AS1. Resultatoplysninger kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AS1. Resultatoplysninger. 1.000 kr."

Transkript

1 AS1 Resultatoplysninger Beløb 1. Renteindtægter Renteudgifter... 2 A. Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter... 6 B. Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af aktiviteter under afvikling C. Resultat før skat Skat D. Årets resultat November 2007

2 AS2 fortsættes Balanceoplysninger Beløb AKTIVER 1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Gæld 1. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til dagsværdi Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Aktuelle skatteforpligtelser Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt November 2007

3 AS2 fortsat Balanceoplysninger (fortsat) Beløb Hensatte forpligtelser 11. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Tilbagebetalingspligtige reserver i ældre serier Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud 16. Efterstillede kapitalindskud Egenkapital 17. Aktiekapital/andelskapital/garantikapital Overkurs ved emission Akkumulerede værdiændringer Opskrivningshenlæggelser Akkumuleret valutakursregulering af udenlandske enheder Akkumuleret værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme Akkumuleret værdiregulering, der følger af omvurdering af hold til udløb aktiver til dagsværdi Øvrige værdireguleringer Andre reserver Lovpligtige reserver Vedtægtsmæssige reserver Reserver i serier Øvrige reserver Overført overskud eller underskud Egenkapital i alt Passiver i alt November 2007

4 AS3 fortsættes Oplysninger om bevægelser i egenkapital Beløb 1 Aktie-/andels-/garantikapital primo... 1 a. Ny indbetalt aktie-/andels-/garantikapital... 2 b. Udvidelse ved fondsaktier... 3 c. Udvidelse ved fusion... 4 d. Udgået ved nedskrivning af aktiekapital/andelskapital/tilbagebetaling af garantikapital... 5 Aktie- /andels-/garantikapital ultimo Overkurs ved emission primo... 7 a. Ændring i regnskabspraksis og væsentlige fejl... 8 b. Tilgang ved emission... 9 c. Tilgang ved fusion d. Overført til overskudsfordeling e. Anden afgang Overkurs ved emission ultimo Akkumulerede værdiændringer primo a. Ændring i regnskabspraksis og væsentlige fejl b. Tilgang ved omvurdering c. Tilgang ved fusion d. Anden tilgang e. Overført til resultatopgørelsen ved realisation f. Tilbageføring af tidligere års opskrivninger g. Anden afgang Indtægter og omkostninger (b+c+d e f g) Akkumulerede værdiændringer ultimo Andre reserver primo a. Ændring i regnskabspraksis og væsentlige fejl b. Henlagt af det til disposition værende beløb c. Tilgang ved fusion d. Tilgang ved salg af egne kapitalandele e. Anden tilgang f. Afgang ved køb af egne kapitalandele g. Anden afgang Andre reserver ultimo November 2007

5 AS3 fortsat Oplysninger om bevægelser i egenkapital (fortsat) 5. Overført overskud eller underskud primo a. Ændring i regnskabspraksis og væsentlige fejl b. Årets overskud eller underskud c. Tilgang ved fusion d. Tilgang ved salg af egne kapitalandele e. Anden tilgang f. Afgang ved køb af egne kapitalandele g. Udbetalt udbytte h. Anden afgang Overført overskud eller underskud ultimo Egenkapital i alt Heraf foreslået udbytte Heraf foreslået anvendt til andre formål Beholdning af egen aktie-, garant- eller andelskapital 1) Beløb 1) Beholdning af instrumenter der kvalificerer til indregning i den egentlige kernekapital, jf. anden del, afsnit I, kapitel 2, afdeling 1 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (CRR). Oktober 2014

6 AS4 fortsættes Noter til resultatoplysninger 1. Renteindtægter: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker... 4 Udlån og andre tilgodehavender... 5 Bidrag... 6 Obligationer... 7 Afledte finansielle instrumenter i alt... 8 Heraf Valutakontrakter... 9 Rentekontrakter Aktiekontrakter Råvarekontrakter Andre kontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Udbetalte reservefondsandele Efterstillede kapitalindskud Garantikapital Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Beløb Indberetning af Bidrag under specifikationen af Renteindtægter finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af Udbetalte reservefondsandele under specifikationen af Renteudgifter finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af specifikation af Gebyrer og provisionsindtægter finder kun anvendelse for pengeinstitutter. Indberetning af Realkreditudlån under specifikationen af Kursreguleringer finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. November 2011

7 AS4 fortsat Noter til resultatoplysninger (fortsat) Beløb 4. Gebyrer og provisionsindtægter fordelt: Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Realkreditudlån Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier mv Investeringsejendomme Valuta Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger Øvrige aktiver Udstedte obligationer Øvrige forpligtelser I alt kursreguleringer November 2007

8 AS4 fortsat Noter til resultatoplysninger (fortsat) Beløb 8. Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion Bestyrelse Styrelsesråd/repræsentantskab/lokalråd I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder mv Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder I alt resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Skat Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat Skat på nedskrivningskonto I alt skat Direktion, bestyrelse og repræsentantskab Størrelsen af lån, pant, kaution eller garantier samt tilhørende sikkerhedsstillelser stiftet for nedennævnte ledelsesmedlemmer Lån mv. Revisionshonorar Direktion Bestyrelse Repræsentantskab... 3 Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder, der udfører den lovpligtige revision Heraf andre ydelser end revision Sikkerhedsstillelser November 2007

9 AS5 fortsættes Noter til balanceoplysninger Beløb Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker... 1 Tilgodehavender hos kreditinstitutter... 2 I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker... 3 Andre tilgodehavender Udlån Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber... 4 Forudbetalinger for kunder mv Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder... 6 Øvrige tilgodehavender... 7 Andre tilgodehavender i alt... 8 Realkreditudlån nominel værdi... 9 Regulering for renterisiko mv Regulering for kreditrisiko Realkreditudlån dagsværdi i alt Restancer og udlæg Øvrige udlån Udlån i alt Restancer og udlæg Restance før nedskrivning Udlæg før nedskrivning Nedskrivninger på restancer og udlæg Restancer og udlæg i alt Indberetning af specifikationen Andre tilgodehavender finder kun anvendelse for fondsmæglervirksomheder. Indberetning af specifikationen Udlån finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af specifikationen af Restancer og udlæg finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af Egne realkreditobligationer under specifikationen af Obligationer til dagsværdi finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af Egne realkreditobligationer modregnet i udstedte obligationer under specifikationen af Obligationer til dagsværdi finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Januar 2010

10 AS5 Fortsat Noter til balanceoplysninger (fortsat) Beløb Obligationer a. Obligationer til dagsværdi b. Obligationer til amortiseret kostpris c. Forskellen mellem obligationer målt til amortiseret kostpris under b og dagsværdien på opgørelsestidspunktet for samme aktiver d. Obligationer i alt til dagsværdi i alt (a+b+c) Ad. d. Obligationer til dagsværdi Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Statsobligationer Øvrige obligationer Obligationer i alt Egne realkreditobligationer modregnet i udstedte obligationer Obligationer i alt Aktier mv. Aktier/investeringsforeningsbeviser noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S Aktier/investeringsforeningsbeviser noteret på andre børser Unoterede aktier optaget til dagsværdi Unoterede aktier mv. optaget til kostpris Øvrige aktier Aktier mv. i alt Januar 2010

11 AS6 Noter til balanceoplysninger Beløb Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder Tilknyttede virksomheder A. Samlet anskaffelsespris primo Valutakursregulering Tilgang Afgang B. Samlet anskaffelsespris ultimo C. Op- og nedskrivninger primo a) Valutakursregulering b) Resultat c) Udbytte d) Forskelsværdi ved anskaffelse e) Andre kapitalbevægelser f) Årets op- og nedskrivninger g) Tilbageførte op- og nedskrivninger D. Op- og nedskrivninger ultimo E. Kapitalandele i modervirksomheder F. Bogført beholdning ultimo (B+D+E) heraf kreditinstitutter G. Bogført værdi primo heraf kreditinstitutter Associerede virksomheder Efterstillede tilgodehavender Associerede virksomheder mv. Tilknyttede virksomheder Efterstillede tilgodehavender Andre virksomheder November 2007

12 AS7 Noter til balanceoplysninger Beløb Immaterielle aktiver Goodwill Øvrige immaterielle Aktiver A. Samlet anskaffelsespris primo Valutakursregulering Tilgang Afgang B. Samlet anskaffelsespris ultimo C. Af- og nedskrivninger primo Valutakursregulering Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Tilbageførte afskrivninger Tilbageførte nedskrivninger D. Af- og nedskrivninger ultimo E. Bogført beholdning ultimo Bogført værdi primo Grunde og bygninger Investeringsejendomme Domicilejendomme 1. Dagsværdien primo Valutakursregulering Tilgang, herunder forbedringer Afgang i årets løb Afskrivning Stigninger i omvurderet værdi Nedskrivninger ved omvurdering Årets regulering til dagsværdi Andre ændringer Dagsværdien ultimo Andre aktiver Heraf udgør positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv Oktober 2014

13 AS8 Noter til balanceoplysninger Beløb Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Gæld til centralbanker... 1 Gæld til kreditinstitutter... 2 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt... 3 Anden gæld Fondsmæglerselskabers marginindskud samt anden gæld til fondsmæglerselskaber... 4 Kunders marginindskud, deposita samt forskud på købsordrer... 5 Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder... 6 Anden gæld i alt... 7 Udstedte obligationer Realkreditobligationer og andre værdipapirer udstedt mod pant i fast ejendom Realkreditobligationer Realkreditobligationer henholdsvis andre værdipapirer nominel værdi Regulering til dagsværdi... 9 Egne realkreditobligationer henholdsvis andre værdipapirer overført fra obligationer Realkreditobligationer henholdsvis andre værdipapirer i alt Heraf præemitteret Andre værdipapirer Udtrukket til førstkommende kreditortermin Indlån og anden gæld På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer Indlån og anden gæld i alt Værdiændring af forpligtelser (egen kreditrisiko) Akkumuleret værdiændring af forpligtelser til dagsværdi som følge af ændring i egen kreditrisiko Indberetning af specifikationen Anden gæld finder kun anvendelse for fondsmæglervirksomheder. Indberetning af specifikationen Udstedte obligationer finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af Akkumuleret værdiændring af forpligtelser til dagsværdi som følge af ændring i egen kreditrisiko skal indberettes af alle (penge- og realkreditinstitutter samt fondsmæglerselskaber) og er en specifikation til brug for solvensopgørelsen. Værdireguleringen sker jf. regnskabsbekendtgørelsens 55 på udlån og tilgodehavender samt finansielle forpligtelser, der besiddes med handel for øje og efter første indregning løbende reguleres til dagsværdi. Værdireguleringen i året føres som kursregulering over resultatopgørelsen. Det er den akkumulerede værdiregulering som følge af ændring i egen kreditrisiko, der skal specificeres på AS8. November 2007

14 AS9 Noteoplysninger Beløb Eventualforpligtelser 1.1 Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige eventualforpligtelser... 4 I alt... 5 Andre forpligtende aftaler 2.1 Uigenkaldelige kredittilsagn Uægte salgs- og tilbagekøbsforretninger Øvrige... 8 I alt... 9 Beholdning af egne aktier, der indgår i virksomhedens beholdning Antal egne aktier Pålydende værdi af egne aktier Den procentdel, som beholdning af egne aktier udgør af aktiekapitalen pct. Modtagne tabsgarantier fra andre kreditinstitutter 13 Felt 13 skal kun indberettes af realkreditinstitutter. November 2012

15 AS10 Noter til balanceoplysninger Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger samt ægte købs- og tilbagesalgsforretninger Beløb Af nedenstående aktivposter udgør ægte købs- og tilbagesalgsforretninger følgende: 3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt... 1 Heraf Tilgodehavender hos kreditinstitutter... 2 Tilgodehavender hos centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris... 5 Af nedenstående passivposter udgør ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger følgende: 1. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt... 6 Heraf Gæld til kreditinstitutter... 7 Gæld til centralbanker Indlån og anden gæld... 9 Aktiver solgt som led i ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger: 6. Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Grunde og bygninger Øvrige materielle aktiver November 2012

16 AS11 Noter til balanceoplysninger Beløb Beløb Mellemværender med tilknyttede og associerede virksomheder mv. Aktivpost. Tilknyttede virksomheder 3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktivposter i alt Associerede virksomheder Passivpost. 1. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Passivposter i alt November 2007

17 AS12 Noteoplysninger Nøgletal 1. Solvensprocent... 1 pct. 2. Kernekapitalprocent... 2 pct. 3. Egenkapitalforrentning før skat... 3 pct. 4. Egenkapitalforrentning efter skat... 4 pct. 5. Indtjening pr. omkostningskrone... 5 kr. 6. Renterisiko... 6 pct. 7. Valutaposition... 7 pct. 8. Valutarisiko... 8 pct. 9. Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån... 9 pct. 10. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet pct. 11. Summen af store eksponeringer pct. 12. Andel af tilgodehavender med nedsat rente pct. 13. Akkumuleret nedskrivningsprocent pct. 14. Årets nedskrivningsprocent pct. 15. Årets udlånsvækst pct. 16. Udlån i forhold til egenkapital Kapitalgrundlag i forhold til minimumskapitalkrav pct. Pengeinstitutter skal indberette nøgletal Fondsmæglervirksomheder og investeringsforvaltningsselskaber skal alene indberette følgende nøgletal: 1, 3, 4, 5 og 17. Realkreditinstitutter skal alene indberette følgende nøgletal: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 15 og 16. Oktober 20014

18 AS13 Noteoplysninger Supplerende nøgletal for børsnoterede aktieselskaber 18. Årets resultat pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.)... 1 kr. 19. Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.)... 2 kr. 20. Udbytte pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.)... 3 kr. 21. Børskurs/resultat pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) Børskurs/indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.)... 5 Supplerende nøgletal: Skemaet indeholder supplerende nøgletal, som skal oplyses af børsnoterede virksomheder. I de supplerende nøgletal for børsnoterede virksomheder udgøres nævneren i alle tilfælde af den enkelte aktie f.eks. årets resultat pr. aktie. Det skal i den forbindelse bemærkes, at egne aktier ikke indgår i opgørelsen af antal aktier. Oktober 2008

19 AS14 Supplerende oplysninger vedrørende nøgletal 1. Den samlede risikoeksponering Kernekapital Kapitalgrundlag Egenkapital Gennemsnitlig egenkapital Udlån, primo året, eksklusive repoer Udlån, garantier og nedskrivninger Indlån Omkostninger Likviditetskravet, jf. 152 i FiL Minimumskapitalkrav Valutakursindikator Supplerende oplysninger for børsnoterede aktieselskaber 13. Aktiekapital Gennemsnitlig antal aktier (stykstørrelse 100 kr.) stk. 15. Børskurs, ultimo året (stykstørrelse 100 kr.) kr. Indberetning af nøgletal 2, 6 og 7 finder kun anvendelse for pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Indberetning af nøgletal 8 og 10 finder kun anvendelse for pengeinstitutter. Bemærk, at nøgletal 8 også indeholder indlån i puljeordninger. Indberetning af nøgletal 11 finder kun anvendelse for fondsmæglervirksomheder og investeringsforvaltningsselskaber. Indberetning af nøgletal 12 finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. I nøgletallene 13 og 14 skal egne aktier indgå. Oktober 2014

20 AS15 Supplerende oplysninger Struktur og beskæftigelse Antal Antal kreditinstitutafdelinger (ekskl. hovedsædet) 1) Indland Udland Antal kreditinstitutafdelinger primo regnskabsåret Nyetablerede i regnskabsåret Nedlagte i regnskabsåret Antal kreditinstitutafdelinger ultimo regnskabsåret Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret 1. Ansatte beskæftigede med kreditinstitutvirksomhed Øvrige... 6 I alt ) Antal kreditinstitutafdelinger finder ikke anvendelse for gr. 4 pengeinstitutter. Januar 2011

21 AS16 Indberettes af realkreditinstitutter, fondsmæglervirksomheder og pengeinstitutter i gruppe 1-3 og 6 Noter til balanceoplysninger Beløb 9. Andre passiver 9.1 Forskellige kreditorer Ikke hævet udbytte/rente af garantikapital fra tidligere år Tantieme til repræsentantskab, bestyrelse og direktion Tantieme til andre ansatte i instituttet Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv Leasingforpligtelser Skyldige renter og provision Øvrige passiver... 8 I alt (beløbet skal stemme med passivpost 9)... 9 Oktober 2011

22 Indberettes kun af pengeinstitutter og realkreditinstitutter AS18 fortsættes Supplerende oplysninger vedrørende nedskrivninger/hensættelser Beløb Beløb Individuelle nedskrivninger/hensættelser Udlån Garantidebitorer A. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer Bevægelser i året 1. Valutakursregulering Nedskrivninger/hensættelser i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret Andre bevægelser Værdiregulering af overtagne aktiver Endelig tabt (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet/hensat 7 34 B. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer (A ) C. Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget individuelle nedskrivninger/hensættelser (opgjort før nedskrivninger/hensættelser) Gruppevise nedskrivninger/hensættelser A. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer Bevægelser i året 1. Valutakursregulering Nedskrivninger/hensættelser i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser, hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret Andre bevægelser B. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer (A ) C. Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget gruppevise nedskrivninger/hensættelser (opgjort før nedskrivninger/hensættelser) Januar 2011

23 AS18 fortsat Supplerende oplysninger vedrørende nedskrivninger/hensættelser Beløb Beløb Nedskrivninger/hensættelser på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko Udlån Garantidebitorer A. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo Bevægelser i året 1. Valutakursregulering Nedskrivninger/hensættelser i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret Andre bevægelser Værdiregulering af overtagne aktiver Endelig tabt (afskrevet) B. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo (A ) C. Summen af tilgodehavende hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko, hvorpå der er foretaget nedskrivninger/hensættelser Endeligt tabt (afskrevet) A. Endelig tabt (afskrevet) ikke tidligere individuelt nedskrevet/hensat B. Indgået på tidligere afskrevne fordringer Januar 2011

24 Indberettes kun af pengeinstitutter og realkreditinstitutter AS19 Note til balanceoplysninger Beløb Udlån og andre tilgodehavender fordelt efter kategorier (aktivpost 4+5) 1 Realkreditlån Udlånskontrakter med adgang til variabel udnyttelse Tilgodehavender fra finansielle leasingkontrakter Pantebreve Andre udlån og tilgodehavender I alt Udlån og andre tilgodehavender (aktivpost 4+5) 1) Offentlige myndigheder Erhverv 1 Udlån helt usikret (blanko) Udlån sikret ved pant eller anden sikkerhedsstillelse - fuldt sikret delvis sikret I alt ) Specifikation af udlån og andre tilgodehavender i henholdsvis usikret og sikret udlån indberettes alene af pengeinstitutter. Privat Januar 2011

25

26 Indberettes kun af pengeinstitutter AS21 Supplerende oplysninger vedrørende puljeordninger Pensionspuljer 1000 kr. Øvrige puljer 1. Indlån, primo Årets indbetalinger fra puljedeltagere Gebyrer og provisionsudgifter Årets udbetalinger til puljedeltagere Renteindtægter/terminspræmie af: 5.1 Kontantindestående Indeksobligationer Øvrige obligationer Afledte finansielle instrumenter I alt renteindtægter Udbytte af: 6.1 Udbytte af aktier mv Investeringsforeningsandele I alt udbytte Kursregulering af: 7.1 Indeksobligationer Øvrige obligationer mv Aktier mv Investeringsforeningsandele Valuta Afledte finansielle instrumenter Kapitalinteresser I alt kursreguleringer Indlån, ultimo Heraf placeret i: 8.1 Ikke placeret Indeksobligationer Øvrige obligationer Egne aktier Øvrige aktier Investeringsforeningsandele Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Andet Januar 2011

27 Indberettes kun af pengeinstitutter AS22 Supplerende oplysninger vedrørende nedskrivninger/hensættelser Udlån, garantidebitorer og nedskrivninger/hensættelser fordelt på sektorer og brancher Individuelt vurderede udlån og garantidebitorer Udlån + garantidebitorer + nedskrivninger/hensættelser ultimo året Udlån + garantidebitorer, hvorpå der er foretaget nedskrivninger/hensættelser 1) 1. Offentlige myndigheder 2) Erhverv 2.1 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring 3) Fast ejendom Øvrig erhverv I alt erhverv Private 4) I alt individuelt vurderet Individuelt vurderede udlån, der ikke kan passes ind i en gruppe 5) Gruppevis vurderede udlån 6) 1. Offentlige myndigheder Erhverv Private I alt gruppevist vurderet ) Opgjort før nedskrivninger/hensættelser. 2) Offentlige myndigheder er staten, danske regioner, danske kommuner eller tilsvarende myndigheder i andre lande. Endvidere virksomheder, der er 100 pct. ejet af ovennævnte myndigheder, eller som kontrolleres af disse myndigheder som følge af en koncession eller lignende. 3) Tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter skal ikke medtages her, da specifikationen alene vedrører udlån og garantier. 4) Udlån mv. til private omfatter de udlån mv., der ikke er udlån til offentlige myndigheder eller til erhverv. 5) Disse udlån indgår også i specifikation af individuelt vurderede udlån, jf. sektionen ovenfor. Udlån som efter individuel vurdering ikke er blevet nedskrevet skal overføres til gruppevis vurdering, hvor udlånet efterfølgende kan blive genstand for en gruppevis nedskrivning. De udlån, der imidlertid ikke meningsfuldt kan indpasses i en gruppe, skal ikke overføres til gruppevis vurdering. Derfor denne specifikation. 6) Gruppevis vurdering skal også omfatte udlån, der har været genstand for individuel vurdering, men hvor vurderingen ikke har resulteret i en nedskrivning. Bortset fra udlån, der ikke meningsfuldt kan indpasses i en gruppe. Januar 2011

28 Indberettes kun af pengeinstitutter AS23 Supplerende oplysninger vedrørende nedskrivninger/hensættelser Udlån, garantidebitorer og nedskrivninger/hensættelser fordelt på sektorer og brancher Individuelt vurderede udlån og garantidebitorer Nedskrivninger/hensættelser ultimo året Endelig tabt (afskrevet) i året 1. Offentlige myndigheder 1) Erhverv 2.1 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring 2) Fast ejendom Øvrig erhverv I alt erhverv Private 3) I alt individuelt vurderet Individuelt vurderede udlån, der ikke kan passes ind i en gruppe 4) Gruppevis vurderede udlån 5) 1. Offentlige myndigheder Erhverv Private I alt gruppevist vurderet ) Offentlige myndigheder er staten, danske regioner, danske kommuner eller tilsvarende myndigheder i andre lande. Endvidere virksomheder, der er 100 pct. ejet af ovennævnte myndigheder, eller som kontrolleres af disse myndigheder som følge af en koncession eller lignende. 2) Tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter skal ikke medtages her, da specifikationen alene vedrører udlån og garantier. 3) Udlån mv. til private omfatter de udlån mv., der ikke er udlån til offentlige myndigheder eller til erhverv. 4) Disse udlån indgår også i specifikation af individuelt vurderede udlån, jf. sektionen ovenfor. Udlån som efter individuel vurdering ikke er blevet nedskrevet skal overføres til gruppevis vurdering, hvor udlånet efterfølgende kan blive genstand for en gruppevis nedskrivning. De udlån, der imidlertid ikke meningsfuldt kan indpasses i en gruppe, skal ikke overføres til gruppevis vurdering. Derfor denne specifikation. 5) Gruppevis vurdering skal også omfatte udlån, der har været genstand for individuel vurdering, men hvor vurderingen ikke har resulteret i en nedskrivning. Bortset fra udlån, der ikke meningsfuldt kan indpasses i en gruppe. Januar 2011

29 Indberettes kun af pengeinstitutter AS24 Årets udgiftsførte nedskrivninger/hensættelser fordelt på sektorer og brancher Nye udgiftsførte nedskrivninger/ hensættelser Tilbageførsler af nedskrivninger/ hensættelser Årets udgiftsførte nedskrivninger /hensættelser 1. Offentlige myndigheder 1) Erhverv 2.1 Landbrug, jagt og skovbrug og fiskeri Industri og råstofindvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Gennemførelse af byggeprojekter Opførelse af bygninger Bygge og anlæg i øvrigt... Bygge og anlæg i alt Handel Transport, hoteller og restauranter Transport, post- og kurertjenester Hoteller og restauranter... Transport, hoteller og restauranter i alt Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Køb og salg af egen fast ejendom Udlejning mv. af fast ejendom Ejendomsmæglere og ejendomsadministration... Fast ejendom i alt... Øvrige erhverv... I alt erhverv Private 3) I alt 4) ) Ved offentlige myndigheder forstås staten, danske regioner, danske kommuner eller tilsvarende myndigheder i andre lande. Endvidere forstås virksomheder, der er 100 pct. ejet af ovennævnte myndigheder, eller som kontrolleres af disse myndigheder som følge af en koncession eller lignende. 2) Bemærk at kolonnerne Nye udgiftsførte nedskrivninger/hensættelser og Tilbageførsler af nedskrivninger/hensættelser ikke kan afstemmes med kolonnen Årets udgiftsførte nedskrivninger/hensættelser. Forskellen består i Endeligt tabt (afskrevet) ikke tidligere nedskrevet samt Indgået på tidligere afskrevne fordringer. 3) Udlån mv. til private omfatter de udlån mv., der ikke er udlån til offentlige myndigheder eller til erhverv. 4) Felt 22 kan afstemmes med: AS1803+AS1830+AS1812+AS1839. Felt 44 kan afstemmes med AS1804+AS1831+AS1813+AS1840 November 2012

30 Indberettes kun af pengeinstitutter AS25 Supplerende oplysninger vedrørende nedskrivninger/hensættelser Udlån, garantidebitorer, nedskrivninger/hensættelser ultimo året fordelt efter størrelse af udlån mv. I kolonne 1 og 2 indgår alle individuelt vurderede udlån mv. Også dem, der ikke er nedskrevet på. Udlån + garantidebitorer + nedskrivninger/hensættelser ultimo året Udlån + garantidebitorer + ned- skrivninger/- hensættelser Nedskrivninger/- hensættelser Endelig tabt (afskrevet) i året Individuelt vurderede udlån og garantidebitorer Størrelse af udlån mv. Antal konti Til og med kr Fra kr. til og med kr Fra kr. til og med kr Fra kr. til og med kr Fra kr. til og med kr Fra kr. til og med kr Fra kr. til og med kr Fra kr. til og med kr Fra kr. til og med kr Fra kr. til og med kr Fra kr. til og med kr Fra kr. til og med kr Fra kr. til og med kr Over 1 mia. kr I alt Anm. Udlån mv. fordelt på flere virksomheder og/eller konti men vedrørende samme debitor (risiko) betragtes som ét mellemværende. Ved fordelingen af tabene på udlånsintervaller benyttes som grundlag eksponeringens saldo umiddelbart før afskrivningen. Ved delafskrivninger placeres den enkelte delafskrivning ligeledes efter eksponeringens saldo før delafskrivningen. umiddelbart Oktober 2014

31 Indberettes kun af pengeinstitutter Skal indberettes elektronisk AS26 Supplerende oplysninger vedrørende nedskrivninger/hensættelser De 10 største nedskrivninger/hensættelser De 10 største nedskrivninger/hensættelser (akkumuleret) ultimo året Debitor 1) Udlån + garantidebitorer + nedskrivninger- /hensættelser Nedskrevet/hensat i alt Navn Endelig tabt (afskrevet) i året De 10 største nedskrivninger/hensættelser i løbet af året (resultat ført i året) Debitor Udlån + garantidebitorer + nedskrivninger/- hensættelser Nedskrevet/hensat i løbet af året Navn ) Udlån mv. fordelt på flere virksomheder og/eller konti men vedrørende samme debitor (risiko) betragtes som ét mellemværende. Oktober 2014

32 FT.nr. AS27 Indberettes kun af pengeinstitutter Supplerende oplysninger vedrørende likviditet. Lov om finansiel virksomhed 152 Anfordringsgæld og gæld med kortere opsigelsesvarsel end 1 måned % heraf... 2 Reducerede gælds- og garantiforpligtelser *) % heraf... 4 Til opfyldelse heraf haves 1. Kassebeholdning Anfordringstilgodehavender i Danmarks Nationalbank Fuldt ud sikre og likvide anfordringstilgodehavender i kreditinstitutter og 7 forsikringsselskaber (inkl. dag-til-dag indskud) Ubelånte indlånsbeviser udstedt af Danmarks Nationalbank Sikre letsælgelige (børsnoterede) ubelånte værdipapirer... 9 Pkt. 1-5 i alt Andre sikre, letsælgelige og ubelånte værdipapirer og kreditmidler, herunder rediskontable veksler Pkt. 1-6 i alt Opgørelse af reducerede gælds og garantiforpligtelser Balancesum Garantier mv Egenkapital Efterstillede kapitalindskud, der kan medregnes ved opgørelsen af kapitalgrundlaget 16 Reducerede gælds- og garantiforpligtelser i alt Af de under punkt 5 opgjorte værdipapirer udgør statsobligationer Af de under punkt 5 opgjorte værdipapirer udgør realkreditobligationer med restløbetid 19 under 1 år... Af de under punkt 5 opgjorte værdipapirer udgør realkreditobligationer med restløbetid 20 på 1 år eller mere... Af de under punkt 6 opgjorte værdipapirer og kreditmidler udgør tilsagn af ramme med 21 udlån som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank... Af de under punkt 6 opgjorte værdipapirer og kreditmidler udgør tilsagn af ramme med 22 sektoraktier som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank... Af de under punkt 6 opgjorte værdipapirer og kreditmidler udgør øvrige kredittilsagn. 23 Udnyttelse af ramme med udlån som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank.. 24 Udnyttelse af ramme med sektoraktier som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank Indeværende måneds 152 likviditetsoverdækning Det til felt 21 anvendte indregningshaircut i pct Pct. November 2012

33 Indberettes kun af pengeinstitutter AS28 Supplerende oplysninger vedrørende danske virksomheders udenlandske enheder Nr. Lan de kode Uden landske filialers renteind -tægter 1.000kr. Uden landske filialers indlån kr. Uden landske filialers udlån Uden landske filialers udlån til erhverv kr. Udenlands ke filialers Akkumulere de nedskriv ninger /hensættels er Udenlandske filialers udgiftsførte nedskrivninger /hensættelser Uden landske filialers resultat før skat kr. Uden landske filialers balance kr. Antal filialer i udlan det Antal Antal kreditin stitutter i udlande t Antal November 2012

34 Indberettes kun af pengeinstitutter AS29 Supplerende oplysninger vedrørende danske virksomheders udenlandske datterselskaber, der er kreditinstitutter Nr. Lande kode Udenlandske datterselska bers indlån Udenlandske datterselskab ers udlån Udenlandske datterselskabe rs udlån til erhverv Udenlandske datterselskabers akkumulerede nedskrivning er/hensættel ser Udenlandske datterselskabe rs udgiftsførte nedskrivninger/hensættel ser Udenlandske datterselskab ers resultat før skat Udenlandske datterselskabe rs balance Der skal alene indberettes for udenlandske datterselskaber, der udfører kreditvirksomhed (danske regnskabsbekendtgørelse) November 2012

35 Indberettes kun af pengeinstitutter gr. 1-3 og 6 AS30 Supplerende oplysninger vedrørende tilgodehavender med nedsat rente Samlet tilgodehavende med nedsat rente Udlån/andre Efterstillede tilgodehavender tilgodehav. i andre virksomheder end kreditinstitutter Tilgodehavender med 0 % rente Øvrige tilgodehavender med nedsat rente I alt Bogførte beløb i balancen 1) Udlån/andre Efterstillede tilgodehavender tilgodehav. i andre virksomheder end kreditinstitutter Tilgodehavender med 0 % rente Øvrige tilgodehavender med nedsat rente I alt I alt nedskrevet på ovenstående (1-3) + (2-4) ) Samlede tilgodehavender med nedsat rente efter fradrag af nedskrevne/hensatte beløb. Januar 2011

36 Indberettes kun af pengeinstitutter gr. 1-3 og 6 AS31 Supplerende oplysninger vedrørende grunde og bygninger samt leasing. Lov om finansiel virksomhed 147 og 149 AKTIVER Grunde og bygninger (herunder investeringsejendomme) a. Domicilejendomme... 1 b. Ejendomme, som instituttet har overtaget i forbindelse med afvikling af eksponeringer,og som søges afhændet... 2 c. Investeringsejendomme... 3 d. Aktier i datterejendomsselskaber... 4 e. Udlån til datterejendomsselskaber... 5 f. Andre ejendomsinteresser... 6 A. Ejendomsinteresser i alt (a+b+c+d+e+f)... 7 B. Heraf ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed... 8 Beløb Bogført værdi C. Ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed i procent af instituttets kapitalgrundlag (med 1 decimal)... 9 pct. D. Restrisici på leasingaftaler Heraf - ejendomme øvrige aktiver E. Ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed, og restrisici på leasingaftaler i alt (B+D) F. Ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed, og restrisici på leasingaftaler i procent af instituttets kapitalgrundlag (med 1 dec.) pct. Oktober 2014

37 Indberettes kun af pengeinstitutter gr. 1-3 og 6 AS32 Supplerende oplysninger vedrørende særlige indlånsformer PASSIVER Indlån: Særlige indlånsformer 1. Indekskonti Kapitalpensionskonti Heraf puljeordninger Heraf kontante indskud Børneopsparingskonti Heraf puljeordninger Heraf kontante indskud Selvpensioneringskonti Heraf puljeordninger Heraf kontante indskud Investeringsfondskonti Etableringskonti Boligsopsparingskontrakter Heraf puljeordninger Heraf kontante indskud Ratepensionskonti Heraf puljeordninger Heraf kontante indskud Uddannelsesopsparing Gevinstopsparingskonti Konjunkturudligningskonti I alt på særlige indlånsformer Depoter etableret i forbindelse med særlige indlånsformer (kursværdi) Kapitalpensionsdepoter Ratepensionsdepoter Selvpensionsdepoter Børneopsparingsdepoter Beløb Januar 2011

38 Indberettes kun af pengeinstitutter gr. 1-3 og 6 AS33 Opgørelse af renterisiko på gældsinstrumenter mv. og valutakursrisiko Renterisiko fordelt efter instrumenttype Lange positioner Korte positioner Renterisiko 1. Positioner i handelsbeholdningen 1.1 Værdipapirer i balancen inkl. spotforretninger Futures, terminsforretninger og FRA er Optioner Swaps I alt i handelsbeholdningen (summen af post 1.1 til 1.4) Heraf ikke opgjort til markedsværdi Positioner uden for handelsbeholdningen 2.1 Balanceførte poster (ekskl. 2.2 og 2.3) Positioner med begrænset eller afdækket renterisiko Positioner med specielle renteformler I alt uden for handelsbeholdningen (summen af post 2.1 til 2.3) Heraf ikke opgjort til markedsværdi Valutakursindikator Valutakursindikator 2 i pct. af kernekapital (med 1 decimal) pct. Oktober 2014

39

40 Indberettes kun af pengeinstitutter i gruppe 4 AS35 Måling af ændring i kursværdi på instituttets obligationer optaget til handel på et reguleret marked ultimo året Beløb 1. Instituttets totale beholdning mv. 1.1 Bogført beholdning til pålydende værdi Køb spot (pålydende værdi) Køb på termin mv. (pålydende værdi) Salg spot (pålydende værdi) Salg på termin mv. (pålydende værdi) Risikobehæftede position ( ) Renterisiko efter konverteringsfradrag Renterisiko uden konverteringsfradrag Aktuel kursværdi af den under post 1.1 angivne bogførte beholdning Beholdning mv. tilknyttet instituttets puljeordninger 2.1 Bogført beholdning til pålydende værdi Køb spot (pålydende værdi) Køb på termin mv. (pålydende værdi) Salg spot (pålydende værdi) Salg på termin mv. (pålydende værdi) Risikobehæftede position ( ) Renterisiko efter konverteringsfradrag Renterisiko uden konverteringsfradrag Aktuel kursværdi af den under post 2.1 angivne bogførte beholdning Januar 2011

41 Indberettes kun af realkreditinstitutter AS36 fortsættes Note til balanceoplysninger Realkreditudlån og nedskrivninger fordelt på ejendomskategorier Udlån + nedskrivninger ultimo året Nedskrivninger ultimo året Endelig tabt (afskrevet) i året 1. Ejerboliger Fritidshuse Støttet byggeri til beboelse Andelsboliger Private beboelsesejendomme til udlejning Industri- og håndværksejendomme Kontor- og forretningsejendomme Landbrugsejendomme mv Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål Andre ejendomme Realkreditudlån i alt heraf afdragsfrie lån Realkreditudlån og nedskrivninger fordelt efter lånetype Udlån + nedskrivninger ultimo året Nedskrivninger ultimo året 1. Indekslån Fastforrentet lån Rentetilpasningslån Refinansiering 1 år Endelig tabt (afskrevet) i året 3.2 Refinansiering 2 år Refinansiering 3 år Refinansiering over 3 år Refinansieringstidspunkt 1 år år < Refinansierings-tidspunkt 2 år år < Refinansierings-tidspunkt 3 år Refinansiering > 3 år November 2011

42 AS36 fortsat Note til balanceoplysninger Realkreditudlån og nedskrivninger fordelt efter lånetype Udlån + nedskrivninger ultimo året Nedskrivninger ultimo året Endelig tabt (afskrevet) i året 4. Lån med pengemarkedsbaseret rente Garantilån Uden aktuelt loft Med aktuelt loft Andre lån med pengemarkedsbaseret rente Realkreditudlån i alt November 2011

43 Indberettes kun af fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber AS37 Noter til resultatoplysninger Beløb Beløb Ad. resultatopgørelsens post 4 og 5 Post 4 Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter Obligationer 1) Aktier 1) Valuta 1) Råvarer 1) Post 5 Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter Samlet formue under forvaltning (AuM - Assets under Management)... 9 Samlet formue under rådgivning (AuA Assets under Advice) Oversigt over nøgletal for investeringsforvaltningsselskaber: Indeværende år Antal foreninger under administration Antal afdelinger under administration Formue under administration ) Afledte finansielle instrumenter fordelt på forretningstyper i henhold til underliggende instrument. Eksempelvis inkluderer obligationer således afledte finansielle instrumenter baseret på obligationer. Oktober 2014

44 Indberettes kun af pengeinstitutter AS38 Udlån og garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher (opgjort før nedskrivninger/hensættelser) Udlån + garantidebitorer ultimo året 1) Individuelle Gruppevise nedskrivninger/hensæ nedskrivninger/hens ttelser ættelser ultimo året 2) ultimo året 3) 1. Offentlige myndigheder 4) Erhverv 2.1 Landbrug, jagt og skovbrug og fiskeri Industri og råstofindvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Gennemførelse af byggeprojekter Opførelse af bygninger Bygge og anlæg i øvrigt... Bygge og anlæg i alt Handel Transport, hoteller og restauranter Transport, post- og kurertjenester Hoteller og restauranter... Transport, hoteller og restauranter i alt Information og kommunikation Finansiering og forsikring 5) Fast ejendom Køb og salg af egen fast ejendom Udlejning mv. af fast ejendom Ejendomsmæglere og ejendomsadministration... Fast ejendom i alt... Øvrige erhverv... I alt erhverv Private 6) I alt ) Udlån og garantier i alt, det vil sige både individuelt og gruppevist vurderet. Afstemning til AS ) Kan afstemmes med AS AS ) Kan afstemmes med AS AS ) Ved offentlige myndigheder forstås staten, danske regioner, danske kommuner eller tilsvarende myndigheder i andre lande. Endvidere forstås virksomheder, der er 100 pct. ejet af ovennævnte myndigheder, eller som kontrolleres af disse myndigheder som følge af en koncession eller lignende. 5) Tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter skal ikke medtages her, da specifikationen alene vedrører udlån og garantier. 6) Udlån mv. til private omfatter de udlån mv., der ikke er udlån til offentlige myndigheder eller til erhverv. December 2013

45 Indberettes kun af pengeinstitutter AS39 Kreditbonitet fordelt på sektorer og brancher 1) Udlån + garantidebitorer med OIV 2) Udlån + garantidebitorer med væsentlige svagheder Udlån + garantidebitorer med lidt forringet bonitet, visse svaghedstegn Udlån + garantidebitor er med normal bonitet Bonitetskategori c 2b 2a/3 1. Offentlige myndigheder 3) Erhverv 2.1 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofindvending Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring 4) Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv heraf over 2 pct. af kapitalgrundlaget 5) Private 6) heraf over 2 pct. af kapitalgrundlaget 5) I alt ) Sektor og branchefordelingen følger retningslinjerne i regnskabsbekendtgørelsen. 2) Opgjort før nedskrivninger/hensættelser. OIV: objektiv indikation for værdiforringelse. 3) Ved offentlige myndigheder forstås staten, danske regioner, danske kommuner eller tilsvarende myndigheder i andre lande. Endvidere forstås virksomheder, der er 100 pct. ejet af ovennævnte myndigheder, eller som kontrolleres af disse myndigheder som følge af en koncession eller lignende. 4) Tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter skal ikke medtages her, da specifikationen alene vedrører udlån og garantier. 5) Summen af henholdsvis erhvervs- og privateksponeringer, hvor den enkelte eksponering er større end 2 pct. af instituttets kapitalgrundlag. 6) Udlån mv. til private omfatter de udlån mv., der ikke er udlån til offentlige myndigheder eller til erhverv. Oktober 2014

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1.

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1. Resultatopgørelse Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005 Renteindtægter 2 4.012 2.904 3.947 2.851 Renteudgifter 2.126 1.192 2.135 1.193 Netto renteindtægter 1.886 1.712 1.812 1.658

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 5. marts 2015 9. januar 2015 Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne vejledning finder anvendelse for følgende virksomheder: 1. Pengeinstitutter 2.

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/08 21. oktober 2008 1 / 31 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal Sydbank-koncernen 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 12 Regnskab

Læs mere

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26 cuvudssruw 1RUGHD.UHGLW &95QU 1RUGHD.UHGLWHUHQGHODI1RUGHD1RUGHDHUGHQI UHQGH ILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQPHGDNWLYLWHWHU LQGHQIRUWUHIRUUHWQLQJVRPUnGHU5HWDLO%DQNLQJ&RUSRUDWH DQG,QVWLWXWLRQDO%DQNLQJRJ$VVHW0DQDJHPHQW

Læs mere

Årsrapport 2006 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Årsrapport 2006 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Årsrapport 2006 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU 1RUGHD.UHGLWHUHQGHODI1RUGHD1RUGHDHUGHQ I UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ 9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. februar 2002 DIREKTIONEN Peter

Læs mere

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår Årsrapport 2013 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår 2 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a.

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a. Til NASDAQ OMX Copenhagen 7. maj Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Beretning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S 12 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2001 Nordea Kredit

Årsrapport 2001 Nordea Kredit Årsrapport 2001 Nordea Kredit Nordea Kredit er en del af Nordea. Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for fire forretningsområder: Retail Banking, Asset

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Resultatopgørelse 22 Totalindkomstopgørelse 22 Balance 23 Egenkapitalopgørelse 24 Pengestrømsopgørelse 26

Resultatopgørelse 22 Totalindkomstopgørelse 22 Balance 23 Egenkapitalopgørelse 24 Pengestrømsopgørelse 26 Årsregnskab Resultatopgørelse 22 Totalindkomstopgørelse 22 Balance 23 Egenkapitalopgørelse 24 Pengestrømsopgørelse 26 Noter 1 Anvendt regnskabspraksis 28 2 Solvens 36 3 Segmentoplysninger 38 4 Renteindtægter

Læs mere