M E D D E L E L S E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M E D D E L E L S E R"

Transkript

1 FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 141 Maj - juni 2005 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser Side 3 Meddelelser fra Fællesstyrelsen Side 3 Referat fra Formandsmødet i Odense 7.april Side 3 Referat fra Årsmødet i Odense 7. april Side 5 Vigtig information om skydning Side 8 Meddelelser fra Kredsene Side 8 Tilbud om historisk busrejse Side 16 Pensionister på job - ny serie - opfordring Side 17 Hjemmeværnet næsten - på plads Side 17 Net-nyhed om efterretningstjeneste Side 18 Når bønder fisker med elektricitet Side 19 Skilderhusets historie Side 21 Forsvaret har udgivet en børnebog Side 22 Efterlysning Side 23 Noget om krigshistorie Side 23 Overblik FOUAT s kalender Side 23

2 Praktiske oplysninger Om foreningen Foreningen blev grundlagt 9. december 1891, og dens virke hviler den dag i dag på de dengang vedtagne love, men tilpasset nutidens forhold og medlemmernes ønsker. Den består af regionalt opdelte KREDSE og ledes overordnet af en FÆLLESSTYRELSE med ÅRSMØDET som øverste myndighed. Inden for lovenes rammer er de enkelte kredse selvstyrende og beslutter eksempelvis aktiviteter samt evt. begrænsninger i medlemstal og deltagerantal ved de enkelte arrangementer. Følgende kan optages som medlemmer: Tidligere og nuværende officerer i Forsvaret og andre med tidligere eller med aktuel tilknytning til og interesse for Forsvaret og dets officerskorps. Om Meddelelser Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner. Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Indlæg bedes sendt pr. mail (som vedhæftet fil i WORD). Da indlæg af og til kræver et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes de sendt i god tid, så der er ca. en uge til at bearbejde indlægget. Redaktionen er ikke forpligtet til at optage sådanne indlæg, og forbeholder sig desuden ret til at forkorte teksten. s foretrækkes og sendes til redaktørens private adresse se nedenfor. Foreningsmeddelelser, der sendes som brev, skal være redaktøren i hænde to dage før den nedenfor anførte tidsfrist. Fællesstyrelsen: Landsformand: Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm Næstformand: Fmd. for Københavns Kreds Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen Digterparken 76, 2750 Ballerup Forretningsfører: Major Flemming Holmgreen Rasmussen Annexgårdsvej 4, kirke Værløse, 3500 Værløse Redaktion: Major Mogens Pedersen Torvegade 30, 4200 Slagelse Webmaster: Kaptajn Peter Thomsen Ekspedition og fordeling: Se forretningsføreren modsatte spalte Næste nummer: Bidrag til Nummer 142 skal være redaktionen i hænde senest 15. juni Næste nummer af bladet forventes fordelt primo juli Meddelelser udgives: Primo januar, marts, maj, juli, september og november. 2

3 Information og meddelelser Fællesstyrelsen Redaktion af Meddelelser og hjemmesiden er parallelle. Dermed er der kun uoverensstemmelse mellem tekst og oplysninger i de to medier, når der sker Fællesstyrelsen ændringer til det tidligere oplyste. Bestyrelse. Se side 2 Referat fra Formandsmødet i uddrag Mødet, der blev afholdt som et formøde til Årsmødet se referatet fra dette møde nedenfor blev indledt af foreningens (fungerende) landsformand, der konstaterede, at alle kredse var repræsenteret to dog ikke ved formanden. Endvidere deltog forretningsfører, major Flemming Holmgreen Rasmussen og redaktøren af Meddelelser som referent samt landsskydningernes leder G. Djørup. Landsformanden takkede Fyns Kreds for at have påtaget sig opgaven at arrangerer dagens møder og de dertil knyttede sociale aktiviteter. Herefter fik hver kreds lejlighed til at orientere om kredsens aktiviteter: Sydjysk Kreds: 64 medlemmer behov for tilgang og for et lavere aldersgennemsnit blandt medlemmerne. Generelt en pæn tilslutning til kredsens arrangementer dog et enkelt mislykket forsøg på at gennemføre en tur til Odense. Af særlig interesse har der været afholdt et foredrag om jordkampen i Sønderjylland. Midt- og Vestsjællands Kreds: Ca. 60 medlemmer godt samarbejde med andre forsvarsrelaterede klubber og foreninger, bl.a. Torsdagsklubben ved GHR og ROID. Gode tue til Vikingeborgen Trelleborg og Garderhøjfortet og ikke mindst til Flådestation Korsør og VTS (centralen, der overvåger trafikken i Storebælt), som blev gennemført som et eftermiddagsarrangement med afsluttende spisning. Har udarbejdet en lille folder mhp. Hvervning, som søges udleveret overalt til potentielle medlemsemner. Skydning gennemføres i samarbejde med Hjemmeværnsdistriktet, der helt legalt låner pistoler os GHR. Nordjyske Kreds: 48 medlemmer til- og afgang går lige op. Problemer med at afvikle skydning emnet blev behandlet indgående på Årsmødet se nedenfor. Bowling er en særdeles god aktivitet for Kredsen. Udnytter flere af Krigsvidenskabeligt Selskabs tilbud og gennemfører en årlig udflugt med god deltagelse. Københavns Kreds: Ca. 120 medlemmer. Praktiserer 8 årlige foredrag med en gennemsnitlig deltagelse på 31 medlemmer. 3

4 Alene til et foredrag af major Hedegaard om H.C. Andersens forhold de danske forsvar kom der 56 medlemmer. Der gennemføres en årlig udflugt samt en traditionsrig Klipfiskefrokost. Meget sund økonomi. Fyns Kreds: Ca. 6o medlemmer. Benytter en gang årligt private biler til en udflugt og en anden gang bustransport. En tur til Idrætshøjskolen i Ollerup var en rejse værd ligesom en tur til Grænselandet var en succes. Julefrokosten er årets højdepunkt. Skyder i ROID regi. Udnytter andres foredragsaftener, derfor ingen i eget regi. Rimelig god økonom. Storstrøms Kreds: Ca. 70 medlemmer. Samarbejder med både ROID og Folk & Forsvar alligevel begrænset men tilfredsstillende - deltagelse i arrangementerne. Skydninger afholdes uden problemer. Landsformanden takkede for orienteringerne og fastslog, at hvervning er et tema, der skal udvikles i foreningen. Anbefalede at benytte en hver mulighed for personlig kontakt, frem for annoncer. Forretningsføreren orienterede om, at han nu har en kontorplads hos Folk & Forsvar i Trommesalen, København. Desuden om de overvejelser, der havde ligget til grund hans fremsendte forslag om en ændring af distributionen af Meddelelser. Konklusionen var imidlertid, at det næppe kunne gøre anderledes, hvorfor han trak sit forslag tilbage. Kredsenes pris for Meddelelser på kr. 50,- kunne fastholdes. Overvejelserne om en ændring af distributionen af bladet gav anledning til følgende bemærkninger fra kredsene: Storstrøm: Måske kvartalsvis udsendelse. Fyn: Forskellige modeller fra kreds til kreds. Fyn kan selv distribuere. Midt- og Vestsjælland: Bør bevare 6 årlige udsendelser med en central distribution. København: Måske kvartalsvis distribution. Sydjysk: Bladet er væsentligt bør fastholde 6 gange årligt med en central distribution. Djørup: Af hensyn til varsling af arrangementer bør 6 årlige udsendelser bevares. Holmgren: Måske kunne øget brugerbetaling ved arrangementer i Kredsene forbedre økonomien generelt. Redaktøren: FVR kunne være en mulig sponsor. Landsformanden: Udbredelsen til foreningens arbejde og kendskabet til forsvaret er væsentligt - bladet er et redskab dertil. Konklusioner: Forretningsføreren forbereder en model med differentieret distribution fra kreds til kreds. Redaktøren opretholder niveauet. Herefter drøftelse man hvorledes vilkårene for landsskydninger bør være set i lyset af, at der ikke overalt skydes med samme pistol (9 mm Neuhausen tjenestepistol). Under drøftelsen orienterede kredsene om de vilkår, der råder rundt i landet mht. lån af våben og skydebaner. Forskellene er store udsigterne til begrænsninger er til at få øje på. 4

5 Debatten refereres ikke yderligere, men Landsformanden konkluderede, at et fælles grundlag ikke eksisterer og at emnet tages op på det efterfølgende årsmøde. Det blev dog nævnt, at flere soldaterforeninger har en Skytteforening underlagt, hvor al skydning samles og betingelser og regler for skydning henføres til. Næste formandsmøde: 5. oktober 2005 og 5. april 2006 som optakt til næste årsmøde samme dag. Under det afsluttende Evt. anbefalede Fyns Kreds, at kredsene kombinerer flere besøg på samme udflugt f.eks. militære museer og politimuseer. Leif Nielsen, Sydjysk Kreds gjorde opmærksom på, at resultatet af overvejelserne om Bløde værdier som konsekvens af det sidste forsvarsforlig, er blevet, at historiske effekter, faner og f.eks. sølvtøj returneres til de gamle regimenter (der heller ikke eksisterer mere) og kan opvares på de kaserner, hvorfra de oprindeligt kom. Efter en kort pause indledtes årsmødet. Referat fra Årsmødet Landsformanden bød velkommen til årsmødet 2005 på Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense. 36 medlemmer var kommet og repræsenterede alle kredsene. Følgende afdøde medlemmer blev mindet ved et øjebliks stilhed: K.Feilberg, Anker Jensen, P.O.W.Thorsen, K.M.Nielsen, Verner Holm, Bent Torp Hansen, Niels Chr. Christensen, Samuel S.Hansen, P.S.Kristiansen, Bent Lundgreen, K.M.Nielsen og M.V.Reimann. Årsmødet fulgte herefter dagsordenen ifølge lovene og den af landsformanden forslåede dirigent E.V. Olesen blev valgt. Indkaldelsen havde været udsendt i tide bl.a. i Meddelelser nr. 140 og årsmødet var herefter lovlig og beslutningsdygtigt. Landsformandens beretning. FOUAT har et temmelig konstant medlemstal på 425. Skydning er en væsentlig aktivitet ud over oplysende foredrag og besøg. Landsskydningernes gennemførelse vil blive behandlet senere på årsmødet. Sidste årsmøde i Ålborg var en succes. Tak fordi Fyns Kreds tog udfordringen op og har indbudt til dette årsmøde herpå Dannevirke i Odense. MEDDELELSER er blevet et pænt blad med et relevant, fagligt indhold. Tak til Svend Volden for at have varetaget i bladet i en årrække. Den nye redaktør, Mogens Pedersen, varetager i dag referentens job. På Stiftelsesfesten i december trak den tidligere landsformand Ove Høegh-Guldberg Hoff sig og jeg modtog opfordringen til at være landsformand. Jeg vil meget gerne bidrage til opfyldelsen af foreningens formål herunder udbrede kendskabet til forsvaret, hvilket jeg også udøver gennem mit engagement i Folk & Forsvar. FOUAT s forretningsfører har sidste år fået kontor hos Folk & Forsvar i København sammen med bl.a. CS. I kredsene vedligeholdes en række gode traditioner. Rammerne og mønstret for arbejdet er gode og alle opfordres til at fastholde denne model. Der var ingen bemærkninger til beretningen, de blev godkendt. De kommende års aktiviteter: Der vil blive afholdt to årlige møder i Fællesstyrelsens regi, en stiftelsesfest og et årsmøde. 5

6 De vilkår, FOUAT arbejder under præget i udpræget grad af den omstilling, forsvaret er i gang med. Betingelserne for samarbejdet med forsvarets myndigheder og etablissementer kan løbende blive ændret og vi må tilpasse os det gælder både mht. skydning og lån af lokaler. Budskabet er dog fortsat: Hold ånden ved lige træf nye venner og kollegaer, søg kontakt og få inspiration fra andre foreningen med tilknytning til Forsvaret. Fortæl om FOUAT. Vi skal aktivt medvirke til at forsvarsviljen opretholdes bl.a. ved at være velorienterede. Meddelelser er i denne sammenhæng et redskab for os. Regnskab. Spørgsmål til gennemgangen af regnskabet: Kan kredse, der selv varetager udsendelse af Meddelelser holdes skadesløse? 6

7 Svar: Ja. Regnskabet blev herefter godkendt. Budget og kontingentfastsættelse FOUAT forudser øgede udgifter først og fremmest forbundet med udsendelse af bladet. Kredsene yder p.t. kr. 50,- pr. år men dette beløb kan ikke dække de aktuelle omkostninger. Der budgetteres med et underskud i 2005 på kr. 2500,- Det blev nævnt, at dette forhold kan medføre øget brugerbetaling ved kredsenes arrangement. Kredsenes kontingent til Fællesstyrelsen blev dog fastholdt. Fyn: Styrelsen skal have luft i budgettet. Der må gås nye veje f.eks. med at søge annoncering eller sponsorater. Landsformanden: Der er øgede udgifter at forudse. Udviklingen skal følges nøje. Midt- og Vestsj.: Der skal foreligge et rimeligt varsel mht. evt. forhøjelser af hensyn til planlægningen i kredsene, herunder oplæg til den årlige generalforsamling. Der forekommer i andre foreningen en frimærke-fond, hvortil der indbetales frivillige bidrag. Det kan dog medføre, at ikke alle bidrager og modellen fandt man uhensigtsmæssigt. Sydjysk: FVR annoncering kan undersøges med tanke for foreningen interesse i at udbrede kendskabet til forsvaret. Øgede udgifter til afvikling af skydninger kan med tiden øge presset for foreningens økonomi. Regnskabet blev herefter godkendt. Valg: Jørgen Sverker Nilsson blev bekræftet valgt som Landsformand. Som revisor blev Leif Jeppesen nyvalgt for 2 år. Som revisorsuppleanter blev K. Meier Olsen valgt for 2 år og K. Hjord for 1 år. Landsformanden rettede en tak til den afgåede revisor LT Ib Segner. Afviklingen af Landsskydningerne blev herefter drøftet indgående på basis af Formandsmødets indstilling se ovenfor. Landsformanden: Der kan ikke skydes på uens vilkår mhp. konkurrencer. Dirigenten konkluderede, at Fællestyrelsen snarest bør udgive retningslinier for skydning på gældende vilkår. Dirigenten kunne hermed afslutte årsmødet. Efter Årsmødet havde Fyn kreds planlagt et samlet besøg på Fyns Militærhistoriske Samling, hvilket flere benyttede sig af. Der er efterfølgende fra flere givet udtryk at det var et god og udbytterigt besøg. 7

8 Vigtig information om skydning Indberetning og beregning af resultater I henhold til vedtagelse på Årsmødet d. 7. april 2005 fastsættes herved følgende retningslinjer for indberetning og beregning af resultater af landspræmieskydningen: De enkelte kredses resultater i landspræmieskydningen indsendes som hidtil til formanden for skydeudvalget i Københavns Kreds, idet der dog kun indberettes om de 5 gældende (bedste) skytter. For hver af disse 5 skytter anføres det, om den pågældende har anvendt forsvarets tjenestepistol (9mm Neuhausen ) eller anden pistol. Ved beregningen af tildeling af de 4 individuelle præmier i turneringen deltager kun de skytter, der har anvendt 9mm Neuhausen. I forbindelse med tildelingen af holdpræmien ( Storstrømspokalen ) deltager kun de kredse, hvor alle 5 gældende skytter har anvendt 9mm Neuhausen. Det står kredsene frit, om man ved indberetning om de 5 bedste skytter vil se bort fra skytter, der har anvendt andre pistoler eller revolvere. Alle resultater medtages i ranglisten i MEDDELELSER (normalt novemberdecember nummeret), men for de skytter/kredse, der ikke har anvendt 9mm Neuhausen, anføres resultaterne i parentes, og disse resultater medtages ikke ved tildeling af vandrepræmier og erindringspræmier. G. Djørup Københavns Kreds Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup Forretningsfører: Major Bent Axel Kongsbach, Blomsterager 512, 2980 Kokkedal Giro nr Foredragssæsonen 2005 Med langvarig applaus kvitterede over halvtreds tilhørere for major Ole Hedegaards foredrag 17. februar 2005 om H.C. Andersen som medlem og tjenstgørende i et borgerligt akademisk korps, - Kongens Livcorps. En veloplagt Hedegaard fængslede forsamlingen med sin beundringsværdige viden om historiske og militære forhold og knyttede dertil et sandt persongalleri fra adelen og kulturlivet, hvor Andersen følte sig hjemme. De medbragte illustrationer var udvalgt meget omhyggeligt og var en nydelse at se. Hedegaard behandlede de følelsesmæssige kvaler, som Andersen måtte have været ude for under de slesvigske krige. Thi digteren havde i Tyskland tætte venskabelige forbindelser, men om Andersens nationale sindelag kunne der nu ikke næres tvivl. Hedegaard fandt tillige i Andersens digtning træk fra dennes eget liv - herunder fra den militære tjeneste. En interessant vinkel til de enkelte værker. Alt i alt et foredrag der kan anbefales på det varmeste. Foredrag annulleret. Det berammede foredrag 3. februar og udsat til 19. april om Dansk Søartilleri ved admiral Sven E. Thiede er annulleret grundet private forhold. Generalforsamling 3. marts i Kastellet Som indledning til generalforsamlingen påhørte forsamlingen stående formandens mindeord over årets afdøde medlemmer: Jørgen Anker Jensen, Mogens Ulrik Langebæk, Kjeld Peter Feilberg, og Mogens Valdemar Reimann 8

9 Med valg af Erik V. Olesen som dirigent gennemførtes generalforsamlingen i overensstemmelse med kredsens vedtægter 17. Formanden konstaterede i sin beretning, at bestyrelsens valgte linie med otte foredrag fordelt i vintermånederne, klipfiskfrokost og en ekskursion i forsommeren havde haft medlemmernes opbakning, thi fremmødet i vintermånederne lå på et gennemsnit på 31 medlemmer. Formanden for skydeudvalget kunne følge op med beretning om stigende interesse for sommerens pistolskydninger, hvor fremmødet ligeledes kunne betegnes som meget tilfredsstillende. Den samlede beretning blev taget til efterretning. For virksomheden i det kommende år ville bestyrelsen således fastholde tilsvarende ramme for aktiviteter. Kredsens forretningsfører fremlagde det reviderede regnskab, der gav et billede af en god og tilpasset økonomi. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen og kan i øvrigt rekvireres af kredsens medlemmer ved henvendelse til forretningsføreren. Bestyrelsens forslag til fastholdelse af kontingent på kr. 150,- for år 2006 blev tiltrådt. Bestyrelsens sammensætning efter enkelte genvalg forblev uændret følgende med angivelse af valgperiode: Formand: Jørgen Larsen (2007) Næstformand: Knud Rasmussen (2007) Forretningsfører: Bent A. Kongsbach (2006) Hans A. Schrøder: (2006) Lene Sundberg: (2006) Kjeld Hjort: (2006) Ingrid Dage: (2007) Suppleant i bestyrelsen: Kurt Jacobsen: (2006) Revisor: Carson B. Brockmeyer: (2006) Revisorsuppleant: Finn Asmussen (2006) Repr. til Fællesstyrelsen:( 2007) Skydeudvalgsformand: Gregers Djørup: (2006) Kurt Jacobsen: (2006) Jørgen Dam: (2007) Generalforsamlingen drøftede derefter indkomne forslag om anskaffelse af pistoler i foreningsregi eller som personligt våben samt kritiske bemærkninger til afvikling af landspræmieskydningerne. Emnet er efterfølgende behandlet på FOUAT s Årsmøde og referatet ovenfor. Storstrøms Kreds Formand: Major Erik Blyme, Agerupvej 18, Våbensted, 4900 Sakskøbing Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg Generalforsamling 2005 Den ordinære Generalforsamling 2005 blev afholdt mandag den 14. marts i Hjemmeværnsdistrikt Lolland-Falsters lokaler på Stenvej i Sakskøbing. Efter mindeord over afdøde medlemmer, aflagde formanden beretning, hvor følgende emner blev berørt 9

10 - den efter forsvarsforliget lidet opmuntrende fremtid for hovedparten af landets soldater- og lignende foreninger, - betinget heraf, øget samarbejde foreningerne imellem, hvilket allerede er indledt af kredsen, - aktiviteter medlemmerne har haft mulighed for at frekventere i løbet af året, - blandt de emner der har været behandlet på kredsens bestyrelsesmøder skal nævnes, procedurer ved modtagelse af nye medlemmer, markering af jubilæer, fødselsdage o.l., samarbejde med andre foreninger, rekruttering af nye medlemmer og synliggørelse af foreningen, - medlemssituationen der bevæger sig frem og tilbage omkring 70, på landsplan er vi 425 medlemmer, - landsformands- og redaktørskiftet. Vedrørende virksomheden for det kommende år, så vil udover generalforsamlingen og bestyrelsesmøder kun skydninger alene være beregnet på kredsen, men det forøgede samarbejde med andre foreninger skulle medføre et større udbud af aktiviteter. På det netop afholdte årsmøde, der blev afholdt i Odense ved Fyns Kredsens foranstaltning, blev Storstrøm opfordret til at påtage sig næste årsmøde. Jeg betragter det som en stor ære, at man betror os denne opgave, og samtidig er det en enestående chance for vore medlemmer til at deltage i et sådant arrangement, da det jo foregår på hjemmebane. Efter beretningen blev regnskabet gennemgået og godkendt. Kontingentet er uændret 125,00 kr. Ved valghandlingen afgik oberstløjtnant Donald Thestrup efter eget ønske, og i stedet valgtes premierløjtnant Andreas Fjelrad Andersen, ligeledes afgik oberstløjtnant Ole A. Hansen (flyttet kreds), som suppleant og i stedet valgtes løjtnant Flemming Nielsen. Efter generalforsamlingen gav Chefen for Det danske Internationale Logistik Center (DANILOG) i Vordingborg, oberst N.E. Svennesen en særdeles interessant, levende og oplysende orientering om det danske internationale engagement efter det nye forsvarsforlig samt om DANILOGs opbygning og virke i lyset heraf. En stor tak til obersten for et inspirerende indslag. Skydninger Årets skydninger vil finde sted på banerne på Kulsbjerg øvelsesterræn med træningsskydning mandagene den 23. og 30. maj og 6. juni, og præmieskydning 13. juni med efterfølgende præmieoverrækkelse og kammeratligt samvær. Samtlige dage påbegyndes skydningen kl Da sommerferien er indledt, når næste nr. af bladet udkommer, ønskes alle medlemmer og pårørende en god sommer og et godt foreningsår. Midt- og Vestsjællandske Kreds Formand: Oberst Karl Johan Nilausen, Munkevænget 4, 4300 Holbæk Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Helstrup, Jyllandsgade 8R, 4100 Ringsted

11 Kredsens ordinære generalforsamling Generalforsamlingen blev gennemført den 8. marts klokken i Hærhjemme-værnsdistrikt Vestsjællands gode lokaler i Slagelse. Formanden bød velkommen til de 27 fremmødte medlemmer (mødeprocent på 45% rigtigt flot), herunder en særlig velkomst til foreningens landsformand, generalmajor Jørgen Sverker Nilsson, som efter generalforsamlingen gav et billede af sin hverdag som pensionist, orienterede om sin baggrund for at sige ja til formandsfunktionen og skitserede sine tanker om foreningens udviklingsmuligheder samt understregede hvert enkelt medlems ansvar for - samt andel i dette. Jørgen Kyhn blev foreslået og valgt som aftenens dirigent. Formandens beretning, som var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, blev godkendt. Regnskabet blev godkendt. Kontingentet blev foreslået fastholdt på nuværende niveau, som er 110,00 kr. pr. år. Efter de lovbestemte valg og konstitueringen på første bestyrelsesmøde er kredsens bestyrelse: Formand: Karl Johan Nilausen (2006) Næstformand: Hans Jürgen Jürgensen (2007) Forretningsfører: Jørgen Helstrup (2006) Kasserer: Per Darville (2007) Bestyrelsesmedlem: Mogens Røgind (2007) Bestyrelsesmedlem: Holger Janns (2006) og Bestyrelsesmedlem: Steen Gildberg (2006). Suppleanter: Tommy N. Andersen (2006) og Jørgen Kyhn (2006). Revisorer: Kaj Hansen (2006) og Eigil Østergård (2007). Revisorsuppleant: Tommy L. R. J. Pedersen (2007). Bestyrelsens foreløbige liste over aktiviteter for det kommende år blev fordelt. Efter en drøftelse blev aktivitetsniveau, indhold m.v. accepteret. Drøftelsen indebar også nye forslag til vores løbende aktivitetsliste. Aktivitetsniveauet fastholdes med 4 5 arrangementer årligt. Herudover kommer årets generalforsamling samt vores skydninger. Det videre arbejde, herunder opdatering af aktivitetslisten, blev derefter overladt til bestyrelsen. Generalforsamlingen behandlede to forslag som landsledelsen ønskede drøftet på årsmødet. Efter en livlig debat blev kredsens holdning til spørgsmålene afklaret og formanden medbringer kredsens indstilling til årsmødet. Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke medlemmerne for deres opbakning til aktiviteterne, takke bestyrelsen for godt solidt og positivt samarbejde samt ikke mindst med at takke dirigenten Jørgen Kyhn for en myndig, smidig og vel gennemført afvikling af årets generalforsamling. Aftenen sluttede traditionen tro med forloren skildpadde og hvad der hertil sig hører. I lidt over 1 times tid summede lokalet af god stemning dansk hygge krydret med den gode mad, som to frivillige fra distriktet var så venlige at tilberede og servere. Tiden løb så hurtigt, at vi nåede meget tæt på klokken 2300 inden de sidste medlemmer mente, det var tid til opbrud. Igen en helt igennem rigtig god aften så den indførte tradition har bestået igen. 11

12 Årets aktiviteter: Årets aktiviteter vil fremgå af Meddelelser samt foreningens hjemmeside: Kredsens medlemmer bedes være opmærksomme på, at der på hjemmesiden også er anført aktiviteter fra landets øvrige kredse, hvor man er hjertelig velkommen til at deltage. Kredsens skydninger gennemføres på pistolbanen ved Antvorskov. Ansvarlig for skydningernes planlægning og gennemførelse: Holger Janns. Skydningerne er planlagt således: Træningsskydninger gennemføres på aftener i tiden således: Tirsdag den 24. maj, tirsdag den 9. august og onsdag den 31. august. Tilmelding til træningsskydninger: Fredagen ugen inden til forretningsføreren. Pris for deltagelse i træningsskydningerne kr. 20,00. Pokalskydningen gennemføres lørdag den 1. oktober fra klokken Pokalskydningen afsluttes som vanligt med frokost og socialt samvær. Nærmere omtale af Pokalskydningen vil ske i et senere nummer af Meddelelser. Kredsen gennemfører søndag den 12. juni en familieudflugt til Garderhøjfortet, som blev anlagt i årene som en del af Københavns Landfæstning. Fortets opgave var at vanskeliggøre en fjendtlig fremtrænger over Lundtofte-Sletten, flankere den nordre oversvømmelse og være i stand til at bekæmpe fjendtligt artilleri i området vest for Furesøen og i Dyrehavens udkant. Fortet drives i dag af Garderhøjfonden, og er efter en restaurering åbnet for offentligheden. Flere oplysninger kan ses på hjemmesiden: Fortet ligger i Jægersborg og dermed meget tæt på Dyrehaven og Bakken. Vi mødes ved fortet klokken 1030, hvorefter vi i ca. 1½ time vil blive vist rundt af en guide. Efter dette henter vi vores medbragte madkurve og spiser i det fri. Kredsen medbringer øl + vand som kan købes til uhørt billige priser. Når frokosten er overstået forventeligt senest klokken er der fri manøvre. Det giver mulighed for yderligere ophold på fortet eller et selvvalgt besøg i enten Dyrehaven, på Bakken eller måske stranden på Bellevue, hvis vi har rigtige vikinger i blandt os. Pris pr. person kroner 20,00, som dækker entreen. Kredsen afregner guiden. Adresse: Garderhøjfort 4 (sidevej til Jægersborgvej), 2820 Gentofte Ved tilkørsel i bil fra motorvejen tages enten afkørsel 7 eller 17. Tilmelding til forretningsføreren senest fredag den 3. juni. Se næste side.. 12

13 Tirsdag den 31. august i tiden får vi besøg af Stabslæge-1 Erik Darre fra Forsvarets Sundhedstjeneste, som vil holde foredrag over emnet: Forsvarets Sundhedstjeneste nu og i Fremtiden. Sted: Hærhjemmeværnsdistrikt Vestsjælland, Merkurvej 2, Slagelse. Nærmere omtale i næste nummer. Lørdag den 10. december gennemfører landsforeningen sin årlige stiftelsesfest. Dette arrangement byder på muligheden for at træffe medlemmer fra andre kredse. Herudover serveres gule ærter, som vi fik dem i gamle dage, og æbleskiver samt hvad dertil hører. Der afsluttes normalt med kaffe(+). Aktiviteten omtales i sener nummer af Meddelelser. Kredsen vil meget opfordre til at vi stiller talstærkt op denne dag. Primo/medio JAN 2006 planlægges en jule-/nytårsaktivitet. Dette skulle gerne blive en hyggelig familieaften, hvor vi forsøger at gennemføre besøget i SuperBrugsen fra 2004, som vi desværre måtte aflyse på grund af den store juletravlhed i december måned. Nærmere omtale i senere nummer af Meddelelser. Primo februar 2006 vil vi følge op på vores succes fra tjenestedsbesøget på Flådestation Korsør. Bestyrelsen planlægger et tjenestedsbesøg angiveligt på Antvorskov Kaserne som et eftermiddagsarrangement afsluttende med samlet aftensspisning i cafeteriet. Nærmere om dette arrangement i et senere nummer af Meddelelser. Generalforsamlingen i 2006 gennemføres tirsdag den 7. marts klokken i lokalerne ved Hærhjemmeværnsdistrikt Odsherred i Holbæk. I forbindelse med generalforsamlingen vil der som vanligt være et aktuelt foredrag ligesom vi vil fastholde vores tradition med at servere Forloren Skildpadde og hvad dertil hører. 13

14 Fyns Kreds Formand: Oberstløjtnant Leif. K. Nielsen, Ådalen 18, Gummerup, 5620 Glamsbjerg Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Pilevangen 22, 5210 Odense NV Giro nr Generalforsamling 2005 Under kyndig og bestemt ledelse blev generalforsamlingen, med LT Axel Petersen som dirigent, gennemført den 3. marts d.å.. Proceduren var hurtig og smertefrit. Oberstløjtnant Leif K. Nielsen blev genvalgt, samme skæbne overgik de 2 bestyrelsesmedlemmer Major Arne Hansen samt løjtnant Villy Scheuer-Hansen. Det kunne samtidig konstateres, at kredsen råder over landsskytten (hvad ellers!) Denne gang var det premierløjtnant Ronald Magnussen. Generalforsamlingen var besøgt af 17 medlemmer - samt bedst af alt 8 damer. Aftenen sluttede med Soldaterhjemmet Dannevirke s brunkål med tilbehør. 4. Maj 2005 Denne aften - 60 år efter modtagelsen af frihedsbudskabet i arrangeres der møde for alle borgere ved Mindemonumentet i Ansgar anlæg kl samt efterfølgende gudstjeneste i Ansgar Kirke. Da højtideligheden maner til eftertanke - selv i dag - fortjener arrangementet stor tilslutning. Flagfest på Valdemarsdag den 15. juni Danmarkssamfundet i Fyns amt arrangerer også i år flagfest i " Den Fynske Landsby den 15. juni kl Danmarkssamfundets protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim vil beære arrangementet med sin deltagelse. Programmet vil omfatte underholdning over et bredt musikalsk repertoire, ligesom justitsminister Lene Espersen vil holde talen for flaget. Hele arrangementet er rammen om en flot festaften. Oven i købet er der gratis adgang. Skydninger i august De gennemføres 9., 16. og 23. august ved Skallebølle Centret. Alle dage skydes der fra kl Den sidste skydedag er der tradition for at medbringe en madpakke og for, at formanden "ryster" op med en øl (til hver). Sydjyske Kreds Formand: Oberst Leif Hommel Nielsen, Jeppe Åkjærsvej 8, 6100 Haderslev Forretningsfører: Major C.F. Aakerlund, Damstien 16, 6100 Haderslev SYDJYSK KREDS Siden sidst: Generalforsamling 2005 blev afholdt i Gamle Hovedvagt, Fredericia den 5. april Der deltog 19 medlemmer og 17 damer. Kredsen har nu 63 medlemmer. 14

15 Valg: Major B.M. Jegsen blev nyvalgt som næstformand for to år. Oberstløjtnant O.P. Christensen blev nyvalgt som kredsstyrelsessuppleant for et år. MJ N.B. Juul blev genvalgt som revisorsuppleant for to år. Kredsstyrelsen har herefter følgende sammensætning: - OB Leif Hommel Nielsen (formand) - MJ B.M. Jegsen (næstformand) - MJ C.F. Aakerlund (forretningsfører) Kontingent for 2006 fastsattes uændret til 125 kr. Regnskabet udviste et driftsoverskud på kr. og balancerede med kr. Gennemførte arrangementer. Under generalforsamlingen besøgte vore damer Fredericia Museum. Efter generalforsamlingen holdt Major O. von Holck et interessant foredrag: Med Zeilau på de Vestindiske Øer. Foredraget, der var ledsaget af lysbilleder, høstede et velfortjent bifald. Kommende arrangementer: Landspræmieskydningen søges gennemført i september måned i Varde. Under ledelse af LT G. Ebbesen vil der blive søgt gennemført et besøg på Koldinghus med efterfølgende spisning på Staldgården. I forbindelse med Brigadevennerne vil medlemmer i den udstrækning der er ledig plads kunne deltage i en ekskursion til Glücksburg Slot tirsdag den 24 maj Pris kr. 200 pr. deltager. MJ B.M. Jegsen er guide. Militær bus fra Fredericia kl. 0800, fra Haderslev kl Man får plads i den tilmeldte rækkefølge. Tilmeldingsfrist er fredag den 13. maj Tilmelding til MJ I.M. Terkildsen ( ) eller Demonstration af Hærens materiel m.v. er i år henlagt til Karup, Onsdag den 24. august Nærmere herom tilgår senere. Kredsstyrelsen overvejer andre aktiviteter evt. i samarbejde med andre foreninger. Midtjyske Kreds Kredsen er p.t. ikke aktiv. Nordjyske Kreds Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg Forretningsfører: Kaptajn Hartvig Porsborg, Vangen 85, 9400 Nørresundby Gennemførte arrangementer Generalforsamlingen blev afholdt onsdag 16. marts 2005 i lokalerne på Jellingvej i Svenstrup. Referat: Formanden bød velkommen: Som dirigent blev valgt E.H. Pedersen, der takkede for valget, konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og gav herefter formanden ordet for at aflægge beretning om kredsens virksomhed i det forløbne år, herunder nytårsgudstjenesten og julefrokosten i Løvvangcenterets cafeteria. Beretningen blev godkendt. 15

16 Formanden fortsatte med virksomheden i det kommende år. Skydning - besøg på Sindal Teglværk - forsommerudflugten - efterårskydninger øvrige besøg - bowlingturnering og sluttede med et påtænkt julefrokost medio december. Forretningsføreren fremlagde det reviderede regnskab, som ikke gav anledning nogen bemærkninger. Kontingentet for det kommende år: Uændret Alle valg var genvalg. Aftenen sluttede med en spisning og et foredrag af oberst Michael Svejgaard. For så vidt angår årsmødet, henvises til den omdelte skrivelse. Referatet af årsmødet fremgår af dette nummer af Meddelelser se side 3. Resultatet af bowlingturneringen er omdelt til medlemmerne. Endnu engang tillykke til fru Ella Nielsen, der igen i år blev pokalmester. Vi påregner opstart af skydninger som tidligere er meddelt se FOUAT s kalender bagest i bladet. Sommerudflugt FOUAT Nordjyske Kreds ved turleder Kaptajn Jes Reiner Pedersen tager på sommerudflugt lørdag 11. juni Mødested-og tid: Ved Thise Kirke kl Efter at have beset kirken og kirkegården forskydes til Vildmosemuseet i Brønderslev, der beses. Her spises medbragt frokost, hvorefter turen går over Store Vildmose med diverse holdt for at besigtige nogle af seværdighederne. I den forbindelse anbefales solidt fodtøj til de korte fodture i terrænet. Turen slutter i haven hos Inge og Jes Reiner Pedersen, hvor der serveres kaffe og te med hjemmebag. For nu at sikre os de nødvendige antal stole, vil vi gerne have jeres tilmelding senest onsdag 8. juni på tlf "jes" eller Leif Nygaard på tlf Busrejse til Tyskland og Tjekkiet i Uge 20 Max. Deltagerantal 25 i en 50 pers. Røgfri bus. Vort første møde bliver i Lutter om Barenberg, hvor Christian den 4. s styrker mødte Albrecht von Wallenstein. Herefter følger vi ham (over Motten, hvor vi overnatter) til CHEB, hvor han blev myrdet. I Karlouy skal vi se glasværket og måske møde Knagsted fra Gustav Wieds roman på Grand hotel Pupp. I Lidile lægger vi en blomst (Hitler ødelagde byen som hævn efter mordet på Heydrich). Attentatet kan vi se i krypten på kirken, hvor frihedskæmperne gemte sig. Der vises en rekonstrueret film af nyere dato. Vi får en rundvisning af en Tjekkisk guide, der taler dansk. Markedet er også interessant, for ikke at glemme forretningerne; her kan man virkelig lave gode handler, som før i tiden i Polen. Og mon ikke der bliver tid til at besøge at vinslot og en sejltur på Moldau inden den lille uge er omme. Ring og få et udførligt program. Hvis tidspunktet ikke passer i din kalender, så ring, vi har en del tilmeldinger allerede nu, og starter gerne endnu en tur op. 16

17 Pensionister på job - ny serie - opfordring Pensionist og hvad så? Meddelelser indleder gerne en ny serie, hvor medlemmer, der jo af gode grunde ikke længere er aktive i Forsvaret, fortæller om livet efter afskeden med tjenesten. Redaktionen er sikker på, at der kan fortælles mange gode historier og opfordrer hermed alle, der har lyst til at indvi os andre i gode historier fra en anderledes hverdag. Kom frit frem! Hjemmeværnet næsten - på plads i OPERATION VIPSTJERT Af oberstløjtnant H.J. Jürgensen, Operationsofficer ved Hærhjemmeværnsdistrikt Vestsjælland Lørdag den 5. februar 2005 skulle Hærhjemmeværnsdistrikt Vestsjælland (HHD VSJ) have gennemført en STØV/GAR, hvor distriktsstabens evne til at løse en fiktiv planlægningsopgave bliver målt og vejet af foresat myndighed. Men den 2. februar modtog HHD VSJ et varsel om en reel opgave: HHD VSJ skal i samarbejde med politiet foretage overvågning af jernbanelinien mellem Borup Station og Sprogø i tiden APR 2005 (i forbindelse med VIP-toget med alle H.C. Andersen ambassadørernes rejse til og fra Odense). Det blev derfor besluttet, at det var denne opgave, der skulle planlægges under STØV/GAR. Det gjorde det meget mere interessant for staben, og tiden blev udnyttet optimalt. Udgangspunktet for det hele var, at Hjemmeværnspersonellets deltagelse i selve operationen skulle ske på frivillig basis. Kunne man skaffe så mange frivillige? Efter at have modtaget CH/HHD direktiv gik staben i gang med planlægningen præcis, sådan som det er beskrevet i distriktsreglementet, sluttende med konfrontation af fjendens handlemuligheder og egne mulige løsninger og herefter chefens beslutning. Så fulgte udarbejdelsen af en foreløbig befaling, som blev forelagt for chefen for Lokalforsvarsregionen kl Den løsning, der blev valgt, var en opdeling i fire Hjemmeværnsafsnit (HJVA), som hver skulle overvåge en del af banestrækningen. Politiet overvågede byområderne i Slagelse og Ringsted. Så der blev et HJVA vest for Slagelse, et øst for Slagelse, et vest for Ringsted og et øst for Ringsted. De var organiseret med et føringselement, en lille mobil styrke samt tre delinger, som hver kunne oprette 6 poster à 4 mand, som kunne ligge ude et helt døgn. I alt rådede HHD derfor over 72 poster til den samlede strækning. Det antal viste sig at passe særdeles godt. Der var tre poster i overskud. Det blev besluttet, at overvågningen skulle etableres allerede fra 1. april kl så styrkerne kunne se terrænet i dagslys og sikre, at der ikke skete sabotage i ly af mørket. En stor opgave var at omfordele materiel fra de forskellige HJV-kompagnier til de fire afsnit. Her var det især natobservationsudstyr og radiomateriel, der var helt afgørende for at løse opgaven. Styrken skulle være ubevæbnet. Den skulle kun overvåge observere og melde. På det grundlag skulle politiet med mobile styrker agere på grundlag af HJV meldinger. Torsdag den 10. februar om aftenen blev der givet befaling til underafdelingscheferne både dem, der skulle formere HJVA, og dem, der skulle afgive personel og materiel hertil. Det hele stod og faldt med. at alle viste stor vilje til samarbejde. Der blev desuden givet en række supplerende ordrer: Senest 3. marts skulle materiel være omfordelt. Lørdag den 5. marts var sat af til rekognoscering og koordination i terrænet især omkring skillelinier 17

18 Tirsdag den 8. marts skulle der holdes signaløvelse for at sikre, at posternes meldinger kunne nå frem til politiet uden forsinkelser og fejl og Lørdag den 12. marts var sat af til supplerende uddannelse/omskoling af det personel, der meldte sig. Vejret i denne periode var os ikke venligt stemt: Sne og kulde og ingen udsigt til snarlig bedring. Så hvor mange mon vi kunne regne med ville melde sig til opgaven? Der skulle bruges omkring 450 mand. Da vi nåede frem til rekognosceringsdagen 5. marts var HJVA befalinger færdige. Og de var gode, gennemarbejdede og fuldt ud brugbare. Materiellet var omfordelt. Og til alt held var der tilsagn om at møde op og deltage fra så mange HJV-folk, at planen med sikkerhed kunne holde. Derfor var glæden stor. Men den varede desværre kort. For samme dag 5. marts sænkede Politiets Efterretningstjeneste trusselsniveauet, så der ikke længere var behov for HJV deltagelse ligesom politiets indsats kunne reduceres væsentligt. Trods denne nedslående melding blev det besluttet at gennemføre rekognoscering og koordination, som det var planlagt, og også at gennemføre afprøvningen af radionettet den 8. marts. Vi var mange, der frøs jammerligt den lørdag, hvor temperaturen var nede omkring 10 graders frost og en skarp østenvind fik det til at føles som det dobbelte. Men det blev gennemført med delingsførerne og mange gruppeførere. Opgaven har været fantastisk lærerig og den har givet HHD et gevaldigt løft: Vi kunne løse opgaven. Der er al mulig grund til, at alle, som har været med i forberedelserne, kan være stolte af deres indsats, og til, at vore samarbejdspartnere i totalforsvaret kan have tillid til HJV evne til at løse pålagte opgaver. Politiet udtrykte da også meget stor tilfredshed med og positiv overraskelse over den måde HHD gennemførte sin planlægning og øvrige føringsvirksomhed på og at det nødvendige antal HJV-folk faktisk ville stille sig til rådighed i et døgn. Politiet i Vestsjælland vil i fremtiden ikke være i tvivl om, at HJV både kan og vil. Net-nyhed om Efterretningstjeneste Hvis du interesserer dig for nutidens efterretningstjeneste, bør du kigge her! Mange af Jer kender sikkert John Hughes-Wilson s Militære Efterretningsfadæser, som beskæftiger sig med begivenheder over de 50 år fra 1941 til De, der har læst den vil nok sætte ordet militære i parentes, for ofte er det jo politiske forhold, der har haft indflydelse på, at ordet fadæser er blevet tilføjet! Folk & Forsvar (ved YES-Ungdomsudvalg) sætter her i april fokus på reformerne i de danske efterretningstjenester og åbner debatten om øget europæisk efterretningssamarbejde. På ungdomsorganisationens hjemmeside kan man se indlæg fra politimester Lars Findsen (Chef for PET), kontreadmiral Jørn Olesen (Chef for FE), cand. scient. pol Søren Stauning og den engelske Dr. Frank Gregory fra University of Southampton. Altså: Ind på nettet, ind på og klik på overskriften til den artikel, du vil læse! Det lyder let, og det er det! I hvert fald, hvis du har en computer med internetadgang! Så god fornøjelse! Svend Volden 18

19 Når bønder fisker med elektricitet Uge 13 ved DANCON/Irak 5. Ingeniørdetachementet på bådpatrulje i floddeltaet vest for Basra. Formål: At finde skjulte våben. Udførelse: Pust gummibådene op og af sted. Af: kaptajn Søren CH/IGDET/STAB&LOGKMP DANCON/IRAK 5 Det var en anderledes opgave, vi blev stillet, i det vi ikke før har gennemført bådpatruljer. Opgaven blev ikke mindre spændende af, at vi skulle samarbejde med vores engelske venner, fortæller kaptajn Søren, chef for ingeniørdetachementet. Hans ingeniørsoldater og soldater fra britiske Corunna Coy var stillet opgaven at patruljere floddeltaet vest for Basra i båd med det formål at undersøge, om lokale banditter skjulte våben i floddeltaet. Patruljen var en tre-dages operation og begyndte 30. marts. Bådene er sat i vandet. Afsøgningen kan begynde. Vi sejlede ud mod målområdet, der var et floddelta omkring en mindre landsby. Sejlturen derud blev brugt til at vænne os alle til, at jorden ikke var hård og samtidig bevægede sig, siger Søren, der erkender, at i hvert fald han selv har det bedst med at have landjord under fødderne. Efterhånden som vi nærmede os målet, blev trafikken på floden tættere og hver gang vi mødte en lokal båd lavede vi en kontrol af båden og dens indhold i hvad der hurtigt blev døbt et Dolphin check point. Det blev hurtigt klart for os, at de mennesker der sejler rundt på floderne i noget, der minder om en overdimensioneret kano med motor på, er lokale fiskere eller bønder, der forsøger at skaffe levebrød til deres familier Fiskernes metoder er lidt anderledes end man er vant til i Danmark. I stedet for at fiske med garn eller stang, har de et apparatur, der giver fiskene et elektrisk stød, hvorefter de kan samle dem op. Bønder til søs Det kan umiddelbart lyde mærkeligt, at vi mødte bønder på vandet, hvor man sjældent ser en fortravlet dansk landmand opholde sig. Vi fandt dog ud af, at der var en 19

20 forholdsvis logisk forklaring. Irak er ikke særlig frodig og det er svært for køerne at finde føde på landjorden. Derfor sejler bønderne ud i marsken, hvor de bruger det meste af dagen på at skære en form for siv. Arbejdet er meget opslidende, da det foregår ved, at bønderne står i vand til armhulerne og skærer sivene ned med et sejl. Kontrasten til det, vi er vant til hjemmefra, er meget stor, og der er ikke nogen tvivl om, at disse menneskers hverdag primært drejer sig om at få mad på bordet den næste dag. I soldaternes målområde var der en enkelt landsby, hvorfra det meste af trafikken på floden udgik. Landsbyen var meget fattig og selv efter irakisk standard meget primitiv. Hytterne var typisk lerklinede langhuse med sivtag. Vi kunne se, at kvinderne stod og formede møg fra husdyrene til små pandekager, der efter tørring bruges til brænde i de små jordovne, hvor de bager deres brød. Tankerne vandrede automatisk hen på steder som Hjerl Hede eller Lejre. Situationen blev næsten absurd af, at der på nogle enkelte af hytterne var monteret paraboler, fortæller Søren. De efterfølgende dage sejlede soldaterne op af bifloderne, der alle førte ud i marskområdet. Til deres store undren stødte vi gang på gang på små hytter eller huse midt ude i ingenting. Der boede som regel en hyrde, der passede de meget hyppigt forekommende vandbøfler. Konklusionen efter tre dages sejlads var, at der i marsken lever mange mennesker, der lever af floderne, og at de generelt har rigeligt at gøre med at få mad på bordet. Våben fandt soldaterne ikke. Orientering om Blæsermærker Formanden for Nordjyske Kreds (se overfor) ligger inde med 5 stk. FOUAT blæsermærke. Pris kr. 100,- ekskl. porto. Slips På årsmødet i Odense blev det konstateret, at der ikke var den fornødne interesse for at anskaffe en ny sending foreningsslips. Indkøb og interesse for køb indebar en for stor økonomisk risiko. Muligvis en anden gang. Nyt museum HKH Kronprins Frederik indvier den 6. maj Gardehusarregimentets Historiske Samling på Antvorskov kaserne. Arrangementet er lukket. Samlingen udgøres af effekter fra Danske Livregiment i Vordingborg (10 %), Sjællandske Livregiment i Slagelse (15 %) og Gardehusarregimentet i Næstved (80 %). Samlingen vil være offentlig tilgængelig se mere efter åbningen på regimentets hjemmeside: Kastelskoncerterne afholdes onsdagene 1., 8., 5., 29. juni og 6. juli kl Alle er velkomne. 20

21 Skilderhusets historie Det røde 8-kantede skilderhus er en kendt del af bybilledet i alle garnisonsbyer. Skilderhuset er måske endda verdensberømt, når man har i erindring hvor mange turister, der har fotograferet vagterne foran de kongelige slotte. Hvorfor ser det sådan ud? Mangen soldat kan, med rette, have stillet sig dette spørgsmål, under en lang og måske kedelig vagt. De originale tegninger findes ikke, og hvorfor kikhullerne i siderne er hjerteformede vides derfor ikke. Skilderhusets alder kan fastsættes med en større nøjagtighed. På kobberstik fra 1750erne, der viser Christiansborg Slot, ses skilderhuset ved marmorbroens ene side. Skilderhuset kan dog være ældre, idet der på Kastellet er fundet to flade sten med huller i midten. Stenene kunne være brugt som fundament til skilderhuse. Fundet er gjort på det sted, hvor Kastellets bygmester havde planlagt porten til et slot, der imidlertid aldrig blev opført. Disse sten kan føre skilderhusets historie tilbage til ca Hvad siger ordbogen? Fra "Ordbog over det danske sprog": Især militært, lille, søjleformet, i den ene side åbent, drejelig vagthus med (stå) plads for enkelt person (soldat), tjente denne til ly mod regn og lignende under vagttjeneste. Betegnelsen er tysk. Ordret stammer fra det tyske "schilderhaus". I riddertidens middelalderlige Tyskland stod vagterne med deres beskyttelsesskjold "schild" og passede på. Lad os alle sende en venlig tanke til den danske "designer", der har bevirket, at skilderhuset ser ud, som det gør, og lad det være denne ukendtes fortjeneste, at vi slap for de firkantede, skråstribede, meget lidt pæne skilderhuse, som bliver brugt i Tyskland. Apropos vagt En general ankom til himlens port. Til sin store overraskelse så han en æresvagt opmarcheret. Han begyndte straks at skridte fronten af, men blev standset af Skt. Peter: "Halløj, du der! Den er slet ikke for dig, men for en biskop. Generaler ankommer hertil næsten dagligt, men det er meget sjældent, vi ser en biskop!!" 21

22 Forsvaret har udgivet børnebog Min far er soldat er titlen på en børnebog, som Forsvarsakademiet har udgivet. Bogen skal hjælpe familie og pårørende til udsendte soldater. De 4-7-årige er normalt meget langt fra Forsvarsakademiets normale målgruppe. Men med børnebogen håber Fakultetet for Militærpsykologi, at udsendte soldater kan mindske de problemer, som børn får ved at undvære deres far eller mor. Problemer, der bliver ekstra store, når en forælder er udsendt til et konfliktområde. Gennemsnitsalderen for udsendte danske soldater har de seneste år ligget på omkring 28 år. Dermed er der mange af de udsendte, der har børn derhjemme. Mens der længe har været hæfter og pjecer, der beskriver forholdet mellem soldaten og partneren, så har der været tomt på hylden med emner for børn. Undersøgelser og erfaringer har vist, at der er et stort behov for information til udsendte soldaters familier. For at opfylde informationsbehovet og give soldaterne og partneren et værktøj til at forklare børnene om den omvæltning, der skal ske, er der også en række gode råd og praktiske forslag til, hvordan man som forældre kan tackle situationen. Min far er soldat er skrevet af sociolog Christoffer Boserup Skov, der har været tilknyttet Forsvarsakademiet i de to måneder, det har taget ham at skrive bogen. I hans research til historien har Christoffer Boserup Skov talt med både psykologer, udsendte soldater og deres hjemmegående koner/kærester. Målet med bogen er at få beskrevet situationen fra børnenes perspektiv. Hvordan oplever de situationen? Hvad er de glade for og hvad er de bange for? Hvilke tanker har de gjort sig i forbindelse med, at deres far skal udsendes?, forklarer Christoffer Boserup Skov. Bogen er skrevet, så børn selv kan læse den eller forstå den, hvis den bliver læst højt. Illustrationerne er lavet af tegneren Cay Brøndum. Forsvarets Velfærdsfond og Hærens Konstabel- og Korporalforening har støttet trykningen af bogen. Min far er soldat bliver distribueret, så den kan indgå i den samlede informationspakke, som soldaterne får, inden de udsendes i international tjeneste. Derudover vil den blive rundsendt til de danske biblioteker. For yderligere oplysninger kontakt Sektionschef Birgitte Hommelgaard, Fakultetet for Militærpsykologi, Ledelse og Pædagogik, Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne på telefon eller Forfatter Christoffer Boserup Skov træffes på telefon Bestillingen af bogen: Børnebogen er gratis for udsendte soldater og deres pårørende samt soldater, der skal udsendes og deres pårørende. Andre interesserede kan købe bogen for kr. 69,95 ved bestilling hos Det Kongelige Garnisonsbibliotek på telefon

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 148 Juli - August 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland 1 Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland Referat af generalforsamling mandag den 23. marts 2015 i Ringsted. Dagsorden: Formalia 1 Beretning, herunder regnskab 2 Indkomne forslag 3 Fremtidigt arbejde

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. marts 2010 i Skibet Kirkehus, Vardevej 529, 7100 Vejle. Foreningen Stenager Mølles Venner

Referat af generalforsamling mandag den 15. marts 2010 i Skibet Kirkehus, Vardevej 529, 7100 Vejle. Foreningen Stenager Mølles Venner Referat af generalforsamling mandag den 15. marts 2010 i Skibet Kirkehus, Vardevej 529, 7100 Vejle I Foreningen Stenager Mølles Venner I generalforsamlingen deltog 34 medlemmer. Formanden bød velkommen

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Emne: Referat af generalforsamlingen i Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI) 16. februar 2016.

Emne: Referat af generalforsamlingen i Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI) 16. februar 2016. HJØRRING GARNISONS IDRÆTSFORENING HGI ARSENALVEJ 55, HJØRRING TLF. 72 81 35 65 Hjørring den 19. februar 2016 Til Medlemmer af HGI Emne: Referat af generalforsamlingen i Hjørring Garnisons Idrætsforening

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Protokol. over. Dansk Militærhistorisk Kommissions 43. årsmøde den 7. marts 2011

Protokol. over. Dansk Militærhistorisk Kommissions 43. årsmøde den 7. marts 2011 Nr. 5/2011 12. marts 2011 Protokol over Dansk Militærhistorisk Kommissions 43. årsmøde den 7. marts 2011 1. Årsmødet afholdtes den 7. marts på Frederiksberg Slot. Der var tilmeldt 28 medlemmer. Umiddelbart

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. tirsdag den 17. februar kl Klubhuset, Skjoldsvej.

Referat af bestyrelsesmøde. tirsdag den 17. februar kl Klubhuset, Skjoldsvej. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 17. februar kl. 18.30 Klubhuset, Skjoldsvej. Dagsorden den 3. februar: Pkt. 1: Gennemgang af referat fra generalforsamlingen den 27. januar 2015. Pkt. 2: Konstituering

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Kredsrådsmøde Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra kredskassereren samt DcH Vesthimmerland, Øland, Hadsund, Støvring og Morsø Referat Inden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere