Ansættelsesret. FFD/twn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1"

Transkript

1 Ansættelsesret FFD/twn

2 Ansættelsesret 1. Arbejdsret 2. Generelle spilleregler 3. Ansættelsesaftalens indhold 4. Funktionærret 5. Ansættelse og ophør 6. Lovligt forfald: Sygdom Barsel Ferie 7. Eventuelt FFD/twn

3 1. Ansættelsesret Individuel ansættelsesret Det direkte forhold mellem den ansatte og arbejdsgiveren, reguleres bl.a. af: - Generel lovgivning, fx funktionærloven - Ansættelsesbrevet (kontrakten med henvisninger) Kollektiv arbejdsret - Specifik lovgivning, fx Ansættelsesbekendtgørelsen - Kollektive overenskomster: Aftaler indgås på flere niveauer: Hovedaftaler og Faglige overenskomster indgås mellem fagforbund og arbejdsgiverorganisationer Lokalaftaler: Indgås med og på virksomheden. FFD/twn

4 1. Ansættelsesret - Højskoleområdet To former for ansættelser på højskoleområdet: 1) Ledere og lærere: (vice)forstander, afdelingsledere, lærere (også timelønnede lærere) - grundlag: Generel lovgivning Ansættelsesbekendtgørelse Ansættelseskontrakt 2) TAP ere: sekretær, pedel, køkkenansatte mv. grundlag: Generel lovgivning Evt. overenskomst Ansættelseskontrakt FFD/twn

5 1. Ansættelsesret - Generelle regler Omfattet af arbejdsretlige love, herunder: Ferieloven* Barselsloven Funktionærloven* Ligebehandlingsloven* Forskelsbehandlingsloven* Deltidsloven Lov om tidsbegrænset ansættelse Ansættelsesbevisloven* Arbejdsmiljøloven. Desuden henviser Ansættelsesbekendtgørelsen til en række aftaler på det statslige område. FFD/twn

6 2. Generelle spilleregler Ligebehandlingsloven Ligebehandlingsdirektivet: Skal medvirke til at sikre, at der ikke finder forskelsbehandling sted på grund af køn. En arbejdsgiver skal bl.a. behandle mænd og kvinder lige: Ved ansættelser, forflyttelser og forfremmelser. I forbindelse med erhvervsvejledning, erhvervsuddannelse, erhvervsmæssig videreuddannelse og omskoling. Mht. arbejdsvilkår og ved afskedigelse. Det må ikke ved annoncering angives, at der til ansættelse eller erhvervsuddannelse mv. søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn. Graviditet, barsel og adoption Godtgørelse og erstatning ved overtrædelse FFD/twn

7 2. Generelle spilleregler Diskriminationsloven Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. : Direkte og indirekte 1. Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Ex: Den afviste erhvervspraktikant med tørklædet Den homoseksuelle bagersvend - Den afskedigede m. b. i opnåelse af pensionsalder Godtgørelse og erstatning ved overtrædelse FFD/twn

8 3.1 Ansættelsesbevisloven Lov om ansættelsesbeviser - Krav til indholdet af en ansættelseskontrakt. Lønmodtageren har ifølge loven krav på et skriftligt dokument, fx ansættelseskontrakt senest 1 måned efter ansættelsesforholdet er begyndt, hvis : Ansættelsesforholdet har haft en varighed på mere end 1 måned, og Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid skal overstige 8 timer. Ansættelsesbevisloven er præceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren. FFD/twn

9 3.2 Ansættelsesbevisloven Arbejdsgiverens oplysningspligt om: Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse. Arbejdsstedets beliggenhed. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt og ansættelsesforholdets forventede varighed ved tidsbegrænset ansættelse. Lønmodtagerens rettigheder til ferie og evt. løn under ferie. Varigheden af parternes gensidige opsigelsesvarsler. Den gældende eller aftalte løn, evt. tillæg, pensionsbidrag mv. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der i givet fald regulerer arbejdsforholdet. Jf. FFD s forslag til kontrakter FFD/twn

10 3.3 Ansættelsesbevisloven Ændringer i ansættelsesforholdet Skal ske skriftligt - ny kontrakt/tillæg - Senest 1 måned efter den dato, hvor ændringen træder i kraft Væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet, skal varsles med den for stillingen gældende opsigelsesvarsel. Ved afgørende ændringer kan den ansatte vælge at se ændringen som en opsigelse, med de for stillingen tilhørende rettigheder ved opsigelse. FFD/twn

11 4.1 Funktionærer Funktionærloven - beskyttelsespræceptiv Hvem er funktionær 3 betingelser: 1. Arbejde gennemsnitligt mere end 8 timer om ugen, og 2. Den ansatte indtager en tjenestestilling, dvs. er undergivet arbejdsgiverens instruktioner, og 3. Arbejdet skal have karakter af funktionær-arbejde FFD/twn

12 4.2 Funktionærer Funktionærarbejde Funktionærarbejde fx.: Handels- og kontormedhjælpere, fx sekretærer, ansatte ejendomsmæglere, ansatte advokater, butiksekspedienter, bankansatte, lagerekspedienter, revisorer, receptionister, telefonsælgere, markedsføringsassistent, event-manager mv. Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværks- eller -fabriksmæssig art, fx arkitekter, ingeniører, konstruktører, tekniske tegnere, tandteknikere og ansatte tandlæger, edb-assistenter, sygeplejersker, laboranter mv. Personer, der leder eller fører tilsyn med andre, fx værkfører, kontorchef, arbejdsleder, butiksbestyrer, filialbestyrer, tilsynsførende mv. (- skal være i et væsentligt omfang). FFD/twn

13 5. Ophør af ansættelsesforholdet Ophør af et ansættelsesforhold kan ske ved opsigelse eller ophævelse. Der er ikke noget krav om, at en opsigelse eller ophævelse skal ske skriftligt bevisproblem! Funktionæren har ikke pligt til at underskrive en opsigelse. En opsigelse der sendes, har virkning fra den er kommet frem, og behøver ikke at være kommet modtageren til kundskab. Jf: Funktionærloven (FUL) og Ansættelsesbekendtgørelsen (AB) FFD/twn

14 5.2 Opsigelse Funktionæren får løn i opsigelsesperioden. Opsigelsesvarslet skal stemme overens med anciennitet. Prøvetid kan aftales til max varighed på 3 måneder. Opsigelsesvarslet på de 14 dage skal kunne ligge inden udløbet af de 3 måneder. Funktionæren kan opsige aftalen uden varsel i prøvetiden. Funktionæren kan opsige sin stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, uanset om funktionæren har været ansat i 4 måneder eller 50 år. FFD/twn

15 Opsigelse inden udløbet af: 5.3 Opsigelsesvarsel 5 mdr. 1 mdr. 2 år og 9 mdr. 3 mdr. 5 år og 8 mdr. 4 mdr. 8 år og 7 mdr. 5 mdr. Over 8 år og 7 mdr. 6 mdr. Opsigelsesvarsel: Et længere opsigelsesvarsel kan aftales fra funktionærens side, men kun på betingelse af at opsigelsesvarslet fra arbejdsgiveren forlænges tilsvarende Intet krav om sindet-erklæring men en god ide. FFD/twn

16 5.4 Opsigelse Saglig / usaglig begrundet afskedigelse Begrundet i skolens forhold: Fx på grund af nedskæringer, omstruktureringer, dårlig økonomi, nedgang i antal elever mv. Begrundet i funktionærens forhold: Fx på grund af samarbejdsvanskeligheder, inkompetence, dårlig optræden, udeblivelse fra arbejde mv. Godtgørelse til funktionæren, hvis det senere viser sig, ikke at være korrekt, fx hvor en virksomhed opsiger en medarbejder på grund af nedskæringer, og kort tid efter ansætter en ny medarbejder i en tilsvarende stilling, som den opsagte havde. FFD/twn

17 5.5 Ophævelse og bortvisning Væsentlig misligholdelse Arbejdsgiverens væsentlige misligholdelse, fx hvis: Arbejdsgiveren uberettiget nægter at lade funktionæren udføre sit arbejde. Arbejdsgiveren ikke udbetaler løn til funktionæren. Funktionæren kan ophæve ansættelsesaftalen og er ikke længere forpligtet til at udføre arbejde for arbejdsgiver. Funktionærens væsentlige misligholdelse: Kan medføre bortvisning, hvis der fx er tale om tyveri fra arbejdspladsen, lydighedsnægtelse, manglende fremmøde, fremmøde på arbejde i beruset tilstand mv. FFD/twn

18 5.6 Opsigelse - Suspension og fritstilling Suspension: Funktionæren skal ikke møde på arbejde i opsigelsesperioden, men han skal stå til rådighed for arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren senere i perioden ønsker at bruge funktionærens arbejdskraft. Fritstilling: Funktionæren skal ikke møde på arbejde i opsigelsesperioden, og skal heller ikke stå til rådighed. Funktionæren har ret til at modtage løn i hele opsigelsesperioden, også selvom han finder andet lønnet arbejde i perioden. (Evt. modregning ud over 3. mdr.). FFD/twn

19 5.7 Fratrædelsesgodtgørelse Er ikke en erstatning - skal ikke dække et økonomisk dokumenteret tab. Godtgørelse er et beløb, der udbetales udover lønnen i opsigelsesperioden. Udbetales i to tilfælde: Hvis funktionæren har været ansat i en virksomhed i lang tid, dvs. mere end 12 år, jf. FUL 2a, og/eller Hvis der er tale om uberettiget bortvisning eller usaglig afskedigelse, hvor opsigelsen af funktionæren ikke er rimeligt begrundet, jf. FUL 2 b. og AB FFD/twn

20 5.8 Opsigelse efter lang tids ansættelse Hvis funktionæren har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden betale et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn, jf. FUL 2a, stk. 1. Hvis fratræden sker i f.m. overgang til pension, skal der ikke betales godtgørelse. Hvis funktionæren bortvises, bortfalder retten til fratrædelsesgodtgørelse, men findes bortvisningen uberettiget, bevares retten til fratrædelsesgodtgørelse. FFD/twn

21 5.9 Usaglig afskedigelse, FUL 2b og AB kap.6 Arbejdsgiverens betaling af godtgørelse til funktionæren, hvis: Opsigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold, eller Hvis der er tale om uberettiget bortvisning af funktionæren. Funktionæren skal forud for opsigelsen eller bortvisningen, har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 1 år. En særlig procedure efter FFD-kontrakten og for lærere med (inden for 4 uger) Drøftelse med skolen og derefter (inden for 4 uger) evt. Voldgiftssag. FFD/twn

22 5.10 Fastsættelse af godtgørelse Godtgørelsen kan ikke overstige funktionærens løn for en periode svarende til halvdelen af det normale opsigelsesvarsel. Hvis 3 mdr.s varsel på opsigelsestidspunkt, da + 1 ½ løn oveni. For lærere max svarende til 9 mdr.. Øvrigt: Hvis funktionæren ved opsigelsen er fyldt 30 år, kan godtgørelsen dog udgøre indtil 3 måneders løn. Hvis funktionæren ved opsigelsen har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 10 år, kan godtgørelse udgøre indtil 4 måneders løn. Efter 15 års uafbrudt beskæftigelse i virksomheden kan godtgørelsen udgøre indtil 6 måneders løn. FFD/twn

23 5. OPGAVE Drøft hvordan en opsigelse af Børgesen bør foretages. - Se bilag. FFD/twn

24 6. Lovligt forfald/fravær under ansættelsen Arbejdsgiveren kan ikke opsige den ansatte, hvis der er tale om lovligt fravær, fx pga.: Sygdom Graviditet og barselsorlov Ferie FFD/twn

25 6.1.1 Lovligt forfald Sygdom Sygemelding - straks Inden for 4 uger skal der indkaldes til personlig samtale om hvordan og hvornår arbejdet kan genoptages. (Samtalen: Ikke spørge til diagnose, men til særlige tiltag.) Mulighedserklæring, som skolen på et hvilket som helst tidspunkt i den ansattes sygeforløb kan kræve udarbejdet. Første del udfyldes af skolen og den ansatte i fællesskab, anden del af læge/specialist ( Jf. skema) Lægeattest afskaffet (evt. også en friteksterklæring ) Fastholdelseserklæring, som den ansatte kan anmode om, hvis sygdommen varer mere end 8 uger. Børns sygdom FFD/twn

26 6.1.2 Lovligt forfald Sygdom Hovedregel: Løn under sygdom. Undtagelser: Hvis funktionæren selv har været skyld i sygdommen, ved forsæt eller grov uagtsomhed. Svigagtig fortielse af sygdom, som har indflydelse på det arbejde som skal udføres, og hvor sygdommen var til stede inden han tiltrådte stillingen. Hvis 120-dages reglen er aftalt skriftligt, kan den ansatte opsiges med forkortet varsel. 1 måneds opsigelsesvarsel hvis den ansatte inden for et tidsrum af 12 måneder har oppebåret løn under sygdom i sammenlagt 120 dage. (-umiddelbart!) FFD/twn

27 6.2.1 Lovligt forfald Graviditet og retten til barselsorlov Den ansatte har pligt til at informere arbejdsgiveren om graviditet, senest 3 måneder før den forventede fødsel, jf. Forældrene har efter barselsloven ret til fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. Forældrene har tilsammen ret til 1 års orlov, se fig. Den ansatte som minimum ret til halv løn fra barselsorlovens begyndelse 4 uger før termin og til 14 uger efter fødslen. Jf. FUL 7. Bedre vilkår er oftest aftalt. (Således lærere jf. AB og TAP efter FFD s kontrakt). Bliver den gravide uarbejdsdygtig på grund af sin graviditet, har Den ansatte krav på fuld løn frem til det tidspunkt barselsorloven starter. FFD/twn

28 -figur Lovligt forfald Graviditet og retten til barselsorlov Med løn pædagogisk ansatte Graviditetsorlov Barselsorlov Med dagpenge Forældreorlov MOR 6 uger 14 uger 6 uger (+ 6 uger) 20 (26) uger FAR 2 uger 6 uger (+ 6 uger) 20 (26) uger Varsling: Graviditetsorlov, 3 mdr. Forældreorlov, 4 uger før Gælder: forstander, lærere, TAP hvor det står i kontrakt Tilskud: Dagpenge og Barselsfonden Omsorgsdage 2/barn/år Børnepasningsorlov afskaffet - for pæd.pers., se Barselsvejledningen. Med ret til orlov 14 uger 14 uger FFD/twn

29 6.3.1 Ferie - FERIELOVEN Ferieloven fastsætter minimumsregler for optjening og afholdelse af ferie kan ikke fraviges til skade for ansatte. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg. Lærere og forstander: AnsBek 13. De ansatte er omfattet af ferieloven. Dog udgør ferietillægget 1,5 pct., jf. ferielovens 23, 2. Stk. 2. For ansatte efter denne bekendtgørelse finder de mellem Finansministeriet og centralorganisationerne aftalte bestemmelser om særlige feriedage tilsvarende anvendelse. (Ferievejledningen) FFD/twn

30 6.3.2 Ferie - OPTJENING Optjeningsåret er kalenderåret fra 1/1 til 31/12. Ret til 25 dages ferie om året, uanset om der er optjent ret til løn under ferie eller ej, jf. FRL 8, stk særlige feriedage (pæd. pers. Og evt. TAP) Optjener ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds fuldtidsansættelse i et kalenderår, jf. FRL 7. Stk1. + 0,42 særlig feridag Der beregnes forholdsvis v. kortere perioder og deltid. Timelønnede er ikke berettiget til ferie med løn. Får i stedet feriegodtgørelse svarende til 12,5 % af deres skattepligtige indkomst i optjeningsåret. Indbetales til FerieKonto, og udbetales v. afholdelse af ferie i det kommende ferieår. FFD/twn

31 6.3.3 Ferie - AFVIKLING Ferien kan afholdes i ferieåret fra 1/5 til 30/4. Hovedferie: 3 sammenhængende uger i perioden 1. maj til 1. september. Restferien på et andet tidspunkt. Placering af ferie og særlige feriedage skal aftales skr.. Sygdom, barsel mv kan have udsættende virkning (FRL 13.2) Er særlige feriedage ikke placeret 1/1 kan de ensidigt fastlægges Overførsel af restferie Det kan aftales, at ikke afholdt ferie udover 20 dage, kan overføres til afholdelse det efterfølgende ferieår, jf. (FRL 19). Ikke afholdte særlige feriedage udbetales. (Særlige feriedage er uden for ferieloven). FFD/twn

32 6.3.4 Ferie Ferie m. løn og SÆRLIG FERIEGODTGØRELSE Gives der løn under ferie, har den ansatte efter FRL ret til en særlig Feriegodtgørelse på 1% Udbetales normalt med maj-lønnen. Men har først krav på det ved ferieafholdelsen. For pædagogisk personale er det ifølge ASB 1,5%. Den Særlige Feriegodtgørelsen beregnes af alle indkomstskattepligtige beløb i optjeningsåret minus eget pensionsbidrag (norm. = ferieberettiget løn ). Er man omfattet af statens regler godtgørelsen 1%. Skal ske modregning i udbetalt SF, hvis al ferie ikke er afholdt ved fratræden. FFD/twn

33 6.3.5 Ferie FERIEDIFFERENCE Hvis der ikke har været ansættelse i hele optjeningsåret, foretages et lønfradrag i ferieafviklingsperioden. Hvis den ansatte ikke har haft samme gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i optjeningsåret som på ferietidspunktet, beregnes en feriedifference. (Fradraget beregnes af al fast påregnelige løndele og pension). FFD/twn

34 6.3.6 Ferie - FRATRÆDEN Ved fratræden beregnes altid feriegodtgørelse for al ikke afviklet ferie. Feriegodtgørelsesbeløbet indsættes på FerieKonto efter fradrag af skat. Ved fratræden beregnes ligeledes godtgørelse for ikke afviklede særlige feriedage. Beløbet udbetales til den ansatte efter skattefradrag. Ved fratræden til pension skal man have beregnet feriegodtgørelse på 12,5 % og udbetalt godtgørelse for ikke afviklede særlige feriedage. Forlades arbejdsmarkedet, skal hele feriegodtgørelsen udbetales direkte. FFD/twn

35 6.3.7 Ferie - BEREGNINGSGRUNDLAG Feriegodtgørelsen på 12,5 % beregnes af: a) Den skattepligtige indkomst for tjenstligt arbejde i optjenibngsåret b) Medarbejderens eget bidrag til forsikringsmæssige pensionsordninger. c) Arbejdsmarkedsbidrag d) Medarbejderens eget bidrag til ATP e) Løn under afholdelse af særlige feriedage og kontant godtgørelse for særlige feriedage, udbetalt før fratræden. FFD/twn

36 6.3.8 Ferie FERIE OG FRIHED UDEN LØN Ved ferie og frihed uden løn ( - optjent ferie) foretages lønfradrag: Fradraget for en sådan ferie-/fridag er 4,8 % af den faste månedsløn. For ansatte omfattet af Ferieaftalen- 4,62 %. Beregning af særlig feriedag: Er der afholdt 4 og 1 skal udbetales er beløbet: 2,5% delt med 5 = 0,5% af månedslønnen. FFD/twn

37 6.3.9 Ferie ERSTATNINGSFERIE Ved ferieforhindring (sygdom, barsel mv.) gives erstatningsferie med samme længde. Sygdom opstået i ferien kan give anledning til erstatningsferie. Tilgodehavende ferie, som ikke har kunnet afvikles inden ferieårets udløb som følge af barselsorlov eller sygdom (feriehindringer), overføres til det følgende ferieår, eller kan i stedet godtgøres med et beløb, der svarer til den løn, der skulle have været udbetalt under ferien FFD/twn

ANSÆTTELSESFORHOLD Workshop Sekretær- og forretningsførerkurset 2016 v/ Viggo Mellerup og Thor West Nielsen

ANSÆTTELSESFORHOLD Workshop Sekretær- og forretningsførerkurset 2016 v/ Viggo Mellerup og Thor West Nielsen ANSÆTTELSESFORHOLD Workshop Sekretær- og forretningsførerkurset 2016 v/ Viggo Mellerup og Thor West Nielsen Løn- og ansættelsesforhold 1. Implementering af ny Ansættelsesbekendtgørelse 2. Ansættelseskontrakter

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Den 10. december 2013

Den 10. december 2013 29. nov. 13 Den 10. december 2013 1) Nyeste retspraksis vedr. 120 dages reglen i Funktionærloven 2) Forskelsbehandlingsloven med særligt henblik på alder og handicap 3) Ferieloven: sygdom under ferie 4)

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret Et lynkursus i ansættelsesret Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering Ansættelsessamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Ferie Sygdom Barsel Ansættelsesforholdets

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Ansættelsesretlige forhold. Arbejdsgiverrollen

Ansættelsesretlige forhold. Arbejdsgiverrollen Ansættelsesretlige forhold Arbejdsgiverrollen Program Indledning hvad er PLA Arbejdsretlige regler Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering og jobsamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Efteruddannelse

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Personalejura og Arbejdsgiverrollen. LUP Personalejura, 20. okober 2009 Skarrildhus

Personalejura og Arbejdsgiverrollen. LUP Personalejura, 20. okober 2009 Skarrildhus Personalejura og Arbejdsgiverrollen Program Arbejdsretlige regler Ansættelse, løn og kontrakter Sygdom Barsel Ferie Samarbejdsvanskeligheder Advarsel, opsigelse, bortvisning PLA Stiftet 1. januar 2003

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5 Ferieregler 2009/10 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 til 12:00 Ansættelse af medarbejdere 12:00 til 13:00 Frokost 13:00 til 15:30 Ferieloven 15:30

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Funktionærloven kort Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning, og kan ikke træde i

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage Post Danmark A/S Personale December 2010 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere