Et historisk tilbageblik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et historisk tilbageblik"

Transkript

1 Silkeborg Y s Men s klub At lave et 10-års tillæg til Eli Schmidts detaljerede og velskrevne 40 års skrift fra klubstarten i 1959 til 1999 har ingenlunde været let. Men for historiens skyld vil det selvsagt være naturligt om klubben i tide får draget frem og sat på print, hvad der er sket i klubben mellem 40 års og 50 års jubilæet. Opgaven blev overladt det medlem i klubben der var ældst af anciennitet, og med den baggrund gik jeg ydmygt til den opgave, at lave et 10-års tillæg, der i sammenhæng med 40 års hæftet beskriver klubbens liv og vækst fra dens start i 1959 og frem til klubbens 50 års jubilæum d. 4. april Medborgerhuset fra Skoletorvet til Søvej 3 og vi flyttede med, indtil 2010, hvor vi flyttede til kommunens nye Medborgerhus og så var vi tilbage på Bindslevs plads Så efter de første turbulente år, blev Medborgerhuset på Søvej vort domicil i 17 år, og på en måde sluttede vi der med manér, idet klubben d. 4. april 2009 fejrede 50 års jubilæum, netop i Medborgerhuset. Året efter måtte vi så forlade de gennem 17 år så kendte og vante rammer og følge med til kommunens nye Medborgerhus, hvor vi d. 10/ havde det første møde i nye lokaler. I 10 års hæftet omtaler jeg ændringer/nyskabelser indenfor de sidste 10 år af klubbens liv. I enkelte tilfælde uddyber/kommenterer jeg emner som Eli allerede har nævnt i sit 40-års hæfte, hvis der indenfor de sidste 10 år er fremkommet væsentligt nyt, hvorved der forhåbentlig kan skabes en kontinuitet i og forståelse af klubbens samlede 50 års historie. Klublivet Klublivet - for så vidt angår det interne liv i klubben ændres jo ikke væsentligt ved at klubben passerer dens 40 års charterdato, og så alligevel er der dog i den sidste 10 års periode ændrede forhold i klublivet, der er værd at nævne og få registreret i et historiehæfte. Som beskrevet af Eli havde klubben i dens første årtier en lidt omflakkende tilværelse. Med mødestart i dagligstuen på sal på KFUM, Nygade, da klubben blev større, flyttet til festsalen på KFUM, da KFUM blev solgt, kort tid i uegnede lokaler på Missionshotellet Ansgar, dernæst konditori Langhoffs mødelokale på 1. sal, Østergade 2 så lukkede Langhoff og Ungdomshuset, Bindslevs plads blev mødested. Efter salget af Ungdomshuset til Rampelys flyttede vi til Medborgerhuset på Skoletorvet, 1993 flyttede Et historisk tilbageblik vedrørende klubstatus: Ved klubstarten i 1959 blev Silkeborg-klubben chartret som nr. 10 i regionen og var som de forud chartrede 9 klubber og de efterfølgende årtiers mange klubber en ren mandeklub. Helt naturligt var det dengang, at klubmedlemmerne gik til møde, og ægtefællen passede hjemmefronten. Dog indførte Silkeborg-klubben fra starten, at man ved 2 lejligheder gerne så ægtefællerne med, dels ved klubbens charterfest/ fødselsdagsfest, som de første mange år var årligt tilbagevendende ved første klubmøde i april, og senere på året var det årlige adventsmøde også med ægtefæller. Senere opstod så traditionen med at opdele i interne og eksterne møder, samt at alle ægtefæller havde en stående invitation til at deltage i de eksterne møder og i udvalgsmøder. Anledning var et mandemøde hvor en kendt børnepsykolog talte om Moderne børneopdragelse?. Det fik bægeret til at flyde over

2 hos nogle af ægtefællerne, som i et brev harcelerede over, at man i en ren mande-forsamling havde drøftet børneopdragelse medens hustruerne så gik derhjemme og praktiserede denne. Det gav debat i klubben og alle kunne se det rimelige i brevets anliggende, og man enedes om at komme af med de røde ører og indførte den siden gældende model. For det sociale liv i klubben, kendskab til hinanden og hinandens familier var denne beslutning om deltagelse i såvel eksterne møder som udvalgsmøder utvivlsom af stor betydning. medlem, adgang til at deltage i alle udvalgsmøder, hvilket jo ellers havde været almindeligt praksis i mange år. Men den uheldige præsidievedtagelse blev kun kortvarig, idet en efterfølgende debat og kritik på et internt møde viste, at alle var interesseret i at fastholde en helhed i klubben, som man ikke ønskede opdelt i grupper. Alle medlem eller ej - skulle kunne føle sig som en ligeværdig medengageret del af det kristne fællesskab Y s Men International. I 1972 ændredes lovene for Y s Men International på verdenskonventet i Ohio, som Henning Kirkfeldt for øvrigt deltog i som tiltrædende DG. Nu kunne også kvindelige medlemmer optages i bevægelsen, og allerede 2 år senere blev, i den danske region, den første blandede klub chartret d. 27. april 1974 i Frederikssund. De første blandede klubber var nychartrede, senere begyndte nogle af de chartrede mandeklubber at ændre status til blandet klub, hvilket undertiden gav diskussioner for og imod, i nogle klubber desværre med den triste konsekvens, at man måtte sige farvel til enkelte mandlige medlemmer, som ikke mente, at klubben længere var den, de var blevet chartret i. I Silkeborgklubben havde man haft flere afstemninger om eventuelt at blive blandet klub, men ikke før ved internt møde i marts 2004 var der flertal, hvorefter præsidiet til årets generalforsamling indstillede forslaget, som blev vedtaget med overvejende majoritet, idet der kun var 1 stemme imod og 3 blanke. Birthe Simmelsgaard, Anne-Marie Christiansen, Flemming Stentoft, Birgitte Thun og Birgit Fajstrup Helt problemfrit blev overgangen ikke, idet præsidiet næsten som det første dekreterede visse udvalgs-møder kun for medlemmer. Formente med andre ord ægtefæller, som ikke ønskede at blive Jens Peder Jensen, Arne Kjær, Ib Kristoffersen, Birgit Fajstrup, Birthe Simmelsgaard, Poul Busk og Einar Fajstrup Blandt argumenterne for at overgå til blandet klub, var det i Silkeborg ikke aktuelt at foretage denne ændring, med det formål at øge et lidt skrantende medlemstal, som ellers i flere klubber nok var en væsentlig medvirkende årsag. Medlemsudviklingen i 10-året Fra sæsonstart 24 medlemmer Karsten Jensen udmeldt og Æresmedlem Niels Dyhr afgik ved døden d. 6./11. derved 22 medlemmer medlemmer Flemming Stentoft indmeldt derved 23 medlemmer medlemmer medlemmer Eli Schmidt - sidste chartermedlem døde derved medlemstal Som resultat af ændret klubstatus ønskede 5 ægtefæller at blive optaget, hvilket øgede klubbens medlemstal til fraflyttede klubben. Birgitte og Flemming til Viborg, Henrik til Herning Men Annalis og Henning tilflyttede fra Harderne, så netto var så Jens Peder ønskede optagelse, medlemstal oppe på 27

3 Johs. Derlev ønskede optagelse, medlemstal oppe på Fra Vesterbro-klubben ønskede Karen og Jørgen at blive optaget, hvilket netop i jubilæumsåret klubben op på 30 medlemmer. Klublivet opfattet som en 3-trins raket Ved læsning først af Elis 40 års historie og efterfølgende kladdeskrivning til 10-års hæftet har jeg ikke kunnet undgå at undres og glædes over det som klubben gennem årene har nået og opnået, og jeg fik den tanke at sammenligne klubbens måde at agere på, med en 3-trins raket, som også når langt ud og op når alle 3 trin fungerer optimalt. 1. RAKETTRIN er så at sige maskinrummet for al klubliv og klubbens aktiviteter, hvor klubbens organisation og virke grundlægges og vedligeholdes gennem de interne møder, der i det sidste årti har været afviklet efter 2 modeller/toastmasterplaner. I en årrække skiftedes de forskellige udvalg til at være hovedemnet på aftenens interne møde, så man i årets løb kom alle udvalg igennem. Senere genoptog man modellen fra klubbens allerførste årtier, at man ved hvert møde fik en hurtig rapportering fra samtlige udvalg, hvoraf så undertiden opstod behovet for, at der fra denne generelle klub-rapportering blev udvalgt/opstod enkelte emner, som samme aften eller senere blev genstand for en mere dybdegående debat. Fordelen ved sidstnævnte er, at man regelmæssigt kan debattere de enkelte udvalg, men især at den månedlige rapportering overflødiggør halvårsrapporteringen, så der ved januar-mødet alene resterer et valg af de to nye i næste års præsidium VP og enten ny skatmester eller sekretær. 2. RAKETTRIN I et velfungerende 1. trin afklares på de interne møder alle klubbens driftsrelationer så man kan udelade alle sådanne spørgsmål på de eksterne møder, hvor klubben henvender sig til repræsentanter for samfunds- og menighedsliv, mænd og kvinder - som i kraft af liv, tanker, uddannelse, beskæftigelse har noget på hjerte, som vi i klubben ønsker at dele, eventuelt debattere med dem. Efter vi i 2003 fik den nye udgave af DDS Den danske salmebog, har Henning Kirkfeldt ved hvert eksternt møde lært klubben at synge en ny salme. I 2006 blev det så den nye Højskolesangbogs tur og siden 2009 gjaldt det nye sange/salmer fra vor egen sangbog. PULS Eksempler på elementer fra 2. rakettrin Klubbens eksterne møder med talere og ægtefæller som fast inviterede gæster 10-ÅRET S KLUBMØDETEMAER/-EMNER: Hvad der har samlet os til de eksterne møder har i 10-året været nedenstående ikke kronologisk, men snarere en kalejdoskopisk oversigt, blot for at give eksempler på emner klubben har sat fokus på. 10-årets temaer: Diakoni Fortællingens betydning Ind i det nye årtusinde Kulturer i opbrud Når livet gør ondt Kend din by Familien Troens konsekvenser En verden til forskel Folkearv i historie og sang Dansk kirkeliv Fordeling af verdens goder Ved at nærlæse ovenstående vil næppe nogen kunne påstå, at klubben ikke opfylder pkt. D i vore klublove: - at holde medlemmerne informerede om og aktivt engagerede i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender og de personer, som vi ønskede at hjælpe os med ovenstående emner, gives her eksempler på: Bibelske begrundelser for diakoni v/dr. theol. Helge Kjær Nielsen, Rønde Det nye årtusinde blev belyst med underemnerne: Verden Danmark Kirken Familien - 3. generations forventning til det nye årtusinde. Når livet gør ondt v/anette Kortegaards emne At være der hvor du er Silkeborgs natur v/naturvejleder Jan Kjærgaard Nybyggerbyens kirker v/provst Chr. Damgaard Nielsen De stærke jyder v/henning Kirkfeldt Møde med Lise Munk v/anna Sårup Brinth Salmer til vor tid v/bodil og Lars Busk Sørensen Skæbneberetning ud fra min mors dagbog v/chr. Højlund

4 Mannakorn og sennepsfrø i H. C. Andersens forfatterskab v/henning Kirkfeldt Kirkegaard og valget etiske spørgsmål til det moderne menneske v/eva Nordentoft, Århus Ondt i familien familiekrise v/leif Kristiansen, Silkeborg kirke Islams familietraditioner v/lorens Hedelund Hjælp til at leve til man dør v/conni Mørk, palliativ sygeplejerske Islam i Danmark fører det til hellig krig v/leif Munksgaard, tværkulturel center i Odense Troens vej fra muslim til kristen Jameel Mesheima, Nr. Nissum Hvem ringer klokkerne for v/gen.sekr. i Folkekirkens nødhjælp, Peter Lodberg Verden ifølge Lund v/fhv. oberst MF, Jens Christian Lund, Skive Martin A. Hansen v/sognepræst Jacob Nissen, Virklund Dansk kirkeliv blev belyst af repr. fra pinsekirken - katolsk kirke - adventistkirken, baptistkirken - Luthersk mission Oasefællesskabet - Apostolsk kirke. Bænken en stærk film, efterfulgt af debat med pastor og filmkender Raymond Olsen FÆLLESMØDER. Undertiden har klubben været en del af et større møde, ved vore Byklubmøder eller distriktsklubmøder. Ved alle møder indgår Silkeborgklubben i en turnus med arrangement af det pågældende møde. Fordelen ved disse møder er, at et deltagerantal omkring gør, at man kan skaffe kapaciteter som taler/underholder. Om Kaj Munk Byfællesmøde på Højskolen v/børge Schmidt By fællesmøde m/ Orlogspræst Henning Nielsen, Middelfart Jesu liv Fællesmøde med KFUM m/læge Knud Jacobsen, Ulfborg Hverdag med Dronning Margrethe. Jæger Hans Jacobsen Bjarne Nielsen Brovst fortalte levende og fængslende om sine erindringsbøger. Birgitte Arendt, Haderslev Kys jorden en åndeløst spændende fortælleaften. Tryllekunstner Jesper Grønkjær, tryllebandt os hele aftenen. Biskop Carsten Nissen, Viborg Det gode liv. 3. RAKETTRIN: er så de lejligheder, hvor vi som klubmedlemmer for alvor når ud, idet vi i stedet for at invitere repræsentanter for det omgivende samfund til klubmøde, begiver os på ekskursion i by og omegn. Skiftende programudvalg har arrangeret virksomhedsbesøg. Fået åbnet døre til spændende og for mange medlemmer lukkede firmaer i Silkeborg og omegn, hvor vi som enkeltpersoner aldrig ville have mulighed for at komme indenfor. Men ud af huset har også undertiden været til fjernere mål, som heldags- eller aftenudflugt, mere herom senere. Eksempler på elementer i 3. rakettrin: Klubben på virksomhedsbesøg eller udflugter. Jens Lauritsen, Poul Busk, Svend Jacobsen, Henning Kirkfeldt, Lisbeth Lauritsen og Erik Dolmer Kunstmuseet hvor Kirsten Jordan Kirketerp medrivende tog os med på en guidet tur rundt på museet. Lokalhistorisk samling her fortalte Hanne Arendt om Silkeborgs rødder og folkeliv med basis i de utallige gemte manuskripter, bøger og billeder. Rosengårdcenteret med de mange spændende aktiviteter som foregår der, langt hen ad vejen hjulpet på vej af engagerede menneskers frivillige indsats. Arepa et navn på en facade man blot suser forbi på Højmarksvej, men som viste sig at være en meget spændende virksomhed med verdensomspændende virkeområde. Kraftvarmeværket igen en virksomhed kendt for sit karakteristiske ydre, men det var interessant at få et kig bag kulisserne og se hvad der foregår. Bio vel også en slags virksomhedsbesøg, dog ikke gratis Vi så filmen En sang for Martin, var på cafe bagefter til en god debat om filmen. Jyske bank åbnede bankdøren op en aften, hvor vi så nok kun en brøkdel af den efterhånden enormt store virksomhed nord for og langs med Vestergade. I folkemunde Norups alle. Blichermuseet i Thorning, hvor der blev fortalt spændende om Blichers liv, samt de mange andre museumsklenodier, bl.a. en imponerende fuglesamling. TV-midtvest i Holstebro. En medarbejder viste rundt og fortalte, vi overværede en udsendelse. Direktøren

5 Ivar Brændgaard var sammen med os til et efterfølgende kaffebord hvor vi fik en god debat. Tvilum-Scanbirk møbelfabrik i Fårvang, hvor vi af Adm. direktør Ole Lund Andersen - fik et fantastisk indblik i en højteknologisk baseret erhvervsvirksomhed med en enorm produktion af møbler til hele verden. Byvandring i Viborg med medlem af Tingstadenklubben Erik Dolmer, der engageret viste rundt og fortalte om Viborgs gamle gader og bygninger. Lystruphave efterskole. En efterskole indrettet i det tidligere hotel, hvor nu elever med læseproblemer bliver hjulpet. Heldagsudflugt til Sommersted, Svend Erik og Birtes tidligere hjem Moderne pilgrimsvandring ud i det indre v/arkitekt. A. Blinkenberg og pilgrimspræst Elisabeth Lidell, mødested Skovhuset. En verden til forskel en aften med Anders Brogaard på Kirkens Korshær, hvor vi så de nyindrettede lokaler på Lille Søgade og hørte om arbejdet. Nøddebo Præstegård - En klubaften med teater og servering på Silkeborg Ny teater d. 15/ , hvor vi så den gamle juleforestilling, der fremmede julestemningen. Klubledelse I nogle af regionens klubber har der periodevis været problemer med, hvert år til klubvalget at finde 2 nye præsidie-kandidater. Problemet har nok været størst, fortrinsvis i ældre klubber, især de med forholdsvis lave medlemstal, hvor gentagelser i valgene til præsidieposterne kommer stadigt hurtigere efter hinanden. Det konstateres med tilfredshed, at Silkeborgklubben endnu ikke har haft svært ved at rekruttere medlemmer der var villige til at stille op til præsidievalg. Selve valgproceduren har i løbet af klubårene været udformet på forskellig måde ifølge klubbens love og vedtægter. PRÆSIDIERNE I 10 ÅRS PERIODEN BESTOD AF: Præsident Vice-pr. Sekretær Skatmester 2000 Henning D Ulrik Egon Arne 2001 Ulrik Poul Egon Svend 2002 Poul Einar Kaj Svend 2003 Einar Flemming Kaj Villy 2004 Flemming Hans Erik Svend Erik Villy 2005 Hans Erik Henning K Svend Erik Leo 2006 Henning K Jens Eli Leo 2007 Jens Kaj Eli Knud E Kaj Henning J Anne-Marie Knud E Henning J Birgit Anne-Marie Børge Ledelsesposter uden for klubben Ledelsesposter udenfor klubben må vi erkende har det skortet lidt på i sidste 10-år, hvor Silkeborgklubben er bremset lidt op i forhold til tidligere årtiers engagement på distrikts- regions-, internationalt plan. På distriktsplan har følgende klubber i distriktet varetaget DG-jobbet i perioden : Klubberne Skive Alderslyst Viborg*) har stillet med 2 DG er Balle Tingstaden Bjerringbro Kjellerup har alle stillet med 1 DG *) Stjernen refererer til SILKEBORG-KLUBBENS usynlige DG. For historiens skyld og for ikke totalt at tabe ansigt, skal her oplyses, at klubben i 2004 opstillede Flemming Stentoft til posten som vice-dg, men da Flemming inden funktionsperiodens start flyttede til Viborg tæller han i statistikken med under denne klub. så derfor! Silkeborg-klubben glimrer altså ikke totalt ved et fravær, men er blot gemt i statistikken. SILKEBORGS RLM REGIONSLEDELSESMEDLEM. I 2009 blev Hans Erik Christiansen opstillet og valgt som RLM-elect for sektion 2-nord, dvs. med funktionsperiode Hans Erik skriver selv om sit arbejde som regionsledelsesmedlem: Igennem flere år havde den stigende gennemsnitsalder været samtaleemne i ledelsen, men det var kun blevet til snak. I ledelsen var man enige om at det nu var ved at være sidste udkald hvis Region Danmark ikke skulle havne i samme situation, som USA og Sverige, hvor medlemstallet var faldet kraftigt, fordi man ikke i tide havde fået sat gang i rekruttering af yngre medlemmer. Det resulterede i, at ledelsen, efter nogle år med arbejdstemaer rettet mod det omgivende samfund, så sig nødsaget til at fokusere mere på de interne linjer. Der blev derfor sat gang i et strategiarbejde med henblik på dels at udvikle regionsledelsens ledelsesform, og dels at få skabt en kontinuitet som rakte længere ud i fremtiden end det år den enkelte regionsleder kan sætte sit personlige præg på udviklingen. Med andre ord blev der spundet en rød tråd, som kommende ledelser forhåbentlig vil følge og forstå at videreudvikle. Resultatet blev udformet i 2015 planen, hvor 4 målområder sætter fokus på:

6 1. Synliggørelse af bevægelsen overfor det kirkelige miljø og det omgivende samfund. 2. Medlemsfremgang på 500 nye og fortrinsvis lidt yngre medlemmer frem til Partnerskaber med organisationer, der kan være med til at profilere bevægelsen både på landsplan og lokalt. 4. Ledelsesstruktur og -form, der er præget af åbenhed og dialog på alle niveauer og med flerårige prioriteringer. Planen resulterede i at der blev nedsat et udviklingsforum af yngre Y s Men, som skal udarbejde forslag til initiativer, som kan være med til at udvikle fremtidens klubform, så den også er attraktiv for den forhåbentlig næste generation Y s Men. En stor opgave, som både skal tage hensyn til yngre menneskers ønsker og behov i et fællesskab, men med respekt for de ældre medlemmer, der har været bevægelsens drivkraft og ført den frem til det den er i dag. Der arbejdes på et landsdækkende initiativ med en årlig tilbagevendende event i ugen, der følger efter Internationale kirkedag (uge 4), hvor ideen er, at alle regionens klubber i løbet af ugen gennemfører flere lokale initiativer for at profilere Y s Men. Det forventes at ske første gang i Regionens kommunikation til klubmedlemmerne blev også kulegravet og omlagt til de elektroniske medier. Informations- og nyhedsformidlingen sker nu via nyhedsbreve udsendt som mail til alle medlemmer og på regionens hjemmeside, hvor medlemsbladet Gongongen også udgives. Den sparede udgift til trykning og udsendelse af Gongongen, Regionsmeddelelser o. lign. er besluttet anvendt til udgivelse af 2 årlige magasiner til profilering af bevægelsen over for offentligheden, primært i det kirkelige miljø. Der er indgået partnerskab med flere organisationer indenfor K-familien. I perioden blev der også sat fokus på alle ledelsesmedlemmernes roller og opgaver, hvilket resulterede i både et styrket ledelseskollektiv, og i en mere aktiv formidlingsrolle for regionsledelsesmedlemmerne overfor sektionen og distrikterne, så det forhåbentlig vil bidrage til en større åbenhed og bedre dialog mellem regionsledelse og klubber. ANDRE OPGAVER UDENFOR KLUBBEN: Uden at have karakter af klubopgaver, men snarere som opgaver, hvori interesserede gerne deltager i kraft af deres medlemskab af Y s Men International og de værdier hvormed bevægelsen påvirker den enkelte. Som følge heraf er der flere institutioner/organisationer hvor skiftende klubmedlemmer gennem årene har ydet en stor indsats, helt i tråd med vor formålsparagraf: At fungere primært som tjenesteklub for KFUM og KFUK og FDF nævnes jo ofte i den sammenhæng, men også at støtte andet værdifuldt organisationsarbejde, hvor især genbrugs-arbejde beskæftiger flere i klubben, bl.a. i Danmission, Kirkens Korshær m.fl. Menighedsråd og andre sogneopgaver optager også flere klubmedlemmer. KK-44 har siden denne organisation startede i 2000 haft flere aktive blandt klubbens medlemmer. Flere i klubben har i mange år været del af den såkaldte Nissebande der laver gevinster til de grønne pigespejderes julemarked. Begrebet besøgsven, som jo de senere år har fået stigende aktualitet, er også repræsenteret i klubben. Månedlig pianist-hjælp til en sangeftermiddag på Gødvad plejecenter. Bestyrelsen for Spejderhuset /KFUM-spejderne har repræsentation fra klubben. Månedlig hjælp til gudstjenester på plejehjem eller Sejs Kirke, bl.a. med hjælp til kørestols-brugeres mulighed for deltagelse i gudstjenesten. PULS FÆLLES SANGBOG FOR KFUM/KFUK OG Y S MEN S- REGION DANMARK I 2007 besluttede hovedbestyrelsen for KFUM/KFUK og regionsledelsen for Y s men, at lave en fælles sangbog for de to organisationer. Carl Herz-Jensen og Henning Kirkfeldt blev opfordret til at indtræde i et 8-mands sangbogsudvalg, som fik følgende opgave: - af de 3 eksisterende sangbøger i de to organisationer at lave én sangbog, men i 2 versioner, idet det sidste afsnit i bogen blev lavet som et henholdsvis KFUM afsnit og Y s Men s afsnit, sidstnævnte havde bl.a. med fra tidligere Y s Men s sangbøger, de 31 små læse-dagstykker, nu benævnt som Kerneord og derudover deciderede Y s Men s sange/salmer. Udvalgets store aldersspredning til trods (25-75) - var der et godt samarbejde ved de 9 møder, der blev afholdt fra september 2007 til 10. juni 2009, hvor sangbogen blev introduceret ved en musikandagt i Silkeborg kirke. Der blev luget godt ud i gamle sange/salmer af nogle opfattet som arveguld. Samtidig blev en del forfattere og komponister bedt om at bidrage til en

7 fornyelse af PULS, og faktisk er ca. 1/4 af bogens 265 numre aldrig før trykt i nogen sangbog, så ønsket om fornyelse og bredde blev indfriet. Og bortset fra et mindre godt layout med en svag trykke-type og farve, som udvalget ingen indflydelse havde haft på, så følte udvalget at bogen i overvejende grad blev taget godt imod. Flere udvalgsmedlemmer introducerede og indøvede en del af bogens nyheder ved sangaftner rundt om i landet. KORNMOD REALSKOLE Eli, har gennem de 14 år, til 50-års jubilæet, været klubbens vigtigste pengerejsningsprojekt, men mindst lige så vigtig - af stor social betydning for klubben, idet nye medlemmer i samarbejdet om en konkret opgave og snakken hermed, hurtigt lærer klubben og dens forskellige medlemmer at kende. Der er stadig gang i den i Voel, og for længst er passeret container nr. 200, foruden der gennem årene er dukket stadig Knud Erik Pedersen, Kaj Bech og Jens Peder Jensen nye ideer op, til produktion i Voel. Det begyndte med fugleklokker og -kugler, siden kom til: reparation af skrivemaskiner og kørestole, fremstilling af spejderpander, bøjlestænger, gadereklameskilte, lysbue, stikvaser og nummertavler til Linå kirke, salgsvogne til genbrugsbutikker, nummerskilte, tallerkenholdere og ikke mindst at der Kornmod realskoles overgang i 1965 til selvejende institution er beskrevet af Eli i 40-års hæftet. Her blot en opfølgning, idet der efterhånden som årene er gået, er der en del af klubbens medlemmer, der har været med i bestyrelsen i en kortere eller længere periode. Ofte havde nyvalg af medlemmer et lidt tilfældigt præg, idet det ofte blev et spørgsmål om, hvem der følte sig klar/interesseret i at afløse medlemmer som ønskede at udtræde. I 2009 blev vedtaget en reel valgprocedure, med en 3-års turnus. Alle bestyrelses medlemmer er valgt for en 3-årig periode, med muligt genvalg. Valgperioden er for de 3 medlemmer forskudt et år, så der som det mest optimale sidder et nyvalgt medlem, et med 1 års og et med 2 års erfaring i bestyrelsen. CONTAINERPRODUKTION MM. I VOEL Leo Pedersen, Poul Busk, Børge Hansen og Kaj Bech stadig løbende indgår ordrer på nye containere. Klubben har selv 1 container ved flaskeindsamlingscentralen i Resenbro og i Dybkærparken. Det indsamlede tøj distribuerer klubben ikke selv, men sender det dels til en fordelingscentral i Brædstrup og til Danmissions genbrug, Nylandsvej. FLASKEINDSAMLING Einar Fajtrup Knud Erik Pedersen Det som æresmedlem af klubben Knud Andersen gav ideen til i januar 1995 og som allerede er omtalt af Den flaskeindsamling som klubben sammen med KFUM-spejderne i Gødvad startede 1988, så man sig nødsaget til at stoppe pr. 1. januar 2007.

8 enkelte år var traveturen en kælketur, når vejret gav mulighed for det. KIRKER VI GENNEM ÅRENE HAR BESØGT 3. SØNDAG I JANUAR ER: Flemming Stentoft, Henning Dammeyer, Eli Chr. Schmidt og Villy Larsen Egentlig en beklagelig beslutning, idet der ved de 4 årlige indsamlinger skabtes et godt og hyggeligt arbejdsfællesskab. Sjovt var det for klubbens medlemmer at køre rundt med trailerhold af spejdere til at dele løbesedler ud og indsamle flasker. Men dels blev der efterhånden mindre at indsamle - mange afleverede selv i containerne i Resenbro og med de stærkt stigende kørselsudgifter og faldende flaskepriser var det mest realistisk at erkende, der ikke længere var økonomi i projektet. Men egenafleveringen i Resenbro fortsætter stadigvæk Linå kirke m/sune Haubæk, som efter gudstjenesten fortalte om kirke og kapel. Efterfølgende frokost i sognehuset. Funder kirke med efterfølgende samvær med Einar Stobbe i ny-indrettet konfirmandlokale i Kragelund. Sejs kirke v/marianne Vigen Smolarz. Efterfølgende frokost i sognelokalet. Balleklubben deltog for første gang. Virklund kirke v/sognepræst Bent Jørgensen. Efterfølgende frokost, gåtur i skoven og langs Thorsø, med Poul Busk som guide. Mariehøj kirke med Birgitte Thun, efter gudstjeneste gik vi vintertur ved Limbjerggård, hvor der efterfølgende var pølsebord. Gødvad kirke, hvor efterfølgende frokost var fejring af Svend Eriks 60 års fødselsdag. Tvilum kirke m/brian Iversen, efter gudstjenesten fortalte kirketjener Henry Laursen om den spændende klosterkirke og vi kørte til Fårvang ungdomsborg for frokost. Klubårets specielle arrangementer som skiftende udvalg varetager planlægning af: INTERNATIONAL KIRKEDAG: Klubben har altid planlagt denne dag, som et af klubårets store arrangementer, idet det jo også er selve bevægelsen Y s Men International s store dag. Selv har jeg altid været fascineret af tanken om, at bevægelsens ca klubber i 70 lande jo er spredt over størsteparten af jordens tidszoner, så med start på kirkedagen tidligt øst i Asien og Australien, fortsætter Y s Men kloden rundt i det følgende døgn med at samles til gudstjeneste i kirkerne kloden rundt det er da stort! Silkeborg-klubben var de første årtier alene om arrangementet, men har i de seneste år slået sig sammen med f.eks. Brædstrup-klubben, Fonnesbækklubben i Ikast, og efter 2002 som fast tradition sammen med Balle-klubben, hvor de 2 klubber på skift inviterer og forestår arrangementet, som jo traditionelt indeholder deltagelse i gudstjeneste i forskellige kirker og efterfølgende frokost. Undertiden med travetur inden afsluttende kaffe, Gl. Rye kirke. m/sognepræst Henrik Lund. Efter gudstjenesten frokost på Æblegården og gåtur på Sletten.

9 Brande kirke, v/niels Uldall-Jessen som efter gudstjenesten fortalte om kirken. Vi kørte til fælleshuset i Gjessø, hvor frokosten blev spist Linå kirke. Sognepræst Sune Haubæk fortalte v/frokosten efter gudstjenesten. TIME OF FAST I 1973 var det internationale konvent på Jamaica. Deltagerne var bl.a. på besøg hos nogle af det lokale KFUM - startede projekter, bl.a. en skole i et slumområde som manglede kapital for at kunne blive færdigbygget. Om aftenen hjemme i konvent faciliteterne, som næppe manglede noget, startedes spontant en indsamling som gave til at få skolen færdigbygget. Dette affødte ideen, at Y s Men over hele jorden, en gang om året samles om et fælles projekt som fik et slogan på engelsk: Skip a meal spring over et måltid, altså faste, og send de sparede penge til Y s Men International, som hurtigt i samarbejde med KFUM s internationale hovedkontor i Geneve, fik stablet en regulær TOF-organisation på benene, med internationale-, Area-, Regionale tjenesteledere for Time of fast. Svend Erik Simmelsgaard Uvist af hvilken grund omtales Time of fast ikke i 40- års hæftet. Måske det skyldes Elis egen ubehagelige oplevelse på en sådan aften. Et år havde udvalget ønsket, udover at faste også at fokusere på uligheden i verden, så Eli Schmidt og Ellen Dyhr blev efter lodtrækning sat til højbords og beværtet af tjener Jens med hvid serviet over armen, fik gourmetmad medens vi øvrige fik serveret risengrød. Eli og Ellen befandt sig tydeligt ikke godt ved at sidde til beskuelse. Nu er det næppe ovenstående der er årsag, men snarere det faktum, at Time of fast først i de senere årtier virkelig er blevet et af bevægelsens årlige højdepunkter, også i klubben, hvor skiftende festudvalg har arrangeret mange spændende former for faste. Endnu et lille historisk tilbageblik. En aften på medborgerhuset på Skoletorvet havde man trofast mod faste-ideen arrangeret et beskedent måltid med forskellige former for kiks, men lige som vi skulle til at starte, kom den rutinemæssige levering fra Kokken på hjørnet af Hostrupsgade og Drewsensvej, - man havde glemt at afbestille! Så vi fik dobbelt servering den aften. Men ikke nok med det efter klubmødet var der præsidiemøde hos Gerda og Ulrik, og Gerda som havde ondt af præsidiet, som jo kun havde fået kiks, troede hun diskede op med meget lækkert, så det var så 3. faste-måltid den aften! Og så alligevel lidt TOF-historie, så vi har denne med i vor 50 års historie. Henning Kirkfeldt - var i perioden International director/tjenesteleder for TOF, og ved hjælp af nye PR-metoder, labels, postkort, plakater mm, som et andet klubmedlem, bogtrykker Poul Henningsen lavede, lykkedes det at skabe et løft for årets indsamling, fra et mål på $ til et resultat på $, til årets projekt i , KFUM s børnearbejde i en flygtningelejr i Thailand SOB TUONG. Mange klubber verden over så SOB TUONG som et værdigt projekt at støtte, hvorfor Henning Kirkfeldt, foreslog det internationale råd, for første gang i TOF s korte historie, at forlænge projektperioden med endnu et år (faktisk blev det kun 9 mdr., for man udnyttede overskuddet til at justere TOF s regnskabsår, som derfor blev forkortet med 3 mdr. Men i alt for de 21 mdr. blev der givet $.) Første rate blev ved verdenskonventet i Stockholm overrakt til FN s flygtningehøjkommissær Poul Hartling, som var hovedtaler på konventet. Siden er listen med støttede projekter verden over, blevet mangfoldig. Mange værdige projekter har set dagens lys, og er kommet videre en fuldførelse i kraft af TOF-støtte fra klubberne verden over. Klubbens TOF-aftner har vel aldrig været 100 % trofast mod faste-ideen, men klubben har benyttet aftenen til i god stemning og ved forskellige muntre indslag - at øge klubbens TOF-tilskud. Der har været forskellige former for spil og konkurrencer som gav penge til projektet, de fleste år som traditionel banko med Poul Busk som opråber, men også tænkstikæskespil, terningespil, kurve-lotto har været forsøg på - ved hjælp af medbragte gevinster at kunne sende et pænt faste -bidrag til regionen. Også om selve faste-måltidet er der udøvet stor fantasi, som f.eks. at lade alle medbringe de

10 frikadeller de kunne spise, som så samlet blev serveret med varm kartoffelsalat, eller at serveringen foregik ved betjening fra en festlig pølsevogn, lavet til formålet. En skovtur kom vi også på, hvor vi alle medbragte en picnickurv, der så indgik i en lotteri-fordeling af de vidt forskellige kurve. Ved nogle TOF-møder har der været et mindre indslag/foredrag: I 2001 fortalte Henrik Risom om Hjertebørn. I 2002 fortalte Flemming Stentoft om Nødhjælp i Indien orienterede Henning Kirkfeldt om Time of fast-historien og årenes projekter var Lorens Hedelund inviteret som taler om den grundtanke, der på en måde også ligger bag Time of fast-ideen At skrue ned for vort forbrug. I 2007 orienterede Erik Dolmer, Tingstaden om vor senere byvandring i Viborg. I 2008 var Time of fast igen emnet ved Poul Henning Hove Jacobsen, Aulum klubben. KLUBBENS UDFLUGTER AFTEN ELLER HELDAGS. Skiftende festudvalg har gennem årene lavet mange spændende udflugter, nogle gange i egne biler, andre gange i bus som ganske vist bliver dyrere, men for fællesskabet trods alt en fordel. Det er absolut værd at nævne, at grundlaget for succesen med gode udflugter blev skabt af klubbens æresmedlem Niels Dyhr, som i kraft af sit arbejde som skovfoged indenfor Hedeselskabet kendte og kunne vise os Midtjyllands smukkeste steder, veje og skovstier, som vi andre aldrig ville have fundet, og i flere tilfælde heller ikke måtte anvende ved egne private udflugter. BROTHERHOOD-FUND BF UDVALGET. Einar Stobbe, Karen Jacobsen, Svend Erik Simmelsgaard, Egon Assenholt, Kaj Bech, Inge Kirkfeldt, Henning Kirkfeldt og Svend Jacobsen 2000??? 2001 Aftentur til det spændende egnsmuseum Hjortsvang. Knud Erik Pedersen, Gerda Hansen og Bente Assenholt Et af klubbens faste udvalg er BF-udvalget, som for nye medlemmer i klubben ofte er det første udvalg de kommer i, fordi snakken normalt går godt, mens man sidder og sorterer mærker, undtaget når der samtidig skal tælles, hvor der så må dekreteres snakkepause. I 10-års perioden har klubben opnået i alt 80 såkaldte awards for sin indsats. 1999/5 2002/ / / / / /5 = TOTAL 80 awards. NB: 1 award (kan oversættes til erkendelse/pris/præmie) svarer til 2000 point pr. medlem i klubben 2002 Horsens statsfængsel en lidt beklagelig aftale, idet deltagerantallet var begrænset så ikke hele klubben kunne være med. Kaffe på Bygholm Parkhotel Det nye Sletten, et imponerende, moderne og funktionelt byggeri, vist frem af Leif Christoffersen. Egon Andsbjerg viste rundt på museet på Æblegården Heldags-udflugt til Christiansfeld, hvor vi efter gudstjeneste og spisning af medbragt frokost, beså museet og fik en gåtur til Gudsageren en spændende dag Vi startede på røgeriet Katrinedal, hvor der

11 var smagsprøver, hvorefter der var travetur i Velling Skov med udsigt fra Kannikebjerg og til slut kaffe på Velling Koller En skøn forårsaften står tydeligt i erindringen, hvor Ejnar Stobbe viste os den genetablerede Bøllingsø ved Ellingvejen, hvor kærulden stod i fuldt flor. Vi så også Tollundmandens findested. Aftenkaffe i Kragelund sognehus aug aug.. Sæsonstart hos Aage Hartvigsen, Nørskovlund, som på sin gård har indrettet museum med landbrugs redskaber, købmandsbutik, skoleklasse. Poul medbragte grillen, og vi spiste i laden. Sæsonstart i Troldhytten, Gjern, hvor Poul igen stillede op bag grillen, som var varm efter en gåtur i den skønne natur. Efter spisning fortalte Kaj Jørgensen om Troldhyttens renovering og KFUM-spejderne i Silkeborg. Børge Hansen, Svend Jacobsen, Leo Pedersen og Arne Kjær 2007 Jeppe Åkjærs Jenle startede for nogle i klubben med frokost og gåtur ved Knud Eriks sommerhus. På Jenle startede vi med smørrebrød, hvorefter vi inddeltes i hold, som fik rundvisning i de spændende lokaler og bygninger og park med Åkjærs grav. Til slut aftenkaffe Tamdrup kirke en af Østjyllands spændende middelalderkirker efterfulgt af kaffe på Bygholm Parkhotel Psykiatrisk hospitals spændende museum, bl.a. med en imponerende malerisamling, malet af patienter på hospitalet. SÆSONSTART Programudvalgets formand for 2006/7 Henning Kirkfeldt foreslog, at man for første gang indledte efterårssæsonen 2006 med et eksternt møde kaldet Sæsonstart, et møde for alle medlemmer med ægtefæller under festlige og hyggelige former, og den første var: aug. en grillaften hos Inge og Henning Kirkfeldt på Grønningen 14. Poul Busk grillede vor medbragte mad, og vi hyggede os med sang, hørte indlæg om Y s Men s sommeraktiviteter, som nogle i klubben havde deltaget i. Leo Pedersen, Jens Lauritsen og Jens Peder Jensen aug. Sæsonstart i Gjessø, hvor aftenens virkeligt overraskende servering var PANDEKAGER som forret hovedret dessert, lavet på en næsten Storm P.agtig maskine af Eigild Christiansen. Toastmaster var Henning J. Der var undtagel -sesvis præsidieoverdragelse den aften, da præsidiet ikke var fuldtalligt ved udflugten. Afslutning ved Kaj ADVENTSFEST En aften med årtiers traditioner, som trods sin næsten fastlagte grundide, alligevel er afviklet med forskellige programmer. De første årtier var festen et udvidet klubmøde, dvs. i klublokalet, senere begyndte vi med adventsandagt i en kirke med efterfølgende

12 adventshygge i sognelokalet. Selve ideen som de fleste i klubben opfattede som værende hyggelig og helt i klubbens ånd, gav dog også lidt kritik, som gik ud på, at klubben med forslaget var med til at belaste byens præster i en travl julemåned. Kortegaard, hvor KFUM/K erne aktiverede os godt og grundigt rundt i sognehuset på orienteringsløb Silkeborg kirke - 3. år - nu m/leif Christiansen 2007 Virklund kirke m/jacob Nissen og efterfølgende adventsfest i sognehus 2008 Alderslyst kirke, hvor Poul Geil tolkede kirkens mosaikker og efterfølgende i sognehuset havde et spændende indlæg: Har engle vinger Alderslyst kirke med Camilla Bundgaard. adventsfest i sognehuset Villy Larsen, Bente Assenholt og Ib Kristoffersen Nogle år klarede vi os selv på Husholdningsskolen med en liturgisk andagt, inden vi gik til det af Y s mændene under Birthes kyndige instruktion forberedte advents-måltid. Vi havde nogle gode minderige aftner på Husholdningsskolen!. Da de gode rammer på Husholdningsskolen ikke længere var tilgængelige for os, begyndte vi igen at turnere rundt i sognene Mariehøj Kirke m/birgitte Thun og efterfølgende sognehus. KFUM/K s unge voksne deltog for 1. gang og lavede Hit med sangen -konkurrence for os. En flerårig tradition blev skabt, nærmest ved et uheld, da noget i deres adventsplanlægning var gået i vasken, hvorfor de spurgte om at deltage i vores adventsgudstjeneste, som så blev udvidet til at deltage hele aftenen Balle kirke og sognehus. En lidt traditionsbrydende aften. Alle deltog i bordpyntning ved at lave julestjerner og engle - og så sluttede vi aftenen i kirken v/helle Kampmann. Inga Lunde, Kaj Bech, Flemming Stentoft, Einar Fajstrup,? og Poul Busk Af andre aktiviteter som skiftende udvalg har fundet på er f.eks. at lave julestjerner, som mange i klubben havde glemt fremgangsmåden til. Vi har lavet juleroser af silkepapir og engle, bordholdene har indbyrdes konkurreret om den bedste fremførelse af kendte eventyr, som øvrige hold så skulle gætte. Der har været vandrepakkeleg, forskellige måder at få bordplacering til at gå op, f.eks. et historie- eller sangtitel-puslespil Virklund kirke m/sognepræst Bent Jørgensen og efterfølgende adventsfest i sognehuset Silkeborg kirke m/chr. Højlund, KFUM/K havde musikindslag efter prædiken og flere aktiviteter efterfølgende i sognehuset Silkeborg kirke - 2. år - nu m/anette Bertha Andersen, Ulrik Hansen, Egon Assenholt og Inge Kirkfeldt.

13 CYKELSPONSORLØB Det i 1995 startede cykelsponsorløb den 1. tirsdag i september er fortsat som et årligt samarbejde Silkeborgs klubber imellem, med et fællesudvalg til planlægning og administrationen. Valg af modtagende organisation/er bestemmes på årets fælles præsidiemøde. Beløbet har varieret lidt gennem årene, og bestemmende herfor er naturligvis, hvor mange kørende og sponsorer man har kunnet samle, men bestemt også formålet der køres for, og for enkelte års vedkommende også vejrets luner. Fra 2004 måtte man opgive ruten i Stadion-kvarteret, hvis villaveje og fyraftenstrafik jævnligt gav uheldige situationer for rytterne. Derfor flyttede man til et trafikalt mere roligt kvarter i nordbyen ved Mads Klausensvej og Fl. Schmidtsvej, hvor den nye rute første gang var i brug 6. september 2005 og fungerede fint: Når fabrikkerne var tømt for ansatte, var der på ruten ikke nævneværdig trafik, der kunne genere de kørende Via Lars Kolind som taler på regionskonferencen - støtte til spejderbevægelsen i Østeuropa. Samt støtte til KK-44 s børnemusical David. I alt Pumpe til smertebehandling på Silkeborg sygehus. Børneprojekt i Albanien støtte til lokale for børnearbejde. I alt Lystruphave Efterskole- undervisningsmateriale til læsehandicappede. International diakoni på Diakonhøjskolen i Århus. I alt Silkeborg Krisecenter for voldsramte kvinder Krisecenteret, Grønnegade-center målrettet til børn I alt KK44 Børnemusicalen Kerubernes port. Støtte til scenografi, dragter, opsætning i byens nye musikhus. David i 2000 blev set af 1400 skolebørn + omtrent samme antal voksne, måske i alt knap 3000 tilskuere. I alt Kirkens Korshærs varmestue i Silkeborg. Støtten gik især til hårde hvidevarer efter flytningen til Lille Søgade, samt støtte til aktiviteter. I alt Værested for unge i Krypten under Silkeborg kirke. Støtten gik til anskaffelse musikanlæg, video, diverse møbler og musikinstrumenter. I alt Gadebørns-projektet Leve børnene gennem Viva Network, kirkeligt arbejde blandt nødstedte børn, specielt gadebørn, startet af Patrick McDonald, født og opvokset i Silkeborg. I alt SOS-børnebyernes indsamling til en ny børneby i Ayacucho i Peru. FDF fik tilskud til overdækning af atriumgård ved kredshuset. I alt Hospitalsklovnen ved afdelingen på Regionshospitalet Skejby for kræftramte børn, I alt Totalt indkørt i 10 års perioden Indkørt fra kr kr. Cykelsponsorløbet har indkørt fra i alt kr. Y S MEN S-PRISEN: Ideen om at Y s Men s klubberne i Silkeborg årligt skulle uddele en lederpris senere ændret til Y s Men s prisen - skyldes Mogens Rud Holm, Alderslyst-klubben, men ideen kunne først effektueres, da starten af cykelsponsorløbet skabte økonomi for ideen. Der blev etableret et fælles udvalg med 2 repræsentanter fra hver klub og beskrevet forventninger til kandidaternes virke. Et diplom blev udarbejdet. Klubberne har næsten hvert år siden 1997 honoreret en særlig indsats af en leder indenfor de kristne ungdomskorps. De forskellige korps nominerer den/de ledere, som de mener, har udført en helt speciel opgave i årets løb, og et par gange har der ikke været grundlag for en indstilling, mens prisen på kr også i enkelte tilfælde har været delt mellem 2 ledere.

14 Eksempler på ikke egentlige klubarrangementer, men med repræsentation af klubmedlemmer: TEATER-/OPERATUR TIL ÅRHUS har været arrangeret flere gange. Vi har set operaen Aida, Pinnafore og Tryllefløjten FOLKETINGET april 2007, blev der arrangeret en tur med deltagere fra andre af byens klubber for at fylde bussen op, deltagerprisen var kr Trods tidlig start fra parkeringspladsen v/almind Sø, så nåede vi ikke at overvære mødet i salen med Christian Mejdahl i stolen. En bus i brand på motorvejen mod Odense skabte så meget trafikkaos og omkørsel, at vi først var ved Christiansborg i tide til, at Mejdahl kunne modtage os, og vi sammen kunne gå til frokost i Snapstinget, hvor han - krydret med muntre anekdoter fortalte om livet på Borgen. Efter frokost så vi Bjørn Nørgaards gobeliner, fik en rundtur med bussen i Københavns nyere bebyggelser bl.a. langs havnefronten. Derefter kørte bussen hjemad. Efter spisepause ved et cafeteria var vi hjemme ca efter en trods alt spændende dag, selvom den ikke gik lige efter bogen. ALDERSLYSTKLUBBENS BERLINTUR august Gerda og Ulrik, Annalis og Henning deltog i denne bustur til Berlin med tidlig morgenstart fra Silkeborg d. 24. og hjemkomst d. 27. kl. ca Programmet indeholdt Berlins mest kendte se -værdigheder: bytur med bl.a.: Alexanderplatz med TV-tårnet, Brandenburger Tor, Rigsdagen set udefra, rester af Berlinmuren, monumentet over de dræbte jøder, sejltur på floden Spree, aftenkoncert på slottet Charlottenborg. Hjemme igen var man mættet med mange indtryk. JULEKONCERT I HAMBORG, 14/ deltog i en bustur til Hamborg, formedels kr. 400, for bustur, formiddagskaffe m/rundstykke, frokostsandwich m/øl-vand, koncertbillet til den traditionelle jule-koncert kl , gløgg og æbleskiver og dertil et koncertkrus. SKITURE TIL NORGE. Flere klubber i regionen har gennem årene arrangeret vinterophold i hytter/højfjelds-hotel i Norge. Starten var vist gruppen bag BUDOR-turene, senere suppleret med andre opholdssteder i Norge, som flere af klubbens medlemmer har deltaget i. 10-års klubkalender Kronologisk oversigt over store og små begivenheder/møder/dage i klubhistorien KLUBBENS 40-ÅRIGE JUBILÆUMSFEST blev afholdt 25. april Festlig start med deltagelse i højmessen i Mariehøj Kirke, prædiken af Arne Simonsen, FDF s orkester medvirkede. Efter gudstjenesten kørte vi til Ny Hattenæs, hvor jubilæumsfesten blev holdt i Blicker-salen, hvor Kubel havde anrettet en festlig menu. Festtale af Arne Simonsen, underholdning med Operettetoner ved Heidi og Søren Frydenlund- Vad. Deltagerantallet var ca. 90 og flere tidligere klubmedlemmer deltog KK-2000 hed den uge, som en kreds af mennesker fra flere sogne og institutioner, kommunale som private - tog initiativ til for at markere det nye årtusinde. Klubben var bl.a. med til at sponsorere den af Kis og Hans Holm skrevne børnemusical - David, som med stor succes blev opført i Søholt-hallerne. Med Lars Ringgårds scenografi var en sportshal næsten blevet til et sakralt rum. Ved evalueringen af KK-2000, var der stor tilfredshed med afviklingen og derfor også stor enighed om at lade det blive en årligt tilbagevendende begivenhed og stadig i uge 44, så derfor blev navnet ændret til KK-44, og via Henning Kirkfeldts medlemskab af bestyrelsen blev klubben gennem de efterfølgende år involveret i forskellige former for hjælp, bl.a. til distribution af PR-materiale, plakater og programmer, ligesom også flere medlemmer har været i PR-udvalget. Klubben var også medunderskriver af en indstilling til kommunen om tildeling af årets kulturpris, som mange mente burde gå og også gik til folkene bag KK Formanden for arrangementskommitteen Anette Østergaard, Kornmod modtog den fornemme pris. SALMEBOGSUDVALGETS BETÆNKNING. Betænkningen var reelt salmebogsudvalgets forslag til indholdet af den nye salmebog, som blev flittigt debatteret og prøvet/sunget

15 ved mange menigheds- og foreningsmøder. Også regionen og efter opfordring herfra mange klubber involverede sig i især at få påpeget det ret ringe udbud af nyere salmer, som allerede længe var blevet indsunget i KFUM/KFUK og FDF og andre kristne ungdomsorganisationer. Repræsentanter fra klubben deltog i et inspirationsarrangement i Mariehøj Sognehus d. 3/2 med flere interessenter bl.a. Lars Busk Sørensen. Efter dette møde lavede Henning Kirkfeldt en 10 siders klubbetænkning med forslag til en yderligere frasortering af ældre og kun lidt sungne salmer til fordel for endnu flere af de nye. Klubben fik lejlighed til at gennemlæse denne, inden den blev sendt til Folketingets kirkeudvalg. Da salmebogen udkom, var der kommet lidt flere nyere salmer med, så kritikken der havde lydt fra mange sider havde åbenbart båret frugt STØTTE TIL 2 SKOLER: Februar vedtog klubben, at støtte to skolers arbejde. Dels gav vi et støttebeløb til Diakonhøjskolens demokratikursus, hvor klubben også gennem 1 uge gav logi til en teologi-studerende fra Serbien. Lystruphave Efterskole blev ligeledes støttet økonomisk, også ved at klubben tilmeldte sig skolens venneforening, og Sven Lunde blev medlem af skolens bestyrelse. NINE-ELEVEN. Et møde, vi aldrig glemmer, var d. 11. september 2001, hvor flere i klubben havde set TV det meste af eftermiddagen, for med gru at konstatere følgerne af terrorangrebet på New Yorks kendte vartegn, tvillingetårnene på Manhattan. Mødet blev kort, vi spiste, fik de nødvendige informationer - og gik så hjem - i en nedtrykt stemning over menneskers ondskab og med tanke på de mange dræbte og deres efterladte, og ikke mindst på Ulriks afskedsord. Ulrik kom lidt sent til mødet, fordi Gerda og han havde ventet på at høre nyt fra sønnen, som i fly var på vej over USA - og det blev så - heldigvis godt nyt, hvorfor Ulrik sluttede med: at minde om, at vi er en stor familie, der skal være bedre til at være gode ved hinanden, mens vi har hinanden NY LEDELSESSTRUKTUR. Regionens strukturudvalg. På internt møde i april, drøftedes det af regionens strukturudvalg fremsatte forslag til ny ledelsesstruktur. Der var enighed om på regionens generalforsamling, at give forslaget klubbens støtte, da det på mange punkter var nogenlunde enslydende med klubbens eget fremsendte forslag. At forslaget så på regionens generalforsamling led den skæbne efter en lang debat at blive udsat nok et år, var der efterfølgende ikke tilfredshed med i klubben. Man syntes der havde været talt nok, nu ønskede man at komme videre. CONTAINERMISSIONEN - en afdeling af Danmission havde gennem dens formand Henning Kirkfeldt ansøgt om økonomisk hjælp til fremstilling af en plancheudstilling. Klubben bevilgede 1000 kr. Containermissionen forestod indsamling af brugt materiel fra sygehuse, skoler, institutioner, firmaer m.fl., som efter eftersyn og eventuel reparation blev pakket i 20-fods containere og sendt til Danmissions arbejdsområder primært i Tanzania og Madagaskar. Pudsigt nok var starten på Containermissionen faktisk klubbens enorme indsats ikke mindst ved afdøde medlem Hans Riis, da 7 containere midlertidig parkeret på en gård i Skorup blev pakket med hospitalsudstyr, hentet fra forskellige nedlagte beredskabslagre rundt om i Århus amt. Alt blev sendt til hospitaler i Tanzania NÅR PRÆSTEN GÅR I BYEN. Ved septembers eksterne møde havde klubben besøg af gadepræsten i Århus Iben Munksgaard Davids, der talte om emnet: Når præsten går i byen. Iben fortalte så levende og sprudlende om sit arbejde, som efterfølgende gav en livlig debat, der blev ved længe efter, at Iben skulle have været med toget hjem, så Egon blev uden modforslag bedt om at køre Iben hjem når han nu alligevel skulle til Galten! Mødestruktur. På oktobers interne møde foreslog Henning Kirkfeldt, at klubben gik væk fra slavisk at holde møder d. 2. og 4. tirsdag i hver måned, som både i forårs- og efterårssæsonen gav et slip mellem 2 møder på 3 uger. Ved at gå væk fra den faste turnus, kunne intervallerne mellem møderne forskubbes, så det ville være muligt at undgå klubmøder i uge 7/vinterferien, i uge 42/efterårsferien og uge 44/ KK44-festival VISION OG AKTION. Ved forskellige lejligheder i 10-året fokuserede klubben på dens virke ved at afholde visionsmøder, hvor klubbens ve og vel, klubbens værdier, dens mål og handlinger blev sat på en hel aftens dagsorden, eller som lang lørdag.

REGIONSKONFERENCE i Grindsted

REGIONSKONFERENCE i Grindsted Arrangører: Grindsted Y s Men s Club, Give Y s Men s Club, Billund Y s Men s Club og Ansager Y s Men s Club GENERalFORSamlINGShæFtE REGIONSKONFERENCE i Grindsted Lørdag den 14. og søndag den 15. juni 2014

Læs mere

Fællesskab gør stærk, men selv den stærkeste kæde er ikke stærkere, end det svageste led!

Fællesskab gør stærk, men selv den stærkeste kæde er ikke stærkere, end det svageste led! Y s Men, Region Danmark DG 2013-14 Distrikt Vest Søren Spangsberg Bro, Mejsevej 8, 6900 Skjern Tlf. 9735 0625 / mbl. 6167 1625 E-mail: sp-bro@skjern-net.dk Klubrapport fra Ansager Y`s Men`s Klub, 2013

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM :

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Landsbytossen - Skolefest - Rejsebrev - kartoffeltysker - Ungdomsklub aktiviteter - Lokal Brugsen - KIRKENYT - Møbelfabrik - TV stjerner - Nyt spejder område - Ældreråd

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 123 Dec. 2010. 32. Årgang. Nordisk Rally i Tampera Finland

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 123 Dec. 2010. 32. Årgang. Nordisk Rally i Tampera Finland INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 123 Dec. 2010 32. Årgang Nordisk Rally i Tampera Finland 2 3 Indhold Redaktøren skriver Nordisk Rally...6 DISO erne skriver...7-12 København IW fejrer 60 år fødselsdag...

Læs mere

SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015. Præstetanker Kirkenyt Nørlem i 25 år Stafetten Kalender

SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015. Præstetanker Kirkenyt Nørlem i 25 år Stafetten Kalender kirkenyt SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015 Præstetanker Kirkenyt Nørlem i 25 år Stafetten Kalender SOGNEPRÆSTEN KIRKENYT Nyt fra menighedsrådet Af Jens-Kristian Byskov, Formand Præstetanker - er også

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? ikke en klagecentral. Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden. Forsiden: Kirken med på Roskildefestival

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? ikke en klagecentral. Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden. Forsiden: Kirken med på Roskildefestival Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Venne-pårørendeforeninger er støtte, ikke en klagecentral Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden Forsiden: Kirken med på Roskildefestival

Læs mere

50 ÅRS KRØNIKE 7. sept. 2013

50 ÅRS KRØNIKE 7. sept. 2013 50 ÅRS KRØNIKE 7. sept. 2013 FORORD Denne krønike er et resultat af et godt initiativ og en god beslutning i gildet om at markere vort 50 års jubilæum. Fundamentet til denne krønike blev allerede lagt

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 121 Juni 2010 31. Årgang I midten af april kunne en meget stolt National Repræsentant overrække kommunikationschef Line Grove Hermansen fra SOS-Børnebyerne en check

Læs mere

Den gode historie. Af Finn Brunse

Den gode historie. Af Finn Brunse Den gode historie Af Finn Brunse Tommerup er på mange måder en god historie. En god historie som ikke mindst nu hvor vi skal være en del af noget større, fortjener at blive fortalt. Indenfor markedsføring

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1 Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1. Velkomst v. DG Birthe Kragh Sørensen: 2. Valg af dirigent: ledelsen foreslår: Willy Søndergaard, - valgt. Willy konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG Kommer I store, og kommer I små, lad os gå for at stå ved krybben i Betlehem. Der livets ord blev åbenbaret i kød; der for de fattige en Frelser blev født Santon 2 Magasinet

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Sct. Georg. Handicappet med hjælperordning og hjerne Baden-Powell Stammen en realitet Nye ritualer for ridderoptagelse NUMMER. August 2004 71.

Sct. Georg. Handicappet med hjælperordning og hjerne Baden-Powell Stammen en realitet Nye ritualer for ridderoptagelse NUMMER. August 2004 71. NUMMER Handicappet med hjælperordning og hjerne Baden-Powell Stammen en realitet Nye ritualer for ridderoptagelse MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August 2004 71. ÅRGANG 4 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

Nummer 65 17. årgang Oktober 2014

Nummer 65 17. årgang Oktober 2014 Nummer 65 17. årgang Oktober 2014 Et par børnehavepiger i skoven, side 28 Borgerforeningens skovtur, side 7 En Mausing opsætning, side 14 Mini Sct. Hans hos spejderne, side 30 Høstfest i Børnegården, side

Læs mere

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA 25 år 9. april 1983 9. april 2008 Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA jubilæumsredaktion 2008 ASRA Arbejderhistorisk støttekreds Ringkøbing amt 25 års Jubilæumsskrift

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 129 Juni 2012. 33. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 129 Juni 2012. 33. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 129 Juni 2012 INNER WHEEL 33. Årgang Den danske delegation til Convention april 2012 2 3 Indhold Stafetten...6 Rågeleje...14 Golfturneringer...17-19 Beretning fra D46 - Convention...20

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 22 Årgang 6 November 2004 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Storken på besøg Pinsefest Storm i et telt En landsbydegn fortæller Farvel til Kirsten Pilgrimsfærd Indianere Sanseprojekt Fart i blodet DM for hunde

Storken på besøg Pinsefest Storm i et telt En landsbydegn fortæller Farvel til Kirsten Pilgrimsfærd Indianere Sanseprojekt Fart i blodet DM for hunde Nummer 56 15. årgang Juli 2012 Storken på besøg Pinsefest Storm i et telt En landsbydegn fortæller Farvel til Kirsten Pilgrimsfærd Indianere Sanseprojekt Fart i blodet DM for hunde Læs om: 2 3 3 4 6 7

Læs mere

Fællesrådet. Formålsparagraffen blev vedtaget således: På baggrund af situationen har forretningsudvalget

Fællesrådet. Formålsparagraffen blev vedtaget således: På baggrund af situationen har forretningsudvalget Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Ole Jean Nielsen Tlf. 86271514-20411514 www.8270hhs.dk Repræsentantskabsmøde Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd har afholdt sit årlige ordinære repræsentantskabsmøde

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer: Københavns biskop om I troskab mod folkekirken Om samarbejde mellem organisationerne og folkekirken

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere