INDHOLDSFORTEGNELSE. Bornholmske Samlinger, 39. bind, register A, Rønne TIL BIND 1-38

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Bornholmske Samlinger, 39. bind, register A, Rønne 1965. www.vang-hansen.dk TIL BIND 1-38"

Transkript

1 Som bebudet i forordet til Bornholmske Samlinger II række nr. 1, agtede bestyrelsen for Bornholms historiske Samfund at lade udarbejde et general-register til bindene af I række (bind 1-38). Nærværende bind udgør 1. del af dette register med en indholdsfortegnelse ordnet efter forfatterne samt personregister. 2. del forventes udsendt i 1966 og vil komme til at indeholde sted- og sagregister og en gårdfortegnelse ordnet efter gårdnummer og med angivelse af nuværende og tidligere betegnelser - samt titelblad og forord m. v. Da der i Aage Dahl: Bornholms præstehistorie i bd. 38 og V. Svendsen: Østerlarsker Slægter i bd. 28 er udførlige personregistre, henvises der til disse, idet de ikke er indarbejdet i nærværende register. Personnavnene i Axel Rasmussens: Østerlarsker Sogns Gaardejere i bd. 30 er ikke medtaget - det ville næsten blive en afskrift; gårdene er derimod optaget i stedregisteret. Forkortelser: Bolsk. Bodilsker fort. fortov ChrØ. ChristiansØ f. født Ibs. Ibsker dbt. døbt KJ. Klemensker g. gift Knudsk. Knudsker t død Nyk. Nyker oplysning usikker Nyl. Nylars portræt eller OJs. Olsker illustration Persk. Pedersker MF medlem af Povlsk. Povlsker Folketinget Ruts. Rutsker ML medlem af V-marie Vestermarie Landstinget Ø-lars Østerlars sp. sognepræst Ø-marie østermarie K. kort sg. selvejergård forf. forfatter vg. vornedgård 165 fede sidetal: pc. parcel biografiske oplysninger I INDHOLDSFORTEGNELSE TIL BIND 1-38 Bornholms historiske Samfund. Bd. 36 s (medlemsfortegnelse og generalforsamling) (1958). Bd. 37 s (generalforsamling 1959) (1960). Bd. 38 s (generalforsamling 1960 og 1961) (1961). Foreningen»Bornholm«. (deklarationer) Bd. 12 s (1918). (vedtægter) Bd. 33 s (1953). Om en Dampskibsforbindelse mellem KØbenhavn og Bornholm. Gengivet efter»arkiv for Handel og Toldvæsen«, Bd. 37 s (1960). Fortegnelse paa adskilligt, som sig paa Borringholm haver tildraget fra 1602 til Danske Magazin. r S Noter af lektor Th. Lind. Bd. 37 s (1960). Fredninger i Paradis bakkerne og Bd. 22 s K (1934). Kongelig Resolution af 20. Juli 1726 (ang. bortfæstningen af Kongens Udmarksjorder). Bd. 3 s (1908). Kongelig Resolution af 28. juli 1739 (ang. Kjendelsepenge, Udmarker, m. v.). Bd. 5 s (1910). En ægteskabelig Konflikt (præsten Hans Chr. Mahler og hustru Christina f. Witte). Bd. 22 s (1934). Andersen, S. A. dr. phij. Klipperevnen ved ManteJtaarnet paa Hammershus' Bd. 20 s (1929). Behrend, C. En bornholmsk Degn og Digter (Claus Andresen). Bd. 6 s (1911). Bidstrup, Mathias, arkitekt, professor. Bornholms middelalderlige Kirker. Hovedtræk af et Foredrag. Bd. 7 s (1912). Meddelelse. Bd. 8 s. 212 (1913). Bornholms Kirker. Gensvar til Hr. Hjorth. Bd. 9 s (1915). Endnu et Gensvar. samme s Bornholms Kirker.' Bd. 19 s (1928). Boberg, Inger Margrethe Bornholms gravhøje i sagnoverleveringen. Bd. 21 s (1932). Bostrup (Laurits Jacob Ferdinand) provst. RØnne Kirkes Nybygning.' Bd. 12 s (1918).

2 2 Bulmer, J. sagfører. HØjlyngen. Almindingen. Udmarksjorderne. Bd. 2 s (1907). Den bornholmske Sandemands-Institution. Bd. 3 s (1908). Bemærkninger om Bornholms BØndergaarde. Bd. 4 s (1909). En Retssag, behandlet paa Hammershus i Bd. 4 s (1909). Hammershus Birk. Bd. 5 s (1910). Om Vildt og Jagtret paa Bornholm især i ældre Tider. Bd. 6 s (1911). Kongeborgen i Almindingen (Lilleborg).* Bd. 7 s (1912). Bornholms Privilegier (Skatteprivilegierne). Bd. 8 s (1913). Bornholms Militærvæsen. Bd. 8 s (1913). Det bornholmske Militærprivilegium. Bd. 8 s (1913). Instruksen af 1817 for Bornholms Kommandant. Bd. 8 s (1913). Fra RØ Sogn. Bd. 9 s (1915). KristiansØ. Bd. 10 s (1916). Hasle Landdistrikt.»Sandflugten.«Bd. 11 s (1917). Om Kong Erik Menveds Besiddelsestageise af Bornholm Aaret Bd. 12 s (1918). RØnne Herred. Bd. 13 s (1920). Udsigt over Bornholms Historie. Bd. 15 s (1924). Om OpfØrelsen af Hammershus og Ødelæggelsen af Lilleborg.' Bd. 16 s (1925). Beskrivelse over Bornholm udfærdiget 1625 ved Landprovst Jens Pedersen. Bd. 17 s (1926). Sankt Salomons Kapel og Kilde paa Hammeren.' Bd. 17 s (1926). Carlsen, Olaf cand. phil. Fra RØnne Latinskoles Historie i det 18. Aarh. Et Brev fra Rektor C. S. Andresen til Johan Btilow. Bd. 18 s (1927). Kristensen, Marius Bornholms runeindskrifter. Bd. 20 s (1929). Prins Christian Frederik (= Chr. VIII) Rejse Iournal ført paa Touren til Bornholm fra 10. til 128.) Juli Bd. 16 s (1925). Christoffersen, C. V. ass. i Post- og Telegrafvæsenet. Postbefordringen til Bornholm i forrige Aarhundrede. Bd. 29. s (1943). Dahl, Aage sognepræst. Bornholms Præstehistorie. Bidrag til den danske Gejstligheds Historie og Genealogi. Bd. 38 s (1961). Forkortelser og Personregister. Bd. 38 s (1961). Dam, Axel folketingsmand dr. ph il. Træk af Bornholmernes Nationalkarakter. Bd. 19 s (1928). Dam, G. L. kontorchef. Limensgadeselskabets Historie.' Bd. 35 s (1957). Ekholm, Gunnar docent fil. dr. Uppsala. Bornholms fynd av romerska importvaror." Bd. 25 s (1937). Ellekilde, Hans arkivar, Dansk Folkemindesamling. Bornholmske Folkesagn.' Bd. 19 s (1928). Bondevedde s. 51 Svensken for NexØ 1645 s. 63 Bornholmske Landvættesagn s. 78 Helligdommen s. 121 Kampen i Malkværnskansen den 9. Juni Bd. 21 s (1932). 3 Fuglsang, Anth. forfatter. Sandflugten paa Bornholm og dens Dæmpning. Bd. 32 s (1949). Fra det 18. Aarhundrede. Bd. 33 s (1953). 1. Omkring Frederiks Stenbrud s Bortforpagtning af Kongens Jagt paa Bornholm s Amtsforvalterens OppebØrsel af Landgildekorn s Luskeri i den højeste Civiladministration s Bornholms Indvaanere takker Kongen s. 38 Garde, H. F. ekspeditionssekretær. Brev fra SekondlØjtnant H. G. F. Garde til Thea Hoffmann, Rabekkegården. Bd. 33 s (1953). Griinwall, Karl A. professor, Lund. Natur, NaturskØnhed og Kultur, nogle StrØtanker. Bd. 2 s (1907). Bornholms Geologi." Bd. 19 s (1928). Hagemann, C. J. amtsbogholder. Gamle Originaler. I. Peter Mark." Bd. 15 s (1924). II.»Den latinske Smed«eller»Blomstersmeden«i Bodilsker.* (Lars Ipsen). Bd. 17 s (1926). III. Skipper Jacob Espersen, NexØ.- Bd. 18 s (1927). IV. Smedemester Findanus Pedersen, NeXØ.' Bd. 20 s (1929). Hansen, Agnes Ruts Kirke og RØnne. Bd. 36 s (1958). Hansen, Andr. valgmenighedspræst. Almindingens Grundlæggelse, Lyngens og Sandets Tilplantning. Bd. 19 s (1928). Hansen, Ellen cand. mag. adjunkt. De bornholmske Skove gennem Tiderne." Littfort. Bd. 31 s (1947). Historiske Optegnelser om Trævæksten paa Bornholm.' Bd. 32 s (1949). AvnbØg s. 135 Ask s. 137 Eg s. 139 Brændevinsege s. 154 Historiske Optegnelser om Trævæksten paa Bornholm.' Littfort. Bd. 33 s (1953). BØgen s. 55 Lind s. 64 Birk s. 67 El s. 71 Pil s. 72 RØn s. 74 Elm s. 78 Asp s. 80 Kirsebærtræ s. 81 LØn s. 82 Hassel s. 84 TjØrn s. 84 Berberis s. 86 Hyld s. 87 Fyr s. 87 Ene s. 89 Lærk s. 91 Gran s. 94 Ædelgran s. 96

3 4 Hansen, N. førstelærer. Aaker Præstegaard i 200 Aar.* Bd.Is (1906). Hartvigsen, Ove sognepræst. Præsten J. P. Koefoeds Optegnelser om Poulsker. Bd. 22 s (1934). Hauberg, P. museumsinspektør. Lilleborg.* Bd. 6 s (1911). Hammershus.* Bd. 7 s (1912). Heilskov, Chr. Fortegnelse over Tidsskrifts-Artikler vedkommende Bornholms Historie og Topografi. Bd. 12 s (1918). Helbæk, Hans konservator. Sæddodder og Korn paa Bornholm i det 13. Aahundrede.* Bd. 33 s (1953). Korndyrkningens Udvikling paa Bornholm.* Bd. 36 s (1958). Hellesen, V. K. toldkontrollør. Bidrag til oplysning om ridder Caspar Henrik Wolffsen, RØnne. Bd. 37 s (1960). Henningsen, Henning museumsinspektør. Kirkeskibe på Bornholm.' Bd. 33 s (1953). Hermansen, J. V. V. oberstløjtnant. Gamleborg i Alminding.* Bd. 17 s (1926). Bornholm. Navnets Oprindelse og Alder. Bd. 20 s (1929). Hjorth, Hans fabrikant. De bornholmske Rundkirkers Alder og Oprindelse. Bd. 8 s (1913). De 4 bornholmske Rundkirker.* Bd.8 s (1913). De bornholmske Rundkirker. I Anledning af Hr. Professor M. Bidstrups Gensvar. Bd. 9 s (1915). De middelalderlige DØbefonter paa Bornholm.* Bd. 14 s (1922). Bornholmske Industrier.* Bd. 19 s (1928). Den bornholmske Slægt Wolfsen.* (m. fortegnelse over indgiftede). Bd. 29 s (1943). Optegnelser om Slægten Hjorth fra Pedersker.' (m. 1 slægtstavle). Bd. 29 s (1943). Holbeck, H. st. rektor. Bornholmsk Samfund. Bd. 1 (3 sider upag.) (1906). KongebesØget paa Bornholm Bd. 2 s (1907). Hvidtfeldt, Johan cand. mag. Bornholms Handelsflaade i Bd. 22 s (1934). Iversen, Esther Litteratur om Bornholm. Bd. 37 s (1960). Litteratur om Bornholm Bd. 38 s (1961). Jensen, A. realskoleforstander. To Lakuner. (En KjØbenhavnsk Grosserers Ungdoms erindringer ). Bd. 20 s (1929). M. K. Zahrtmann in memoriam. Portr. Bd s. foran (1940). Jensen, Henning sognepræst. Sex Aar i Persker Præstegaard. Bd. 12 s (1918). Pastor Sparres Optegnelser fra ChristiansØ. Bd. 15 s (1924). Et Skandskrift. (mod præsten Jørgen Koefoed, Klemensker. 1802) Bd. 15 s (1924). 5 Johansen, H. kantor. Viser i bornholmsk Mundart. (med noder). Bd. 3 s (1908). Bd. 4 s (1909). Bd. 5 s (1910). Bd. 6 s (1911). Jørgensen, J. A.lærer. En bornholmsk Mordsag fra det 17de Aarhundrede. Bd.Is (1906). To gamle bornholmske Skifter. Bd. 2 s (1907). De gamle bornholmske Herreds- og Sognesegl.* Bd. 2 s (1907). Lensmænd og Kommandanter paa Bornholm. Bd. 3 s (1908). Jørgensen, Knud Dreyer mag. scient. Om Aluntilvirkningen paa Bornholm, belyst ved Dokumenter i Rigsarkivet.* Littfort. Bd. 30 s (1945). Kabell, Søren læge. Fra RØnne Dilettantcomedie, de første 75 Aar.* Bd.Is (1906). Kapel, Holger maler. ForelØbig beretning om nye mikrolitfund paa Bornholm.* Bd. 32 s (1949). Bag-å O»Marienlyst«.* Bd. 36 s (1958). Kjær, Hans museumsinspektør. Om Bornholm i Jærnalderen.* Bd. 2 s (1907). KjØlby, Anton lærer, redaktør. Jacob Abrahamson. Seminarielæreren fra Brahetrolleborg, der blev FØrstelærer i Svaneke.* Bd. 29 s (1943). Klindt-Jensen, J. civilingeniør Bornholms historiske Samfund. Bd. 34 s (1955). Bd. 35 s (1957). Henrik Lock og Kirsten Nielsdatters dom. Bd. 37 s (1960). Klindt-Jensen, Ole professor En Stenalderboplads i Grisby.* Bd. 23 s (1935). En ny gravform fra Bornholms ældre jernalder.* Bd. 32 s (1949). Udgravninger på Bornholm * Bd. 36 s (1958). Knudsen, Gunnar, cand. mag. En Jordebog fra Svensketiden. Bd. 22 s (1934). Knudsen, Johannes Hydrografiske UndersØgelser ved Bornholm K. Bd. 12 s (1918). Kofoed, Carl Anthoni cand. polit. Familien Madvig. Et Par nye Led i Stamtavlen. Bd. 12 s (1918). Meddelelser om Beboerne af den 69. Selvejergaard Vestre Pilegaard i Klemensker Sogn. Bd. 18 s (1927). Bd. 20 s (1929). Kofod, Karl M. lærer Storedal og KlintlØkken i Olsker. Bd. 5 s (1910). Fiskerlejet Tejn.' Bd. 7 s (1912). Lidt af Ladegaards Historie gennem halvtredie Hundrede Aar.* Bd. 9 s (1915). StavehØI og Kobbeaadalen.* Bd. 10 s (1916). To bornholmske Storgaardes Historie.* (Simblegaard og Vallensgaard). Bd. 11 s (1917). Kofoedgaard i 0stermarie.* Bd. 13 s (1920).

4 6 Koefoed, H. A. cand. mag. universitetslektor Bidrag til belysning af Holger Drachmanns BornholmsbesØg.' Bd. 35 s (1957). Ruts kirke og RØnne. Nogle forbehold. Bd. 37 s (1960). Er der et RØnnemål? Bd. 37 s (1960). Kofoed, Johan lærer Kaptajn O. E. Sonnes Optegnelser. Bd. 7 s (1912). Bd. 8 s (1913). Kofoed, K. H. departementschef Bornholms politiske Historie fra 1848 til vore Dage. * 1. og 2. Afsnit Bd. 23 s (1935). 3. Afsnit Bd. 24 s (1936) 4. Afsnit Bd. 25 s (1937). 5. Afsnit Bd. 26 s (1938). 6. Afsnit Bd. 27 s (1940). Amtmand Krabbes Afskedigelse. Bd. 23 s (1935). Koefoed, M. C. rektor Bornholmiana. Bd. 2 s (1907). Koefoed, Ove amtmand Oversigt over Bornholms Historie til 1660.* Bd. 19 s (1928). Kofoed, P. malermester UnderSØgelse af Enkeltheder ved RØnne gamle Kirkes Udstyr.* Bd. 12 s (1918). KOlbye, V. fhv. driftsbestyrer En Rejse til Bornholm for 125 Aar siden. (ChristiansØ). Bd. 29 s (1943). Kragh, Chr. fhv. stationsforstander Omkring to bornholmske Renaissance-Ligstene.* Bd. 28 s (1942). Kvartermester Lars Nielsen. 5 sg. Habbedamsgaard, Olsker.* Bd. 28 s (1942). Da M. K. Zahrtmann fortalte»julehistorie... * Bd. 31 s (1947). Kristiansen-Tårup, A. Kr. højskolelærer "Printzenskjoldsvisen«. Bd. 2 s (1907). Kuhre, J. P. intendant SpØjeri, en Samtale (på bornholmsk). Bd. 22 s (1934). Pær Pæj. Et Æventyr (på bornholmsk). Bd. 22 s (1934). Gross. Bd. 29 s (1943). Kure, Kr. maskinmester En ukendt Slægtsgren stammende fra Sognepræsten Rasmus Jensen Marcher. Bd. 29 s (1943). Slægten Poul Hansen Ancher. Bd. 30 s (1945). Larsen, Arne lektor Fortegnelse over BØger og Afhandlinger om Bornholms Zoologi. Bd. 30 s (1945). Larsen, H. K. overlærer Et bornholmsk stednavn.* (Lappetræ Kilde). Bd. 34 s (1955). Egla-enge. Bd. 35 s (1957). Nogle bornholmske stednavne. Bd. 37 s (1960). Larsen, Kay Da RØnne fik Natvægtere. Bd. 2 s (1907). 7 Lind, Th. lektor De senere Aars Litteratur om Bornholm. Bd. 18 s (1927). Træk af Bornholms Historie efter 1660.* Bd. 19 s (1928). Fra Bornholms Museum. * Bd. 21 s (1932): En Helleristningssten. En genfunden Stump af en Runesten. Hellig-Tre-Kongers-Stjernen. En Bavn. To gamle Dokumenter. Bd. 22 s (1934): De bornholmske Fund fra ældste Stenalder. To Vaadeildspotter. En Bedemandsformular. Hans RØmers Portræt. Hellig-Tre-Kongers-Stjernen. Bd. 23 s (1935): En GrØnstensØkse. Guldfundet fra Nyker. To gamle Altertavler. En Prisliste paa Bornholmerure. Bd. 24 s (1936): Votiv - eller Depotfund. Altertavlen fra St. Anna Kapel i Gudhjem. En Aakerpræst (Hans Severin Whitte). Bd. 25 s (1937): En berømt Urne. Et Ostekar. En Jernaldergrav. Bd. 26 s (1938): En Jernalderurne. Udgravningen paa Vallensgaard Gudhjem gamle Prædikestol. Bd. 27 s (1940): Opfiskede Genstande. Bornholms ældste Flintredskab. Bornholms Museum * Bd. 31 s (1947). Rektor M. C. Koefoed.' Bd. 26 foran (1938). Foreningen Bornholm i 35 Aar.* Bd. 28 s (1942). Foreningen Bornholms Ejendom i RØ. 1 K. Bd. 31 s (1947). M. K. Zahrtmanns fyndsprog. Bd. 33 s (1953). To undentagskontrakter. Bd. 33 s (1953). Bornholms sidste stubmøller.' Bd. 33 s (1953). Bornholms historiske Samfund (med love) Bd. 33 s (1953). Bornholms historiske Samfund. Bd. 34 s (1955). Optegnelser af sognepræst JØrgen Kofoed, Klemensker. Bd. 37 s (1960). MØller, Hans sognepræst Smaatræk af Bornholms Flora. I. Sandflugtsskoven. Bd. 3 s (1908). II. Arnagerbakken. Bd. 4 s (1909). III. Lehnsklinten. Bd. 5 s (1910).

5 8 Neergaard, C. museumsinspektør Bornholms Arkæologi.* Bd. 19 s (1928). Nielsen, J. adjunkt Stednavnet Tassen. Bd. 33 s (1953). Gudens hjem og troldens hule. Stednavnet Gudhjem og andre stednavne. Bd. 34 s (1955). Ertholmene. Bd. 37 s (1960). Kætilbiorn.* Bd. 37 s (1960). Nielsen, O. frue Om spøgeri i gamle tider. Bd. 37 s (1960). Nielsen, O. A. amtsskolekonsulent Blade af østermarie Udmarks Historie. Bd. 28 s (1942). Noack, Ellen lektor Bornholmskens Stilling blandt de nordiske Sprog. Bd. 21 s (1932). Olsen, Ingvard Træk af Bornholms Militærvæsens Historie i det 19. Aarhundrede. Bd. 31 s (1947). Olsen, Janus sagfører De bornholmske Udmarksjorder. Bd. 13 s (1920). Paludan, J. Barndomsminder fra Allinge. Bd. 13 s (1920). Petersen, K. A. journalist Om Ibsker HØjlyng. 1 K. Bd. 4 s (1909). NexØ Byes Historie (sammen med M. K. Zahrtmann). Bd. 14 s (1922). Qvistgaard, Erh. pastor emer. Degne-LØnnen paa Bornholm 1579 fastsat af Mester Niels Hvid, Superintendent over Skaane. Bd. 22 s (1934). Spredte Optegnelser fra Aaker gamle Kirkebog. Bd. 31 s (1947). Rasmussen, Axel provst Østerlarsker Sogns Gaardejere. Bd. 30 s. VII-VIII og (1945). Riis, C. V. Minder fra Klemensker Sogn Bd. 33 s (1953). Rockstroh kaptajn. arkivar»den bestandige Kommission«paa Bornholm Et ForsØg til provinsielt Selvstyre under Enevælden. Bd. 18 s (1927). Rohmann, Aage mag. art. Det bornholmske sprog. Bd. 19 s (1928). Bornholmske horisontalmøller.* Bd. 22 s (1934). Bonavedde. Bd. 22 s (1934). Amtmand Urnes Bornholmsbeskrivelse 1745.* Bd. 35 s (1957). Bornholms Øe og Amt. S Fortægnelse paa Bordingholmske Ord og Talemaader. S. 94-1C9. Schlesch, Hans dr. phi!. & scient. Optegnelser over Slægten Siersted.* Bd. 35 s (1957). 9 Schmidt, August F. forfatter GaarddrØnten. Bd. 21 s (1932). Pastor Jacob Peter Prahl og hans Agerdyrknings Catechismus. Bd. 22 s. 1-9 (1934). Forfatteren Jakob Hansen. Portr. Bd. 23 s (1935). Fra det gamle Hyrdeliv. Bd. 30 s (1945). Carl Ploug og ChristiansØ. Bd. 31 s (1947). Randbemærkninger til Bornholms Historie. Bd. 32 s (1949). 1. Bornholms Moser s Helleristninger og Sagnsten s FOlkesagn s GårddrØnten s Blod Egil og Knytlinge-Saga s Bornholmske Sognegilder s Det bornholmske Fadervor s P. C. Trandberg s Bornholms Stednavne. Bd. 33 s (1953). Bornholmsk Bondeliv (med indholdsfortegnelse, personnavne, stednavne og sagregister). Bd. 34 s (1955). Schøller,C. E. A. Fra RØnne Apotheks første Dage. Bd.5 s (1910). Smith, otto Bornholmske sognegilder. Bd. 16 s (1925). Staggemeier, E. F. løjtnant Om Fæstningen ChristiansØ.' (meddelt af kredslæge E. Bohn Jespersen, Faaborg). Bd. 29 s.1-32 (1943). Stibolt, P. K. cand. mag. rigsdagsstenograf C. V. Th. Teinnæs Portr. Bd. 22 s (1934). Samtidige Beretninger og eftertidige. Kampen i Madvigen d. 9. Juni Bd. 22 s (1934). Svendsen, V. kontorchef Østerlarsker Slægter.* Bd.28 s (1942). P. N. Skovgaard og hans Bornholmsbeskrivelse. Bd.34 s (1955). Forfatteren Carl Peter Dick. 19. September September Bd. 37 s (1960). SØeborg, E. Frederik den VII's BeSØg paa ChristianSØ 7-8 Aug Bd.6 s (1911). Et BesØg paa ChristianSØ. Bd. 9 s (1915). Teist, F. toldkasserer En GrundstØdning paa Bornholm i Aaret Bd. 22 s (1934). Thaulow, Th. Befæstningsanlæggene paa ChristiansØ og FrederiksØ. 1 K. Bd. 21 s (1932). Tholle, Johannes havearkitekt Bornholmske haver og havedyrkning gennem vexlende tider.* Bd. 36 s.7-72 (1958). Thorsen, K. arkitekt Bornholmske Byggeskikke i ældre Tider.* Bd. 14 s (1922). De bornholmske StubmØller.* Bd. 21 s (1932).

6 10 Thorsen, Peter husmand. Smaalyngen Bornholmske Langvolde. 2 K. Bd. 20 s (1929). Nogle usædvanlige Helleristninger.- Bd. 22 s (1934). Lidt mere om de bornholmske Langvolde. Bd. 22 s Blandinger. Bd. 22 s (1934). Smaastykker. Bd. 31 s (1947). Den gamle bornholmske Gaard. 1 tegning. Er bornholmsk Kultur en SØmandskultur? Lidt om Farvning i gamle Dage. Lidt om min Barndom og Ungdom.- Bd. 37 s (1960). Uldall, Ernst ingeniør Omkring Mordet i Vestermarie. Et Indlæg og nogle Aktstykker. Bd. 17 s (1926). Vedel, E. amtmand Bornholms Oldtid.' Bd. 2 s (1907). Nogle Breve fra Amtmand E. Vedel. Med Oplysninger ved M. K. Zahrtmann. Bd. 14 s (1922). Zahrtmann, H. ingeniør Et lille Bidrag til NexØ Bys Historie. Bd. 15 s. 170 (1924). Zahrtmann, M. K. læge Det ældste paa Dansk trykte Skrift om Bornholm. Bd. l s.1-6 (1906). Bornholmsk Tale. Bd. l s (1906). Bornholms Tilskikkelser i Christian 4s sidste Svenskekrig. Bd. 4 s (1909). Af Samlermappen. Bd. 4 s (1909). r. Czar Peter den Store paa Bornholm. II. Et Brev fra Sandflugtskommisær Peder Jespersen. Fra Hedenold til Kristendom. Blade af Bornholms Historie. Bd. 6 s (1911). RØnne Latinskole Bd. 7 s (1912). Billeder fra Bornholms Historie i Tilknytning til Middelalderens Kapeller. Bd. 8 s (1913). Hundemordet i Bolsker. - Landsdommer Peder Olsen. Bd. 9 s (1915). Hans RØmer og Almindingen. Bd. 10 s (1916). Sandflugten paa Bornholm og Peder Jespersen. Bd. 11 s (1917). Den skaanske Indvandring paa Bornholm omkring 1680 og Skovrider Hans Olufsen Madvig paa Kobbegaard. Bd. 12 s (1918). Det gamle RØnne. Bd. 13 s (1920). Præsten Povl Ancher. Bd. 14 s (1922). Sammen med K. A. Petersen: NexØ Byes Historie. Bd. 14 s (1922). Opdyrkningen af Bornholm igjennem Tiderne. Bd. 15 s (1924). Hammershuses Tilblivelse - Lilleborgs Undergang. Bd. 15. s (1924). Bornholms Frimænd. En Stump dansk Adelshistorie. Bd. 16 s (1925). Bornholms Landsting. Bd. 16 s (1925). Landkapitajn Jens Pedersen Kofoed. Bd. 17 s.i-32 (1926). Landkapitajn Niels GumlØs. Bd. 17 s (1926). 11 Ridefoged Jens Lavridsen Risom. Bd. 17 s (1926). Bornholms Forsvarsværker inden Milisens Oprettelse Bd. 18 s (1927). Herredskapitajn Esper JØrgensen. Bd. 20 s (1929). Mænd fra Bd. 20 s (1929). Malkværnen i Sagn og Historie. Bd. 20 s (1929). Optegnelser om Almegaard i Knudsker Sogn. Bd. 21 s (1932). Borringholms gamle Herredsfogedgaarde. Bd. 21 s (1932). Admiraltogtet til Borringholm Bd. 21 s (1932). Zangenberg, H. arkitekt Bornholmske Gaarde.* Bd. 19 s (1928).

7 II PERSONREGISTER Hjorth. Slægten Hjorth fra Pedersker ff.* + slægtstavle. Siersted ff.' Wolffsen, Den bornholmske Slægt ff." (s. 152 fortegnelse over indgiftede personer) + l stamtavle. Lensmænd og Kommandanter paa Bornholm ff. Præstehistorie ff. og register 167 ff. Østerlarsker Sogns Gaardejere ff. Østerlarsker Slægter ff. med register og anetavle. Abraham, Hans RØnne Abrahamsdatter, Gjertrud. c Abrahamsen, Jens Skovgård, 65 sg. Klemensker , 116. Abrahams(en), Niels. c (Elisegård, 31. sg.) V-marie Abrahamson Antoinette Marie f. Kreidahl ( ) Svaneke Antoinette Johanne Marie ( ) Svaneke Betty Margrethe Elisabeth ( ) Svaneke Fritz Gotlieb Emil ( ) Svaneke Jacob ( ) lærer i Svaneke , ff.' 107. Josephine Henriette Vilhelmine ( ) Svaneke Abroe Johan Lorentsen. c RØnne Martha Cathrine. f Absalon. Ærkebiskop (t 1201) 6-121, 128, 7-13, 139, 15-81, Adam af Bremen. c , 8-36, 15-5, 79. Adelsen, Ole Bækkegård 16 sg. Ols Adler Adolph Peter. ( ) dr. phi!. sp. Hasle-Ruts , Johan Gunder. ( ) kabinetssekretær Adolphsen Anders Gastegård 2 sg. Ø-marie JØrgen Gastegård 2 sg. Ø-marie Agerbech Andreas Nielsen ( ) læge og sp. Povlsk.-K!.-ChrØ , 52, 122, ff., 18-82, 20-89, 22-98, 29-8, Gyde Cathrine (ti828) , Agger, Jens Peter ( ) sp. Bolsk.-NeksØ , 24-19, ,238.

8 14 Ahlefeld, Bartha (Beata Friderica) (t Hammershus 1672) 3-157, 14-28, Ahlmann, V arkitekt , 149. Akeleye Elisabeth Gabrielsdatter ( ) 2-49, , , , , 17-28, 30, Gabriel Corfitzen Alberti, Peter Adler ( ) jurist, politiker , 168. Albertsen.Jens (==.Jens Albertsen Kofoed) c Skræddergård 4 sg. Persk ff., 21-79, Ludvig Albertsen af Eberstein (t 1328) Erik Menveds marsk ff., 13-74, 15-87, Svend NeksØ Alexander VI. Pave Alfred den Store (t 901) Konge i England. 6-97, Algreen Peder.Jensen. Skomager NykØbing M Peter Kjellerup ( ) sp. Aaker , , 259 ff., 273, 288, 298, Allerslev,.Jens Pedersen. Gårdejer. LØnborg Alpen Dorothea.Johansdatter v. ( ) Johan v., borger og handelsmand, Kbhvn Alpin,.John Mac == professor.johan Maccabæus, Kbhvn Alva, Hertugen af Alver (på runesten) Alvlak (på runesten) Ambrosen, Hans M Frydenlund , 34. Ambrusen, Niels. c Nygård 14. vg. KJ , 119. Ambschoff,.Johan Georg (t RØnne 1731) vicekommandant , 4-178, , Ammon, Ditlev Nicolai ( ) kommandant Amonser., Amon. c sømand RØnne Ancher-Anker Barbara Kirstine g. Bohn ( ) Klavs (?) c KJ Elisabeth (dbt. 1713) Elisabeth Kirstine f. Rasch ( ) st. Almegård, Knudsk , Else (ikke Ellen) Povls datter (t Allinge 1747) ff. Else Catharina (dbt. 1705) Eske Hartwig (f. c. 1718) Gurris, by- og herredsskriver Svaneke. 1-31, 14-41, Hans Povlsen (ti655) sp. østra Hoby, Skåne Hans Povlsen (c ) sp. Hasle-Ruts. og RØnne-Knudsk , , 14-41, Hans ( ) købmand, borgerkapt. i NeksØ , Hans Morten ( ) Hans (f. c. 1820) 1843 Brændegård 22 sg. V-marie ff. Hans Michael ( ) St. Almegård 26 sg. Knudsk , Hans (Anker Larsen) ( ) Stange gård 42 sg. KJ Jens Povlsen (t 1709) Jens, 1888 husmand Sorthat, Nyk Jochum Hansen ( ) købmand i RØnne Jochum Herman ( ) købmand i NeksØ , Johan Andreas Peter ( ) løjtnant Skanse , 195, , 20-46, 21-34, 25-33, 35, 26-lO ff..jørgen Povlsen ( ) rektor NeksØ, sp. Ø-lars. 7-70, 75, Karen, datter af sp. Hasle-Ruts. Povl Hansen Ancher Key (c ) handelsmand, kaptajn i Hasle , Lorentz ( ) stiftsprovst Maren Hansdatter (t 1716 på Lensgård) 13-22, 14-40, , Maren (Povlsdatter) Margrethe (Povlsdatter) ( ) , , Margrethe (Povlsdatter) Margrethe Elisabeth ( ) g. Topp. 7-73, Martha Hansdatter (1667 g. m. Ole Svendsen Lemvig) 9-124, Martha ( ) Michael Peter ( ) kunstmaler Mogens Christian ( ) adjunkt RØnne Morten Herman ( ) vist samme som Hans Morten (8-208). Ole Nielsen (f. 1712) Ole Peter, 1882 husmand Nyk , 38. Peder, 1675 stævningsmand byskriver Aakirkeby , Peder Kofoed ( ) retslærd , 7-52, 73, 82, , 14-45, 109, 18-91, , 219, , Povl Hansen (c ) sp. Hasle-Ruts. 1-8, 3-145, 4-169, 179,8-196, 205, 9-124, 143, 145, 13-22, 14-1 ff., , 17-lO ff., 27, 39, 45, 49, , 197, 20-12, 16, 22, ff. Povl.Jensen (f. c. 1698) borgmester Hasle Poul (1815) teglfabrikant, købmand RØnne , Poul (dbt. 1814) Roberta Karoline f. QUintus Wedela Sophie Gurris (f. c. 1716) And Adolph Axelsen ( ) sp. Aaker. 1-19, Else Ottosdatter ( ) 1-9. Anders Trommen. Brændevinstigger Andersen-Andersson-Andersdatter... c.1830 smed Aakirkeby. 1-86, A. L MØen. ML Anders, c gårdejer Aaker Anders, norsk skibsfører And. c Julsgård 5. sg. Bolsk Andrea g. byfogedfuldm. H. H. Siemsen ( ) 1-86, Andrea.Johanne f. Michelsen (f i RØnne) Anna Theodora g. Hjorth ( ) Asser, 1647 Asseregård 44. sg. KJ Barbara Kirstine f..jespersen ( ) Bartholin (c ) MØnstergård, Ø-marie Bergithe, c.1880 husbestyrerinde NeksØ Betty f..jørgensen. c

9 16 Carlo (f. 1902) kommunegartner RØnne Charles, c.1948 fisker Stammershalde Chr. ca Cilius, c.1930 Krusegård 27. sg. Ruts Clemens, se: sp. NyI Clemens Andersen MalmØe. Dorthea Elisabeth g. Jensen, EgelØkke,Allinge enke ff. Else Cathrine Hermansdatter (f. c.i718) Hentregård 13. vg. Ø-marie Else, f.1834, g. adjunkt Michael Brandt Emma Marie Cathrine ( ) g. Koefoed, St. Almegård , Hakon, 1889 husmand Gudhjem Hans, c.1740 skovfoged Almindingen Hans, 1843 Riemandsgård 4. sg. Ø-lars Hans, c.1850 Limensgade Aaker Hans Jørgen (Martin Andersen NexØ's far) LP HUllegård 44. sg. Aaker Ivar (f. 1883) kontorchef Jakob (væbnerbrev af 1403) Ø-marie Jens, se: Bældenak. Jens, 1698 Lensgårds grund, Ø-lars Jens (f. c.1720) Hentregård 13. vg. Ø-marie Jens, 1716 Kyndegård Nyk Jens ( ) Aagård 2. vg. Persk Jens ( ) bygmester MF Frederikshavn , 229. Jep (t 1699) Damaskegård 3. sg. Ø-lars Jeppe ( ) Damaskegård 3. sg. Ø-lars Jeppe (1781 g. m. Johanne Kathr. Olsdatter Sonne) Johan Andersson, Nysverrig Ø-marie Johanne Kirstine (t 1841) g. Kofoed, Skyttegård, Persk Jøns Andersson, Nysverrig Ø-marie Jørgen, c.1940 fisker Helligpeder K. Hans (f. c.1792 Kattesletsgård, Bolsk.) Karen Cecilie (c.1800) Karen Marie (1852 g. barber i RØnne Mathias Møller) Kirstine (t 1706) g. Rottensten, Heslegård 21. vg. Ø-lars Lars, 1736 RØnne Lars (f. 1696) 56. sg. Risby KI. (spøgeriet i Risby c. 1750) Lars, 1771 Ingemarsgård 36. sg. Ruts Laura Petrea f. Espersen Laur. ( ) afholdsvært RØnne Lauritz, 1883 gartner RØnne Ludvig,1905 Ellensminde 39. sg. fort. V-marie ,195,215,229,232. Mads ( ) Krogegård 1. sg. Ø-lars. 28-8, 9, 70. Mads ( ) Krogegård 1. sg. Ø-lars , 97. Maren (c ) g. Munch, St. Munkegård 31. sg. Aaker Maren Kirstine, 1823 g. Kr. Key Jensen, Myreby 2. vg. V-marie Margrethe (t 1694) g. sp. Ibs. Hans Dominici Margrethe f.hansen ( ) Aagård 2.vg. Persk Martha Emilie f. Hjorht (f.1882) Martin, se: Martin Andersen NeXØ. 17 Mathias, c.1900 fotograf Gudhjem Michel, 1693 byfoged NeksØ Mogens Hjorth (f.1913) arkitekt Morten (t 1687) Savskærergård 19. vg. Aaker Morten ( ) fyrværker RØnne N. P.1858 kæmner NekSØ Niels, Samsingsgård 63. sg. KI.I Niels, c Ø-lars Niels ( ) entreprenør, politiker, SØholm. 21-6, , 186, Niels ( ) lektor RØnne O nålemager RØnne aia Andersson (t 1917) rydningsmand, Ø-marie , 128. P kirkeværge Svaneke P Grubbegård 7. vg. Persk P politibetjent RØnne Peder, 1647 Asseregård 44. sg. KI Peder U 1737) Kobbegård 2. vg. Ø-lars Peder, 1775 Halsegård Ø-marie Peder ( ) skomager Svaneke , 29-92, 100. Peter ( ) Sejersgård 24. sg. Knudsk , , 191. R. C. overlærer StubbekØbing Rasmus, 1645 Svaneke , Rasmus, 1662 sp. V-marie, se: Rasmus Andersen Bleking. Sigrid Henriette (f. 1878) g. Kofoed, adjunkt RØnne (? Svend) 1905 Kannikegårds pc. Aaker SØren, Kbhvn Aakirke kanonikat SØren Peter (f. 1869) lærer RØnne Thora Amalie f. Husen ( ) Carl Vilhelm ( ) husmand, sogne- og amtsrådsmedlem, Tingsted, V -marie , 145, 183, 218, 236. Andreas, St , 7-9, 15-3, 4, Andresen oberstløjtnant RØnne , 324, 339. Charlotte Marie ( ) g. Lind Christian ( ) amtsforvalter RØnne , 5-74, 7-82, 10-60, 13-61, 15-59, 31-76, Christian ( ) hører ved RØnne Skole. 7-80, 87. Christopher SchrØder ( ) rektor RØnne. 5-81, 6-82, 7-75, 82, 13-17, ff. Claus ( ) degn ChrØ. og Ø-lars JØrgen ( ) toldkontrollør HelsingØr Marie, 1776 jomfru Oluf (Andersen) Andrup, Elise Beate Charlotte, 1865 som enke g. bogbinder L. M. Th. HØyer, RØnne Anger, Edvard Julius ( ) sp. Ibsker-Svaneke , 23-13, 198, 29-99, 108. Anhøj, Hans Otto ( ) LI. Sursænkegård 2. sg. Knudsker. ML Anne, datter af greven af Egmont ( )

10 18 Anneke (t 1699) g. byfoged i Hasle Niels GumlØs , Ansgar (c ) ærkebiskop Hamburg-Bremen Anskarissen (Anscharsen) Jens, 1659 rådmand RØnne , Arboe Ane Dorthea f. Bidstrup ( ) 1-91, Barbara Jensdatter ( ) Barbara Elisabeth ( ) f. Rasch. 1-67, Dorothea Magdalene ( ) g. Lohmann. 1-91, 16-57, , Henrikgine Michelle f. Toxverd ( ) Janusine Christiane ( ) g. Kohl, g. Pingel. 1-69, 16-20, 22, Johanne Margrethe f. Riis ( ) 7-113, Johanne Barbara ( ) g. Schmiegelov. 1-23, Johanne Barbara ( ) g. Schmiegelov , Jørgen Peter ( ) urmager RØnne. 1-63, 70, Kirstine Margrethe ( ) g. Sonne, NekSØ , Mads HØg Petersen ( ) by- og herredsfoged Hasle. 1-91, 4-184, 11-58, 73, 90, 16-22,41,96,20-95,150,29-26,32-47,54 ff., Margrethe Sophie ( ) g. urmager N. Sonne, RØnne. 1-70,88. Marie Sofie f. From ( ) g.urmager J. P. Arboe, RØnne. 1-63, , Martha Cathrine (f. 1718) g. Bendixen Mathias lpsen ( ) farver NeksØ , Niels Peter ( ) byfoged NeksØ, 1-68, 11-46, 16-5, 22, 90, , 29-27, 35, 32-35, 41. Oliva Elisabeth f. Saxtorph ( ) g. købmand i RØnne Otto Henrik Arboe. 1-67, Otto Johan Poulsen-Dennkern (Arboe) f , Otto Poulsen ( ) urmager RØnne , otto Henrik ( ) købmand, strandingskommissær, konsul RØnne. 1-67,* 101, 117, 123, , , , Peder Poulsen ( ) general-qvartermester-løjtnant Peter Poulsen ( ) urmager RØnne Peter Christian ( ) skibsfører Kbhvn. 1-63, 70. PoulOttosen ( ) snedker RØnne Poul Poulsen ( ) sp. Hasle-Ruts Thomas ( ) skibsfører Kbhvn Aredsen Hans, c.161o V. Pilegård 69. sg. Kl ff. Mogens (f. c t før 1632) V. Pilegård 69. sg. Kl Arenfeldt, Axel ( ) til Basnæs , Arenstorff, Frantz Ludvig v. (t RØnne 1775) generalmajor , Aristsen Kirstine Aristesdatter, c g. rådmand Jens Pedersen, Aakirkeby Peder (t 1722) Kildesgård 23. sg. Ols , 149. Armand, madam. c grønthandler RØnne Arup, Erik (f. 1876) professor Ask, Jørgen (f. 1884) lærer Svaneke Asmussen C.1900 lærer RØnne (? Volf Frederik, højesteretssagfører, ) Asser (t 1137) ærkebiskop , 6-120, 7-13, 8-33, Asvalde (på runesten) Augustin, Michel, 1570 borgmester RØnne Bachhus, Lyloff, 1645 Svaneke , Baden Jacob ( ) rektor HelsingØr. 6-87, Torkel ( ) professor Kiel Bagge Jakob, 1563 svensk admiral Niels, 1605 Baggård Kl , 135, 136, 152. Oluf, 1468 frimand Kl , 126, 139. Oluf, 1570 frimand, herredsfoged, Baggård Kl. 4-63, ,149, Sybille g. Michael Eckstein Bagger, Hans ( ) biskop. 7-68, 71, 8-197, Bahnson, Jesper Jespersen ( ) løjtnant ChrØ Balle jomfru, datter af sp. P. Th. Balle , 78. Anna ( ) g. sp. P. Th. Balle Anton Emil ( ) kontorchef Elisabeth Dorthea g. Olsen, datter af biskop N. E. Balle Elsebeth Hammer ( ) f. Lund, Aakirkeby Johan (t c. 1878) St. Myregård, Aaker , 37. Johannes Laurentius ( ) købmand Aakirkeby. 2-68, 7-132, 23-32, 58, 24-3, 8, 20, 34, 163, , ff., 129,* 190, , 210, 214. JØrgen G st. Myregård, Aaker , 37. JØrgen Gad ( ) St. Munkegård 31 og 32. sg. Aaker Nicolai Edinger ( ) biskop. 7-75, 83, 23-26, Peter Thomesen ( ) sp. Aaker , 16-51, 55, 63, 76, 77, 87 ff., , 150, 24-20, 151, 28-94, Sara Christiane ( ) Aakirkeby Baller, V herredsfoged, Hasle Balling (t 1767 i RØnne) major BalslØv departementssekretær C. E skovrider Almindingen , 174, 215, 230, Carl Wilh landinspektør Bancke, Mogens (t c.1588) sp. lbsk. religiøs digter Bang Anine Sophie ( ) g. Brtiel Jens Gustav ( ) dr. phil. politiker Jacob Peter (f RØnne) teolog Johannes Peter ( ) adjunkt RØnne Nina Henriette Wendeline ( ) f. Ellinger Peder (t 1277) biskop Roskilde. 7-37,15-165, Peter Georg ( ) amtmand, politiker. 2-70,

11 20 Barch, Daniel, 1678 herredsfoged Nr. Herred ff., 139. Barclay, Peter Henrik, byskriver RØnne , Bardenfleth (? Frederik LØvenØrn ) 1824 kammerherre Barfod Carl Frederik, Aakirkeby. DØdsdØmt Hans, 1693 Aakirkeby , 137. Niels Larsen (Niels Lavritzen) ( ) søofficer , 87, 89, 103, 20-36, Peder Lavridsen (Larsen) (t 1678) landstingsskriver , 16-50, ff. BariIdsen, c købmand NeksØ Barklei se: Barclay Barner, von, kaperfører Barner-Aagaard, C. (= Annita Carell) ( ) forfatterinde Barteldt (Barthold, Bartelsen, Bertelsen) Martin (Morten) (i omtale»ko-morten«) (t 1693) kommandant , 161, ff., , Bartholin, C Bartram (c ) vicekommandant , Bartskær, Mester Hans (= Johan Graff) NeksØ Bartz Katrine (t ChrØ. 1812) f. Holm Niels Andreas ( ) kirurg ChrØ Basballe, Michael Hieronymussen ( ) finansdeputeret Baunkjær Alexander Mathilde, f. KjØller Bayer Carl Gotfred ( ) Kbhvn Jensine Helene Marie f. ThorbjØrnsen Johan ThorbjØrn ( ) toldkontrollør RØnne , Laura Elisabeth (f. 1826) f. SØrensen Beate sal. Rasmus Hansens (1689) Bech - Beck.. " 1863 løjtnant, Snogebæk Alfred Valdemar (f. 1892) bogholder RØnne Baltser (Balthasar) Olufsen ( ) rektor, sp. Persk Bjarne Ilsted (f. RØnne 1931) Esther (f. 1903) f. Hjorth, RØnne Frits (t før 1929) bankkasserer Hans ( ) oberst Hans (t før 1850) Snogebæk Henrick Henricksen ( ) zoolog. 16-2, 32, 54. Jens LaursØn, 1714 Aakirkeby Jon, 1685 kvartermester Kristine Marie f. Hermansen Mads, fordrevet fra Skåne, friskytte Marcus Christian (t 1875) grosserer, Kbhvn ff., 29-13, 20 ff. Mogens Ilsted (f. RØnne 1928) Nikolaj Wilhelm, skibsfører Oluf Baltsersen, 1700 på Universitetet Peter Emilius Hansen ( ) StubmØllen, Svaneke , SØren Mathias ( ) skibsbygmester RØnne SØren Peter ( ) skibsbygmester RØnne. 2-67, 69, , 24-41, 116, Becker, C. J. arkæolog, professor , , 131. Behrend, C. ( ) adjunkt, underbibliotekar, 6-forf. Behrens, Johanne Sabine ( ) g. Wolffsen. 1-82, Bendigsen, Johan, 1678 ridefogedfuldmægtig Bendixen - Bendixdatter Ane (dbt. 1749) Claus (dbt. 1758) Hans PræbiØrn (dbt. 1713) løjtnant, handelsmand RØnne Hans PredbiØrn (dbt. 1756) Herman ( ) Bavnegård 6. vg. Persk , Jakob, 1660 ejer af Kofoedgårds landgilde Jacob (dbt. 1708) Johanne (dbt. 1711) JØrgen (dbt. 1753) Karen (dbt. 1710) Martha Marie ( ) Bendtsen - Bentsen - Bentsdatter Andreas, 1902 fisker Tejn Hans, væbner Hans, 1845 fæster under Ladegård Kl J. P silderøger Tejn Jens (»Jens Skriver«) slotsskriver (t1609) Hammershus. Vestergård 8. vg. V-Marie , 35, P husmand Kl Walborg (f. 1707) Berbandt, Louise von ( ) g. Hans Michelsen Nansen Berdurs (eller Bærdourus) 1645 svensk lensmand. se: John Burdon. Berentssøn, Hans, 1550 frimand Berg - Bergh.... " 1852 købmand NeksØ Andreas, købmand Neksø Ane Marie g. købmand Peter Ipsen, RØnne Cathinca Marie Henriette, 1833 g. Wulff Cathrine Jensine (f. 1822) g. Stibolt Cecilie Kirstine ( ) f. GrØnnegaard Chresten Poulsen ( ) politiker Dorthea f. Mathiesen Hans, 1875 brygger NekSØ. 8-15, 19, 21, 22, 18-60, Hedvig ( ) g. Ipsen Jensine f. Storm Jens, skibsfører Johan Peter, toldinspektør StubbekØbing Karen Kirstine ( ) g. Munch Mikkel SØrensen (t 1602) sp. Povlsk Oliva Mathilde ( ) f. Bohn Peter ( ) købmand NeksØ , 8-11, 15, 19, 18-55, 63, 24-8,15, Poul, 1818 sømand RØnne ff., 34. Sigvald, 1876 ingeniør ved stenbrud Allinge ,

12 22 Berg-Munch Hans Christian ( ) købmand NeksØ Peter ( ) Berggreen, Andreas Peter ( ) komponist. 6-14, 17. Bergmann, 1848 løjtnant ChrØ Bergstedt Niels Hansen ( ) lærer, botaniker. 3-84, 17-80, 81, 86, 26-73, 85, 268, 272, 277, 27-57, 33-65, 77, Aage, 1905 mejeribestyrer Bodilsk Bergstrøm, Herdis (f. 1874) f. Bon BergsØe, Jørgen Vilhelm ( ) forfatter, zoolog. 1Q-.151, , , Berildsen - se også BæriIdsen Hans, 1551 Bjergegård , 165. Niels, 1648 Gadebygård Ø-marie , Berling, Johan Carl Ernst ( ) kammerherre. 2-66, 6-76, Berner, Jørgen Henrik by- og herredsfoged Svaneke. 16-6, 14, 16, 17. Bernholdt jomfru , 75. Peder Trueisen ( ) sp. Nyk , 76. Bernstorff, Andreas Peter, greve ( ) statsminister , Bernth, Frederikke Lovise (f. 1767) g. Claus Andresen Berntsen, Klaus ( ) skolemand, politiker ff., Bertram, Hektor Fr. ( ) vicekommandant Bertram-Larsen, Julius (f. 1854) tårnurfabrikant Beth, Niels Nielsen, urmager RØnne Beyer - Bejer kaperkaptajn Johan Nicolai ( ) adjunkt RØnne , 7-92, 16-22,59,66,80. Thomas, 1845 fæster under Eskesgård, Persk Bidstrup - Bistrup Alfred ( ) købmand, konsul, vejer og måler RØnne Ane Dorothea ( ) g. Arboe. 1-91, Carl Georg Bernhard (f. 1859) jernstøber RØnne Catharina Sophie (Hansdatter) (dbt. 1776) Chr., 1841 Hotel Stadt Lauenborg, Kbhvn Christiane, David ( ) skibsfører, købmand, stenværksejer RØnne , 116, 232, 25-23, 127, Fr. Vilh. kæmner Sandvig H snedkermester RØnne H skomager RØnne H. P Ols Hans Jensen ( ) herredskaptajn St. Bjergegård 9. vg. V -marie , Hans Larsen ( ) herredskapt. holtsførster, St. Bjergegård 9. vg. V -marie. 9-19, 10-60, 62, 66, 31-61* ff. Hans, degn V-marie Hans Hintze ( ) 3Q Hans Christian ( ) skipper, kbmd. stenværksejer, RØnne , 127, Hans Jørgen, 1822 avlsbruger Hasle , Hans Peter ( ) snedkermester RØnne , 25-23, 127, Harald ( ) arkitekt RØnne Isidora Henriette Amalie ( ) f. Terp Jens Christian, 1888 husmand Hasle Jørgen, 1814 over isen til Simrishamn Karen K. ( ) f. RØnne L skomagermester RØnne Lars Mogensen ( ) officer, fyrinspektør , Louise, g. købmand Mads Schou Gudhjem M. P skomager RØnne Carl Magerius ( ) købmand, konsul RØnne , Magnus Th. ( ) kulhandler, konsul RØnne Margrethe Hansdatter ( ) g. GrØnbech Martha ( ) g. Lars JØrgensen, Dalegård, Ols Mathias Andreas ( ) arkitekt, professor RØnne. 7-forf., 8-forf., , 156, 19-forf., 45, 121, , 22-65, , , 27-57, 95, 145, 182, , 122, 155, Nikolaj Jensen (171Q-.64) degn Ols , Nikolaj (178Q-.1858) Kildesgård 23 sg. Ols O. M skræddermester Allinge otto Christian ( ) bygmester RØnne , 154, , Otto Magelius, købmand Allinge S Ibsker Husmandsplantage Otto Vilhelm ( ) pantefoged RØnne , 73, Bielcke Christian ( ) admiral , 88, 103, Henrik ( ) rigsadmiral Biering, Christian Henrik ( ) adjunkt RØnne , , 138, 195, 216. Bilhard, c apoteker Slesvig Bille... kaptajn c begravet på ChrØ Anders (160Q-.57) Rigens marsk , 4-114, 163. Esge ( ) adelsmand Knud (t1543) rigsråd steen Andersen ( ) søofficer (Galatheaekspeditionen) , 137. Torben (t 1552) ærkebiskop Bing Laue, før 1600 St. Myregård Aaker Mads, 1443 frimand Oluf, før 1600 St. Myregård Aaker Binzer, 1809 artilleriløjtnant ChrØ , 29. Bippen, Johan Henrich von ( ) kommandant og amtmand. 3-55, 184, 5-46, 13-83, ff., ff. Birch Andreas (Anders) ( ) Andreas ( ) konsul NeksØ Anna Dortha (f. 1732) Anna Elisabeth ( )

13 24 Annike Margretha (f t s. å.) Frederik Sneedorff ( ) adjunkt Arhus Johannes, 1824 artilleriløhnant ChrØ , Johannes August ( ) direktør Kbhvn , 153, H-88. Jørgen, Svaneke Lars Andersen ( ) byskriver Allinge Lars ( ) by- birke- og herredsskriver Mads, 1810 kaper NekSØ Niels ( ) inspektør Frederiks Stenbrud, NeksØ , 7-54, 11-59, 14-90, 94, 96, 108. Birger (Byrge) Gunnersen, ærkebiskop. se: Gunnersen. Bjerg, SØren, sp. Ols Bjerregaard - Berregaard Christian, amtmand , 5-41, Martin Jensen ( ) gartner NeksØ Martin (f. 1895) gartner NeksØ N skomager RØnne Bjerregrav - Biergrav Johan Christian (I 1732) købmand RØnne Josefine Emilie ( ) g. HØyer Bjerring informator løjtnant ChrØ Bjerrum, Niels, 1755 tilsynsf. ved havnearbejde NeksØ Bjørn BjØrn Andersen ( ) rigsråd Jens, 1796 herredsfoged V. Herred. 5-81, 11-34, Bjørnsen Anders, 1598 fæstebonde Nygård 14. vg. K! Carl Vilhelm ( ) byfoged RØnne , 180, 233 ff., 239, 25-9, 30, 68, 95, 137, 236, 275. Ferdinand Cornelius Eberholdt, sp. Roholte Georg Christian ( ) adjunkt RØnne Blang, Levy (f. 1889) sp. Persk. provst MF ML Bleking, Rasmus Andersen ( ) sp. V-marie , 9-119, 13-26, 14-6, Bleckingberg, otto Carl ( ) højesteretsadvokat Blem (bygnings-)conduktør , 68. JØrgen Andreas (f. 1864) SmØrbygård 22 sg. Knudsk , 27-63,185. Ane Margrethe ( ) f. Rasmussen Christen Pedersen Frida M. Sophie ( ) f. Muller Harald Larsen ( ) Soldatergård 43 sg. Aaker Herman Claus ( ) jernstøber RØnne , Julie ( ) f. Larsen Marcus Peter ( ) Engegård 1. sg. Ny!. MF, kreditforenings- direktør 7-165, 12-34, , , 186, , ff., 76 ff., 87* ff., 27-6 ff., Marcus ( ) Engegård 1. sg. Ny! , P. A smed Svaneke P. J borgerrepræsentant Svaneke JØrgen Peter ( ) Værmelandsgård 51 sg. Aaker , 317, 342, 344, Jokum Peter ( ) Værmelandsgård 51. sg. Aaker BIer (Blev), Thommis fænrik Svaneke , Blicher Francisko ( ) lærer Gerhardine Petrea Bramrnine ( ) g. Dam Blichfeld, Henrich, 1770 bergraad Blinck, Voldernar (t 1692) vicekommandant , 13-46, Bloch Peter ( ) skuespiller, vinhandler , Sichlau, skuespillerinde Blod-Egil se: Egil Ragnersen (t c. 1084). Blom..., 1841 murermester Kbhvn Otto Emanuel ( ) oberst. 7-15, 8-101, Petra Margrethe g. Nielsen Blomberg, C. M typograf RØnne , 163. Bluhme, Johannes Bartholomæus ( ) hofpræst Boas, 1910 by- og herredsfoged NeksØ Boberg Inger Margrethe. 21-forf. Jakob Vilhelm ( ) forstkandidat Bock, Ragnhild Caroline Mariane g. Wolf Boefeke (BØveke, BØfke) Hans amtmand , 14-44, Boel (Bodel) Anne, 1652 brændt som heks , 13-37, Boers, Kristen Nielsen (t 1951) dyrlæge NeksØ Boesen by - og herredsfoged Hasle C. U. ( ) læge NekSØ , 236. Bohn - Bon - Bone kaptajn Svaneke kaptajn RØnne A smedemester RØnne Agnethe Christine Marie (f Svaneke) g. Kofoed Astrid Bon (f. 1871) g. Rasch Barbra Mortensdatter ( ) g. Wolffsen. 7-76, Barbra ( ) Barbra Hermansdatter (t 1723) Barbra Hermansdatter ( ) Barbara Kirstine ( ) g. Jespersen. 1-67, 87, 121, 129, 11-57, 99, , 27-II, Benedicte Marie (t c. 1844) f. Thiesen. 1-71, Christoffer ( ) forvalter ChrØ. lærer RØnne. 1-68,7-89, Claus Hermansen, 1610 kbmd., rådmand RØnne , 20-25, Claus Hermansen ( ) skipper, købmand RØnne Claus Hermansen ( ) skipper, landstingsskriver Ellen Margrete ( ) , Elsebe Hermansdatter, 1662 g. Kofoed , , 117. Emil Theodor Ferd. ( ) Allinge , 27-62, 215. Esper Hansen ( ) lærer Allinge , 25-74, 121, 142, 255, , 217.

14 26 Fr. L. Steenberg, lærer Kl Fridtjof Julius Bon ( ) skolemand, forfatter , 25-75, Hans Jensen ( ) husmand V-marie Hans Peter ( ) toldkontrollør Svaneke. 24-3, 4, 146, , 248, 258, 298, Henning, 1610 hyldning i Lund Herdis Bon (f. 1874) g. Bergstrøm, forfatterinde Herman, 1585 skipper, rådmand RØnne , 206, Herman Clausen (t 1660) skipper, købmand RØnne , 161, 171, 13-20, 14-17, 17-11, 14, 20-25, 26, Herman Mortensen (t 1668) borgmester RØnne , 13-13, 20, 26. Herman Jensen ( ) russisk general , , Herman Clausen ( ) købmand, borgerkaptajn RØnne. 7-72, , Herman Mortensen ( ) kbmd., hospitalsforstander RØnne , 7-82, 8-206, 13-20, Herman JØrgensen ( ) Baggård Kl Herman Madsen (t c. 1811) købmand RØnne. 1-71, Jens, 1872 smed RØnne , Jochum Ancher ( ) købmand RØnne , 7-91, 8-136, 209, 10-61, 114, li-57, 60, 63, 13-20, Peter Julius Bon ( ) højskolemand , 39, , 25-34, 65, 74, 288, 26-22, , 268. JØrgen Hermansen, Baggård, Kl JØrgen Sandbye ( ) degn Povlsk. og Ø-lars. 7-79, JØrgen Hermansen ( ) købmand og bager Svaneke , , Karen (Karina) Hermansdatter ( ) , Karen Jensdatter ( ) Karen JØrgensdatter (t 1725) Karen Hermansdatter ( ) g. Kofoed Karen ( ) g. Engel Kirsten Clausdatter (t før 1627) Kirstine Hermansdatter ( ) g. Rasch Lars Hjorth ( ) 3-190, 7-90, Lisabeth, f. Markmand , Mads ( ) købmand, stud. theol Maren ( ) f. Schor. 1-71, 10-61, Margrethe Elisabeth ( ) g. Bohn Margrethe Bon (t 1933) f. West Maria ( ) se: etatsrådinde Maria Kofoed. Martine Christine ( ) f. JØrgensen , 143. Mette (f. 1681) Morten Henningsen, 1629 byfoged RØnne , 206, Morten Hermansen ( ) borgmester, borgerkaptajn Hasle , , Morten Bone, 1692 Hasle Morten ( ) købmand, hospitalsforst. RØnne , Morten ( ) købmand Hasle. 1-70, Oliva Mathilde ( ) g. Berg Oliva Margrethe ( ) f. Sonne Peter Rasch ( ) rektor RØnne, degn Aaker. 7-72, 79. Peter Christian Ludvig Sehested ( ) skibsfører , 229. Poul Mortensen ( ) Østrigsk felttøjmester. 7-81,14-45, Søren Mathisen ( ) borgerkaptajn. 1-70, 100, , 137, 37-9 ff., 33. Bohn-Jespersen se: Jespersen Bohr Christian, gartner HelsingØr Johanne Engelke f. Bomholt Peter Georg ( ) rektor RØnne , 117, 7-93, , 11-4, 94, 16-22, 31, 53, 59, 66, 79. Boitin, Herman lybsk høvedsmand , 4-66, 6-55, 7-59, 3-179, 191, 15-22, 18-20, 21-25, 39. Bojsen - Boiesen - Bojesen Boe ( ) distriktslæge Holbæk Frederik (Frede) Engelhardt ( ) politiker , H. Forstkandidat. 3-91, 96. P. Højskolemand Thomas (Boiesen eller Bogesen) 1736 skipper Rønne Bolbroe Carl Hans Ulrich ( ) bataillonskirurg Fanny g. Colberg Hans Egede Saabye ( ) personl. kapellan hos faderen Michael Herman ( ) sp. RØ , Niels Jacob ( ) sp. Kl. cst. amtsprovst , 40, 64, Boldt, Herman, 1670 kaptajn , Bomholt, Johanne Engelke g. Bohr Bon se under: Bohn Bonde, JØrgen, 1645 byfoged NeksØ Bondevedde (Bonavedde) 12-35, 16-94, 19-25, 51 ff., 92, 20-32, 48, 21-82, 84, 87, 90, 124, ff. Bonum J. P. C. Bogholder Kbhvn Johan Christian, overvagtmester Randers Marie Barbara, Marie Henriette (kaldt Jette) f. Larsen Borberg, P kaptajnløjtnant RØnne Borch Johanne ( ) g. Saxtorph Martin (f. 1852) arkitekt, kgl. bygningsinspektør S. (f. 1896) sygehuslæge Allinge Bore, Svend Lauritzen (Larsen) (t 1654) sp. Aaker, se: Svend Larsen. Borgbjerg, Frederik Hedegaard Jeppesen (f. 1866) politiker , 141, 164, 182. Borgen, Axel ( ) by- og herredsfoged Hasle Borman, Jens SØrensen, 1671 renteskriver , Bornemann.... ' 1858 teatermaler Kbhvn Henrik ( ) biskop P. J Rentekammeret Kl.

15 28, Boringholm - Borringholm Bent Jonsen (= Bent Joensen Klov) It 1679) sp. Ibs , Jakob Iversen (t 1574) landsdommer , 8-192, 194, , 147. Jens Pedersen (t 1654) sp. Bolsk.-NeksØ landsprovst , 5-111, 7-66, 8-131, 133, 142, 14-75, 107, 15-82, 103, 17-51, 19-62,20-47, Lavrids (Lars) Kristensen (t 1671) sp. Ø-marie , 14-19, Mads Mikkelsen (t 1663) rektor RØnne, sp. Nyl MikkelOlufsen (t 1632) sp. Hasle-Ruts , Mikkel Thomsen ( ) sp. Povlsk. l-li, Bornholm Peder Andersen, se Peder Andersen Dam. Svend Nielsen ( ) sp. Nyk Borrebye, Oluf Andresen (el. Andersen) ( ) sp. Nylars og V-marie. 7-75, Borring, 1778 herredsfoged ø. Herred Borris, Caspar Lorentz, 1736 byfoged RØnne Boss Andris (på stolestade i RØnne Kirke) Arendt, 1658 sergent i RØnne milits , Carsten, 1840 malermester RØnne Christoffer, 1825 maler RØnne Else Cathrine ( ) g. Wolffsen. 1-81, , 128. Herman ( ) sp. Persk , , 112. Herman C maler, kaptajn RØnne. 1-70, 100. Jeppe Peter, 1833 glarmester RØnne. 2-69, 74, O malermester RØnne Ole, 1825 maler, kaptajn RØnne Peter (på stolestade i RØnne Kirke) Bose (på runesten) 6-104, 8-108, , Bosen, Peder, 1412 frimand, landsdommer , 126, 128. Bosin, Caroline Cathrine Elise (f. 1859) g. Olsen Bostrup, Laurits Jacob Ferdinand ( ) provst RØnne. 12-forf., 119, 120. Botulf, St , 7-9, 9-102, Boye, Jokum, 1658 officer i RØnne borgerkompagni Boyesen, TØnnes, 1743 Skipper RØnne , Bracht, Rådhusapoteket Rostock Braem major kaptajn, 1852 kommandant ChrØ , (? 137). Gothard Albrekt, 1738 kancelliråd N kancelliråd. 3-83, Brahe Axel Henrik baron Bille ( ) amtmand Else, 1699 g. rigsråd Henrik Ramel Henrich (t 1587) rigsråd, lensmand , 127, 6-64, 8-200, , 138, 15-29, , Jens, 1543 rigsråd JØrgen Niels (t 1529) 8-176, 177, , 137, 140. Brammer... højskole- og handelsskoleforstander RØnne Marie Dorthea (f. 1848) f. Landschoff, lærerinde Bramsen, Kristoffer ( ) skovrider , 22-75, , , 33-58, 66, 87, 95, 97. Brand, Lasse (t 1672) fæstebonde på Spidlegård 20. vg. Aaker , Brandt toldkasserer RØnne , c skibsbygmester NeksØ Anders Hansen, 1663 skipper Nel_sØ Anders (t 1870) Egesgård 6. sg. Bolsk , 46, 54, 63, 85. Andreas H. ( ) købmand Gudhjem Astrid, Bendt, realskoleforstander Christian Peter Nicolai Chr. Hansen, skipper, købmand NeksØ Christine Magdalene f. Haasum Else (f. 1834) f. Andersen (Bjerre) Francisca Nicolette Frederikke ( ) f. Biilow Gomme Jacob, sp. Gamtofte c J. H skibsbyger (NeksØ 1) Johanne Nicoline Cathrine f. Lohmann JØrgen Ludvig ( ) sp. Vindum m. fl Lovise Margrethe Eleonora ( ) f. Kofoed Markus, 1905 NeksØ Michael Rodevald GjØrup ( ) adjunkt RØnne , 23-8, 13, 123 ff., 139, 148, ff., 27 ff., 117. P Degnegård Bolsk , 27-55, 63, 134. Peter ( ) overrentemester Peter, ø. Kællingebygård Anders Peter (f. 1850) Egesgård 6. sg. Bolsk , 93, 21-79, , 34-14, 63. Thora (f ChrØ.) f. Wulff ' Bransager, Niels Peter ( ) redaktør Bredahl, Inger Margrethe g. Mangor, 1818 RØnne Bremerstent, E. bibliotekar RØnne Brinchs, Conrad, 1661 ritmester , 14-21, Brix, Jens Nicolai ( ) Risenholm 15. og 16. sg. Nyk , Broch Elisabeth Andrea (t 1842) f. Lange Ludvig Frederik (t 1853) oberst, stænderdeputeret Marie Sofie Frederikke ( ) g. Wegener Oluf Svendsen (t c. 1689) købmand, borgmester RØnne Brockenhuus Jacob ( ) dansk admiral Oluf ( ) til Hjulebjerg Broder Rus, 2-7. Brodersen Anders Pedersen (f. 1848) stenværksejer RØnne , 313, Chr højskoleforstander Christine (t 1916) f. KjØller Lavrids (t 1681) Joachim Gersdorfs underskriver , 20-12, 21-26, 27.

16 30 Broen, Jacob Vilhelm Theodor (f. 1824) garver RØnne , 127, 186, 191, 257, 26-16, 83, 177, 188, 227, 283. Brogaard, Niels Jørgensen, 1695 konstabel Sandvig Broholm, H. C. MuseumsinspektØr Brond (?), Jens, 1645 Svaneke Brostrup, Jens (c ) ærkebiskop, kansler , 170, , , 130, Brown, Wessel, 1842 cand. Kbhvn Brugmann Anna Dorte (1704) g. tolder Daniel Brugmann Daniel, 1704 tolder Henrik, 1705 skifteskriver Bruggemann, Fredericia Edel Benedicta von ( ) g.krabbe Brummerstedt, Ferdinand Vilhelm, 1845 hjælpelærer Svaneke Bruhn-Bruun byskriver RØnne. 2-46, Andreas, 1747 stranding RØnne H. H. overretssagfører Henrik Georg ( ) sp. Ø-lars , Joh2nne Marie Tvede (f. 1877) g. Hjorth, malerinde Jørgen Henrik, direktør Kbhvn Malte, admiral Brune (på runesten) Brunius, C. G. professor Lund. 7-39, 9-4, , 15-94, 99. Brunow-(Bruno) Gottfried Ludvig, 1699 vicekommandant , Mathias Hansen (c ) by- og herredsfoged NeksØ Brunsmand, Johan ( ) præst Vartov Briiel Anine Sophie ( ) f. Bang Caroline Augusta (f. 1857) f. Friderichsen Georg Peter Ludwig ( ) skovrider , 298, 26-34, , 31-90, Ludvig Bang ( ) skovrider ff., 147*, 173, 181, 238, Briinchius, Martin Laurentius (= Morten Brynch) sp. Aaker Bryske, Niels JebssØn, 1521 lensmand på Hammershus ,188, Brøndsted Carl Gustav ( ) skoleinspektør Kbhvn Karl Gustav ( ) adjunkt RØnne ff., 193, 233, 285. Buch-Buck Peder, 1724 (Aaker?) Peder, 1658 Bukkegård 27. sg. Nyk Buchhave, Jens Jensen ( ) sp. Persk., Rpnne-Knudsk., provst , 18-80, 31-78, 37-72, 75. Buchwald Frederikke Elise von ( ) g. Li.itken Hans von, 1670 løjtnant Budde, Agnete Sofie, 1678 adelig frøken hos grevinde Parsberg Bue hin Digre, 6-107, , 18-14, , Bugge, Alexander, norsk forsker Buggenhagen, Andreas von (t NeksØ 1699) kommandant , 175, 176, 13-47, 14-26, 105, , Bulmer, Johan Jensen Bidstrup ( ) sagfører Kbhvn. forf. i bd og 15-17; , 20-47, 33-59, 64. Buntzen, Jean Baptiste Louis Camille Edouard ( ) højesteretssagfører Kbhvn Burdon, John (Berdurs) 1645 svensk kommandant , 4-148, , Busch kammerjunker de B. = Mathæus Theodorus Arboe Mahler Anna (t 1844) g. Kofoed Anne Cathrine, g. Jul. Erich Fischer , 164. Anna Magdalene Rasmusdatter (t 1740). 2-46, Anna Margrethe Gutzou (t 1768) g. Sonne Bagge Knudsen, 1683 søofficer Catharine f. Dam, 1745 g. Diderich Busch , 146. Diderich von, ca oberst Diderich, Kannikegård 15. vg. Bolsk. 2-46, 3-179, Marie Sibylle g. Thomas v. Gutzou , 180. Jens Andersen ( ) politiker , Biilow Carl Ulrich ( ) kommandant. 5-70, 10-59, 18-25, 88 ff., 31-75, Christiane Charlotte f. Jensen Francisca Nicolette Frederikke ( ) g. Brandt J ohan von ( ) hofmarskal ff. Magnus Li.itzow, regimentskvartermester Paul Martin von, 1851 oberst. 6-76, Byrge se: ærkebiskop Birger Gunnersen. Bældenak, Jens Andersen (t 1537) biskop Odense , BæriIdsen se også Berildsen Andreas ( ) købmand Hasle Ane Hansdatter, 1724 g. Svend Hansen Hans (begr. 1738) Ellesgård Aaker Bødtcher Johanne Thomasine ( ) g. Smit Mathea Edebold g. Schmigelow BØgeskov Caroline ( ) f. Thorsen Ingeborg f. HØeg Christen Johan HØeg ( ) højskoleforstander, Gadebygård Ø-marie , , 222, 257, 271 ff., 316, 318, 346, 353, ff., 58, 105, 145, 148, 184, 235, Ludvig, østermarie HØjskole , SØren, lærer og gårdejer Thor ( ) Gadebygård Ø-marie , , Bøgeskov-Jensen, Ove (f. 1896) viceskoleinspektør Kbhvn Børgesen, Karen g. Sehestedt Børresen, Christian Ludvig ( ) sp. Persk Bøttger, Fr. N. Hatlund, Angel

17 32 Bøving Bodil (f. 1912) f. Lange , Erik, politifuldm. TØnder Bøye Hans, justitsråd Kirstine g. dr. Dampe Carell, Annita se: C. Barner-Aagaard. Carl Eriksen = Carl den RØde (t 1334) ærkebiskop , 5-120, 8-146, 187, 13--4, 76, 78, Carlsen-Carlsson-Carlsdatter Carl (t 1763) skipper RØnne , 145. Carl ( ) skipper RØnne Carl Otto Leonard ( ) læge Aakirkeby E. Y Svaneke Else Carls datter (t 1729) g. Wolffsen Elsebeth Carlsdatter ( ) g. Kofoed. 7-74, Hans Carlsson (t 1899) Carlsensminde Ø-marie Mathias (f. c. 1656) NeksØ Olaf, cand. phi!. 18-forf. Ole (t 1761) købmand RØnne Poul ( ) skipper, købmand RØnne Carlsund, Jonas F. (t 1847) fra Sverrig , 192. Carstens.... c lærer Pedersk P. B telegrafbestyrer RØnne Carstensen, Mathias JØrgensen ( ) sp. Povlsk Caspersen Jens Andreas Peter ( ) købmand NeksØ , Emma Kofoed ( ) f. Sonne, NeksØ Cederfeld de Simonsen, Carl ( ) provst Charlotte Amalie ( ) dronning , Chastenii, Theodorus = Diderik Carstensen Colding Christensen-Kristensen-Christensdatter 1846 hof- og stadsretsprokurator formand RØnne lærer SmØrenge V -marie ; se: Ole Christian. Anders, f. V. Pilegård K! Anders, 1694 K! Anders, Husmand Fur Ane Kirstine Christensdatter, NeksØ Anna Gjertrud Christensdatter, mor til dr. Dampe Balthazar Mathias ( ) politiker. 23-3, 116, 123. Bertha Christensdatter g. Therkelsen Birgitte Christensdatter g. RØmer Christen (f. 1844) lærer Tune Landbrugsskole Christian Theodor ( ) sp. Aaker Kr. Kristensen ( ) skoleinspektør NeksØ K. P. Kristensen, se: K. P. Korsgaard. Dorthea g. Hermann E. Kristensen, 1928 trafikassistent NeksØ Elgine (f. 1846) f. Kofoed Frederik Vilhelm ( ) sp. RØnne , , , , 187, 192, 263, 274, 26-78, 83, 27-15, Gregers (c ) byfoged stadskaptajn Aakirkeby. 1-21, 14-45, ff., Hans Christensen Storch (t 1679) se under: Storch. Hans (kaldt Pilegaard eller Piil) t 1733, sandemand, fænrik, holtsførster, V. Pilegård 69. sg. K!. IO-57, , ff., ff., , Hans Conrad (c ) Aahalsegård 35. sg. Ruts Hans, c.1815 smed RØnne Hans (mordet i V-marie 1833) 17-99, 104, 109, 110. Jacob MF Jens Christian ( ) lærer politiker Jens, 1908 maler Pihlsminde Aaker , 227 ff. Jon Kristensen, 1640 slotsskriver Karen (Cathrine) Christensdatter g. Kofoed Kirsten Christensdatter, 1699 g. Monsen Kirsten Christensdatter ( ) Knud, 1645 ridefoged, bykaptajn, borgmester Svaneke , 146, 19-71, 20-42, ff., 22-37, 40. Kristine Rebekka ( ) g. Jensen Lars Christensen Boringholm, se: Boringholm. Lars (kaldt: ThØye Larsen) c.1745 (Svaneke?) Lars, 1851 møller NeksØ , Marie Christensdatter g. Ancher. Hasle Marius Kristensen (f. 1869) højskolemand, nord. filolog. 20-forf. Mogens, 1661 frimand O. F. 1890erne former RØnne Ole Christian (f. 1876) lærer SmØrenge, senere Kildesgård 23. sg. Ols Peder (t 1665) sandemand V. Pilegård 69. sg. K! , ff. Rasmus, 1723 Arnager MØlle Hans Severin ( ) læge, filosof Sigurd, 1945 kunstmaler Sandvig Christian I ( ) konge Christian II ( ) konge , 7-141, 8-177, 15-97, 99, 169, , Christian III ( ) konge , 122, 8-179, , 15-22, ff., 21-24, Christian IV ( ) konge , 133, 4-101, 7-154, 8-205, 9-133, 11-16, 28, 14-83, , , 135, 150, 151, 160, 17-3, 33, 55, 18-44, 19-64, 190, 193, 20-5, 27, , 22-86, 23-39, , Christian V ( ) konge. 2-58, 3-173, 8-143, 184, 196, 9-28, IO-57, , 142, 12-11, 16, ff., 58, 156, 14-23, 35 ff., 103, , 16-8, 24, 42, 56, 58, 60, 103, 17-20, 22, 28, , , 201, 20-8, 21-40, 43, 48, 31-45, 35-91, 37-93, 95. Christian VI ( ) konge , 13-33, 48, 53, 60, 15-18, 55, 58, 18-72, 75, , 209, 21-19, 80. Christian VII ( ) konge

18 34 Christian VIII ( ) konge. Se også: prins Christian Frederik. 2-58, 68, 7-94, , , , 21-57, 23-4, , 29-41, , Christian IX ( ) konge. 2-82, 4-175, 18-64, 25-26, , 263. Christian, prins ( ) Christian Frederik, prins ( ) Se også: Christian VIII , , 18-3, 20-59, 29-30, , 32-66, Christiansen-Christians datter kaptajn Svaneke Christian Christiansen (Marcher) f. c Chr. M konsul Svaneke , 22, Christian Sophus ( ) borgmester Kbhvn Conrad, 1925 handelsgartner Gudhjem Didrich (f. c. 1708) Dorthea Kirstine Kristiansdatter ( ) Hans Henrik ( ) skibsfører, ass. i toldvæsenet , 37-10, 33. J.1892 smed Aakirkeby Jens ( ) sognefoged, gårdejer Nr. Bork Karen Christians datter (f. c. 1706) Malene Kristiansdatter (dbt.1782) Margrethe Christiansdatter (f. c. 1704) Mogens ( ) skibsreder, købmand, kgl. agent RØnne , Kristiansen-Tårup, A. K. (f. 1878) højskolelærer. 2-forf. Christoffer I (c ) konge , 7-139, 15-85, 161, , Christoffer II ( ) konge , 116, 7-141, 13-4, 74, 78, 15-88, Christoffer i Helligdommit (RØ) Christoffersen-Christophersen C. V. assistent i Post- og Telegrafvæsenet. 29-forf. Hans Christophersen, 1672 herredskaptajn, Vestergård 8. vg. V -marie. 20-9, 21-40, (28-144?). Karoline Kristine Christoffersdatter ( ) g. Ipsen Ludvig Kristoffersen, 1941 arbejdsmand Tejn Sv. Aa. Slusegård 15. sg. Persk Ciselle, se: Sidsel Pedersdatter (Barfod). Clara, St Clary, 1680 major Clausen-Klausen-Clausdatter A., c HØjlyngen ved Splidsgård Kl Anna Hermine Margrethe ( ) g. Sode Berild, 1682 kongsmand, BjØrnegård 10. vg. Kl , ff., Birgitte Hermandine ( ) f. MillIer Christian August Carl ( ) overførster Claudius. c Claus Clausen (Kames). Se: Kames. Elisabeth Clausdatter, c.1690 g. Nielsen Hans, c.1686 Hasle Henrik, 1731 skovfoged Almindingen , 82. Henrik Nicolai ( ) teolog, professor. 2-62, Herman (t 1750) Heslegård 21. vg. Ø-lars Johan, 1847 fæster på Pedersker SØmark Julius (f. 1868) biblioteksmand Jørgen Edvard Julius ( ) lærer Ny! , , 134. Kristoffer Marqvard Klausen ( ) politiker MF M. Grosserer Marina Clausesdatter, enke efter Peter Hals Mette Marie Clausdatter g. Nielsen Mogens, 1732 herredsfoged Nr. Herred Thor Peter, c skibsfører RØnne Villum Clausen (Kelov) (t 1679) købmand RØnne. 2-2, 8-205, 13-15, 10, 14-5, 17-10, 12 ff., 39, 46, 20-17, Clemens, St , 7-9. Clemens, Sofie Caroline g. Lambrechts Clemmensen - Clemensdatter (se også: Klemmedsen). Andreas Lauritz ( ) arkitekt Didrik Clemmedsen, c SmØrbygård 22. sg. Knudsk H. I symaskinefabrikant RØnne , 298, 26-16, 83, 314. Ingefred Clemensdatter, 1689 Hasle N. P amtstuefuldmægtig RØnne Nille Klemensdatter ( ) g. Funch. 1-14, 15, 25. COlberg Anders, 1818 købmand RØnne. 1-69, 100. Anders Peter ( ) købmand, teglværksejer RØnne , 11-24, Anna g. Jørgensen Carl Andreas, gårdejer K! Carl, 1881 bogtrykker RØnne Fanny f. Bolbroe H. H købmand RØnne Hans, 1818 skipper købmand RØnne Hans, 1886 boghandler RØnne , 27-23, 62. Hansine Petrea ( ) g. Jespersen , Jacob, 1849 med postbåd til Sverrig ff. Jakob, grovsmed RØnne Jep Jørgen, 1868 konsul RØnne. 11-8, 24, Johs. Holst ( ) bogtrykker RØnne , Michelle Christiane Milller (f. 1821) f. Curdts Peder Hansen, 1820 købmand RØnne Peder, 1825 købmand RØnne Valborg Kjersten f. Jensdatter RØnne Cold, 1738 provst Frederikshald Colding Diderik Carstensen, sp. Aaker. 1-11, 25, Hans Gregersen, sp. i Povlsker JØrgen Poulsen, 1616, rektor RØnne Collin Jonas, sp. Kalundborg Vilhelmine Charlotte ( ) lærerinde. 1-90, Cordua, Gustav Peter Kragh (f. 1883) Gamlevælde Ø-lars Cortsen, Ole (på stolestade i RØnne Kirke) Coucheron, Anthon (t 1689) generalkvartermester Coulthard, David (t1836) englænder, fajancefabrik RØnne , 52.

19 36 Creutz, Lorentz (f. 1615) svensk admiral Croizet, 1899 fører af skib strandet ved RØnne ff. Cronenberg, Johan vicekommandant , 16-48, 18-71, Curdts - Kurts.... Kurts (t før 1876) købmand Allinge , Adolf Marius SØderberg ( ) fajancefabrikant, senere lærer RØnne. 1-62, 121*, 2-70, Agnete Cathrine ( ) f. Stender. 1-1l3, 121, 125, 142. Anne Marie f. Hornschuch. 1-63, Johann Georg, Amts- og Bergchirurg Thuringen. 1-63, Johan Clement ( ) kirurg ChrØ. og RØnne. 1-63, 121, 125, 142, , , 29-9, 10, , 133. Juliane Margrethe (f. 1818) f. GrØnbeck JØrgen Stender ( ) lærer RØnne. 1-63, 125*, Margrethe Kirstine f. Klinge Michelle Christiane Miiller (f. 1821) g. Colberg Mogens Ipsen Kurts (f. 1830) købmand Allinge Petrea Andrea Christine ( ) f. Ellebye Roberta Margr. (f. 1826) f. Lund Dahl Christiane Marie ( ) f. Wolffsen Jens Pedersen ( ) kaptajn NeksØ M. Wulfsen, c Pæregård 27. sg. Bolsk Morten Beyer, 1881 husmand Ø-lars Peder Hansen, rydningsmand Ø-marie V arkitekt Aage, sp. Horsens. 38-forf. Dahlgreen, Leonhard svensk huslærer Simlegård Dalvig, Anna Emilie, 1699 hos dronning Charlotte Amalie Dam... c frøken NeksØ A. Juul, sognerådsformand Nyl , 233. Adolf Miiller (1800-1l8) hotelejer kæmner RØnne. 1-60*, 109, 114. Agnethe Cathrine ( ) g. RØmer Andreas, 1918 missionær RØnne Ane Elisabeth (t 1876) f. Hansen Anna Cathrine ( ) f. Muller. 1-61, 64. Axel Otto Markus ( ) dr. phil. politiker. 19-forf., 220, , 166, Bartha Cathrine (f. 1753) g. Sonne Bertha Kirstine ( ) g. Thiesen Bertha Marie ( ). 1-67, 11-54, Bodil Kirstine g. Michelsen Bærild, 1898 sognerådsformand Nyk C borgerrepræsentant Svaneke C. J. ( ) Sejersgård 5. sg. Povlsk Carl Jensen, 1870 injuriesag m. Esper Hansen Holm Katrine ( ) , 146. Cathrine Magdalene ( ) 1-41, Charlotte Louise ( ) f. JØrgensen , 166. Charlotte Margrethe (f. 1865) g. Elberg , 166. Christian Pedersen ( ) købmand borgerkapt. Aakirkeby. 1-41, Kristian (f. c. 1771) Christian (t 1834) Brogård 30. sg. Aaker, borgerkaptajn Aakirkeby = Christian Dam Pedersen Kofoed Christian ( ) artillerikaptajn , 93. Chr. ( ) bygmester RØnne , 155. Egil (f. 1900) gartner SorØ Eva (f. 1886) g. Thomsen, lærerinde (Annasof-BØgerne m. fl.) Folmer (f. 1895) lærer Ankerhus Valgerda (Gerda) (f. 1870) f. Elster Gerhardine Petrea Brammine ( ) f. Blicher Gunnar L. ( ) kontorchef Rungsted. 35-forf. Gunnar (f. 1898) lærer DragØr H. L. (f. 1848) fhv. gårdejer RØnne Hans Christian ( ) lærer Aakirkeby , 25-62, 94, 256 ff., 273. Hans Peter ( ) urmager RØnne , 150. Herman, kaperfører NeksØ HjØrdis (f. 1888) lærerinde Holger ( ) læge Jacob Seest (f. 1797) kaptajn Brogård 30. sg. Aaker Janus ( ) bygmester indremissionær RØnne Johannes Christian Markus ( ) sandemand Vase gård 42. sg. Aaker , , , , 217. Juliane Marie ( ) f. Thomsen JØrgen, c skrædder senere købmand og brænderiejer RØnne Karen Elisabeth ( ) f. Kofoed. 1-69, Karen Margrethe ( ) g. Marcher. 1-64, 122, 22-84, Karen (f. 1905) lærerinde L. J løjtnant Lars, c skibsfører NeksØ Lars Hansen, pottemager RØnne Lars Mortensen, 1841 tømrersvend Lars Rasmussen, 1851 købmand NeksØ , Ludvig Michael ( ) kbmd. mejeriejer Aakirkeby. 1-12, Marcus Ludvig ( ) kaptajn avlsbruger Aakirkeby , 97, , , 217. Margrethe Marie ( ) f. Whitte Mette Margrethe ( ) f. Koefoed Peder Andersen ( ) konstabel ChrØ. senere Aakirkeby Peter Rasch ( ) kaptajn Vallensgård og Kobbegård , Peder Christian (Kristiansen) ( ) købmand RØnne. 1-61, 64. Peter Christian ( ) kaptajn ChrØ. 6-75, 10-13, 11-91, Peder Christian ( ) købmand RØnne. 1-69, Peder Christian ( ) avlsbruger NeksØ. 8-9.

20 38 Peder (t 1865) postekspeditør Aakirkeby Hans Peter ( ) seminarielærer Neksø (Ankerhus) , 307, 309, 324, 338, 344, 346, 27-15, 47, 60, 9S* ff., 133, 138, 144, 148, 163, 173 ff., 200, 212, 216, 217, 230, 236, 237, 275. Peter, 1898 skomager Hasle Philip Rasch ( ) byskriver Aakirkeby , Philip Rasch ( ) artillerikaptajn borgmester MF , 8-7, 12-39, 19-86, , 146, 150' ff., 172 ff., ff., 26-4 ff., 320, 27-24, 52, 183. Rebekka Marie (t 1842) f. Hjorth Sara Johanne Christiane (f. 1828) f. Lund Sophie Margrethe (f. 1881) f. Jensen Sophus William (f. 1881) Dalbygård Sose Thorvald Ludvig Svane (f. 1868) møllebestyrer RØnne William ( ) sandemand Brogård 30. sg. Aaker Damp, Cornelius, 1676 kaptajn Dampe, Jakob Jakobsen ( ) statsfange ChrØ , 9-32, 10-27, 13-52, , , 23-7, , 227, 29-7, 8, , Danchell, Poul Edvard Peter ( ) læge Allinge , 133, 35-45, Danmark, Peder, 1603 RØnne Danner, Louise ( ) f. Rasmussen, lensgrevinde. 2-57, 61, 6-74, , , , , , , , 132. Daugaard, Ove ( ) apoteker RØnne Dauw, Fr. J. V., 1728 huslærer hos major Niels West Davidsen - Davitzen - Davidsdatter Elsebeth Davidsdatter (Wolfsen) Jochum (f. c. 1743) Mads, Kobbegård 2. vg. Ø-lars Mads, 1805 købmand Svaneke Mathias Herman Kofoed ( ) fører af»jarl« Walerius Mathias Davitzen ( ) artillerikaptajn Baastedgård 1. vg. RØ Aage I., lektor museumsbestyrer RØnne , 33-15, 155, , 161, , 37-7, 141, Dechner August ( ) amtsskriver , 3-151, 170, 172, 177, 4-172, 8-197, 9-50, 152, , 141, 12-13, 20 ff., 13-27, 58, 14-25, 36, 39, 15-44, , 166, 17-21, 26, , 126, 20-78, 21-44, , , Tobias ( ) by- og herredsfoged Aakirkeby Valentin (t 1707) by- og herredsfoged NeksØ, Brændesgård 11. vg. Ibsker , , Degn Nelly Jensine Florentine ( ) f. Jensen Povl, c foged på Bornholm Dehn, Frantz Henrich v kommandant, Lensgård Ø-lars , 170, Dein, Louise, 1826 Kbhvn Democritus, Christianus ( ) se: Johann Conrad Dippel. Denis, græsk munk 7de århundrede Dich - Dick Albert Eschildsen (dbt. 1790) Albert, møller V-marie, myrdet ff., And murer RØnne C fisker RØnne Carl Peter ( ) forfatter , ff. Cecilie Nielsdatter ( ) Elsebeth Pouline (dbt. 1813) Eske, 1645 byløjtnant byfoged Svaneke , Eschel Jensen (c ) Bækkegård 26. sg. Ø-marie Eskild Jensen (c ) TjØrneby 6. sg. Povlsk Eskild Peter (dbt. 1810) Hans fisker RØnne Hans Eschildsen (f. c. 1760) Bækkegård 26. sg. Ø-marie J. Chr., c Gudhjem Jens Eschildsen, c på Bækkegård 26. sg. Ø-marie Kirstine Kathrine (f. 1792) f. KjØller , 43. Peder Eschildsen (f. 1784) skipper RØnne , 42. Sander, 1726 Svaneke Diderich, Anna Johanne ( ) Didriksen - Diderichsen - Dirichsen Karoline Petrea g. Hjorth Dirich, 1721 Hollændergård 28. sg. Ols Diderich, 1724 Aakirkeby Didrik, 1809 gildesbonde V-marie sdr. gildes gård 12. vg H. P. q 1928) kommunegartner RØnne Hans Dirichsen, 1721 LI. Hollændergård 29. sg. Ols Hans Peter, 1874 opsynsmand ved»anlægene omkring RØnne« Henrich Dirichsen, 1721 Pæregård 21. sg. Ols Jens (f. c. 1640) SmØrbygård 22. sg. Knudsk. 20-4, 10. Johan Didrichsen, JØrgen Dirichsen, 1721 Lindesgård 34. sg. Ols Karin Diricksdatter, g. Wolfsen , 19-69, Kirstine Didriksdatter g. Chr. Rasmussen (Marcher) 1-15, Klemmed (f. c. 1630) Michel Diderichsen, 1724 konstabel Morten Dirichsen, 1721 LI. Lærkegård 20. sg. Ols Oluf Dideriksen, 1723 Aakirkeby Dilleben, Hans Andreas, 1704 artillerikaptajn ff. Dinesen, Lars ( ) politiker MF ff., 74, 174 ff., 217, 222, 263, 279. Dippel, Johann Conrad ( ) alkymist, læge, statsfange (= Christianus Democritus) 3-183, 4-180, 7-144, 154, 35-74, 90. Dirckink-Holmfeld, baron, 1851 kaptajn Hekla Dircks Andreas Fuglsang (dbt.1762) præst Anna Frederikke (dbt. 1767) Anna Marie (dbt. 1771) Barbara Johanne ( ) f. Fuglsang Barbara Johanne (dbt t 1852) g. Rich Caspar (dbt. 1763) Caspar Frederik (dbt. 1781) 5-83.

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. række - 20. bind Register til bind 1-19 UDARBEJDET AF HANS MICHELSEN 1990 RØNNE 1992 BURGUNDIA TRYK Indhold Forord...

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER Udgivet af BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND 39. OG 40. BIND (Register til bind 1-38 samt en Gårdfortegnelse) COLBERGS EFTF_ BOGTRYKKERI RØNNE 1966 Da Bornholmske Samlinger gik over til

Læs mere

Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar

Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Samlet og skrevet 1939 af K. Thorsen Afskrift 1969 E.K. Scannet 2007 O.P. Forord 1969. Efterfølgende sider er et forsøg på at sammenskrive 3 af arkitekt

Læs mere

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk B O R N H' O L M S K E SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND COLBERGS BOGHANDELS FORLAG.'. RØNNE EDM. ANDERSEN 1942 INDHOLD: Side Fuldmægtig V. SVENDSEN: 0sterlarsker Slægter... VII Fælleslinien....

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks 1989 Register over 15.229 personer, der er biograferet i Kraks Blå Bog 1910-1988. NYTORV 1 7, 1450 KØBENHAVN K. TELEFON 33 12 03 08 Register til KRAKS BLÅ BOG 1910-1988

Læs mere

Person. og stedregister for årbøgerne 1961-63 Række X (XLIX-LI)

Person. og stedregister for årbøgerne 1961-63 Række X (XLIX-LI) Person. og stedregister for årbøgerne 1961-63 Række X (XLIX-LI) Ved Alfred Larsen Registret omfatter samtlige personnavne og stednavne med undtagelse af mark- og gadenavne. Stednavne udenfor Lolland-Falster

Læs mere

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Johannes Aaby Svendsen Bavnet Aakirkeby Skoleinspektør 28.december 1909 1.august 1973 1974 Poul Aaby Svendsen Eskildsgade 9 Aakirkeby

Læs mere

Sted- og Personregister*)

Sted- og Personregister*) Bemærk at registeret dækker række IV bestående af 3 årbøger med fortløbende sidenumre Sted- og Personregister*) Aarbøgerne XXXI-XXXIII (1931-33) ved Svend Jørgensen. (Række IV) A agaard, Anna Dorthea (g.

Læs mere

Sted - og Personregister.

Sted - og Personregister. Sted - og Personregister. Aarbøgerne XXXVII-XXXIX (Række VI) ved Alfred Larsen. Registret omfatter samtlige Personnavne og Stednavne med Undtagelse af Mark- og Gadenavne. Stednavne uden for Lolland-Falster

Læs mere

NAVNEREGISTER. A M G L D se Larsdatter, Ane Margrethe A N R se under Snedkere og billedskærere i Kunstner-

NAVNEREGISTER. A M G L D se Larsdatter, Ane Margrethe A N R se under Snedkere og billedskærere i Kunstner- NAVNEREGISTER Registret omfatter to dele: Et Navneregister med samtlige personnavne, nævnt i tekst og noter, herunder uidentificerede initialer, og et Kunstner- og (s. 3683). Dog er følgende ikke medtaget:

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

P o u l i n e P e t r e a B I D S T RU P's Slægt.

P o u l i n e P e t r e a B I D S T RU P's Slægt. S t a m t a v l e o v e r Em i l i e P e t re a F 0 L KM AN N's S læg t 0 g P o u l i n e P e t r e a B I D S T RU P's Slægt. 000000000 Udarbejdet af K. Thorsen, Rønn~. 1937. ---- 1. Efter den sidste store

Læs mere

DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET KØBENHAVN BYS KIBKER NAVNEREGISTER TIL 1. 2. BIND VED ALBERT FABRITIUS TILLÆG

DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET KØBENHAVN BYS KIBKER NAVNEREGISTER TIL 1. 2. BIND VED ALBERT FABRITIUS TILLÆG DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET KØBENHAVN BYS KIBKER NAVNEREGISTER TIL 1. 2. BIND VED ALBERT FABRITIUS TILLÆG G. E. C. GADS FORLAG. KØBENHAVN 1966 UDGIVET MED STØTTE FRA KIRKEMINISTERIET, CARLSBERGFONDET

Læs mere

Tilgængeligt Status: Ukendt

Tilgængeligt Status: Ukendt Reg. nr: 06107 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Petersen, Anders, skolelærer" *1827 1827 Yderdatering: 1856-1913 Omfang: 1 Bemærkninger: Tilgængeligt Status: Ukendt 01 Korrespondance 1 1856-1913

Læs mere

Register til ROMU 1980-2000 af Karen Kjølhede

Register til ROMU 1980-2000 af Karen Kjølhede Register til ROMU 1980-2000 af Karen Kjølhede Registret omfatter personnavne, stednavne, emner og begreber. Hvor det har været muligt, er der ved personnavne tilføjet stillingsbeskrivelse. Hvis denne ikke

Læs mere

NAVNEREGISTER TIL 3.-6. BIND

NAVNEREGISTER TIL 3.-6. BIND NAVNEREGISTER TIL 3.-6. BIND Navneregistret er i alt væsentligt udarbejdet efter de principper, der blev lagt til grund for registret til 1.-2. bind, jfr. Kbh. By, 2, tillæg s. 5. Samtlige personnavne

Læs mere

( Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

( Til alle ligningsmyndigheder m.v.) Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2004 er godkendt efter ligningslovens 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål ( Til alle ligningsmyndigheder

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ENOGTYVENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS forlag EDM. ANDERSEN 1932 INDHOLD Side K. THORSEN: De bornholmske Stubmøller... I AUGUST F. SCHMIDT: Gaarddrønten...

Læs mere

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) Kildeskriftselskabet tilbyder en lang række udsolgte eller vanskeligt tilgængelige bibliografier, arkivregistraturer og kildepublikationer

Læs mere

MINDER FRA MIN BARNDOM OG UNGDOM.

MINDER FRA MIN BARNDOM OG UNGDOM. LUDVIG ANDREAS HANSEN. Født 17 april 1870. Fødested: Kildevang, Ibsker, Øster herred, Bornholms amt. Død 9 december 1958. Formentlig i Aarsdale på Bornholm. Forældre: Lars Hansen (1823-1879) og Gertrud

Læs mere

Jordemødre på Bornholm

Jordemødre på Bornholm Jordemødre på Bornholm Oversigt samlet af Magne Juhl i 2015 ud fra afskrift af jordemodereksamensprotokollen fra 1739 til 1920. I parentes er indsat kommentarer. Det, der er nævnt fra bogen Danmarks Jordemødre

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

GUIDE OG VEJLEDNING OVER TILGÆNGELIGT MATERIALE PÅ BORNHOLMS CENTRALBIBLIOTEK til BRUG I SLÆGTSFORSKNING MED MERE

GUIDE OG VEJLEDNING OVER TILGÆNGELIGT MATERIALE PÅ BORNHOLMS CENTRALBIBLIOTEK til BRUG I SLÆGTSFORSKNING MED MERE 1 GUIDE OG VEJLEDNING OVER TILGÆNGELIGT MATERIALE PÅ BORNHOLMS CENTRALBIBLIOTEK til BRUG I SLÆGTSFORSKNING MED MERE hvor intet andet er nævnt findes arkivalierne i kælderen AVISER Bornholms amtstidende

Læs mere

Nørre Nebel og Lydum.

Nørre Nebel og Lydum. 735 Klinte-G. og Marie Dor. Fjeldgaard. St. Odense 94, Kanel. 18. Juni 00 h. 2, paany 20. Juni 01 h. 1 (*1.-*1.), pers. Kapl. St. Nikolai K. Svendborg 24. Marts 03, ord, 22. April; g. 9. Juni 05 i St.

Læs mere

5. AANDSST0BNING. Borringholmerens Historiebog af M.K. Zahrtmann www.vang-hansen.dk

5. AANDSST0BNING. Borringholmerens Historiebog af M.K. Zahrtmann www.vang-hansen.dk Christiansen (1828.,-1916), hvis Farfadel' af samme Navn og. Virke var omkommen 1807 som Englændernes Krigsfangel døde 23. Juni 1916 i Rønne efter, selv barnløs, at have testamenteret over 200000 Kr. til

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Fødte 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1

Gudbjerg Kirkebog Fødte 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Gudbjerg Kirkebog Fødte 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Fødte Mandkøn 2. 1935, 9. januar, Gudbjerg By. Keld Skov Petersen. Købmand Laurits Erling Gunnar Skov Petersen, født 25. februar 1903 og

Læs mere

Registre til Fra Viborg Amt/Fra Viborg-egnen 1929-2009

Registre til Fra Viborg Amt/Fra Viborg-egnen 1929-2009 Registre til Fra Viborg Amt/Fra Viborg-egnen 1929-2009 Registre til FRA VIBORG AMT/ FRA VIBORG-EGNEN 1929-2009 Historisk Samfund for Viborg-egnen 2011 Registre til Fra Viborg Amt/Fra Viborg-egnen 1929-2009

Læs mere

Vendsyssel Årbog 1982 udgivet af Historisk Samfund for Vendsyssel

Vendsyssel Årbog 1982 udgivet af Historisk Samfund for Vendsyssel I dette dokument findes indholdsfortegnelse og navneregister til artiklerne i udgivet af Historisk Samfund for Vendsyssel Indekserne er scannet og bearbejdet i okt. 2006 af Kenneth Konrad Knudsen. E-mail:

Læs mere