GRINDSTED KOST OG REALSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRINDSTED KOST OG REALSKOLE"

Transkript

1 1954

2 GRINDSTED KOST OG REALSKOLE Beretl/il/g Ol/J skole'arej SKOLEÅR Henvendelser og foresporgsler kan bedst finde sted ikonlordden hve r skoleu:l,g kl. 12, Anden rid bo aft :des pr. telefon SKOLENS TELEFONER, Skolebestyrer Hnirup: G ri ndsted nr. 40 Inspektor Krogsgård: Grindsted or. 220 Skolens g irokonto: 11582

3 Årsfesten I.()rdag den 26. JImi KI Gudscjcnc)tc j Grindsted Kirkl' \'. pa'iwr Pe r Poulsen, FreJ eri ksh.l vn. hj. 15,00 Translokation og skokafslntning i,.t,,,crs,,lcn '. KI. 17,30 Spisepause. K J. 19,00 Elevforeningens generalforsamling i L. KI. 20,00 Kaffebotd i "Teatersa len" (ordet f tit). Alle forældte er vel komne. Derefter dans i skolens gymn.lstiksa1. Kl. ca. 1 Afslutning. - (Bål ved Troensøen). Det nye skoleår begynder mand ag d. J 6. august for de 5 H. klasser De o n ige klasser manj.lg d. 25. ;l~lglls( kj. 10. Gri ndsted Realskok i maj Mogens I-Joimp.

4 Grindsted Kost- og Realskole l'l" opretter ~om privatskoll' i 1902 og har siden 19[7 haft ret ril,h dimittere til Almindelig Forberedel.. eseksamen (-pr.t:limin.t'reksamt'n~). I,in'ne lur 1014 dent bestået denne eksamen vcd ~koh:ll. Undervisningen foregår i 5 realklasser. E!t.::vernL' opta:;l" i l' rc,llklas\l' i års alderen. Eksamen tag(,. s med 3 fremmede sprog, engelsk. t~ ' sk og rransk ; do~ k:lll elever efter skolens skon fritages for eksamen i fr:lllsk. Endviden.' undervises der i latin, og der kan aflægges tillægsprove i dene )pro~ \fl'd,ko!t.::n. Såvel fransk som latin skal medregnes i cks:lmcnsgcnnclll~nihc'l

5 Kostskolen Der føres tilsyn med kostelevernes lektielæsning. - Kosteleverne har pligt til at deltage i l times legemligt arbejde daglig (havearbejde, oprydning Q. s, v,). Bortset fra gulvvask skal de selv holde deres værelser i orden. Fritiden søges udfyldt Illed sport, fællesture o. a. Kosteleverne skal hver søndag skrive brev til deres hjem.dct forudsættes, :lt de kan tilbringe dterårs-, jule-, på~ke- og sommerferie i deres hjem eller hos andre pårørende. Kosteleverne medbringer sengeklæder, lagner, håndklæder, støveklude, toiletrekvisitter og en kuffert eller kommode til tøjet. Alle personlige ejendele (også se ngetøj) skal 1,.',ere m,erkede med cle,.,'('rncs forbogsta vcr. Hver 3. uge sendes vasketøj hjem, det er derfor nødvendigt, at eleverne har ekstra skiftetøj til ~engene. Eleverne indtager alle måltiderne sammen med skolebestyreren og hans familie samt de lærere, der spiser på skolen. ~ Telefonopringninger t il kosteleverne må henlægges til spisetiden (18,30-19,00). For at lette kontrollen med kosteleverne er det et bestemt ønske fra skolens side, at disse ikke modtager penge fra parorende uden om skolens lommepenge-ordning: Eleverne (under 18 år) får hycr lørdag udbetalt 2 kr. Kan en elev ikke mød~ planmæssigt efter en ferie, skal hjermnct forinde1l underrette skolen herom. Indkøb på regning kan kosteleverne kun foretage på rekvisitionssedler, udleverede af 5kolen. H vis ikke,1 ndcn aftale ~r truffet med skolen, skal indkøb udover skolerekvisitter foretages fra hjemmet. Betaling jor kost og ophold, 1\'5 og V:Hme, lektiehjælp og inspektion er 185 kr. om måneden, forud. (Der betale's for 10 måneder). For undervis ningen betales den sats, som gælder for vedkommende elevs klasse. Angående dette samt fripladser henvises til afsnittet: Skolepenge. Desuden indbetales ved elevens ankomst et depositum p:1 200 k f. til dækning af elevens udgifter ti l bl1ger nl. v., som anskaffes gennem skolen.

6 Skolepenge Skolepenge betales i IO rater iorud i mlncderne september- juni ind. I. re,llklmc: 27,60 kr. pr. f.hc 2. 30, , , ,20 BrænJsclspenge el' 36 kr. å rli~ og beules.li kostelcnl"llc i 1 r,her, l. akt. og I. febr uar, af de 0wigc ele,-cr i 10 rater ;\ 3.60 kr. Eksamensafgift. Elever, der injsti!les til,11m. forberedelseseksamen. bet.llcr 45 kr. i eksa mensafgift. For undervisninge n i fransk og latin. der ligger uden tor nol"llljlpllmn, betale~ ekstra. For fransk i 120 rater, for bt:n i 1 rater o~ forud. Som en betrn;gel1de ordning for s:i\"(~l hjem som skole tilgår J er hjemmet en meddelc!se, såfremt der efter den 15. i en måned er restance for 2 rher sko!e ~ penge. N yordning med skolepcll bc for kommunens ejenr Ind- og udmeldelser [her den nre eks,\ Ill<;!l1 so rdning vil elc\"er i almindeli ghed kun k u nne indmeldes l l' real klasse o:; t il begyndelse n lf skoleå ret ( l.. 1UgUS t ). Indmeldelse r skai helst være ledsaget af en udtalelse fra den skole, elnen for Ilder. Udmeldelse m! ske med C'n hel måneds \,usel. Der bet,lj... ~ altsl for den m3ned, I hvilken udmeldelse sker. Nye elever skal møde med læ!;ekorl Fripladser UbemidledC' cle,'er kan få hd C'ller dc'h'is friplads ;'I f de be\ iljinger. der ydes,lf Staten og af Vejle og Ribe Amter. For fin:tnsåret havde G r indsted Kommune bevilget et beløb, der,1nvendtes til procelll \'is (20 pt:l.) nedsættelse af sko kpenge ydel st'rnc f M cle"er fr,. kommunen. Denc :ilskud kommer uden.'llsognin;;; :d le de ele" cr til gode, som har hj~mme i Grindsted Ko mmune, o:; ~o m ikke i fon'ejen gennem statsfripladsunderscøttels... elle r på anden m~de l'1' helt fri t,lgl t for ~kojc petlgeyde lse. - Se end vider e under Jfsnit: Sko!cpense. Ansøgning: om friplads tilskud fr,} R ibe Ann indsendes til skolen. inden l. juni, fra Vejle Amt inden t. december. Skemaer til ansøgninger fh pi skolen. Hvis amt s ~ o~ frip l ad s und ers (Øtt e l ~e r ønskes fornyede for det kommende :t, skal d er indsendes ny ansøgning. j

7 Ordensregler,,. Forsømmelser Shel for sko!en..; ~('m tor bjt"!lirne(s sky ld m:l enh\'l'f forsommclsc ;)k rifrligt IlH d ' :-' c~ skolen. Gymnastik Drl.:n.c:cnc:s ~}'I\lr~;" tjk draj.:r h:'>i U ;.f et par h\'idc sko, bl:i, kortl' renkb.jcr "F: en h vij undcrtroje. Pi):!cmt's dr:lj!t er en kort, gron kittel med tilsvare nde henkj:t:jn :.:101( gymnastiksko. Df>f gores udtrykkeligt opma:rks(j[ll pil, at pigcrnt skal sy deres egen gymnastikdragt i skolc:ns hånjarl-ejj.-: timer. Den nyt 5.kl. går straks i gang med dettt: h.ltldarb,..jdt: \'ej skoleåre[s bcgrndelst:_ Stof {il pi.'((:gymnastikdragter skal <lroftes med gymna ~t ik- og h~ndarbejd_;!a:rerinden_ og stoffet kan fås gennt:m skolen_ Onskes en elev (rit aget for gymnastik, skal de r foreli?ge skriftlig meddelelse fra hjemmel - For fritap;else i læn/l:e re periode kræves lægeattest. Alle c1evc:r medbrin~er hlindkla:de til bad_ Karakterbøger En gang i h\'ert kvartal far eleverne karaktcrhop;er med hjem til forevisning og underskrivning. Knuste ruder m. m. Al skade på skolens m;hl-rit:1 skal straks ailjlh"ldt:s O,l!; ma erst,mes, j i l \ Konfirmation :x (~JJ..., i Skolen ~('r helst, at (flrhert"l~el ',t.:n finjt;r stt:d i vin- - [I " J.~!l:ThalvarN j 3. rcalk!:tsse. KnllhrmatiolH'n kan sikkert cf-. I ; ~\ l /; /~; er aftale Illed pca'sten h<.'n l:l",gge:-. til det folgenje dicrår / _- { 'Y/Y/1;,,;:/-'-J / / // '4j ~ / Frikvarter,. ( / l-' I :'11,#1 \ 'A ( :011 t:~~ ej] ~ Onsker hjemmet, at tn l,rc," hlin'r inde i frikvarteret, må skrifdig meddell:l~ e herom s CI~des ti! skolen, Eleverne må ikke u(le-n tilltdclse forlade skole-n i frib'arte-ret, Glemmeskabet er til stadighed alt for,'el for synet med ting, der ikke e r mærkede ug derfor vanskeligt kan afleveres til ejerne_ Det kan derfor ikke kraftigt nok henstilles til hjemmene_ at skolerekvisittcr, o\-c noj o, s, \", mærkes med navn,

8 Sparsommelighed Skolen ::lomoder injtr;!:n~er.dt: hjl'mln lit: om, at elt: vcrn{"$ lomnwpcllge indskr:t"nkcs mest muligt, så bornt" ne s.slikken. ikke t;lger ()\"crh nd, og samtidig beder \'i om, at hjemmene :;tqttc[ ski len~ arbejde for den opsparing, der praktiseres i de forskellige klasser. O p~pa ringen har til hensigt at lette clev<:rncs dclt:lf:elsc i lejrskoleophnlj dier afg:1ngsklas~ens udenlandsrejse. Penge og værdigenstande må ajdri,g orbe,,;~rt"s i frakkelllmn:tt eller t,lskt-r, men kan depone res hos ('11 lærer til ~k ( )I('tiJ<:ns ophor. Skolebøger og bog hjælp For at spare hjemillene for 1lI1Odig.c udgifter til skoleboger har skolen truffet aftale med byens boghandlere om,h Iwbc og s.dge pæne. brll:;tc bo~e r.ved denne ordning kw ud::;iftcrne nedsættes med C.L.. w p:.:t. - lk!,,, mindst "f den!;runj kræver skolen, at Jill' bøgerne til stildi:;hed er forsynede med solidt omslag:, Staten yder et m indre t ilskud t;l ho~hj,clp, som søg es \'cd hen\'endebe til skolen; des uden lur J.fpnosklasst'Jl indfort den ~ode skik Jt :,fle\'ere en del Ji der ~~ bøger til et bogie!;,,: for [ræn ~ende k,1i11111er.ner, Det hm til eksempel hetydet.,h ikke mindre end ej., SOO skolebo~er ;.:r,u ;; er udunr til elel'rl" f('ll'delt i,tlle k!j.sse:', Del er nærliggende Jt ud vide d~lt(., ud1.m til til bo:;omhpnin 6, idet fol..'\ er, der ryk ker o p, "finerer J.fbet1p tede bo:;er o;.: br bru;!b,lre i Hedet. Vi h,)1" drf'\"l.'t denne o m bytnin:; et P,U" år, men den bor findl' sted i langt større ud strr:.: kning, o:,.: der er ingen t vivl om, at der hjemme p ~ hllrnenes hylder st3r et ikke helt rin:.;\;',t n tal s koleb0 ~c r, so m kan kolllllle.lnclre ele\'cr til godl'. Den sk ik J.t gemme 5koleoo:;er til l'l1 Ilo:;et }'u:;re bror eller soster er ikke SJ hei d i;.:, idet der let indtræffer det brklageli:;{', at bogen ikkl' bn bru:;c~. når barnet skal be;;}'nde i slwlen her. BogfoI'J.\:;enc l.'r fl itti:;e ti l at ændre dl' ny.: udg,t HT, så de dår! i~ t kjn benyttes sa mmen med dc ældre, R('sult,\tct b li\"er,.it skolen m:l kræve,.lt "Ie \'('n sk.!! kohe en n y [,0;';, I O\"l';t~t fllddes det.i! køhe bruste ho:.;c " til sprogene, Il\"i s der er o\'erskri"ni n!;er,d sloser: i~,"cr er l11;1n:;" fr;lllskbø ger o;; ~til ø ve l ser li oll1\'endelige af den gt'und. 7

9 Afgangsholdet 1953 FO[J; ljres eller v,erges!)til!ing og hop,e l er vedføjet i parentes. A. klassen 1. A ndreasen, Jens (civilingeniør, G rindsted) ':.,:. 2. Back, Kresten (arbejdsmand, Krogager) 3. Birk, Bent Beng ~rd (husmand, Bække)... 4, Boe, Jørn (arkitekt, Brande) :;'::':;'. 5. Christensen, Kay (gårdmand, Hjortsvang) ':.::- 6. Dahl, Kirs ten (møbdhandlcr, Ansage r) 7. Faber, Bjørn (overretssagfører, Gråstt:n) ,57 12,02 13,84 13,0 1 13,62 12,69 13,06 8. Hansen, Alf Askjær (husmand, Donslund, Holsted),;.,:-,:. 14,44 9. H ansen, Chr. Lyhnc (købmand, Filskov)..,,' , Holdt, R icard (købmand, Bl3høj).,.., 13, Jacobsen, Jørn Pinncrup (mejerib. Vesterhede pr. Hejnsvig) ': ': 'c 12. Jensen, Ole Fink (enkefrue, Middelfart) Jensen, Poul V!.:5tcrgård (overassistent, Brande) 13,61 13,86 13,41 1 ~. Karnel, Bent William (syerske, Sdr. Bork) l 1, Knudse n, Johan N ørgård (ostehandler, Grin ds ted) ':.,:. 16. Madsen, Ernst (landmand, Løvlund) ::-::"}';'. 17. Nis-H anssc' n, Jørgen (urmager, Brande),.., Olsen, Lis beth \X/eis (bogt rykker, Ansager)';'::':;' 19. Pedersen. KriHian (landmand. Gunderup pr. Varde),:.,;.::.,:. 20. Pedersen, Grethe Rønberg (vognmand, Ansage r) 13,37 14,41 12,77 13,70 14,29 13, Petersen, Franklin Agård (arbejdsmand, København) ::.,;.,:.,' S.:hwcdcr, Hans H enrik (husmand, Bække),;.,},C 1+, Sørense n, G unhild Koch (arbejdsmand, Vorbasse), , Thimsen, Erik (ostehandler, Grindsted) ';";'. 25. Toft, Bent (glarmes[ersvend, Grindsted) 1.3,21 13,01 2 ug -:- 5 mg + 4 mg Il mg-:- 2 g + l g B. klassen l. Akseisen, Inger Marie (arbejdsmand, Sdr. Omme) 2. Broderse n, Verner (tømrermester, Vandel),;.,;.,;. 12,86 12,86 H

10 3. Christensen, Bent.: Rørbæk (barb~ r mestcr, Vande!) ';"r'f 4. Christensen, lage Lise (bankbestyrer, Sdr. Omme),;.,:-:;. S. Eg, Ragna Jøker (fiskc:riejer, Krogager),;.,;.,;. 6. Eskildsen, Karen Margrethe (malermester, Grindsted) 7. Eskildsen, Lars Ole (sm:dkermcstcr, Grindstt'd) ';'i-';' 8. Ganzhorn,.lonna (ta rmmester, H obro) 9. H ansen, Kirsten Søndergaard (overlærer, Grindsted) 10. Hjorth, Poul Otto (direktør, Grindsted) ",;.,' Jakobsen, Poul E ri k (fængselsbetjent, Sdr. Omme) 12. Jense n, Elisabeth (arbej dsmand, Grindsted) 13. J ensen, L ic~ ' Vallentin (fabriksarbejder, Grindsted),;.,;.,:. 14. Klit, Inger (trælasthandler, Agerbæk),:-::<.,'. IS. Lauridsen, Kare n Margrethe (cementstøber, Sdr. Omme), Madsen, Elly (blikkenslagermester, Grindsted).., Mikkelsen, Erik (musiker, Krarup pr. Tistrup) 18. Mortensen, Sonja (syerske, Grindsted) 19. Nielsen, G unnar Modvig (landmand, Sdr. Omme) 20. Nielsen, Poul Ulrik (m::-kan iker, Århus),;,". 21. Petersen. Anders (fabriksmester, Grindsted) 22. Peterse n, Bente (sl agteriarbejder, Grindsted) 23. Petersen, Birgi t (fabriksmester, Grindsted) 14. Petersen, Gerda Strand~bjl!rg (indremissionær, Age rbæk) ",:.,'." 25. Sønderby, Aksel (e nkefru, Grindsted) ".". 26. UIso, Hans H enrik (gå rdejer, H olstebro) 17. Ulsø, Signe (gårdejer, Starup) sterbye, Karen {overlæge, G rindsted} stergård, Asser Høgsbro (s ognepræst, Glejbjerg) 5 ug -:- S mg + 7 mg 6 mg-:- 6 g+ "". -= ;-t J1ta l f n: mmede sprog. 13/J7 13,13 14,52 13,42 13,78 13,17 14,17 12,67 14,69 12,91 13,72 14,39 14,32 13,84 14,19 14,10 14,52 12,46 13,7 4 13,99 12,94 13,09 13,63 14,55 13,58 14,30 14,67 Flidspræmier Bye ns boghandlere, R OlJ.ry i Grindsted og Elev forenin~rn sk ænke l smuk ke præmier, som t ilfaldt følgende elen'r: h.1 ",lc som sæd\"a nli;

11

12 Fysiklobkt Jens Andreasen, Hans Henrik 5rh" eder, R,I';IU J0kcI' Eg, Poul Hl.!nning J,H: obsen, Gunnar Modvi~ N it'bc Il, H,lllS Henrik Ul~o 0; Asscr Ho:,-;sbro 0srerg,l:lrd, Lærerpersonalet og fagfordeling Mugens Hoirup : Hisw,'i{, rcligiun og s.ln,c. Niels Krogsgård: Rq;ning og ll1.llcm,nik. Fru Hed"i )) Kr o~sg,u'd : D,lIlSJ.., r-::;l1il1;;, I11Jtrlll.ltik. Leo SrråslJ Kjær: Engelsk, ty~k 0-; fransk. fnl H erdis H:tn,;en: GYIllIl.lstik, hall(ltrbejdc o~ Skr;\"Ilil1:';' h'u SO!""tg Brink Nielsen: Lll~elsk, tysk, fr,ltlsk. d.lll~k ug S,lll~. Knud M,ldsen: D.lmk, 1't~snin:.;, IllHell1,nik, ll.1turhisroril.! o:.; fpik. fl k. Birthe Lcyill H,1I1scn: Geo;;r:tfi og IUIlIrhistorie, Kåre rog Brllns: D,\115 k, regning, fysik o::; ~! ll111,1stik. Fru R,lndi Srcndc\'.ld: Engelsk, lpk, fr.1nsk, ['-"gn \ 11:';, Agner Kr,II11(,!': En:;elsk, IHin, historie o:; tysk. Fru Olrik Jensen: Regning, lll,ltenutik og dansk. Olrik Jcml'll: Gymn,lstik, s;lng, historie, reli;.;ion o::; n,lturhistoj'!e, l l

13 Forskellige meddelelser Af skolens dagbog 5. maj mindedes ved morgensangen, og derefter sang vi: "Frihed er det bedste guld". Aftenen før S. maj var skolen oplyst af stearinlys i alle vinduer. Den lignede er cvl.'ntyrs~ot. 7. maj beg ynd rt: skriftlig og 20. maj mundtlig eksamen. l. juni begyndte oprykningen for 8. kl., og i løber af f~ dage fulgte de andre klasser. IO. juni havde vi optagelsesprøver for ca. 120 nye elever. 16. Jun] var kostelever og lærere inviteret til "Lyngvang" l.lerrig. En hyggelig sommerafrcn på en dejlig gård. Vi siger [ak til hr. og fru Holger Petersen. 20. juni havde vi afslutning. Programmet var det traditionelle med gudstjeneste, translokation og elev fest om aftenen. 22. juni startede 2 busser med 40 elever og 2 lærere. Kramer og Krogsgård. GosJar var målet. Hjemkomst den 27. sent om aftenen. 12.,lOgUSt begyndte det n~-t' skoleår. Der var mere end trængsel i L, da hr. Høirup bød velkommen til elever og lærere. 17. august ~tartcdl.' 8 b til Mørkholt på lejrskole sammen med hr. Madsen. Hr. og fru Høirup samt Christian flyttede ud i campingvognen og deltog i lejren. 20. august var der fripladsmøde p3. skolen. 21. i1ugust rcjste hl'. og fru Høirup til "Een Vcrden"s ycrdenskongres l København. 24. augllst tog 8 a på lejrskole - også i Mørkholt - qmmen med hr. og fru Brøns. Il. september var vi til skoleidrætsst.\:vn<: i V;Hdc. 12. og 13. september var kosteleverne ved Vejrs med fru Hcrdis og hr. Madsen. 9. oktober viste Jørgen Bitsch... in skønlle film: "Fn ørkrnfærd". 19. til 26. oktober holdt vi l'fter~rsf('ri(". 1 2

14 29. oktober så vi igen en dejlig film, nemlig Arvid Klemmensens: Ceylon. S. november blev der i krogen ved K. hængt en opslagstavle. H er opslå:; udklip fra aviser, handlende om Færdselsulykker. 20. til 21. november havde vi skoll'fest. l h fo rm ede underholdninge n sig :;om en gøglen'ogn, hvor brogede optrin hurtigt vekslede. Fra alle sider hørte vi,,h dette var d~t b..:dsl~, vi endnu havde præsteret. Da vi efterh~nden er mange, måttl.: vi dele os på to aftener, de mindre den ene aften, de større og gamle rlever den næste aft t>l december fik vi juleferie, efter,h vi først havde haft en hyggetime i salen med sa ng, musik og oplæsning. 6. januar mødte vi veloplagte til arbejde efter juleferien januar holdt clcvforeningl'n sit første bestyrelsesmøde i Grindsted for a~ tilrettelægge årssk riftet. 12. februar havde vi det årlige bes øg af H orsens byorkester, der glædede os med koncert. 23. februar ha vde elevforeningen igen bestyrelsesmøde - denne Thyre god - for at læse de indkomne a rt ikler til hsskriftet. 15. til 20. marts h~\vde \ i terminsprøve. 18. marts havde vi besøg af tuberkulosestationen. 23. marts viste Erik Flensted Jensen en gymnast ikfilm. 1. april kom Arvid Klemmensen for :lnden gang i løbet af skoleåret, denne gang så vi:.. Japan i dag". 2. april modtog vi en lille kb"se små elever, der havde bes tået optagelsesprøven. D a kommuneskolen begynder si t skoleår I. april, flyttede d:: over tilos. Samme dag flyttede vi fra teknisk skole til de lokaler i den gamk kommuneskole. so m skulk' være vore:, indtil vi sclv kunne bygge. 3. april så 7. og 8. klasse en fremragende film om bierne.. li\-. S. ti l 6. april havde vi psy kotl'k ni sk prøve for en dej af eleverne i ældst..: klasse. 6. apri: påbegyndes omb~ ' gnll1g ;tf s kokn ~ ::;Y111nastiksal. 13. til 20, april havde vi påskeferie. Med disse udpluk af årets h..:::;ivcnhcdcr sluna da~bogen 6. april. /1. K. 13

15 Biblioteket Skolens Slore: samling ;lf!!1vrsk:l b... boger har igen i,ir v,crec udlånt i et :ulf:tl ~lf (a. 100 pr, uge. Udl.1ner c-r g ra tis. og har været flilfigr benytlel : men dc.:" værr(: vi... cr det ~ig JIOI (11 '11 d??it7/mtf~ ~ '~~ fiw L l ~\)~1 ~ -~~ ~~~~ ';ed ujl:tnet.'! :,Iu tning den 1. apri l, ar li lh,tdtlig mange af vore boge r l L l::w,ger h1rdt til en fornyelse. og vi hå btt, det liye skoldr p,in)' vil bringe o s fyldte reoler. ar ligge i \ o r nyt 'ikolebygning, hnh vi bej re t'f udlånel ug lig{:ledt " ud nytte vorr h.l bibliottk. Ideudvalg Der ha r V,l: f<:t udl.~n 2 gange om ugt: n, og llog k Hink e ele\'er fra 7, kj. ha r lill forr dette arbejde med megen umhu Ol; imeresse. Vi gl.t"jer os til Jt:t nye bibliotek, som kommer ri! i stand til :lt org:li1i st"re Leo Sn,lso K j:t" L 8 a's 111ælkcudsalg og 8 b's filmsklub, der rr opstået på initiati\' ai d e pågældend \.' klasser, har nu eksisteret i 4 ar o;;.lflægge r ned :: nsdende beretninger, Fra skolens <;idl'.. kai d,-'f blot pcg(' ~ p:l.,... t b~'~~(' for":l.l~(' nd l':' drives og adminisrrel'l's <lf de p.lgx ldendl: klassers ckwr ~l' h. Skolen er ~i.ld \'ed at ku nne si ~l' dl' ('In'a, der ha:- drl'\'l{ cl,: lo forcf:l ~l' nd\'!.. Llk!'o r samviui:.:ht'd~fuld ind~;lt,. 8. a's mælkeu d salg Som tidligere dl' ha r ældstc kl:lsse helt på L'f~l'n h.l nd ordnet 1l1,l:l kl' ud~:1i get, de r senere på skold,!'e! ovcnag.:s af 8 :1' drcn~..:, Ud :' <llget Cl' ~ben t i spisefrik varteret 9"+ 5-10,00, og dl!' C l' i,\i'('!\ lø j,,olgt l:l..j OOO 1 mælk i h 'arrliterflasker. E t l vcntuelt ov er~ktl d indg;t!, på \. n b:l nkbo ~. \Lr stj f til rjdi~l h:d \ ('d Ida~s" n s udenbndstui'. elf! C/'ri Sfemtn. R d, l I

16 Films i skoleåret Skolen har fast aftale med statens filmscenual om Icvl!rmg af films ti: direkte undervisningsbrug, både Stumfilms og tale- og tonefilms. Derudove. arrangeres der i løbet af skoleåret 1-3 gange besøg ;lr kt:ndtc!"cjsefihm, forfattere. som f. eks. Jørgen Bitsch og Arvid Klemmellsen, der bringer et interessant og lærerigt pust ude fra den store verden. Diss~ films bt::t:l1cs <1,: eleverne selv med SO øre pr. gang og forevises i skolctilh::n. Skolen ser m~ gl.'l gerne, at eleverne får hjemmets till adelse til at deltage og vil i;~rn(,' pege P,l, at børnene kun betaler halv pris eller derunder for di~"l' værdifulde film.:;. Der har f. eks. i år været forevist: Jørgen BLtsch: Afrika på la'lgs. Bendt Rom: Det hellige land. Arvid Klemmensen: Ceylon. Arvid Klemmensen: Japan. Flensted Jensen: Med danske gymn:1st('r til :\mcrik:1 og Mcxiko. l)

17 Skolelægens beretning Formålet med skolelægens virksomhed er at kontrollere skolebørnenes sundhed sti lstand fo r der igennem at opdage begyndende sygdomme. s&ledes at disse i ti de kan blive behandlet :lf børnenes egl'll læge. D ette opnås under de regelmæssige undersøgdsl.!r ved at føre en journal over børnenes ernæringstilst and. vxkstforhold og helbredst ilstand, og afvigelser f ra de normale forhol d meddeles hjemmets egen læge, såfremt del skønnes at være af betydning. Sundhedstilstanden i d et forløbne skoleår har stort sc t været god, og der er ikke konstateret tilfælde af tuberkulose eller andre alvorlige sygdomml.:; dog har skolen også mærket en dei til den fet udbredte, men ikke særlig ondartede influenzaepidemi. Alice Zinn. Cyklistprøverne Statisti kken over færdselsdræbte mennesker stiger og stiger, og mange (tf ofrene vise r sig at være børn. J eg kan ikke læ ngere huske de offentligg jo rte tal, men jl.'g kan tydei igt huske, at Københavns politi med tørre [aj bev iste, at undervisning af børn i trafikspørgsmål nedsatte antallet af skolepligtige børn mellem ofrene meget betydeligt. - ror m ig er der ingen tvivl mulig. Antallet af biler r å veje og gader s ti g~'r fra dag til dag, ant:tller af børn Higer ogs.l, alt sj. må vi se i øjn c n ~\ at antallet af trafikdræbte - dier lemlæstede også vii st ige. - Man behøver ikke at komme videre ind pl dette forhold for ;1t begrunde. :tt d er i dag s1 absolm sb.! tales færdselslære med bornc;,l' i ra den d:tg. d( b c~~ ' nder deres sko le gang. En ~,Hhlll p r:lk risk llude ;'It nic færdsel med børnene p:i. er ;'It :1rr;ln~i:r(' (~ kli st p røv c r. hvor m:1n SæHC( flere spændende momenter ind i :1ktioncn, r:. ck~. hvem klarer sig gen nem det trafikmæssigc forhindri ngsløb med all~ kol1t :'olantern e? - Og s:l. ~ tolth("d e n OYl'[' evt, at opnå justitsmi nisteriet,; færdsdsdiplom og cyklisrnåjen og retri.:11 til at bære ~am m c, - Ideni\(' fæn:l:;l,j sundervi.ming er der ingen, der ik ke følger med; dr, der normalt tf,je v:tmkeligstc at fange interessen ho ~ j dc'( d:\~lige skolearbejde. er h~r 16

18 l('jr~\.:olt'n l f..for\.:hoh ofte de ivrigste til at følge l11~d, og dette forhold kan oft!.! viderefores til skolens arldet arbejde. - r di ssc rimer bliver frem tidens trafikanter skole~ på en måde, vi andre ikke ble\' det. og jeg Hor og h3ber, :\t der snart,,;1 sættc sig synlige ~por i statistikken. O~ ~:t opdrages børnene positivt til ;'lt for sel, :l( ILlfikli\'ets viblighc bud Iydu saledes :.Vis hensyn over for andre". Vi har i ;'li' forsøgsvis i:ldet I:Il 5. k\. n:jigcr:.: en opslagst:wle i klassen med udkiip 0111 rrafikfo;'hold og ulykku', udklip, som borncnc selv koill Illed. Vi har så ea It om tingene, om de fejl eik']' uforsigtigheder, der V:lr blevet begået, eventuelt tegnet en sim:hiompl1n p.1 t.nden o~ drøft::t hd!.! ~ pørgsmål et igennem. - Ingen skal f R mig fr:1. troen p1.. H b:1.\'l1els oplæring i rllt"ikkcns vansk;: lige og farlige kunst ikke hører til (kn "jjcl'vigtigstc undl.:l'visnint;: derfor se r skolen også gerne, at hjemmene hidindtil srotter :ubejdet me.l cyklistprøverne.,\logens Hoimp. l 7

19 Lejrskolen i Morkholt Fra lejrskolen i Mørkholt På andet år blev lejrskoien henlagt til Vejle Amts G~'lllnastikforenil1g, dejlige sommerlejr; nærheden af Hvidbjerg Strand. Huset og egnen er ve. c.gnet til formålet: "Lejr + skole." Der er både skov, strand, eng og forskellige virksomh eder, som eleverne kan få lejlighed til at stift(' nøjere bekendtskab med. Vi flyttede i 2X 6 dage eleverne bort fra skolestuen og bøgernes døde verden til det levende liv og den håndgribelige vcrdl..'n. Lejrskole n bringer ikke nye fag, som skal presses ind i en :lilerede overf) ldt timeplan, men den fører eleverne ud i naturen, sætter dem i beroring med virkel igheden og giver lærr..'ren midler i hænde t il at vise den indre sammcnh:cn g mellem fag som geografi, naturhistorie og hisrorie. Eleverne iagn ager omgivelserne. bearbejder iagtta ~el se rn e gennem stilskri vnin g, tegning og beregning; geomet rie n kommer igen til at sva re til sit navnj bøgerfic trænges tilbage 0A bliver kun hjælpemidler; moder med virkeligheden bliver det egentlige. O ~~ ind imelkm tumler de unge sig i su nd idræt und('f ~bcn himmel og lever et herligt samliv med kammcratr..'t' og lærere. 1:01'.H Li den si dste del af sommer('n med. s[~rt('dc 8 b ~!lc'r('dc forst..:: I ~

20 tl1.1nd3g ~ ft~r ~Ol l'ltll('j'fcricn og u;;cn.:ftci' 8 a. Stik imod "Ile beregninger var begge hold desv."crrc udsat for mange regnvejrsdage, hv :\d r3.pportern~ også viser, men d~t blev taget med godt humør og uden klynken. At dc~ hæmmede arhcjdl.:{, er der ingen tvivl om. Vi fik dog gennemført alle planer. Mandag: Udtur med tog til Vejle, SOm vi så lidt af. Derfra cyklede vi langs fjord l..'n til Munkebjerg. Anko!11St og indflytninf;. Tirsdag: Gruppearbejde bestående "f zoologi, bot:tnik, geografi, måli n ger (matematik) o g kokkenhold. Onsdag: FormiddagLn V:lr optager.l f grupp~' b.:~øg på forskellige ai egnens virksomheder, såsom mejeri og malll..'. Eftermiddag: gruppearbejde. Torsdag: Heldagstur ti i Fredericia, hvor vi så byen og fik dens historie, endvidere gentog vi successen fra sidste å r med besøg på Voss-f:lbriken. Fredag: Gruppearbejde og om eftermiddagen en li1tcressant og læreri~ tur til D en Kellcrske Anstalt i Brejni ng. Lordag: Gruppearbejde, oprydning og hjemrejse, dog nåede VI forinden at få en dejlig se jltur på fjorden med en fiskekuner. lejren V;lr opslået: Ordensr ~g ler : l. Vær præcis. 2. Adlyd straks fløjten. 3. Læg efter brugen hver ring p1 sin plads. 4. Forlad aldrig lejrens grund uden forud indhentet tillade!se. 5. Vær næ nsom over for d ~'r og pbl1tcr. 6. Vær høflig, beskeden, hjælpsom og lilh.'!1 su re miner. 7. Undg.'\ støj på sovesalen. S. Ophold p"l sovesalen om dagen er forbudt. Norma l dagplan : 7,00: Alminddig opstanddsc. 7.05: Gyn1l1;lstik og bad. 7,30-8,00: Oprydning. 8,00-8,05: Flager hejses. 8,05-8,30: Morgenmad. - Morgens:ln~. 8,30-11,45: Gruppearbejde ,00: H vil. 19

21 13,00-14,00, Rapportføring. 14,00-14,30, Indkøb, - Bad. 14,30-17,45, Gruppca rbejd,:-, 18,00-18,30, Aftensmad. 19,00, fl:1~:..t rages nt:<..i. 19,05-20,00, Fri. 20, , Underholdning. 22,00, God lut! Lejr/edi'rne. Lejrskolen 1954 Vi kan allerede nu mcdddc. at de n,\' (' S. klassers kjrskole læ::;ges tit Viborg-egnen, at alle 3 klasser drager p,l ].:- jrtur sa mtidi~, og at tiden er ugen fra 16.,1ugUSt. Skolen har kjet nogle bygninger. der egner sig til formålet. og som ejcs af FDF. og KFUM. lejren i Vranum ved Hald Sø. Dcr er fælles spisesal, som rullllller (l. \08, og d lers særskilt le jr for drenge og piger. - Fami lierne Brøns, Madsen og Olrik sa mt frk. Liven H ansen er med SOI11 ledere. og vi kan alkrede nu anføre. at elcwrnes udgifter til opholdet næppe oh:r~ti~l.'r 3S kr. pr. deha~cr. "Mesterlektiens klub« T raditionen tro skulle vi også i år i gang med klubben efter de frygh'd,-' lørdagsprøvl.:l", thi eft\.'r en s~da n <111stl.::ngclsl.: b.n d.,t nok gørl.:s behov Tn,,'d en kop blffl.: o:; en s!l1uic underholdning. Klubbens iol'lnå! c-r iørsr og Irell1llH:5t ;lt styrk..: kammcratsk.lbet det sid ste skoleår,.'>om man jo ~ernc sktdie kun ne s(' ti lb,l:; '! p :1, med glæd..:-. Vi har, S.l godt vi h~lr kunnet. prø\',:t p.l :lt Fi. b.l0r underhold'~nd(' 0:4 belxr{' nd ;: progranill1cr, idl't klubben ikke akne sk:11 v:z::rc linderholdelh:k 111..'n også så ledes,,h VI k:111 l:t:rc nog:cr af del \' i ikke k0i11111l'l' ; Dcrørin:; Illed Hr. Kjxr : Lysbi lleder fr.l London. 20

22 Arbejdstimen : Træerne fældes for at gi\'e plads til Jen!lj"t gymnastiksal. Hl'. reel. Lcth: Oplæsning af Nis Pedersens digte. Hr. Høirup: Film om f. N.s arbejde. H L Ib Bjerre: Forskellig underholdning:. Hr. Madsen: Oplæsning. Musikalsk hvem-ved-hvad. H r. skovrider Aaskov : Om skoven og hvordan man skal opr'øre sig der. "Den jys ke Smed": Muntre jyske historier. (H l'. smedem. A. Andersen). 20 spørgsmål ril "professoren". H l'. Kramer: Fremmedord i det engelske sprop::. Fest på Grand Horel med følsende progr;-tm: Hl'. H øirup: Film fra en tur til ::Zhinen, Schwei7 og Norditalien. Lørdagspigerne. - D ans til kl. 24-,30. Hr. M,ldsen : H ormoner og deres indvirkning p; menneskets udviklint;. Afslutningsfest i L. med pakkcaukrion. H ermed vil jeg gerne takke både skolen for lokalet og de medvirkende I klubben. Kurt Skov Madsen. 2 1

23 Gaver til skolen Vi har med rak mod taget: Anton l arsen: Hugorm. Anker Sorensen, 6a; Silkehale. Anne J uh l, oc:!(noglc delc af (ugle. Kirsten Joker, 9b: ~olvmåge. Inger Li se Hjorth, Hh: Oksekranium. Carl Rich. Christensen, oc: Ræv. K urt Skov l\tadsen: Tr:tns(orm.llOr (i! 220v. Den nye gymnastiksal Billedet viser, hvorledes den nye gyml1.1stiksaj efter s,ullmenb~ ' ~ningl::n med kostbygningen vil tage sig ud set fra skolegardcll. Den punkterede lin::,: angiver gavlen fra den nuværende kostfloj. - D cn n~ ' ( gymnastiksal bliv~r 18 X 8 m, og et 5 :X 8 m StOrt klasselokale i enden ;.f b~'gning e n kan omdannes til tilskuerpladser ved skolefester o:; lign. - Den nyl.' sal f~r balkon, o:;; omklædningsforholdene bliver bedre. Efter udvidl'lscn blinf omkb~dnings rummet ca. 10 '< 4 m og baderummet 3 X 4 n1. Den nye skoleordning Efter lang rids overvejelse og mange forh<lndlingl'[ er der nu truffet den :lfgørelse, at Grindsted Kommunl'skolc begy nder mel lc mskoleundcrvisning. men i forståelse af den vanskelighed, Grindsted Realskole derved kunn~ 22

24 blive stillet o ve r for, har kommunen \' edtagee, :H h jl.'ll1 l1l CIH.' sti1!cs fri r med hensyn ti! ønsket om, hvor de ol1 ~ k c r d eres bo rn optagl..' t, idet,'d n:alunder visning af e!eve r fra G ri nd Sted l,-o mmunc bctalc~,1 j' kolll lll un..'n, I praksi... vil det sige. :lt der holdes en fælles optagclsc's pløvc, og såvidt det er l11 u l i ~ [, vil hjemmenes øns k t.' om, h vi lken sko le, børnene ønskes opt a~e t på, bli v\.! fulgt. R eals kolen er nu i stand til at realisere et læn ge nxre t ønske om,h udvid... og o mbygge, D ~tt: a rbe jde, d:r.1 11en:de er i gang, gennemfø res uden ht.' l1 sy n til, om de r en. enga ng o prettes r..:.l lskok r i oplandskummunerm', Fore lobig bliver gy mnastiksalen ombyg;;et. Det ~ amle ske!.:! bliver s t ~ ('nd e, men der opføres ydamure af sten, og det indre beklædes med iso kringspladcf. Sa len bliver længere, højere og byder langt bedre fo rhold :\t arbejde under, Bygningen bliver 22 m lang og kan yc"d fe stl ige le jlighed er ind d rages t il cet rum. Langs nordsiden af s:tlen bliver der c)' kleskur, noge t vi længe h ll l' trængt til. D et cr dog kun en del af byggeplanerne, Trt.' kllssl vxrelst.'f skal udvides med ca, 2 meter, håndge rn ings lok ale t bliver SIlmOlen med klasseværelse L ti l 2 rummelige k lasseværelse r, des uden indrettes 2 særlokale r i kxlderen t i! f ys ik og narurhisrorie. D er indrettes i forbindelse med ombygn inge n af gymnastiksalen en kost pigeafdeling, hvo r d er blive r p lads eil 10 piger, lllen fo ruden d en ne udv idelse a f kostskole n o pfø res en selvstændig bygn ing ba :~ i haven, h vor der indrettes plads til 16 dreng!.' samt et lærerp:u. Så meget k:1n siges allerede nu, mcn der kan, inden pl anen l'r færdigudbygget, Opst:l ændringer o g n ~' e id ee r. N 3. r ombygninge n er fx rdig, skulle sko len have 14 klasseværelser plus gymnastiksal samt p lads t il 25 kostelevc.: r me re end i d ag, Sporten Efterhånden er sporrss tx\'nct i Varde gået over t il at blive en årlig ti l ~ bagevendend e begivenhed. Egentlig sk ulle stævnet afholdes skiftevi" i Varde, Grindsted, Ølgod og N r. Nebel, altså i de fire deltagende skolers hjembyer, D es værre er det endnu kun Varde, som ha r d e ydre rammer I 23

25 A(bejdstim~n: Drivhuset fjernes p:tl grund lif ombygmngen orden for gennemførelsen af et sådant arrangement med ca elever; men Forholdene i Varde Cl' til gengæld ogs~ {ip-top. Vi deltog so m sædn1.nlig i alle discipliner: fodbold, lan300ld, håndbold, sprinrløb. længdespring, boldkast og stafetløb og tog som "sædvane" de fleste førstepladser; saledes fik vi begge d!.: store pok:t!cr med hjem igen; den cnc for det højc... tc samlede pointantal. og den,1ndcn. "Vestkystens". skal vi så se at B. SO!ll ejl'ndom. hvilket sker, når ældstl' klasse tre- ar i tr:å bliver vinder af fodboldkampen - vi lll:lngler er.ll", Grunden til dl' pæne resultater ved V,Hdc~L\:' lh t er ~d vfølgelig den træning, der l'r gan forud; det er jo da ogsl der. den største værdi ligger. ( tiden fra Sommerferien til efterårsferien er grlllll,1.~tiktimernl:. og en hel del eftermiddagstimcr, Opt'\l)ct af ivrig træning, dels til idrætsstævnet og dels til idrætsmærker. Idrætsmærk l t~ ~torste betydning lignn deri. :lt en ( Iev Lir bevis fol', at han har været j stand tii,h gennemføre en rrænillg gl'nnel11 længere tid og derved har opn~et d..: f.\:rdighcder, d!..'!' skal til for at kunne klare de prøver, 24

26 . _. _~... mærket kræver. Prøverne bygger P~\ e!l.\ hidig udvikling.1 f legemet frcm for rekord jageri og stjernedyrkclse. At interessen er stor, viser n",denstil.c ndc skemaer.,lf ll\"iik...: det frcm:;å,',.u ca. 50 pet. af skolens elever har opn:l ef a t f j ('t mxrk.:. IDRÆTSMÆRKER EFTERAIZET 1953 Pigemc: BronLI.' Sølv Guld Sol v nl. eml. Guld 111. l.'il1l Antal: s 6 Samkt antal piger i skokn Cl' 166. Samlet aihal piger, der tog id ræ tsmærket 88. Drengene: J5 4 l (, Samlet antal dren::;c i skolen er 236. Samlet anta l dr('\lgc. der tog idræbllla:rkct Il S. Det bør anføres, a;: m"nge "f de elever. der ikke hh deltaget i :'h, har sidste skoleår taget idrætsmærker. P I GERNES IDRÆTSMÆRKER 1953 S ports/.creme. 5a 5b Se 6a 6b Ae 7a 7b 7e 8a Hh 9" 9b Bronze Sølv cl I 2 l, l 19 Guld (, 4.H Solv le...1 I 8 GulJ In. ie 5 (, ia lt IO l -I (, 8 ; )0 Amal piger, der deltager l gym nastik 19 IO li l l Hrollze Solv Guld. Sølv m, tmaillt. Guld fll. emaii le. j air ), -) H 9 1 (,(1 D IIENGENE S I DRÆTSMÆRKE li S" ')h Se 6~1 6b ()( 7 a 7h 7( 8a Sh 'Ja 9h i;dt i, 2 ~ l 5') ~ 7 (, I j o (, 2l 2 5 j.) 2 iah.. ') I S 7 l 1S Antal d renge, der deltager i gymnasrik IS

27 Harz-turen 1953 Et par dage efter afslutningsfesten rejste afg;:mgsklassernc under ledelse af undertegnede sydpå med Hllrzcn som 11l~1. - I herligt sommervejr forlod vi Danmark og nåede til Hamborg s~ tidligt om aftenen,,lt der kunne blive tid til en sej irur i den stor\! havn, inden vi skulle være i seng på ungdomsherberget. Naturligvis måne vi den følge nde dag stå tidligt op, da vi jo skulle nå at se nogle af de attraktioner, der lå på vor vej til Goslar, Harzens hovedstad. Vi besøgte den tidligen.' koncenrrationslcjr ved Belsen. slottet i Celle og H ildesheims sonderbombede domkirke mcd den berømte tusindårige rosenstok. Men ellers var d"t jo Goslar, y j kom til at kend,: bedst. Den ne lille idylliske middelalderb~ ' var von hjem i tre dage, og herfra foretog vi vore dejlige bjergtun.'. Sclvom vi nok kunne have ønsket os et andet vejr til disse små udflugter end netop lyn og torden med lavthæn gende skye r, der nu og da ødelagde udsigten, fik vi vil alle et ægte indtryk af bjerglandskabet. ~ I husker si kkert allesammen vor sidste aften i Goslar. Vi kan vist godt blive enige om, at det var en l:'stig afskedsfest, vi holdt på "Zwinger", inden vi sagde farvel til Harzen og satte kursen mod nord. På hjemvejen gjorde vi en afstikker til \'Volfburg for at besøge folkevognsfa brikkerne. En stor historie ~ det tog sin tid at se det helc, mcn vi nåede dog til Hamborg, inden det blev lukketid p~ Sankt Pauli. DEt blev lidt sent, inden vi kom ti l køjs den sidste aften i T yskland, men heldigvis var herbergslederen en fornuftig!lund, der nok kunne forstå, at vi helst skulle opleve så meget som muligt af storbyen, før vi vendte ti lbage til roligere fo rhold. Samme aften \'ar vi på blomsterudstilling; det var nu ikke så meget blomsterne, der havde vores opmærksomhed. men derimod det flott~ orgelspringvand. ~ På sidste etape gjorde vi holdt ved Dannevirke og Gottorp slot, og efter disse to sidste besøg i det fremmede var vi vist alle ved at være så mæcte og trætte nf indtr~' k og oplevelser, at vi var glade ved at komme hjem og få hvilet ud. _. Det bl ev en tur, vi m.:d glæde kan tænke tilbage på. Nicis K/'ogsgård. Agllcr Kramer. 26

28 Luf[fotO af skolen Lorda,~ den 26. juni.i\rsfest med gudstjeneste, translokation o~ skoleafslutning. Se programmet side 2. Elevernes forældre, gamle elevu og andre interesserede indbydes venl igst til at overvære prø verne samt t il at deltage i årsfesten. Det nye skoleår hl'gyllda IJ/{Jllddg tlnl 16.,lIl,l.!/LQ./;" }1. ki,/syrne, dl' ol/rigt' J.:I,lS.I'i'Y heg}/lida "'III/dag d. 13. IIl/gIIS! 1.:1. 10 Grindsred Realskole i maj Mogens Hoirup.

29 o Arsskrift 1954 udg ivet af Grindsted Realskoles Elevforening 22. å rgang Redigt'ret :lf bestyrelsen Grindsted Reals koles Elevforenings b e styre lse Fru, '111111/ L.""idsl'II, Thyregod, formand Lærerinde fru Herdis H al/sci/, k3sserer. Grindsted Insp(:ktOf Nid.,. f..:rijgsg,i,d, Grindsted Skolebestyrer cand. mag. I{r. P Cdt'W'II, VeJen Hr. CWI/Ulf M<ld l l(~ Sit/sm fru.\'mlll<l l'r(f',lte,i!.1rd, Grindsted H r. dyrlæge j\-1,,'/s H IllISCII, Sdr. Fe ldin.c; (Eln' furt'oin,gens girch!utlllller t'f l ~5 20)

30 Formandens beretning Formanden var ikke til stede ved årsfesten sidste ~ r, og det er derfor ikk.: fru Anna, der skri\'er. Selve :lrsfestcn forløb efter de samme linier som hid til, og det er sikken rigtigt at undgå for Store afvigelsl.'r. O cr VM mødt mange gamle elever, og d,,! al..: ne giver en god fest. Som sædvanlig drøftede onn på generalforsamlingen kontakten med Foreningens medlemmer, v.lllskeligheden ved at holde rede på de mange adresseforandringer og det kedelige forhold, at å rsskriftet af sådanne grunde ikke finder frcm til rette veckommende. Krupsdahl kom så med den udmærkede ide, at hver klasse skulle ha ve en kontaktmand, som var villig til at være en slags central, hvor klasst'kammeraterne kunne henvende sig om et og andet, og som ville gøre lidt for, at flere af klassen mødte frem ved årsfest en, så man ikke skulle ri sik ere, at man blev den eneste, Hvor har man ofte hørt dette: J eg troede, der var flere af m i n klasse! For eftertiden er dette altså overstået, for nu henvender l jer kun ti l klassckammeratt n, der så kan sige, at den og den kommer o.s.v. Vi regner med, at vi på denne måde ti llige lettere kan finde f rem ti l de rigtige adresser. Mærkeligt nok har kun ganske få indvilget i :H overtage denne' post, ofte grundet pa travlhed, men vi prøver at holde fas t på de først foreslåede. og så taler vi vider!.? om sagen p.l gt'ncraltorsamlingcn. - Lov mig lige at se nde et par ord til de her anførte, og scl vom de ikke s..'!" er i stand til at komm~, ~:~ vil det vise sig:,,h det alligevel er n~ tti:;t. Vi mod'!s - 1 Et andet punkt, d er IH' r sbll omtales, er huse n<.' ved Vejcrs. M:l.1l v.:dto:; :H sælge, da der ikk,' kan findt's et s:,dant brug ar dem,,h der kan s kab L'~ et overkommeligt økonomisk :;rundl,'g for :'I t bcv :l.l\: dem. D er er se ndt tilbud til foreninge ns mt'd lc mmer, o g lb d et ikkl' gav noget resultat. blev dl'r :'Iverteret i dagbladene. H eller ikke her er de l' noge n, der interesse rer sis for at overtage dt:m. Dog skal det siges, at bestyrel ~c n har tilbudt Futtrup ~ Smedien, som i sin tid blev forærer ele vfor c n i n~ en ;t f skolen, og det vill e være mærkeligt o g urigrigt at sæl~e d CU l' hus, hvi~ r,\milit:ll FlIttrup kunne.\0

31 tænke sig at overtage det - n,lturligvis som gave. D ette er endnu ikke afklan:l Sådant står (,h,! i da~, men måske vi vl'd gl"ner:tlfo;'samjingell k:~n fortælle mere i sa gen. A rsskriftet udgår i år Cl. til ll1åned før ilfslumingsfrstl:ll, der fi nder sted den 26. juni. Skulle nu ('('11 eller,lnden g ~ og f,-l l~'st til :\t byde p J "T::t ra", ~~ send o ~ et par ord, D ct bøf vel til slut!lxvih's,,lt bes tyrelsen hm holdr to h.: ldagsmodcr o~ venter at holde et til fø r s kol l'~ rl t slutter, Vi er skarn f1 ittig(-. V('nli:.; hilsl'n Ni(,/s Kro~j,'l,(lr d. 25 års jubilarerne En af mine drenge sagde en aften tii Img :.,Far, kan du ikke have os allesammen p å skuldrene, SOI11 da vi var små?" - "Nej, er I tossede", sagde min kone, "far er jo en gammel mand". Det Io unge rne højlydt ilt. "J a, midaldrende er du i hvert fald ", påstod min kone. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg blev en smule rystet. Selvfølgelig protesterede jeg kraftigt, men jeg f ik det alligevel som J eppe i baro!l('lls se ng. N å r jeg tænkte på, hvor rask og rørig jeg i vi rkcligh\!den er, o g hvor godt jeg befinder mig mellem helt unge o g bilder mig ind ar være p å bolgelængde med - nej, så føler jeg mig ikke midaldrende, men dee er jo bevis ligt 25 år siden, at jeg fo rlod skoien, og på d aværende tidspunkt betragtede je~ 25 års jubilarerne som oldinge, kan jeg huske, sj, llllske ('r der noget om snakken om det mid,lidrende alligevel,... Uomtvisteli gt er det, at der er gået en menneskea lder siden vor eksamen, og man~ ~ af os har ikke set hinanden siden da o ;; måske ikke engang hø rt lidt om hinanden i 11 )' og næ, al tså f:lktisk helt mistet forbinjdsen mcl. l hinanden. Nu skal jeg ikke her forfalde til at grifle up i ~rnrcn: "kan J huske", det gemmer vi til den 26. juni, da vi,die mødes i GrindqeJ, 111('1\ rette en appel ti l jer om at troppe op den da;:;, - v i tii b ragrc dog flel'(.' :h ~ amm e n i skolen - den skole,!'.om givet lur S.l[ si t prx~ p1 hver enkelt af.i l

32

33 os, og som hm h,lft indfly delse på vore b cs lutn i n~cr se nere i li vet, dog l'!' der mig umuligt ar tænkl' på den tid endsige :'I t skrive en artikel til årsskriftet uden at næv ne hen og fru Futtrup. De har betydet så meget for os, at mange af os vel :'l/ og ril ønske r, at vi ha vde sådanne mennesker at betro vore bø rn til den dag, hvor man beklemt om hjertet afleverer dem i en skole. Arne Andreasen, c ivilin ~e niør, d riftsleder i Ai S Grir:.dstedværket, studierejser j Eu ropa cg US A. Gift 1937 med K:trcn C hris tensen, årg.lng børn. frode Esk ildsen, overtager Schydts vinh ;mdd med Carlsberg depot 1936, gift 1943,2 børn. Adresse : Bo rge rgade 20, G ri ndsted. Hugo JesperselI, d yrlæge, Løsning. Jens Korsgaard Andersen, smdcnt 1931, e mb e d s~ ksamen 1938, forskellige kandidat- og reservelægesti ll inger. praksis i Akirkeby 1942, gift 1937, l barn. Jens Møller Kristensen, f uldmægl i~ i Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. GifL 1934, l datter. Adresse: R ådmandsg:tdc 44, København N. Nie:s Lauridsen, manufakturforretning i Ordrup 1944, student Gift i 1937,2 børn. Adresse: Kilholmvej 41, Vanløse. Gustav Locht, bes tyrer af landbrug til Begyndte da at strikke herresokker, hvilket han endnu ikke er færdi g med. Gift 1934,.j. uforsørgede børn. Ad ressc: Egtved. And e l' ~ Lustrup, ass istent i KTAS, Købt:nhavn overtaget badehotel Klitten, Søndervig. Anders Hald Madse n, handelseksamen i 1933, H. D. i 1945, rationaliserings-konsulent, nu indu s trikon s ul ~ nt ~: ndcr handelsministeriets produktivitetsudvalg. Gift i t 940 med Jørna.Iø:-g l.' nsc n, å rgang 19.14, 5 born. Adresse : Højgå rds Vænge 3, Bagsværd. Aa~ e Nielsen, lærer, gift med Anna Broberg. Om bcg;ge s.lynes ) derligcr...- oplysninger. Johs. G. OehlenschHiger, ud læet i kolonial en gros. prokurist i 1947 i AIS T. C. OehlenschHiger, Gnndstcd. Gifr i Adresst: : Engvej

34 Etta Olsen, f. Mortensen, uddannet sygeplejerske, gift i 1936, 3 børn. Adresse: Læ geboligen, Set. Jørgensbjerg 20, Kalundborg. Pcr Rosenkilde-Hansen, lokomotivfører, Brande. Gudrun Christensen Smed, sekretær, GrindHedværkcts laboratorium, Vib:,' J. Adresse: Reventlowsvej 7, Viby J..IL ns Str:1arup, forpagter, Røjlund, Vecrst. Grindsted - Århus Lørdag den 6. marts samledes GrindstcdklubbcIl på Hotel Ansgar. Dl.:t værste vintcrføre med snedriver var der kommet skik på, men inf1u ~nl.;tcn gjorde indhug i tilstrømningen. Vi blev dog 22 s <linl~de; sig langt over 30. Randers og Rønde var ogs~ der havde mddt rcpræsc:ntl.:fct. Hr. skolebc ~ t y rer Høirup samt ægteparret Krogsgaard kom fra G rindsted. Hl'. Høirup viste os med foredrag og skøn musi k en vidunderlig samling farvebilleder fra en tur over Harzen-T yrol-zcll a/see og Oberammergau. Det siger vi tak for. Vore egne gamle billeder fra d~ grå i sammenligning. første berømte T ysklandsture bic v li dt Det var air i alt cn hyggelig aften. D cr var flerc {lf de :cldre å rgan ge, ~Om fik en sl udder for første gang i mange år. Venlig hilsen fra Grindsredklubben i Århus. Anna Sojie Priegel, Otto Sverdrupvej 9. Tlr Århus. Aden Aden kolonien er helt opfyldt af sorte, vulkanske bjerge, hvorpå der som rege l ikke findes noget grønt. Skyggerne er interessante at iagttage, og nrr <;ole n går luerød ned ba g bjergene. kan de være!llc'ger bet agendc; men ellers ka n det virke lidt deprimerende dag efter dag at være omgivet af så mc!;~t gråt o~ ';c n. Denn e vim er er der dog meget grønt på bjergene; selv dl,' mi,- \ I

35 Gade:bille:de fra Aden sionærer, der har været her i 25 år, mindes ikke at have set dem så grønne før, hvad der jo tyder på, at der kan gro noget her, når jorden bare far vand. Det ser man også ude i Sheik k Othmann, hvor der er anlagt en hayl~ med dejlige grønne græsplæner, skyggefu lde træer og blomster. - Det er som at komme på skov tu r at komme herud - og hvor dejligt at høre fuglt: ~ angen! Det er meget varmt hele å ret rundt. Her i min stue, der regnes for :n være kold. har cl::r ikke været under gtader. Om sommeren er der grader merci ja, enkel te dage endda over -j.q p:rader. - Luften er fugti g og fyldt med støv. En halv time efte r, at der er tørret støv af, ligger der et tyk t lag igen. Og så har jeg endda ikke været her i den tid, hvor det 'Virkelig støver, og hvor sandstormene sætter ind. - En regnbyge cen gang om året er det almindelige; men vinteren i år har været noget ud over det.-,xdvanlige. Ind mod jul fik vi flere timers regn hver dag i næsten en ugl': og vi ha r endda haft flere byger siden. - Inden jeg kom her, troede jeg, det ville være noget så r3rt med regn herude. Virkeligheden er lidt anderlc- 35

36 des. En god byge ti! at tage støvet er meget velkommen) men ikke merc, for husene er ikke bygget med regnvejr for øje. Mange bliver ødelagt, og desuden fører regnen ofte sygdom med sig - for ikke at tale om fluer og myg. Aden kolonien, som er under engelsk styre, består af flere småbyer med tilsammen en befolkning på omkring indbyggere. Vi bor i den ældste del) der kaldes erater) da den ligger i et udslukt krater, omgivet på de tre sider af bjergene, hvor igennem der er sprængt et pas, bredt nok til, at bilerne 'kan passere hinanden, og på den fjerde side af havet (Det indiske Ocean). - Mon l ikke ville nyde!!! duften, om I lige dumpede ned i byen her?? Rundt i gaderne går der en masse geder og får. På murene hænger se ngene. Kommer man efter mørkets frembrud, er de taget ned og taget i brug. - Selv oppe på regeringshospitaler kan de ikke holde gederne ude fra afdelingerne, og er der en tom seng, er det ikke ualmindeligt at fi nde en ged i den. Også på anden måde kan en seng være nyttig for en Aden-ged. Rebbunden smager den ganske udmærket. - Geder og senge er dog langt fra hele gadebilledet. Der er altid myldrende fuldr af mænd, de fleste til fods) nogle i biler, andre på kamelvogne, en enkelt på æselryg; ja, og de farl igste at møde er de cyklende. Det gælder om at ftytte sig i en fart, når en stor dreng kommer farende på cykel. Gaderne er asfalterede, og nogle steder er der forrov, der er optaget af alle mulige h,"lndlende, skopudsere og tiggere. Der er såvist liv i gaderne! - Mange forsk ellige typer, de fleste mænd med læ ndeklæde, skjorten hængende løst n~'d over, og ofte mcj farvestrålende turban på. Komisk kan det virke at se en med en gammel hat eller kasket. Man vil også møde en del kvinder, men de er <llle ti!slørede. Deres sone dragt er som et symbol på deres liv. M;"\nge kvinder får kun sjældent lov at komme uden for hjemmet. Kvindernc er mere spændende at ~e til bryllup, når de er iført deres b rvestrålende silkekjoler og behængt med pragtfulde smykker, der ofte er meget kostbare. Smykknne er nemli~ kvindens ejendom; det eneste, hun kan tage rned sig, om manden bliver ked af hende og sender hende bon, så man kan vd ikke fortænke hende i :lt sætte alle sine penge i smykker. I forrige uge var jeg med til et bryllup, hvor bruden havde fået et gu:dbælte til 2500 kr. med tilsv<1l'cnde rin~(', l6

37 armbånd, halskæde og ørenringe. H endes udstyr var kjoler, hvoraf de fleste var af silke. - Når der er bryllup, feste~ der i Here dage, og det meste af tiden skal bruden sidde på en forhøjning ud,' 11 at tale og uden at synke sammen; ja, selv hænderne skal holdes p3 en bestemt måde. Den dag, hun føres til mandens hjem, har hun som regel hvid kjole på og hvidt slør SOI11 en brud hjemme. Men trods al pragt og "make up" - kvinderne bruger pudder og læbestift j massevis, og mange har flotte sortc mønstre inde j hænderne og på fødderne - så er der mange stive o~ udtryksløs!.: ansigter. Vi er gerne inviteret til middag i brudens hjem dagen før. hun føres til mandens hjem; så sidder vi på gulvet og spi~er med fingrene, o ~ selvom kanene måske har taget et par ture over "bordet", før vi kommer til, smager maden dejligt. Muhammedanismen har stor magt. Den største mosk(!, Aidrus. ligger gan ske nær vor skole. Mange tager, især om fredagen, til moskeen for at bede, men langt fra alle. Ofte har vi lejlighed til at se dem forrene deres bøn. Købmanden på den anden side af gaden holder af at hoppe op på vores mur, når han skal bede, og andre følger hans eksempel, så der er tit 2-3 hedende ad gangen. De fleste holder nemlig af at komme lidt til veirs for eks. på en tom kasse, en sten eller lignende. I dette år cr det 50 ~r siden, den første danske missionær kom herned. og i den tid har arbejdet kun været standset under d,,;11 første verdenskrig. Hver søndag holdes den arabiske gudstjeneste; de fleste aftcner om ugen er klubben åben for unge mænd, der her kan få undervisning f. eks. i engelsk. og hvor de kan spille forskellige spil. En aften holdes der bibeltime. For mere end 30 år siden oprettedes pigeskolen, som var den første pigeskole, i hv ilken der blev undervist i arabisk. Mange kvinder er kommet til kvindestationen og har her uge efter uge siddet og lyttet til evangeliet og sunget salmer. Mange ved god besked om evangelier. og vi tror, at der er nogle. der har taget imod frelsen i Jesus Kris tus. Kun meget f3 har taget skridtct fuldt ud og cr blevet døbt. - Muha1l11lledanerne ser hellere deres nærmestc døde end døbte. Her i skolen kan vi uhindret undervise i bibelhistorie og lære pige rne 37

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE 1965 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Bal'willg 0111 skoleåret 1964-65 63. SKOLE A R I 9 6 S MIDTJYSK BOGTRYK. GRI NDSTED SI. olens oq;:m isation Skolens administration: Fru Karen Høirup, 0konomiinspcklOr

Læs mere

GRINDSTED KOST-oG REALSKOLE

GRINDSTED KOST-oG REALSKOLE GRINDSTED KOST-oG REALSKOLE Beretning om sko/nim 1963-6-1-62. SKOLEAR Erling Frederiksen 1 964 l\iidtjysk IJOGTIlYK. Gl< IND STED Skolens organisation Skolens administration: Fru Karen Hoirup, Pkooomiiospekwr

Læs mere

GRINDSTED KOST- OG REAl J SKOLE

GRINDSTED KOST- OG REAl J SKOLE -- --- -- - -- --- ------ -------~-- GRINDSTED KOST- OG REAl J SKOLE 1984 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Beretning om skoleåret 1983-84 82. SKOLEÅR Erling Frederiksen .' Grindsted Kostog Realskole II l.

Læs mere

GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE

GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE 1982 'AVv".J. ~~CJh( C~ 1 42~ 4dl~, GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE Bereh1.ing Beretning om skoleåret 1981-82 80. 80. SKOLEÅR Erling Erling Frederiksen 1982 1982 MrDnYSK MIDllYSK BOGTRYK GRINDSTED Skolens

Læs mere

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE 1963 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Bcrelllillg (11/1 skoleår({ 1962-63 61. SKOLEAR l 963 M IDTJYSK UOCTHVK. CHI N DSTED Skolens organisation Skolens adminislralion: Fru Karen Høirup, okonomiinspekwt Aage

Læs mere

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE 1983 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Berelniflg om sko/elfret 1982-83 81 SKOLEAR 1983 MIDTJYSK BOGTRYK, GRINUS rtv Skolens organisation Skolens administration: Kontortid: 8-12,25 og 1 WO-l6.00 mandag-torsdag,

Læs mere

Johanne og Arne Nørgaard

Johanne og Arne Nørgaard Desværre må I i år nøjes med en kort julehilsen fra mig, da jeg opholder mig på Centralsygehuset i Randers. Men i løbet af nogle få dage vil jeg atter være hjemme. Jeg ønsker derfor alle en god og fredfyldt

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1968-69 Å rsberetning for Skagen kommunalt sk olevasen for 1968-69 ved stadssk oleinspek tør Svend Bisk jar H K F oto: G. M iia s s e n Skolevæsenets tilsyn

Læs mere

Husk sidste frist for indlevering af stof til. nr. 15 er d. 1.juli 1995. REDAKTIONEN. RUNESTENEN

Husk sidste frist for indlevering af stof til. nr. 15 er d. 1.juli 1995. REDAKTIONEN. RUNESTENEN Nr. 14 15. maj 1995 REDAKTIONEN. På det seneste er der sket mange positive ting i vores lille by. Først blev Grønbjerg - 2000 beriget med en sum penge til det videre arbejde. 300.000,- til gavn for Grønbjerg

Læs mere

HUGin 21. ÅRG. NR. 4

HUGin 21. ÅRG. NR. 4 HUGin 21. ÅRG. NR. 4 DER ER MERE SPORT I... ADELGADE 123, SKANDERBORG, TLF. 86 52 40 88 HYLKE BAGERI v/ Anders S. Andersen Hylkevej 96 8660 Skanderborg Tlf. 86 53 80 12 Vinni & Allan Zink Jakobsen Forhandl

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913

Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913 Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913 Når jeg her i denne bog gør forsøg på at aftegne et og andet om Skibelund Friskole, da sker det dels for at tilfredsstille en trang hos mig selv

Læs mere

Nr. 15 17. juli 1995

Nr. 15 17. juli 1995 Nr. 15 17. juli 1995 REDAKTIONEN. Vi sidder netop her en lun sommeraften og har nydt Bjarne Riis' fantastiske indsats i dagens enkeltstart i Tour de France. Og nu sidder vi og disskuterer om der skulle

Læs mere

NØRGAARDS HØJSKOLE. Elevskrift 1970 TRYKT I SØNDERBY TRYK. GERNING 8850 BJERRINGBRO TEGNINGERNE AF LÆRER VED SKOLEN, POUL NIELSEN

NØRGAARDS HØJSKOLE. Elevskrift 1970 TRYKT I SØNDERBY TRYK. GERNING 8850 BJERRINGBRO TEGNINGERNE AF LÆRER VED SKOLEN, POUL NIELSEN NØRGAARDS HØJSKOLE Elevskrift 1970 TRYKT I SØNDERBY TRYK. GERNING 8850 BJERRINGBRO TEGNINGERNE AF LÆRER VED SKOLEN, POUL NIELSEN Kære Elever! Dette, at skulle sæ tte s ig hen og skr ive lid t til Elevskr

Læs mere

Borgerbladet. Side 7: Dilettant. Side 15: Pælsidning i Ansager. Side 21: Juletræsfest. Side 23: Caféaften. Nr. 1 35. årgang Februar 2013

Borgerbladet. Side 7: Dilettant. Side 15: Pælsidning i Ansager. Side 21: Juletræsfest. Side 23: Caféaften. Nr. 1 35. årgang Februar 2013 Borgerbladet Nr. 1 35. årgang Februar 2013 Nogle fantastiske køer fra Holme Å dalens Afgræsserforening Side 7: Dilettant Side 15: Pælsidning i Ansager Side 21: Juletræsfest Side 23: Caféaften Borgerforeningens

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2012 Årsskrift 2012 Kære læsere af årsskrift 2012... 5 Afslutningstale... 6 Thylands Efterskole anno 1958... 8 Fotografering gennem 50 år... 12 Spritny erfaringsfyldt

Læs mere

Grønbjerg i 100 år RUNE STENEN

Grønbjerg i 100 år RUNE STENEN Grønbjerg i 100 år RUNE STENEN Siden udsendelse af VejVISeren for Grønbjerg har vi kun faet fa reaktioner, det tager vi som positiv respons. Skulle der være forslag til ændringer, andre ideer eller direkte

Læs mere

Bette Mands historie

Bette Mands historie Eget forlag Bette Mands historie Bette Mands historie 24 breve til Minner Mand Eget forlag Bette Mands historie 2 Eget forlag Bette Mands historie 3 Minner Mand Bette Mand De to drenge mødtes på kostskolen,

Læs mere

Horslunde Realskole 100 års jubilæum 1895-1995

Horslunde Realskole 100 års jubilæum 1895-1995 Horslunde Realskole 100 års jubilæum 1895-1995 Horslunde Realskole 1995 Indholdsfortegnelse side Bestyrelsesformandens tale ved jubilæet... 1 Skolebestyrerens tale ved jubilæet... 3 De private realskolers

Læs mere

Nr. 18 15. januar 1996

Nr. 18 15. januar 1996 Nr. 18 15. januar 1996 -- LEDEREN. Hvor møj ska' vi gi'? Hvor møj er det værd? Overskriften er fra revyen 1991 Grønbjerg, hvor det drejede sig om indsamlinger til forskellige fester og mærkedage. Den er

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 17 ÅRGANG - 2006 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 17 ÅRGANG - 2006 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 3 17 ÅRGANG - 2006 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke AKTIVITETSKALENDER Gudstjenester i Vrejlev og Hæstrup kirker Indre Missions samfund Søndag

Læs mere

f l JORDEN RUNDT 110 Spejderbladet VÆBNERE tavse - kendes også i USA. Den udholdenhed, disse amerikanske Seniar-spejdere

f l JORDEN RUNDT 110 Spejderbladet VÆBNERE tavse - kendes også i USA. Den udholdenhed, disse amerikanske Seniar-spejdere f l JORDEN RUNDT Ture, der gør mænd tavse - kendes også i USA. Den udholdenhed, disse amerikanske Seniar-spejdere arbejder sig op fra dybet mod de høje tinder, belønnes med den skønne udsigt mod det fjerne.

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 6 December 2007 Januar 2008 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Havbakken......................3 Vidstrup Borgerforening............4

Læs mere

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel Rødding - Askov Cornelius Appel og Ludvig Schrøder Af Jacob Appel I 1944 fyldte Rødding højskole 100 år, og for første gang i skolens historie kunne man markere et jubilæum, mens skolen fungerede i fuldt

Læs mere

S&andmatnen* MMMHnam AUGUST 1956 105. ÅRGANG. København. Missionshjemmet, Opført 1931.

S&andmatnen* MMMHnam AUGUST 1956 105. ÅRGANG. København. Missionshjemmet, Opført 1931. S&andmatnen* MMMHnam AUGUST 1956 105. ÅRGANG Missionshjemmet, Opført 1931. København. SKANDINAVIENS STJERNE ORGAN FOR JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 8 AUGUST 1956 105. årg. SKANDINAVIENS

Læs mere

Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen.

Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen. 1 Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen. Historie Rytterskolen blev opført i 1721, og kostede 850 rigsdaler. I 1859

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang 7 på plinten Der var masser af gode indslag ved årets gymnastikopvisning i Grønbjerg. Og så var der også masser af talent og noget at bygge videre på. RUNE STENEN Redaktionen

Læs mere

B-P ORD. Ingen opgave er for stor - når der hersker god vilje og godt samarbejde til at løse den.

B-P ORD. Ingen opgave er for stor - når der hersker god vilje og godt samarbejde til at løse den. B-P ORD Ingen opgave er for stor - når der hersker god vilje og godt samarbejde til at løse den. Paragraf 11: A scout is not a fool (en spejder er ikke et fjols ) There is a world of difference between

Læs mere