredningsnævnets afgørelse af 9. december 1980 om erstatning i anledning af fredningen af arealer på 0stmøn i Møns kommune er påklaget til taksationskommissionen vedrørende naturfredning af ejerne af to af de af fredningen berørte" 56 ejendomme, lb.nr. 40, Egon Hagbard Jensen, og lb.nr. 41, Børge Boyschau Petersen. Taksationskommissionen har den 24. februar 1981 besigtiget de fredede arealer. Under taksationen var Børge Boyschau Petersen bistået af landsretssagfører Jørgen Nørreslet, Stege. ad lb.nr. 40. Overfredningsnævnet har den 5. januar 1981 i anledning af en forespørgsel fra ejeren meddelt, at en udskiftning af stråtaget på den nuværende bebyggelse med et tag af bølgeeternit omfattes af fredningsbestemmelsernes 5 a. Ejeren må derfor, når udskiftning bliver aktuel, rejse spørgsmål om dispensation fra fredningsbestemmelserne, jfr. herved 9.

4 0,' 2. Under henvisning hertil har Egon Hagbard J ensen over for taksationskommissionen nedlagt erstatningspåstand på kr. Beløbet er merudgiften til brandforsikring af bygningerne som stråtækte, kapitaliseret efter en rentefod på 11 % p.a. og multipliceret med 3, da renteafkastet af erstatningsbeløbet er genstand for indkomstbeskatning. Der er tale om en ejendom på knap 0,5 ha med en 3-længet bebyggelse, der anvendes som fritidsbeboelse. Den ene længe agt~s nedrevet. Ejeren har oplyst, at stråtaget på de to øvrige længer om nogle få år er påtænkt udskiftet med eternit. Taksationskommissionens bemærkninger: Det forhold, at en udskiftning af bygningernes stråtag med eternittag er afhængig af, at der efter fredningsbestemmelsernes 9 opnås dispensation fra forbudet i 5 a mod bygningsændringer, kan under de foreliggende omstændigheder efter kommissionens opfattelse ikke antages på fredningstidspunktet at have bevirket en nedgang i ejendommens handelsværdi. Der er derfor ikke grundlag for at fastsætte fredningserstatningen til et højere beløb end kr. som bestemt ved overfredningsnævnets afgørelse. ad lb.nr. 41., Ejeren har rettet henvendelse til overfredningsnævnet om muligheden for opførelse af en ca. 300 m 2 stor ladebygning og en silo ved vådområdet i ejendommens nordvestlige hjørne. Overfredningsnævnet har den 19. december 1980 henvist ejeren til, når spørgsmålet bliver aktuelt, at rette henvendelse til fredningsnævnet (med henblik på dispensation fra forbudet i fredningsbestemmelserne mod at opføre driftsbygninger, der ikke placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger). Under henvisning hertil har Børge Boyschau Petersen over for taksationskommissionen nedlagt erstatningspåstand på kr. Beløbet er den kapitaliserede værdi efter en rentefod på 18 % p.a. af en produktionsudvidelse ved anlæg af en kødkvægbesætning, som ville gøre det muligt at finde halvdagsbeskæftigelse på ejendommen for den ene af ejerens sønner. Beløbet specificeres således:, Fortjeneste Driftsoverskud t mand kr kr. lait pr. år kr.

5 " 3. e Ejeren og hans advokat har oplyst, at erstatningskravet vedrører et areal på ha af ejendom mens samlede tilliggende på 47.7 ha, ~om med fordel ville kunne udlægges til vedvarende græsareal. Heraf er et par ha vådområde; resten indgår i den almindelige omdrift, men er så stenet, at pløjning er vanskelig. Det omhandlede byggeri ville blive placeret i en afstand af ca. 1 km fra ejendommens nuværende bygninger og ville tillige rumme en løsdriftsstald. Der har ikke været og er ikke tale om aktuelle planer, men om et projekt, som skulle muliggøre et glidende generationsskifte, når den ældste søn, som nu er 18 år gammel, skal overtage ejendommen. Man må se i øjnene, at projektet som følge af fredningen ikke vil kunne gennemføres. Taksationskommissionen har tilbudt at udsætte afgørelsen, for at ejeren kunne lade udarbejde en skitse, som kunne danne grundlag for en stillingtagen fra fredningsmyndighedernes side til dispensationsspørgsmålet. Ejeren har ikke ønsket at følge denne fremgangsmåde; han har i denne forbindelse bl.a. henvist til, at udnyttelsen af en dispensation ikke ville blive aktuel inden for den i naturfredningslovens 64 a nævnte 5 års frist. Taksations kommis sionens bemærkninger:, Det omhandlede projekt har efter det oplyste på intet tidspunkt været aktuelt, idet det under alle omstændigheder først har været tænkt realiseret adskillige år frem i tiden, hvorved det må ant ages, at dets rentabilitet er knyttet til en konjunkturudvikling inden for landbrugets produktions- og afsætningsforhold, som idag ikke kan forudses. Det kan herefter ikke antages, at den omstændighed, at projektet kun vil kunne gennemføres ved dispensation efter fredningsbestemmelsernes 9 fra forbudsbestemmelserne i 5, på fredningstidspunktet har bevirket en nedgang i ejendommens handelsværdi, som ikke er fuldtud erstattet ved den af overfredningsnævnet fastsatte erstatning på kr. Taksationskommissionen stadfæster derfor overfredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålet. Herefter bestemmes: De erstatningsbeløb, som foreligger til påkendelse under denne taksationssag, fastsættes således:

6 4. Lb.nr. 40, Egon Hagbard Jensen, matr. nr. 17 a, Mandemarke kr. Lb.nr. 41, Børge Boyschau Petersen, matr. nr. 18~, Mandemarke kr. Beløbene forrentes som bestemt ved overfredningsnævnets afgørelse af 9. december I godtgørelse for sagsomkostninger for taksationskommissionen tillægges der Børge Boyschau Petersen 800 kr. J Lunøe Karl Nielsen Karl Kristensen,

7 OVER FREDNINGSNÆVNET>

8 F.PU.j.nr.: f. N. j. nr.: o.fn. sag nr.: 2433/79 REG. HR. FREDNING I STORSTRØMS AMT Lokalitet: ØSTMØN Kommue: MØn 365 r2. 8/1~ u (!J/t{) / \ I,0 1: Areal: ca. 770 ha Frede t: OVerfredningsnævnets kendelse af 9/ , Interesse zone : I Fornnål: At bevare de landskabelige værdier der er knyttet til området, herunder udsigten over området især udsigterne til og fra klintarealerne uden for fredningen. Indhold: Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand. Der må ikke ske udnyttelse af råstoffer i jorden eller foretages opfyldning,planering eller afgravning. Landbrugsdrift kan fortsætte som hidtil ligesom der må "foretages begrænset tilplantning. Skovområderne skal opretholdes som løvskove og der må ikke anvendes kemikalier på disse arealer. Vådområder og udyrkede arealer må ikke afvandes, gødes eller tilplantes, og der må kun ske sprøjtning til bekæmpelse af insektangreb på husdyr. sten og jorddiger skal bevares. Der må ikke henkastes affald. Amtskommunen kan foretage pleje på vådområder på udyrkede arealer og afgræssede bakke overdrev samt på fortidsminder. Udover driftsmæssig nødvendigt landbrugsbyggeri der kan opføres efter bestemte regler må der ikke opføres ny bebyggelse m.v. Offentligheden tillæges ret til færdsel til fods langs en del af sydstranden bl.a. til Skansen. For en del af ovenstående punkters vedkommende gælder særlige lempelser vedr. ~ jer. l.andbrugsejendomme. \_åtaleret. Henvisning: Reg. nr.

9 REG. NR.Q$ ~~ I~ af 18. november 1983 om erstatning i anledning af fredningen af arealer af Høje Møn og Møns Klint i Storstrøms amt (sag nr. 2524/82). Overfredningsnævnets afgørelse Fredningsnævnet for Storstrøms amts nordlige fredningskreds har den 28. april 1982 afsagt kendelse om erstatningen i anledning af den samtidig afsagte kendelse om fredning af et godt ha stort område af Høje Møn og Møns Klint. Erstatning blev tilkendt de 8 private ejere, hvis ejendomme helt eller delvis er omfattet af fredningen, med ialt kr. med renter fra 14. august Staten v/miljøministeriet, som ejer ca. 330 ha under fredningen, blev ikke tilkendt erstatning. Det er udtalt i fredningsnævnets kendelse om erstatningen, at erstatningsbeløb på ialt kr. til 7 af de 8 private ejere er tilkendt med 800 kr. pr. ha areal, som er omfattet af fredningen. Erstatningen på ialt kr. for fredningen af ca. 940 ha af Klintholm gods er derimod fastsat efter varierende beløb pr. ha areal under fredningen, idet fredningsbestemmelserne har forskelligt indhold for de enkelte arealtyper, og med et tillæg på kr. i anledning af et forbud mod grusgravning og et yderligere tillæg på kr. for ulemper ved fredningen, som ikke har kunnet anses for erstattet gennem taksterne. De takster, som fredningsnævnet har anvendt, varierer fra 300 kr. pr. ha for skovarealer uden særlige fredningsbestemmelser til

10 kr. pr. ha for arealer med oldtidsagre. For landbrugsarealer uden tilplantningsforbud er den anvendte takst 800 kr. pr. ha ligesom for de øvrige 7 private ejeres vedkommende. Fredningsnævnets kendelse er i henhold til naturfredningslovens 25 forelagt overfredningsnævnet til efterprøveise. Erstatningsfastsættelsen er tillige påklaget tiloverfredningsnævnet af 7 af de private ejere, herunder af ejeren af Klintholm gods, samt af Storstrøms amtsråd. De 6 ejere, som er tilkendt erstatning med 800 kr. pr. ha, har påstået erstatningen fordoblet under henvisning til, at fredningsbestemmelserne er mere byrdefulde end dem, der i december 1980 blev fastsat af overfredningsnævnet for den sydlige del af østmøn, og som medførte erstatninger beregnet efter 800 kr. pr. ha. En af disse ejere - Herman Hansen som ejer af ejendommen under lb.nr. 8 - har påstået en yderligere erstatning under henvisning til, at fredningssagens rejsning i 1973 h~r forhindret gennemførelsen af salget af en byggegrund. Ejeren af Klintholm gods, Peter Scavenius, har efter sin endelige påstand krævet den tilkendte erstatning forhøjet til kr., såfremt de af fredningsnævnet fastsatte fredningsbestemmelser fastholdes. I dette beløb er indbefattet en påstået forhøjelse med kr. af det omkostningsbeløb på kr., som fredningsnævnet har tilkendt ham. Hvis offentlighedens adgang til godsets arealer begrænses, således som det er sket ved overfredningsnævnets afgørelse af dags dato om fredningen, er erstatningskravet kr. mindre. Erstatningen påstås forrentet med 2 % over Danmarks Nationalbanks diskonto og fra den 14. marts 1973, der er datoen for bekendtgørelsen af fredningssagens rejsning. Erstatningskravet vedrørende godset omfatter en forhøjelse til kr. af erstatningen i anledning af forbudet mod grusgravning. Kravet er i øvrigt opdelt efter de samme principper, som fredningsnævnet har anvendt. Kravets enkelte bestanddele refererer sig således til de forskellige arealtyper, og erstatning for den enkelte arealtype er påstået tilkendt med større beløb end fastsat af fredningsnævnet. Erstatning for offentlighedens adgang i det omfang, det nu er bestemt, er dog udskilt til en særskilt post på kr., og erstatningskravet omfatter til gengæld ikke et særskilt beløb for ulemper, således som det var tilfældet ved fredningsnævnet s,erstatningsfastsættelse.

11 3. Til støtte for~e~statningskra~et~i~anledning~af~forbqdet mod grusgravning er det anført, at godset i efter grundige undersøgelser af jordbundsforholdene i Mandemarke Bakker - førte forhandlinger om en i 10 år uopsigelig forpagtningskontrakt om indvinding af grus og sand i området. Kontrakten blev underskrevet af forpagteren, hvorefter godset lod indsende en ansøgning til Møns kommune om tilladelse til sådan råstofindvinding. Denne ansøgning fremkaldte i februar 1972 et forbud mod den ansøgte råstofindvinding. Forbudet blev nedlagt af ministeriet for kulturelle anliggender i henhold til den dagældende naturfredningslovs 40, og fredningssagen blev rejst i forlængelse heraf. Råstofindvinding på det omhandlede areal blev i marts 1973 anmeldt til amtsrådet i henhold til den dagældende råstoflovs 5, og det er således alene fredningen, der har forhindret den påtænkte udnyttelse af forekomsterne. Grus- og sandforekomsterne er på ca. 4,7 mille m 3, og erstatningskravet udgør 0,45 kr. pr. m 3 Der er herved foretaget en tilbagediskontering af de forpagtningsafgifter, som i de kommende 50 år kunne være oppebåret. Erstatningskravet vedrørende offentlighedens adgang er beregnet efter 15 kr. pr. løbende meter befæstet vej i det åbne land og nyudlagt gangsti i skov og i øvrigt efter 8 kr. pr. løbende meter vej eller sti, der åbnes for offentlighedens færdsel til fods. I For agerjord uden tilplantningsforbud er erstatningen påstået forhøjet fra de tilkendte 800 kr. til kr. pr. ha især under henvisning til, at fredningsbestemmelserne er mere tyngende end dem, der er fastsat for den sydlige del af østmøn. For agerjord med forbud mod tilplantning kræves et tillæg hertil på kr. pr. ha. For arealer, der skal henligge med vedvarende græs, og for overdevsarealer kræves tillægget forhøjet til kr. pr. ha bl.a. under henvisning til, at disse arealer har en så stor udstrækning, at det vil blive overordentlig vanskeligt at få dem udnyttet i fuldt omfang til græsning, og at overdrevsarealerne ikke må gødes eller behandles med kemiske midler. For skovbevoksede arealer under fredskovspligt påstås erstatningen forhøjet fra 300 kr. til 400 kr. pr. ha under henvisning til, at fredningen forbyder oprettelse af nye landbrugs- og/eller skov-

12 4. brugsejendomme uden fredningsnævnets tilladelse. For skovarealer, der ikke er fredskov, kræves erstatning tilkendt med 800 kr. pr. ha. Ved fredningen er ca. 23 ha skov pålagt løvtræsbinding, og for ca. 9 ha er skoven krævet opretholdt som lysåben skov. Erstatningen for disse særlige begrænsninger af skovdriften er påstået forhøjet fra det tilkendte beløb på ca kr. til kr., og der er herved henvist til tabsberegninger foretaget af Dansk Skovforening. Endvidere er erstatningen for de særlige fredningsbestemmelser for godt Fredningsnævnet I 30 ha vådområder i skov og for ca. 7 ha skov med oldtidsagre påstået forhøjet fra de tilkendte henholdsvis ca kr. og ca kr. til henholdsvis kr. og kr. i overensstemmelse med tabsberegninger, der ligeledes er foretaget af Dansk Skovforening. har ikke tilkendt erstatning for ca. 25 ha af de fredede arealer under godset, idet dette delområde uanset fredningen kan anvendes til udvidelse af eksisterende campingplads og hotel. Da disse ca. 25 ha imidlertid er undergivet de almindelige fredningsbestemmelser, og da der i øvrigt er opstillet visse begrænsninger for den anførte arealanvendelse, påstås der tilkendt erstatning med kr. pr. ha for dette delområde. Ejeren har afslutningsvis gjort gældende, at hele godset har en kontant salgsværdi på ca. 57 mill.kr., selvom den af vurde- ringsmyndighederne ansatte kontantværdi kun er ca. 27 mill.kr. Af salgsværdien på ca. 57 mill.kr. kan efter en forholdsmæssig beregning ca. 36 mill.kr. henføres til de arealer, der er omfattet af frednin- gen, og det må være utvivlsomt, at fredningen fremkalder en værdinedgang for disse arealer på % svarende til det fremsatte erstatningskrav. Under sagens behandling for overfredningsnævnet er opstået spørgsmål om afståelse til staten af arealet kaldet Jydelejet, og godsets erstatningskrav for en sådan afståelse udgør kr. Storstrøms amtsråd har påstået en nedsættelse af det beløb på kr., som fredningsnævnet har tilkendt ejeren af Klintholm gods for ulemper ved fredningen, der ikke har kunnet anses for erstattet gennem de takster, som fredningsnævnet iøvrigt har anvendt ved erstatningsfastsættelsen. Amtsrådet har anført, at dette beløb

13 5. i alt væsentligt må henføres til forringelse af jagten på godsets arealer, men at fredningsnævnet allerede har tilkendt henved kr. i erstatning i anledning af den færdselsret for offentligheden, som fredningsnævnets afgørelse medfører. Det nævnte ulempetillæg er derfor ansat for højt. Amtsrådet Amtsrådet har ikke villet kommentere hverken erstatningsfastsættelsen iøvrigt eller de fremsatte påstande om større erstatning bortset fra den af godset påståede forhøjelse af erstatningen som følge af forbudet mod grusindvinding i Mandemarke bakker. Amtsrådet har hertil navnlig anført, at afsætningsmulighederne for grusgravene på Møn i de forløbne år har været yderst ringe, og at de ikke kan antages at ville blive forbedret væsentligt i tiden indtil 1988, da indvindingsretten i henhold til råstofloven bortfalder. har endelig anmodet over fredningsnævnet om at bestemme, at staten skal udrede 90 % af den samlede fredriingserstatning. Miljøministeriet, fredningsstyrelsen, der ikke har påklaget fredningsnævnets erstatningstilkendelser, har under sagens behandling for overfredningsnævnet udtalt sig som amtsrådet for så vidt angår erstatningen i anledning af forbudet mod grusindvinding. Ministeriet har ikke haft bemærkninger til godsets erstatningskrav for afståelse af Jydelejet til staten. medlemmer. I sagens behandling har deltaget 7 af overfredningsnævnets Overfredningsnævnet skal udtale: Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato tiltrådt fredningen af det omhandlede område med en mindre begrænsning af fredningens geografiske udstræknlng, med bestemmelse om afståelse til staten af Jydelejet og med en del lempelser af fredningsbestemmelserne iøvrigt. Fredningsbestemmelserne for de mindre ejendomme i fredningsområdets nordvestlige del findes ikke reelt at være mere tyngende for ejendommenes drift som landbrugsejendomme end fredningsbestemmelserne for den sydlige del af østmøn. Det tiltrædes derfor, at erstatning er

14 6. tilkendt disse ejere med 800 kr. pr. ha. Beslutningen herom er truffet med 5 stemmer mod 2. Mindretallet har stemt for, at erstatning burde tilkendes med et noget større beløb. Der findes ikke grundlag for at tilkende Herman Hansen den påståede yderligere erstatning. Beslutningen herom er truffet enstemmigt med bemærkning, at den pågældende ejendom siden 1970 har ligqet i landzone, og at ansøgning om tilladelse" til udstykning af en parcel til bebyggelse i 1973 og 1977 er afslået af Storstrøms amtsråd i henhold til by- og landzonelovens 6. Til godsets erstatningskrav bemærkes: I det foreliggende tilfælde findes erstatningen ikke at kunne opdeles i særskilte beløb på grundlag af fredningsbestemmelsernes varierende indhold for de forskellige areal typer under fredningen. Erstatningen må - bortset fra afståelseserst~tningen vedrørende Jydelejet - fastsættes til et samlet beløb, der udligner det tab, som fredningen påfører godsets ejer, og som kan antages at svare til den nedgang i godsets handelsværdi ved kontant betaling, som fredningen medfører. I Særligt om forbudet med udnyttelse af forekomster i jorden bemærkes: Det må lægges til grund, at det alene er fredningen, som har forhindret den grusindvinding i Mandemarke bakker, som godset har forberedt før fredningssagens rejsning. Der tilkommer derfor godset erstatning for det tab, som fredningens forbud mod grusgravning har påført godset. Ved opgørelsen af dette tab må der lægges afgørende vægt på, i hvilket omfang grus- og sandforekomsterne kan antages at kunne være udnyttet" indtil 1988, hvis fredningssagen ikke var rejst. Da der ikke foreligger dokumentation for en særlig kvalitet af materialerne, vil de transportudgifter, som er en følge af forekomsternes beliggenhed, være til hinder for nogen større afsætningsmulighed. Den nedgang i godsets handelsværdi ved kontant betaling, som fredningens forbud mod erhvervsmæssig udnyttelse af forekomster i jorden medfører, kan derfor ikke antages at overstige kr. og vil snarere udgøre et mindre beløb. Der er herved taget hensyn til tidspunktet for forrentningens påbegyndelse, jfr. nedenfor. De fredningsbestemmelser, som over fredningsnævnet har fast-

15 7. sat, indebærer, at ca. 40 ha under Stengården og i Karensby-området fritages for det tilplantningsforbud, som fredningsnævnet havde bestemt. De nu fastsatte fredningsbestemmelser indeholder dernæst ikke et forbud mod udstykning til nye selvstændige landbrugs- eller skovbrugsejendomme, således som det var tilfældet i fredningsnævnets afgørelse. Med bemærkning, at de generelle fredningsbestemmelser ikke kan antages at fremkalde noget tab for så vidt angår fredskovspligtig jord uden særbestemmelser, findes værd i nedgangen som følge af de fastsatte begrænsninger i skovdriften, der vedrører ialt ca. 40 ha, samt I forbudet mod tilplantning af ca. 75 ha agerjord herefter at være i størrelsesordenen kr. Når der henses til de almindeligt gældende bestemmelser om vådområder i naturfredningslovens 43, kan værdinedgangen som følge af fredningsbestemmelserne for disse områder kun ansættes til omkring kr. Fredningsbestemmelserne om færdselsret for offentligheden udvider kun i meget begrænset omfang den allerede gældende færdselsret efter naturfredningslovens 55 og 56 og kan ikke antages i noget væsentligt omfang'at influere på de indtægter, som kan opnås ved udleje af jagt. De øvrige fredningsbestemmelser er lidet tyngende for landbrugsdrift. Der findes herefter at være ydet ejeren af Klintholm gods fuld erstatning i anledning af fredningen, når den samlede erstatning - bortset fra erstatningen for afståelsen af Jydelejet - fastsættes til kr. svarende til godt 5 % af den af vurderingsmyndighederne ansatte kontantværdi af godset. Beslutningen herom er truffet med 5 stemmer mod 2. Mindretallet har kunnet tiltræde, at erstatningen i det foreliggende tilfælde ikke bør søges opdelt i beløb, der henføres til de enkelte arealtyper under fredningen, men fastsættes til et samlet beløb. Mindretallet har imidlertid fundet, at dette beløb burde være større end fastsat af flertallet, bl.a. fordi godsets værdi i handel og vandet efter mindretallets opfattelse væsentligt overstiger den ansatte kontantværdi. Erstatningen for afståelsen til staten af Jydelejet findes

16 8. at kunne fastsættes til det beløb på kr., hvorom der er enighed mellem parterne, og som skønnes at svare til arealets handelsværdi. Beslutningen herom er truffet enstemmigt. Efter naturfredningslovens 19, stk. 4, forrentes tilkendte erstatningsbeløb fra datoen for fredningsnævnets afgørelse, idet der dog under særlige omstændigheder kan fastsættes et andet begyndelsestidspunkt, og renten er l % højere end Danmarks Nationalbanks diskonto. I den foreliggende sag findes der - bortset fra spørgsmålet om afståel- se af Jydelejet - ikke at være særlige omstændigheder, som kan begrunde en fravigelse af hovedreglen for forrentningens påbegyndelse. For så vidt angår erstatningen for afståelse til staten af Jydelejet findes forrentningen at burde påbegyndes den l. juli Det bemærkes herved, at spørgsmålet om afståelse af Jydelejet som led i fredningen først er rejst af fredningsstyrelsen i en skrivelse af 4. maj 1983 til godsets advokat, efter at et påtænkt mageskifte ikke havde kunnet gennemføres, og at godset først under det afsluttende møde for over fredningsnævnet den 20. juni 1983 har tilsluttet sig en sådan løsning. De erstatningsbeløb, som fredningsnævnet har tilkendt, stadfæstes således med følgende ændringer: Lb.nr. l. Lb.nr. 5. Peter Scavenius Hans Jensen (nu kun 4,7 ha) kr kr., og således at beløbene forrentes som ovenfor anført. I Erstatningen på kr. for afståelsen af Jydelejet under Klintholm gods kan kun udbetales til ejeren Peter Scavenius med panthavernes samtykke, jfr. naturfredningslovens 23, stk. 2, l. punktum. Det tiltrædes, at fredningen iøvrigt ikke kan antages at medføre forringelse af pantesikkerheden, således at de iøvrigt tilkendte erstatningsbeløb kan udbetales direkte til de pågældende ejere. Fredningsnævnet har tilkendt ejerne ialt kr. i godtgørelse for sagkyndig bistand. Efter naturfredningslovens 31 kan fredningsnævnets afgørelse om godtgørelse for nødvendige udgifter til sagkyndig bistand under sagens behandling for fredningsnævnet ikke påklages tiloverfredningsnævnet. I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling

17 " 9. for over fredningsnævnet tillægges der Peter Scavenius kr. og de af landsretssagfører Jørgen Nørreslet, Stege, repræsenterede 6 ejere ialt kr., hvilket sidstnævnte beløb udbetales direkte til landsretssagfører Nørreslet. Efter enstemmig beslutning udredes det samlede erstatningsbeløb på kr. med renter og de tilkendte omkostningsbeløb på ialt kr. med 90 % af staten og med 10 % af Storstrøms amtskommune. Overfredningsnævnets ovenstående afgørelse af erstatningsspørgsmålene i sagen kan efter naturfredningslovens 30 påklages til Taksationskommissionen vedrørende naturfredning, Amaliegade 13, 1256 København K. af de ejere, som har indbragt fredningsnævnets afgørelse for overfredningsnævnet, samt af miljøministeren og Storstrøms amtsråd. Klagefristen er 4 uger fra den dag, overfredningsnævnets afgørelse er meddelt den pågæidende. Størrelsen af de tilkendte omkostningsbeløb kan dog ikke påklages til taksationskommissionen. Det følger af naturfredningslovens 33, at fredningens gennemførelse er afhængig-af, at folketingets finansudvalg giver tilslutning til erstatningens udbetaling. I ;' /, P. o. v. _ i ([((((~~/([~;!, / 8end~~~en - - ( ovsrtredningsnævnets formand kh.

18 FREDNINGSNÆVNET>

19 REG. HR. o 2 CO 2. 2.,o 2.. " Ophævet ved Ofn. afg. af 18/ I K E N D E L S E angående fredning af HØJE MØN, MØNS KLINT afsagt af fredningsnævnet for Storstrøms amts nordlige fredningskreds den 28. april 1982.

20 2 e I 1973 rejste det daværende fredningsplanudvalg for Storstrøms amt sag om fredning af arealer på 0stmøn, omfattende ialt ca ha,hvoraf ca.600 ha er undergivet naturfredningslovens generelle fredningsbestemmelser. Meddelelse til naturfredningslovens 13 blev udsendt den 14 marts 1973 og der blev foretaget behørig bekendtgørelse i Statstidende og den lokale presse. Efter at nævnet havde besluttet at tage sagen under behandling og efter foretagen besigtigelse,har der været afholdt en række møder med lodsejere og andre interesserede.de førte forhandlinger har resulteret i,at den oprindelige fredningspåstand på en del punkter er lempet for at imødekomme ønsker fralodsejerne,herunder Klintholm gods, når det kunne ske uden tilsidesættelse af væsentlige interesser. Samtlige arealer ligger i landsone. I fredningsforslaget er arealet opdelt i 2 zoner,hvoraf den nordlige (zone l)for størstedelen består af skovbevoksning græsningsarealer og udyrkede arealer under Klintholms gods,medens den sydlige (zone II)i det væsentlige består af landbrugsarealer hvoaf en del hører under Klintholms gods,medens størsteparten tilhører andre lodsejere. Af praktiske grunde udskilte nævnet zone II til særskilt behandling ogt.har vedrørende dette område afsagt kendelse den q 79 Denne kendelse blev indbragt for overfredningsnævnet der har afsaat kendelse den Til påkendelse foreligger herefter alene fredning af arealer under zone I omfattende ialt 1314 ha hvoraf ca.300 ha.nu er overtaget af staten,jfr.vedlagte kortbilag

21 De i lodsejerforeningen under lb. nr. 2-6, 8 og9 3 - fredningsnævnet har fastsat for zone II anførte lodsejere, repræsenteret ved advokat Jørgen Nørreslet, Stege, og lb. nr. 7, repræsenteret ved advokat Mogens Jensen, Stege, har protesteret mod, at deres ejendemme omfattes af fredningen, idet de har anført,at deres arealer ikke adskiller sig væsentligt fra andre områder i en smuk egn, og de påtænkte fredningsbestemmelse vil være meget tyngende for dem under p udøvelsen af deres erhverv. Subsidiært har de påstået fredningsbestemmelserne lempet, så de svarer til de bestemmelser over Forsåvidt angår de arealer, der hører under Klintholm gods er fredningsbestemmelserne påstået ændret i overenstemmelse med det anførte i et af godsets advokat lrs. Kristian Mogensen udarbejdet indlæg, dateret Nævnet skal udtale: De i lodsejerfortegnelsen under lb. nr. 6 og 7 anførte to husejendomme der er beliagende i udkanten af området på henholdsvis matr. nr. 8-b Magleby tildhørende Svend Gregers Hansen og 8-c tilhørende Margrethe Prahl, findes uden skade for fredningens formål at kunne udgå af fredningsforslaget. løvrigt findes området at rumme så betydelige landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og rekreative værdier, at det gennem fredning bør sikres, at der ikke foretages foranstaltninger, der kan svække disse værdier. fredningen findes herefter at burde gennemføres for hele det på fredningskortet som zone I afgrænsede areal, ider der for fredningen skal gælde følgende: l. Fredningens foremål. Fredningen har til formål at bevare og åbne mulighed for at pleje de store fredningsmæssige værdier, der er knyttet til området, og at give befolkningen mulighed for ar nyde godt af disse.

22 4. Der er især tale om: l. De landskabelige værdier,der findes i det åbne kuperede agerland med levende hegn,trægrupper,sten- og jorddiger, moser og søer,vedvarendegræsarealer og overdrevsarealer,foruden de landskabelige værdier som selve klinten og dens bagland og skoven rummer. 2. De almene naturhisroriske værdier som findes i området. 3. De specielle naturhistoriske/naturvidenskabelige værdier som overdrevsarealerne,klinten og de klintnære arealer og mange af vådområderne og dele af skoven indeholder. 4. De kulturhistoriske værdier i form af de mange gravhøje,oldtidsagre,sten og jorddiger som rummes indenfor området. 5. De rekreative værdier knyttet til de ovennævnte landskabelige, naturhistoriske on kulturhistoriske værdier og til området som helhed på grund af den store koncentration af mange forskelligartede landskabs- ognaturtyper og kulturhistoriske mindes-mærker inden for et relativt lille område. 2 Bevaring af områdets fredningsmæssige værdier For at kunne opretholde områdets indholdsrigdom som beskrevet under l,må tilstanden og andvendeisen af arealerne ikke ændres på anden måde end fastlagt nedenfor under 3,9 og lo.for visse særlige delområders vedkornmende,vist på fredningskortetmed s~rskilte signaturer,skal de fredningsmæssige værdier opretholdes og ophjælpes ved at arealernes andvendelse,behandling og pleje foregår i overensstemmelse med de i 4,5 og 6 givne særlige bestemmelser.for at forhindre at publikums brug af arealerne bevirker en nedslidning af de fredningsmæssige værdier i området, underlægges offentlighedens brug af arealerne en række bestemmelser i et ordensreglement i.h.t. 10 stk.4. Skiltning og oplysning om fredningen og om ordensreglementet opsættes og vedligeholdes af Storstrøms amtkornmune efter samråd med ejerne

23 3. Arealernes drift. 5 l. Landbrugsarealerne. Landbrugsarealerne må andvendes som hidtil. Landbrugsdrift på de eksisterende landbrugsarealer kan således foregå uden hensyn til fredningen og der kan ske driftsomlægninger i det omfang, som er umiddelbart lovlig efter landbrugsloven, herunder begrænset tilplantning. Om visse særlige landbrugsarealer gælder dog de i 4 angivne bestemmelser. 2. Haver, beplantninger,levende hegn og træer. Tilplantning i eksisterende haver kan finde sted uanset fredningen, ligesom allerede tilplantede arealer, herunder vildtremiser udenfor skoven kan ryddes og gentilplantes. Dog må levende hegn, trægrupper og enkeltstående træer uden for haver ikke fjernes uden tilladelse fra fredningsnævnet, Udtyndning og nyplantning i levende hegn, trægrupper enkeltstående træer kan foretages i det omfang, det er nødvendigt af hensyn bevoksningens bevarelse og fornyelse og i så fald kun med løvtræer. 3. Hegning. med undtagelse af nødvendige kreaturhegn, havehegn og hegn i forbindelse med nyplantninger, må hegn ikke opsættes, plantes eller sås uden fredningsnævnets godkendelse. 4. Skoven. Arealerne i skoven må andvendes som hidtil. Skovbrugsdrift kan således foregå i overenstemmeise med skovloven uden hensvn til fredningen. Fredningen skal dog ikke være til hinder for skovafd. 50-e og dele af afd. 53 landværts stien ved klintens overkant fortsat anvendes som græsningsareal. Fredningen er heller ikke til hinder for, at den nordlige del af afd. 58, Aborrebjerg, fortsat holdes fri for trævegetation og at arealer evt. fortsat

24 anvendes som græsningsareal. Om visse særlige områder i 6. skoven gælder de nedenfor i 5 angivne bestemmelser. 5. Diger. Stendiger og jorddiger må ikke forandres eller fjernes. Hvis jorden på begge sider af diget tilhører samme ejer eller drives i samdrift, kan fredningsnævnet give tilladelse til at en gennemkørsel etableres. e e e 6. Indsamling af planter. Plukning og opgravning af vilde planter er ikke tilladt. Naturfredningsrådet kan dog i særlige tilfælde give enkeltpersoner tilladelse til at plukke og opgrave planter i videnskabelig øjemed. Eventuelle tilladelser skal meddeles ejeren og de øvrige fredningsmyndigheder. 7. Oplags- og lossepladser. Arealerne må ikke anvendes til oplags- og losseplads eller på anden måde forurenes ved henlæggelse af affald m.v. Bestemmelsen er ikke til hinder for almindelige oplag af landbrugs- og skovbrugsprodukter. 4 Særlige landbrugsarealer. l. Agerjord med forbud mod tilplantning. på de landbrugsarealer, der er vist med særlig signatur på fredningskortet, må der ikke ske tilplantning, herunder anlæggelse af pyntegrønt- eller juletræskulturer (jfr Arealer med vedvarende græs. på de vedvarende græsarealer m.m., der er vist med særlig signatur på fredningskortet, må der ikke foretages tilplantning, herunder anlæggelse af pyntegrønt- eller juletræskulturer.arealerne må ikke oppløjes og inddrages i den normale landbrugsrnæssige omdrift eller omlægges. Behandling af græstørv, der efterlader tørvedækket intakt, og isåning af græsser er tilladt. fredningen er ikke til hinder for, at opvækst af vedplanter

25 på arealerne kan fjernes (jvf. 2 og 7). 7. e e e 3. Overdrev. på de overdrevsarealer m.m., der er vist med særlig signatur på fredningskortet, må der ikke foretages tilplantning, herunder anlægges pyntegrønt- eller juletræskulturer. Arealerne må jkke oppløjes og inddrages i normal landbrugsrnæssig omdrift eller omlægges. Behandling af græstørv og isåning er ikke tilladt. Anvendelse af enhver form for kemiske midler, som skadedyrs- og ukrudtsbekæmpelsesmidler, samt gødskning er ikke tilladt. Arealernes indhold af åbne, evt. undergræssede småskove og krat skal opretholdes, men fredningen er ikke til hinder for, at opvækst og gamle plantninger af vedplanter på arealerne kan fjernes ( jvf. 2 og 7), for at bevare eller ophjælpe arealernes karakter af overdrev med spredte træer og trægrupper. 5 Særlige områder i skoven. l. Arealer med oldtidsagre. på et areal i skoven med et velbevaret system af oldtidsagre, der er vist på fredningskortet med særlige signatur, er anvendelse af mekaniske jordbearbejdningsredskaber ikke tilladt. Nødvendig kørsel med skovmaskiner må kun finde sted, når jorden er frostbundet og bæredygtig eller efter nærmere aftale med amtsrådet. 2. Arealer, der til stadighed skal være bevokset med skov af løvtræer. De arealer i skoven, der er vist på fredningskortetmed særlig signatur, må alene dyrkes med almindelige danske løvtræer og så vidt mulig ~ed naturlig foryngelse. De nåletræsbevoksninger, der idag findes inden for disse arealer, udskiftes

26 8. senest ved normal omdrift med løvtræer. Anvendelse af kunstgødning eller kemiske skadedyr s- eller ukrudtsbekæmpelsemidler er ikke tilladt. Hugst skal foregå ved plughugst. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der i skovafdelingerne ud mod Jydelejet- afd. 59 og 60 foretages renafdrift og evt. afgræsning med det foremål at holde arealerne åbne med karakter af overdrev eller åbent krat. Fredningen er heller ikke til e e hinder for, at der foretages begrænsede renafdrifter efter fredningsnævnets godkendelse. 3. Arealer der til stadighed skal holdes i en tilstand af meget lysåben skov på de arealer i skoven, der er vist på fredningskortet med særlig signatur, skal hensynet til skovbundsfloraen stå over hensynet til skovdriften, og de må følgeligt kun tilplantes med lystræer som eg, østrisk fyr og skovfyr. Der skal om nødvendigt foretages udtynding, således at bundfloraen til stadighed bevares. Opvægst af en mellemetage af buske o.l. skal i videst mulig omfang undgås. Udhugning og fjernelse af undervegetation kan foretages som et led i de 7 nævnte plejearbejder. Gødskning og anvendelse af kemiske skadedyr s- og ukrutsbe- kæmpeisesmidler er ikke tilladt, ligesom anvendelsen af mekaniske jordbearbejdningsredskaber ikke er tilladt. Kørsel på arealernemå kun finde sted når jorden er frost bunden og bæredygtig eller efter nærmere aftale med amtsrådet. 6 Vådområder. Tilstanden af de vådområder, der er vist på fredningskortet med særlig signatur, må ikke ændres ved udgryftning, afvanding og dræning, opgravning, opstemning eller opfyldning, el-

27 9. ler yderligere tilplantes eller opdyrkes. Tilledning af drænvand fra tilstødende landbrugsarealer er tilladt. Anvendelse af kemiske skadedyr s- og ukrudtsbekæmpelsesmidler samt tilførsel af gødende eller forurenende stoffer er e tages i vådområder i skoven efter fredningsnævnets godkendelse. Fredningen er heller ikke til hinder for, at der i.h.t. 7 ikke tilladt, ligesom udhugning af evt. forkommende trævegetation i vådområderne kun må foretages som plukhugst. Fredningen er dog ikke til hinder for, at renafdrift kan fore- foretages udtynding og rydning af opvækst i vådområderne til opfyldelse af fredningens formål. Udover almindelig oprensnings og vedligeholdelse af grøfter og vandløb må tilstanden af grøfter og vandløb ikke ændres. 7 Pleje, Vedligeholdelse m.m. l. Pleje af privatejede arealer. Storstrøms amtskommune har på de privatejede arealer, der på fredningskortet er angivet som vedvarende græsarealer, overdrev, vådområder og lysåben skov, ret til at foretage landskabspleje efter en af fredningsnævnet godkendt plan. Desuden kan amtskommunen foretage pleje på fortidsminderne og inden for 5 ro fra foden af disse. Plejearbejderne meddeles til ejerne før de iværksættes, og finder sted uden udgift for denne. Amtskommunen har ret til at bortforpagte evt. græsningsmuligheder til anden side, såfremt ejeren ikke selv ønsker at udnytte dem. Evt. overskud ved plejeforanstaltninger foretaget af amtskommunen tilfalder ejeren.

28 Pleje af statsejede arealer på de statsejede arealer foranstalter statsskovdistriktet pleje iværksat efter en af fredningsvæsnet godkendt driftplan. 3. Stier på privatejede arealer. Efter aftale med ejeren kan Storstrøms amtkommune i de privat ~+ede dele af skoven åbne og vedligeholde stier, der indgår som dele af en af fredningsnævnet godkendt ē stiplan for det fredede areal som helhed 4. Stier på de statsejede arealer. på de statsejede arealer åbner og vedligeholder statsskovdistriktet stier, der indgår som dele af en af fredningsnævnet godkendt stiplan for det fredede område som helhed. 5. Stiafmærkning. Storstrøms amtkommune og statsskovdistriktet foranstalter en samordnet afmærkning af stisystemet i.h.t.stiplanen. 8 Terrænændringer- Der må ikke foretages terrænændringer.dermå således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning.uden for de arealer der er omfattet af naturfredningslovens generelle beskyttelsesbestemmelser,og uden for de i; 4,5 og 6behandlede særlige områder,er fredningen ikke til hinder for,at der efter fredningsnævnets godkendelse indenfor en ejendom foretages terrænændringer til forbedring af landbrugsorift på den pågældende ejendom, og ej til hinder for at forekomster i jorden efter fredningsnævnets godkendelse udnyttes af

29 11. vedkommende ejer til eget brug,hvis en sådan udnyttelsen er lovlig efter råstofloven. Fredningen er heller ikke til hinder for,st der forsat foretages en begrænset indvinding af grus i den eksisterende grusgrav i den nordlige del af skovafd.66 til brug for Klintholms gods og skovdistriktet Ny bebyggelse m.v.og andre anlæg. Der må ikke inden for det fredede område opføres ny bebyggelse e e ti,herunder skure, boder eller opsættes andre indretninger, herunder tårne,master og tankanlæg. cremføring af luftledninger er ikke tilladt. Telte,beboelses-og campingvogne må ikke opsættes uden for den til enhver tid godkendte campingplads.midlertidig opstilling af skur~e,der er nødvendige i forbindelse med skovarbejde er dog tilladt. 2. Eksisterende landbrugsejendomme m.v. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der på landbrugsejendomme i tilknytning til eksisterende bygninger eller på bebyggede parceller opføres nybygninger eller foretages omog tilbygninger på eksisterende bygninger, på betingelse af, at nybyggeri eller større om, og tilbygninger ikke påbegyndes, for inden tegninger og planer for bygger iet er godkent af fredningsnævnet, og for driftsbygningernes vedkommende er erhvervsøkonomisk nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom. Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til nybyggeri, udvidelser m.v., såfremt det eksisterende helhedsindtryk ændres i væsentlig omfang og i uheldig retning med hensyn til bygningernes eller anlæggenes indvirkning på landskabet, og der samtidig kan peges på en anden mulighed for placering og/eller ydre udformning der funktionelt kan modsvare det af ansøgeren ønskede. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at der opføres nødvendige læskure til kreaturer.

30 3. Nye landbrugsejendomme. 12. Der må ikke oprettes nye landbrugs- og/eller skovejendomme uden fredningsnævnets tilladelse. Byggeri til sådanne ejendomme kræver tilsvarende fredningsnævnets tilladelse, og kan nægtes såfremt det ønskede ikke tjener rimelige jordbrugsøkonomiske foremål. 4. Landbrugsfarme e.l. Etablering af nye pelsfarme, fjerkræfarme og drihusgartnerier er ikke tilladt. 5. An læg m.m Der må ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der ikke anlægges nye veje (undtagen markveje og skovveje der følger terrænget), parkeringspladser, oplagspladser og baneanlæg til sportsaktiviteter. Fredningsnævnet kan dog give tilladelse til at Mandemarke bakker benyttes til golfspil på en naturbane, såfremt arealernes karakter ikke ændres, og at offentlighedens adgangsmuligheder ikke forringes. Færsel på en evt. golfbane skal foregå til fods. 6. Rekreative anlæg. Fredningen er ikke til hinder for, at de eksisterende hotel, cafeteria- og campingpladsanlæg udvides inden for de på fredningskortet med særlige signatur angivne områder, placeret i umiddelbar tilknytning til eksisterende anlæg, og efter planer godkendt af fredningsnævnet. Området ved Hunosøgård må ikke tilplantes udover plantning med løvtræer i forbindelse med evt. anlæg af hotelfaciliteter.

31 lo Offentlighedens færdsel og ophold. 13. l. Veje og stier. Offentligheden må, udover på de offentlige veje, kun køre med motorkøretøjer og køretøjer med hjælpemotor på de veje, der er godkendt dertil af fredningsnævnet med det foremål at etablere et begrænset antal rimelige adgangsmuligheder ind i området, og herunder især til klinten. e e e på særligt udlagte veje og stier (jfr. 7 stk. 3 og 4). Fredningsnævnet kan, efter aftale med ejeren tillade færdsel med hestetrukne køretøjer påveje i området og ridning Fredningsnævnet kan endvidre ved særlige lejligheder, efter aftale med ejeren, tillade at der rides på arealerne iøvrigt, såfremt det ud fra antallet af deltagende heste og årstiden skønnes, at flora og fauna ikke påvirkes i negativ retning. Herudover tillæges offentligheden ret til gående og cyklende færdsel på vejene i området og ret til gående færdsel på stierne. 2. Færdsel i skoven. I skovområderne tillægges der udover det ovenfor anførte, offentligheden ret til gående færdsel og kortvarigt ophold også uden for skovens veje og stier. 3. Færdsel på græsarealerne. Påde vedvarende græsarealer og på overdrevsarealerne tillægges offentligheden ret til færdsel til fods og til ophold af kortere varighed, også selvom de er hegnede. Arealernes tilgængelighed sikres ved anlæg af et passende antal færiste, stenter eller lign. på steder, hvor rimelige afgangsmuligheder iøvrigt foreligger. Passager over arealerne kan indgå i en fredningsnævnet godkendt stiplan for det fredede område som helhed.

32 4. på baggrund af stk. 1,2 og 3 og fredningsbestemmelserne 14. iøvrigt kan fredningsnævnet udstede et ordensreglement. Ordensreglement skal forhandles med staten og de private lodsejere for at tilvejebringe størst mulig overensstemmelse imellem regelsættene for offentlige og private dele af skoven. 5. Særlig adgangsbegrænsning. Fredningen er ikke til hinder for, at mindre dele af området e 1tll. e for eks. af videnskabelige hensyn, i kortere eller længere perioder afspærres for offentlighedens adgang efter fredningsnævnets afgørelse og med underretning til ejeren. Dispensation. Dispensation fra ovenstående fredningsbestemmelser kan meddeles af fredningsnævnet, når det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens foremål, jfr. naturfredningslovens 34. Kurt Andersen Albert Petersen Hans Andersen

33 OVER FREDNINGSNÆVNET>

34 Ok:. REG.NR. 2.g~:L,. 6/0 9J;..I'j 8f) ~\ Overfredningsnævnets afgørelse - om fredning af arealer på 0stmøn i Møns kommune (sag nr ). af 9. december 1980 '\ Fredningsnævnet for Storstrøms amts nordlige fredningskreds har den 14. august 1979 afsagt en kendelse, hvorefter der ikke skulle ske fredning af et ca. 772 ha stort areal på 0stmøn. Fredningssagen var rejst i 1973 af det daværende fredningsplanudvalg for Storstrøms amt for et samlet område på henved ha, hvoraf henved ha tilhører Klintholm gods. Efter udvalgets nedlæggelse er sagen videreført af Storstrøms amtsråd med Danmarks Naturfredningsforening som medrek'/ire::t. Fredningsnævnet fandt det ikke muligt inden for en nærmere fremtid at optage fredningssagen til kendelse for så vidt angår hovedparten af de arealer, som tilhører Klintholm gods. For at undgå en forhaling af sagen for ejerne af større og mindre ejendomme i den sydlige del af det samlede område, udtog nævnet denne del af området til forlods afgørelse. Fredningsnævnets kendelse af 14. august 1979 er påklaget til overfredningsnævnet af miljøministeriet, fredningsstyrelsen,af Storstrøms amtsråd og af Danmarks Naturfredningsforening. Fredningsstyrelsen har ønsket en fredning af det omhandlede område gennemført og henvist til, at Møns klint og den bagved liggende løvskov sammen med det kuperede overdrev og landbrugsland på Høje Møn udgør en helhed til belysning af områdets geologiske dannelse og med landskabelige og rekreative værdier af den største interesse. Det område, som er omfattet af fredningsnævnet s kendelse af 14. august 1979, er et overvejende landbrugsområde, men sårbart o'ver for opførelse af udsigtshæmmende anlæg og bygninger, tilplantninger og terrænændrin-

35 - 2 - ger. Den almindeligt gældende lovgivning udg~r ik~. tilstr:-ækkelig beskyttelse af området. Amtsrådet har ligeledes ønsket fredningen gennemført og i det væsentlige i overensstemmelse med den for fredningsnævnet nedlagte fredningspåstand. A!1ltsrådet har dog intet imod, at fredningen ikke kommer til at omfatte landsbyerne Mandemarke og Kraneled. Amtsrådet har herved udtalt, at man.i så fald ved administrationen af by- og landzoneloven vil påse, at der i disse landsbyer, der ligger i landzone, ikke sker en udvikling, som kan kompromittere de omliggende arealer. Møns ti Danmarks Naturfredningsforening har udtalt sig på linie med amtsrådet. kommune har ikke anset en fredning for at være påkrævet til yderligere beskyttelse af områdets landskabelige værdier. De fleste ejere af de 95 ejendomme i området har for både fredningsnævnet og overfredningsnævnet modsat sig en fredning. Området adskiller sig ikke væsentligt fra ethvert andet landbrugsområde, der ligger i en smuk egn. Jordens bonitet er gennemgående så god, at der ikke er nogen reel risiko for en anvendelse af jorden til andet end landbrugsmæssige formål, men også landmændene i dette område må kunne følge med i den udvikling, som landbruget undergår. Hvis en fredning imidlertid gennemføres, bør den ikke hindre hverken landbrugsbebyggel- I se overhovedet eller opstilling af vindmøller og heller ikke tilplantning af mindre gode landbrugsjorder eller opdyrkning af vådområder. Enkelte ejere har fremsat særlige ønsker, her-:.lnder også om mindre ændringer af fredningens afgrænsning, hvis fredningen gennemføres. I sagens behandling, herunder besigtigelser og møder med de i sagen interesserede ejere og myndigheder m. v., har deltaget 7 af overfredningsnævnets medlemmer, dog 10 medlemmer ved afgørelsen af spørgsmålet, om fredningen bør gennemføres. Overfredningsnævnet skal herefter udtale: Det område. der er omfattet af fredningsnævnet s kendelse af 14. august 1979, rummer både i sig selv og som en del af Høje Møn så væsentlige landskabelige værdier, at området - bortset fra landsbyerne Mandemarke og Kraneled - bør undergives fredning, således at fredningsmyndighederne i fornøden udstrækning sikres et indseende med, at der ikke foretages foranstaltninger, som svækker disse værdier. Beslutningen om, at fredningen skal gennemføres, er truffet med 6 stemmer mod 4. Mindretallet har fundet, at regionplanlægningen og den alminde-

36 -3- ligt gældende lovgivning i tilstrækkelig grad ville sikre, at områdets naturværdier bevares. på det således foreliggende grundlag udtales herefter enstemmigt: -I ".' e Som anført bør fredningen ikke omfatte landsbyerne Mandemarke og Krageled. Disse bymæssige bebyggelser afgrænses over for det omgivende fredede eller under fredning værende område, således som det er vist på kortet, der hører til overfredningsnævnets afgørelse (fredningskortet). Ved afgrænsningen af Kraneled er der taget hensyn til, at en vis yderligere bymæssig bebyggelse kan s.~e uden hensyn til fredningen. Afgrænsningen af Mandemarke findes derimod at burde følge landsbyen, som den nu ligger, men således at fredningen umiddelbart viger for en mindre udvidelse af landsbyen mod nordøst, hvis amtsrådet ved administrationen af by- og landzoneloven og på baggrund af regionplanlægningen tillader landsbyen udvidet. Der er ved denne beslutning, som delvis imødekommer fremsatte ejerønsker, lagt vægt på, at der ved vilkår for zonelovstilladelser til udstykning og bebyggelse eller eventuelt i lokalplan kan sikres en nødvendig hensyntagen til det omgi vende landskab. Fredningen af det omhandlede relativt store område, der i alt væsentligt anvendes landbrugsrnæssigt, bør i overensstemmelse med retningslinierne i den af amtsrådet vedtagne regionplan ikke indeholde bestemmelser, der unødigt begrænser eller vanskeliggør en fortsat landbrugsdrift, selvom denne ændrer karakter i forhold til den hidtidige. Fredningen findes således ikke at burde hindre hverken oprettelse af nye landbrugsejendomme eller nogen form for landbrugsdrift, der opfylder landbrugspligten, heller ikke f. eks. gartneridrift, pelsdyravl, drift af fjerkræ- eller svinefarme og begrænset tilplantning. Fredningsformålet tilsiger i så henseende blot, at en erhvervsmæssigt nødvendig yderligere bebyggelse for en ejendoms drift som landbrugsejendom, herunder også bygninger til beboelse, som en altovervejende regel bliver opført i umiddelbar tilknytning til ejendommens eksisterende bygninger og ikke gives en højde, der overstiger den almindelige højdebegrænsning efter kommuneplanloven. Kun for enkelte mindre arealer i området er der behov for yderligere begrænsninger i adgangen til landbrugsdrift. Særligt om tilplantning af jord under landbrugspligt er det med 5 stemmer mod 2 besluttet, at fredningen skal vige ikke blot for den tilplantning, som er umiddelbart lovlig efter landbrugsloven, men også fer en mere omfattende tilplantning, hvis der hertil opnås den nødvendige dispensation fra landbrugsloven. Fredningen findes heller ikke at burde hindre opførelse af mindre vindmøller i områdel:. Fer så vidt angår større vindmøller findes fredningsbestemmelserne at burde indeholde en nærmere v.ejledning for afgørelsen af, om dispensation fra fredningen kan gives.

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen.

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen. 07694.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00 Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1986 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07507.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07507.00 Fredningen vedrører: Splitsgård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen.

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen. 07911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00 Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-11-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02822.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02822.02. Fredningen vedrører: Høje Møn. Domme. Taksatio ns kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02822.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02822.02. Fredningen vedrører: Høje Møn. Domme. Taksatio ns kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02822.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02822.02 Fredningen vedrører: Høje Møn Domme Taksatio ns kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-11-1983 Fredningsnævnet 28-04-1982, 17-07-1982 Kendelser

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00. Fredningen vedrører: Ugleenge. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 01-10-1997

07893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00. Fredningen vedrører: Ugleenge. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 01-10-1997 07893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00 Fredningen vedrører: Ugleenge Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet 01-10-1997 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-07-1996 Kendelser. Deklarationer

Læs mere

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur BEK nr 637 af 10/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 09-0115-000006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet 04025.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00 Fredningen vedrører: Sødringholm Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 22-06-1978 Fredningsnævnet 29-09-1976 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 07841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07841.00 e Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-01-1993 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet 07951.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07951.00 Fredningen vedrører: Birkemosen Domme Taksationskom missionen Natu rklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet 25-11-1999, 12-11-1999 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. februar 2004 J.nr.: 03-31/700-0059 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se Afgørelser Reg. nr.: 01968.03 Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se 08046.00 Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

Læs mere

03170.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03170.01. Fredningen vedrører: Fulden. Domme. Taksationskommissionen 30-04-1980. Naturklagenævnet

03170.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03170.01. Fredningen vedrører: Fulden. Domme. Taksationskommissionen 30-04-1980. Naturklagenævnet 03170.01 Afgørelser - Reg. nr.: 03170.01 Fredningen vedrører: Fulden Domme Taksationskommissionen 30-04-1980 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-11-1979 Fredningsnævnet 20-03-1978 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen Anbefalinger fra Danmaks Naturfredningsforening Amtsrådsforeningen Friluftsrådet Dansk Landbrug Dansk Skovforening Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen af arealer ved Hvide Klint i Halsnæs Kommune

Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen af arealer ved Hvide Klint i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. oktober 2014 J.nr.: NMK-522-00182 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet.

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet. FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 99 68 48 00 Telefax: 99 68 48 99 Den 1.D"SEP. 2013 FRS nr. 22/2013 Dok 22-2013A Rudersdal Kommune Byplan Plan

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29.

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger Rasmus Thougaard Svendsen Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. oktober 2014 1 Natur- og Miljøklagenævnet Klagemyndighed for afgørelser truffet på

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lundmosen, Grønmosen. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lundmosen, Grønmosen. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 07415.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07415.00 Fredningen vedrører: Lundmosen, Grønmosen Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 22-10-1984 Fredningsnævnet 22-06-1983 Kendelser

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112 /-}-,ini ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 112 for et fritidsområde på Mosegård i Hedeland REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at fastlægge

Læs mere

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24.

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2011 J.nr.: NMK-512-00004 (tidl. NKN-133-00127) Ref.: ltp Afgørelse i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. april 2003 J.nr.: 03-121/800-0002 AGS Afgørelse i sagen

Læs mere

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København V Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 09-10400 - 7 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE. LOKALPLAN nr for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune

BRAMMING KOMMUNE. LOKALPLAN nr for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune BRAMMING KOMMUNE LOKALPLAN nr. 103 for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune Udarbejdet i marts 1978 af teknisk forvaltning, Bramming Godkendelses- og vedtagelsesdatoer: Indstillet af teknisk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44.

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. oktober 2015 J.nr.: NMK-520-00044 Ref.: AUP AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til

Læs mere

Zonetilladelse til udstykning af skovarealer

Zonetilladelse til udstykning af skovarealer Zonetilladelse til udstykning af skovarealer Udtalt over for miljøankenævnet, at der - på baggrund af bl.a. almindelige forvaltningsretlige proportionalitetssynspunkter - ikke var tilstrækkelig motivering

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn. Domme. la ksations kom miss ionen. 05509.02 Afgørelser - Reg. nr.: 05509.02 Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-09-1983 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT LOKALPLANGRÆNSE GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 67 Lokalplan for en kontrolleret losseplads på Anholt. Lokalplanen er udarbejdet i 1986 af

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lokalplan 114. Golfbane ved Lerbækgård - Damgård

Lokalplan 114. Golfbane ved Lerbækgård - Damgård Lokalplan 114 Golfbane ved Lerbækgård - Damgård Indhold Redegørelse Indledning................................................................................................................... 5 Lokalplanens

Læs mere

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 05627.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00 Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-03-1973 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

Afgørelse i sagen om lukning af offentlighedens adgang til Gavnø, Næstved Kommune.

Afgørelse i sagen om lukning af offentlighedens adgang til Gavnø, Næstved Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2003 J.nr.: 03-133/350-0002 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Fredningsforslag i Nyborg kommune Juelsberg Slotspark Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf. 39 17 40 00 dn@dn.dk

Læs mere

Ved lignende anlæg skal forstås andre arealkrævende anlæg, som ikke kræver meget byggeri fx skydebaner eller ridebaner.

Ved lignende anlæg skal forstås andre arealkrævende anlæg, som ikke kræver meget byggeri fx skydebaner eller ridebaner. N O T A T SKOV- OG NATURSTYRELSEN Naturområdet J.nr. SN 2001-320-0012 Ref. ELA Praksis for tilladelse til anlæg af golfbaner i fredskov Den 28. november 2005 Der har efter den tidligere skovlov været en

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Budgetoverslag for fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune

Budgetoverslag for fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune Bilag 2 Dato: 15. november 2016 Sagsbehandler: Kate Skjærbæk Bjerrum Budgetoverslag for fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune Danmarks Naturfredningsforening (DN) rejser om kort tid fredningssag

Læs mere

Lokalplan Boldfælleden ved stranden

Lokalplan Boldfælleden ved stranden Lokalplan 1.10 Boldfælleden ved stranden Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 110 Lokalplanens indhold Lokalplanen, der omfatter arealet begrænset af Ishøj Strandvej mod nord, Store Vejleå og kommunegrænsen

Læs mere

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 03358.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00 Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1965 Fredningsnævnet 26-05-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

UDKAST 3. februar 2012

UDKAST 3. februar 2012 UDKAST 3. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang) I lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner foretages følgende ændringer: 1 1. I 2, stk. 1, udgår»og

Læs mere

Notat. Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning

Notat. Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning Notat Til: Vedrørende: Miljø- og Planlægningsudvalget Bilag 3, Juridisk vurdering af mulighederne for at ændre/ophæve en fredning Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning I forbindelse med den påbegyndte

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN LL1 CAMPINGPLADS VED TARUP STRAND I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. jüni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

Lokalplan Ishøj Varmeværk

Lokalplan Ishøj Varmeværk Lokalplan 1.14 Ishøj Varmeværk Ishøj Kommune Ishøj kommune - Lokalplan 1.14 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål. Området opdeles i to

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

06506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06506.00. Fredningen vedrører: Stigsnæs. Domme. Taksationskommissionen 29-07-1987, 25-08-1987.

06506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06506.00. Fredningen vedrører: Stigsnæs. Domme. Taksationskommissionen 29-07-1987, 25-08-1987. 06506.00 Afgørelser Reg. nr.: 06506.00 Fredningen vedrører: Stigsnæs Domme Taksationskommissionen 29071987, 25081987 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09021987, 09091988 Fredningsnævnet 30121985 Kendelser

Læs mere

07483.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07483.00. Fredningen vedrører: Sdr. Hostrup Syd. Domme. Taksationskommissionen 04-10-1983.

07483.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07483.00. Fredningen vedrører: Sdr. Hostrup Syd. Domme. Taksationskommissionen 04-10-1983. 07483.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07483.00 Fredningen vedrører: Sdr. Hostrup Syd Domme Taksationskommissionen 04-10-1983 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 06-07-1983, 20-08-1984 Fredningsnævnet 15-03-1982

Læs mere

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02064.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01 Fredningen vedrører: Fanø Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10~09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 Lokalplan nr. 62 for et område til kolonihaver beliggende mellem Randersvej og Gammel Å. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune transformeranlæg Mosedegård & vejmaterielplads Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

Der konkluderes følgende vedrørende baggrunden for erstatningskravet:

Der konkluderes følgende vedrørende baggrunden for erstatningskravet: Indledning Fredningsnævnet for Fyn har den 1. maj 2014, til Middelfart Kommune, fremsendt kopi af det af Faurskov Gods A/S fremsatte erstatningskrav, og bedt om eventuelle bemærkninger inden for 3 uger.

Læs mere

Jeg har ikke detailkendskab til fredningsprojektets præcise udformning, men de to spørgsmål jeg skal se på, er heller ikke afhængig heraf.

Jeg har ikke detailkendskab til fredningsprojektets præcise udformning, men de to spørgsmål jeg skal se på, er heller ikke afhængig heraf. Stevns Kommune Hovedgaden 46 4652 Hårlev att.: Borgmester Mogens Haugaard Nielsen Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 26. februar 2015 Journalnr.: 205061 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Sekretær:

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

07746.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07746.00. Fredningen vedrører: Krubbedal. Domme. Taksationskommissionen 25-11-1993.

07746.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07746.00. Fredningen vedrører: Krubbedal. Domme. Taksationskommissionen 25-11-1993. 07746.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07746.00 Fredningen vedrører: Krubbedal Domme Taksationskommissionen 25-11-1993 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-06-1993 Fredningsnævnet 16-07-1990 Kendelser Deklarationer

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen. 00832.00.Afgørelser - Reg. nr.: 00832.00 Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet. 19-10-1942 fe Fredningsnævnet 07-05-1942

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B4324005 - CVT UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. november 2013 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Ejler Bruun og Ann-Britt Belisario (kst.)). 3. afd. nr.

Læs mere

Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen Nørre Snede 11. juni 2015

Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen Nørre Snede 11. juni 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen 6 8766 Nørre Snede 11. juni 2015 Afgørelse af sag vedr. færdsel fra Skovdalen til Nedergård Skov

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1, jf. 36, stk. 2.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1, jf. 36, stk. 2. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2012 J.nr.: NMK-31-00501 Ref.: ltp AFGØRELSE i sag om en driftsbygning i Ringsted Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

07867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07867.00. Fredningen vedrører: Kvong Hede. Domme. Taksati onskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07867.00. Fredningen vedrører: Kvong Hede. Domme. Taksati onskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07867.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07867.00 Fredningen vedrører: Kvong Hede Domme Taksati onskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-11-1993 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet 05830.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00 Fredningen vedrører: Lærkereden Domme Taksations kom miss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 15-09-1978 Fredningsnævnet 15-10-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område ved Idrættens Hus. Indhoidsfortegnelse:

Læs mere