Hvem kan modtage ydelsen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem kan modtage ydelsen?"

Transkript

1 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Visitation Hvem kan modtage Sker via Socialcenter Nordfyn, Handicap- og psykiatriafdelingen. Bevilling af støtte sker med afsæt i ydelser/opgaver ud fra en konkret, individuel vurdering. Borgere som har en betydelig nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne. samt borgere med særlige sociale behov Tilbuddet henvender sig til borgere i eget hjem, der af Myndighedsafdelingen i Nordfyns Kommune er bevilget socialpædagogisk støtte, jfr. 85 i Lov om Social service. Hvad er formålet med At borgeren bliver styrket eller kompenseret i forhold til sin funktionsnedsættelse til, at kunne leve så normalt og et selvstændigt liv som muligt. Indsatsen tager sigte på, at borgeren kan forbedre eller bevare sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Med andre ord en indsats funderet ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor sundhedsfremme og forebyggelse er centrale elementer. At støtte borgeren i at kunne mestre sit eget liv og i at få et så selvstændigt liv som muligt. At støtten bidrager til trygge ramme for borgerens muligheder for at mestre sit liv. At støtte borgeren i at kunne tage medansvar for eget liv/ livssituation. At forebygge problemerne forværres. At der ydes hjælp til selvhjælp på det sociale, personlige og praktiske plan. Tidspunkter for levering af bevilget ydelse. Bustræning samt egenbetaling ved transport. Hvilke aktiviteter indgår i Ydelser kan som udgangspunkt leveres på hverdage fra kl Bustræning i begrænset omfang op til 3 gange tur/retur, med mulighed for forlængelse op til i alt 5 gange, i f.t. dag-/aktivitets- /behandlingstilbud eller tilsvarende. Borger opkræves statens laveste takst på kr. 2,13 pr. km. (2013 takst) i det omfang hjemmevejleder/bostøttemedarbejder finder det påkrævet at køre med borger, og borger ikke ved egen hjælp er i stand til at gøre brug af offentlige transportmidler. Opkrævning sker på baggrund af faktiske kørte km. og ved underskrevet erklæring fra borger om, at beløbet må modregnes i f.eks. pensionsudbetaling, kontanthjælp m.m. Ordningen administreres af Handicapafdelingen. Støtte til at lære selvstændigt at klare den økonomiske del af livet. - Motivere og vejlede i økonomisk planlægning og budgetlægning, herunder betaling af regninger via PBS. Der ydes kun støtte til opgaver omkring aftaler på posthus, bank som ikke kan tilmeldes servicefunktioner. 1

2 - Motivere, vejlede og støtte borger i, at lave afdragsordninger og aftaler på nødvendige lån. - At vejlede og støtte borger i selvstændighed og ansvar i.f.t. egen økonomi, og om nødvendigt støtte borger i at samarbejde med pårørende og værge. - Vejlede og støtte til prioritering i.f.t. indkøb af f.eks. tøj, møbler o.lign. - Vejlede og guide borger ved ansøgning om tilskud (eks. briller, medicin, SBH-kørselsordning m.m.) - At der ikke fra anden side sker misbrug af borgerens økonomiske midler - At borgeren kommer ud af telefonsalg/internetsalg m.v., hvor vedkommende har sagt ja på forudsætninger, han/hun ikke kunne gennemskue. - Ledsage ved nødvendige indkøb i lokalområdet, herunder fokus på pris- og kvalitetsbevidste indkøb, i det omfang borger ikke selv er i stand til det. - Ledsage ved nødvendige bankaftaler, herunder i særlige tilfælde støtte til at borger kan benytte hæveautomat. Opgaver omkring ansøgning om gældssanering indgår ikke i støtten. Borger/pårørende henvises til råd og vejledning med kommunal sagsbehandler eller ved henvendelse til Forbrugerrådets Gældsrådgivning. At der er økonomisk dækning til faste udgifter såsom husleje, forbrugsafgifter, mad samt andre basale behov. Vedligehold af egen bolig. - Motivere/guidning i forhold til oprydning og rengøring i egen bolig, herunder planlægning af tøjvask. Hvis støtten ikke vurderes at være tilstrækkelig skal bostøttemedarbejderen i samarbejde med borger være behjælpelig med henvendelse til visitator i Socialcentret for afklaring af praktisk hjælp. - Formidle kontakt til vicevært, håndværker, havemand og tilsvarende. - At boligen er i en rimelig sundhedsmæssig forsvarlig stand. - At borger ikke risikerer at blive opsagt p.g,a. mislighold. - At skabe grobund for venskaber/ sociale relationer Hygiejne. - Vejledning i hensigtsmæssig påklædning. - Guidning i forhold til tidsbestilling til frisør, tandlæge, læge, terapeut m.v. - Guidning til personlig hygiejne. Hvis denne støtte ikke er tilstrækkelig kontaktes visitator i Socialcentret for afklaring af hjemmehjælp til personlig pleje. - At forebygge sygdomme 2

3 - At skabe accept fra personer i omverdenen - At modvirke social isolation Sundhed og ernæring. - Vejledning og guidning til indkøb af dagligdagsvarer med fokus på sunde kostvaner. - Vejledning i at udfylde bestillingsseddel til visiteret madordning. - Udsmidning af gammel mad - Ledsagelse i nødvendigt omfang samt opfølgning af aftaler inden for det etablerede behandlingstilbud, f.eks. læge, sygehus, speciallæger og specialtandlæger, og betinget af, at borger ikke ved egen hjælp er i stand til dette. - Motivere til og erindre om at tage medicin. Kan i særlige situationer ydes dagligt i en periode på op til 10 på hinanden følgende hverdage, ellers skal hjemmevejleder være behjælpelig med henvendelse til visitator i Myndighedsafdelingen for afklaring af medicingivning. I hjælpen indgår ikke hjælp til medicinadministration. Borgere der har brug for medicinadministration, vurderes i samarbejde med egen læge med henblik på tilknytning til dosisdispensering - At sikre borgeren god fysisk tilstand - At hindre over- eller undervægt - Støtte til vægttab ved overvægt Sociale relationer. - Kontakt til børn, familie og venner samt støtte til udredning af problemstillinger/konflikter - Støtte til at tilmelde/framelde tilbud - Støtte til planlægning af ferieture/weekendture - Arrangere transport - At bryde/hindre isolation - At skabe erkendelse af egen situation og egen formåen Motivering og/ eller støtte til at fastholde et netværk. - At udvikle borgerens egne ressourcer med henblik på at skabe og opretholde netværk, samt indgå mere aktiv livsudfoldelse. - At støtte og vejlede borgeren med at udvikle egne ressourcer med henblik på at skabe og opretholde netværk. - Dialog omkring sociale relationer og adfærd. - At bryde/hindre isolation - 3

4 Læsning af post. - Løbende støtte til læsning af post samt handling på samme. - Arkivering/sortering af post. - At sikre nødvendig kommunikation med omverdenen i.f.t. det at bo selvstændigt Støtte og vejledning til opstart og etablering i egen bolig. - Støtte til blive etableret i egen bolig, herunder udpakning af flyttekasser. Individuel og konkret vurdering med en pulje på op til 10 timer indenfor 14 dage fra indflytningstidspunkt. - At sikre tryghed og stabilt i borgers liv i f.t. det at flytte i egen/anden bolig. Motivering og/ eller støtte til at deltage i aktiviteter. - At motivere borger til at opnå færdigheder til deltagelse i forbindelse med en aktivitet, f.eks. Værested, Huset, Cafe Clara m.m. - At motivere borger til opstart/opretholde aktiviteter med henblik på at bryde isolation og møde andre mennesker. Individuel og konkret vurdering med en pulje på op til 5 timer årlig. Motivering og støtte til at mestre hverdagen. - At motivere og guide borger i adfærdsregulering, herunder støtte op i kontakt til behandlersystemet. - At støtte op om sygdomshåndtering. - At guide borger til nye handlemønster og social træning. - At støtte borger i at udvikle og vedligeholde personlige færdigheder og/eller kompenserende mestringsstrategier. - Dialog omkring sociale relationer, herunder adfærd og normer. Individuel og konkret vurdering med en pulje på op til 3 timer ugl. i op til 3 måneder, hvor bostøttens opgave er at iagttage, udrede og beskrive borgers behov for støtte. - At skabe erkendelse af egen situation og egen formåen. Hvordan følges op på ydelsen Hvem leverer Handleplan, jfr. Løbende opfølgning og opfølgning ved behov, jfr. loven/vejledningens bestemmelser. Personale med socialpædagogisk eller sundhedsfaglige kompetencer. Hvis borger er omfattet af målgruppen, hvor der skal tilbydes 4

5 servicelovens 141 handleplan jfr. servicelovens 141, udarbejdes denne i samarbejde med borger. Den sociale handleplan er et redskab der sætter en ramme for den samlede indsats/bevilling, som borger tilbydes som følge af funktionsnedsættelsen. Den sociale handleplan har som målsætning af sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats/rehabiliterende tilgang med udgangspunkt i borgers egne ønsker og mål. Handleplan revideres efter behov. Godkendt den i Kommunalbestyrelsesmøde og skal revurderes senest december

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Målsætning og Kvalitetsstandarder for

Målsætning og Kvalitetsstandarder for Målsætning og Kvalitetsstandarder for Støttecentret Skrænten Nyborg kommune Revideret April 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning. 4 2. Målsætning for hjemmevejlederne. 5 2.1. Personalets ressourcer.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014 Kvalitetstandarder og Indsatser Ældreområdet i 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion til kataloget for Kvalitetsstandarder og Indsatser. 3 Kvalitetsstandarder 7 1. Personlige opgaver 8 2. Praktiske opgaver..

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Serviceniveau. For handicap- og udsatte voksneområdet. Rebild Kommune 2013. Center for Familie & Handicap

Serviceniveau. For handicap- og udsatte voksneområdet. Rebild Kommune 2013. Center for Familie & Handicap Serviceniveau For handicap- og udsatte voksneområdet. Rebild Kommune 2013. Center for Familie & Handicap Rebild Kommune Center Familie og Handicap Skørpingvej 7, 9575 Terndrup 9530 Støvring www.rebild.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012 Kvalitetsstandarder og indsatskatalo 2012 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Formål med kvalitetsstandarderne... 4 Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav... 4 Kriterier og omfang... 5 Fælles

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere