Ansættelsesret. FFD/twn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1"

Transkript

1 Ansættelsesret FFD/twn

2 Ansættelsesret 1. Arbejdsret 2. Generelle spilleregler 3. Ansættelsesaftalens indhold 4. Funktionærret 5. Ansættelse og ophør 6. Lovligt forfald: Sygdom Barsel Ferie 7. Eventuelt FFD/twn

3 1. Ansættelsesret Individuel ansættelsesret Det direkte forhold mellem den ansatte og arbejdsgiveren, reguleres bl.a. af: - Generel lovgivning, fx funktionærloven - Ansættelsesbrevet (kontrakten med henvisninger) Kollektiv arbejdsret - Specifik lovgivning, fx Ansættelsesbekendtgørelsen - Kollektive overenskomster: Aftaler indgås på flere niveauer: Hovedaftaler og Faglige overenskomster indgås mellem fagforbund og arbejdsgiverorganisationer Lokalaftaler: Indgås med og på virksomheden. FFD/twn

4 1. Ansættelsesret - Højskoleområdet To former for ansættelser på højskoleområdet: 1) Ledere og lærere: (vice)forstander, afdelingsledere, lærere (også timelønnede lærere) - grundlag: Generel lovgivning Ansættelsesbekendtgørelse Ansættelseskontrakt 2) TAP ere: sekretær, pedel, køkkenansatte mv. grundlag: Generel lovgivning Evt. overenskomst Ansættelseskontrakt FFD/twn

5 1. Ansættelsesret - Generelle regler Omfattet af arbejdsretlige love, herunder: Ferieloven* Barselsloven Funktionærloven* Ligebehandlingsloven* Forskelsbehandlingsloven* Deltidsloven Lov om tidsbegrænset ansættelse Ansættelsesbevisloven* Arbejdsmiljøloven. Desuden henviser Ansættelsesbekendtgørelsen til en række aftaler på det statslige område. FFD/twn

6 2. Generelle spilleregler Ligebehandlingsloven Ligebehandlingsdirektivet: Skal medvirke til at sikre, at der ikke finder forskelsbehandling sted på grund af køn. En arbejdsgiver skal bl.a. behandle mænd og kvinder lige: Ved ansættelser, forflyttelser og forfremmelser. I forbindelse med erhvervsvejledning, erhvervsuddannelse, erhvervsmæssig videreuddannelse og omskoling. Mht. arbejdsvilkår og ved afskedigelse. Det må ikke ved annoncering angives, at der til ansættelse eller erhvervsuddannelse mv. søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn. Graviditet, barsel og adoption Godtgørelse og erstatning ved overtrædelse FFD/twn

7 2. Generelle spilleregler Diskriminationsloven Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. : Direkte og indirekte 1. Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Ex: Den afviste erhvervspraktikant med tørklædet Den homoseksuelle bagersvend - Den afskedigede m. b. i opnåelse af pensionsalder Godtgørelse og erstatning ved overtrædelse FFD/twn

8 3.1 Ansættelsesbevisloven Lov om ansættelsesbeviser - Krav til indholdet af en ansættelseskontrakt. Lønmodtageren har ifølge loven krav på et skriftligt dokument, fx ansættelseskontrakt senest 1 måned efter ansættelsesforholdet er begyndt, hvis : Ansættelsesforholdet har haft en varighed på mere end 1 måned, og Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid skal overstige 8 timer. Ansættelsesbevisloven er præceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren. FFD/twn

9 3.2 Ansættelsesbevisloven Arbejdsgiverens oplysningspligt om: Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse. Arbejdsstedets beliggenhed. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt og ansættelsesforholdets forventede varighed ved tidsbegrænset ansættelse. Lønmodtagerens rettigheder til ferie og evt. løn under ferie. Varigheden af parternes gensidige opsigelsesvarsler. Den gældende eller aftalte løn, evt. tillæg, pensionsbidrag mv. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der i givet fald regulerer arbejdsforholdet. Jf. FFD s forslag til kontrakter FFD/twn

10 3.3 Ansættelsesbevisloven Ændringer i ansættelsesforholdet Skal ske skriftligt - ny kontrakt/tillæg - Senest 1 måned efter den dato, hvor ændringen træder i kraft Væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet, skal varsles med den for stillingen gældende opsigelsesvarsel. Ved afgørende ændringer kan den ansatte vælge at se ændringen som en opsigelse, med de for stillingen tilhørende rettigheder ved opsigelse. FFD/twn

11 4.1 Funktionærer Funktionærloven - beskyttelsespræceptiv Hvem er funktionær 3 betingelser: 1. Arbejde gennemsnitligt mere end 8 timer om ugen, og 2. Den ansatte indtager en tjenestestilling, dvs. er undergivet arbejdsgiverens instruktioner, og 3. Arbejdet skal have karakter af funktionær-arbejde FFD/twn

12 4.2 Funktionærer Funktionærarbejde Funktionærarbejde fx.: Handels- og kontormedhjælpere, fx sekretærer, ansatte ejendomsmæglere, ansatte advokater, butiksekspedienter, bankansatte, lagerekspedienter, revisorer, receptionister, telefonsælgere, markedsføringsassistent, event-manager mv. Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværks- eller -fabriksmæssig art, fx arkitekter, ingeniører, konstruktører, tekniske tegnere, tandteknikere og ansatte tandlæger, edb-assistenter, sygeplejersker, laboranter mv. Personer, der leder eller fører tilsyn med andre, fx værkfører, kontorchef, arbejdsleder, butiksbestyrer, filialbestyrer, tilsynsførende mv. (- skal være i et væsentligt omfang). FFD/twn

13 5. Ophør af ansættelsesforholdet Ophør af et ansættelsesforhold kan ske ved opsigelse eller ophævelse. Der er ikke noget krav om, at en opsigelse eller ophævelse skal ske skriftligt bevisproblem! Funktionæren har ikke pligt til at underskrive en opsigelse. En opsigelse der sendes, har virkning fra den er kommet frem, og behøver ikke at være kommet modtageren til kundskab. Jf: Funktionærloven (FUL) og Ansættelsesbekendtgørelsen (AB) FFD/twn

14 5.2 Opsigelse Funktionæren får løn i opsigelsesperioden. Opsigelsesvarslet skal stemme overens med anciennitet. Prøvetid kan aftales til max varighed på 3 måneder. Opsigelsesvarslet på de 14 dage skal kunne ligge inden udløbet af de 3 måneder. Funktionæren kan opsige aftalen uden varsel i prøvetiden. Funktionæren kan opsige sin stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, uanset om funktionæren har været ansat i 4 måneder eller 50 år. FFD/twn

15 Opsigelse inden udløbet af: 5.3 Opsigelsesvarsel 5 mdr. 1 mdr. 2 år og 9 mdr. 3 mdr. 5 år og 8 mdr. 4 mdr. 8 år og 7 mdr. 5 mdr. Over 8 år og 7 mdr. 6 mdr. Opsigelsesvarsel: Et længere opsigelsesvarsel kan aftales fra funktionærens side, men kun på betingelse af at opsigelsesvarslet fra arbejdsgiveren forlænges tilsvarende Intet krav om sindet-erklæring men en god ide. FFD/twn

16 5.4 Opsigelse Saglig / usaglig begrundet afskedigelse Begrundet i skolens forhold: Fx på grund af nedskæringer, omstruktureringer, dårlig økonomi, nedgang i antal elever mv. Begrundet i funktionærens forhold: Fx på grund af samarbejdsvanskeligheder, inkompetence, dårlig optræden, udeblivelse fra arbejde mv. Godtgørelse til funktionæren, hvis det senere viser sig, ikke at være korrekt, fx hvor en virksomhed opsiger en medarbejder på grund af nedskæringer, og kort tid efter ansætter en ny medarbejder i en tilsvarende stilling, som den opsagte havde. FFD/twn

17 5.5 Ophævelse og bortvisning Væsentlig misligholdelse Arbejdsgiverens væsentlige misligholdelse, fx hvis: Arbejdsgiveren uberettiget nægter at lade funktionæren udføre sit arbejde. Arbejdsgiveren ikke udbetaler løn til funktionæren. Funktionæren kan ophæve ansættelsesaftalen og er ikke længere forpligtet til at udføre arbejde for arbejdsgiver. Funktionærens væsentlige misligholdelse: Kan medføre bortvisning, hvis der fx er tale om tyveri fra arbejdspladsen, lydighedsnægtelse, manglende fremmøde, fremmøde på arbejde i beruset tilstand mv. FFD/twn

18 5.6 Opsigelse - Suspension og fritstilling Suspension: Funktionæren skal ikke møde på arbejde i opsigelsesperioden, men han skal stå til rådighed for arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren senere i perioden ønsker at bruge funktionærens arbejdskraft. Fritstilling: Funktionæren skal ikke møde på arbejde i opsigelsesperioden, og skal heller ikke stå til rådighed. Funktionæren har ret til at modtage løn i hele opsigelsesperioden, også selvom han finder andet lønnet arbejde i perioden. (Evt. modregning ud over 3. mdr.). FFD/twn

19 5.7 Fratrædelsesgodtgørelse Er ikke en erstatning - skal ikke dække et økonomisk dokumenteret tab. Godtgørelse er et beløb, der udbetales udover lønnen i opsigelsesperioden. Udbetales i to tilfælde: Hvis funktionæren har været ansat i en virksomhed i lang tid, dvs. mere end 12 år, jf. FUL 2a, og/eller Hvis der er tale om uberettiget bortvisning eller usaglig afskedigelse, hvor opsigelsen af funktionæren ikke er rimeligt begrundet, jf. FUL 2 b. og AB FFD/twn

20 5.8 Opsigelse efter lang tids ansættelse Hvis funktionæren har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden betale et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn, jf. FUL 2a, stk. 1. Hvis fratræden sker i f.m. overgang til pension, skal der ikke betales godtgørelse. Hvis funktionæren bortvises, bortfalder retten til fratrædelsesgodtgørelse, men findes bortvisningen uberettiget, bevares retten til fratrædelsesgodtgørelse. FFD/twn

21 5.9 Usaglig afskedigelse, FUL 2b og AB kap.6 Arbejdsgiverens betaling af godtgørelse til funktionæren, hvis: Opsigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold, eller Hvis der er tale om uberettiget bortvisning af funktionæren. Funktionæren skal forud for opsigelsen eller bortvisningen, har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 1 år. En særlig procedure efter FFD-kontrakten og for lærere med (inden for 4 uger) Drøftelse med skolen og derefter (inden for 4 uger) evt. Voldgiftssag. FFD/twn

22 5.10 Fastsættelse af godtgørelse Godtgørelsen kan ikke overstige funktionærens løn for en periode svarende til halvdelen af det normale opsigelsesvarsel. Hvis 3 mdr.s varsel på opsigelsestidspunkt, da + 1 ½ løn oveni. For lærere max svarende til 9 mdr.. Øvrigt: Hvis funktionæren ved opsigelsen er fyldt 30 år, kan godtgørelsen dog udgøre indtil 3 måneders løn. Hvis funktionæren ved opsigelsen har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 10 år, kan godtgørelse udgøre indtil 4 måneders løn. Efter 15 års uafbrudt beskæftigelse i virksomheden kan godtgørelsen udgøre indtil 6 måneders løn. FFD/twn

23 5. OPGAVE Drøft hvordan en opsigelse af Børgesen bør foretages. - Se bilag. FFD/twn

24 6. Lovligt forfald/fravær under ansættelsen Arbejdsgiveren kan ikke opsige den ansatte, hvis der er tale om lovligt fravær, fx pga.: Sygdom Graviditet og barselsorlov Ferie FFD/twn

25 6.1.1 Lovligt forfald Sygdom Sygemelding - straks Inden for 4 uger skal der indkaldes til personlig samtale om hvordan og hvornår arbejdet kan genoptages. (Samtalen: Ikke spørge til diagnose, men til særlige tiltag.) Mulighedserklæring, som skolen på et hvilket som helst tidspunkt i den ansattes sygeforløb kan kræve udarbejdet. Første del udfyldes af skolen og den ansatte i fællesskab, anden del af læge/specialist ( Jf. skema) Lægeattest afskaffet (evt. også en friteksterklæring ) Fastholdelseserklæring, som den ansatte kan anmode om, hvis sygdommen varer mere end 8 uger. Børns sygdom FFD/twn

26 6.1.2 Lovligt forfald Sygdom Hovedregel: Løn under sygdom. Undtagelser: Hvis funktionæren selv har været skyld i sygdommen, ved forsæt eller grov uagtsomhed. Svigagtig fortielse af sygdom, som har indflydelse på det arbejde som skal udføres, og hvor sygdommen var til stede inden han tiltrådte stillingen. Hvis 120-dages reglen er aftalt skriftligt, kan den ansatte opsiges med forkortet varsel. 1 måneds opsigelsesvarsel hvis den ansatte inden for et tidsrum af 12 måneder har oppebåret løn under sygdom i sammenlagt 120 dage. (-umiddelbart!) FFD/twn

27 6.2.1 Lovligt forfald Graviditet og retten til barselsorlov Den ansatte har pligt til at informere arbejdsgiveren om graviditet, senest 3 måneder før den forventede fødsel, jf. Forældrene har efter barselsloven ret til fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. Forældrene har tilsammen ret til 1 års orlov, se fig. Den ansatte som minimum ret til halv løn fra barselsorlovens begyndelse 4 uger før termin og til 14 uger efter fødslen. Jf. FUL 7. Bedre vilkår er oftest aftalt. (Således lærere jf. AB og TAP efter FFD s kontrakt). Bliver den gravide uarbejdsdygtig på grund af sin graviditet, har Den ansatte krav på fuld løn frem til det tidspunkt barselsorloven starter. FFD/twn

28 -figur Lovligt forfald Graviditet og retten til barselsorlov Med løn pædagogisk ansatte Graviditetsorlov Barselsorlov Med dagpenge Forældreorlov MOR 6 uger 14 uger 6 uger (+ 6 uger) 20 (26) uger FAR 2 uger 6 uger (+ 6 uger) 20 (26) uger Varsling: Graviditetsorlov, 3 mdr. Forældreorlov, 4 uger før Gælder: forstander, lærere, TAP hvor det står i kontrakt Tilskud: Dagpenge og Barselsfonden Omsorgsdage 2/barn/år Børnepasningsorlov afskaffet - for pæd.pers., se Barselsvejledningen. Med ret til orlov 14 uger 14 uger FFD/twn

29 6.3.1 Ferie - FERIELOVEN Ferieloven fastsætter minimumsregler for optjening og afholdelse af ferie kan ikke fraviges til skade for ansatte. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg. Lærere og forstander: AnsBek 13. De ansatte er omfattet af ferieloven. Dog udgør ferietillægget 1,5 pct., jf. ferielovens 23, 2. Stk. 2. For ansatte efter denne bekendtgørelse finder de mellem Finansministeriet og centralorganisationerne aftalte bestemmelser om særlige feriedage tilsvarende anvendelse. (Ferievejledningen) FFD/twn

30 6.3.2 Ferie - OPTJENING Optjeningsåret er kalenderåret fra 1/1 til 31/12. Ret til 25 dages ferie om året, uanset om der er optjent ret til løn under ferie eller ej, jf. FRL 8, stk særlige feriedage (pæd. pers. Og evt. TAP) Optjener ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds fuldtidsansættelse i et kalenderår, jf. FRL 7. Stk1. + 0,42 særlig feridag Der beregnes forholdsvis v. kortere perioder og deltid. Timelønnede er ikke berettiget til ferie med løn. Får i stedet feriegodtgørelse svarende til 12,5 % af deres skattepligtige indkomst i optjeningsåret. Indbetales til FerieKonto, og udbetales v. afholdelse af ferie i det kommende ferieår. FFD/twn

31 6.3.3 Ferie - AFVIKLING Ferien kan afholdes i ferieåret fra 1/5 til 30/4. Hovedferie: 3 sammenhængende uger i perioden 1. maj til 1. september. Restferien på et andet tidspunkt. Placering af ferie og særlige feriedage skal aftales skr.. Sygdom, barsel mv kan have udsættende virkning (FRL 13.2) Er særlige feriedage ikke placeret 1/1 kan de ensidigt fastlægges Overførsel af restferie Det kan aftales, at ikke afholdt ferie udover 20 dage, kan overføres til afholdelse det efterfølgende ferieår, jf. (FRL 19). Ikke afholdte særlige feriedage udbetales. (Særlige feriedage er uden for ferieloven). FFD/twn

32 6.3.4 Ferie Ferie m. løn og SÆRLIG FERIEGODTGØRELSE Gives der løn under ferie, har den ansatte efter FRL ret til en særlig Feriegodtgørelse på 1% Udbetales normalt med maj-lønnen. Men har først krav på det ved ferieafholdelsen. For pædagogisk personale er det ifølge ASB 1,5%. Den Særlige Feriegodtgørelsen beregnes af alle indkomstskattepligtige beløb i optjeningsåret minus eget pensionsbidrag (norm. = ferieberettiget løn ). Er man omfattet af statens regler godtgørelsen 1%. Skal ske modregning i udbetalt SF, hvis al ferie ikke er afholdt ved fratræden. FFD/twn

33 6.3.5 Ferie FERIEDIFFERENCE Hvis der ikke har været ansættelse i hele optjeningsåret, foretages et lønfradrag i ferieafviklingsperioden. Hvis den ansatte ikke har haft samme gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i optjeningsåret som på ferietidspunktet, beregnes en feriedifference. (Fradraget beregnes af al fast påregnelige løndele og pension). FFD/twn

34 6.3.6 Ferie - FRATRÆDEN Ved fratræden beregnes altid feriegodtgørelse for al ikke afviklet ferie. Feriegodtgørelsesbeløbet indsættes på FerieKonto efter fradrag af skat. Ved fratræden beregnes ligeledes godtgørelse for ikke afviklede særlige feriedage. Beløbet udbetales til den ansatte efter skattefradrag. Ved fratræden til pension skal man have beregnet feriegodtgørelse på 12,5 % og udbetalt godtgørelse for ikke afviklede særlige feriedage. Forlades arbejdsmarkedet, skal hele feriegodtgørelsen udbetales direkte. FFD/twn

35 6.3.7 Ferie - BEREGNINGSGRUNDLAG Feriegodtgørelsen på 12,5 % beregnes af: a) Den skattepligtige indkomst for tjenstligt arbejde i optjenibngsåret b) Medarbejderens eget bidrag til forsikringsmæssige pensionsordninger. c) Arbejdsmarkedsbidrag d) Medarbejderens eget bidrag til ATP e) Løn under afholdelse af særlige feriedage og kontant godtgørelse for særlige feriedage, udbetalt før fratræden. FFD/twn

36 6.3.8 Ferie FERIE OG FRIHED UDEN LØN Ved ferie og frihed uden løn ( - optjent ferie) foretages lønfradrag: Fradraget for en sådan ferie-/fridag er 4,8 % af den faste månedsløn. For ansatte omfattet af Ferieaftalen- 4,62 %. Beregning af særlig feriedag: Er der afholdt 4 og 1 skal udbetales er beløbet: 2,5% delt med 5 = 0,5% af månedslønnen. FFD/twn

37 6.3.9 Ferie ERSTATNINGSFERIE Ved ferieforhindring (sygdom, barsel mv.) gives erstatningsferie med samme længde. Sygdom opstået i ferien kan give anledning til erstatningsferie. Tilgodehavende ferie, som ikke har kunnet afvikles inden ferieårets udløb som følge af barselsorlov eller sygdom (feriehindringer), overføres til det følgende ferieår, eller kan i stedet godtgøres med et beløb, der svarer til den løn, der skulle have været udbetalt under ferien FFD/twn

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage Post Danmark A/S Personale December 2010 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Funktionæransat. Rettigheder og pligter

Funktionæransat. Rettigheder og pligter Funktionæransat Rettigheder og pligter Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt

Vejledning til ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt Når du tilbydes ansættelse hos en privat arbejdsgiver vil det som oftest være hos en arbejdsgiver, hvor Etf ikke har en overenskomst og derfor ansættes du på en individuel

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår KL s fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår Pr. 1. april 2013 KL s Fællesregler Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt Bilag A Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og Amter...11

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2014 (Som aftalt mellem parterne den 7. april 2014 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2014) Indholdsfortegnelse OVERENSKOMSTEN 1 Overenskomstens

Læs mere

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår KL s fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår Pr. 1. april 2011 KL s Fællesregler Pr. 1. april 2011-1 - Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt Bilag A Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og Amter..12

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2010 (Som aftalt mellem parterne den 13. april 2010 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2010) Indholdsfortegnelse

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2012 (Som aftalt mellem parterne den 17. april 2012 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2012) Indholdsfortegnelse

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere