AS1. Resultatoplysninger kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AS1. Resultatoplysninger. 1.000 kr."

Transkript

1 AS1 Resultatoplysninger Beløb 1. Renteindtægter Renteudgifter... 2 A. Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter... 6 B. Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af aktiviteter under afvikling C. Resultat før skat Skat D. Årets resultat November 2007

2 AS2 fortsættes Balanceoplysninger Beløb AKTIVER 1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Gæld 1. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til dagsværdi Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Aktuelle skatteforpligtelser Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt November 2007

3 AS2 fortsat Balanceoplysninger (fortsat) Beløb Hensatte forpligtelser 11. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Tilbagebetalingspligtige reserver i ældre serier Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud 16. Efterstillede kapitalindskud Egenkapital 17. Aktiekapital/andelskapital/garantikapital Overkurs ved emission Akkumulerede værdiændringer Opskrivningshenlæggelser Akkumuleret valutakursregulering af udenlandske enheder Akkumuleret værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme Akkumuleret værdiregulering, der følger af omvurdering af hold til udløb aktiver til dagsværdi Øvrige værdireguleringer Andre reserver Lovpligtige reserver Vedtægtsmæssige reserver Reserver i serier Øvrige reserver Overført overskud eller underskud Egenkapital i alt Passiver i alt November 2007

4 AS3 fortsættes Oplysninger om bevægelser i egenkapital Beløb 1 Aktie-/andels-/garantikapital primo... 1 a. Ny indbetalt aktie-/andels-/garantikapital... 2 b. Udvidelse ved fondsaktier... 3 c. Udvidelse ved fusion... 4 d. Udgået ved nedskrivning af aktiekapital/andelskapital/tilbagebetaling af garantikapital... 5 Aktie- /andels-/garantikapital ultimo Overkurs ved emission primo... 7 a. Ændring i regnskabspraksis og væsentlige fejl... 8 b. Tilgang ved emission... 9 c. Tilgang ved fusion d. Overført til overskudsfordeling e. Anden afgang Overkurs ved emission ultimo Akkumulerede værdiændringer primo a. Ændring i regnskabspraksis og væsentlige fejl b. Tilgang ved omvurdering c. Tilgang ved fusion d. Anden tilgang e. Overført til resultatopgørelsen ved realisation f. Tilbageføring af tidligere års opskrivninger g. Anden afgang Indtægter og omkostninger (b+c+d e f g) Akkumulerede værdiændringer ultimo Andre reserver primo a. Ændring i regnskabspraksis og væsentlige fejl b. Henlagt af det til disposition værende beløb c. Tilgang ved fusion d. Tilgang ved salg af egne kapitalandele e. Anden tilgang f. Afgang ved køb af egne kapitalandele g. Anden afgang Andre reserver ultimo November 2007

5 AS3 fortsat Oplysninger om bevægelser i egenkapital (fortsat) 5. Overført overskud eller underskud primo a. Ændring i regnskabspraksis og væsentlige fejl b. Årets overskud eller underskud c. Tilgang ved fusion d. Tilgang ved salg af egne kapitalandele e. Anden tilgang f. Afgang ved køb af egne kapitalandele g. Udbetalt udbytte h. Anden afgang Overført overskud eller underskud ultimo Egenkapital i alt Heraf foreslået udbytte Heraf foreslået anvendt til andre formål Beholdning af egen aktie-, garant- eller andelskapital 1) Beløb 1) Beholdning af instrumenter der kvalificerer til indregning i den egentlige kernekapital, jf. anden del, afsnit I, kapitel 2, afdeling 1 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (CRR). Oktober 2014

6 AS4 fortsættes Noter til resultatoplysninger 1. Renteindtægter: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker... 4 Udlån og andre tilgodehavender... 5 Bidrag... 6 Obligationer... 7 Afledte finansielle instrumenter i alt... 8 Heraf Valutakontrakter... 9 Rentekontrakter Aktiekontrakter Råvarekontrakter Andre kontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Udbetalte reservefondsandele Efterstillede kapitalindskud Garantikapital Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Beløb Indberetning af Bidrag under specifikationen af Renteindtægter finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af Udbetalte reservefondsandele under specifikationen af Renteudgifter finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af specifikation af Gebyrer og provisionsindtægter finder kun anvendelse for pengeinstitutter. Indberetning af Realkreditudlån under specifikationen af Kursreguleringer finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. November 2011

7 AS4 fortsat Noter til resultatoplysninger (fortsat) Beløb 4. Gebyrer og provisionsindtægter fordelt: Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Realkreditudlån Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier mv Investeringsejendomme Valuta Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger Øvrige aktiver Udstedte obligationer Øvrige forpligtelser I alt kursreguleringer November 2007

8 AS4 fortsat Noter til resultatoplysninger (fortsat) Beløb 8. Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion Bestyrelse Styrelsesråd/repræsentantskab/lokalråd I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder mv Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder I alt resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Skat Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat Skat på nedskrivningskonto I alt skat Direktion, bestyrelse og repræsentantskab Størrelsen af lån, pant, kaution eller garantier samt tilhørende sikkerhedsstillelser stiftet for nedennævnte ledelsesmedlemmer Lån mv. Revisionshonorar Direktion Bestyrelse Repræsentantskab... 3 Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder, der udfører den lovpligtige revision Heraf andre ydelser end revision Sikkerhedsstillelser November 2007

9 AS5 fortsættes Noter til balanceoplysninger Beløb Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker... 1 Tilgodehavender hos kreditinstitutter... 2 I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker... 3 Andre tilgodehavender Udlån Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber... 4 Forudbetalinger for kunder mv Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder... 6 Øvrige tilgodehavender... 7 Andre tilgodehavender i alt... 8 Realkreditudlån nominel værdi... 9 Regulering for renterisiko mv Regulering for kreditrisiko Realkreditudlån dagsværdi i alt Restancer og udlæg Øvrige udlån Udlån i alt Restancer og udlæg Restance før nedskrivning Udlæg før nedskrivning Nedskrivninger på restancer og udlæg Restancer og udlæg i alt Indberetning af specifikationen Andre tilgodehavender finder kun anvendelse for fondsmæglervirksomheder. Indberetning af specifikationen Udlån finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af specifikationen af Restancer og udlæg finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af Egne realkreditobligationer under specifikationen af Obligationer til dagsværdi finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af Egne realkreditobligationer modregnet i udstedte obligationer under specifikationen af Obligationer til dagsværdi finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Januar 2010

10 AS5 Fortsat Noter til balanceoplysninger (fortsat) Beløb Obligationer a. Obligationer til dagsværdi b. Obligationer til amortiseret kostpris c. Forskellen mellem obligationer målt til amortiseret kostpris under b og dagsværdien på opgørelsestidspunktet for samme aktiver d. Obligationer i alt til dagsværdi i alt (a+b+c) Ad. d. Obligationer til dagsværdi Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Statsobligationer Øvrige obligationer Obligationer i alt Egne realkreditobligationer modregnet i udstedte obligationer Obligationer i alt Aktier mv. Aktier/investeringsforeningsbeviser noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S Aktier/investeringsforeningsbeviser noteret på andre børser Unoterede aktier optaget til dagsværdi Unoterede aktier mv. optaget til kostpris Øvrige aktier Aktier mv. i alt Januar 2010

11 AS6 Noter til balanceoplysninger Beløb Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder Tilknyttede virksomheder A. Samlet anskaffelsespris primo Valutakursregulering Tilgang Afgang B. Samlet anskaffelsespris ultimo C. Op- og nedskrivninger primo a) Valutakursregulering b) Resultat c) Udbytte d) Forskelsværdi ved anskaffelse e) Andre kapitalbevægelser f) Årets op- og nedskrivninger g) Tilbageførte op- og nedskrivninger D. Op- og nedskrivninger ultimo E. Kapitalandele i modervirksomheder F. Bogført beholdning ultimo (B+D+E) heraf kreditinstitutter G. Bogført værdi primo heraf kreditinstitutter Associerede virksomheder Efterstillede tilgodehavender Associerede virksomheder mv. Tilknyttede virksomheder Efterstillede tilgodehavender Andre virksomheder November 2007

12 AS7 Noter til balanceoplysninger Beløb Immaterielle aktiver Goodwill Øvrige immaterielle Aktiver A. Samlet anskaffelsespris primo Valutakursregulering Tilgang Afgang B. Samlet anskaffelsespris ultimo C. Af- og nedskrivninger primo Valutakursregulering Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Tilbageførte afskrivninger Tilbageførte nedskrivninger D. Af- og nedskrivninger ultimo E. Bogført beholdning ultimo Bogført værdi primo Grunde og bygninger Investeringsejendomme Domicilejendomme 1. Dagsværdien primo Valutakursregulering Tilgang, herunder forbedringer Afgang i årets løb Afskrivning Stigninger i omvurderet værdi Nedskrivninger ved omvurdering Årets regulering til dagsværdi Andre ændringer Dagsværdien ultimo Andre aktiver Heraf udgør positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv Oktober 2014

13 AS8 Noter til balanceoplysninger Beløb Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Gæld til centralbanker... 1 Gæld til kreditinstitutter... 2 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt... 3 Anden gæld Fondsmæglerselskabers marginindskud samt anden gæld til fondsmæglerselskaber... 4 Kunders marginindskud, deposita samt forskud på købsordrer... 5 Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder... 6 Anden gæld i alt... 7 Udstedte obligationer Realkreditobligationer og andre værdipapirer udstedt mod pant i fast ejendom Realkreditobligationer Realkreditobligationer henholdsvis andre værdipapirer nominel værdi Regulering til dagsværdi... 9 Egne realkreditobligationer henholdsvis andre værdipapirer overført fra obligationer Realkreditobligationer henholdsvis andre værdipapirer i alt Heraf præemitteret Andre værdipapirer Udtrukket til førstkommende kreditortermin Indlån og anden gæld På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer Indlån og anden gæld i alt Værdiændring af forpligtelser (egen kreditrisiko) Akkumuleret værdiændring af forpligtelser til dagsværdi som følge af ændring i egen kreditrisiko Indberetning af specifikationen Anden gæld finder kun anvendelse for fondsmæglervirksomheder. Indberetning af specifikationen Udstedte obligationer finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af Akkumuleret værdiændring af forpligtelser til dagsværdi som følge af ændring i egen kreditrisiko skal indberettes af alle (penge- og realkreditinstitutter samt fondsmæglerselskaber) og er en specifikation til brug for solvensopgørelsen. Værdireguleringen sker jf. regnskabsbekendtgørelsens 55 på udlån og tilgodehavender samt finansielle forpligtelser, der besiddes med handel for øje og efter første indregning løbende reguleres til dagsværdi. Værdireguleringen i året føres som kursregulering over resultatopgørelsen. Det er den akkumulerede værdiregulering som følge af ændring i egen kreditrisiko, der skal specificeres på AS8. November 2007

14 AS9 Noteoplysninger Beløb Eventualforpligtelser 1.1 Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige eventualforpligtelser... 4 I alt... 5 Andre forpligtende aftaler 2.1 Uigenkaldelige kredittilsagn Uægte salgs- og tilbagekøbsforretninger Øvrige... 8 I alt... 9 Beholdning af egne aktier, der indgår i virksomhedens beholdning Antal egne aktier Pålydende værdi af egne aktier Den procentdel, som beholdning af egne aktier udgør af aktiekapitalen pct. Modtagne tabsgarantier fra andre kreditinstitutter 13 Felt 13 skal kun indberettes af realkreditinstitutter. November 2012

15 AS10 Noter til balanceoplysninger Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger samt ægte købs- og tilbagesalgsforretninger Beløb Af nedenstående aktivposter udgør ægte købs- og tilbagesalgsforretninger følgende: 3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt... 1 Heraf Tilgodehavender hos kreditinstitutter... 2 Tilgodehavender hos centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris... 5 Af nedenstående passivposter udgør ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger følgende: 1. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt... 6 Heraf Gæld til kreditinstitutter... 7 Gæld til centralbanker Indlån og anden gæld... 9 Aktiver solgt som led i ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger: 6. Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Grunde og bygninger Øvrige materielle aktiver November 2012

16 AS11 Noter til balanceoplysninger Beløb Beløb Mellemværender med tilknyttede og associerede virksomheder mv. Aktivpost. Tilknyttede virksomheder 3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktivposter i alt Associerede virksomheder Passivpost. 1. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Passivposter i alt November 2007

17 AS12 Noteoplysninger Nøgletal 1. Solvensprocent... 1 pct. 2. Kernekapitalprocent... 2 pct. 3. Egenkapitalforrentning før skat... 3 pct. 4. Egenkapitalforrentning efter skat... 4 pct. 5. Indtjening pr. omkostningskrone... 5 kr. 6. Renterisiko... 6 pct. 7. Valutaposition... 7 pct. 8. Valutarisiko... 8 pct. 9. Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån... 9 pct. 10. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet pct. 11. Summen af store eksponeringer pct. 12. Andel af tilgodehavender med nedsat rente pct. 13. Akkumuleret nedskrivningsprocent pct. 14. Årets nedskrivningsprocent pct. 15. Årets udlånsvækst pct. 16. Udlån i forhold til egenkapital Kapitalgrundlag i forhold til minimumskapitalkrav pct. Pengeinstitutter skal indberette nøgletal Fondsmæglervirksomheder og investeringsforvaltningsselskaber skal alene indberette følgende nøgletal: 1, 3, 4, 5 og 17. Realkreditinstitutter skal alene indberette følgende nøgletal: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 15 og 16. Oktober 20014

18 AS13 Noteoplysninger Supplerende nøgletal for børsnoterede aktieselskaber 18. Årets resultat pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.)... 1 kr. 19. Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.)... 2 kr. 20. Udbytte pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.)... 3 kr. 21. Børskurs/resultat pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) Børskurs/indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.)... 5 Supplerende nøgletal: Skemaet indeholder supplerende nøgletal, som skal oplyses af børsnoterede virksomheder. I de supplerende nøgletal for børsnoterede virksomheder udgøres nævneren i alle tilfælde af den enkelte aktie f.eks. årets resultat pr. aktie. Det skal i den forbindelse bemærkes, at egne aktier ikke indgår i opgørelsen af antal aktier. Oktober 2008

19 AS14 Supplerende oplysninger vedrørende nøgletal 1. Den samlede risikoeksponering Kernekapital Kapitalgrundlag Egenkapital Gennemsnitlig egenkapital Udlån, primo året, eksklusive repoer Udlån, garantier og nedskrivninger Indlån Omkostninger Likviditetskravet, jf. 152 i FiL Minimumskapitalkrav Valutakursindikator Supplerende oplysninger for børsnoterede aktieselskaber 13. Aktiekapital Gennemsnitlig antal aktier (stykstørrelse 100 kr.) stk. 15. Børskurs, ultimo året (stykstørrelse 100 kr.) kr. Indberetning af nøgletal 2, 6 og 7 finder kun anvendelse for pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Indberetning af nøgletal 8 og 10 finder kun anvendelse for pengeinstitutter. Bemærk, at nøgletal 8 også indeholder indlån i puljeordninger. Indberetning af nøgletal 11 finder kun anvendelse for fondsmæglervirksomheder og investeringsforvaltningsselskaber. Indberetning af nøgletal 12 finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. I nøgletallene 13 og 14 skal egne aktier indgå. Oktober 2014

20 AS15 Supplerende oplysninger Struktur og beskæftigelse Antal Antal kreditinstitutafdelinger (ekskl. hovedsædet) 1) Indland Udland Antal kreditinstitutafdelinger primo regnskabsåret Nyetablerede i regnskabsåret Nedlagte i regnskabsåret Antal kreditinstitutafdelinger ultimo regnskabsåret Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret 1. Ansatte beskæftigede med kreditinstitutvirksomhed Øvrige... 6 I alt ) Antal kreditinstitutafdelinger finder ikke anvendelse for gr. 4 pengeinstitutter. Januar 2011

21 AS16 Indberettes af realkreditinstitutter, fondsmæglervirksomheder og pengeinstitutter i gruppe 1-3 og 6 Noter til balanceoplysninger Beløb 9. Andre passiver 9.1 Forskellige kreditorer Ikke hævet udbytte/rente af garantikapital fra tidligere år Tantieme til repræsentantskab, bestyrelse og direktion Tantieme til andre ansatte i instituttet Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv Leasingforpligtelser Skyldige renter og provision Øvrige passiver... 8 I alt (beløbet skal stemme med passivpost 9)... 9 Oktober 2011

22 Indberettes kun af pengeinstitutter og realkreditinstitutter AS18 fortsættes Supplerende oplysninger vedrørende nedskrivninger/hensættelser Beløb Beløb Individuelle nedskrivninger/hensættelser Udlån Garantidebitorer A. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer Bevægelser i året 1. Valutakursregulering Nedskrivninger/hensættelser i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret Andre bevægelser Værdiregulering af overtagne aktiver Endelig tabt (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet/hensat 7 34 B. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer (A ) C. Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget individuelle nedskrivninger/hensættelser (opgjort før nedskrivninger/hensættelser) Gruppevise nedskrivninger/hensættelser A. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer Bevægelser i året 1. Valutakursregulering Nedskrivninger/hensættelser i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser, hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret Andre bevægelser B. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer (A ) C. Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget gruppevise nedskrivninger/hensættelser (opgjort før nedskrivninger/hensættelser) Januar 2011

23 AS18 fortsat Supplerende oplysninger vedrørende nedskrivninger/hensættelser Beløb Beløb Nedskrivninger/hensættelser på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko Udlån Garantidebitorer A. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo Bevægelser i året 1. Valutakursregulering Nedskrivninger/hensættelser i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret Andre bevægelser Værdiregulering af overtagne aktiver Endelig tabt (afskrevet) B. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo (A ) C. Summen af tilgodehavende hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko, hvorpå der er foretaget nedskrivninger/hensættelser Endeligt tabt (afskrevet) A. Endelig tabt (afskrevet) ikke tidligere individuelt nedskrevet/hensat B. Indgået på tidligere afskrevne fordringer Januar 2011

24 Indberettes kun af pengeinstitutter og realkreditinstitutter AS19 Note til balanceoplysninger Beløb Udlån og andre tilgodehavender fordelt efter kategorier (aktivpost 4+5) 1 Realkreditlån Udlånskontrakter med adgang til variabel udnyttelse Tilgodehavender fra finansielle leasingkontrakter Pantebreve Andre udlån og tilgodehavender I alt Udlån og andre tilgodehavender (aktivpost 4+5) 1) Offentlige myndigheder Erhverv 1 Udlån helt usikret (blanko) Udlån sikret ved pant eller anden sikkerhedsstillelse - fuldt sikret delvis sikret I alt ) Specifikation af udlån og andre tilgodehavender i henholdsvis usikret og sikret udlån indberettes alene af pengeinstitutter. Privat Januar 2011

25

26 Indberettes kun af pengeinstitutter AS21 Supplerende oplysninger vedrørende puljeordninger Pensionspuljer 1000 kr. Øvrige puljer 1. Indlån, primo Årets indbetalinger fra puljedeltagere Gebyrer og provisionsudgifter Årets udbetalinger til puljedeltagere Renteindtægter/terminspræmie af: 5.1 Kontantindestående Indeksobligationer Øvrige obligationer Afledte finansielle instrumenter I alt renteindtægter Udbytte af: 6.1 Udbytte af aktier mv Investeringsforeningsandele I alt udbytte Kursregulering af: 7.1 Indeksobligationer Øvrige obligationer mv Aktier mv Investeringsforeningsandele Valuta Afledte finansielle instrumenter Kapitalinteresser I alt kursreguleringer Indlån, ultimo Heraf placeret i: 8.1 Ikke placeret Indeksobligationer Øvrige obligationer Egne aktier Øvrige aktier Investeringsforeningsandele Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Andet Januar 2011

27 Indberettes kun af pengeinstitutter AS22 Supplerende oplysninger vedrørende nedskrivninger/hensættelser Udlån, garantidebitorer og nedskrivninger/hensættelser fordelt på sektorer og brancher Individuelt vurderede udlån og garantidebitorer Udlån + garantidebitorer + nedskrivninger/hensættelser ultimo året Udlån + garantidebitorer, hvorpå der er foretaget nedskrivninger/hensættelser 1) 1. Offentlige myndigheder 2) Erhverv 2.1 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring 3) Fast ejendom Øvrig erhverv I alt erhverv Private 4) I alt individuelt vurderet Individuelt vurderede udlån, der ikke kan passes ind i en gruppe 5) Gruppevis vurderede udlån 6) 1. Offentlige myndigheder Erhverv Private I alt gruppevist vurderet ) Opgjort før nedskrivninger/hensættelser. 2) Offentlige myndigheder er staten, danske regioner, danske kommuner eller tilsvarende myndigheder i andre lande. Endvidere virksomheder, der er 100 pct. ejet af ovennævnte myndigheder, eller som kontrolleres af disse myndigheder som følge af en koncession eller lignende. 3) Tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter skal ikke medtages her, da specifikationen alene vedrører udlån og garantier. 4) Udlån mv. til private omfatter de udlån mv., der ikke er udlån til offentlige myndigheder eller til erhverv. 5) Disse udlån indgår også i specifikation af individuelt vurderede udlån, jf. sektionen ovenfor. Udlån som efter individuel vurdering ikke er blevet nedskrevet skal overføres til gruppevis vurdering, hvor udlånet efterfølgende kan blive genstand for en gruppevis nedskrivning. De udlån, der imidlertid ikke meningsfuldt kan indpasses i en gruppe, skal ikke overføres til gruppevis vurdering. Derfor denne specifikation. 6) Gruppevis vurdering skal også omfatte udlån, der har været genstand for individuel vurdering, men hvor vurderingen ikke har resulteret i en nedskrivning. Bortset fra udlån, der ikke meningsfuldt kan indpasses i en gruppe. Januar 2011

28 Indberettes kun af pengeinstitutter AS23 Supplerende oplysninger vedrørende nedskrivninger/hensættelser Udlån, garantidebitorer og nedskrivninger/hensættelser fordelt på sektorer og brancher Individuelt vurderede udlån og garantidebitorer Nedskrivninger/hensættelser ultimo året Endelig tabt (afskrevet) i året 1. Offentlige myndigheder 1) Erhverv 2.1 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring 2) Fast ejendom Øvrig erhverv I alt erhverv Private 3) I alt individuelt vurderet Individuelt vurderede udlån, der ikke kan passes ind i en gruppe 4) Gruppevis vurderede udlån 5) 1. Offentlige myndigheder Erhverv Private I alt gruppevist vurderet ) Offentlige myndigheder er staten, danske regioner, danske kommuner eller tilsvarende myndigheder i andre lande. Endvidere virksomheder, der er 100 pct. ejet af ovennævnte myndigheder, eller som kontrolleres af disse myndigheder som følge af en koncession eller lignende. 2) Tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter skal ikke medtages her, da specifikationen alene vedrører udlån og garantier. 3) Udlån mv. til private omfatter de udlån mv., der ikke er udlån til offentlige myndigheder eller til erhverv. 4) Disse udlån indgår også i specifikation af individuelt vurderede udlån, jf. sektionen ovenfor. Udlån som efter individuel vurdering ikke er blevet nedskrevet skal overføres til gruppevis vurdering, hvor udlånet efterfølgende kan blive genstand for en gruppevis nedskrivning. De udlån, der imidlertid ikke meningsfuldt kan indpasses i en gruppe, skal ikke overføres til gruppevis vurdering. Derfor denne specifikation. 5) Gruppevis vurdering skal også omfatte udlån, der har været genstand for individuel vurdering, men hvor vurderingen ikke har resulteret i en nedskrivning. Bortset fra udlån, der ikke meningsfuldt kan indpasses i en gruppe. Januar 2011

29 Indberettes kun af pengeinstitutter AS24 Årets udgiftsførte nedskrivninger/hensættelser fordelt på sektorer og brancher Nye udgiftsførte nedskrivninger/ hensættelser Tilbageførsler af nedskrivninger/ hensættelser Årets udgiftsførte nedskrivninger /hensættelser 1. Offentlige myndigheder 1) Erhverv 2.1 Landbrug, jagt og skovbrug og fiskeri Industri og råstofindvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Gennemførelse af byggeprojekter Opførelse af bygninger Bygge og anlæg i øvrigt... Bygge og anlæg i alt Handel Transport, hoteller og restauranter Transport, post- og kurertjenester Hoteller og restauranter... Transport, hoteller og restauranter i alt Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Køb og salg af egen fast ejendom Udlejning mv. af fast ejendom Ejendomsmæglere og ejendomsadministration... Fast ejendom i alt... Øvrige erhverv... I alt erhverv Private 3) I alt 4) ) Ved offentlige myndigheder forstås staten, danske regioner, danske kommuner eller tilsvarende myndigheder i andre lande. Endvidere forstås virksomheder, der er 100 pct. ejet af ovennævnte myndigheder, eller som kontrolleres af disse myndigheder som følge af en koncession eller lignende. 2) Bemærk at kolonnerne Nye udgiftsførte nedskrivninger/hensættelser og Tilbageførsler af nedskrivninger/hensættelser ikke kan afstemmes med kolonnen Årets udgiftsførte nedskrivninger/hensættelser. Forskellen består i Endeligt tabt (afskrevet) ikke tidligere nedskrevet samt Indgået på tidligere afskrevne fordringer. 3) Udlån mv. til private omfatter de udlån mv., der ikke er udlån til offentlige myndigheder eller til erhverv. 4) Felt 22 kan afstemmes med: AS1803+AS1830+AS1812+AS1839. Felt 44 kan afstemmes med AS1804+AS1831+AS1813+AS1840 November 2012

30 Indberettes kun af pengeinstitutter AS25 Supplerende oplysninger vedrørende nedskrivninger/hensættelser Udlån, garantidebitorer, nedskrivninger/hensættelser ultimo året fordelt efter størrelse af udlån mv. I kolonne 1 og 2 indgår alle individuelt vurderede udlån mv. Også dem, der ikke er nedskrevet på. Udlån + garantidebitorer + nedskrivninger/hensættelser ultimo året Udlån + garantidebitorer + ned- skrivninger/- hensættelser Nedskrivninger/- hensættelser Endelig tabt (afskrevet) i året Individuelt vurderede udlån og garantidebitorer Størrelse af udlån mv. Antal konti Til og med kr Fra kr. til og med kr Fra kr. til og med kr Fra kr. til og med kr Fra kr. til og med kr Fra kr. til og med kr Fra kr. til og med kr Fra kr. til og med kr Fra kr. til og med kr Fra kr. til og med kr Fra kr. til og med kr Fra kr. til og med kr Fra kr. til og med kr Over 1 mia. kr I alt Anm. Udlån mv. fordelt på flere virksomheder og/eller konti men vedrørende samme debitor (risiko) betragtes som ét mellemværende. Ved fordelingen af tabene på udlånsintervaller benyttes som grundlag eksponeringens saldo umiddelbart før afskrivningen. Ved delafskrivninger placeres den enkelte delafskrivning ligeledes efter eksponeringens saldo før delafskrivningen. umiddelbart Oktober 2014

31 Indberettes kun af pengeinstitutter Skal indberettes elektronisk AS26 Supplerende oplysninger vedrørende nedskrivninger/hensættelser De 10 største nedskrivninger/hensættelser De 10 største nedskrivninger/hensættelser (akkumuleret) ultimo året Debitor 1) Udlån + garantidebitorer + nedskrivninger- /hensættelser Nedskrevet/hensat i alt Navn Endelig tabt (afskrevet) i året De 10 største nedskrivninger/hensættelser i løbet af året (resultat ført i året) Debitor Udlån + garantidebitorer + nedskrivninger/- hensættelser Nedskrevet/hensat i løbet af året Navn ) Udlån mv. fordelt på flere virksomheder og/eller konti men vedrørende samme debitor (risiko) betragtes som ét mellemværende. Oktober 2014

32 FT.nr. AS27 Indberettes kun af pengeinstitutter Supplerende oplysninger vedrørende likviditet. Lov om finansiel virksomhed 152 Anfordringsgæld og gæld med kortere opsigelsesvarsel end 1 måned % heraf... 2 Reducerede gælds- og garantiforpligtelser *) % heraf... 4 Til opfyldelse heraf haves 1. Kassebeholdning Anfordringstilgodehavender i Danmarks Nationalbank Fuldt ud sikre og likvide anfordringstilgodehavender i kreditinstitutter og 7 forsikringsselskaber (inkl. dag-til-dag indskud) Ubelånte indlånsbeviser udstedt af Danmarks Nationalbank Sikre letsælgelige (børsnoterede) ubelånte værdipapirer... 9 Pkt. 1-5 i alt Andre sikre, letsælgelige og ubelånte værdipapirer og kreditmidler, herunder rediskontable veksler Pkt. 1-6 i alt Opgørelse af reducerede gælds og garantiforpligtelser Balancesum Garantier mv Egenkapital Efterstillede kapitalindskud, der kan medregnes ved opgørelsen af kapitalgrundlaget 16 Reducerede gælds- og garantiforpligtelser i alt Af de under punkt 5 opgjorte værdipapirer udgør statsobligationer Af de under punkt 5 opgjorte værdipapirer udgør realkreditobligationer med restløbetid 19 under 1 år... Af de under punkt 5 opgjorte værdipapirer udgør realkreditobligationer med restløbetid 20 på 1 år eller mere... Af de under punkt 6 opgjorte værdipapirer og kreditmidler udgør tilsagn af ramme med 21 udlån som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank... Af de under punkt 6 opgjorte værdipapirer og kreditmidler udgør tilsagn af ramme med 22 sektoraktier som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank... Af de under punkt 6 opgjorte værdipapirer og kreditmidler udgør øvrige kredittilsagn. 23 Udnyttelse af ramme med udlån som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank.. 24 Udnyttelse af ramme med sektoraktier som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank Indeværende måneds 152 likviditetsoverdækning Det til felt 21 anvendte indregningshaircut i pct Pct. November 2012

33 Indberettes kun af pengeinstitutter AS28 Supplerende oplysninger vedrørende danske virksomheders udenlandske enheder Nr. Lan de kode Uden landske filialers renteind -tægter 1.000kr. Uden landske filialers indlån kr. Uden landske filialers udlån Uden landske filialers udlån til erhverv kr. Udenlands ke filialers Akkumulere de nedskriv ninger /hensættels er Udenlandske filialers udgiftsførte nedskrivninger /hensættelser Uden landske filialers resultat før skat kr. Uden landske filialers balance kr. Antal filialer i udlan det Antal Antal kreditin stitutter i udlande t Antal November 2012

34 Indberettes kun af pengeinstitutter AS29 Supplerende oplysninger vedrørende danske virksomheders udenlandske datterselskaber, der er kreditinstitutter Nr. Lande kode Udenlandske datterselska bers indlån Udenlandske datterselskab ers udlån Udenlandske datterselskabe rs udlån til erhverv Udenlandske datterselskabers akkumulerede nedskrivning er/hensættel ser Udenlandske datterselskabe rs udgiftsførte nedskrivninger/hensættel ser Udenlandske datterselskab ers resultat før skat Udenlandske datterselskabe rs balance Der skal alene indberettes for udenlandske datterselskaber, der udfører kreditvirksomhed (danske regnskabsbekendtgørelse) November 2012

35 Indberettes kun af pengeinstitutter gr. 1-3 og 6 AS30 Supplerende oplysninger vedrørende tilgodehavender med nedsat rente Samlet tilgodehavende med nedsat rente Udlån/andre Efterstillede tilgodehavender tilgodehav. i andre virksomheder end kreditinstitutter Tilgodehavender med 0 % rente Øvrige tilgodehavender med nedsat rente I alt Bogførte beløb i balancen 1) Udlån/andre Efterstillede tilgodehavender tilgodehav. i andre virksomheder end kreditinstitutter Tilgodehavender med 0 % rente Øvrige tilgodehavender med nedsat rente I alt I alt nedskrevet på ovenstående (1-3) + (2-4) ) Samlede tilgodehavender med nedsat rente efter fradrag af nedskrevne/hensatte beløb. Januar 2011

36 Indberettes kun af pengeinstitutter gr. 1-3 og 6 AS31 Supplerende oplysninger vedrørende grunde og bygninger samt leasing. Lov om finansiel virksomhed 147 og 149 AKTIVER Grunde og bygninger (herunder investeringsejendomme) a. Domicilejendomme... 1 b. Ejendomme, som instituttet har overtaget i forbindelse med afvikling af eksponeringer,og som søges afhændet... 2 c. Investeringsejendomme... 3 d. Aktier i datterejendomsselskaber... 4 e. Udlån til datterejendomsselskaber... 5 f. Andre ejendomsinteresser... 6 A. Ejendomsinteresser i alt (a+b+c+d+e+f)... 7 B. Heraf ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed... 8 Beløb Bogført værdi C. Ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed i procent af instituttets kapitalgrundlag (med 1 decimal)... 9 pct. D. Restrisici på leasingaftaler Heraf - ejendomme øvrige aktiver E. Ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed, og restrisici på leasingaftaler i alt (B+D) F. Ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed, og restrisici på leasingaftaler i procent af instituttets kapitalgrundlag (med 1 dec.) pct. Oktober 2014

37 Indberettes kun af pengeinstitutter gr. 1-3 og 6 AS32 Supplerende oplysninger vedrørende særlige indlånsformer PASSIVER Indlån: Særlige indlånsformer 1. Indekskonti Kapitalpensionskonti Heraf puljeordninger Heraf kontante indskud Børneopsparingskonti Heraf puljeordninger Heraf kontante indskud Selvpensioneringskonti Heraf puljeordninger Heraf kontante indskud Investeringsfondskonti Etableringskonti Boligsopsparingskontrakter Heraf puljeordninger Heraf kontante indskud Ratepensionskonti Heraf puljeordninger Heraf kontante indskud Uddannelsesopsparing Gevinstopsparingskonti Konjunkturudligningskonti I alt på særlige indlånsformer Depoter etableret i forbindelse med særlige indlånsformer (kursværdi) Kapitalpensionsdepoter Ratepensionsdepoter Selvpensionsdepoter Børneopsparingsdepoter Beløb Januar 2011

38 Indberettes kun af pengeinstitutter gr. 1-3 og 6 AS33 Opgørelse af renterisiko på gældsinstrumenter mv. og valutakursrisiko Renterisiko fordelt efter instrumenttype Lange positioner Korte positioner Renterisiko 1. Positioner i handelsbeholdningen 1.1 Værdipapirer i balancen inkl. spotforretninger Futures, terminsforretninger og FRA er Optioner Swaps I alt i handelsbeholdningen (summen af post 1.1 til 1.4) Heraf ikke opgjort til markedsværdi Positioner uden for handelsbeholdningen 2.1 Balanceførte poster (ekskl. 2.2 og 2.3) Positioner med begrænset eller afdækket renterisiko Positioner med specielle renteformler I alt uden for handelsbeholdningen (summen af post 2.1 til 2.3) Heraf ikke opgjort til markedsværdi Valutakursindikator Valutakursindikator 2 i pct. af kernekapital (med 1 decimal) pct. Oktober 2014

39

40 Indberettes kun af pengeinstitutter i gruppe 4 AS35 Måling af ændring i kursværdi på instituttets obligationer optaget til handel på et reguleret marked ultimo året Beløb 1. Instituttets totale beholdning mv. 1.1 Bogført beholdning til pålydende værdi Køb spot (pålydende værdi) Køb på termin mv. (pålydende værdi) Salg spot (pålydende værdi) Salg på termin mv. (pålydende værdi) Risikobehæftede position ( ) Renterisiko efter konverteringsfradrag Renterisiko uden konverteringsfradrag Aktuel kursværdi af den under post 1.1 angivne bogførte beholdning Beholdning mv. tilknyttet instituttets puljeordninger 2.1 Bogført beholdning til pålydende værdi Køb spot (pålydende værdi) Køb på termin mv. (pålydende værdi) Salg spot (pålydende værdi) Salg på termin mv. (pålydende værdi) Risikobehæftede position ( ) Renterisiko efter konverteringsfradrag Renterisiko uden konverteringsfradrag Aktuel kursværdi af den under post 2.1 angivne bogførte beholdning Januar 2011

41 Indberettes kun af realkreditinstitutter AS36 fortsættes Note til balanceoplysninger Realkreditudlån og nedskrivninger fordelt på ejendomskategorier Udlån + nedskrivninger ultimo året Nedskrivninger ultimo året Endelig tabt (afskrevet) i året 1. Ejerboliger Fritidshuse Støttet byggeri til beboelse Andelsboliger Private beboelsesejendomme til udlejning Industri- og håndværksejendomme Kontor- og forretningsejendomme Landbrugsejendomme mv Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål Andre ejendomme Realkreditudlån i alt heraf afdragsfrie lån Realkreditudlån og nedskrivninger fordelt efter lånetype Udlån + nedskrivninger ultimo året Nedskrivninger ultimo året 1. Indekslån Fastforrentet lån Rentetilpasningslån Refinansiering 1 år Endelig tabt (afskrevet) i året 3.2 Refinansiering 2 år Refinansiering 3 år Refinansiering over 3 år Refinansieringstidspunkt 1 år år < Refinansierings-tidspunkt 2 år år < Refinansierings-tidspunkt 3 år Refinansiering > 3 år November 2011

42 AS36 fortsat Note til balanceoplysninger Realkreditudlån og nedskrivninger fordelt efter lånetype Udlån + nedskrivninger ultimo året Nedskrivninger ultimo året Endelig tabt (afskrevet) i året 4. Lån med pengemarkedsbaseret rente Garantilån Uden aktuelt loft Med aktuelt loft Andre lån med pengemarkedsbaseret rente Realkreditudlån i alt November 2011

43 Indberettes kun af fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber AS37 Noter til resultatoplysninger Beløb Beløb Ad. resultatopgørelsens post 4 og 5 Post 4 Modtagne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter Obligationer 1) Aktier 1) Valuta 1) Råvarer 1) Post 5 Afgivne kurtager, gebyrer og provisionsudgifter Samlet formue under forvaltning (AuM - Assets under Management)... 9 Samlet formue under rådgivning (AuA Assets under Advice) Oversigt over nøgletal for investeringsforvaltningsselskaber: Indeværende år Antal foreninger under administration Antal afdelinger under administration Formue under administration ) Afledte finansielle instrumenter fordelt på forretningstyper i henhold til underliggende instrument. Eksempelvis inkluderer obligationer således afledte finansielle instrumenter baseret på obligationer. Oktober 2014

44 Indberettes kun af pengeinstitutter AS38 Udlån og garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher (opgjort før nedskrivninger/hensættelser) Udlån + garantidebitorer ultimo året 1) Individuelle Gruppevise nedskrivninger/hensæ nedskrivninger/hens ttelser ættelser ultimo året 2) ultimo året 3) 1. Offentlige myndigheder 4) Erhverv 2.1 Landbrug, jagt og skovbrug og fiskeri Industri og råstofindvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Gennemførelse af byggeprojekter Opførelse af bygninger Bygge og anlæg i øvrigt... Bygge og anlæg i alt Handel Transport, hoteller og restauranter Transport, post- og kurertjenester Hoteller og restauranter... Transport, hoteller og restauranter i alt Information og kommunikation Finansiering og forsikring 5) Fast ejendom Køb og salg af egen fast ejendom Udlejning mv. af fast ejendom Ejendomsmæglere og ejendomsadministration... Fast ejendom i alt... Øvrige erhverv... I alt erhverv Private 6) I alt ) Udlån og garantier i alt, det vil sige både individuelt og gruppevist vurderet. Afstemning til AS ) Kan afstemmes med AS AS ) Kan afstemmes med AS AS ) Ved offentlige myndigheder forstås staten, danske regioner, danske kommuner eller tilsvarende myndigheder i andre lande. Endvidere forstås virksomheder, der er 100 pct. ejet af ovennævnte myndigheder, eller som kontrolleres af disse myndigheder som følge af en koncession eller lignende. 5) Tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter skal ikke medtages her, da specifikationen alene vedrører udlån og garantier. 6) Udlån mv. til private omfatter de udlån mv., der ikke er udlån til offentlige myndigheder eller til erhverv. December 2013

45 Indberettes kun af pengeinstitutter AS39 Kreditbonitet fordelt på sektorer og brancher 1) Udlån + garantidebitorer med OIV 2) Udlån + garantidebitorer med væsentlige svagheder Udlån + garantidebitorer med lidt forringet bonitet, visse svaghedstegn Udlån + garantidebitor er med normal bonitet Bonitetskategori c 2b 2a/3 1. Offentlige myndigheder 3) Erhverv 2.1 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofindvending Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring 4) Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv heraf over 2 pct. af kapitalgrundlaget 5) Private 6) heraf over 2 pct. af kapitalgrundlaget 5) I alt ) Sektor og branchefordelingen følger retningslinjerne i regnskabsbekendtgørelsen. 2) Opgjort før nedskrivninger/hensættelser. OIV: objektiv indikation for værdiforringelse. 3) Ved offentlige myndigheder forstås staten, danske regioner, danske kommuner eller tilsvarende myndigheder i andre lande. Endvidere forstås virksomheder, der er 100 pct. ejet af ovennævnte myndigheder, eller som kontrolleres af disse myndigheder som følge af en koncession eller lignende. 4) Tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter skal ikke medtages her, da specifikationen alene vedrører udlån og garantier. 5) Summen af henholdsvis erhvervs- og privateksponeringer, hvor den enkelte eksponering er større end 2 pct. af instituttets kapitalgrundlag. 6) Udlån mv. til private omfatter de udlån mv., der ikke er udlån til offentlige myndigheder eller til erhverv. Oktober 2014

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

A. Netto renteindtægter B. Netto rente- og gebyrindtægter C. Resultat før skat D. Resultat Heraf minoritetsinteressers andel

A. Netto renteindtægter B. Netto rente- og gebyrindtægter C. Resultat før skat D. Resultat Heraf minoritetsinteressers andel EK1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 20 2. Renteudgifter... 2 21 A. Netto renteindtægter... 3 22 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 23 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

ES1. Beløb år til dato. kvartalet

ES1. Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1.000 kr. 1.000 kr. 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4.

Læs mere

ES1. Beløb år til dato. kvartalet

ES1. Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

ES1. Beløb år til dato. kvartalet

ES1. Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER Tabel 3.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber (store) 2010 17102 BI Management A/S Balanceoplysninger 1.000 kr. AKTIVER 1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1.

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1. Storegade 29 478 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 7 København K. Telefon: 55 86 5 Telefax: 55 86 5 55 Reg.nr.: 64 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 657468 E-post: post@moensbank.dk Web: www.moensbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. januar 30. juni 2007. 8. august 2007. Meddelelse nr. 08/2007. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

HALVÅRSRAPPORT. 1. januar 30. juni 2007. 8. august 2007. Meddelelse nr. 08/2007. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege 8. august Meddelelse nr. 08/ Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web: www.moensbank.dk HALVÅRSRAPPORT

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2008

Halvårsrapport. pr. 30-06-2008 Frøs Herreds Sparekasse Halvårsrapport pr. 30-06-2008 137. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelse 1. halvår

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr.

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Tønder, den 21. februar 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2012 Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2006

Kvartalsrapport for kvartal 2006 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 25. oktober 2006 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. 3. kvt. 2006 1. 3. kvt. Hele Netto rente- og

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit - hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere