Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00"

Transkript

1 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl hh101-mat/a Torsdag den 27. maj 2010 kl

2 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time. Hjælpemidler, bortset fra skrive- og tegneredskaber, må ikke benyttes. Opgavebesvarelsen skal afleveres renskrevet med tydelig skrift. I bedømmelsen lægges vægt på, at eksaminandens tankegang klart fremgår. Besvarelsen skal dokumenteres ved hjælp af beregninger, uddybende tekst samt brug af figurer og grafer med en tydelig sammenhæng mellem tekst og illustration.

3 Side 1 af 1 side Side 1 af 1 side Opgave 1 En ellipse med centrum i, ) ( y 0 0 og halvakserne 2 2 ( ) ( y y0) a og b har ligningen 0 + = a b I koordinatsystemet til højre er ellipsen E indtegnet. a) Bestem en ligning for E y E Opgave 2 Omkostningerne ved produktion af en vare kan beskrives ved en lineær funktion f ( ) = a + b, hvor angiver den producerede mængde i stk., og f () angiver omkostningerne i kr. Det oplyses, at omkostningerne ved en produktion på 100 stk. er kr., og at omkostningerne ved en produktion på 200 stk. er kr. a) Bestem en forskrift for funktionen f. Opgave 3 En funktion f er givet ved forskriften f ( ) = ln(2 6) a) Bestem definitionsmængden for funktionen f. y Opgave En funktion f er givet ved forskriften f ( ) = a) Bestem f '( ) samt monotoniforholdene for f. Opgave 5 3 En funktion f er givet ved forskriften f ( ) = f Grafen for en stamfunktion F til f går igennem punktet P (1,5 ). a) Bestem en forskrift for F.

4 Undervisningsministeriet Opgaven er produceret med anvendelse af kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 og miljøledelsessystemet ISO 14001

5 Matematik A Højere handelseksamen 2. Delprøve kl hh101-mat/a Torsdag den 27. maj 2010 kl

6 Matematik A Prøven med hjælpemidler Prøvens varighed er 5 timer. Af opgaverne 8A og 8B må kun den ene afleveres til bedømmelse. Hvis begge opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen af opgave 8A. I prøvens første time må hjælpemidler, bortset fra skrive- og tegneredskaber, ikke benyttes. I prøvens sidste 4 timer er alle hjælpemidler tilladt. Opgavebesvarelsen skal afleveres renskrevet med tydelig skrift. I bedømmelsen lægges der vægt på, at eksaminandens tankegang klart fremgår. Besvarelsen skal dokumenteres ved hjælp af beregninger, uddybende tekst samt brug af figurer og grafer med en tydelig sammenhæng mellem tekst og illustration. Hvor hjælpemidler, herunder ITværktøjer, er benyttet, skal mellemregninger erstattes af forklarende tekst.

7 Side 1 af 9 sider Side 1 af 9 sider Opgave 1 To vektorer er givet ved 2 t 5 a = og b = 4 2 hvor t er et tal. a) Bestem vinklen mellem vektorerne a og b for t =10. Parallelogrammet udspændt af vektorerne a og b har arealet 20 for to værdier af t. b) Bestem disse to værdier af t. Opgave 2 Ole vil gerne have skiftet sin gamle bil ud med en nyere. For at få råd til den nye bil skal Ole låne kr. Forhandleren tilbyder Ole en afbetalingskontrakt, hvor Ole skal betale en fast ydelse hver måned i 3 år. Renten er 1% pr. måned. a) Vis, at den månedlige ydelse bliver 1.328,57 kr. b) Bestem den effektive rente pr. år. Ole er udlært om 15 måneder og vil gerne vide, hvad lånet kan indfries til umiddelbart efter betaling af den 15. ydelse. c) Bestem restgælden umiddelbart efter betaling af den 15. ydelse.

8 Side 2 af 9 sider Side 2 af 9 sider Opgave 3 I tabellen herunder ses fordelingen af 25 telefonsælgeres indtjening pr. måned. Indtjening i kr. Antal telefonsælgere ]0;10] 7 ]10;20] 9 ]20;30] 5 ]30;40] 3 ]40;50] 1 a) Tegn et diagram, der beskriver fordelingen af de 25 telefonsælgeres indtjening pr. måned. Fordelingen kan beskrives ved forskellige statistiske deskriptorer, som f.eks. typeinterval kvartilsæt gennemsnit varians standardafvigelse b) Beskriv fordelingen af de 25 telefonsælgeres indtjening ved hjælp af 2 statistiske deskriptorer.

9 Side 3 af 9 sider Opgave 4 Side 3 af 9 sider En virksomhed producerer og sælger en vare i to versioner: NOVA og RETRO. Prisen pr. stk. NOVA kan bestemmes ved p ( ) = 0, hvor angiver afsætningen i stk. NOVA. Tilsvarende kan prisen pr. stk. RETRO bestemmes ved p ( y) = 0,025y 30 0 y hvor y angiver afsætningen i stk. RETRO. De variable enhedsomkostninger ved produktionen er 15 kr. pr. stk. NOVA og 10 kr. pr. stk. RETRO. Ud over begrænsningerne på og y, er produktionen begrænset af, at virksomheden maksimalt kan producere stk. pr. uge. Det vil sige at + y Dækningsbidraget pr. vare kan bestemmes ved dækningsbidrag = afsætning (pris pr. stk. variable enhedsomkostninger) a) Gør rede for, at det samlede dækningsbidrag kan bestemmes ved funktionen D med forskriften D(,y) = 0, ,025y y Niveaukurven N(t) er givet ved D(,y) = t. b) Gør rede for, at niveaukurven N(8000) er en cirkel og tegn denne samt begrænsningsområdet i et koordinatsystem. c) Bestem det antal stk. af henholdsvis NOVA og RETRO, der skal produceres og sælges pr. uge for at få det størst mulige samlede dækningsbidrag og bestem det størst mulige samlede dækningsbidrag.

10 Side 4 af 9 sider Side 4 af 9 sider Opgave 5 Grafen nedenfor er en Lorenz-kurve. Den viser indkomstfordelingen i et bestemt land. Markeringen på grafen ved punktet ( 0,30; 0,16) viser, at de 30% af befolkningen, der har de laveste indkomster, tjener ca. 16% af den samlede indkomst i befolkningen. I det pågældende land kan kurven med god tilnærmelse beskrives ved funktionen f med forskriften 5 3 f ( ) = 0,1 + 0,4 + 0,5 [0;1] hvor er andelen af befolkningen og f () er andelen af den samlede indkomst i befolkningen. 1 Andel af den samlede indkomst f , Andel af befolkning a) Hvor stor en andel af den samlede indkomst i befolkningen tjener de 40%, der har de laveste indkomster? I en avis i det pågældende land ses overskriften: De rigeste 10% af befolkningen tjener 20% af den samlede indkomst b) Undersøg om denne overskrift er korrekt set i forhold til ovenstående oplysninger.

11 Side 5 af 9 sider Side 5 af 9 sider Hvis Lorenz-kurven er en ret linje y =, betyder det, at indkomsten i landet er fordelt ligeligt. I alle andre tilfælde vil Lorenz-kurven ligge under linjen y =. Arealet mellem linjen y = og 1.aksen i intervallet [0;1] er lig 0,5. Arealet mellem Lorenz-kurven og linjen med ligningen y = kaldes A. Den såkaldte Gini-koefficient beregnes som forholdet mellem A og 0,5. Det vil sige, at Gini-koefficienten = A 0,5 Denne koefficient er et tal imellem 0 og1 og er et udtryk for skævheden i indkomstfordelingen i landet. Jo tættere koefficienten er på 1, jo større skævhed er der i indkomstfordelingen. Arealet A er illustreret nedenfor. 1 Andel af den samlede indkomst y = A A f 0.1 Andel af befolkning c) Bestem arealet A mellem linjen y = og Lorenz-kurven f for det pågældende land og bestem Gini-koefficienten.

12 Side 6 af 9 sider Side 6 af 9 sider Opgave 6 En virksomhed introducerede en ny vare i år Virksomheden forventer, at afsætningen af varen over en 10 års periode kan beskrives ved funktionen f med forskriften 3 2 f ( ) = [0;10] hvor angiver tiden (målt i år) efter Grafen for funktionen f er vist nedenfor. a) Bestem, efter hvor lang tid virksomheden vil opnå den største afsætning. Den største stigning i afsætningen opnås på det tidspunkt, hvor grafen for f har vendetangent. b) Bestem det tidspunkt, hvor virksomheden har den største stigning i afsætningen Afsætning f År efter

13 Side 7 af 9 sider Side 7 af 9 sider Opgave 7 Funktionen f er givet ved forskriften 2 f ( ) = e 4 e Vi ønsker at undersøge, om funktionen f har en vendetangent. Derfor bestemmes f ''( ), og ligningen f ''( ) = 0 løses. a) De manglende forklaringer til nedenstående linjer skal gives. Benyt bilag 1. f ( ) 4 2 = e e Funktionen f er givet. f '( ) 4 2 = 2e e Funktionen f er differentieret. f ''( ) = e e Funktionen f er differentieret 2 gange. 4 2 e 4e = 0 Vi sætter f ''( ) lig med 0. 4e 2 = 4e e e 2 = 1 e = 1 = ln(1) = 0 f ''( ) Fortegnet for f ''( ) skifter, så grafen for f har en vendetangent i punktet ( 0, f (0)).

14 Side 8 af 9 sider Side 8 af 9 sider Af opgaverne 8A og 8B må kun den ene afleveres til bedømmelse. Hvis begge opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen af opgave 8A. Opgave 8A Herunder ses grafen for f, som er et fjerdegradspolynomium. 4 y 3 f 2 C 1 A B 3 4 Det oplyses at f ( ) d = 9, 34 a) Forklar, hvorfor det samlede areal af de skraverede områder ikke er 9,34. Arealet af område B er bestemt ved f ( ) d. For stamfunktionen F til f gælder, at F( 2) = 0,25 og F( 0,5) = 0,19 b) Bestem arealet af område B og bestem det samlede areal af de skraverede områder.

15 Side 9 af 9 sider Side 9 af 9 sider Opgave 8B Der er givet følgende kriteriefunktion f (, y) = y 200 y y= under bibetingelserne y y y= +250 =100 y y=50 Disse bibetingelser definerer det farvede polygonområde til højre. Dette polygonområde er tillige vist i bilag a) Bestem det punkt indenfor polygonområdet, hvor f antager sin størsteværdi. b) Angiv det interval hvor koefficienten til i f (, y) kan variere, så f stadigvæk antager sin størsteværdi i punktet bestemt i spørgsmål a).

16 Undervisningsministeriet Opgaven er produceret med anvendelse af kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 og miljøledelsessystemet ISO 14001

17 Bilag 1 til opgave 7 (med hjælpemidler) skal afleveres. Skole: Eksamensnr. Hold: Navn: f ( ) 4 2 = e e Funktionen f er givet. 2 = 2e e Funktionen f er differentieret. f '( ) 4 2 = 4e e Funktionen f er differentieret 2 gange. f ''( ) e 4e = 0 Vi sætter f ''( ) lig med 0. 4e 2 = 4e e e 2 = 1 e = 1 = ln(1) = 0 f ''( ) Fortegnet for f ''( ) skifter, så grafen for f har en vendetangent i punktet ( 0, f (0)).

18

19 Bilag 2 til opgave 8B (med hjælpemidler). Skole: Eksamensnr. Hold: Navn: y y = y = = y =

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx11-mat/a-1508011 Mandag den 15. august 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx111-mat/a-305011 Mandag den 3. maj 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 19. december 2011. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 19. december 2011. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx113-mat/a-19122011 Mandag den 19. december 2011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 4. juni 2012. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 4. juni 2012. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hh121-mat/a-04062012 Mandag den 4. juni 2012 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Matematik A Delprøven uden hjælpemidler

Matematik A Delprøven uden hjælpemidler Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve August 2009 HHX092-MAA Matematik A Delprøven uden hjælpemidler Dette opgavesæt består af 5 opgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 16. august 2010. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 16. august 2010. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hh10-mat/a-1608010 Mandag den 16. august 010 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Dette opgavesæt består af

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen

Matematik A. Højere handelseksamen Matematik A Højere handelseksamen hhx141-mat/a-305014 Fredag den 3. maj 014 kl. 9.00-14.00 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål. Besvarelsen

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh123-mat/b-17122012 Mandag den 17. december 2012 kl. 9.00-13.00 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hhx132-mat/b-16082013 Fredag den 16. august 2013 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh141-mat/b-23052014 Fredag den 23. maj 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh11-mat/b-70501 Mandag den 7. maj 01 kl. 9.00-1.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 18. august 2014 kl. 9.00-13.00. hhx142-mat/b-18082014

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 18. august 2014 kl. 9.00-13.00. hhx142-mat/b-18082014 Matematik B Højere handelseksamen hhx142-mat/b-18082014 Mandag den 18. august 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00. hhx143-mat/b-15122014

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00. hhx143-mat/b-15122014 Matematik B Højere handelseksamen hhx143-mat/b-15122014 Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time.

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time. Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006 05-B-2-U Typeopgave 2 Matematik Niveau B Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time. Dette opgavesæt består af 5 opgaver, der indgår

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time.

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time. Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006 05-A-2-U Typeopgave 2 Matematik Niveau A Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time. Dette opgavesæt består af 6 opgaver, der indgår

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve August 2007. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve August 2007. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve August 2007 07-0-6-U Matematik Niveau B Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time Dette opgavesæt består af 5 opgaver, der indgår i bedømmelsen

Læs mere

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x =

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x = MAT B GSK august 009 delprøven uden hjælpemidler Opg 1 For en vare er sammenhængen mellem pris og efterspørgsel bestemt ved funktionen d() = + 1 0 1 hvor angiver den efterspurgte mængde og d() angiver

Læs mere

Matematik Niveau B Prøveform b

Matematik Niveau B Prøveform b GUX Matematik Niveau B Prøveform b Torsdag den 15. maj 2014 Kl. 09.00-13.00 GL141 - MAB - NY 1 GUX matematik B sommer 2014 side 0 af 5 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK APRIL 2009 MATEMATIK A-NIVEAU 2g Prøve April 2009 1. delprøve: 2 timer med formelsamling samt 2. delprøve: 3 timer med alle hjælpemidler Hver delprøve består af 14 spørgsmål,

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 31. maj 2012 kl. 9.00-13.00. 2stx121-MAT/B-31052012

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 31. maj 2012 kl. 9.00-13.00. 2stx121-MAT/B-31052012 Matematik B Studentereksamen stx11-mat/b-310501 Torsdag den 31. maj 01 kl. 9.00-13.00 Side 1 af 6 sider Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 007 010 MATEMATIK A-NIVEAU MATHIT Prøvesæt 010 Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: timer med autoriseret formelsamling Delprøve

Læs mere

Opgave 6. Opgave 7. Peter Harremoës Matematik A med hjælpemidler 26 maj 2015. a) Se Bilag 2! b) Variablen n isoleres. L = 2 z 1 α. L = 2 z 1 α L = n =

Opgave 6. Opgave 7. Peter Harremoës Matematik A med hjælpemidler 26 maj 2015. a) Se Bilag 2! b) Variablen n isoleres. L = 2 z 1 α. L = 2 z 1 α L = n = Opgave 6 a) Se Bilag 2! b) Variablen n isoleres ( L = 2 z 1 α 2 ) 2 L = 2 z 1 α 2 L = 2 z 1 α 2 n = ( ˆp (1 ˆp) n ˆp (1 ˆp) n ˆp (1 ˆp) ( n ( ˆp (1 ˆp) ) 1/2 ) 2 L 2 z 1 α 2 n ) 1/2 Opgave 7 n = 4ˆp (1

Læs mere

gl. Matematik A Studentereksamen

gl. Matematik A Studentereksamen gl. Matematik A Studentereksamen gl-stx132-mat/a-14082013 Onsdag den 14. august 2013 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013 fs0 0.-klasseprøven Matematik Maj 0 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt Jordvarme Solenergi Elpærer Vindmøller Papirfoldning Jordvarme På familien Petersens grund er et jordstykke, der

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 STUDENTEREKSAMEN MAJ 2005 2005-11-2 SPROGLIG OG MATEMATISK LINJE HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2005 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 FRANSK BEGYNDERSPROG

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen stx11-mat/a-310501 Torsdag den 31. maj 01 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere