Referat af amtsrepræsentationsmøde. Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar, Odense. Ribe amt Bent Holgersen. Sønderjyllands amt Peter Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af amtsrepræsentationsmøde. Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar, Odense. Ribe amt Bent Holgersen. Sønderjyllands amt Peter Andersen"

Transkript

1 I denne sag Bent Holgersen, Hvedevænget Vejen Tlf Mail Referat af amtsrepræsentationsmøde Til stede Fraværende efter afbud: Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar, Odense Nordjyllands amt Louis Rovs Hansen Viborg amt Bjarne Jensen Ringkøbing amt Peer Bak Vejle amt Lars R. Petersen Århus amt Jens Ole Willumsen Fyns amt Jørgen Ærenlund Olsen Ribe amt Bent Holgersen Sønderjyllands amt Peter Andersen Vestsjællands amt Ricard Matzen Bornholms amt Kai Munch Storstrøms amt Donald E. Thestrup Frederiksborg amt Søren Pedersen Københavns amt Henrik N.Knudtzon København/Frederiksberg Bjørn Stephensen KDA bestyrelse Finn Larsen Roskilde amt Dan Vendelbo KDA bestyrelsesmedlem Finn Larsen bød velkommen og gav ordet til Bent Holgersen, der, som han sagde, havde udarbejdet dagsorden, og som derfor naturligt måtte lede mødet. Bent Holgersen takkede og sagde, at grunden til, at han havde optrådt som formand for amtsrepræsentanterne var, at Henrik Knudtzon midlertidigt har overtaget ledelsen af KDA-service. 1. Referat fra sidste års møde: Der var ingen bemærkninger til referatet. 2. Nyt fra amterne Amtsrepræsentanterne afgav beretning i den rækkefølge, man sad om bordet: Lars R. Petersen, Vejle amt, nævnte at noget, der optog folk på egnen, er hvordan Vandel flyveplads vil udvikle sig. Tidspunktet, hvor militæret vil rykke ud, er forsinket. Dansk Vindteknik har købt pladsen for ca. 40 mio. kr., men er åbenbart kommet i tvivl om, hvad man kan bruge arealet til, når man ikke må opføre vindmøller i stor stil. Der går rygter om, at man er på vej med at sælge pladsen til Herning Hallerne. Bjørn Stephensen, København/Frederiksberg, nævnte, at han havde opfordret klubber i hans område til at søge bistand, hvis man havde problemer af miljømæssig art. Han havde imidlertid ikke modtaget nogen henvendelser. Spørgsmålet om, hvad man skulle anvende Fsn. Værløse til, når flyvevåbnet forlader området, har mere eller mindre mistet aktualitet, efter at det Side 1 af 5

2 Side 2 af 5 viser sig, at flyvevåbnet ikke fuldt forlader pladsen. Visse områder vil måske blive solgt fra. Hvis pladsen nedgraderes til kun at være base for redningshelikopteren og et par VIP fly, bør der være mulighed for at åbne for GA-trafik i noget omfang. Hvis pladsen på et tidspunkt rømmes helt, bør man være på vagt, at der ikke opstår en ny Aunø-sag. Richard Matzen, Vestsjælland amt, fortalte at pladsen i Holbæk ønsker en ny miljøgodkendelse, der udvider fra 1800 til 4200 operationer pr. år. Der arbejdes på sagen. Efterhånden som flyvepladserne bliver nedlagt eller begrænsede i operationsmuligheder, bliver tilstrømningerne til de øvrige pladser på Sjælland forøget. Man kan glæde sig over, at gebyrerne for miljøtilsyn er blevet væsentligt nedsat. Donald E. Thestrup, Storstrøms amt var pludselig blevet forhindret i at møde, men han havde orienteret Richard Matzen om forholdene. Nakskov flyveplads må betragtes som nedlagt på grund af, at der var opført nogle store vindmøller i pladsens umiddelbare nærhed. Der er dog en mulighed for at pladsen kan genopstå som en privat plads med meget begrænsede operationsmuligheder. Koster-Vig på Møn får nok udvidet operationsantallet til 3600 pr. år Skov- og Naturstyrelsen ønsker at nedrive og sælge et par gamle hangarer på Aunø. Selvom hangarerne har historisk værdi (bl.a. telthangaren [der vist aldrig har været beklædt med teltdug, men med plader]), er det tvivlsomt om nogen har midler til at overtage og genopføre dem. Louis Rovs Hansen, Nordjyllands amt havde overtaget jobbet som amtsrepræsentant i løbet af året. Han havde, da han havde overtaget jobbet, henvendt sig til alle klubber i amtet for at gøre opmærksom på sin eksistens. Der var dog ingen, der havde haft brug for hjælp måske fordi man ifølge sin nordjyske natur lever i det stille og undgår at genere hinanden. Han var dog bekendt med, at UL har haft nogle problemer, fordi der var blevet fløjet lavt i et sommerhusområde. Peter Andersen, Sønderjyllands amt fortalte, at man ikke har haft problemer med pladserne. Han fortalte, at miljøministeren deltog i Friluftsrådets amtsrepræsentantskabsmøde. Han havde søgt at påvirke miljøministeren for så vidt angår nogle af problemerne (her er Peter Andersens redegørelse kopieret i referatet): Miljørestriktioner svækker piloters træningstilstand, hvilket kan gå ud over flyvesikkerheden. Særlige flyveaktiviteter" omfatter; landingsrunder, faldskærms-, ultralet-, kunst- & rundflyvning. som får et støjtillæg på henholdsvis 0/5/10 db for dag/aften/nat, samt yderligere tillæg for weekend. Landingsrunder er en nødvendighed for piloters basale træningsstand i håndtering af fly i start- og landingssituationer. Både for gamle piloter og for de nye piloter i gang med deres uddannelse. De sjællandske flyvepladser er hård ramt, fx havde Roskilde Lufthavn forbrugt så stor en del af sin støjkvote år 2000, at de allerede fra september måned måtte indføre forbud mod start- og landingsøvelser. Mindre flyvepladser bliver helt afskåret fra "særlige flyveaktiviteter", fordi miljøgodkendelsen er udarbejdet efter "Skabelonmetoden" for flyvepladser med maksimal 1000 eller 3000 operationer pr år, fordi det til Side 2 af 5

3 Side 3 af 5 denne ikke kræves en meget dyr støjberegning. Det indgår i forudsætningerne for brug af skabelonmetoden, at "særlige flyveaktiviteter" slet ikke må foregå og de må ikke engang foregå i dagtimerne på dagligdage selvom der ikke er støjtillæg der, hvilket er en overfortolkning af reglerne. Vi finder det er urimeligt at "særlige flyveaktiviteter" vægtes hårdere idet støjgenerne fra et fly må være det samme uanset hvad formålet med flyvningen er. Samtidigt med at små flyvepladser er helt afskåret fra "særlige flyveaktiviteter", når de er godkendt efter skabelonmetoden. At få nogle "særlige flyveaktiviteter" ud på de mindre flyvepladser kunne ellers godt aflaste de større flyvepladser noget. De samlede antal aktiviteter på en flyveplads skal selvfølgeligt være inde for de rammer en miljøgodkendelse giver. Ministerens svar var at det ikke var noget særligt problem, og foreslår også at særlige flyveaktiviteter fordeles ud på mindre flyvepladser. Hallo minister, det var jo faktisk det som var problemet Kai Munch, Bornholms amt nævnte, at Rønne lufthavn skal have fornyet miljøgodkendelsen blandt andet, fordi Cimber Air har overtaget flyvningen efter Mærsk Air med helt andre flytyper. Faldskærmsspringerne har og vil have problemer, men derudover skulle miljøgodkendelsen ikke give problemer. Aktiviteten har været stærkt faldende. Flyvepladsen i Rø er nedlagt. Bjarne Jensen, Viborg amt sagde, at man, når man arbejder med miljøspørgsmål vedrørende en plads, først bør stille sig spørgsmålet, om der er en politisk vilje til at støtte eller bevare pladsen. Hvis en politisk vilje ikke er til stede, der ikke grund til at ofre alt for mange kræfter på den øvrige proces. Han havde i øvrigt særlige problemer at berette om. Peer Bak, Ringkøbing amt fortalte, at Herning flyveplads havde kommunalpolitikernes opmærksomhed på grund af kommunernes stramme økonomi, men den synes sikret i de nærmeste par år. Der skal gennemføres en ny VVM undersøgelse i anledning af at en flyveskole agter at etablere sig på pladsen. Karup får overført de militære helikoptere fra Vandel. Det medfører, at aktiviteterne i kontrolzonen ændres, således at flyveskolen reserverer sig nogle områder i den sydlige del. Dette vil være stærkt generende for svæveflyverne men der er håb om, at man efter forhandling finder en løsning. Jens Ove Willumsen, Århus amt var ikke til stede, men Finn Larsen kunne fortælle, at man nu nok endelig havde opgivet storlufthavnen vest for Århus. Aktiviteten i Tirstrup var faldende, hvorimod aktiviteten på Randers, der har fået en ny miljøgodkendelse, var stærkt stigende. UL har fået godkendt en plads nord for Hadsten med meget begrænsede rettigheder. Henrik Knudtzon, Københavns amt sagde, at han strengt taget ikke kunne være repræsentant for amtet, når han sad i Friluftsrådets bestyrelse. Han kunne i øvrigt sige, at der ikke havde været problemer i amtet, men han tilsluttede sig de bemærkninger, der var sagt om Værløse. Side 3 af 5

4 Side 4 af 5 Søren Pedersen, Frederiksborg amt fortalte, at han havde overtaget jobbet som amtsrepræsentant i løbet af året, og han havde ligesom Rovs Hansen henvendt sig til klubberne i sit område. Han har haft lejlighed til at hjælpe mange af de mindre pladser med at løse opståede miljøproblemer. Han regner med, at Allerød lukker, når den nye lokalplan for området er færdig. Grønholt er næsten lukket. Gørløse Svæveflyvecenter og Skævinge kommune er ikke afvisende over for tanken om at gøre denne plads til en fremtidig Nordsjællands flyveplads. HUR er det organ, der står bag udarbejde en fælles regionalplan for hovedstadsområdet. Han havde fundet det væsentligt at blande sig i det arbejde, der foregår i rådet, og han havde i den anledning henvendt sig til klubberne i sit område, uden at det havde give et nævneværdig resultat. Han havde dog ufortrødent arbejdet og han havde søgt samarbejde med andre af de organisationer, der repræsenteret de såkaldt eksponerende aktiviteter, det vil sige organisationer, hvis aktiviteter kan forårsage støjbelastning. Samarbejdet havde medført, at området fra at være få linier i den gamle plan, nu har fået flere sider i den nye og omtalen må i det hele betragtes som positiv. Generelt diskuterede man Miljøstyrelsens Vejledning fra 1994, som jo på flere områder var stærkt utilfredsstillende. Selvom det oprindelig var stillet i udsigt, at den skulle revideres efter 5 år, var der endnu intet sket. Man diskuterede, om det ikke kunne være idé at sende Miljøstyrelsen et forslag med de ændringer, man kunne ønske sig. Ricard Matzen har gjort et betydeligt arbejde og opnået en meget stor ekspertice og man ville gerne, hvis man kunne udnytte hans erfaringer i en sådan henvendelse til Miljøstyrelsen. Ricard Matsen replicerede, at det ikke så meget er det allerede udførte arbejde, der tæller, men der forestår en ikke ubetydelig indsats, hvis erfaringer og notater skal skrives sammen til en rapport, der kan forstås af andre. Finn Larsen lovede at bringe forslaget videre til KDA s hovedbestyrelse. 3. Hvad gør vi med miljødatabasen? (skal den skrottes). Bent Holgersen fortalte, at han havde henvendt sig til alle de klubber, der ikke havde besvaret spørgeskemaerne i de første omgange, sådan som han havde lover på sidste års amtsrepræsentantskabsmøde, Resultatet havde ikke været imponerende. Man har nu en mængde data, men ikke nok til at man kan sige, at databasen er repræsentativ, og det vil derfor være svært at bruge den til sit egentlige formål. Man var enige om, at det ikke har noget formål på ny at henvende sig til de, der ikke har besvaret. Selvom der stod i den sidste henvendelse, at vi hellere ser en ufuldstændig besvarelse end slet ingen, er der alligevel mange der har følt sig overvældet over materialets omfang og derfor lagt det til side til senere besvarelse og glemt det. Side 4 af 5

5 Side 5 af 5 Der var enighed om, at der ikke er grund til at supplere databasen, men på den anden side er der ikke grund at slette den, før oplysningerne er så forældede, at de ikke specifikt kan anvendes. 4. Nyt fra KDA (Nordisk miljøsamarbejde) På et ANA møde i 2001 blev der besluttet at nedsætte en nordisk miljøgruppe, der fik et finsk formandskab. På forespørgsel herfra om hvem. der repræsenterer Danmark, havde KDA anmeldt Bent Holgersen. Der har i øvrigt ikke været særlig aktivitet i gruppen for der i august blev inviteret til et møde i Finland den 26. oktober. Bent Holgersen har bedt om at blive fritaget for at deltage i mødet, som han slet ikke føler sig klædt på til. Dette var blevet accepteret (at man mener, at han i stedet skal deltage i KDA s formandsmøde i Vejle samme dag, er en anden sag) Der var blandt amtsrepræsentanterne en almindelig opfattelse, at man i sit miljøarbejde ikke bør sprede sig mere end højst nødvendig, og da man kan vente en hel del på europæisk plan, vil det være vigtigere at koncentrere sig her. 5. Nyt fra Friliuftsrådet. Henrik Knudtzon, der er medlem af Friluftsrådets bestyrelse, orienterede om forskellige aktuelle forhold. Han fortalte, at alle, der var på valg på Friluftsrådets generalforsamling den 30.april, blev genvalg, hvilket også medførte, at de beholdt deres udvalgsposter. Den ny regerings beslutning om at nedlægge en lang række nævn og udvalg havde medført, at Friluftsrådet havde mistet en række udvalgsposter og det havde ført til en beslutning om at se på Friluftsrådets organisation. Man har trimmet organisationen og kan nu klare sig med færre medarbejdere. I flere tilfælde har man erstattet faste udvalg af projektgrupper. På et område har man dog styrket organisationen. Man har styrket amtsorganisationen betydelig ved at nedsætte et fast amtsrepræsentationsudvalg. Man kan forvente, at folketingets arbejde med ændringer i planloven kan medføre, at amterne nedlægges og hvad så? Så vil det nok ende med, at vi skal til at arbejde på kommunalt niveau ganske vist kommuner, der er meget større end vi kender dem i dag. Knudtzon gjorde opmærksom på Friluftsrådets 60 års fødselsdag den 27. nov Der har været en række aktiviteter i årets løb, men det kulminerer omkring selve fødselsdagen. Han nævnte endelig, at næste generalforsamling i Friluftsrådet er den 30. april 2003, og at han er på valg. 6. Opdatering af amtsrepræsentanternes adresser m.v. En liste med navne og adresse cirkulerede til rettelser og de rettede data er angiver indledningsvis i nærværende referat. 7. Eventuelt Man gennemgik og konkluderede en række af de forhold der var diskuteret. Konklusionerne er indarbejdet ovenanførte. 8. Næste møde Tirsdag den 7. oktober 2003 samme sted. For referat Bent Holgersen Side 5 af 5

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense.

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Ricard Martzen - Formand Bent Holgersen Peter Andersen Jørn Vinther - Referent

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2000 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsen PRÆSIDIUM Præsident Greve Flemming af Rosenborg Fhv. luftfartsdirektør V.K.H. Eggers Direktør Frede Ahlgreen Eriksen Fhv.

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år) Side nr.: 1 (9) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB

KONGELIG DANSK AEROKLUB KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2008 Side 1 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Generalmajor B.V. Larsen

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Fokusgruppeanalyse af de kommunale forvaltningers syn på folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Fokusgruppeanalyse af de kommunale forvaltningers syn på folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Fokusgruppeanalyse af de kommunale forvaltningers syn på folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Juni 2009 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013 Fængselsforbundet 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1: Mødets åbning, godkendelse af dagsorden og forretningsorden samt valg af dirigent... 6 Ad punkt

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat fra Dansk Faldskærms Unions Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2009 i Bogense

Referat fra Dansk Faldskærms Unions Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2009 i Bogense Brøndby, 1. juni 2009 Referat fra Dansk Faldskærms Unions Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2009 i Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger fra formand. 3. Fremlæggelse og

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens Ny formand for Campingrådet Som det kan læses andetsteds i Campingrådet Informere stopper Jørn Rindum den 1. januar 2003 som formand for Campingrådet. Campingrådet vil hermed gerne takke Jørn Rindum for

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Dato: Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Mødetype: Repræsentantskabsmøde Deltagere: 28

Læs mere

82. møde. Onsdag den 30. april 2014 (D) 1

82. møde. Onsdag den 30. april 2014 (D) 1 Onsdag den 30. april 2014 (D) 1 82. møde Onsdag den 30. april 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid). (Se nedenfor). 2) 1. behandling af lovforslag nr.

Læs mere

Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003

Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003 Vejlauget Munkekær Fra: Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00 Sted: Solrød Gymnasium Mødereferat Nyt møde indkaldt: Kl.: Sted: Ikke planlagt Dagsorden 1. Velkomst 2. Formål med mødet 3. Baggrund

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 48. møde Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 20: Forespørgsel til miljøministeren om affolkning af landdistrikterne.

Læs mere

Perspektiver for KDA s fremtid

Perspektiver for KDA s fremtid Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Udarbejdet af Perspektivgruppen, nedsat af KDA s bestyrelse primo 2005 Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 1 af 19 Indhold 1

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013

ÅRSBERETNING 2012. 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013 ÅRSBERETNING 2012 og indkaldelse til 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2012 Elev den 15. marts 2013 2 Til medlemsklubberne 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650).

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650). Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1 88. møde Onsdag den 4. maj 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

BRANDVÆSEN. Samarbejde. Mindst 50 kommuner samarbejder allerede eller forhandler samarbejde om redningsberedskabet

BRANDVÆSEN. Samarbejde. Mindst 50 kommuner samarbejder allerede eller forhandler samarbejde om redningsberedskabet NR. 6 August 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Samarbejde Mindst 50 kommuner samarbejder allerede eller forhandler samarbejde om redningsberedskabet Side 10-19 BRANDVÆSEN

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

47. møde. Onsdag den 2. april 2008 (D) 1

47. møde. Onsdag den 2. april 2008 (D) 1 Onsdag den 2. april 2008 (D) 1 47. møde Onsdag den 2. april 2008 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). I spørgetimen møder undervisningsministeren og transportministeren.

Læs mere