GRINDSTED KOST OG REALSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRINDSTED KOST OG REALSKOLE"

Transkript

1 1954

2 GRINDSTED KOST OG REALSKOLE Beretl/il/g Ol/J skole'arej SKOLEÅR Henvendelser og foresporgsler kan bedst finde sted ikonlordden hve r skoleu:l,g kl. 12, Anden rid bo aft :des pr. telefon SKOLENS TELEFONER, Skolebestyrer Hnirup: G ri ndsted nr. 40 Inspektor Krogsgård: Grindsted or. 220 Skolens g irokonto: 11582

3 Årsfesten I.()rdag den 26. JImi KI Gudscjcnc)tc j Grindsted Kirkl' \'. pa'iwr Pe r Poulsen, FreJ eri ksh.l vn. hj. 15,00 Translokation og skokafslntning i,.t,,,crs,,lcn '. KI. 17,30 Spisepause. K J. 19,00 Elevforeningens generalforsamling i L. KI. 20,00 Kaffebotd i "Teatersa len" (ordet f tit). Alle forældte er vel komne. Derefter dans i skolens gymn.lstiksa1. Kl. ca. 1 Afslutning. - (Bål ved Troensøen). Det nye skoleår begynder mand ag d. J 6. august for de 5 H. klasser De o n ige klasser manj.lg d. 25. ;l~lglls( kj. 10. Gri ndsted Realskok i maj Mogens I-Joimp.

4 Grindsted Kost- og Realskole l'l" opretter ~om privatskoll' i 1902 og har siden 19[7 haft ret ril,h dimittere til Almindelig Forberedel.. eseksamen (-pr.t:limin.t'reksamt'n~). I,in'ne lur 1014 dent bestået denne eksamen vcd ~koh:ll. Undervisningen foregår i 5 realklasser. E!t.::vernL' opta:;l" i l' rc,llklas\l' i års alderen. Eksamen tag(,. s med 3 fremmede sprog, engelsk. t~ ' sk og rransk ; do~ k:lll elever efter skolens skon fritages for eksamen i fr:lllsk. Endviden.' undervises der i latin, og der kan aflægges tillægsprove i dene )pro~ \fl'd,ko!t.::n. Såvel fransk som latin skal medregnes i cks:lmcnsgcnnclll~nihc'l

5 Kostskolen Der føres tilsyn med kostelevernes lektielæsning. - Kosteleverne har pligt til at deltage i l times legemligt arbejde daglig (havearbejde, oprydning Q. s, v,). Bortset fra gulvvask skal de selv holde deres værelser i orden. Fritiden søges udfyldt Illed sport, fællesture o. a. Kosteleverne skal hver søndag skrive brev til deres hjem.dct forudsættes, :lt de kan tilbringe dterårs-, jule-, på~ke- og sommerferie i deres hjem eller hos andre pårørende. Kosteleverne medbringer sengeklæder, lagner, håndklæder, støveklude, toiletrekvisitter og en kuffert eller kommode til tøjet. Alle personlige ejendele (også se ngetøj) skal 1,.',ere m,erkede med cle,.,'('rncs forbogsta vcr. Hver 3. uge sendes vasketøj hjem, det er derfor nødvendigt, at eleverne har ekstra skiftetøj til ~engene. Eleverne indtager alle måltiderne sammen med skolebestyreren og hans familie samt de lærere, der spiser på skolen. ~ Telefonopringninger t il kosteleverne må henlægges til spisetiden (18,30-19,00). For at lette kontrollen med kosteleverne er det et bestemt ønske fra skolens side, at disse ikke modtager penge fra parorende uden om skolens lommepenge-ordning: Eleverne (under 18 år) får hycr lørdag udbetalt 2 kr. Kan en elev ikke mød~ planmæssigt efter en ferie, skal hjermnct forinde1l underrette skolen herom. Indkøb på regning kan kosteleverne kun foretage på rekvisitionssedler, udleverede af 5kolen. H vis ikke,1 ndcn aftale ~r truffet med skolen, skal indkøb udover skolerekvisitter foretages fra hjemmet. Betaling jor kost og ophold, 1\'5 og V:Hme, lektiehjælp og inspektion er 185 kr. om måneden, forud. (Der betale's for 10 måneder). For undervis ningen betales den sats, som gælder for vedkommende elevs klasse. Angående dette samt fripladser henvises til afsnittet: Skolepenge. Desuden indbetales ved elevens ankomst et depositum p:1 200 k f. til dækning af elevens udgifter ti l bl1ger nl. v., som anskaffes gennem skolen.

6 Skolepenge Skolepenge betales i IO rater iorud i mlncderne september- juni ind. I. re,llklmc: 27,60 kr. pr. f.hc 2. 30, , , ,20 BrænJsclspenge el' 36 kr. å rli~ og beules.li kostelcnl"llc i 1 r,her, l. akt. og I. febr uar, af de 0wigc ele,-cr i 10 rater ;\ 3.60 kr. Eksamensafgift. Elever, der injsti!les til,11m. forberedelseseksamen. bet.llcr 45 kr. i eksa mensafgift. For undervisninge n i fransk og latin. der ligger uden tor nol"llljlpllmn, betale~ ekstra. For fransk i 120 rater, for bt:n i 1 rater o~ forud. Som en betrn;gel1de ordning for s:i\"(~l hjem som skole tilgår J er hjemmet en meddelc!se, såfremt der efter den 15. i en måned er restance for 2 rher sko!e ~ penge. N yordning med skolepcll bc for kommunens ejenr Ind- og udmeldelser [her den nre eks,\ Ill<;!l1 so rdning vil elc\"er i almindeli ghed kun k u nne indmeldes l l' real klasse o:; t il begyndelse n lf skoleå ret ( l.. 1UgUS t ). Indmeldelse r skai helst være ledsaget af en udtalelse fra den skole, elnen for Ilder. Udmeldelse m! ske med C'n hel måneds \,usel. Der bet,lj... ~ altsl for den m3ned, I hvilken udmeldelse sker. Nye elever skal møde med læ!;ekorl Fripladser UbemidledC' cle,'er kan få hd C'ller dc'h'is friplads ;'I f de be\ iljinger. der ydes,lf Staten og af Vejle og Ribe Amter. For fin:tnsåret havde G r indsted Kommune bevilget et beløb, der,1nvendtes til procelll \'is (20 pt:l.) nedsættelse af sko kpenge ydel st'rnc f M cle"er fr,. kommunen. Denc :ilskud kommer uden.'llsognin;;; :d le de ele" cr til gode, som har hj~mme i Grindsted Ko mmune, o:; ~o m ikke i fon'ejen gennem statsfripladsunderscøttels... elle r på anden m~de l'1' helt fri t,lgl t for ~kojc petlgeyde lse. - Se end vider e under Jfsnit: Sko!cpense. Ansøgning: om friplads tilskud fr,} R ibe Ann indsendes til skolen. inden l. juni, fra Vejle Amt inden t. december. Skemaer til ansøgninger fh pi skolen. Hvis amt s ~ o~ frip l ad s und ers (Øtt e l ~e r ønskes fornyede for det kommende :t, skal d er indsendes ny ansøgning. j

7 Ordensregler,,. Forsømmelser Shel for sko!en..; ~('m tor bjt"!lirne(s sky ld m:l enh\'l'f forsommclsc ;)k rifrligt IlH d ' :-' c~ skolen. Gymnastik Drl.:n.c:cnc:s ~}'I\lr~;" tjk draj.:r h:'>i U ;.f et par h\'idc sko, bl:i, kortl' renkb.jcr "F: en h vij undcrtroje. Pi):!cmt's dr:lj!t er en kort, gron kittel med tilsvare nde henkj:t:jn :.:101( gymnastiksko. Df>f gores udtrykkeligt opma:rks(j[ll pil, at pigcrnt skal sy deres egen gymnastikdragt i skolc:ns hånjarl-ejj.-: timer. Den nyt 5.kl. går straks i gang med dettt: h.ltldarb,..jdt: \'ej skoleåre[s bcgrndelst:_ Stof {il pi.'((:gymnastikdragter skal <lroftes med gymna ~t ik- og h~ndarbejd_;!a:rerinden_ og stoffet kan fås gennt:m skolen_ Onskes en elev (rit aget for gymnastik, skal de r foreli?ge skriftlig meddelelse fra hjemmel - For fritap;else i læn/l:e re periode kræves lægeattest. Alle c1evc:r medbrin~er hlindkla:de til bad_ Karakterbøger En gang i h\'ert kvartal far eleverne karaktcrhop;er med hjem til forevisning og underskrivning. Knuste ruder m. m. Al skade på skolens m;hl-rit:1 skal straks ailjlh"ldt:s O,l!; ma erst,mes, j i l \ Konfirmation :x (~JJ..., i Skolen ~('r helst, at (flrhert"l~el ',t.:n finjt;r stt:d i vin- - [I " J.~!l:ThalvarN j 3. rcalk!:tsse. KnllhrmatiolH'n kan sikkert cf-. I ; ~\ l /; /~; er aftale Illed pca'sten h<.'n l:l",gge:-. til det folgenje dicrår / _- { 'Y/Y/1;,,;:/-'-J / / // '4j ~ / Frikvarter,. ( / l-' I :'11,#1 \ 'A ( :011 t:~~ ej] ~ Onsker hjemmet, at tn l,rc," hlin'r inde i frikvarteret, må skrifdig meddell:l~ e herom s CI~des ti! skolen, Eleverne må ikke u(le-n tilltdclse forlade skole-n i frib'arte-ret, Glemmeskabet er til stadighed alt for,'el for synet med ting, der ikke e r mærkede ug derfor vanskeligt kan afleveres til ejerne_ Det kan derfor ikke kraftigt nok henstilles til hjemmene_ at skolerekvisittcr, o\-c noj o, s, \", mærkes med navn,

8 Sparsommelighed Skolen ::lomoder injtr;!:n~er.dt: hjl'mln lit: om, at elt: vcrn{"$ lomnwpcllge indskr:t"nkcs mest muligt, så bornt" ne s.slikken. ikke t;lger ()\"crh nd, og samtidig beder \'i om, at hjemmene :;tqttc[ ski len~ arbejde for den opsparing, der praktiseres i de forskellige klasser. O p~pa ringen har til hensigt at lette clev<:rncs dclt:lf:elsc i lejrskoleophnlj dier afg:1ngsklas~ens udenlandsrejse. Penge og værdigenstande må ajdri,g orbe,,;~rt"s i frakkelllmn:tt eller t,lskt-r, men kan depone res hos ('11 lærer til ~k ( )I('tiJ<:ns ophor. Skolebøger og bog hjælp For at spare hjemillene for 1lI1Odig.c udgifter til skoleboger har skolen truffet aftale med byens boghandlere om,h Iwbc og s.dge pæne. brll:;tc bo~e r.ved denne ordning kw ud::;iftcrne nedsættes med C.L.. w p:.:t. - lk!,,, mindst "f den!;runj kræver skolen, at Jill' bøgerne til stildi:;hed er forsynede med solidt omslag:, Staten yder et m indre t ilskud t;l ho~hj,clp, som søg es \'cd hen\'endebe til skolen; des uden lur J.fpnosklasst'Jl indfort den ~ode skik Jt :,fle\'ere en del Ji der ~~ bøger til et bogie!;,,: for [ræn ~ende k,1i11111er.ner, Det hm til eksempel hetydet.,h ikke mindre end ej., SOO skolebo~er ;.:r,u ;; er udunr til elel'rl" f('ll'delt i,tlle k!j.sse:', Del er nærliggende Jt ud vide d~lt(., ud1.m til til bo:;omhpnin 6, idet fol..'\ er, der ryk ker o p, "finerer J.fbet1p tede bo:;er o;.: br bru;!b,lre i Hedet. Vi h,)1" drf'\"l.'t denne o m bytnin:; et P,U" år, men den bor findl' sted i langt større ud strr:.: kning, o:,.: der er ingen t vivl om, at der hjemme p ~ hllrnenes hylder st3r et ikke helt rin:.;\;',t n tal s koleb0 ~c r, so m kan kolllllle.lnclre ele\'cr til godl'. Den sk ik J.t gemme 5koleoo:;er til l'l1 Ilo:;et }'u:;re bror eller soster er ikke SJ hei d i;.:, idet der let indtræffer det brklageli:;{', at bogen ikkl' bn bru:;c~. når barnet skal be;;}'nde i slwlen her. BogfoI'J.\:;enc l.'r fl itti:;e ti l at ændre dl' ny.: udg,t HT, så de dår! i~ t kjn benyttes sa mmen med dc ældre, R('sult,\tct b li\"er,.it skolen m:l kræve,.lt "Ie \'('n sk.!! kohe en n y [,0;';, I O\"l';t~t fllddes det.i! køhe bruste ho:.;c " til sprogene, Il\"i s der er o\'erskri"ni n!;er,d sloser: i~,"cr er l11;1n:;" fr;lllskbø ger o;; ~til ø ve l ser li oll1\'endelige af den gt'und. 7

9 Afgangsholdet 1953 FO[J; ljres eller v,erges!)til!ing og hop,e l er vedføjet i parentes. A. klassen 1. A ndreasen, Jens (civilingeniør, G rindsted) ':.,:. 2. Back, Kresten (arbejdsmand, Krogager) 3. Birk, Bent Beng ~rd (husmand, Bække)... 4, Boe, Jørn (arkitekt, Brande) :;'::':;'. 5. Christensen, Kay (gårdmand, Hjortsvang) ':.::- 6. Dahl, Kirs ten (møbdhandlcr, Ansage r) 7. Faber, Bjørn (overretssagfører, Gråstt:n) ,57 12,02 13,84 13,0 1 13,62 12,69 13,06 8. Hansen, Alf Askjær (husmand, Donslund, Holsted),;.,:-,:. 14,44 9. H ansen, Chr. Lyhnc (købmand, Filskov)..,,' , Holdt, R icard (købmand, Bl3høj).,.., 13, Jacobsen, Jørn Pinncrup (mejerib. Vesterhede pr. Hejnsvig) ': ': 'c 12. Jensen, Ole Fink (enkefrue, Middelfart) Jensen, Poul V!.:5tcrgård (overassistent, Brande) 13,61 13,86 13,41 1 ~. Karnel, Bent William (syerske, Sdr. Bork) l 1, Knudse n, Johan N ørgård (ostehandler, Grin ds ted) ':.,:. 16. Madsen, Ernst (landmand, Løvlund) ::-::"}';'. 17. Nis-H anssc' n, Jørgen (urmager, Brande),.., Olsen, Lis beth \X/eis (bogt rykker, Ansager)';'::':;' 19. Pedersen. KriHian (landmand. Gunderup pr. Varde),:.,;.::.,:. 20. Pedersen, Grethe Rønberg (vognmand, Ansage r) 13,37 14,41 12,77 13,70 14,29 13, Petersen, Franklin Agård (arbejdsmand, København) ::.,;.,:.,' S.:hwcdcr, Hans H enrik (husmand, Bække),;.,},C 1+, Sørense n, G unhild Koch (arbejdsmand, Vorbasse), , Thimsen, Erik (ostehandler, Grindsted) ';";'. 25. Toft, Bent (glarmes[ersvend, Grindsted) 1.3,21 13,01 2 ug -:- 5 mg + 4 mg Il mg-:- 2 g + l g B. klassen l. Akseisen, Inger Marie (arbejdsmand, Sdr. Omme) 2. Broderse n, Verner (tømrermester, Vandel),;.,;.,;. 12,86 12,86 H

10 3. Christensen, Bent.: Rørbæk (barb~ r mestcr, Vande!) ';"r'f 4. Christensen, lage Lise (bankbestyrer, Sdr. Omme),;.,:-:;. S. Eg, Ragna Jøker (fiskc:riejer, Krogager),;.,;.,;. 6. Eskildsen, Karen Margrethe (malermester, Grindsted) 7. Eskildsen, Lars Ole (sm:dkermcstcr, Grindstt'd) ';'i-';' 8. Ganzhorn,.lonna (ta rmmester, H obro) 9. H ansen, Kirsten Søndergaard (overlærer, Grindsted) 10. Hjorth, Poul Otto (direktør, Grindsted) ",;.,' Jakobsen, Poul E ri k (fængselsbetjent, Sdr. Omme) 12. Jense n, Elisabeth (arbej dsmand, Grindsted) 13. J ensen, L ic~ ' Vallentin (fabriksarbejder, Grindsted),;.,;.,:. 14. Klit, Inger (trælasthandler, Agerbæk),:-::<.,'. IS. Lauridsen, Kare n Margrethe (cementstøber, Sdr. Omme), Madsen, Elly (blikkenslagermester, Grindsted).., Mikkelsen, Erik (musiker, Krarup pr. Tistrup) 18. Mortensen, Sonja (syerske, Grindsted) 19. Nielsen, G unnar Modvig (landmand, Sdr. Omme) 20. Nielsen, Poul Ulrik (m::-kan iker, Århus),;,". 21. Petersen. Anders (fabriksmester, Grindsted) 22. Peterse n, Bente (sl agteriarbejder, Grindsted) 23. Petersen, Birgi t (fabriksmester, Grindsted) 14. Petersen, Gerda Strand~bjl!rg (indremissionær, Age rbæk) ",:.,'." 25. Sønderby, Aksel (e nkefru, Grindsted) ".". 26. UIso, Hans H enrik (gå rdejer, H olstebro) 17. Ulsø, Signe (gårdejer, Starup) sterbye, Karen {overlæge, G rindsted} stergård, Asser Høgsbro (s ognepræst, Glejbjerg) 5 ug -:- S mg + 7 mg 6 mg-:- 6 g+ "". -= ;-t J1ta l f n: mmede sprog. 13/J7 13,13 14,52 13,42 13,78 13,17 14,17 12,67 14,69 12,91 13,72 14,39 14,32 13,84 14,19 14,10 14,52 12,46 13,7 4 13,99 12,94 13,09 13,63 14,55 13,58 14,30 14,67 Flidspræmier Bye ns boghandlere, R OlJ.ry i Grindsted og Elev forenin~rn sk ænke l smuk ke præmier, som t ilfaldt følgende elen'r: h.1 ",lc som sæd\"a nli;

11

12 Fysiklobkt Jens Andreasen, Hans Henrik 5rh" eder, R,I';IU J0kcI' Eg, Poul Hl.!nning J,H: obsen, Gunnar Modvi~ N it'bc Il, H,lllS Henrik Ul~o 0; Asscr Ho:,-;sbro 0srerg,l:lrd, Lærerpersonalet og fagfordeling Mugens Hoirup : Hisw,'i{, rcligiun og s.ln,c. Niels Krogsgård: Rq;ning og ll1.llcm,nik. Fru Hed"i )) Kr o~sg,u'd : D,lIlSJ.., r-::;l1il1;;, I11Jtrlll.ltik. Leo SrråslJ Kjær: Engelsk, ty~k 0-; fransk. fnl H erdis H:tn,;en: GYIllIl.lstik, hall(ltrbejdc o~ Skr;\"Ilil1:';' h'u SO!""tg Brink Nielsen: Lll~elsk, tysk, fr,ltlsk. d.lll~k ug S,lll~. Knud M,ldsen: D.lmk, 1't~snin:.;, IllHell1,nik, ll.1turhisroril.! o:.; fpik. fl k. Birthe Lcyill H,1I1scn: Geo;;r:tfi og IUIlIrhistorie, Kåre rog Brllns: D,\115 k, regning, fysik o::; ~! ll111,1stik. Fru R,lndi Srcndc\'.ld: Engelsk, lpk, fr.1nsk, ['-"gn \ 11:';, Agner Kr,II11(,!': En:;elsk, IHin, historie o:; tysk. Fru Olrik Jensen: Regning, lll,ltenutik og dansk. Olrik Jcml'll: Gymn,lstik, s;lng, historie, reli;.;ion o::; n,lturhistoj'!e, l l

13 Forskellige meddelelser Af skolens dagbog 5. maj mindedes ved morgensangen, og derefter sang vi: "Frihed er det bedste guld". Aftenen før S. maj var skolen oplyst af stearinlys i alle vinduer. Den lignede er cvl.'ntyrs~ot. 7. maj beg ynd rt: skriftlig og 20. maj mundtlig eksamen. l. juni begyndte oprykningen for 8. kl., og i løber af f~ dage fulgte de andre klasser. IO. juni havde vi optagelsesprøver for ca. 120 nye elever. 16. Jun] var kostelever og lærere inviteret til "Lyngvang" l.lerrig. En hyggelig sommerafrcn på en dejlig gård. Vi siger [ak til hr. og fru Holger Petersen. 20. juni havde vi afslutning. Programmet var det traditionelle med gudstjeneste, translokation og elev fest om aftenen. 22. juni startede 2 busser med 40 elever og 2 lærere. Kramer og Krogsgård. GosJar var målet. Hjemkomst den 27. sent om aftenen. 12.,lOgUSt begyndte det n~-t' skoleår. Der var mere end trængsel i L, da hr. Høirup bød velkommen til elever og lærere. 17. august ~tartcdl.' 8 b til Mørkholt på lejrskole sammen med hr. Madsen. Hr. og fru Høirup samt Christian flyttede ud i campingvognen og deltog i lejren. 20. august var der fripladsmøde p3. skolen. 21. i1ugust rcjste hl'. og fru Høirup til "Een Vcrden"s ycrdenskongres l København. 24. augllst tog 8 a på lejrskole - også i Mørkholt - qmmen med hr. og fru Brøns. Il. september var vi til skoleidrætsst.\:vn<: i V;Hdc. 12. og 13. september var kosteleverne ved Vejrs med fru Hcrdis og hr. Madsen. 9. oktober viste Jørgen Bitsch... in skønlle film: "Fn ørkrnfærd". 19. til 26. oktober holdt vi l'fter~rsf('ri(". 1 2

14 29. oktober så vi igen en dejlig film, nemlig Arvid Klemmensens: Ceylon. S. november blev der i krogen ved K. hængt en opslagstavle. H er opslå:; udklip fra aviser, handlende om Færdselsulykker. 20. til 21. november havde vi skoll'fest. l h fo rm ede underholdninge n sig :;om en gøglen'ogn, hvor brogede optrin hurtigt vekslede. Fra alle sider hørte vi,,h dette var d~t b..:dsl~, vi endnu havde præsteret. Da vi efterh~nden er mange, måttl.: vi dele os på to aftener, de mindre den ene aften, de større og gamle rlever den næste aft t>l december fik vi juleferie, efter,h vi først havde haft en hyggetime i salen med sa ng, musik og oplæsning. 6. januar mødte vi veloplagte til arbejde efter juleferien januar holdt clcvforeningl'n sit første bestyrelsesmøde i Grindsted for a~ tilrettelægge årssk riftet. 12. februar havde vi det årlige bes øg af H orsens byorkester, der glædede os med koncert. 23. februar ha vde elevforeningen igen bestyrelsesmøde - denne Thyre god - for at læse de indkomne a rt ikler til hsskriftet. 15. til 20. marts h~\vde \ i terminsprøve. 18. marts havde vi besøg af tuberkulosestationen. 23. marts viste Erik Flensted Jensen en gymnast ikfilm. 1. april kom Arvid Klemmensen for :lnden gang i løbet af skoleåret, denne gang så vi:.. Japan i dag". 2. april modtog vi en lille kb"se små elever, der havde bes tået optagelsesprøven. D a kommuneskolen begynder si t skoleår I. april, flyttede d:: over tilos. Samme dag flyttede vi fra teknisk skole til de lokaler i den gamk kommuneskole. so m skulk' være vore:, indtil vi sclv kunne bygge. 3. april så 7. og 8. klasse en fremragende film om bierne.. li\-. S. ti l 6. april havde vi psy kotl'k ni sk prøve for en dej af eleverne i ældst..: klasse. 6. apri: påbegyndes omb~ ' gnll1g ;tf s kokn ~ ::;Y111nastiksal. 13. til 20, april havde vi påskeferie. Med disse udpluk af årets h..:::;ivcnhcdcr sluna da~bogen 6. april. /1. K. 13

15 Biblioteket Skolens Slore: samling ;lf!!1vrsk:l b... boger har igen i,ir v,crec udlånt i et :ulf:tl ~lf (a. 100 pr, uge. Udl.1ner c-r g ra tis. og har været flilfigr benytlel : men dc.:" værr(: vi... cr det ~ig JIOI (11 '11 d??it7/mtf~ ~ '~~ fiw L l ~\)~1 ~ -~~ ~~~~ ';ed ujl:tnet.'! :,Iu tning den 1. apri l, ar li lh,tdtlig mange af vore boge r l L l::w,ger h1rdt til en fornyelse. og vi hå btt, det liye skoldr p,in)' vil bringe o s fyldte reoler. ar ligge i \ o r nyt 'ikolebygning, hnh vi bej re t'f udlånel ug lig{:ledt " ud nytte vorr h.l bibliottk. Ideudvalg Der ha r V,l: f<:t udl.~n 2 gange om ugt: n, og llog k Hink e ele\'er fra 7, kj. ha r lill forr dette arbejde med megen umhu Ol; imeresse. Vi gl.t"jer os til Jt:t nye bibliotek, som kommer ri! i stand til :lt org:li1i st"re Leo Sn,lso K j:t" L 8 a's 111ælkcudsalg og 8 b's filmsklub, der rr opstået på initiati\' ai d e pågældend \.' klasser, har nu eksisteret i 4 ar o;;.lflægge r ned :: nsdende beretninger, Fra skolens <;idl'.. kai d,-'f blot pcg(' ~ p:l.,... t b~'~~(' for":l.l~(' nd l':' drives og adminisrrel'l's <lf de p.lgx ldendl: klassers ckwr ~l' h. Skolen er ~i.ld \'ed at ku nne si ~l' dl' ('In'a, der ha:- drl'\'l{ cl,: lo forcf:l ~l' nd\'!.. Llk!'o r samviui:.:ht'd~fuld ind~;lt,. 8. a's mælkeu d salg Som tidligere dl' ha r ældstc kl:lsse helt på L'f~l'n h.l nd ordnet 1l1,l:l kl' ud~:1i get, de r senere på skold,!'e! ovcnag.:s af 8 :1' drcn~..:, Ud :' <llget Cl' ~ben t i spisefrik varteret 9"+ 5-10,00, og dl!' C l' i,\i'('!\ lø j,,olgt l:l..j OOO 1 mælk i h 'arrliterflasker. E t l vcntuelt ov er~ktl d indg;t!, på \. n b:l nkbo ~. \Lr stj f til rjdi~l h:d \ ('d Ida~s" n s udenbndstui'. elf! C/'ri Sfemtn. R d, l I

16 Films i skoleåret Skolen har fast aftale med statens filmscenual om Icvl!rmg af films ti: direkte undervisningsbrug, både Stumfilms og tale- og tonefilms. Derudove. arrangeres der i løbet af skoleåret 1-3 gange besøg ;lr kt:ndtc!"cjsefihm, forfattere. som f. eks. Jørgen Bitsch og Arvid Klemmellsen, der bringer et interessant og lærerigt pust ude fra den store verden. Diss~ films bt::t:l1cs <1,: eleverne selv med SO øre pr. gang og forevises i skolctilh::n. Skolen ser m~ gl.'l gerne, at eleverne får hjemmets till adelse til at deltage og vil i;~rn(,' pege P,l, at børnene kun betaler halv pris eller derunder for di~"l' værdifulde film.:;. Der har f. eks. i år været forevist: Jørgen BLtsch: Afrika på la'lgs. Bendt Rom: Det hellige land. Arvid Klemmensen: Ceylon. Arvid Klemmensen: Japan. Flensted Jensen: Med danske gymn:1st('r til :\mcrik:1 og Mcxiko. l)

17 Skolelægens beretning Formålet med skolelægens virksomhed er at kontrollere skolebørnenes sundhed sti lstand fo r der igennem at opdage begyndende sygdomme. s&ledes at disse i ti de kan blive behandlet :lf børnenes egl'll læge. D ette opnås under de regelmæssige undersøgdsl.!r ved at føre en journal over børnenes ernæringstilst and. vxkstforhold og helbredst ilstand, og afvigelser f ra de normale forhol d meddeles hjemmets egen læge, såfremt del skønnes at være af betydning. Sundhedstilstanden i d et forløbne skoleår har stort sc t været god, og der er ikke konstateret tilfælde af tuberkulose eller andre alvorlige sygdomml.:; dog har skolen også mærket en dei til den fet udbredte, men ikke særlig ondartede influenzaepidemi. Alice Zinn. Cyklistprøverne Statisti kken over færdselsdræbte mennesker stiger og stiger, og mange (tf ofrene vise r sig at være børn. J eg kan ikke læ ngere huske de offentligg jo rte tal, men jl.'g kan tydei igt huske, at Københavns politi med tørre [aj bev iste, at undervisning af børn i trafikspørgsmål nedsatte antallet af skolepligtige børn mellem ofrene meget betydeligt. - ror m ig er der ingen tvivl mulig. Antallet af biler r å veje og gader s ti g~'r fra dag til dag, ant:tller af børn Higer ogs.l, alt sj. må vi se i øjn c n ~\ at antallet af trafikdræbte - dier lemlæstede også vii st ige. - Man behøver ikke at komme videre ind pl dette forhold for ;1t begrunde. :tt d er i dag s1 absolm sb.! tales færdselslære med bornc;,l' i ra den d:tg. d( b c~~ ' nder deres sko le gang. En ~,Hhlll p r:lk risk llude ;'It nic færdsel med børnene p:i. er ;'It :1rr;ln~i:r(' (~ kli st p røv c r. hvor m:1n SæHC( flere spændende momenter ind i :1ktioncn, r:. ck~. hvem klarer sig gen nem det trafikmæssigc forhindri ngsløb med all~ kol1t :'olantern e? - Og s:l. ~ tolth("d e n OYl'[' evt, at opnå justitsmi nisteriet,; færdsdsdiplom og cyklisrnåjen og retri.:11 til at bære ~am m c, - Ideni\(' fæn:l:;l,j sundervi.ming er der ingen, der ik ke følger med; dr, der normalt tf,je v:tmkeligstc at fange interessen ho ~ j dc'( d:\~lige skolearbejde. er h~r 16

18 l('jr~\.:olt'n l f..for\.:hoh ofte de ivrigste til at følge l11~d, og dette forhold kan oft!.! viderefores til skolens arldet arbejde. - r di ssc rimer bliver frem tidens trafikanter skole~ på en måde, vi andre ikke ble\' det. og jeg Hor og h3ber, :\t der snart,,;1 sættc sig synlige ~por i statistikken. O~ ~:t opdrages børnene positivt til ;'lt for sel, :l( ILlfikli\'ets viblighc bud Iydu saledes :.Vis hensyn over for andre". Vi har i ;'li' forsøgsvis i:ldet I:Il 5. k\. n:jigcr:.: en opslagst:wle i klassen med udkiip 0111 rrafikfo;'hold og ulykku', udklip, som borncnc selv koill Illed. Vi har så ea It om tingene, om de fejl eik']' uforsigtigheder, der V:lr blevet begået, eventuelt tegnet en sim:hiompl1n p.1 t.nden o~ drøft::t hd!.! ~ pørgsmål et igennem. - Ingen skal f R mig fr:1. troen p1.. H b:1.\'l1els oplæring i rllt"ikkcns vansk;: lige og farlige kunst ikke hører til (kn "jjcl'vigtigstc undl.:l'visnint;: derfor se r skolen også gerne, at hjemmene hidindtil srotter :ubejdet me.l cyklistprøverne.,\logens Hoimp. l 7

19 Lejrskolen i Morkholt Fra lejrskolen i Mørkholt På andet år blev lejrskoien henlagt til Vejle Amts G~'lllnastikforenil1g, dejlige sommerlejr; nærheden af Hvidbjerg Strand. Huset og egnen er ve. c.gnet til formålet: "Lejr + skole." Der er både skov, strand, eng og forskellige virksomh eder, som eleverne kan få lejlighed til at stift(' nøjere bekendtskab med. Vi flyttede i 2X 6 dage eleverne bort fra skolestuen og bøgernes døde verden til det levende liv og den håndgribelige vcrdl..'n. Lejrskole n bringer ikke nye fag, som skal presses ind i en :lilerede overf) ldt timeplan, men den fører eleverne ud i naturen, sætter dem i beroring med virkel igheden og giver lærr..'ren midler i hænde t il at vise den indre sammcnh:cn g mellem fag som geografi, naturhistorie og hisrorie. Eleverne iagn ager omgivelserne. bearbejder iagtta ~el se rn e gennem stilskri vnin g, tegning og beregning; geomet rie n kommer igen til at sva re til sit navnj bøgerfic trænges tilbage 0A bliver kun hjælpemidler; moder med virkeligheden bliver det egentlige. O ~~ ind imelkm tumler de unge sig i su nd idræt und('f ~bcn himmel og lever et herligt samliv med kammcratr..'t' og lærere. 1:01'.H Li den si dste del af sommer('n med. s[~rt('dc 8 b ~!lc'r('dc forst..:: I ~

20 tl1.1nd3g ~ ft~r ~Ol l'ltll('j'fcricn og u;;cn.:ftci' 8 a. Stik imod "Ile beregninger var begge hold desv."crrc udsat for mange regnvejrsdage, hv :\d r3.pportern~ også viser, men d~t blev taget med godt humør og uden klynken. At dc~ hæmmede arhcjdl.:{, er der ingen tvivl om. Vi fik dog gennemført alle planer. Mandag: Udtur med tog til Vejle, SOm vi så lidt af. Derfra cyklede vi langs fjord l..'n til Munkebjerg. Anko!11St og indflytninf;. Tirsdag: Gruppearbejde bestående "f zoologi, bot:tnik, geografi, måli n ger (matematik) o g kokkenhold. Onsdag: FormiddagLn V:lr optager.l f grupp~' b.:~øg på forskellige ai egnens virksomheder, såsom mejeri og malll..'. Eftermiddag: gruppearbejde. Torsdag: Heldagstur ti i Fredericia, hvor vi så byen og fik dens historie, endvidere gentog vi successen fra sidste å r med besøg på Voss-f:lbriken. Fredag: Gruppearbejde og om eftermiddagen en li1tcressant og læreri~ tur til D en Kellcrske Anstalt i Brejni ng. Lordag: Gruppearbejde, oprydning og hjemrejse, dog nåede VI forinden at få en dejlig se jltur på fjorden med en fiskekuner. lejren V;lr opslået: Ordensr ~g ler : l. Vær præcis. 2. Adlyd straks fløjten. 3. Læg efter brugen hver ring p1 sin plads. 4. Forlad aldrig lejrens grund uden forud indhentet tillade!se. 5. Vær næ nsom over for d ~'r og pbl1tcr. 6. Vær høflig, beskeden, hjælpsom og lilh.'!1 su re miner. 7. Undg.'\ støj på sovesalen. S. Ophold p"l sovesalen om dagen er forbudt. Norma l dagplan : 7,00: Alminddig opstanddsc. 7.05: Gyn1l1;lstik og bad. 7,30-8,00: Oprydning. 8,00-8,05: Flager hejses. 8,05-8,30: Morgenmad. - Morgens:ln~. 8,30-11,45: Gruppearbejde ,00: H vil. 19

21 13,00-14,00, Rapportføring. 14,00-14,30, Indkøb, - Bad. 14,30-17,45, Gruppca rbejd,:-, 18,00-18,30, Aftensmad. 19,00, fl:1~:..t rages nt:<..i. 19,05-20,00, Fri. 20, , Underholdning. 22,00, God lut! Lejr/edi'rne. Lejrskolen 1954 Vi kan allerede nu mcdddc. at de n,\' (' S. klassers kjrskole læ::;ges tit Viborg-egnen, at alle 3 klasser drager p,l ].:- jrtur sa mtidi~, og at tiden er ugen fra 16.,1ugUSt. Skolen har kjet nogle bygninger. der egner sig til formålet. og som ejcs af FDF. og KFUM. lejren i Vranum ved Hald Sø. Dcr er fælles spisesal, som rullllller (l. \08, og d lers særskilt le jr for drenge og piger. - Fami lierne Brøns, Madsen og Olrik sa mt frk. Liven H ansen er med SOI11 ledere. og vi kan alkrede nu anføre. at elcwrnes udgifter til opholdet næppe oh:r~ti~l.'r 3S kr. pr. deha~cr. "Mesterlektiens klub« T raditionen tro skulle vi også i år i gang med klubben efter de frygh'd,-' lørdagsprøvl.:l", thi eft\.'r en s~da n <111stl.::ngclsl.: b.n d.,t nok gørl.:s behov Tn,,'d en kop blffl.: o:; en s!l1uic underholdning. Klubbens iol'lnå! c-r iørsr og Irell1llH:5t ;lt styrk..: kammcratsk.lbet det sid ste skoleår,.'>om man jo ~ernc sktdie kun ne s(' ti lb,l:; '! p :1, med glæd..:-. Vi har, S.l godt vi h~lr kunnet. prø\',:t p.l :lt Fi. b.l0r underhold'~nd(' 0:4 belxr{' nd ;: progranill1cr, idl't klubben ikke akne sk:11 v:z::rc linderholdelh:k 111..'n også så ledes,,h VI k:111 l:t:rc nog:cr af del \' i ikke k0i11111l'l' ; Dcrørin:; Illed Hr. Kjxr : Lysbi lleder fr.l London. 20

22 Arbejdstimen : Træerne fældes for at gi\'e plads til Jen!lj"t gymnastiksal. Hl'. reel. Lcth: Oplæsning af Nis Pedersens digte. Hr. Høirup: Film om f. N.s arbejde. H L Ib Bjerre: Forskellig underholdning:. Hr. Madsen: Oplæsning. Musikalsk hvem-ved-hvad. H r. skovrider Aaskov : Om skoven og hvordan man skal opr'øre sig der. "Den jys ke Smed": Muntre jyske historier. (H l'. smedem. A. Andersen). 20 spørgsmål ril "professoren". H l'. Kramer: Fremmedord i det engelske sprop::. Fest på Grand Horel med følsende progr;-tm: Hl'. H øirup: Film fra en tur til ::Zhinen, Schwei7 og Norditalien. Lørdagspigerne. - D ans til kl. 24-,30. Hr. M,ldsen : H ormoner og deres indvirkning p; menneskets udviklint;. Afslutningsfest i L. med pakkcaukrion. H ermed vil jeg gerne takke både skolen for lokalet og de medvirkende I klubben. Kurt Skov Madsen. 2 1

23 Gaver til skolen Vi har med rak mod taget: Anton l arsen: Hugorm. Anker Sorensen, 6a; Silkehale. Anne J uh l, oc:!(noglc delc af (ugle. Kirsten Joker, 9b: ~olvmåge. Inger Li se Hjorth, Hh: Oksekranium. Carl Rich. Christensen, oc: Ræv. K urt Skov l\tadsen: Tr:tns(orm.llOr (i! 220v. Den nye gymnastiksal Billedet viser, hvorledes den nye gyml1.1stiksaj efter s,ullmenb~ ' ~ningl::n med kostbygningen vil tage sig ud set fra skolegardcll. Den punkterede lin::,: angiver gavlen fra den nuværende kostfloj. - D cn n~ ' ( gymnastiksal bliv~r 18 X 8 m, og et 5 :X 8 m StOrt klasselokale i enden ;.f b~'gning e n kan omdannes til tilskuerpladser ved skolefester o:; lign. - Den nyl.' sal f~r balkon, o:;; omklædningsforholdene bliver bedre. Efter udvidl'lscn blinf omkb~dnings rummet ca. 10 '< 4 m og baderummet 3 X 4 n1. Den nye skoleordning Efter lang rids overvejelse og mange forh<lndlingl'[ er der nu truffet den :lfgørelse, at Grindsted Kommunl'skolc begy nder mel lc mskoleundcrvisning. men i forståelse af den vanskelighed, Grindsted Realskole derved kunn~ 22

24 blive stillet o ve r for, har kommunen \' edtagee, :H h jl.'ll1 l1l CIH.' sti1!cs fri r med hensyn ti! ønsket om, hvor de ol1 ~ k c r d eres bo rn optagl..' t, idet,'d n:alunder visning af e!eve r fra G ri nd Sted l,-o mmunc bctalc~,1 j' kolll lll un..'n, I praksi... vil det sige. :lt der holdes en fælles optagclsc's pløvc, og såvidt det er l11 u l i ~ [, vil hjemmenes øns k t.' om, h vi lken sko le, børnene ønskes opt a~e t på, bli v\.! fulgt. R eals kolen er nu i stand til at realisere et læn ge nxre t ønske om,h udvid... og o mbygge, D ~tt: a rbe jde, d:r.1 11en:de er i gang, gennemfø res uden ht.' l1 sy n til, om de r en. enga ng o prettes r..:.l lskok r i oplandskummunerm', Fore lobig bliver gy mnastiksalen ombyg;;et. Det ~ amle ske!.:! bliver s t ~ ('nd e, men der opføres ydamure af sten, og det indre beklædes med iso kringspladcf. Sa len bliver længere, højere og byder langt bedre fo rhold :\t arbejde under, Bygningen bliver 22 m lang og kan yc"d fe stl ige le jlighed er ind d rages t il cet rum. Langs nordsiden af s:tlen bliver der c)' kleskur, noge t vi længe h ll l' trængt til. D et cr dog kun en del af byggeplanerne, Trt.' kllssl vxrelst.'f skal udvides med ca, 2 meter, håndge rn ings lok ale t bliver SIlmOlen med klasseværelse L ti l 2 rummelige k lasseværelse r, des uden indrettes 2 særlokale r i kxlderen t i! f ys ik og narurhisrorie. D er indrettes i forbindelse med ombygn inge n af gymnastiksalen en kost pigeafdeling, hvo r d er blive r p lads eil 10 piger, lllen fo ruden d en ne udv idelse a f kostskole n o pfø res en selvstændig bygn ing ba :~ i haven, h vor der indrettes plads til 16 dreng!.' samt et lærerp:u. Så meget k:1n siges allerede nu, mcn der kan, inden pl anen l'r færdigudbygget, Opst:l ændringer o g n ~' e id ee r. N 3. r ombygninge n er fx rdig, skulle sko len have 14 klasseværelser plus gymnastiksal samt p lads t il 25 kostelevc.: r me re end i d ag, Sporten Efterhånden er sporrss tx\'nct i Varde gået over t il at blive en årlig ti l ~ bagevendend e begivenhed. Egentlig sk ulle stævnet afholdes skiftevi" i Varde, Grindsted, Ølgod og N r. Nebel, altså i de fire deltagende skolers hjembyer, D es værre er det endnu kun Varde, som ha r d e ydre rammer I 23

25 A(bejdstim~n: Drivhuset fjernes p:tl grund lif ombygmngen orden for gennemførelsen af et sådant arrangement med ca elever; men Forholdene i Varde Cl' til gengæld ogs~ {ip-top. Vi deltog so m sædn1.nlig i alle discipliner: fodbold, lan300ld, håndbold, sprinrløb. længdespring, boldkast og stafetløb og tog som "sædvane" de fleste førstepladser; saledes fik vi begge d!.: store pok:t!cr med hjem igen; den cnc for det højc... tc samlede pointantal. og den,1ndcn. "Vestkystens". skal vi så se at B. SO!ll ejl'ndom. hvilket sker, når ældstl' klasse tre- ar i tr:å bliver vinder af fodboldkampen - vi lll:lngler er.ll", Grunden til dl' pæne resultater ved V,Hdc~L\:' lh t er ~d vfølgelig den træning, der l'r gan forud; det er jo da ogsl der. den største værdi ligger. ( tiden fra Sommerferien til efterårsferien er grlllll,1.~tiktimernl:. og en hel del eftermiddagstimcr, Opt'\l)ct af ivrig træning, dels til idrætsstævnet og dels til idrætsmærker. Idrætsmærk l t~ ~torste betydning lignn deri. :lt en ( Iev Lir bevis fol', at han har været j stand tii,h gennemføre en rrænillg gl'nnel11 længere tid og derved har opn~et d..: f.\:rdighcder, d!..'!' skal til for at kunne klare de prøver, 24

26 . _. _~... mærket kræver. Prøverne bygger P~\ e!l.\ hidig udvikling.1 f legemet frcm for rekord jageri og stjernedyrkclse. At interessen er stor, viser n",denstil.c ndc skemaer.,lf ll\"iik...: det frcm:;å,',.u ca. 50 pet. af skolens elever har opn:l ef a t f j ('t mxrk.:. IDRÆTSMÆRKER EFTERAIZET 1953 Pigemc: BronLI.' Sølv Guld Sol v nl. eml. Guld 111. l.'il1l Antal: s 6 Samkt antal piger i skokn Cl' 166. Samlet aihal piger, der tog id ræ tsmærket 88. Drengene: J5 4 l (, Samlet antal dren::;c i skolen er 236. Samlet anta l dr('\lgc. der tog idræbllla:rkct Il S. Det bør anføres, a;: m"nge "f de elever. der ikke hh deltaget i :'h, har sidste skoleår taget idrætsmærker. P I GERNES IDRÆTSMÆRKER 1953 S ports/.creme. 5a 5b Se 6a 6b Ae 7a 7b 7e 8a Hh 9" 9b Bronze Sølv cl I 2 l, l 19 Guld (, 4.H Solv le...1 I 8 GulJ In. ie 5 (, ia lt IO l -I (, 8 ; )0 Amal piger, der deltager l gym nastik 19 IO li l l Hrollze Solv Guld. Sølv m, tmaillt. Guld fll. emaii le. j air ), -) H 9 1 (,(1 D IIENGENE S I DRÆTSMÆRKE li S" ')h Se 6~1 6b ()( 7 a 7h 7( 8a Sh 'Ja 9h i;dt i, 2 ~ l 5') ~ 7 (, I j o (, 2l 2 5 j.) 2 iah.. ') I S 7 l 1S Antal d renge, der deltager i gymnasrik IS

27 Harz-turen 1953 Et par dage efter afslutningsfesten rejste afg;:mgsklassernc under ledelse af undertegnede sydpå med Hllrzcn som 11l~1. - I herligt sommervejr forlod vi Danmark og nåede til Hamborg s~ tidligt om aftenen,,lt der kunne blive tid til en sej irur i den stor\! havn, inden vi skulle være i seng på ungdomsherberget. Naturligvis måne vi den følge nde dag stå tidligt op, da vi jo skulle nå at se nogle af de attraktioner, der lå på vor vej til Goslar, Harzens hovedstad. Vi besøgte den tidligen.' koncenrrationslcjr ved Belsen. slottet i Celle og H ildesheims sonderbombede domkirke mcd den berømte tusindårige rosenstok. Men ellers var d"t jo Goslar, y j kom til at kend,: bedst. Den ne lille idylliske middelalderb~ ' var von hjem i tre dage, og herfra foretog vi vore dejlige bjergtun.'. Sclvom vi nok kunne have ønsket os et andet vejr til disse små udflugter end netop lyn og torden med lavthæn gende skye r, der nu og da ødelagde udsigten, fik vi vil alle et ægte indtryk af bjerglandskabet. ~ I husker si kkert allesammen vor sidste aften i Goslar. Vi kan vist godt blive enige om, at det var en l:'stig afskedsfest, vi holdt på "Zwinger", inden vi sagde farvel til Harzen og satte kursen mod nord. På hjemvejen gjorde vi en afstikker til \'Volfburg for at besøge folkevognsfa brikkerne. En stor historie ~ det tog sin tid at se det helc, mcn vi nåede dog til Hamborg, inden det blev lukketid p~ Sankt Pauli. DEt blev lidt sent, inden vi kom ti l køjs den sidste aften i T yskland, men heldigvis var herbergslederen en fornuftig!lund, der nok kunne forstå, at vi helst skulle opleve så meget som muligt af storbyen, før vi vendte ti lbage til roligere fo rhold. Samme aften \'ar vi på blomsterudstilling; det var nu ikke så meget blomsterne, der havde vores opmærksomhed. men derimod det flott~ orgelspringvand. ~ På sidste etape gjorde vi holdt ved Dannevirke og Gottorp slot, og efter disse to sidste besøg i det fremmede var vi vist alle ved at være så mæcte og trætte nf indtr~' k og oplevelser, at vi var glade ved at komme hjem og få hvilet ud. _. Det bl ev en tur, vi m.:d glæde kan tænke tilbage på. Nicis K/'ogsgård. Agllcr Kramer. 26

28 Luf[fotO af skolen Lorda,~ den 26. juni.i\rsfest med gudstjeneste, translokation o~ skoleafslutning. Se programmet side 2. Elevernes forældre, gamle elevu og andre interesserede indbydes venl igst til at overvære prø verne samt t il at deltage i årsfesten. Det nye skoleår hl'gyllda IJ/{Jllddg tlnl 16.,lIl,l.!/LQ./;" }1. ki,/syrne, dl' ol/rigt' J.:I,lS.I'i'Y heg}/lida "'III/dag d. 13. IIl/gIIS! 1.:1. 10 Grindsred Realskole i maj Mogens Hoirup.

29 o Arsskrift 1954 udg ivet af Grindsted Realskoles Elevforening 22. å rgang Redigt'ret :lf bestyrelsen Grindsted Reals koles Elevforenings b e styre lse Fru, '111111/ L.""idsl'II, Thyregod, formand Lærerinde fru Herdis H al/sci/, k3sserer. Grindsted Insp(:ktOf Nid.,. f..:rijgsg,i,d, Grindsted Skolebestyrer cand. mag. I{r. P Cdt'W'II, VeJen Hr. CWI/Ulf M<ld l l(~ Sit/sm fru.\'mlll<l l'r(f',lte,i!.1rd, Grindsted H r. dyrlæge j\-1,,'/s H IllISCII, Sdr. Fe ldin.c; (Eln' furt'oin,gens girch!utlllller t'f l ~5 20)

30 Formandens beretning Formanden var ikke til stede ved årsfesten sidste ~ r, og det er derfor ikk.: fru Anna, der skri\'er. Selve :lrsfestcn forløb efter de samme linier som hid til, og det er sikken rigtigt at undgå for Store afvigelsl.'r. O cr VM mødt mange gamle elever, og d,,! al..: ne giver en god fest. Som sædvanlig drøftede onn på generalforsamlingen kontakten med Foreningens medlemmer, v.lllskeligheden ved at holde rede på de mange adresseforandringer og det kedelige forhold, at å rsskriftet af sådanne grunde ikke finder frcm til rette veckommende. Krupsdahl kom så med den udmærkede ide, at hver klasse skulle ha ve en kontaktmand, som var villig til at være en slags central, hvor klasst'kammeraterne kunne henvende sig om et og andet, og som ville gøre lidt for, at flere af klassen mødte frem ved årsfest en, så man ikke skulle ri sik ere, at man blev den eneste, Hvor har man ofte hørt dette: J eg troede, der var flere af m i n klasse! For eftertiden er dette altså overstået, for nu henvender l jer kun ti l klassckammeratt n, der så kan sige, at den og den kommer o.s.v. Vi regner med, at vi på denne måde ti llige lettere kan finde f rem ti l de rigtige adresser. Mærkeligt nok har kun ganske få indvilget i :H overtage denne' post, ofte grundet pa travlhed, men vi prøver at holde fas t på de først foreslåede. og så taler vi vider!.? om sagen p.l gt'ncraltorsamlingcn. - Lov mig lige at se nde et par ord til de her anførte, og scl vom de ikke s..'!" er i stand til at komm~, ~:~ vil det vise sig:,,h det alligevel er n~ tti:;t. Vi mod'!s - 1 Et andet punkt, d er IH' r sbll omtales, er huse n<.' ved Vejcrs. M:l.1l v.:dto:; :H sælge, da der ikk,' kan findt's et s:,dant brug ar dem,,h der kan s kab L'~ et overkommeligt økonomisk :;rundl,'g for :'I t bcv :l.l\: dem. D er er se ndt tilbud til foreninge ns mt'd lc mmer, o g lb d et ikkl' gav noget resultat. blev dl'r :'Iverteret i dagbladene. H eller ikke her er de l' noge n, der interesse rer sis for at overtage dt:m. Dog skal det siges, at bestyrel ~c n har tilbudt Futtrup ~ Smedien, som i sin tid blev forærer ele vfor c n i n~ en ;t f skolen, og det vill e være mærkeligt o g urigrigt at sæl~e d CU l' hus, hvi~ r,\milit:ll FlIttrup kunne.\0

31 tænke sig at overtage det - n,lturligvis som gave. D ette er endnu ikke afklan:l Sådant står (,h,! i da~, men måske vi vl'd gl"ner:tlfo;'samjingell k:~n fortælle mere i sa gen. A rsskriftet udgår i år Cl. til ll1åned før ilfslumingsfrstl:ll, der fi nder sted den 26. juni. Skulle nu ('('11 eller,lnden g ~ og f,-l l~'st til :\t byde p J "T::t ra", ~~ send o ~ et par ord, D ct bøf vel til slut!lxvih's,,lt bes tyrelsen hm holdr to h.: ldagsmodcr o~ venter at holde et til fø r s kol l'~ rl t slutter, Vi er skarn f1 ittig(-. V('nli:.; hilsl'n Ni(,/s Kro~j,'l,(lr d. 25 års jubilarerne En af mine drenge sagde en aften tii Img :.,Far, kan du ikke have os allesammen p å skuldrene, SOI11 da vi var små?" - "Nej, er I tossede", sagde min kone, "far er jo en gammel mand". Det Io unge rne højlydt ilt. "J a, midaldrende er du i hvert fald ", påstod min kone. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg blev en smule rystet. Selvfølgelig protesterede jeg kraftigt, men jeg f ik det alligevel som J eppe i baro!l('lls se ng. N å r jeg tænkte på, hvor rask og rørig jeg i vi rkcligh\!den er, o g hvor godt jeg befinder mig mellem helt unge o g bilder mig ind ar være p å bolgelængde med - nej, så føler jeg mig ikke midaldrende, men dee er jo bevis ligt 25 år siden, at jeg fo rlod skoien, og på d aværende tidspunkt betragtede je~ 25 års jubilarerne som oldinge, kan jeg huske, sj, llllske ('r der noget om snakken om det mid,lidrende alligevel,... Uomtvisteli gt er det, at der er gået en menneskea lder siden vor eksamen, og man~ ~ af os har ikke set hinanden siden da o ;; måske ikke engang hø rt lidt om hinanden i 11 )' og næ, al tså f:lktisk helt mistet forbinjdsen mcl. l hinanden. Nu skal jeg ikke her forfalde til at grifle up i ~rnrcn: "kan J huske", det gemmer vi til den 26. juni, da vi,die mødes i GrindqeJ, 111('1\ rette en appel ti l jer om at troppe op den da;:;, - v i tii b ragrc dog flel'(.' :h ~ amm e n i skolen - den skole,!'.om givet lur S.l[ si t prx~ p1 hver enkelt af.i l

32

33 os, og som hm h,lft indfly delse på vore b cs lutn i n~cr se nere i li vet, dog l'!' der mig umuligt ar tænkl' på den tid endsige :'I t skrive en artikel til årsskriftet uden at næv ne hen og fru Futtrup. De har betydet så meget for os, at mange af os vel :'l/ og ril ønske r, at vi ha vde sådanne mennesker at betro vore bø rn til den dag, hvor man beklemt om hjertet afleverer dem i en skole. Arne Andreasen, c ivilin ~e niør, d riftsleder i Ai S Grir:.dstedværket, studierejser j Eu ropa cg US A. Gift 1937 med K:trcn C hris tensen, årg.lng børn. frode Esk ildsen, overtager Schydts vinh ;mdd med Carlsberg depot 1936, gift 1943,2 børn. Adresse : Bo rge rgade 20, G ri ndsted. Hugo JesperselI, d yrlæge, Løsning. Jens Korsgaard Andersen, smdcnt 1931, e mb e d s~ ksamen 1938, forskellige kandidat- og reservelægesti ll inger. praksis i Akirkeby 1942, gift 1937, l barn. Jens Møller Kristensen, f uldmægl i~ i Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. GifL 1934, l datter. Adresse: R ådmandsg:tdc 44, København N. Nie:s Lauridsen, manufakturforretning i Ordrup 1944, student Gift i 1937,2 børn. Adresse: Kilholmvej 41, Vanløse. Gustav Locht, bes tyrer af landbrug til Begyndte da at strikke herresokker, hvilket han endnu ikke er færdi g med. Gift 1934,.j. uforsørgede børn. Ad ressc: Egtved. And e l' ~ Lustrup, ass istent i KTAS, Købt:nhavn overtaget badehotel Klitten, Søndervig. Anders Hald Madse n, handelseksamen i 1933, H. D. i 1945, rationaliserings-konsulent, nu indu s trikon s ul ~ nt ~: ndcr handelsministeriets produktivitetsudvalg. Gift i t 940 med Jørna.Iø:-g l.' nsc n, å rgang 19.14, 5 born. Adresse : Højgå rds Vænge 3, Bagsværd. Aa~ e Nielsen, lærer, gift med Anna Broberg. Om bcg;ge s.lynes ) derligcr...- oplysninger. Johs. G. OehlenschHiger, ud læet i kolonial en gros. prokurist i 1947 i AIS T. C. OehlenschHiger, Gnndstcd. Gifr i Adresst: : Engvej

34 Etta Olsen, f. Mortensen, uddannet sygeplejerske, gift i 1936, 3 børn. Adresse: Læ geboligen, Set. Jørgensbjerg 20, Kalundborg. Pcr Rosenkilde-Hansen, lokomotivfører, Brande. Gudrun Christensen Smed, sekretær, GrindHedværkcts laboratorium, Vib:,' J. Adresse: Reventlowsvej 7, Viby J..IL ns Str:1arup, forpagter, Røjlund, Vecrst. Grindsted - Århus Lørdag den 6. marts samledes GrindstcdklubbcIl på Hotel Ansgar. Dl.:t værste vintcrføre med snedriver var der kommet skik på, men inf1u ~nl.;tcn gjorde indhug i tilstrømningen. Vi blev dog 22 s <linl~de; sig langt over 30. Randers og Rønde var ogs~ der havde mddt rcpræsc:ntl.:fct. Hr. skolebc ~ t y rer Høirup samt ægteparret Krogsgaard kom fra G rindsted. Hl'. Høirup viste os med foredrag og skøn musi k en vidunderlig samling farvebilleder fra en tur over Harzen-T yrol-zcll a/see og Oberammergau. Det siger vi tak for. Vore egne gamle billeder fra d~ grå i sammenligning. første berømte T ysklandsture bic v li dt Det var air i alt cn hyggelig aften. D cr var flerc {lf de :cldre å rgan ge, ~Om fik en sl udder for første gang i mange år. Venlig hilsen fra Grindsredklubben i Århus. Anna Sojie Priegel, Otto Sverdrupvej 9. Tlr Århus. Aden Aden kolonien er helt opfyldt af sorte, vulkanske bjerge, hvorpå der som rege l ikke findes noget grønt. Skyggerne er interessante at iagttage, og nrr <;ole n går luerød ned ba g bjergene. kan de være!llc'ger bet agendc; men ellers ka n det virke lidt deprimerende dag efter dag at være omgivet af så mc!;~t gråt o~ ';c n. Denn e vim er er der dog meget grønt på bjergene; selv dl,' mi,- \ I

35 Gade:bille:de fra Aden sionærer, der har været her i 25 år, mindes ikke at have set dem så grønne før, hvad der jo tyder på, at der kan gro noget her, når jorden bare far vand. Det ser man også ude i Sheik k Othmann, hvor der er anlagt en hayl~ med dejlige grønne græsplæner, skyggefu lde træer og blomster. - Det er som at komme på skov tu r at komme herud - og hvor dejligt at høre fuglt: ~ angen! Det er meget varmt hele å ret rundt. Her i min stue, der regnes for :n være kold. har cl::r ikke været under gtader. Om sommeren er der grader merci ja, enkel te dage endda over -j.q p:rader. - Luften er fugti g og fyldt med støv. En halv time efte r, at der er tørret støv af, ligger der et tyk t lag igen. Og så har jeg endda ikke været her i den tid, hvor det 'Virkelig støver, og hvor sandstormene sætter ind. - En regnbyge cen gang om året er det almindelige; men vinteren i år har været noget ud over det.-,xdvanlige. Ind mod jul fik vi flere timers regn hver dag i næsten en ugl': og vi ha r endda haft flere byger siden. - Inden jeg kom her, troede jeg, det ville være noget så r3rt med regn herude. Virkeligheden er lidt anderlc- 35

36 des. En god byge ti! at tage støvet er meget velkommen) men ikke merc, for husene er ikke bygget med regnvejr for øje. Mange bliver ødelagt, og desuden fører regnen ofte sygdom med sig - for ikke at tale om fluer og myg. Aden kolonien, som er under engelsk styre, består af flere småbyer med tilsammen en befolkning på omkring indbyggere. Vi bor i den ældste del) der kaldes erater) da den ligger i et udslukt krater, omgivet på de tre sider af bjergene, hvor igennem der er sprængt et pas, bredt nok til, at bilerne 'kan passere hinanden, og på den fjerde side af havet (Det indiske Ocean). - Mon l ikke ville nyde!!! duften, om I lige dumpede ned i byen her?? Rundt i gaderne går der en masse geder og får. På murene hænger se ngene. Kommer man efter mørkets frembrud, er de taget ned og taget i brug. - Selv oppe på regeringshospitaler kan de ikke holde gederne ude fra afdelingerne, og er der en tom seng, er det ikke ualmindeligt at fi nde en ged i den. Også på anden måde kan en seng være nyttig for en Aden-ged. Rebbunden smager den ganske udmærket. - Geder og senge er dog langt fra hele gadebilledet. Der er altid myldrende fuldr af mænd, de fleste til fods) nogle i biler, andre på kamelvogne, en enkelt på æselryg; ja, og de farl igste at møde er de cyklende. Det gælder om at ftytte sig i en fart, når en stor dreng kommer farende på cykel. Gaderne er asfalterede, og nogle steder er der forrov, der er optaget af alle mulige h,"lndlende, skopudsere og tiggere. Der er såvist liv i gaderne! - Mange forsk ellige typer, de fleste mænd med læ ndeklæde, skjorten hængende løst n~'d over, og ofte mcj farvestrålende turban på. Komisk kan det virke at se en med en gammel hat eller kasket. Man vil også møde en del kvinder, men de er <llle ti!slørede. Deres sone dragt er som et symbol på deres liv. M;"\nge kvinder får kun sjældent lov at komme uden for hjemmet. Kvindernc er mere spændende at ~e til bryllup, når de er iført deres b rvestrålende silkekjoler og behængt med pragtfulde smykker, der ofte er meget kostbare. Smykknne er nemli~ kvindens ejendom; det eneste, hun kan tage rned sig, om manden bliver ked af hende og sender hende bon, så man kan vd ikke fortænke hende i :lt sætte alle sine penge i smykker. I forrige uge var jeg med til et bryllup, hvor bruden havde fået et gu:dbælte til 2500 kr. med tilsv<1l'cnde rin~(', l6

37 armbånd, halskæde og ørenringe. H endes udstyr var kjoler, hvoraf de fleste var af silke. - Når der er bryllup, feste~ der i Here dage, og det meste af tiden skal bruden sidde på en forhøjning ud,' 11 at tale og uden at synke sammen; ja, selv hænderne skal holdes p3 en bestemt måde. Den dag, hun føres til mandens hjem, har hun som regel hvid kjole på og hvidt slør SOI11 en brud hjemme. Men trods al pragt og "make up" - kvinderne bruger pudder og læbestift j massevis, og mange har flotte sortc mønstre inde j hænderne og på fødderne - så er der mange stive o~ udtryksløs!.: ansigter. Vi er gerne inviteret til middag i brudens hjem dagen før. hun føres til mandens hjem; så sidder vi på gulvet og spi~er med fingrene, o ~ selvom kanene måske har taget et par ture over "bordet", før vi kommer til, smager maden dejligt. Muhammedanismen har stor magt. Den største mosk(!, Aidrus. ligger gan ske nær vor skole. Mange tager, især om fredagen, til moskeen for at bede, men langt fra alle. Ofte har vi lejlighed til at se dem forrene deres bøn. Købmanden på den anden side af gaden holder af at hoppe op på vores mur, når han skal bede, og andre følger hans eksempel, så der er tit 2-3 hedende ad gangen. De fleste holder nemlig af at komme lidt til veirs for eks. på en tom kasse, en sten eller lignende. I dette år cr det 50 ~r siden, den første danske missionær kom herned. og i den tid har arbejdet kun været standset under d,,;11 første verdenskrig. Hver søndag holdes den arabiske gudstjeneste; de fleste aftcner om ugen er klubben åben for unge mænd, der her kan få undervisning f. eks. i engelsk. og hvor de kan spille forskellige spil. En aften holdes der bibeltime. For mere end 30 år siden oprettedes pigeskolen, som var den første pigeskole, i hv ilken der blev undervist i arabisk. Mange kvinder er kommet til kvindestationen og har her uge efter uge siddet og lyttet til evangeliet og sunget salmer. Mange ved god besked om evangelier. og vi tror, at der er nogle. der har taget imod frelsen i Jesus Kris tus. Kun meget f3 har taget skridtct fuldt ud og cr blevet døbt. - Muha1l11lledanerne ser hellere deres nærmestc døde end døbte. Her i skolen kan vi uhindret undervise i bibelhistorie og lære pige rne 37

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel Skriv papirskarpe tekster Anders Witzel Hvad skal en god tekst kunne? - Fange opmærksomhed Oplyse/overbevise Forføre/sælge Skabe handling Skabe følelser Skabe billeder hos læseren Formål Hvad vil jeg med

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder Kære Forældre Godt nytår til alle familier og tak for godt samarbejde i 2012. Efter en dejlig juleferie glæder vi os til at tage fat på et nyt arbejdsår med jer og jeres børn. Vi ser frem til både hverdagen,

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev No. 10 juni 2014 33. Årg. Grundlovsmødet 2014 Årets grundlovstaler. Anders Lund Madsen

Nyhedsbrev No. 10 juni 2014 33. Årg. Grundlovsmødet 2014 Årets grundlovstaler. Anders Lund Madsen Nyhedsbrev No. 10 juni 2014 33. Årg Grundlovsmødet 2014 Årets grundlovstaler Anders Lund Madsen Kom til Grundlovsmøde på Øse Efterskole Torsdag den 5. juni Anders Lund Madsen taler kl. 16. Fri entrè Tag

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Lanternefest Lys i mørket

Lanternefest Lys i mørket Lanternefest Lys i mørket Efterårets tiltagende mørke får os til at ønske at tænde lys. Børnene synger: Lanterne, lanterne, sol og måne og stjerne. Skinne højt mit lys, skinne højt mit lys, skinne højt

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård April nr. 4 Oversigt over aktiviteter i april Tirsdag d. 4 kl. 10.00 Torsdag d. 7 kl. 10.15 Tirsdag d. 12 kl. 10.00 Torsdag d.14 kl. 10.15 Tirsdag d. 19 kl. 10.00 Torsdag d.21 kl. 10.15 Tirsdag d.26 kl.

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken.

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Oktober - November 2013 Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i oktober måned tirsdag, den 1. kl. 10.00 Kjoledamen viser tøj onsdag, den 2. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

8. DECEMBER. Anna Krogh

8. DECEMBER. Anna Krogh 8. DECEMBER Anna Krogh Niels Chr. og mig trasker hjemad ad den gamle landevej til Hillerslev. Den er blind nu, efter at den nye vej blev lavet, så her kan vi lege uden at være bange for biler. Det er jeg

Læs mere

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse En dag i Maries liv Undervisningsmateriale 5.-7. klasse Morgen på sengestuen: Klokken er 6, og Marie vækkes af en sygeplejerske, der banker på døren, stikker hovedet ind og siger godmorgen. Marie strækker

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere