Mogens Lykketoft. Formand for FNs generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mogens Lykketoft. Formand for FNs generalforsamling"

Transkript

1

2 Mogens Lykketoft Formand for FNs generalforsamling Vi har kun én planet. Antallet af mennesker på planeten er næsten tredoblet siden jeg blev født - og hvert enkelt menneske beslaglægger flere ressourcer end dengang. For første gang i menneskehedens historie, har vi en helt afgørende selvstændig indflydelse på klodens udvikling - og potentialet til dens overlevelse. Når - og jeg siger ikke hvis - et par milliarder mennesker i Afrika og Asien rækker ud efter den livsform, vi har haft i Europa og Nordamerika, så kan man sige to ting er sikkert: De kan ikke få den livsform - og vi kan ikke beholde den. Vi bliver nødt til at indrette os på en anden måde. Ikke nødvendigvis en dårligere måde, en kedeligere måde eller en sørgeligere måde, men en anden måde. Dagbladet Information,

3 Forord I maj måned tilbageleverede TOTAL deres licens til efterforskning i Nordsjælland til Energiministeriet. De vurderede, at alun-skiferlagene i den sjællandske undergrund var for tynde til en rentabel udvinding. Modstanderne jublede, og mange nordsjællændere åndede lettet op: Pyha, det blev ikke i vores baghave. Men det betød også, at en gryende energidebat forstummede. Problematikken havde motiveret adskillige nordsjællandske byråd til at sætte skifergas på dagsordenen og i slipstrømmen herfra forplantede en vifte af spørgsmål om fremtidens energiforsyning sig ud i de nordsjællandske samfund. For få år siden var der ikke mange, der vidste hvad fraking var. Det var grunden til, at gruppen bag denne bog fandt sammen. Vi ønskede ikke at markedsføre en bestemt holdning, men fandt det absurd, at der i debatterne om fremtidens energisamfund fandtes en ukendt joker. Derfor besluttede vi at samle trådene til en hvidbog for at konkretisere og afdække emnet skifergas eller skifergas ikke. Første oplag på eksemplarer var væk på en måned. Vi tog rundt til samtlige 28 kommuner i det nordsjællandske licensområde og afleverede en navngiven kuvert til alle byrådsmedlemmer og samtlige regionsrådsmedlemmer. Hos boghandlere og i grønne foreninger efterlod vi uden beregning stykker. Desuden fik alle folketingsmedlemmer og EU-parlamentarikere en bog. Også Vendsyssel blev forsynet med over 500 eksemplarer. Vi mener, at de centrale spørgsmål om fremtidens energiforsyning er mere aktuelle end nogensinde. Hverken Nordsjælland eller andre dele af landet kan læne sig tilbage med en forestilling om, at skifergas kun angår vendelboerne. Verdensmarkedsprisen på olie er faldet dramatisk som følge af tilførsel af enorme mængder skiferolie- og gas fra USA og Canada. Andre lande er på vej: Kina, Australien, Argentina, Sydafrika og i undergrunden i det borgerkrigshærgede østlige Ukraine findes de tredje største forekomster i Europa. Meget tyder på, at verden er på vej mod et nyt kapitel i energiudvinding, hvor de 600 mio. år gamle skiferlag kommer til at spille en afgørende rolle. Spørgsmålet er, hvilken fortælling vi vælger at skrive os ind i og hvilken vi fravælger. God læselyst! Redaktør: Bjørn Tving Stauning, ansvh. Redaktion: Birgitte Benzon Bang, Carsten Cederholm, Kirsten Gamst-Nielsen, Kirsten Vesterager, Merete Hjorth og Ulla Ethelberg Forside: Nina Nørager-Nielsen Layout og grafik: Ida Trier Dahlkild Udgiver: Frederikssund Klimaforening ISBN Trykt på silk-papir af Laser Tryk. 2. udgave. Oplag: stk. Udgivet med støtte fra: Græsrodsfonden, Energi- og miljøfonden af 2005, 1. maj fonden og Merkurfonden. Må citeres med kildeangivelse. 3

4 Indhold 1. Udvinding af skifergas af Ulla Ethelberg og Bjørn Tving Stauning... 6 Skifergas i Danmark?... 6 Boreprocessen... 8 Efterforskning i Danmark Skifergasproduktion i Danmark Problemer ved skifergasboringer Vedvarende energi versus skifergas af Frede Hvelplund Energikapløbet på verdensplan Forskning i energiteknologi Politisk Vilje Den danske model Verdens energiressourcer Handlemuligheder Skifergasboringernes lokale påvirkning Vandforsyning Forbrug af vand og kemikalier Vandrensning Kemikalier ved frackturering af Ulla Ethelberg Radioaktivitet Svovlbrinte Kemiske risici ved frackturering Ulykker kan ske Dannelse af skifergas af Ulla Ethelberg og Bjørn Tving Stauning Skifergas i USA af Kirsten Vesterager Skifergas i Storbritanien af Merete Hjorth Skifergas i Kina af Kirsten vesterager Skifergas i Ukraine af Bjørn Tving Stauning De danske partiers holdning af Birgitte Benzon Bang Hvordan er holdningerne i dag Andre mener red. Bjørn Tving Stauning Danva Danmarks Naturfredningsforening Concito Skifergas Nej Tak Greenpeace Historisk Gennemgang af Kirsten Gamst-Nielsen 54 4

5 13. Et byråd kaster håndklædet red. Bjørn Tving Stauning En rebel red. Bjørn Tving Stauning Orientering om lovgivning af Kirsten Gamst-Nielsen Myndighedernes ansvarsfordeling Miljøvurdering Planlægning Klagemuligheder Forløbet i Nordjylland Oversigt over love og bekendtgørelser af Kirsten Gamst-Nielsen Noter og referencer Litteraturliste

6 Udvinding af skifergas Af Ulla Ethelberg og Bjørn Tving Stauning Netværk til oplysning om skifergas Skifergas i Danmark Skifergas er det samme som naturgas eller methan. Ved forbrænding til f.eks. elproduktion udleder det kun % af den mængde CO 2, som kul ville gøre. I forhold til olie er tallet %. I USA har udvinding af skifergas siden år 2000 medført en væsentlig reduktion af CO 2 -udledningen. Men samtidig er methan en klimagas, som er mellem 20 og 70 gange så aggressiv som CO 2, hvis den slipper ud i atmosfæren. Eftersom olie- og gasproduktionen i Nordsøen aftager i de kommende år, er fund af nye fossile energikilder en forudsætning, hvis Danmark fortsat skal være nettoeksportør af fossil energi. Gennem Nordsøfonden ejer staten 20 % af alle olie- og gaslicenser, og udvindingsselskaberne skal betale 64 % skat af overskuddet fra deres andel. Der er udsigt til indtægter i milliardklassen til staten, hvis en kommerciel udvinding af skifergas bliver en realitet. Der findes ikke sikker viden om danske forekomster, og en vurdering af kvaliteten kan kun afgøres, når man fysisk er dernede. Tre tidligere efterforskningsboringer i Skåne har været negative. Kortet viser de steder, hvor der forventes at være alunskifer. Det er især mange lokaliteter offshore, hvor der kan være forekomster af kulbrinter. (1.1) I Danmark er det staten, der ejer undergrunden. Regeringen kan udstede licens til efterforskning og udvinding. Energistyrelsen skal som sagkyndig myndighed sige god for projektets udformning. På landjorden var det indtil 2014 de lokale byråd, der som tilsynsmyndighed skulle sikre, at miljøloven blev overholdt. Byrådene kunne ud fra VVM-vurderingen nægte at give tilladelse til såvel eftersøgning som udvinding. I dag varetages både tilsyn og miljøgodkendelse af staten, og kommunen har reelt ingen indflydelse på forløbet. Geologer vurderer, at chancerne for at finde danske forekomster af skifergas er ca. 90 % (1.2). Der er dog ingen sikkerhed for, at eventuelle forekomster er udvindelige. Da det franske olie- og gasselskab TOTAL sikrede sig licens til efterforskning i Vendsyssel og i Nordsjælland, var vurderingen kun 20 %. (1.1). Ingen kan vide noget med sikkerhed, før man har været m nede i den danske undergrund og undersøgt de alunskiferlag, som måske måske ikke indeholder methan. En koncessionsaftale løber som regel i 30 år. 6 1 VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet Udvinding af skifergas

7 I Vendsyssel har man tidligere søgt efter olie i større skala. Derfor har der her været udført en del seismiske undersøgelser. Der blev også taget prøver fra fly, som registrerer ujævnheder i magnetfeltet. Målinger sker også uden for licensområdet, fordi man vil sammenligne data. Borehoved eller borekrone. Foto: Ross Engeneering I Frederikshavn kommune er der givet tilladelse til efterforskning - men ikke til udvinding. Den første boreplads er etableret ved landsbyen Dybvad med et areal som Rådhuspladsen i København. Når denne første prøveboring er afsluttet, vil selskabet have brugt mindst 350 mio. kr. Hvis der findes gas, og der gives grønt lys til udvinding, mangedobles anlægsudgifterne, og omsætningen kan let løbe op i et tocifret milliardbeløb. Ved den første prøveboring i Vendsyssel regner man med at bruge ca m 3 vand, hvilket svarer til ét olympisk svømmebassin (25 m x 50 m x 2 m). Heri er opløst smøremidler, som skal lette borearbejdet gennem de forskellige jordlag, og stoffer, der skal beskytte rørene mod tæring. Anlæg af borepladsen ved Dybvad, Arealet er på størrelse med tre fodboldbaner eller som Rådhuspladsen i København. Ifølge projektleder Henrik Nicolaisen fra det franske olieog gasselskab TOTAL, der har koncession i Danmark, er alle de benyttede tilsætningsstoffer kendte og omfattet af EU s klassificeringssystem, REACH, og borevandet renses efterfølgende af anerkendte firmaer, som findes på det danske marked. Udvinding af skifergas 7

8 Boreprocessen Dette afsnit er skrevet på baggrund af oplysninger fra TOTAL. Første fase er en prøveboring. Teknikken her adskiller sig ikke væsentligt fra andre boringer, som har fundet sted i Danmark, f.eks. boringer efter termisk varme, som er under planlægning flere steder. En væsentlig forskel er dog, at boret skal 2-3 gange dybere ned i undergrunden. Før arbejdet sættes i gang, skal der være tegnet forsikring mod uforudsete begivenheder og uheld. Etablering af en boreplads tager 2-3 måneder. Den bliver på knap to hektar. Der laves støjvold hele vejen rundt, og området asfalteres og kloakeres for at undgå vandspild til miljøet. En borerig samles i løbet af 14 dage. Der vil i denne periode være en del tung trafik til og fra borepladsen. Boreprocessen Boreplads etableres og boretårn opsættes Boretårn På pladsen blandes rent vand med kemikalier og kaldes herefter boremudder. Det opgravede materiale benævnes som borespåner. Der har været snak om at bruge havvand men der foreligger ikke konkrete planer, da det giver problemer med tæring af rørene. 1. Vand og kemikalier blandes og bliver til boremudder Separationstank Kemikalier Rent vand Boremudder sis Vandet genbruges Borespåner graves op 2. Boremudder pumpes ned, og hullet bores Stålkapsler Cement 3. Boremudder og borespåner pumpes op Borehoved 8 Udvinding af skifergas

9 Boret består af en borekrone, der er bredere end selve boret. Den gnaver sig langsomt ned i jordlagene. Et rør inde i boret presser boremudder ud i borekronen. Herved smøres boret og de opgravede borespåner slemmes op. Denne suppe kan nu bevæge sig mod jordoverfladen i mellemrummet mellem det roterende bor og siderne. I en opsamlingsbrønd på borestedet sis borespånerne fra, og boremudderet kan genbruges. Under den fremadskridende proces nedsænkes stålrør i borehullet. Der tætnes sidenhen med cement for at hindre, at opadstigende methan slipper ud til det omgivende miljø. Boremudder virker som en forsegling af borehullet og udøver et tryk på væggene, som forhindrer borehullet i at kollapse. Hvis boret på vejen gennem de forskellige lag i undergrunden støder ind i en underjordisk grotte, kan alt boremudder pludselig forsvinde i hulrummet. Sker det, vil lukkemekanismer ved borestedet øjeblikkelig træde i funktion, indtil man har overblik over situationen. Borehoved eller borekrone. Det kan også ske, at boret støder ind i en lomme med forekomster af olie eller gas under stort tryk. Her vil boremudderet forhindre at gassen pludselig strømmer op og skaber et såkaldt blow-out på borestedet. I de øverste vandførende lag sikres miljøet mod udsivning ved flere foringsrør indkapslet i cement. Denne foring fortsætter hele vejen ned til skiferlagene. Illustration fra TOTAL Stålrør Bor med vandtilførsel Cement Boremudder Udvinding af skifergas 9

10 Efterforskning i Danmark Når boret kommer til alunskiferlaget, udtages kerneprøver, som analyseres for indhold af organisk materiale og dermed eventuelle forekomster af methangas. Hvis det vurderes, at den påviselige mængde methangas er for lille eller slet ikke findes vil der være stor sandsynlighed for, at hele projektet stopper her. Der er foreløbig kun givet tilladelse til at udtage kerneprøver. Skal undersøgelserne fortsætte til næste niveau, må der udarbejdes en ny VVM-redegørelse. Udgifterne til den første kerneprøve i Danmark vil løbe op i nærheden af 350 millioner kr. Når vi giver den slags efterforskningstilladelser i Danmark, så ligger der jo implicit i det, også en tilladelse hvis det kan gøres miljømæssigt forsvarligt til at gå næste skridt, at prøve at udvinde det. Daværende klima- og energiminister Martin Lidegaard, ved debatmøde i Ingeniørforeningen d.13. maj Hvis myndighederne accepterer den fornyede VVM-redegørelse, vil der blive foretaget en testfrakturering fra den lodrette boring. Den skal vise om gassen kan frigøres fra skiferen. Alt boremudder pumpes op og erstattes med ca m 3 fraktureringsvæske. Her er tilsat andre og betydeligt farligere stoffer. Hvis gassen ikke lader sig frigøre med de kendte metoder, lukkes boringen med cement og hele projektet stopper muligvis her. Hvis man vil forsøge en alternativ fraktureringsmetode, skal en ny VVMredegørelse supplere med oplysninger om eventuelle nye kemiske stoffer. Er resultatet positivt, og er der begrundet formodning om rentabel udvinding, sættes boreområdet på stand-by, mens der foretages en række afgrænsningsboringer. Man vil have sikkerhed for, at de foreløbige resultater ikke kun skyldes mindre pletvise forekomster. Hvis en kommerciel produktion skal sættes i gang, må der være sikkerhed for, at et større landområde indeholder methanholdig alunskifer. Derfor vil man, i en afstand af km fra første prøveboring, foretage et antal afgrænsningsboringer. Indeholder disse boringer et lignende materiale, har man et billede af feltets udstrækning. 10 Udvinding af skifergas

11 På figuren ses én primær boring og fem afgrænsningsboringer. Før eftersøgning sættes i gang, skal der udarbejdes en fuldt udarbejdet og fyldestgørende VVM-redegørelse for hvert af de påtænkte boresteder. Forsøgsområdet er IKKE endelig udpeget. Dette er et TÆNKT eksempel. Hvis afgrænsningsboringerne peger på, at feltet har en passende størrelse, er forudsætningerne for en egentlig gasproduktion opfyldt for licenshaveren. Men før en egentlig udvinding kan igangsættes, skal den endelige, og uden sammenligning mest omfattende VVM-redegørelse, udarbejdes. Vandindvinding, kemikalieforbrug, affaldshåndtering og renseprocesser skal være detaljeret beskrevet, og der skal være garanti for, at der på intet niveau kan ske utilsigtede skader på miljøet. En konsekvens af tab af områdets herlighedsværdi er med i vurderingen. Det er også påkrævet, at gasselskabet, som det var tilfældet med eftersøgningsboringer, tegner forsikring til dækning af uheld eller konkurs. På dette tidspunkt vil licenshaveren have brugt over en mia. kr. alene til efterforskning. Hvis de lokale myndigheder herefter giver grønt lys, kan en dansk skifergasudvinding sættes i gang. Ifølge projektleder Henrik Nicolaisen fra TOTAL kan den oprindelige testbrønd til 350 mio. kr. ikke benyttes til en forestående kommerciel udvinding. Den forsegles derfor med cement og suspenderes. I Frankrig og Bulgarien er skifergasudvinding forbudt. Man har ikke ment, at metoden til udvinding er forsvarlig også selvom man i førstnævnte land i forvejen håndterer store mængder farligt affald fra a-kraftværker. En udvindingstilladelse i Vendsyssel, udstedt af restriktive danske myndigheder, vil efter al sandsynlighed få stor indflydelse ved sagsbehandling i andre lande. Udvinding af skifergas 11

12 Skifergasproduktion i Danmark Dette afsnit er skrevet på baggrund af oplysninger fra TOTAL. Hvis prøverne er positive, starter man en helt ny boring. Først går man ca meter lodret ned, hvorefter boringen bøjer af og fortsætter vandret ca m ind i Vandret boring Genbrugsvand Kemikalier Meter 0 alunskiferlaget. Vandforbruget ved denne længdeudvidelse er yderligere m³, altså i alt omkring m³ til boreprocessen. Separationstank 100 Rent vand Boremudder til genbrug 500 Borerøret er indkapslet af stålrør, der beskytter grundvandet 3500 Borespånerne fra alunskifer indeholder tungmetaller og radioaktive stoffer 4000 Ved gasindvinding behersker man i modsætning til olieproduktion kun teknik til én vandret boring pr. brønd. Altså ikke en mange-grenet boring ligesom egerne i et cykelhjul. I den vandrette boring vil boremudderet bestå af alunskifer-slam. Dette indeholder bl.a. tungmetaller og radioaktive stoffer (1.3) VVM-redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan man omgås disse materialer. Hvis de radioaktive stoffer ikke kan behandles efter forskrifterne eller hvis de udgør en strålingsfare for medarbejderne må licenshaveren stoppe det videre arbejde. 12 Udvinding af skifergas

13 Når den vandrette boreproces er overstået, er hele systemet fra jordoverfladen til spidsen af den vandrette boring indkapslet i stålrør. og i den lodrette boring tillige i cement. Boret kan nu trækkes ud og borevæsken udskiftes med fraktureringsvæske. Den indeholder 90 % rent vand, 9,5 % sand og 0,5 % kemikalier. I en dybde af m er temperaturen ca. 120 grader og trykket enormt. Alligevel lever visse bakterier i bedste velgående. De kan udvikle giftig svovlbrinte. Det er kendt som stanken fra tang eller rådne æg. Denne luftart danner syre, som vil angribe og nedbryde stålrørene. Udslip af svovlbrinte skaber også sur regn, som skader det omgivende miljø. Se afsnittet Kemikalier ved frakturering, s. 34. Kemikalierne har tre hovedfunktioner: Dels skal de gøre vandet mere geléagtigt, så sandet ikke bare bundfælder sig, dels skal de modvirke, at rørene eroderer, når de sandblæses af fraktureringsvæsken, og endelig skal nogle meget kraftigt virkende giftstoffer dræbe alt liv i boringen for at undgå, at svovlbakterier udvikler svovlbrinte. Bemærk mobiltelefon Foto: Kastanie Film Der anvendes mange tykkelser af borerør med en samlet længde på 6 km pr. brønd. Når produktionen ophører, forbliver rørene i jorden. Udvinding af skifergas 13

14 Hydraulisk frakturering Fraktureringen foregår i en fremadskridende proces i den vandrette boring inden gasudvindingen. Vand, kemikalier og sand Separationstank Vandet herfra kan genbruges i ny boring 2 2 Vand, kemikalier og sand presses ud og sprænger skiferen Giftigt og radioaktivt returvand med tungmetaller 3 3 Vandet løber retur mens sandet kiles ind i sprækkerne, og holder dem åbne Stålrøret gennemhulles hele vejen rundt i afsnit på m afhængig af den geologiske struktur. 4 Gassen strømmer op Trykket fra den m høje vandsøjle udgør i sig selv 400 atm. Nu presses mere fraktureringsvæske ned i systemet, og trykket øges med yderligere atm. Skiferlagene danner sprækker fortrins vertikalt - når den sandfyldte væske skydes ind og sandet kiler sig ind i revner og hindrer dem i at lukke til. 14 Udvinding af skifergas

15 Når den første frakturering er gennemført, trækkes skydemekanismen tilbage i røret og samme proces gentages for de næste m. Fraktureringsfasen er forbi når skydemekanismen er fremme ved knæet. Nu skal systemet så vidt muligt tømmes for væske, så gassen kan flyde. I en vandret boring på m, finder der fraktureringer sted, afhængig af den geologiske struktur. Der bruges m 3 væske tilsat tons kemikalier. (1,4 & 1.5) m 3 svarer til 4 olympiske svømmebassiner. En stor del af de utilsigtede methanudslip finder sted, når fraktureringsvæsken skal pumpes op og give plads for gassen. Gas har en betydeligt lavere massefylde end vand. Samtidig har fraktureringen frigjort store mængder gas, som skaber et stort tryk nedefra. Gassen vil derfor naturligt søge opad og boble gennem den tungere væske. For at bevare kontrollen over processen, må der være en solid tryktank, hvor vand og gas kan separeres og trykket bringes under kontrol. I de tidlige boringer i USA blev dette problem løst ved, at man åbnede ventilerne og lod gassen slippe ud. Det var langt det nemmeste og sikreste på borestedet. Senere blev ejerne klar over, at de gik glip af mange dollars ved således at lade store mængder gas forsvinde ud i den blå luft. Derfor fandt man metoder, der minimerede dette udslip. En egentlig lovgivning i forhold til miljøhensyn og global opvarmning gennemførtes i USA først langt senere, med virkning fra 2015 selvom ingen kan være uvidende om de miljømæssige konsekvenser. Tykkelsen af det methanholdige alunskiferlag er kun m. Til gengæld findes gassen indlejret i hele feltets udstrækning. Der skal altså udvindes gas fra en pandekageformet struktur, som kan strække sig over titusindvis af hektar. Når den første boring er overstået, vil boreriggen straks blive rykket 5-10 meter og en ny boring på samme boreplads sættes i gang. Når nummer to boring er afsluttet, kan nummer tre startes osv. Herved oprettes en kontinuerlig og stabil produktion. Når boreriggen er fjernet, vil der kun efterlades et ubetydeligt aftryk fra boreprocessen, som det ses på billedet. Her produceres gas fra tre aktive brønde i Pennsylvania, USA. Udvinding af skifergas 15

16 Brøndklynge Den danske licenshaver, TOTAL, regner det for sandsynligt, at der kører op til 20 brønde samtidig, dvs. at det forventes, at der udvindes gas fra to eller tre borepladser på samme tid. Når udvindingen stopper, bliver boringen forseglet, og hele boresystemet lukkes med cement efter Energistyrelsens forskrifter. Når en produktion i USA ikke længere er rentabel, laves bortskaffelsesboringer, hvor hovedparten af den giftige fraktureringsvæske pumpes ned i udvalgte sandstenslag i undergrunden. I andre lande er producenten forpligtiget til at destruere de giftige kemikalier. Der er meget, der tyder på, at de største danske forekomster findes i Kattegat. (1.1). Det vil være muligt om end dyrt at udvinde skifergas offshore. Men det forudsættes, at der har været brønde på land, som har dokumenteret, at der er olie eller gas i såkaldt kommercielle mængder. Tyrafeltet i Nordsøen. (Tyra-Øst i baggrunden) 16 Udvinding af skifergas

17 Problemer ved skifergasboringer Gas er kompliceret at lagre. Derfor skal den udvundne gas helst bruges hurtigst muligt. Dette sætter en grænse for, hvor varierende en produktion kan være. Forudsætningen for en kontinuerlig levering er, at nye boringer kan igangsættes, efterhånden som de igangværende mister momentum. En samlestation for en nordjysk gasudvinding vil næppe få samme dimension som anlægget i Nybro. Til gengæld må en løbende tilslutning og afkobling af gasrør finde sted fra de mange små brønde. Foto: Kastanie Film Nybro gasanlæg nord for Esbjerg, hvor den danske gasproduktion fra Nordsøen går i land. Produktion fra en enkelt skifergasboring En skifergasbrønd vil producere maksimalt i relativt kort tid, hvorefter produktionen falder drastisk og flader ud. Efter få år er der tale om minimal udvinding. Til gengæld er der nu kun få udgifter til vedligeholdelse, og brønden kan fortsætte i en lang årrække med minimal produktion. Skifergasproduktion fra én brønd. De væsker, der bruges ved henholdsvis boring og frakturering, forventes i vid udstrækning at kunne genanvendes i lukkede systemer. Væsken skal således kunne vandre fra én brønd til den næste. Mellemstationen vil i USA eller Polen være et karakteristisk åbent bassin, som man kan se i umiddelbar nærhed af boretårnene. Det vides ikke om man i Danmark vil tillade denne slags bassiner. Som et minimum må bassinerne være overdækket med net for at beskytte fuglelivet. Foto: EcoFlight Udendørs bassiner med brugt væske fra boringer. Wyoming, USA. Udvinding af skifergas 17

18 Den vandrette boring kan være meter lang. I boremudderet herfra opslemmes borespåner fra alunskiferlaget. Heri forekommer en vis mængde radioaktivitet og tungmetaller. Nogle af disse stoffer opløses/ opslemmes i boremudder og ved genbrug opkoncentreres de. Fraktureringsprocessen kræver en væskemængde, der svarer til 4-8 olympiske svømmebassiner. Væsken indeholder mange forskellige giftige og miljøskadelige stoffer. Når boringen tømmes for væske, vil den væske som kommer fra undergrunden have en temperatur på 120 grader. Ved overfladen aftager trykket og væsken må først nedkøles for at undgå store mængder giftig damp. Også den almindelige fordampning vil give betydelige sundhedsrisici. Hvis åbne bassiner som ses på billedet ikke tillades i Danmark, betyder det, at m³ borevæske og m³ fraktureringsvæske skal opbevares i lagertanke. Alternativt skal det køres bort i henholdsvis omkring 100 og femakslede tankvogne. Foto: Tamara Linse Billedet til venstre bruges ofte til at illustrere, hvor mange boretårne vi kan forvente i det danske landskab. Det er imidlertid misvisende, fordi udvindingen fra denne lokalitet og på dette tidspunkt udelukkende foregik ved lodrette fraktureringer. Teknikken med vandrette boringer var ikke udviklet, så man var nødt til at opføre boretårnene side om side. Foto: EcoFlight Mange boringer efter skifergas, i Wyoming, USA. Dette scenarie er mere tænkeligt. Her kan man dog stadig se fra det ene boretårn til det næste. Rentabel skifergasudvinding vil strække sig over hundredvis af kvadratkilometer. Med moderne teknik kan man tilmed bore under byer og søer. Danmark har en større befolkningstæthed end det fremgår af billedet. Derfor er vi mere sårbare overfor selv en mindre forurening fra skifergasproduktion. Foto: EcoFlight Bunken til højre for bassinet er antagelig rester af borespåner fra boreprocessen. Wyoming, USA. 18 Udvinding af skifergas

19 2. Vedvarende energi og energibesparelser versus skifergas Af Frede Hvelplund Professor i energiplanlægning. Tværfaglig energiforskningsgruppe ved Institut for Planlægning, Aalborg Universitet. Skifergas En brugbar løsning? Der foregår meget gætværk omkring de ressourcer, som endnu ikke er opgjort med nogen sikkerhed. De opgørelser af teknisk udvindelige ressourcer, der findes, er i vidt omfang baseret på, hvad man mener at kunne få op, men de er sjældent realistiske. Skifergasressourcerne er hverken miljømæssigt eller økonomisk gjort troværdigt op. På trods af erfaring fra USA findes ikke troværdige estimater af skifergassens udvindingsomkostninger, og dermed af de miljømæssigt forsvarlige og økonomisk rentable reserver. De første felter er de billigste, men de efterfølgende vil uden tvivl blive dyre? Den eksplosive vækst i skifergasudvindingen er standset i USA i 2011/2012. (2.1). Boreområde i Marcellus Shale. I denne meget store forekomst i Pennsylvania, USA findes over boringer. De teknisk udvindelige skifergasreserver i Danmark anslås if. EIA at være 652 mia. m³, eller mia. KWh. (2.2). Hvis man til sammenligning definerer de teknisk udvindelige vindkraftressourcer, kunne man hævde, at Danmark for at udnytte vindkraften fuldt ud, kunne bygge halvanden 5 MW vindmølle pr. km² så produktionen blev 7,5 MW pr. km². Hvis vindreserverne blev opgjort på samme måde som Vedvarende energi og energibesparelser versus skifergas 19

20 skifergas, kunne de siges at være ca mia. KWh om året. Eller over en 30-årig periode mia. KWh. Men sådan en opstilling er absurd. Den nylige energirapport fra Europa-Parlamentet konstaterer, at forholdet mellem teknisk og økonomisk rentable energireserver er ca. 4:1, dvs. at af de 652 mia. m³ skifergas vil kun 25 % være økonomisk rentable, altså 150 mia. m³ eller mia. KWh. (2.5). Der mangler troværdige estimater af, hvad det koster at udvinde de forskellige ressourcer. Vurderinger af deres værdi i milliardklassen er ikke realistiske. Og desuden koster de under alle omstændigheder for meget at hente op, når vi i forvejen har nok af fossilt brændstof. Der er nævnt gigantiske årlige indkomster til den danske stat. Men de er slet ikke underbygget, og kan vel kaldes projektmæssige madding-priser til politikere, der drømmer om et kommende norsk økonomisk råderum. Energikapløb på verdensplan Skifergas skubber i dag kul ud i USA, fordi den reducerer CO 2 -udledningen. Men til gengæld har EU skruet op for kuludvindingen og taber tilsvarende i CO 2 -regnskabet. EU kan vælge at sende problemet videre til f.eks. Indien, der i så fald ville bruge mindre vindkraft. Kulproduktionen kan kun drosles ned, hvis der gennemføres en høj CO 2 -afgift ikke ved at hente skifergas op af jorden. Der findes ingen undersøgelser af, hvor effektivt skifergassen kan udnyttes uden negativ miljøpåvirkning. Kulmine i Kina Resultatet kan blive, at der kommer en priskonkurrence mellem skifergas og kul. De allerede etablerede kulminer vil sandsynligvis konkurrere på deres kortsigtede marginalomkostninger og derfor ikke holde op med at producere. Hvordan denne prismæssige effekt vil slå igennem, afhænger helt af kulfelternes kortsigtede (10-20 års sigt) marginale produktionsomkostninger. I argumentationen om at skifergas vil erstatte kul, er denne helt afgørende virkningskæde ikke analyseret. Min vurdering vil være, at kulminerne fortsætter produktionen til meget lave priser. Og også fortsætter efter at skifergassen er brugt op. 20 Vedvarende energi og energibesparelser versus skifergas

21 Forskning i energiteknologi Tekniske løsninger for vind og biomasse såvel som energibesparelser er fremtidssikrede og ingeniørmæssigt interessante. Der forskes ikke meget i kul, men unge studerende er meget motiverede for og udfordrede af tekniske løsninger inden for vedvarende energi. Desuden er det et område, hvor Danmark har mulighed for at udvikle innovative løsninger. De beregninger, der forudser at skifergas kan erstatte kul og dermed mindske CO 2 -udledningen, er foretaget med begge ben i den blå luft. Dels forudsætter de, at der ingen lækager er, ingen methanudsivning og ingen vandforurening dels har kulproducenterne store mængder kul noteret på aktier, som ville blive værdiløse, hvis kul blev fortrængt af skifergas. Det er tvivlsomt, om aktionærerne vil finde sig i det. Det kræver arbejdskraft og håndværksmæssig knowhow at opbygge en energiforsyning, der består af 100 % vedvarende energi. Uddannelsesmæssigt og beskæftigelsesmæssigt er det en solid investering at satse på opbygningen af et samfund, der er uafhængigt af fossilt brændstof. Geologiske forskydninger i undergrunden har bragt alunskifer op til overfladen på Bornholm. I Vendsyssel ligger samme type skifer m under havets overflade. Politisk vilje Konkurrencen mellem EU og USA skærpes af skifergasudvindingen. Skifergas påvirker prissætningen af energi, da den overtager kullenes funktion og presser elprisen ned. Prisforskellen mellem el fra vindkraft og fra skifergas bliver øget, og det svækker incitamentet til at styrke udviklingen inden for grøn energi. Vedvarende energi bliver forholdsmæssigt for dyr. Der skal i Danmark investeres 2 mia. kr. om året for at regeringens 2020 og 2050 mål kan gennemføres. Ellers falder hele energiplanlægningen fra hinanden, og vi kan forudse en udvikling, der løber løbsk. Når man fra skifergas-fortalernes side giver indtryk af, at der er gas nok, og at man kan nedbringe CO 2 -udslippet i en periode, fordi gassen er renere end kul, undergraves den politiske vilje til at handle nu. Ideen om at bruge skifergassen som overgang og lade kullene blive i jorden, er ikke noget realistisk scenarie så længe prisen har indflydelse på energiproduktion. Forestillinger som Vi har jo energi nok, så vi behøver ikke at satse på vedvarende energi, kan betyde faldende politisk støtte til vedvarende energi. Det vil også gå imod EU s ønske om at mindske afhængighe- Vedvarende energi og energibesparelser versus skifergas 21

22 COP 15 topmøde i København i december Der er næppe nogen politikere, der i dag er uvidende om omfanget af de udfordringer, verden står overfor. Foto: Henrik Montgomery/Scanpix den af bl.a. Rusland som gasleverandør. Kvotesystemet er under stadigt større pres. Backloading (midlertidig fjernelse af en portion kvoter for at holde prisen oppe) blev stemt ned i EU-Parlamentet. Det viser, at kvotesystemet ikke duer. Det er et dårligt system, men trods alt p.t. bedre en intet. Den danske model Danske pionerer har været førende på verdensplan, men politikerne er vage i deres holdninger. De arbejder efter devisen: Vi tegner det vi gerne vil have på tavlen - og så bliver det til virkelighed. Figuren viser de anslåede gasforekomster i Nordsøen. Bemærk, at de kendte reserver vil være udtømte om godt 20 år og at Danmark fra 2022 skal importere gas fra udlandet. (Energistyrelsen) Der er i Folketinget ca. 90 % opbakning til, at vi skal nå 100 % vedvarende energiforsyning i Udfordringerne består i at få borgerne til at bakke op om de rigtige metoder, så vi kan styre udnyttelsen af vedvarende energi. Vi har i dag langt bedre alternativer til de fossile brændsler, end f.eks. dengang Danmark sagde nej til atom- 22 Vedvarende energi og energibesparelser versus skifergas

23 kraft. Mange teknikker står klar, og alternativet kan lade sig gøre. Man kan kun håbe, at mange mennesker vil presse på for at få energipolitikken ført ud i virkeligheden. Vi har teknologierne. I mange år fremskrev økonomer energiforbruget som en uundgåelig følgevirkning af vækstkravet. Men i dag har forståelse for klimatruslen ført til en anden dagsorden. Energiforbruget CEESA (Coherent Energy and Environmental System Analysis), som er en tværfaglig gruppe af ingeniører og forskere fra SDU, KU og DTU har udarbejdet rapporten. Heri beskrives en energiplanlægning med 100 % vedvarende energi i kombination med energibesparelser. (se (2.3) En af udfordringerne er at håndtere udsvingene i forsyningen med vindenergi pga. for lidt eller for meget blæst. Et andet problem er, at det skal kunne betale sig at isolere huse. Hvis det gøres attraktivt, kan der hentes store besparelser i efterisolering. I f.eks. København og Aalborg er mellem 1/3 og 2/3 af betalingen for fjernvarmen uafhængig af forbrug. Bl.a. derfor kan det ikke betale sig at isolere. Sådanne urimeligheder bør fjernes hurtigst muligt. Vedvarende energi og energibesparelser versus skifergas 23

24 Desuden skal transportsektoren satse mere på el-biler. Vi har altså løsningen, men mangler en diskussion af de mulige politiske indgreb, der kan hjælpe os videre. Satsning på eksport af skifergas strider mod regeringens grønne energipolitik, og vi bør lade skifergassen blive i jorden! CEESA-gruppen forudser markant større investeringer i energisystemet på kort sigt. Til gengæld opnås en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 20 mia. kr. i 2020 stigende frem mod 2050, dog afhængig af prisudviklingen på olie, kul og naturgas. Heri er ikke medregnet gevinster pga. flere job eller teknologieksport. Den danske model? CEESA-projektgruppen forventer, at den anbefalede omstilling af det danske energisystem vil give ca ekstra arbejdspladser med etablering af vedvarende energikilder frem mod år 2020 og yderligere op mod ekstra arbejdspladser frem mod år Det er meget sandsynligt at hovedparten af disse arbejdspladser vil forekomme i de områder af Danmark, som af og til kaldes Udkantsdanmark. Disse gevinster kommer oven i den samfundsøkonomiske gevinst nævnt ovenfor. Hvis den foreslåede omstilling af energisystemet igangsættes i rette tid, vil det kunne få meget stor betydning for den fremtidige eksport af energiteknologi. CEESAgruppen forventer, at med den rette politik kan eksporten i denne sektor øges fra de aktuelle mia. kr. om året til omkring 200 mia. kr. i Det vil give mulighed for at beskæftigelsen vokser med mere end de ca produktionsarbejdspladser, der er gået tabt under den seneste økonomiske krise. (2.6) 24 Vedvarende energi og energibesparelser versus skifergas

25 Man har brug for nogle politikere, der også tænker ud over næste kvartal, næste bundlinjetal og næste finanslov. Og der er der altså brug for, at nogle borgere siger højt og klart og tydeligt, at dét forventer man sig af sine politikere. Connie Hedegaard Folkemøde på Bornholm, Foto: Kastanie Film Verdens energiressourcer Vi skal undgå hele tiden at tænke vækst i forskellige regioner og geografiske områder, der måtte finde nye fossile ressourcer. Selv hvis vi uden omstilling standser brugen af kul her og nu og af fossile ressourcer kun bruger gas og olie fremover, kan vi stadig ikke nå at få CO 2 -udledningen langt nok ned til at holde temperaturstigningen i ave. De allerede fundne mængder af fossile brændsler er nok til at ødelægge jordens klima. Det er derfor et unødvendigt spild af samfundsressourcer at lede efter flere fossile brændsler. Det mest skræmmende perspektiv, som der blandt verdens klimaforskere er bred tilslutning til, er frygten for, at den globale temperatur vil øges med over 2 grader. Det kaldes the tipping point et niveau hvor konsekvenserne bliver uigenkaldelige og selvforstærkende. Allerede med den i forvejen øgede mængde af CO 2 i atmosfæren er temperaturen på vej op, og en fortsat udledning af klimagasser af den nuværende størrelsesorden vil være katastrofal. Hvis kloden skal holdes under en temperaturstigning på 2 grader, må der frem til 2050 kun bruges 20 % af de kendte forekomster. Selv hvis kul, som er den største kilde til udledning af CO 2 -forurening, blev erstattet med gas, ville det ikke hindre en dramatisk udvikling mod ulykkelige og uoverskuelige forandringer. Vedvarende energi og energibesparelser versus skifergas 25

26 Global opvarmning som følge af udledning af CO 2 Tre-fire grader To grader Allerede Hvis allerede fundne fossile brændsler hentes op, vil budgettet for udledning af drivhusgas frem til 2050 ikke holde. (Unburnable Carbon - Are the world s financial markets carrying a carbon bubble? BP) Hvor meget fossilt brændstof der kan brændes af efter år 2050, hvis vi ønsker at holde temperaturstigningen under 2 grader, er ikke helt klart. Den ekstra CO 2 som findes i atmosfæren skal nedbrydes. Det er en meget langsom proces, som strækker sig over flere hundrede år. Men selvom der her kan være forskellige teorier, hersker der fra forskerverdenen ikke længere tvivl om, at en omfattende og global omstilling er en nødvendighed. Handlemuligheder Her er nogle konkrete og praktiske forslag til, hvad politikerne skal gøre for hurtigst muligt at omstille til vedvarende energi. 1. De skal sikre integrering af vindkraftoverskuddet, så det ikke skal eksporteres til stadigt faldende priser, ofte 5-10 øre pr. KWh. Det skal i stedet anvendes i kraftvarmeværkerne, hvor vindkraften kan lagres i form af varmt vand i 5-6 dage. Denne løsning forhindres i øjeblikket af el-afgiften, så man i stedet for ovennævnte eksport til 5-10 øre /kwh kunne spare olie, gas og biomasse for øre pr. KWh. Denne løsning vil også skærme os mod at kraftvarmeværkerne bruger billige kul. 2. Elafgiften er en fejlfunktion. Den skal nedsættes for de kraftvarmeværker, der aftager vindkraftoverskuddet, mod at de køber andele i vindmøller i forhold til deres varmeforbrug. Der lukkes faktisk mange decentrale kraftvarmeværker, fordi de politiske greb endnu ikke er på plads til at holde dem i live. 3. Da varmeregningen fra kraftvarmeværkerne har et fast grundbeløb uanset forbrug på %, er der intet incitament til at isolere sin bolig. Det foreslås derfor at varmeprisen bliver 100 % forbrugsafhængig. 4. Kraftvarmeværkerne skal kautionere for lån til energirenovering og efterisolering 30-årige 3 %-lån. 5. Det foreslås at fjernvarmeværkerne sparer op i en energisparepulje, der giver % tilskud til energirenovering. 6. Der skal ydes billig konsulentbistand til kunderne. Og kautionering for lån og renoveringstilskud fra energisparepuljen gives til de energirenoveringer, der er anbefalet af energikonsulenterne. 26 Vedvarende energi og energibesparelser versus skifergas

27 Rent teknisk kan omstillingen lade sig gøre. Der er nogle udfordringer, men der findes tekniske løsninger. I de store byer vil denne omstilling uden problemer kunne gennemføres. Der skal bl.a. være mulighed for at give dispensation fra forslag 3 til nogle mindre kraftvarmeværker, som så må leve med forbrugsuafhængige afgifter i en overgangsperiode. De næste års udvikling er vigtig. Momentum i energipolitikken er faldende pga. politikernes valne holdning. En mere systematisk energiplanlægning er ønskelig. Der skal udvikles en ordentlig energipolitik. I øjeblikket har vi kun mål, men ingen politik. Den vigtigste opgave for en ny minister bliver at finkæmme området og se, om man kan gennemføre tiltag til en lavere omkostning. Lars Christian Lilleholt Interview Nyhedsbladet Dansk Energi 18. juni 2015 Vedvarende energi og energibesparelser versus skifergas 27

28 3. Skifergasboringernes lokale påvirkning Af Carsten Cederholm, cand.techn.soc. I Danmark lægges industrivirksomheder i byernes industriområder. Kun i tilfælde hvor virksomheden er særligt arealkrævende, eller hvis den har relation til landbrug, får den lov at ligge i landzonen. Det skyldes, at man i Danmark ønsker at opleve det åbne landskab og derfor ikke ønsker byspredning på landet. Kommunerne vil derfor typisk samle industrivirksomheder, der kan forurene, i afgrænsede områder, gerne langt fra truede grundvandsressourcer. I tilfælde af forurening vil det være lettere at rydde op, og færre mennesker vil blive påvirket. Figuren illustrerer en enkelt gasbrønd. Den lodrette boring bliver ca meter, mens den vandrette bliver ca meter. Hvis udvinding skal være rentabel, anslår projektleder Henrik Nicolaisen, TOTAL, at der skal produceres gas fra 6-20 brønde samtidig. Med en forventet levetid for en brønd på 3 år må der årligt tages 2-7 nye boringer i brug for kontinuerligt at erstatte de gamle. Grafik: Troels Marstrand/DN Konventionel olie og gas findes i lommer og store mængder kan hentes op med enkelte boringer. Den methanholdige skifer ligger derimod som en pandekage under et stort område. Når skifergas skal udvindes, kræver det derfor mange boringer spredt i landzonen. De kan hver især karakteriseres som transporttung kemisk industri. Miljøklasser Skov- og Naturstyrelsen har udgivet Håndbog om miljø og planlægning, som inddeler virksomheder i miljøklasser fra 1 til 7. Klasse 1 er kontorarbejdsplader, der kan placeres sammen med boliger og 7 er tunge industrivirksomheder, som f.eks. har at gøre med farlige kemikalier, farligt affald, støjer eller har meget tung lastbiltransport. På et skifergas-boreområde skal der håndteres farlige kemikalier, og der vil være en del farligt affald i form af fraktureringsvæske. Det vil også være nødvendigt med støjafskærmning og der forventes en del tung lastbiltrafik. Et borested vil typisk fungere i en årrække og kan derfor ikke med rimelighed kaldes midlertidigt. Derfor må 28 Skifergasboringernes lokale påvirkning

29 det anses for sandsynligt, at der for hvert boreområde bliver tale om industri i miljøklasse 7 med særlige beliggenhedskrav uden mulighed for at nedklassere virksomheden. Håndbog om miljø og planlægning indeholder et vejledende afstandskrav på mindst 500 meter fra en virksomhed i miljøklasse 7 til det nærmeste boligområde. Da det ikke er muligt at begrænse de væsentlige kilder til miljøpåvirkninger fra virksomheden, f.eks. det store transportbehov og de farlige kemikalier, vil det være rimeligt at fastholde et afstandskrav på 500 meter fra borepladsen til de nærmeste naboer. Hjørring Kommune Borepladser over Hjørring Kommune. Figuren er tænkt som en anskueliggørelse af skifergasproduktion over en licens-periode på 30 år. Der er ikke tale om samtidige boringer, men kortet illustrerer hvordan en udvinding kommer til at brede sig over et stort areal. Hjørring Kommune som eksempel Hvis man forestiller sig, at man fandt udvindbar gas under hele Hjørring Kommune og samtidig tillod gasselskabet at bore over det hele efter amerikansk mønster, vil det som det ser ud nu dreje sig om i alt ca. 360 boresteder, hver med 6-12 gasbrønde. Gasselskabet vil dog næppe få lov til at bore i beskyttede naturområder eller midt inde i byen. Samtidigt anses det for sandsynligt, at teknologiudviklingen vil gøre det muligt at nå endnu længere med den vandrette boreteknik. Herved kan der fra hver brønd, indvindes gas under et større område, hvilket betyder færre boringer. Hvis TOTAL mener, at der er basis for en kommerciel udnyttelse af skiferen i undergrunden under hele Hjørring Kommune, kan man forestille sig boringer i stil med den i Dybvad, opstillet over en 30-årig periode som i ovenstående figur. Her er kun medtaget ca 200 ud af det maksimale antal på 350 mulige boresteder. De mindre veje i kommunen er ikke dimensioneret til store lastvognstræk. Skifergaskommunerne får store udfordringer med at sikre infrastrukturen og trafiksikkerheden. Boringerne vil blive etableret løbende og nedlagt efterhånden som de løber tør. Det forventes, at mellem boringer fordelt på 2-4 borepladser er aktive af gangen. Det vil derfor være nødvendigt at befæste området med støjafskærmning i form af jordvolde. Skifergasboringernes lokale påvirkning 29

30 Nordsjælland Som bekendt blev licensen til efterforskning i Nordsjælland leveret tilbage, da TOTAL ikke mente, at en udvinding ville blive rentabel. I perioden op til beslutningen blev energispørgsmål sat på dagsordenen i mange byråd i Nordsjælland. Vandforsyning Boretårn ved Frederikssundbroen over Roskilde Fjord. (Fotomanipulation) Grundvand den mest værdifulde ressource i Danmark. Grundvandet i Hjørring Kommune er meget sårbart, og der er behov for at gøre en særlig indsats for at beskytte det. På Bagterp Vandværk, som er det største vandværk i kommunen, har man problemer med pesticider i grundvandet. Derfor renses det gennem filtre med aktivt kul, men driften opretholdes indtil videre kun på dispensation. Ifølge sektionsleder for Hjørring Vandværk, Jan Østergaard, har kommunen brugt adskillige millioner kroner på at finde andre grundvandsressourcer, men uden held. Der er en formodning om, at der kan være et reservoire ca. 30 km fra Hjørring men det ligger i nabokommunen og tæt på boringen i Dybvad. Risikoen for forurening, mængden af transport og forbruget af vand hænger tæt sammen med antallet af boringer. Det er derfor vigtigt, hvor stort et fodaftryk indvindingen af skifergas vil sætte, dvs. antallet af boringer og størrelsen af boreområdet, og hvor meget man fra myndighedernes side vil tillade, at industrien breder sig. Da der anvendes mange giftige kemikalier i forbindelse ved fraktureringen, indebærer hver eneste boring en forureningsrisiko, på samme måde som anden kemisk industri. Det er ikke en risiko, man kan planlægge sig ud af, da det næppe kan undgås, at der sker menneskelige fejl. Den største risiko for forurening af grundvandet er ikke kun at kemiske stoffer stiger op nedefra, men der kan også ske brud på ledningerne, spild i området omkring boringen eller uheld i forbindelse med transport af kemikalier. Rent vand en selvfølge? 30 Skifergasboringernes lokale påvirkning

31 Forbrug af vand og kemikalier Når der bores efter skifergas anvendes boremudder, som er vand tilsat sand og andre kemikalier, som har forskellige funktioner. Ved efterforskningsboringen i Dybvad er der i den første VVM ansøgt om brug af tons vand og mellem tons kemikalier. (3.5) Da man ikke fra starten ved, hvilke jordbundsforhold, man borer ned i, er der opstillet forskellige scenarier med anvendelse af forskellige mængder og arter af kemikalier. En stor del af kemikalierne er mærkede med advarsler og som farlige. Det gælder for % af dem. Når de bliver blandet med vand, fortyndes mudderet så meget, at det ikke længere skal klassificeres. Trusselsbillede fortolket af Greenpeace Men inden da skal der transporteres tons mærkede kemikalier til borestedet og de skal opbevares der, indtil de skal bruges. I projekter hvor der findes en risiko for miljøet, opererer tilsynsmyndighederne med et worst case scenarie altså værst tænkelige uheld. Det har man i VVM-redegørelsen for prøveboringen ikke fundet nødvendig. Der er heller ikke udarbejdet en risikoanalyser for transport af boremudder til og fra borepladsen. Når boringen kommer ned til alunskifferlagene, udtages boreprøver for at se om de indeholder methan. Hvis det er tilfældet, fortsætter processen med de første test- fraktureringer. Her undersøges om gassen kan frigøres fra skiferlagene og i givet tilfælde, hvordan det gribes an. Hertil skal udarbejdes en ny VVM. Ifølge projekleder Henrik Nicolaisen fra TOTAL, skal der efterfølgende bores mindst 3 uafhængige afgrænsningsboringer. De skal alle viser rimelige forekomster af methan, før man går videre. Ved frakturering anvendes boremudder, der er betydeligt højere klassificeret med hensyn til farlighed end ved efterforskning. Når det har været i berøring med skiferlagene 3-4 km nede i jorden, vil det optage de tungmetaller og den radioaktivitet, der altid findes i sedimenter af biologisk oprindelse. Det er et åbent spørgsmål, hvor stor radioaktivitet der er til stede men det er givet at den findes. Skifergasboringernes lokale påvirkning 31

32 Det materiale der kommer op fra de 2 km vandrette boringer, indeholder således både højt klassificerede kemikalier som tungmetaller og radioaktive stoffer. Før produktion skal en ny, detaljeret VVM udarbejdes. Anslået forbrug af vand og kemikalier ved efterforskning og frakturering. (3.1) *Fareklasse 4 er farligt affald. **Ved Totals efterforskningsboring anvendes mindst 5 % kemikalier, svarende til 123 tons. Vandrensning De lokale rensningsanlæg er ikke dimensioneret til at håndtere de enorme mængder kemikaliefyldt væske, som kommer fra boringer og især fra fraktureringsprocessen. Desuden er de uegnede til spildprodukter fra kemisk industri. Det betyder, at borespåner, borevæske og fraktureringsvæske skal transporteres til andre behandlingsanlæg, som findes på markedet til den type affald. NORD det tidligere Kommunekemi, som ligger i Nyborg. 32 Skifergasboringernes lokale påvirkning

Når vi arbejder med at finde varige løsninger, der hverken belaster miljøet ved udvinding eller ved brug - ikke mindst CO 2

Når vi arbejder med at finde varige løsninger, der hverken belaster miljøet ved udvinding eller ved brug - ikke mindst CO 2 2 Forord Vi skal passe på den jord, vi bor på. Også i Nordsjælland. Og vi skal finde energikilder, som ikke belaster vores miljø endnu mere. Derfor har vi en klima-strategi i Hillerød Kommune, hvor alle

Læs mere

Når vi arbejder med at finde varige løsninger, der hverken belaster miljøet ved udvinding eller ved brug - ikke mindst CO 2

Når vi arbejder med at finde varige løsninger, der hverken belaster miljøet ved udvinding eller ved brug - ikke mindst CO 2 2 Forord Vi skal passe på den jord, vi bor på. Også i Nordsjælland. Og vi skal finde energikilder, som ikke belaster vores miljø endnu mere. Derfor har vi en klima-strategi i Hillerød Kommune, hvor alle

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

Skifergas en gevinst for klimaet?

Skifergas en gevinst for klimaet? 1. februar 2013 RAPPORT I denne rapport analyserer Danmarks grønne tænketank CONCITO, hvorvidt udvinding af skifergas i Danmark og resten af Europa vil være en gevinst for klimaet. Konklusionen er, at

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2012. Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul!

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2012. Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul! Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2012 Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul! G a s t i l t r a n s p o r t De senere år har der været meget fokus på elbilers

Læs mere

NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: SAP og Enhedslisten. Kontanthjælpsreformen. Erfaringer fra Norge

NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: SAP og Enhedslisten. Kontanthjælpsreformen. Erfaringer fra Norge SI NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: Kontanthjælpsreformen SAP og Enhedslisten Erfaringer fra Norge FRA REDAKTIONEN Skifergas, kontanthjælpsreform og norsk venstrefløj Beboere i hovedstadsområdet

Læs mere

Solcelleteknologi - Lyset viser vejen

Solcelleteknologi - Lyset viser vejen Solcelleteknologi - Lyset viser vejen En bæredygtig omlægning af det danske energisystem Roskilde Universitet Vejleder: Bo Poulsen Hum- Tek 2011 2. Semester Projekt Af: Aske Klixbüll, Joachim Juncher,

Læs mere

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2011. LNG kan sikre renere skibsfart

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2011. LNG kan sikre renere skibsfart Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2011 LNG kan sikre renere skibsfart energi I FORANDRING Vi finder ny energi DONG Energy s vision er at levere ren og stabil energi. Grundlaget for at virkeliggøre

Læs mere

Europas adgang til råstoffer vejen væk fra importafhængighed. rå stof fer

Europas adgang til råstoffer vejen væk fra importafhængighed. rå stof fer TemakapiTel I Europas adgang til råstoffer vejen væk fra importafhængighed rå stof fer europas globale råstofafhængighed Grønland har store reserver af sjældne jordarter, der potentielt kan dække 10 pct.

Læs mere

Lækatten Mød Danmarks lille ADHD-ramte rovdyr

Lækatten Mød Danmarks lille ADHD-ramte rovdyr DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING Det er godt for din hjerne s. 3 DN klager og klager... Og klagerne er vigtigere end nogensinde før s. 5 Verdens natur har brug for hjælp DN til topmøde i Sydkorea s. 7 egeringen

Læs mere

Grøn energi. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Sammenfatning af Klimakommissionens overvejelser, resultater og anbefalinger

Grøn energi. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Sammenfatning af Klimakommissionens overvejelser, resultater og anbefalinger KLIMAKOMMISSIONEN DANISH COMMISSION ON CLIMATE CHANGE POLICY Grøn energi vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Sammenfatning af Klimakommissionens overvejelser, resultater og anbefalinger

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014. Øget fokus på gas til transport

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014. Øget fokus på gas til transport Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014 Øget fokus på gas til transport G a s t i l t r a n s p o r t Nordjyllands Trafik har indsat seks nye biogasbusser på rute 73 mellem Aalborg og Frederikshavn.

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014 Den nye DGF-formand: Mere fokus på gassens rolle i samfundet Gas Innovations Inspiring Clean Energy International Gas Union Research Conference 17.-19.

Læs mere

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet Små teknologier maj 2002 udgivet af teknologirådet 1 Rapport om teknologiske løsninger til små samfund teknologirådet, maj 2002 f h b Indhold Forord 3 Indledning 5 Opsamling 7 15 konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2007. Ny energiminister på besøg i brintsamfundet

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2007. Ny energiminister på besøg i brintsamfundet Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2007 Ny energiminister på besøg i brintsamfundet KONDENSERENDE BAXI GASKEDEL WGB-K15 C Med indbygget 60 ltr. varmtvandsbeholder Den Kondenserende WGB Gaskedel

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

Udvinding af skifergas og skiferolie - indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed

Udvinding af skifergas og skiferolie - indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING A: ØKONOMISK OG VIDENSKABELIG POLITIK Udvinding af skifergas og skiferolie - indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed UNDERSØGELSE Resumé I

Læs mere

Introduktionsmaterialet er udarbejdet af videnskabsjournalist Hanna Sigga Madslund

Introduktionsmaterialet er udarbejdet af videnskabsjournalist Hanna Sigga Madslund Introduktionsmaterialet er udarbejdet af videnskabsjournalist Hanna Sigga Madslund Forord Når samfundet gør en indsats koster det som regel penge. Men kan denne indsats betale sig i kroner og øre? Dét

Læs mere

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003 Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Projektmedarbejder: Jacob Skjødt Nielsen Projektsekretær:

Læs mere

Blogstafet. Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter

Blogstafet. Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter Blogstafet Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter Design og layout: MarianneNordentoft.dk Fotos: Kristoffer Amlani Ulbak Martin Moneaux Marianne Nordentoft

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

REDEGØRELSE OM ENERGIINTENSIV INDUSTRI I GRØNLAND

REDEGØRELSE OM ENERGIINTENSIV INDUSTRI I GRØNLAND REDEGØRELSE OM ENERGIINTENSIV INDUSTRI I GRØNLAND Forord I den politisk-økonomiske beretning 2007 introduceres Landstinget kort for de muligheder, som nu åbner sig i forhold til at udnytte vort lands store

Læs mere

Klima & Energi. Strategi 2029

Klima & Energi. Strategi 2029 Klima & Energi Strategi 2029 2013 Bæredygtighed En udvikling er bæredygtig, hvis den opfylder de nuværende behov uden at overbelaste nutiden og forbruge fremtiden. Vi forbruger fremtiden, hvis vi bringer

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008 I Skive laver de selv gassen til kraftvarmeanlægget Gastech-Energi. Alt til proff er Digital manometer ecom-uno 0-200hpa (mbar) min, max og hold funktion

Læs mere

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning Projektdeltagere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (projektleder) Merkurvej 7 6000 Kolding Kontakt: Søren Berg Lorenzen sbl@geotermi.dk

Læs mere

hvordan kan vi gøre energipolitikken billigere? Af analysechef otto brøns-petersen

hvordan kan vi gøre energipolitikken billigere? Af analysechef otto brøns-petersen hvordan kan vi gøre energipolitikken billigere? Af analysechef otto brøns-petersen EN MERE OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGIPOLITIK Klima- og energipolitikken indebærer væsentlige omkostninger for husholdninger,

Læs mere