Forord ved Venstres Ungdoms Landsformand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord ved Venstres Ungdoms Landsformand"

Transkript

1 Principprogram

2 Indholdsfortegnelse Forord ved Venstres Ungdoms Landsformand 2 Den ideologiske baggrund 3 10 bud om vejen fra velfærdsstat til -samfund 5 Arbejdsmarkedspolitik 6 Finans- og skattepolitik 7 Sundhedspolitik 8 Socialpolitik 9 Udlændingepolitik og integrationspolitik 11 Uddannelsespolitik 12 Kulturpolitik 14 Kirke og Stat 15 Den offentlige struktur 16 Miljøpolitik 17 Fødevarepolitik 18 Erhvervspolitik 19 Forsvarspolitik 20 Retspolitik 21 Udenrigspolitik 22 Europapolitik 23 Afslutning 24

3 Forord ved Venstres Ungdoms Landsformand Til tider kan det være svært at forstå hvorfor nogle politikere gør, som de gør. Man må kende sit udgangspunkt for at vide, hvordan de grundlæggende principper påvirker den daglige politik. I VU kender vi vores udgangspunkt og går derfor aldrig på kompromis med vore holdninger. For Venstres Ungdom er udgangspunktet liberalismen. Med liberalismen som ballast har vi nogle klare mål for, hvordan det danske samfund skal udvikle sig - og det lader vi aldrig trænge i baggrunden. I dette principprogram kan du få svar på, hvad ideologien betyder på vidt forskellige områder som uddannelse, skat og miljøpolitik. Udover dette principprogram har VU en lang række uddybende oplæg på mange områder. Disse oplæg kan du, sammen med meget mere finde på God læselyst Thomas Banke Landsformand 2

4 Den ideologiske baggrund Venstres Ungdoms holdninger bygger på liberalismen. Ordet liberalisme stammer fra det latinske ord liber, som betyder fri. Netop frihed er kendetegnende for liberalismen. For liberale er frihed altid det højeste mål. Frihed til at tænke, tale, tro og skrive. Frihed til selv at vælge de mennesker, der skal lede samfundet. Fri-hed til at skabe værdier. Frihed til at være anderledes. Frihed fra menneskers eller staters vilkårlige magtudøvelse over det enkelte menneske. Liberalismen adskiller sig fra andre ideologier ved at være et menneskesyn og ikke en statsopfattel-se. Målet for Venstres Ungdom er derfor altid det enkelte menneskes frihed - staten er blot et mid-del til at sikre dette. Staten må aldrig blive et mål i sig selv. Den liberale tro på friheden er uløseligt forbundet med troen på mennesket. Vi hylder det frie menneske, der kan leve i fred og fordragelighed med andre, uden at en stærk statsmagt behøver at regulere alle menneskets handlinger. Vi stoler på, at det enkelte menneske bedst selv er i stand til at bedømme, hvordan dets liv skal leves. For liberale er frihed nemlig ikke en uindskrænket ret til at gøre, hvad man har lyst til. Den liberale frihed er frihed under ansvar. Frihed uden ansvar kan ikke være frihed af den simple grund, at andre menneskers frihed derved begrænses. Venstres Ungdom hylder princippet om, at man kan gøre, hvad man vil, så længe man ikke begrænser andre menneskers frihed til at gøre, hvad de vil. Det enkelte menneskes ansvar rækker dog længere endnu. I et frit samfund må man også tage an-svar for sig selv og ens eget liv. Mennesket træffer hele tiden valg. Ansvarlige mennesker er også parate til at tage konsekvenserne af de valg, de har truffet. Er det andre mennesker, der kommer til at bøde, hvis man træffer et forkert valg, har man derved indskrænket deres frie valg. Liberalismens største fjende er totalitarismen. Da liberalismen opstod i 1700-tallets Europa, var det netop som en reaktion mod diktatur og adelige privilegier. Dengang havde Kongen uindskrænket magt over befolkningen, hvilket blev brugt til at føre formålsløse krige og forgylde hoffet og de adelige, alt i mens den almindelige borger blev udpint med høje skatter og undertrykt politisk. De første liberale nærede derfor en dyb mistro til statslig magt. De indså, at de magt-havere, hvis fornemste opgave, det er at beskytte befolkningen, ofte bruger magten stik modsat; nemlig til at pleje egne interesser på bekostning af befolkningens. At magthavere ofte bruger undersåtter som middel og ikke som mål. Derfor formulerede de en for-fatning, der skulle dele statens magt op i 3 institutioner (den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt), der hver især skulle udøve gensidig kontrol og holde hinanden i skak. Samtidig ønskede de, at befolkningen skulle bestemme, hvem der skulle have magten i landet. Denne type af forfatning findes nu i stort set alle demokratiske lande heriblandt Danmark. Det demokrati, vi danskere lovpriser højt i dag, er altså en direkte udløber af den første liberale bølge i tallet. Således er den moderne liberalismes ældste rødder, den politiske liberalisme, stadig højaktuel i sin skepsis over for uindskrænket magt og i sit budskab om, at magt derfor skal holdes i ave. Den næste store bølge af liberalister var, hvad man kan kalde økonomiske liberalister. Allerede for over 200 år siden vidste de, at et frit marked er den bedste måde, hvorpå samfundets velfærd kan øges, og befolkningens tilfredshed bedres. Troen på markedet følger direkte af troen på mennesket. Markedet er det sted, hvor frie mennesker udveksler varer og tjenesteydelser. På samme måde, som staten vil undertrykke befolkningens politiske frihed, hvis den blander sig for meget i befolkningens ret til selv at bestemme, hvordan de vil leve deres liv, vil staten undertrykke den økonomiske frihed, hvis den blander sig for meget i den økonomiske sfære. Markedsøkonomi er et resultat af menneskers frie valg. Derfor er det den eneste retfærdige måde at 3

5 indrette et samfund på. Statens rolle i et liberalt samfund begrænser sig til at opretholde de nødvendige institutioner til sikring af den enkeltes rettigheder. I Venstres Ungdom tror vi ikke på samfundsomvæltninger og revolutioner, men derimod på gradvi-se reformer i den rigtige retning. Derfor indeholder dette bud på en liberal fremtid ingen endelige bud på, hvordan det perfekte, liberale samfund ser ud. Venstres Ungdom har ikke en statisk utopisk samfundsmodel, som skal realiseres. Liberalisme er et menneskesyn og en måde at se samfundet på. Som liberale bliver vi ikke færdige med at bygge det gode samfund. Men gamle og veletablerede løsninger skal ikke få ro. De skal hele tiden udsættes for kritiske og visionære øjne, der konstant søger bedre løsninger. I de følgende liberale bud er kræfterne brugt på at udforme en række konkrete reformforslag, der kan føres ud i livet inden for ganske få år, hvis den politiske vilje er der. 4

6 10 bud om vejen fra velfærdsstat til -samfund Begreberne velfærdsstat og velfærdssamfund bruges ofte i flæng. For Venstres Ungdom er der en fundamental forskel på de to begreber: For os er velfærdsstaten betegnelsen for det samfund, vi har i dag, mens velfærdssamfundet er vores vision for morgendagens samfund. I det følgende opridses vores 10 bud på, hvad forskellen på de to samfundstyper er. 1 I velfærdsstaten er staten i centrum. I velfærdssamfundet er det enkelte menneske i centrum. 2 I velfærdsstaten har staten ansvaret, mens det enkelte menneske er klient- og umyndiggjort. I velfærdssamfundet er individet ansvarligt for sit eget liv, sine egne valg, mens staten kun er sikkerhedsnet for de få, der ikke får grebet trapezen. 3 I velfærdsstaten opgøres velfærden i makroøkonomiske tabeller, der viser graden af omfordeling i kroner og ører. Velfærdssamfundet måles på, hvor godt det tager hånd om de svageste i kombina-tion med, hvor lidt det griber forstyrrende ind i markedet og samfundet i øvrigt. 4 I velfærdsstaten lader man den samfundsmæssige omfordeling styre af, hvem der råber højest. I velfærdssamfundet har man indset, at de mest højtråbende oftest også er de stærkeste, hvorfor man tør tage opgøret med de velerhvervede rettigheder og give hjælpen til dem, der har behov for hjælp. 5 I velfærdsstaten fokuserer man på, hvad mennesker ikke kan, og bruger dette som baggrund for at finde de rette tilskudskasser. I velfærdssamfundet fokuserer man på, hvad det enkelte menneske kan bidrage med, og bruger kræfterne på at hjælpe det på vej. 6 Velfærdsstaten er kendetegnet ved ensretning. Velfærdssamfund ved frihed til og respekt for forskellighed. I velfærdsstaten skal alle have samme offentlige ydelse, fordi ingen skal have mulig-hed for at være mere heldige end andre, og fordi mennesker ikke ved, hvad der er bedst for dem selv. I velfærdssamfundet er der frit valg mellem forskellige ydelser, private såvel som offentlige, fordi man har erkendt, at mennesker har forskellige behov og fuldt ud er i stand til at vælge de ydel-ser, der bedst opfylder disse. 7 I velfærdsstaten må man lovgive om snart sagt alt, fordi man ikke stoler på menneskets evne til at træffe ansvarlige valg. I velfærdssamfundet er troen på det enkelte menneske det bærende ideologiske fundament, hvorfor man regulerer menneskets færden så lidt som muligt. 8 I velfærdsstaten bringes så mange beslutninger som muligt ind i den politiske sfære. I velfærdssamfundet minimeres den politiske sfæres indflydelse, fordi langt flere beslut-ninger træffes af borgerne selv ved at stemme med fødderne, altså påvirke omgivelserne gennem deres forbrugsvalg. I velfærdssamfundet er det borgerne, der er ansvarlige for deres valg og frie til at disponere. 9 I velfærdsstaten ser politikerne det som deres opgave selv at være arbejdsgiver for producenter af offentlige ydelser. I velfærdssamfundet er det udelukkende skatteydernes ret til at betale mindst muligt for den bedst mulige ydelse, der er afgørende for, hvem politikerne giver lov til at producere de offentlige ydelser. Fuld information om kvaliteten i den offentlige sektor er en grundlæggende service, da information er forudsætningen for valgfrihed. 10 Velfærdsstaten er statisk, mens velfærdssamfundet er dynamisk. I velfærdssamfundet tænker man langsigtet og undgår det overforbrug med statslig gældsætning til følge, der kun kan betegnes som generationstyveri. 5

7 Arbejdsmarkedspolitik Det danske arbejdsmarked skal bygge på frihed under ansvar. Det er arbejdsgivere og arbejdstagere samt de organisationer de repræsentere bedst tjent ved. VU ser det ikke som en statslig opgave at blande sig i hvordan forholdene skal være på arbejdsmarkedet statens opgave er alene at sikre, at den enkeltes frihed, forstået som både arbejdsgivere og arbejdstagere, bliver opretholdt. Arbejdsmarkedet skal være tilgængeligt for alle, danskere som udlændinge uanset oprindelse. Enhver barriere, der har til hensigt at begrænse adgangen til arbejdsmarkedet, skal fjernes for kun derved kan vi få størst mulig glæde af hinandens styrker og evner i en globaliseret verden. Et arbejdsmarked spækket med begrænsninger vil på længere sigt udhule Danmarks evne til omstilling og konkurrenceevne. Arbejdsmarkedet kan dermed ikke håndtere fremtidens udfordringer, specielt den demografiske. Der er ikke nogen mennesker, som ikke kan bruges. Derfor mener Venstres Ungdom, at arbejdsmarkedets parter skal tage det fulde ansvar for både jobsikkerhed og sikkerhedsnet for de som måtte stå uden job. Det vil medføre, at parterne tager det fulde ansvar for udviklingen af et fleksibelt, rummeligt og dansk arbejdsmarked, der ikke tager hensyn til snævre interesser, der derimod bygger på, at vi er forskellige og alle kan bidrage med noget hver især. Dette gælder også for andre ordninger såsom orlov, efterløn og ling. som det må være op til parterne selv at bestemme, hvordan skal fungere. Til gengæld for at tage ansvaret skal der gives skattelettelser til både virksomheder og arbejdstagere for at bevare danske virksomheders konkurrenceevne. Der kan opstå situationer, hvor den enkelte ufrivilligt hverken har mulighed for at forsørge sig selv ved arbejde eller brug af opsparing. I en sådan situation er det statens opgave at sørge for de svage-ste i samfundet. Det skal som udgangspunkt være den enkelte danskers ansvar at spare op til egen pension f.eks gennem et samarbejde med arbejdsgiver, som det er kutyme igennem arbejdsmarkedspensionerne i dag. I tilfælde af længere ufrivillige perioder væk fra arbejdsmarkedet kan staten træde til med bi-drag til pensionen. Alt i alt vil dette gøre op med folkepensionen som et universelt gode, da den ikke længere finansieres af staten. Arbejdstagerne skal have organisationsfrihed til at vælge den eller de repræsentanter, de måtte mene bedst repræsentere deres interesser overfor arbejdsgiverne eller helt vælge dem fra. Således kan den enkelte også vælge ikke at være organiseret men selv forhandle sine vilkår direkte med arbejdsgiveren. Derfor mener Venstres Ungdom at: Arbejdsmarkedets parter frit kan aftale løn og arbejdsvilkår, men samtidig skal tage ansvar for det sociale sikkerhedsnet for arbejdstagerne. Alle foranstaltninger der begrænser den frie adgang til det danske arbejdsmarked fir dan-skere såvel som udlændinge, skal afskaffes. Den enkelte arbejdstager har frihed til selv at vælge hvem, der skal repræsentere ham eller hende i forhandlinger med arbejdsgiveren. Staten udelukkende skal sørge for de, der ufrivilligt ikke kan sørge for sig selv via arbejde. 6

8 Finans- og skattepolitik Venstres Ungdom ønsker et samfund, hvor det offentlige intervenerer mindst muligt i den økonomi-ske sfære. Al offentlig indblanding i et samfunds økonomi skaber forstyrrelser på markedet og mindsker samfundets velstand. I de tilfælde, hvor offentlig indgriben i økonomien er uundgåelig, bør denne foregå på en måde, så de negative konsekvenser minimeres. Venstres Ungdom vender sig stærkt mod den tanke, at staten skal regulere efterspørgslen i samfundet ved at føre en aktiv finanspolitik. Effekten heraf er i bedste fald helt tilfældig og ofte direkte skadelig for samfundets økonomi og velstand. Endvidere mener Venstres Ungdom, at offentlig gældsætning er det samme som gene-rationstyveri, hvorfor muligheden herfor bør afskaffes. Venstres Ungdom betragter skatteopkrævning som et nødvendigt onde. Velfærdsgoder og statslige opgaver såsom forsvar, politi og retsvæsen samt støtte til mennesker, der ikke kan klare sig selv, skal finansieres. Dog finder Venstres Ungdom, at den nuværende skattepolitik er helt uantagelig. Danskerne betaler verdens højeste skatter og skattelovgivningen er desuden unødig kompliceret. Danmarks skatte- og afgiftssystem er dermed komplet uoverskueligt og uforståeligt for almindelige mennesker. Der er ingen overordnet logik og sammenhæng, og der synes ingen grænser at være for, hvad der kan beskattes. Venstres Ungdom ønsker et langt mere overskueligt og retfærdigt system, hvor enhver kan regne ud, hvad vedkommende skal betale i skat. Venstres Ungdom ønsker et skat-tesystem uden fradrag, med en skattefri bundgrænse og en fast skatteprocent. Vigtigst er det dog, at det til enhver tid skal kunne betale sig at arbejde. Der er i øjeblikket alt for mange mennesker i Danmark, der næsten intet får ud af at gøre en indsats eller for den sags skyld en ekstra indsats. Problemet skyldes kombinationen af den håbløse skattepolitik og en lige så håbløs socialpolitik. Det nuværende skattesystem er baseret på en fordrejet misundelsesopfattelse og fordrer intet andet end middelmådighed. I et velfærdssamfund må det aldrig ske, at det ikke kan betale sig at arbejde, da virkningen er demoraliserende og ødelæggende for det enkelte menneskes virkelyst og initiativ. Venstres Ungdom ønsker ikke, at der i Den Europæiske Union indføres fælles minimumsatser for moms og indkomstskat i de enkelte lande. Skattekonkurrencen mellem medlemsstaterne er gavnlig og vil automatisk resultere i lavere moms- og skatteprocenter på længere sigt. Derfor mener Venstres Ungdom, at: Det offentlige skal intervenere mindst muligt i den økonomiske sfære. Staten skal bekæmpe inflation. Staten bør ikke gældsætte sig. Skatterne skal sænkes. Den komplicerede skattelovgivning skal forenkles. Det skal kunne betale sig at arbejde. Der skal være én skatteprocent for alle 7

9 Sundhedspolitik Venstres Ungdom ønsker et velfungerende sundhedsvæsen, hvor patienten og ikke systemet er i centrum. Hvor alle skal kunne få en behandling af god kvalitet. Hvor fuld patientinformation og valgfrihed er en selvfølge. Hvor private løsninger benyttes, når kvaliteten eller prisen forbedres her-af. Hvor der ingen ventelister er til at vidne om ineffektivitet og dårlig ressourceudnyttelse. Det danske sundhedsvæsen lever langt fra op til den standard, befolkningen har krav på, når den betaler verdens højeste skatter. Ventelister på livsnødvendige operationer er dagens orden. Venstres Ungdom mener, at den eneste løsning på disse problemer er at udsætte hospitalerne for konkurrence. Venstres Ungdom ønsker en reform af det danske sundhedsvæsen. Når det offentlige ejer, bestiller og udfører en ydelse, skabes der ineffektivitet. Venstres Ungdom ønsker derfor, at hospitalerne skal overgå til selvejende institutioner eller privat eje. Den enkelte borger kan så frit vælge hospital for de penge, som det offentlige stiller til rådighed. Kun på denne måde fremtidssikres det danske hospitalsvæsen. Derfor mener Venstres Ungdom, at: Det danske sundhedsvæsen skal forbedres. Pengene skal følge patienten. Ejerskabet af hospitalerne skal flyttes væk fra det offentlige. Konkurrence på sundhedsområdet vil gavne både patienter og skatteydere. 8

10 Socialpolitik Den danske socialpolitik har gennem de seneste mange år været kendetegnet ved, at der groft sagt omfordeles fra de 90 pct. rigeste til de 90 pct. fattigste. Med andre ord er der en meget stor gruppe i vores samfund, der modtager ligeså meget fra samfundet i form af offentlige ydelser, som de betaler i form af skatter og afgifter. Dette system har to store ulemper. Dels er der en meget stor samfundsgruppe, der gøres afhængig af sociale ydelser, uden at det er nødvendigt. Dels bevirker det, at en stor del af indsatsen koncentreres om borgere, der har mulighed for at klare sig selv, hvorimod de virkelige svage i vores samfund i mange situationer drukner i mængden. Derudover fratager de mange sociale ydelser i Danmark ansvaret fra det enkelte individ, og et individ som ikke har ansva-ret for sig selv, har heller ikke magten over sig selv. Venstres Ungdom ønsker et samfund, hvor der omfordeles langt mindre end tilfældet er i dag. Dette skal naturligvis modsvares af skattesænkninger, så den enkelte får mulighed for at sørge for sine egne behov. Ældre Venstres Ungdom mener, at det er den enkeltes eget ansvar at spare op til sin alderdom. Folkepensionen skal afskaffes og erstattes af privat opsparing. Der vil naturligvis være en gruppe af borgere, der ikke har mulighed for at spare op til deres alderdom, f.eks. fordi de aldrig har været inde på arbejdsmarkedet. For disse personer skal gælde, at staten sørger for indbetalinger til en pensionsopsparing på basalt niveau. Hjemmehjælp, hjælp til indkøb, fysioterapi og lignende fysiske behov er det ligeledes den enkeltes eget ansvar at sørge for. Dette kan f.eks. ske ved at tegne en forsikringsordning eller lave en større opsparing. For de borgere, der ikke selv har mulighed for at sørge for disse ydelser til sig selv, er det en offentlig opgave at sørge for en forsikringsordning til den pågældende. Handicappede Borgere med fysiske og psykiske handicaps skal tildeles passende hjælp. Formålet med hjælpen er afhængig af funktionsnedsættelsen - at den enkelte handicappede skal have mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, er det statens opgave at forsørge den enkelte med en behovsbestemt ydelse. Psykisk syge Psykisk syge skal tilbydes behandling med det formål at helbrede dem og hjælpe dem til at få et normalt liv. Såfremt en psykisk syg ikke ønsker behandling, og er til fare for sine omgivelser, skal staten tvinge den pågældende i behandling. Beslutninger om anvendelse af sådan tvang, skal på anmodning fra den psykisk syge indbringes for domstolene. Narkomaner Narkomaner skal tilbydes nødvendige behandlings- og afvænningstilbud for på sigt at kunne bidra-ge positivt til det danske velfærdssamfund. Blot fordi man er narkoman og måske er på vej imod afgrunden, tror Venstres Ungdom stadig på, at det enkelte menneske kan hjælpes til selvhjælp og på sigt skabe sig sit eget liv. Hvis en narkoman ikke ønsker behandling, og der er berettiget fare for, at vedkommende vil forbryde sig mod andres frihed, så skal staten tvinge den pågældende person i behandling ved, at pågældende fremstilles for domstolene. Børn og unge Staten har en vigtig rolle i at beskytte børn og unges rettigheder. Derfor skal staten gribe ind såfremt disse rettigheder krænkes. Såfremt forældrene til et barn ikke magter deres opgave som forældre, skal staten gribe ind for derigennem at sikre, at barnet ikke tager varig skade. Kriminelle børn og unge, som i dag er socialforsorgens ansvar, skal hindres i at begå kriminalitet på ny. Dette skal ske gennem brug af opdragelsesinstitutioner, ungdomskontrakter o. lign. Det skal være muligt for de sociale myndigheder med tvang at tilbageholde domsanbragte unge kriminelle. 9

11 Nedsat erhvervsevne Venstres Ungdom mener, at det er den enkeltes eget ansvar at forsikre sig mod mistet erhvervsevne. Samfundet har alene en opgave i forhold til borgere, der ikke har haft mulighed for at forsikre sig. Venstres Ungdom ønsker at fremme borgerne kendskab til det frie valg, som er opstået på mange områder, f.eks indenfor ældreplejen. Derfor skal det offentlige forpligtiges til, at gøre en aktiv ind-sats for at informere borgeren om muligheden for at benytte private leverandører qua det frie valg. Derfor mener Venstres Ungdom at: Langt den største del af den danske befolkning kan og skal klare sig selv. Der skal fremover omfordeles langt mindre end der hidtil er blevet. Den offentlige indsats skal målrettes mod de svageste i vores samfund. Ældre skal som udgangspunkt forsørge sig selv. Handicappede skal tildeles den nødvendige hjælp, med henblik på at kunne skabe sig en så normal tilværelse som muligt. Psykisk syge skal hjælpes til et normalt liv. Narkomaner skal tilbydes behandling. Indsatsen over for kriminelle børn og unge skal styrkes. Det er den enkeltes eget ansvar at forsikre sig mod mistet erhvervsevne At det offentlige har pligt til at informere borgerne om mulighederne for frit valg 10

12 Udlændingepolitik og integrationspolitik For at hjælpe så mange flygtninge som muligt, bør det tilstræbes, at hjælpen altid sker i nærområdet, således flest muligt hjælpes i deres vante rammer, hvorfra de hurtigt vil kunne vende hjem til deres egen ejendom og iværksætte en genopbygning. De flygtninge, der kommer til Danmark, bør behandles med respekt. Dette skal ske ved at inddrage dem aktivt i udformningen af deres egen hverdag fra dag 1, både gennem dagligt arbejde på flygtningecentre men også gennem aktiv danskundervisning m.v.. De flygtninge, vi hjælper, skal være reelle flygtninge, der har brug for vores hjælp, derfor skal flygtninges opholdsret straks ved ankomst vurderes, hvorefter en eventuel udvisning vil kunne finde sted med det samme. Asylansøgere bør have den samme retsstilling som danske borgere. Derfor skal der være ordentlige muligheder for at anke. Dog skal der tages hensyn til, at sagsbehandlingstiden ikke bliver for lang. Venstres Ungdom ser meget positivt på integration, der foregår ved at stille krav til såvel flygtninge som indvandrere. Danskundervisning er en forudsætning for at blive integreret i Danmark. Det skal også være et krav, at flygtninges integration i Danmark foregår via det private erhvervsliv, gennem en kombination af arbejde og intensiv danskundervisning. Personer, der har mulighed for at forsørge sig selv og eventuel familie, skal ikke være bundet af tilfældige landegrænser. Derfor skal sådanne personer have mulighed for frit at indvandre til Dan-mark. De skal på lige fod med andre indvandrere kunne søge om dansk statsborgerskab. Personer med dansk statsborgerskab skal behandles 100% ligeværdigt og skal ikke være pålagt yderligere restriktioner på indrejse, familie-sammenføring eller ægteskab ifald vedkommende kan forsørge sig selv og eventuel familie. Venstres Ungdom ser spændende udfordringer i, at Danmark bliver et multikulturelt samfund, dvs. et land, der indeholder flere kulturer. Det er vigtigt at fokusere på de positive gevinster, som udlæn-dinge bidrager til det danske samfund. Derfor mener Venstres Ungdom, at: Hjælp i nærområderne er den bedste form for støtte. Flygtninge der opholder sig i Danmark skal behandles med respekt, og deltage aktivt i deres egen hverdag. Integrationen i det danske samfund skal basere sig på danskundervisning kombineret med indslusning på arbejdsmarkedet. Danmark skal tillade fri indvandring, såfremt den enkelte er i stand til at forsørge sig selv. 11

13 Uddannelsespolitik For Venstres Ungdom er det afgørende at sikre et uddannelsessystem, der er fleksibelt, gennemskueligt, hvor der er plads til forskellighed, og hvor den enkelte elev/studerende er i centrum. Fleksibilitet Fleksibiliteten skal gælde både skolens, elevernes og forældrenes behov. Skolen i den forstand, at de frit kan planlægge deres undervisningsforløb. Eleverne, så de får tilgodeset deres individuelle behov både socialt og undervisningsmæssigt. Forældre, så de frit kan vælge den skole, der har den målsætning, de mener, passer bedst til deres barns pædagogiske behov og til deres ønsker til barnets skolegang. Gennemskueligt I takt med, at der bliver gennemført flere forskellige undervisningsformer og filosofier i det danske uddannelsessystem, får gennemskueligheden en stadigt større betydning. Det altafgørende for et skolesystem, der er bygget på frit valg, er, at alle oplysninger vedrørende den enkelte skoles undervisningsmæssige og pædagogiske standpunkter er frit tilgængelige for forbrugerne, hvilket i denne sammenhæng vil sige den enkelte elev og dennes forældre. Forskellighed Den danske befolkning er ikke en homogen enhed, men en blandet forsamling af personer med vidt forskellige forudsætninger, evner, ønsker og behov. Derfor er det efter vores overbevisning vigtigt, at uddannelsessystemet afspejler dette. Vi mener, at det gøres bedst ved at decentralisere undervis-ningen så meget som muligt, så der bliver plads i systemet til forskellige løsningsmodeller, for i et samfund som det danske, vil befolkningen aldrig blive 100% enige om, hvad der er den bedste må-de at indrette et uddannelsesforløb på. Dermed undgås det, at et forlig i Folketinget, som ingen af parterne er tilfredse med, udelukker almindelige borgere uden de store økonomiske ressourcer fra at vælge alternativer til det offentlige uddannelsessystem. I praksis Venstres Ungdom ønsker et reelt frit valg af uddannelses-institutioner i Danmark og ikke den illusion om det frie valg, som eksisterer i bedste velgående i det danske samfund. Et samfund, hvor det er politikerne - såvel lokale som nationale - der bestemmer, hvad der bedst for alle på uddannelsesområdet. Det frie valg indebærer, at man gør alle skoler til selvejende institutioner. Ud-dannelses-institutionerne skal derefter selv stå for den pædagogiske line, den økonomiske del og resten af styringen, der følger med, når man er en privat virksomhed. Med henblik på elevernes videre uddannelsesforløb, skal der selvfølgelig også i dette system være visse overordnede retningslinier, som eventuelt kan suppleres med en fælles kontrolenhed, som sikrer, at alle har adgang til oplysninger omkring de enkelte skolers forhold, og at godkendte skoler leverer undervisning, som lever op til de fastsatte kvalitetskrav. Venstres Ungdom ønsker herefter at lade det være op til den enkelte institution at tilrettelægge undervisning og evalueringsform. Ved på denne måde at give de enkelte institutioner frihed til selvbestemmelse vil der opstå et bredere udbud af undervisningstilbud med lige adgangsmuligheder for alle elever uden hensyntagen til deres sociale og økonomiske baggrund. Fokus vil derimod ligge på den enkelte elevs faglige kompetencer, dvs. evner og muligheder. Vinderne vil efter vores overbevisning være eleverne og de uddannelsesinstitutioner som lever op til brugernes (eleverne og forældrenes) krav og forudsætninger. Da alt dette selvfølgelig skal være muligt for enhver dansk statsborger, skal der være tale om, at pengene følger individet. Kort og godt: Reelt frit valg for alle Venstres Ungdom ønsker statens uddannelsesstøtte (SU) fjernet for alle studerende og erstattet af lavtforrentede lån. At tage en uddannelse er en investering i egen fremtid. VU erkender dog, at det danske samfund har en interesse i, at så mange som muligt gennemfører en uddannelse. Derfor tilbydes de studerende lavtforrentede studielån. Disse lån skal dog være rentefrie under uddannelsen for at få folk til at tage længere uddannelser. Staten skal heller ikke fastsætte et eller flere faste ni-veauer for udbetaling af disse lån, men lave en individuel aftale med den enkelte elev. 12

14 Derfor mener Venstres Ungdom, at: Der løbende skal afsættes penge til vedligeholdelse af den pågældende uddannelsesinstution. Statens Uddannelsesstøtte skal afskaffes og erstattes af lavforrentede lån fra staten til den studerende. Den enkelte uddannelsesinstitution skal sikres større selvbestemmelse f.eks. vedrørende fastlæggelse af skemaplanlægning, timefordeling, niveauopdeling, karaktergivning og optagelseskrav m.m. Øget mulighed for privat sponsering af f.eks. computer m.m. Den nuværende økonomistyring på ungdomsuddannelserne tages op til kritisk revision. En bedre udnyttelse af f.eks. produktionsskoler, speciale skoler m.m. er nødvendig, da ikke alle lærer bedst ved samme indlæringsform, og før vi accepterer det, vil vi ikke kunne redu-cere antallet af ordblinde. Vejledning af eleverne/de studerende hele vejen fra folkeskolen til universitetet forbedres. 13

15 Kulturpolitik I Danmark er den kulturelle baggrund afgørende for den måde, samfundet er indrettet på. Traditioner og kulturer er vigtige for den nationale identitet. Frihed skal altid præge Danmark, og derfor skal kultur ikke kontrolleres. I dagens Danmark modtager udvalgte kunstnere støtte. En sådan selek-tion, mener Venstres Ungdom, er farlig for den ligebehandling, der bør være kunstnere og kunstarter imellem. Direkte støtte til enkelte kunstnere skal derfor afskaffes i frihedens navn ingen skal afgøre, hvad Danmark synes er god kvalitet. Historiske minder og museer samt visse andre nationale og kulturelle institutioner skal også fremover finansieres af staten. Det er vigtigt, at et samfund bevarer sine rødder og sin historie. Venstres Ungdom er ikke af den opfattelse, at radio og TV skal finansieres af staten.venstres Ungdom mener derimod, at DR og TV2 skal privatiseres, og at man fremover skal betale for hvad man ser, og ikke for, hvad man har muligheden for at se. Som følge deraf skal reklamereglerne afskaffes, så man frit kan reklamere for alle produkter. Venstres Ungdom mener ikke, at teatre skal finansieres af staten, men derimod af brugerne. Således skal man øge muligheden for inddragelse af private sponsorer. I Venstres Ungdom anerkender vi vigtigheden af et blomstrende kulturliv. Derfor skal der stadig-væk opretholdes uddannelser inden for det kulturelle område. Derfor mener Venstres Ungdom, at: Staten ikke skal definere, hvad der er god kunst. Kunstnerstøtte skal afskaffes. Det ikke er statens opgave at drive eller finansiere radio, TV, teatre eller orkestre. Uddannelse inden for kultur fortsat bør forefindes i Danmark. 14

16 Kirke og Stat Venstres Ungdom ønsker stat og kirke adskilt. Tro er en privat sag, som staten på ingen måde skal blande sig i. Endvidere ser Venstres Ungdom religionsfriheden som en så fundamental menneskeret, at det er helt afgørende, at den enkelte kan vælge sin eventuelle tro uden nogen form for påvirkning fra staten. Staten må på ingen måde diskriminere eller favorisere én trosretning frem for andre. Derfor skal den luthersk/evangeliske kirke fratages sin nuværende særstilling og overgå til en privat organisation på lige vilkår med andre trosretninger. Venstres Ungdom ønsker herefter bevaringsværdige kirker og andre kirkelige bygninger behandlet på lige fod med andre bevaringsværdige kulturhistoriske monomenter. Derfor mener Venstres Ungdom at: Religion er en privat sag. Kirke og stat skal adskilles. Forskellige trosretninger skal have lige vilkår. 15

17 Den offentlige struktur Decentralisering er en vigtig del af liberalismens fundament. Beslutningerne skal træffes så tæt på borgerne som muligt. Derfor ønsker Venstres Ungdom en offentlig struktur, som sikrer, at beslutningerne træffes i det yderst bæredygtige led Venstres Ungdom støtter derfor en opdeling af Danmark i kommuner. Til gengæld ønsker Venstres Venstres Ungdom ønsker øget respekt for kommunernes selvstyre. Kun når kommunernes selvstyre kolliderer med individets frihed og dermed selvstyre, bør der sættes grænser. Udbudspligten er et eksempel herpå. Venstres Ungdom ønsker indført en udbudspligt, der sikrer, at skattekronerne forvaltes bedst muligt. Derfor ønsker Venstres Ungdom, at: Det kommunale selvstyre skal respekteres. Markedsøkonomiske principper i den kommunale sektor anvendes. 16

18 Miljøpolitik Enhver generation har et ansvar for at efterlade jorden i en stand, der giver de kom-mende generationer mulighed for at nyde godt af naturens rigdom. Skader man gennem sine handlinger miljøet, skader man samtidig andres mulighed for at nyde godt af det, og indskrænker derved andre menneskers frihed. Derfor støtter Venstres Ungdom princippet om, at forureneren betaler. På den anden side ønsker Venstres Ungdom i mange tilfælde forbud mod miljøskadelige handlinger eller produkter i stedet for afgifter. Kan det bevises, at fx en pesticid decideret er miljøskadelig, skal man forbyde stoffet i stedet for at pålægge det en afgift. Før man indfører et forbud, bør man altid vurdere nyttevirkningerne af for eksempel at benytte et pesticid overfor skadevirkningerne. Grønne afgifter må aldrig blive til røde skatter. Alt for ofte har man set, at det miljømæssige hensyn er gledet i baggrunden, fordi miljøafgifter skulle bruges til at fylde statskassen op. Venstres Ung-dom ønsker adfærdsregulerende miljøafgifter. Det sikres bedst ved fx at føre de penge, der kommer ind på grønne afgifter fra erhvervslivet, tilbage til miljøet. Dette kan for eksempel finde sted gen-nem investeringer i forskning i miljøforbedrende teknologi. Miljøafgifter må aldrig blive så væsent-lig en indtægtskilde for det offentlige, at finans- og ikke miljøpolitiske hensyn bliver det afgørende. Venstres Ungdom mener, at vi må gribe kampen mod global opvarmning ansvarligt an. Derfor må Dansk miljøpolitik basere sig på et internationalt udsyn, for Danmark kan ikke alene redde verden. Det hjælper ikke, at Danmark satser på ren og vedvarende energi, hvis Kina udelukkende baserer sit energiforbrug på kulkraft Internationale aftaler må altså være det overordnede mål for dansk miljøpolitik, og i Venstres Ungdom støtter vi, at Danmark går forrest i forhandlingerne til fordel for et bedre internationalt miljø. I de tilfælde, hvor staten ønsker at indføre enten afgifter, forbud eller påbud af forskellige handlin-ger til fremme af miljøet. bør der fortages en cost-benefit analyse, således det bliver klargjort, hvad en indgriben vil koste, således man kan vurdere, om pengene kunne bruges mere hensigtsmæssigt andetsteds. Venstres Ungdom mener, at miljøforbedrende investeringer (Joint Implementation), hvor fx.et højteknologisk land investerer i et nyindustrialiseret land, er en god måde at få mest muligt miljø for pengene, da det er langt billigere at hjælpe i fx. Østeuropa eller Asien end i Danmark. Venstres Ungdom støtter oprettelsen af et internationalt marked for handel med omsættelige forureningstilla-delser i forhold til grænseoverskridende forurening, som fx. Menneskeskabt udledning af drivhus-gasser. Ved at benytte markedsmekanismen sikrer man, at forureningen vil blive nedbragt der, hvor det er mest effektivt at gøre en indsats. Venstres Ungdom går ind for en total liberalisering af energimarkedet. For at beskytte miljøet skal der samtidig indføres omsættelige forureningstilladelser i forhold til blandt andet CO2 -udledningen. Venstres Ungdom mener, at alle tilskud til produktion af vedvarende energi bør af-skaffes. Venstres Ungdom tager afstand fra atomenergiproduktion i Danmark og ser hellere der rettes mar-kant fokus op alternativ energi, som fx vindenergi. Derfor mener Venstres Ungdom, at: Miljøbeskyttelse er vores fælles ansvar. Forureneren skal betale. Decideret miljøskadelige stoffer skal forbydes. Afgifter skal gavne miljøet og ikke de offentlige kasser. Markedets fordele bør benyttes til at få mest miljø for pengene. Der indføres konsekvent brug af cost-benefit analyser Der skal ikke indføres atomenergiproduktion i Danmark 17

19 Fødevarepolitik I Danmark er landbruget og fiskeriet vigtige erhverv, som på mange måder er grundlaget for vores velstand. Markedsøkonomi er den bedste måde, hvorpå erhvervene vil indrette sig, så der sikres overlevelse på lang sigt i den stærke internationale konkurrence. Fødevarer skal produceres, hvor det er billigst og bedst at fremstille dem. Ved hjælp af den frie konkurrence på pris og kvalitet står erhvervene og forbrugeren bedst. Støtteordningerne for landbruget og fiskeriet bør afskaffes i hele EU, da den er yderst konkurrenceforvridende. Der bør frem-over arbejdes hårdere for, at støtten afskaffes på verdensplan. Samtidig vil det være hensigtsmæs-sigt at sikre ensartede miljøkrav. Socialpolitik bør føres under det rette navn og ikke under dække af fødevarepolitik. Erhvervene bør ikke underlægges strenge begrænsninger og regler på samdrift og selskabsformer. Det er en naturlig udvikling, at landbruget og fiskeriet forsøger effektivisering gennem sammen-lægninger og nye finansieringsformer. Det er også naturligt, at landbruget og fiskeriet finder nicher og specialer, herunder økologi. Venstres Ungdom mener, at økologisk og konventionelt landbrug og fiskeri skal konkurrere på lige vilkår. Det indebærer, at landmænd og fiskere af begge typer skal betale for de skader, de eventuelt måtte tilføje naturen. Valget bør derefter være op til forbrugerne. Det er vigtigt, at økologiske fødevarer forbliver forbrugerens eget valg. Reguleringen af fiskeriet skal varetages af EU under frie og lige markedsvilkår. Regulering skal udelukkende begrundes i hensyn til havmiljøet, herunder bevaring af fiskebestandene. Fiskene skal bevares som fri naturressource, der er frit tilgængelig for alle at fiske. EU s samlede havarealer skal være frit tilgængelig for alle fiskere i EU,for at sikre fri konkurrence. Afgifter i landbruget og fiskeriet skal ikke anvendes som endnu en skjult skat mod erhvervene, men derimod som en adfærdsregulerende mekanisme. Afgiftsprovenuet bør tilbageføres til miljøet gen-nem forskning, miljøområder og mange andre initiativer. Afgifter på miljøet skal ikke anvendes til dækning af statens udgifter. Fremtidens landbrug og fiskeri vil sandsynligvis udvikle sig i en ret-ning, hvor ny teknik vil udvikle erhvervene i en miljøbevidst retning. Det er en stor misforståelse, at effektivitet og miljø er modsætninger. De mange uheldige konsekvenser, der har været ved fortidens støtte og regler bør for fremtiden undgås, og derfor er det for Venstres Ungdom helt afgørende at gøre land-bruget og fiskeriet til frie erhverv igen. Derfor mener Venstres Ungdom, at: Støtteordningerne for landbruget og fiskeriet bør afskaffes. Miljøregler skal gælde i hele EU. Staten skal ikke hindre erhvervenes strukturudvikling. Miljøafgifter skal føres tilbage til erhvervene og miljøet. Den politiske forbrugers valg skal accepteres. 18

20 Erhvervspolitik Samfundets velstand skabes i det private erhvervsliv. Derfor finder Venstres Ungdom det vigtigt, at der ved naturlige virkemidler skabes attraktive vilkår for de danske virksomheder. For det første ønsker Venstres Ungdom, at virksomhedsbeskatningen sænkes, så konkurrenceevnen kan forbedres. I en stadig mere international økonomi er det fundamentalt for Danmark, at danske produkter kan konkurrere med udlandets. Til gengæld bør alle tilskud og støtteordninger til erhvervslivet fjernes. Støtten skaber markedsforstyrrelser og holder til tider kunstigt liv i brancher eller virksomheder, der alligevel ender med at bukke under. Endvidere mener Venstres Ungdom, at det ikke er statens opgave at blande sig i, hvil-ke virksomheder, der skal findes på det danske marked. Særligt fordi støtte til danske erhvervsdri-vende går ud over erhvervsdrivende i andre lande og er et konkurrenceforvirrende element. Venstres Ungdom mener, det er af stor vigtighed, at de administrative byrder for virk-somhederne nedbringes. Det offentlige pålægger i dag virksomhederne alt for meget bureaukrati, der ofte synes helt formålsløst. Byrderne går særlig hårdt ud over de selvstændige og små erhvervsdrivende, der må afse relativt mere tid til bureaukratiet end de store. De mange regler og love ødelægger fleksibi-liteten og begrænser derfor mulighederne for nytænkning. Selvstændighedskulturen og iværksætterånden betragter Venstres Ungdom som værende fundamentale for den danske økonomi. Desværre er der færre og færre unge, der starter egen virksomhed. Derfor bør der gøres en ekstra indsats for at gøre det attraktivt at begynde for sig selv. Fx skal der i langt højere grad fokuseres på tiltrækning af viden til Danmark, da vidensbaserede virksomheder er Danmarks garanti for udvikling og dermed markedsandele på det internationale marked. Derfor mener Venstres Ungdom, at: Danske virksomheder skal have bedre vilkår. Selskabsskatten bør sænkes. Tilskud og støtte til erhvervslivet bør fjernes. De administrative byrder skal mindskes. Selvstændighedskulturen skal styrkes. 19

21 Forsvarspolitik Danmark fortjener et stærkt militær, der sammen med de øvrige EU- og NATO- lande kan levere et effektivt forsvar af landet samt bidrage til løsningen af konflikter rundt om i verden. Danmark skal være en aktiv medspiller i kampen for at bevare freden og stabiliteten i det internationale samfund. Den sikkerhedspolitiske situation har ændret sig meget siden den kolde krigs afslutning, og det er ikke længere så nemt at forudsige, hvad der vil ske på den internationale scene. Det danske forsvar skal derfor sammen med de øvrige EU- og NATO-lande kunne imødegå enhver trussel mod fred, frihed og demokrati. Et forsvar med opgaver i både ind- og udland forudsætter, at man bevilger nok ressourcer både til de nødvendige materielindkøb og til effektiv uddannelse af personalet. Endvidere bør forsvaret selv kunne disponere over de midler, det får stillet til rådighed inden for de rammer og prioriteringer, der bliver udstukket af politikerne. Politikerne skal på denne måde udelukkende beskæftige sig med de overordnede mål og har således ikke mulighed for at lade egne snævre interesser vægte højere end hensynet til effektiviteten. Lokale beskæftigelsesinteresser bør underordnes i forhold til effektivite-ten i det moderne forsvar. Eksempelvis skal kasernelukninger udelukkende foretages udfra, hvad der tjener det samlede forsvar bedst, og ikke udfra lokale hensyn fra de enkelte folketingspolitikere, som det ofte er tilfældet i dag. Endvidere ønsker Venstres Ungdom et forsvar baseret på professionalisme og frivillighed. Værne-pligten har udtjent sin rolle som en forudsætning for et velfungerende militær. De stadigt mere høj-teknologiske våben mindsker på den ene side behovet for mandskab, mens de på den anden side forudsætter stadigt højere krav om uddannelse og motivation hos den enkelte soldat. Værnepligten er ikke den optimale løsning på disse nye behov. Værnepligten er desuden en særdeles grov fri-hedsberøvelse fra statens side overfor det enkelte individ, idet pligten i yderste konsekvens kan medføre, at man skal ofre sit liv for en sag, man ikke tror på, og under omstændigheder man ingen indflydelse har på. At blåstemple værnepligten er således definitivt at anerkende det enkelte individ som statens ejendom. Venstres Ungdom mener, at det danske forsvar fremover skal indgå som en mere integreret del af NATO og forsvarssamarbejdet i EU. Dette indebærer naturligvis en fuldstændig og øjeblikkelig ophævelse af det danske forsvarsforbehold, således at Danmark kan deltage i udviklingen af den fælleseuropæiske forsvarsdimension. Et tættere internationalt militært samarbejde muliggør øget specialisering i de enkelte lande, hvilket særligt er til fordel for små lande som Danmark. Desuden bruger de europæiske lande i dag 60% af det beløb, USA anvender på forsvaret, uden at opnå til-nærmelsesvis samme militære slagkraft. En øget specialisering vil give mere forsvar for pengene. Denne specialisering skal foretages efter, hvad der tjener det samlede europæiske forsvar bedst, og ikke udfra følelsesbetingede holdninger i de enkelte lande. Venstres Ungdom mener, at hjemmeværnet på sigt bør afskaffes. Det er nemlig svært at se hvilken berettigelse hjemmeværnet har i dag, da en sovjetisk invasion og efterfølgende besættelse ikke er særlig aktuel taget den generelle sikkerhedspolitiske situation taget i betragtning. Derfor mener Venstres Ungdom ikke, at det længere kan forsvares at poste over 600 millioner kr. årligt i hjemme-værnet. Venstres Ungdom anerkender dog, at hjemmeværnet i dag udfører visse opgaver, som vil være formålstjenstlige at få varetaget af andre aktører på markedet, såfremt hjemmeværnet bliver nedlagt, f.eks. af Beredskabskorpset, frivillige organisationer og/eller private firmaer. Derfor mener Venstres Ungdom, at: Danmark skal arbejde for en prioriterings og fordelingsdiskussion EU- og NATO-landene imellem, som skal munde ud i en værnspecialisering og prioritering inden for værnene. Forsvaret skal gives større selvbestemmelse. Værnepligten skal afskaffes. Der skal etableres et tættere internationalt militært samarbejde. Danmark skal afskaffe forsvarsforbeholdet hurtigst muligt. Venstres Ungdom mener, at hjemmeværnet bør afskaffes på sigt. 20

22 Retspolitik Kriminalitet er undergravende for ethvert samfund. Derfor skal der sættes hårdt ind for at begrænse den. Politi, rets- og fængselsvæsnet skal tildeles de nødvendige ressourcer til at kunne bekæmpe kriminaliteten effektivt. Ligeledes skal den forebyggende indsats være omfattende, så mange mennesker, der ellers ville have påbegyndt en kriminel løbebane, bliver lovlydige borgere. I Venstres Ungdom er vi ikke i tvivl om, at sociale omstændigheder ofte er medvirkende til, at folk bliver kriminelle. Ikke desto mindre tager vi stærkt afstand fra tanken om, at det er lige så synd for gerningsmanden som for ofret. Den fører til en blødsødenhed i retspolitikken, der undergraver be-folkningens retsbevidsthed. Endvidere indebærer det en fare for, at kriminaliteten stiger, da straf-fens største fortjeneste er at afskrække kriminelle fra at begå kriminalitet. Der skal derfor være konsekvens og kontant afstraffelse i retspolitikken. Det må aldrig kunne betale sig at være kriminel, hvorfor Venstres Ungdom mener, at straffen for visse typer af forbrydelser bør sættes op. Særligt de unge førstegangskriminelle skal lære, at forbrydelse ikke betaler sig. Strafudmålingen skal altid afspejle forbrydelsens karakter. Fx. bør en kriminel handling med store menneskelige omkostninger, så som voldskriminalitet, straffes hårdere end økonomisk kriminalitet. Ven-stres Ungdom sætter menneskelige omkostninger højere end samfundets. Retsvæsenet bør geares til at træffe sine afgørelser hurtigst muligt, så kriminelle ikke skal vente på at kunne afsone deres straf. Det kan ikke være rigtigt, at gerningsmanden skal være på fri fod i må-nedsvis, inden der fældes dom. Den af domstolen afsagte dom bør ikke kunne nedsættes som følge af fx. god opførsel. Fængslerne bør tildeles ressourcer nok til at kunne håndtere de meget forskellige ind-satte bedst muligt. Fx. skal de svage fanger ikke kunne tyranniseres af de stærke, og der må under ingen omstændigheder være mulighed for, at indsatte, som før deres fængselsophold var stoffri, bliver stof-misbrugere under afsoning. Derfor mener Venstres Ungdom, at: Der skal være konsekvens i retspolitikken. Den forebyggende indsats skal styrkes. Indsatsen over for førstegangskriminelle skal styrkes. Politi, retsvæsnet og fængsler skal tildeles tilstrækkelige ressourcer nok til at kunne håndtere kriminaliteten effektivt. 21

23 Udenrigspolitik Verden er forandret. Den 11. september 2001 forandredes verden. Fra en periode, efter den kolde krig, med et stort fokus på enkelte slyngelstater og utilregnelige despoter, fik verdens demokratier på smerteligste vis øjnene op, for en allerede eksisterende trussels nye globale rolle og kapacitet. Den internationale terrorisme viste sit ansigt med en overraskende styrke, som siden 2001 har tvunget verdens førende demokratier til at nytænke deres udenrigs- og sikkerhedspolitiske fokus. Vi lever i en stadig mere global verden, og det er derfor bydende nødvendigt, at alle initiativer for at bekæmpe den globale terrorisme iværksættes. Men for Venstres Ungdom er det helt vitalt, at den globale terrortrussel ikke medfører frihedshæmmende retspolitiske initiativer i det enkelte demokrati. Stater må ikke bruge kampen mod terrorisme, til at underkende de frihedsrettigheder, der siden sin indførelse har skabt fremgang, dynamik og økonomiske muligheder. Kampen mod terror vindes ikke ved selv, at underkende de værdier, som terroristerne vil til livs. Aktiv i kampen for en bedre og fredeligere verden I Venstres Ungdom ønsker vi, at Danmark skal bidrage aktivt i kampen mod den internationale ter-rorisme, og vi anerkender, at FN er den bredest funderede organisation til globalt, at sikre fred, fremme af universelle frihedsrettigheder og økonomisk udvikling. Men FN har brug for reformer, for at blive effektiv og handlekraftig. Venstres Ungdom ønsker at FN skal reformeres, for at kunne samle verdens demokratier i en uundgåelig kamp mod de fraktioner, som ønsker at erstatte en fri levevis med tyranni og undertrykkelse. Frihandel er bedst til at fremme rigdom og udvikling globalt Venstres Ungdom opfatter verdens fattigdom som et globalt problem. Vi ønsker at fremme af fri-handel bliver første prioritet i kampen mod fattigdom. Det er vigtigere, at ulandene får adgang til f.eks. de europæiske og amerikanske markeder, end at ulandsbistanden forøges. Alle troværdige økonomiske analyser viser, at fremme af frihandel vil kunne afhjælpe verdens fat-tigdom hastigere og mere effektivt end noget andet udenrigspolitisk initiativ. Derfor ønsker Ven-stres Ungdom, at organisationer som WTO og EU arbejder aktivt for at nedbryde subsidier og andre toldmure. Bistandspolitik er sikkerhedspolitik I en forandret verden, må vi være endnu mere opmærksomme på anvendelsen af bistandsmidlerne til verdens ustabile lande. Venstres Ungdom ønsker, at ulandsbistand og udviklingsbistand sammen-tænkes med sikkerhedspolitik. Vi ønsker at sikre, at regeringerne i de lande, der modtager bistand overholder grundlæggende demokratiske spilleregler som god regeringsførelse, bekæmpelse af korruption, afholdelse af demo-kratiske valg samt anerkendelse af grundlæggende frihedsrettigheder. Ydermere skal bistanden anvendes som et redskab til, at bekæmpe terrorisme. Ingen lande der åbenlyst huser og støtter terrorister kan modtage bistand. I forlængelse heraf skal alle programsamar-bejdslande forpligte sig til, at bekæmpe lokale og regionale terrorceller. Venstres Ungdom ønsker med ovennævnte udenrigspolitiske principper at sikre: En stadig mere fri og rig verden. En handelspolitik som er liberal og bygget op om fremme af frihandel. Sikkerhedspolitik, som er konstruktiv og fredsskabende. Et reformeret FN på det sikkerhedspolitiske område En bistandspolitik, som stiller stadig større krav til det enkelte modtagerland. 22

Politisk program. Vedtaget på Konservativ Ungdoms landsråd 2014

Politisk program. Vedtaget på Konservativ Ungdoms landsråd 2014 Politisk program Vedtaget på Konservativ Ungdoms landsråd 2014 Grundholdning Konservatismen tager sit udgangspunkt i respekten for det enkelte menneske og dennes ret til forskellighed. Konservativ Ungdom

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

PRiNciPPRogRam HÅNDEN PÅ HJERTET

PRiNciPPRogRam HÅNDEN PÅ HJERTET Principprogram HÅNDEN PÅ HJERTET Forord Politik handler om viljen til at skabe forandringer, og politik handler om værdier. Socialdemokraterne har i mere end 130 år været en afgørende drivkraft for forandringer

Læs mere

RETSFORBUNDETS POLITIK

RETSFORBUNDETS POLITIK RETSFORBUNDETS POLITIK Vedtaget ved Retsforbundets ekstraordinære landsmøde 26-27. April 2014 PRINCIPPER FOR ET HELT ANDET SAMFUND.............................................. 3 Fællesskabet 3 Den enkelte

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Analyse: Alternativets partiprogram

Analyse: Alternativets partiprogram Analyse: Alternativets partiprogram Analyse af, og overvejelser om ALTERNATIVETS partiprogram: Et svar på Alternativets udkast til partiprogram af Initiativ Samutveckling METAMODERNA nyudgivelse METAMODERNA

Læs mere

danmark 2020 Viden > vækst > velstand > velfærd

danmark 2020 Viden > vækst > velstand > velfærd danmark 2020 Viden > vækst > velstand > velfærd REGERINGEN Februar 2010 danmark 2020 Viden > vækst > velstand > velfærd Regeringen Februar 2010 Indhold Danmark 2020 Viden > vækst > velstand > velfærd...

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 1 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 I Det Konservative Folkeparti ser vi

Læs mere

Solidaritet Lighed og Trivsel. Principprogram vedtaget på Socialdemokratiets 32. kongres september 1977. Socialdemokratiets 3.

Solidaritet Lighed og Trivsel. Principprogram vedtaget på Socialdemokratiets 32. kongres september 1977. Socialdemokratiets 3. Solidaritet Lighed og Trivsel Principprogram vedtaget på Socialdemokratiets 32. kongres september 1977. Socialdemokratiets 3. principprogram Igennem flere menneskealdre har Socialdemokratiet været drivkraften

Læs mere

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1 Vi bygger fremtidens Danmark 1 DANMARK HERFRA TIL 2032 Forord Hvordan skal Danmark se ud om 20 år i 2032 hvis det står til Socialdemokraterne? Hvordan løser vi vores samfunds langsigtede udfordringer?

Læs mere

En dansk fremtid. Danskernes Parti Principprogram

En dansk fremtid. Danskernes Parti Principprogram En dansk fremtid Danskernes Parti Principprogram En dansk fremtid DANSKERNES PARTI PRINCIPPROGRAM Udgivet af Danskernes Parti Danskernes Parti www.danskernesparti.dk info@danskernesparti.dk Tekst og billeder

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater...

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater... DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003 0 Hvis vi havde mandater... Det Radikale udspil til finanslov for 2004 INDLEDNING: VILJE TIL REFORM 3 KAPITEL 1: HVIS VI HAVDE 90 MANDATER 4 1.1 ALLE

Læs mere

Ansvarlighed og konsekvens. En stram og ansvarlig udlændinge- og integrationspolitik

Ansvarlighed og konsekvens. En stram og ansvarlig udlændinge- og integrationspolitik Ansvarlighed og konsekvens En stram og ansvarlig udlændinge- og integrationspolitik 10. november 2014 1 Indholdsfortegnelse Resumé...3 Indledning...4 Flygtninge: Vi har en forpligtigelse til at hjælpe

Læs mere

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstres Folketingsgruppe 2006 2 Ambitiøse velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstre er et ambitiøst

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

RETSFORBUNDETS POLITIK

RETSFORBUNDETS POLITIK RETSFORBUNDETS POLITIK PRINCIPPER FOR ET HELT ANDET SAMFUND 5 Fællesskabet 5 Den enkelte 5 DEMOKRATISER FOLKESTYRET 6 Et samarbejdende Folketing. Opgør med blokpolitikken 6 Vi skal have en demokratisk

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Indhold A. Ideologi side 3 B. Mennesket er udgangspunktet side 5 C. CenterPartiets politiske idé - forudsætningerne for at vokse side 6

Indhold A. Ideologi side 3 B. Mennesket er udgangspunktet side 5 C. CenterPartiets politiske idé - forudsætningerne for at vokse side 6 Idéprogram CenterPartiet har en stærk tro på menneskets vilje og evne til at tage ansvar og være engageret. Det er på denne tiltro, at vores vilje til at forny demokratiet og den politiske udvikling grundlægges.

Læs mere

Verden i morgen - skabes i dag

Verden i morgen - skabes i dag Verden i morgen - skabes i dag Det Økologiske Råds forslag til: En langsigtet dansk strategi for bæredygtig udvikling med globale hensyn 1 Verden i morgen skabes i dag Forfatter: Civilingeniør Søren Dyck-Madsen

Læs mere