EFFEKTIV VISITERING TIL AKTIVERING MED LØNTILSKUD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFFEKTIV VISITERING TIL AKTIVERING MED LØNTILSKUD"

Transkript

1 EFFEKTIV VISITERING TIL AKTIVERING MED LØNTILSKUD Anvisninger til at øge beskæftigelseseffekten af løntilskudsjob ARBEJDSMARKEDSRÅDET Frederiksborg Amt

2

3 EFFEKTIV VISITERING TIL AKTIVERING MED LØNTILSKUD Anvisninger til at øge beskæftigelseseffekten af løntilskudsjob

4 INDLEDNING Denne pjece indeholder en række konklusioner og anbefalinger til, hvordan aktivering med løntilskud kan benyttes mest optimalt i forhold til at bringe ledige i beskæftigelse. Effektiv visitering er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsens Centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats og er gennemført i et samarbejde mellem AF Frederiksborg Amt og Teknologisk Institut, Arbejdsliv. Formålet med Effektiv visitering er at skabe et bedre grundlag for at øge effekten af aktivering med løntilskud. Kun forhold, der er medvirkende til at øge eller reducere indsatsens resultater, har været genstand for projektets analyser. Denne pjece er produceret med henblik på at skabe inspiration til at håndtere løntilskudsordningen mere målrettet og effektivt. Undersøgelsens resultater sigter derfor mod at kunne anvendes i en vejledningssituation. Det er dog vigtigt at bemærke, at der til enhver tid skal tages afsæt i den enkelte lediges muligheder og vilkår, når aktivering med løntilskud skal aftales. Som grundlag for pjecens anbefalinger ligger et stort analysearbejde, der rummer et omfattende datagrundlag, som er indhentet ved kvalitative såvel som kvantitative metoder. Analyserne har til hensigt bredt at favne de parter, der indgår i et aktiveringsforløb med løntilskud. Således rummer undersøgelsen informationer om håndteringen af aktivering med løntilskud i forhold til ledige, virksomheder og arbejdsmarkedets aktører. Som grundlag for at vurdere effekter af aktivering med løntilskud, indgår oplysninger om mere end forløb. Private såvel som offentlige, arbejdsmarkedspolitiske aktører fra alle egne af landet har været interviewet om håndteringen af aktivering med løntilskud, ligesom både virksomheder og ledige har bidraget til undersøgelsen. I baggrundsrapporterne er det muligt at få yderligere oplysninger om datagrundlaget. Det er også i disse rapporter, at der findes mere detaljerede udredninger af analysernes konklusioner. Rapporterne kan bestilles ved at kontakte Teknologisk Institut, Arbejsliv. Se kontaktoplysninger på side 23. EFFEKTMÅL Undersøgelsens resultater baserer sig på forskellige effektmodeller. I denne formidlingspjece fremlægges alle resultater som udslusningseffekt målt 26 uger efter afsluttet aktivering. I den kvantitative baggrundsrapport er der en nærmere beskrivelse af modellernes fortrin og ulemper, samt en uddybning af resultaterne. Det skal bemærkes, at undersøgelsen alene tager afsæt i aktivering med løntilskud og ikke sammenligner med andre redskaber. Ligeledes forholder undersøgelsen sig ikke til de gældende rammebetingelser for hvornår en aktivering må finde sted. Endelig skal det bemærkes, at forhold som motivation, engagement, personlige karakteristika mv., der kan influere på effekten af aktivering med løntilskud, ikke eksplicit indgår i undersøgelsen. 4

5 HVOR OPNÅS DE BEDSTE OG DÅRLIGSTE EFFEKTER? Effekten af aktivering med løntilskud afhænger af en række forskellige forhold. Blandt andet vil institutionen eller virksomheden, som aktiveringen foregår i, være en vigtig faktor for udfaldet. Også den pågældende jobfunktion, der skal udfyldes, kan have betydning for resultatet af aktiveringen. I det følgende afsnit beskrives indenfor hvilke brancher, sektorer og jobfunktioner de bedste resultater ved aktivering med løntilskud opnås. Privat løntilskud giver de bedste resultater Lidt over 30 procent af de personer, der har været aktiveret i et løntilskudsjob, opnår at komme i ordinær beskæftigelse efter forløbets ophør. Effekten er dog stærkt afhængig af, om løntilskudsjobbet er etableret i en privat eller offentlig virksomhed. Hvis sidstnævnte er tilfældet, profiterer kun godt 24 procent af forløbet, mens næsten dobbelt så mange kommer i beskæftigelse efter et privat løntilskudsjob. Effekten af aktivering med løntilskud i den offentlige sektor varierer Generelt er effekten af aktivering med løntilskud i den offentlige sektor forholdsvist lav sammenlignet med den private sektor. Forudsætningerne for gennemførelse af aktivering i henholdsvis den private og den offentlig sektor er forskellige, hvilket i et vist omfang kan være en medforklarende faktor i forhold til de effekter, der opnås af aktivering med løntilskud inden for de to sektorer. Ses der alene på den offentlige sektor er der dog også her inden for enkelte områder, hvor der er variationer til den positive side. Dette gør sig blandt andet gældende i sundhedssektoren eller offentlig administration, der opnår de højeste effekter indenfor den offentlige sektor. Beskæftigelseseffekt fordelt på sektorer 5, 13 og 26 uger efter afsluttet forløb Procent 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udslusningseffekt efter 5 uger efter 13 uger efter 26 uger Offentlig Privat Kilde: DREAM, 2005 Teknologisk Instituts beregninger Note: Offentligt løntilskud vedrører brancherne: Offentlig administration, undervisning, sundhedsvæsenet, sociale institutioner og foreninger, kultur og renovation. De gennemsnitlige laveste effekter af aktivering med løntilskud er målt i forbindelse med aktivering med løntilskud i kommunernes sociale institutioner (21 procent) og i undervisningssektoren (18 procent). En lidt bedre effekt i offentligt regi kan opnås, når løntilskudsjobbet etableres i sundhedssektoren (33 procent) eller offentlig administration (38 procent). Dette forudsætter dog, at I alt 5

6 løntilskudsjobbene er etableret som amtslige eller statslige løntilskudsjob. Set i forhold til den beskæftigelsesmæssige effekt af aktivering med løntilskud inden for den offentlige sektor, er det således ikke uden betydning inden for hvilke områder aktiveringen gennemføres. 5 brancher giver gennemgående gode effekter De bedste effekter af aktivering med løntilskud opnås i private erhverv, der gennemsnitligt bidrager med en udslusningseffekt på mere end 50 procent. Der er forskel på, hvilke brancher, der giver de højeste beskæft igelseseffekter, afhængigt af hvilke regioner, der er tale om. Enkelte brancher bidrager dog positivt til statistikken uanset det geografiske udgangspunkt. Disse brancher er: Engroshandel Transport Jern- og metalindustrien Forretningsservice Autohandel. Detailhandel Primærerhvervene Foreninger og kultur Hotel og restauration. Det er således ikke uden betydning inden for hvilken branche aktivering med løntilskud etableres. De 30 mest effektfulde fagbetegnelser Effekten af aktivering med løntilskud knytter sig ikke alene til, hvilken branche jobbet etableres i, men i stor udstrækning også til den jobfunktion, der skal udfyldes. Det kan derfor anbefales at fokusere på hvilke jobfunktioner, der afstedkommer hvilke effekter i forbindelse med visitationen og rådgivningen af den ledige. På baggrund af mere end registreringer af løntilskudsjob og fagbetegnelser er det muligt at give en anvisning på hvilke job, der virker og hvilke, der ikke virker. Registreringen er opgjort regionalt såvel som nationalt. På næste side ses listen over de 30 mest effektfulde jobfunktioner i forhold til at bringe ledige i beskæft igelse i forlængelse af aktivering med løntilskud. I den modsatte ende af effektskalaen findes ligeledes brancher, der på tværs af regionsgrænser præsterer undergennemsnitlige beskæftigelseseffekter. Disse er: 6

7 30 fagbetegnelser med høj beskæftigelseseffekt Fagbetegnelse Beskæftigelseseffekt Slagteriarbejder 80% Glasfiberarbejder 78% Buschauffør 77% Pladesmed 75% Postarbejder 75% Telefonsælger 74% Salgschef 73% Systemudvikler 72% Indkøber 72% Programmør 70% Indkøbsassistent 70% CNC-operatør 70% Ejendomsmæglerassistent 69% Bager 69% Webprogrammør 68% Maskinsnedker 68% Maskiningeniør 68% Maskintekniker 67% Svejser 67% Maskinoperatør 67% Entreprenørmaskinfører 67% Ejendomsmægler 67% Klargører 66% Kursussekretær 65% Logistikmedarbejder 65% Taxichauffør 64% Ingeniør 63% Bogbinderiassistent 63% Marketingskonsulent 63% Kemiingeniør 63% Kilde: DREAM, 2005 Teknologisk Instituts beregninger 70 procent af de ledige visiteres til det ufaglærte område - men det er de faglærte jobfunktioner, der virker Knapt 70 procent af de personer, der bliver aktiveret i et løntilskudsjob i dag, bliver visiteret til jobfunktioner, der ikke kræver erhvervsfaglig uddannelse. Det betyder, at langt den overvejende indsats omkring jobskabelse med løntilskud som løftestang er målrettet det ufaglærte område. En meget stor andel af de ledige bliver desuden aktiveret i jobfunktioner, der har en beskeden beskæftigelseseffekt. Det drejer sig om 60 procent af de ledige, der aktiveres med løntilskud i jobfunktioner, der har en beskæftigelseseffekt, der ligger under 30 procent. Der er altså en stor udfordring i at flytte fokus fra de jobfunktioner, der bidrager til lav beskæftigelseseffekt, og målrette indsatsen mod de jobfunktioner, der er medvirkende til at bringe flere i beskæftigelse. Af de 30 bedst placerede fagbetegnelser i opgørelsen over mest beskæftigelseseffektive jobfunktioner er der imidlertid blot 11 jobfunktioner, der ikke kræver en særlig, forudgående uddannelse. Ledige med kort eller ingen uddannelse kan således være hæmmede af ikke at have de faglige kvalifikationer, der efterspørges for at varetage en del af de mest beskæftigelsesfremmende jobfunktioner. Analysen viser dog, at der også for gruppen af 7

8 ufaglærte vil kunne skabes en højere beskæftigelseseffekt, hvis der er større fokus på de jobfunktioner, der udløser de bedste effekter. En målrettet visitering kan øge effekten med 4-5 gange Hvis visiteringen til aktivering med løntilskud sker med større fokus på hvilke jobfunktioner, der medvirker til at skabe beskæftigelse, vil de ledige, der hidtil har været visiteret til de mindst jobskabende funktioner, teoretisk set kunne øge deres mulighed for beskæftigelse med 4-5 gange. Blandt de jobfunktioner, der har en lav beskæftigelseseffekt, er der især tale om job, der stiller få krav til kvalifikationer og uddannelsesniveau. Personer, der er i målgruppe for at blive visiteret til disse job-typer, vil ligeledes have et forholdsvist lavt uddannelsesniveau. Det betyder på den ene side, at gruppen vil have vanskeligt ved at profitere af jobfunktioner, der eksempelvis forudsætter et faglært niveau og som statistisk set medfører de højeste beskæftigelseseffekter. På den anden side er de ikke låst af deres kvalifikationer. De vil kunne indgå i mange typer job, der kan kategoriseres under betegnelsen ufaglært arbejde. I denne kategori er der en lang række jobfunktioner, der kan varetages af gruppen og som giver bedre beskæftigelseseffekter end de funktioner, gruppen overvejende visiteres til. Som eksempel kan nævnes: En person, der er aktiveret i et løntilskudsjob som beskæftigelsesmedhjælper, vil mere end fordoble sine muligheder for efterfølgende at komme i ordinært arbejde, hvis vedkommende i stedet blev aktiveret med løntilskud som kustode eller cafémedarbejder. Han vil 3-doble sine muligheder for at profitere af forløbet ved at vælge byggearbejde eller pizzabageri, og 4-5-doble effekten ved at vælge fabriksarbejde eller et lagerjob. Eksemplet viser, at det kan betale sig at visitere målrettet. Visiteringen må dog altid tage afsæt i den lediges muligheder og vilkår på arbejdsmarkedet. Beskæftigelseseffekten set i forhold til forskellige fagbetegnelser Fagbetegnelser Buschauffør Taxichauffør Lagerekspedient telefonsælger Plastindustriarbejder Pizzabager Byggearbejder Fabriksarbejder Hjemmehjælper Socialarbejder Cafémedarbejder Servicemedarbejder Beskæftigelsesmedhjælper Museumsmedhjælper Arkivmedhjælper Kustode Kilde: DREAM, 2005 Teknologisk Instituts beregninger Beskæftig elseseffekt < 16 procent Beskæftig elseseffekt < 30 procent Beskæftig elseseffekt < 45 procent Beskæftig elseseffekt < 80 procent 8

9 HVEM OPNÅR DE BEDSTE OG DÅRLIGSTE EFFEKTER? Jobfunktionen og branchen, som aktiveringen med løntilskud er etableret i, er ikke eneste faktor, der har betydning for udfaldet af et forløb. Den personlige faktor har ligeledes en betydning. Undersøgelsen viser således, at effekten af aktiveringen med løntilskud varierer i forhold til køn, alder og etnicitet. I følgende afsnit beskrives disse forhold. Den gennemsnitlige udslusningseffekt fordelt på køn og antal uger efter endt løntilskudsforløb 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Kilde: DREAM, 2005 Teknologisk Instituts beregninger Kvinder Mænd I alt 5 uger 13 uger 26 uger Kvinder er til finanserne og mænd til industrien Undersøgelsen viser, at mænd og kvinder opnår forskellig effekt af aktivering med løntilskud. Når kvinder aktiveres i et løntilskudsjob, vil den gennemsnitlige udslusningseffekt være godt 30 procent. For mænds vedkommende er resultatet 37 procent. Succesraten afhænger dog ikke alene af køn, men også af inden for hvilke brancher løntilskudsjobbet etableres eller hvilken alder og etnisk baggrund den enkelte har. Hvad angår brancher, har mænd særligt stor succes med aktivering med løntilskud inden for Føde-, drikke- og tobaksvareindustri, der gennemsnitligt giver udslusningseffekter på hele 70 procent. Også kvinderne i denne branche har en høj gennemsnitlig udslusningseffekt - nemlig på 57 procent. Den højeste udslusningseffekt for kvindernes vedkommende ses inden for branchen Finansiering og forsikring, hvor knapt 70 procent efterfølgende kommer i beskæftigelse. Udslusningseffekten i de 5 mest beskæftigelseseffektive brancher for kvinder og mænd Top 5 for kvinder Top 5 for mænd 1 Finansiering og forsikring (68 %) Føde-, drikke- og tobaksvareindustri (70 %) 2 Energi- og vandforsyning (67 %) Sten-, ler- og glasindustri (68 %) 3 Kemisk og plastindustri (60 %) Transport (68 %) 4 Jern- og metalindustri (60 %) Jern- og metalindustri (59 %) 5 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri (58 %) Engroshandel undt. handel med biler (57 %) Kilde: DREAM og Amanda, 2005 Teknologisk Institut beregninger Alderen spiller ind Både mænd og kvinder har størst gavn af aktivering med løntilskud, når den finder sted inden 9

10 vedkommende når midten af trediverne. Løntilskudsjobbet er mest virkningsfuldt for personer inden for intervallet år. Herefter falder effekten stødt og ender med at være 40 procent mindre virkningsfuld, når de aktiverede er mere end 54 år. Aktivering med løntilskud i kommunalt regi er for personer, der nærmer sig de 60 år op mod 70 procent mindre virkningsfuld, sammenlignet med gruppen af yngre personer under 30 år. Offentligt løntilskud er mindre effektivt for gruppen af ældre på arbejdsmarkedet Alderen alene giver ikke hele forklaringen. En del af forklaringen kan også ligge i kombinationen af løntilskudstype (offentlig eller privat) og en sen indsats, som en medvirkende årsag til, at effekten er lille. Kun 16 procent af målgruppen over 54 år profiterer af et løntilskudsforløb. Anderledes effektfuldt er det for personer, der befinder sig i aldersgruppen år; i gennemsnit opnår mere end 40 procent beskæftigelse efter forløbet, også når offentligt løntilskudsjob indregnes. Hvis offentligt løntilskudsjob ikke medregnes, er effekten over 60 procent. Det, der for alvor minimerer effekten af løntilskudsjobbet for gruppen over 54 år, er det faktum, at mere end 80 procent bliver visiteret til løntilskudsjob i en offentlig institution. Kombinationen af en høj alder og aktivering med løntilskud i offentlige institutioner er med andre ord ikke hensigtsmæssig, hvis aktiveringen alene har til mål at bringe den ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Langt færre, godt 55 procent, af de yngre årgange bliver visiteret til offentlige løntilskudsjob. Beskæftigelseseffekten for denne gruppe er derfor også betydeligt højere. Hertil kommer, at markant flere ældre bliver visiteret til et løntilskudsjob meget senere i deres ledig- Andelen af løntilskudsjob fordelt på type og alder 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel af offentlige løntilskud Under 25 år år år år Over 54 år Kilde: DREAM, 2005 Teknologisk Instituts beregninger Andel af private løntilskud 10

11 hedsforløb end de yngre årgange. Privat løntilskud er virkningsfuldt for både yngre og ældre Aktivering med løntilskud i private virksomheder er virkningsfuldt for ældre såvel som yngre personer. Alderen spiller dog ind i et vist omfang. Undersøgelsen har vist, at der sker en gradvis reduktion i effekten i forhold til aktivering med løntilskud i private virksomheder. De bedste resultater opnås for de yngre personer under 34 år (60-62 procent), mens mænd, der er tæt på pensionsalderen, opnår effekter omkring 47 procent. Kvinder i samme aldersgruppe har mindre effekt af aktiveringen i private virksomheder og opnår kun beskæftigelse i lidt over en 1/3 af tilfældene. Trods det gradvise fald i effekten er privat løntilskud fortsat det mest effektive beskæftigelsesfremmende redskab for gruppen af ældre borgere i arbejdsstyrken. Sen brug af løntilskudsjob til gruppen af ældre er medvirkende til at forringe effekten De beskedne udslusningseffekter, der opnås blandt gruppen af ældre generelt, har en sammenhæng med den forudgående ledighedsanciennitet. Der er en sammenhæng mellem aktiveringstidspunktet og den opnåede udslusningseffekt. Yngre personer bliver ofte aktiveret med løntilskud tidligere i ledighedsforløbet end ældre. Den senere aktivering af ældre personer kan bevirke, at deres chancer for tilbagevenden til arbejdsmarkedet forringes på grund af den sene indsats. Hurtig aktivering giver de bedste resultater Der viser sig en klar, overordnet sammenhæng mellem den periode-længde en person har været ledig før et løntilskudsjob, og den efterfølgende effekt af jobbet. Jo kortere tid en person har været Beskæftigelseseffekten målt 26 uger efter afsluttet løntilskudsjob i forhold til ledighedsanciennitet Beskæftigelseseffekt Effekten af løntilskud i forhold til forudgående ledighed 0-½ år ½-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år Ledighedsanciennitet Kilde: DREAM, 2005 Teknologisk Instituts beregninger 11

12 ledig, jo større gennemsnitlig udslusningseffekt har et løntilskudsjob. 54 procent af de personer, der havde været ledige under ½ år før aktivering med løntilskud, var 26 uger efter endt løntilskudsjob i beskæftigelse. Af de personer, der havde en forudgående ledighedsperiode på 3-4 år, var kun 22 procent kommet i beskæftigelse 26 uger efter endt løntilskudsjob. Sammenfattende omkring aktivering med løntilskud i forhold til gruppen af ældre anbefales det, at: 1) aktivere tidligt og 2) anvende aktivering med løntilskud i private virksomheder. Herved kan der opnås markante forbedringer i effekterne. Det kan betale sig at bruge privat løntilskud i forhold til etniske minoriteter Løntilskudsredskabet har vist sin styrke ved at være det redskab, der er bedst egnet til at bringe ledige, der står uden for arbejdsmarkedet, i job. Det gør derfor redskabet særligt relevant for de grupper i befolkningen, der traditionelt har vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Blandt disse grupper hører blandt andet personer med anden etnisk oprindelse. Undersøgelsen viser, at aktivering med løntilskud virker næsten lige så godt over for personer med etnisk oprindelse fra både mere og mindre udviklede lande, som over for personer med etnisk dansk oprindelse. I visse tilfælde er udkommet af et aktiveringsforløb med personer fra mindre udviklede lande endog mere givtigt end for personer med etnisk dansk oprindelse. Udslusningseffekt 26 uger efter endt løntilskudsjob - fordelt på oprindelsesland og løntilskudstype % Amtsligt løntilskud Danskere Mere udviklede lande Mindre udviklede lande Kommunalt løntilskud Kilde: DREAM, 2005 Teknologisk Instituts beregninger Privat løntilskud S.e. løntilskud Stat løntilskud Note: Betegnelsen Mere udviklede lande omfatter: USA, Canada, Japan, Australien, New Zealand, alle europæiske lande (pånær Tyrkiet, Cypern, Aserbajdsjan, Usbekistan, Kasakstan, Turkmenistan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Georgien og Armenien). Mindre udviklede lande omfatter alle andre lande. Løntilskudsjob virker uafhængigt af oprindelsesland 33 procent af personerne med dansk oprindelse kommer i beskæftigelse efter endt løntilskudsforløb. Personer fra mere udviklede lande opnår en gennemsnitlig udslusningseffekt på 33 procent, og personer fra mindre udviklede lande 32 procent. I alt 12

13 Budskabet af undersøgelsens resultater er entydigt, at løntilskudsjob fungerer stort set lige så effektivt for gruppen af personer med en anden etnisk oprindelse, som for personer med dansk oprindelse. Det kan derfor anbefales at anvende værktøjet målrettet i forhold til at få disse grupper ind på arbejdsmarkedet. Færre kvinder med anden etnisk oprindelse aktiveres med løntilskud Kvinder fra mindre udviklede lande bliver i mindre omfang end mændene visiteret til løntilskudsjob og er underrepræsenterede i forhold til aktivering med løntilskud i private virksomheder. Ud fra et effektmæssigt synspunkt er der umiddelbart en god grund til at gøre en særlig indsats for at øge andelen af kvinder fra mindre udviklede lande i aktivering med løntilskud i private virksomheder. Dette skyldes, at også denne gruppe, ligesom alle andre, har større nytte af aktivering med løntilskud i private virksomheder sammenlignet med aktivering med løntilskud i offentlige virksomheder. Effektive brancher for personer fra mindre udviklede lande Personer med etnisk oprindelse fra et mindre udviklet land har succes af løntilskud i flere af de samme brancher, som etniske danskere har. Der er dog enkelte brancher, hvor udslusningseffekterne skiller sig særligt positivt ud. Disse er blandt andet: Træ-, papir- og grafisk industri (64 %) Føde-, drikke- og tobaksvareindustri (59 %) Transport (57 %) Jern- og metalindustri (56 %). Løntilskudsjob resulterer sjældent i uddannelse Aktivering med løntilskud benyttes i vid udstrækning til at give en ledig indsigt i en ny branche eller et nyt jobområde. Aktiviteten resulterer dog kun sjældent i, at den ledige efterfølgende vælger at dygtiggøre sig inden for området via en SU-godkendt uddannelse. Blot 2 procent af de personer, der har været i et løntilskudsjob, vælger efterfølgende at fortsætte i en SU-godkendt uddannelse. Løntilskudsordningen vil derfor kun have en begrænset virkning i forhold til at bringe den ledige videre til en ordinær uddannelse med SU som forsørgelsesgrundlag. Det kan ikke i denne undersøgelse vurderes i hvilket omfang den ledige efter endt aktivering med løntilskud gennemfører en kortere uddannelse i f.eks. AMU-regi eller et voksenlærlingeforløb. 13

14 MATCHNINGSMETODER DER KAN FREMME EFFEKTEN AF LØNTILSKUD Undersøgelsens resultater er baserede på såvel kvantitative som kvalitative metoder. (Resultaterne fra den kvantitative del af undersøgelsen er gengivet i det foregående). I den kvalitative analyse er der set nærmere på den rolle, som AF udfylder i forhold til at etablere og skabe effekt af aktivering med løntilskud (også benævnt løntilskudsjob). Analysen er blandt andet baseret på interview med AF-medarbejdere og surveyundersøgelse blandt borgere, der har været aktiveret med løntilskud samt interview med virksomheder. I forhold til brugen af tidlig aktivering med privat løntilskud indebærer lovgivningen, at ledige borgere i første ledighedsperiode ud fra en individuel vurdering skal være i risiko for langtidsledighed, for at være berettigede til et privat løntilskudsjob. Alle ledige borgere i første ledighedsperiode er derfor ikke målgruppe for brugen af redskabet og kan derfor ikke tilbydes eller benytte sig af muligheden for aktivering med løntilskud. I forhold til målgruppen for redskabet peger analysen dog på, at der er mulighed for at styrke etablering og brug af aktivering med løntilskud. Brug informationsmøder mere målrettet I en del regioner orienterer AF den ledige borger om redskabet (aktivering med løntilskud) ved et fælles informationsmøde. Den information, der gives på informationsmøderne, har typisk en generel karakter; eksempelvis informeres der om regler og formalier mv. i forhold til aktivering med løntilskud. Samtidig medvirker AF i den første ledighedsperiode kun i beskedent omfang til at matche ledige med virksomheder, hvor der er åbne aktiveringsmuligheder med løntilskud. Det er i væsentligt omfang overladt til den enkelte ledige selv at finde aktiveringsmuligheder med løntilskud. Set i den sammenhæng kan en generel information om redskabet på informationsmøder imidlertid føre til, at det kun er nogle ledige, der reelt får gavn af informationen - typisk ressourcestærke ledige - og dermed kun en del af de ledige, der kan bruge informationen målrettet i deres søgning efter løntilskudsjob (aktiveringsmuligheder med løntilskud). Eksempelvis vil ledige borgere med en god fornemmelse for udviklingen på arbejdsmarkedet (herunder viden om hvor der er jobåbninger, hvilke krav der stilles osv.) i mindre grad have brug for mere målrettede oplysninger - de vil selv kunne finde og etablere løntilskudsjob, mens borgere, der ikke har så tæt en kontakt og føling med arbejdsmarkedet, i højere grad kan have vanskeligere ved at 14

15 bruge de generelle oplysninger til målrettet søgning efter løntilskudsjob. En generel information om redskabet på informationsmøder kan på den led føre til, at det kun er nogle ledige, der reelt får gavn af informationen - og dermed kun en del af de ledige, der kan bruge informationen i deres søgning efter aktiveringsmuligheder med løntilskud. Den praksis, der udfoldes, kan altså føre til, at der - trods intentionen om det modsatte - sker en selektion i forhold til hvem redskabet faktisk anvendes af. For at fremme brugen af redskabet anbefales det: At informationsmøderne bruges mere målrettet og aktivt til at klæde deltagerne på til en mere fokuseret søgning efter muligheder for aktivering med løntilskud, eksempelvis ved at give information om, inden for hvilke job- og brancheområder redskabet giver effekt, hvem der kan drage fordel af redskabet, hvor der er jobåbninger (med løntilskud) - og dermed hvor det kunne være relevant at rette søgeadfærden hen. At overveje, om målgruppen for informationsmøderne i højere grad skal differentieres, så der tages højde for, at behovene for målrettet information kan være forskellige. Især i forhold til mindre ressourcestærke ledige eller ledige med risiko for langtidsledighed anbefales det, at der ydes en mere differentieret indsats, der tager højde for, at de kan have behov for en anden form for hjælp og vejledning for at blive klædt på til aktivt at bruge redskabet. At gøre de lediges interesse for aktivering med løntilskud synlig for virksomheder såvel som formidlere, der vil finde egnede kandidater til et løntilskudsjob. Fælles for den praksis, der udfoldes, er dernæst, at job med løntilskud i private virksomheder overvejende besættes ved en aktiv indsats fra den lediges side. Den ledige borger opfordres til selv at være opsøgende over for virksomheder for at etablere et job med løntilskud. Den ledige borger skal således i større eller mindre grad selv udvise initiativ for at benytte muligheden for job med løntilskud - især i den første del af ledighedsperioden og i forhold til løntilskudsjob i private virksomheder. 15

16 I forhold til selv at være virksomhedsopsøgende er det imidlertid spørgsmålet, om borgeren klædes tilstrækkeligt på til dette; dvs. om orientering om regler mv. på et informationsmøde, samt mulighed for at kunne tilbyde et løntilskud ved ansættelse er tilstrækkeligt til at opnå den fulde effekt af redskabet. Dette er især en problematik, der kan rejses i forhold til mindre ressourcestærke ledige, som netop er en central målgruppe for brugen af redskabet. Det kan derfor diskuteres, om den nuværende praksis fører til, at det primært er ressourcestærke ledige, der profiterer af redskabet - ledige, der måske selv alternativt ville have mulighed for at finde ordinært arbejde. For at fremme brugen og effekten af aktivering med løntilskud anbefales det: At AF yder en særlig indsats målrettet mindre ressourcestærke ledige, så den klæden på, der tilbydes, ikke overvejende består af information om regler mv. for brugen af redskabet og muligheden for at sælge sig selv med et løntilskud - men i højere grad består af mere målrettet vejleding i forhold til den enkeltes behov og situation. Indsatsen kunne også bestå i mere anvendelses- og praksisorienterede jobsøgningskurser mv. Det anbefales dernæst, at AFs indsats i højere grad målrettes og anvendes over for de grupper af ledige borgere, der kan have vanskeligere ved selv at finde og etablere et job med løntilskud - at AF i højere grad understøtter denne proces. Brug private løntilskudsjob til risikogrupper AF medvirker i større omfang til at etablere løntilskudsjob i offentlige end i private virksomheder. Men der er størst effekt ved private løntilskudsjob. Muligheden for offentligt løntilskudsjob benyttes dernæst ofte af AF langt henne i ledighedsforløbet. Men effekten af redskabet er størst for den gruppe af ledige, der har en kortere ledighedsperiode bag sig. For at fremme brugen af redskabet anbefales det: At AF gør en mere aktiv indsats for at bringe redskabet i spil på et tidligt tidspunkt målrettet de ledige, der kan være i risiko for at ende i langtidsledighed - en indsats, der kunne være særligt rettet mod etablering af løntilskudspladser i private virksomheder. 16

17 At AF i højere grad arbejder for at anvende offentlige løntilskudsjob mere aktivt som springbræt til ordinær beskæftigelse - enten i samme virksomhed eller anden virksomhed. Eksempelvis har enkelte regioner gode erfaringer med at opfordre til, at de offentlige arbejdspladser bruger deres netværk til at fremme efterfølgende ordinær beskæftigelse for personer, der har været i aktivering med løntilskud. At benytte andre metoder, såsom omvendt formidling i forhold til grupper af ledige, der kan være i risiko for at blive langtidsledige - ledige som ellers ofte ville have vanskeligt ved selv at finde beskæftigelse, og hvor tilbud om en offentlig løntilskudsplads kunne være den mere traditionelle løsning. Omvendt formidling betyder, at der tages udgangspunkt i den ledige, når der skal findes en løntilskudsplads i virksomheder, og ikke omvendt. 17

18 SERVICE OVER FOR VIRKSOMHEDER Mere systematisk og målrettet virksomhedsindsats Erfaringerne fra mere målrettede kampagner til virksomheder vedrørende muligheden for aktivering med løntilskud tyder på, at AFs virksomhedsopsøgende indsats kunne styrkes eller målrettes i højere grad end det er sket tidligere. Kampagnerne førte blandt andet til, at der blev oprettet flere løntilskudsjob. For at fremme etablering af aktivering med løntilskud, kan det anbefales: At der arbejdes mere systematisk med den virksomhedsopsøgende indsats, eksempelvis ved at der målrettet sættes fokus på et bestemt segment af virksomheder eller målgrupper i den virksomhedsopsøgende indsats. En sådan mere systematisk indsats kan med fordel rettes efter, hvor redskabet giver effekt. At benytte nogle af metoderne fra kampagner i den mere almindelige praksis - eksempelvis at benytte phonervirksomheder til at etablere aftaler med virksomheder. AF har fokus på kvalifikationer, virksomhederne på kemi Set i relation til den virksomhedsopsøgende indsats er det ikke alene centralt, at virksomheder har viden om løntilskudsordninger. Det er også af betydning, hvordan AF som organisation responderer i de tilfælde, hvor virksomheder er interesserede i at oprette løntilskudsjob. Her spiller den interne videndeling hos AF en rolle. Videndeling internt mellem sagsbehandler og virksomhedskonsulent er ofte begrænset og er baseret på elektroniske redskaber - men det er ikke alt, der formidles elektronisk. Det bevirker, at den viden, som virksomhedskonsulenterne indhenter ved besøg på virksomheder, ikke bringes i spil og udnyttes fuldt ud af øvrige AF-medarbejdere. Den begrænsede videndeling fører til, at øvrige AF-medarbejdere ved udsøgningen af relevante personer til løntilskudsjob (aktivering med løntilskud) overvejende baserer deres søgen på kvalifikationsoplysninger om den ledige - og ikke på matchning i forhold til andre aspekter, der kan have betydning for om vedkommende ville passe ind på den enkelte virksomhed. Dette kan give dårligere match - og som følge heraf mindre effekt af aktivering med løntilskud. Især når der tages højde for, at virksomheder ofte i hø- 18

19 jere grad vægter bløde /sociale kompetencer, der kan have betydning for, hvordan den ledige passer ind og samspiller med virksomhedens øvrige ansatte - frem for kvalifikationer alene. I mange tilfælde afhænger et succesfuldt aktiveringsforløb blandt andet af, at den ledige har en personlighed, der går i spænd med virksomhedens øvrige ansatte og virksomhedskulturen i øvrigt. For at fremme etablering af løntilskudsjob, kan det anbefales: At der anvendes eller udvikles metoder, der kan styrke den videndeling, der finder sted regionalt mellem sagsbehandler og virksomhedskonsulent, så oplysninger om henholdsvis virksomhed og ledig udnyttes i højere grad. Det kunne eksempelvis opnås gennem en anden form for organisering eller ved brug af andre former for dialogfora (interne møder, virtuelle videndelingsfora mv.) eller dialogredskaber. Eksempelvis kunne der anvendes profilskemaer, der tilsigter en mere fyldestgørende beskrivelse af virksomheder. Skemaet kan eventuelt udfyldes i samarbejde mellem virksomhedskonsulent og virksomhed. Skemaet kan blandt andet indeholde oplysninger om og en forholden sig til normer og arbejdsværdier i virksomhederne, samt hvad der forventes af den ledige, og hvad virksomheden til gengæld vil bidrage med. Skemaet kan således også anvendes som et afklarende værktøj inden en aktivering bliver aftalt. At der benyttes eller udvikles matchningsmetoder, der tager højde for, at der er forskellige rationaler i spil hos henholdsvis AF og virksomhed. Det kunne eksempelvis være matchningsredskaber, der i højere grad tager højde for mere bløde kompetencer hos den ledige (f.eks. elektroniske systemer, hvor der arbejdes med personlighedsprofiler). At virksomhedskonsulenten, der opdyrker løntilskudsjobbet, har et kendskab til de kandidater, der matches med virksomheden, beror på mere end oplysninger fra et CV. Med andre ord er det vigtigt, at formidleren (AF) kender kunden såvel som varen - løntilskudsjobbet såvel som den ledige borger. Styrkelse af CV-bank og brug af Jobnet AF-medarbejdere peger på, at brugen af CV-bank og Jobnet og den begrænsede interne videndeling kan føre til, at det kan tage lang tid for AF at besætte et ledigt løntilskudsjob. Det er f.eks. ikke muligt 19

20 at udsøge ledige fra CV-banken på baggrund af deres ledighedslængde (hvilket i mange AF-regioner er grundlaget for at tilkende løntil-skud). AF-medarbejderens holdning til aktivering med løntilskud kan også have betydning for, hvor lang tid der går, før ledige løntilskudsjob besættes. Den lange ventetid kan føre til, at løntilskudsjobbet ikke realiseres. Det kan også påvirke praksis blandt virksomhedskonsulenter, der bliver mindre udfarende, hvis de ved, at de ikke kan levere varen til virksomhederne. Disse aspekter får betydning for, hvor mange aktiveringsmuligheder (med løntilskud), der opsøges og etableres. For at løntilskudsjob kan få en effekt, skal de i første omgang oprettes og etableres. Det er derfor vigtigt, at de barrierer, der måtte være herfor, elimineres eller mindskes. Der kan dernæst være usikkerhed om, hvorvidt opslag om løntilskudsjob på Jobnet opdateres i takt med, at de besættes. Det kan betyde, at hverken AF eller andre aktører har det fulde overblik over, hvilke og hvor mange løntilskudspladser, der er til rådighed. Dette kan også have betydning for, hvor aktiv en indsats, der ydes for at besætte aktiveringsmuligheder med løntilskud. For at fremme brugen af aktivering med løntilskud kan det anbefales: At der arbejdes med procedurer, der sikrer systematik omkring opdatering af oplysninger i Jobnet. For at fremme aktivering med løntilskud anbefales det: At der sættes fokus på at nedbringe de barrierer, der er for at gennemføre en styrket, intern videndeling mellem sagsbehandler og virksomhedskonsulenter, herunder blandt andet at de elektroniske søge- og hjælperedskaber, som CV-bank og Jobnet, indeholder relevante oplysninger. 20

21 OPFØLGNING OG FORVENTNINGSAFSTEMNING Såvel forventningsafstemning som opfølgning kan medvirke til at forebygge ophør af forløb og til at sikre overgang til ordinær beskæftigelse, så flere opnår en positiv effekt af at benytte aktivering med løntilskud. Især i forhold til ledige med risiko for langtidsledighed kan en aktiv opfølgning anbefales. Forebyggende forventningsafklaring AF medvirker kun i meget begrænset omfang til at sikre, at ledig og virksomhed får afstemt, hvad formålet er med forløbet med løntilskud - og hvad henholdsvis virksomhed og den ledige skal have ud af forløbet. Selv om aktivering med løntilskud ofte har det overordnede formål at fremme ordinær beskæftigelse i forlængelse af tilskudsperioden, kan andre formål også være væsentlige for den lediges udbytte af forløbet. Forløbet kan eksempelvis også sigte mod opøvelse af bestemte kompetencer og færdigheder mv. Det er vigtigt, at disse formål italesættes og afstemmes mellem ledig og virksomhed, så forløbet tilrettelægges efter det. I værste fald kan den manglende forventningsafstemning mellem parterne bevirke, at forløbet på virksomheden ikke styrker den aktiveredes beskæftigelsespotentiale eller at forløbet må ophøre, fordi forventningerne fra en af parterne ikke indfries (eksempelvis kan det mindske motivationen, hvis der ikke er fastlagt et formål for aktiveringsforløbet på virksomheden). For at sikre, at forløbet gennemføres og får et indhold, der medvirker til at styrke den aktiveredes beskæftigelsespotentiale, kan det anbefales: At AF i højere grad medvirker til at sikre forventningsafstemning mellem ledig og virksomhed. Opfølgning som forebyggende indsats Flertallet af AF-regionerne fortæller, at de formelt følger op hver 3. måned i perioden med løntilskud. Men det er sjældent, at opfølgning bruges som et aktivt redskab til at forebygge, at forløb ophører eller til at sikre, at den aktiveredes beskæftigelsespotentiale styrkes gennem forløbet. Når den ledige er startet i et forløb på en virksomhed, er AFs praksis ofte præget af, at intet nyt er godt nyt ; AF gør ikke noget særligt for at sikre sig, at forløbet udvikler sig hensigtsmæssigt, og reagerer først, hvis de får en henvendelse fra virksomhed eller ledig om problemer. Problemet ved denne praksis kan være, at AF først hører om problemer i et forløb, når det er for sent 21

22 - dvs. på et tidspunkt, hvor det kan være vanskeligt at gøre noget aktivt for at hindre, at forløbet afbrydes. For at fremme effekten af løntilskudsjob, kan det derfor anbefales: At AF mere aktivt tidligt i forløbet bruger opfølgning som et redskab til at forebygge afbrydelse af forløb og/eller til at sikre, at den aktiveredes beskæftigelsespotentiale styrkes gennem forløbet. Det ville give AF mulighed for at rette op på forløb, der er kørt skævt - eller tilvejebringe aktiviteter, der kan sikre og understøtte den lediges kandidatur til en ordinær ansættelse efter løntilskudsperioden. Opfølgning og dialog kan fremme effekt AF-medarbejdere oplever, at nogle virksomhedsledere (eller ledende medarbejdere) kan have svært ved at tage den direkte snak med den aktiverede, hvis der opstår problemer eller udvikles irritationsmomenter - og at de kan have nemmere ved at fortælle det til AF-medarbejderen. Dette forhold gælder også for de aktiverede i forhold til arbejdsgiveren. Det kan dreje sig om, at arbejdsgiveren måske synes, at den aktiverede ikke bestiller nok, eller på den rigtige måde - og kan være i tvivl om, hvordan dette kommunikeres til den ak- tiverede på en hensigtsmæssig måde. Virksomheden kan i sådan og lignende situationer have brug for hjælp til den svære samtale med den ledige. Denne problematik nævnes ofte i forhold til ledige borgere, der kan have svært ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet og som derfor kan være i risiko for at blive langtidsledig. At virksomheder kan have brug for vejledning og hjælp til samtalen med den ledige borger, kan hænge sammen med, at der hos nogle virksomheder kan være begrænset erfaring med personaleledelse. For at sikre, at mindre problemer ikke udvikler sig og fører til ophør af forløb, eller til at forløbet ikke efterfølgende fører til ordinær beskæftigelse, kan det anbefales: At AF bistår med råd og vejledning over for virksomheder. Det kan i det perspektiv anbefales, at AF medvirker til at gøre virksomhederne mere selvhjulpne og bedre i stand til selv at tackle problemer ved at yde bistand i forhold til personaleledelse, dialog, samarbejde og konflikthåndtering; det vil sige, at AF i højere grad ruster virksomheder til at tage hånd om et aktiveringsforløb med løntilskud. 22

23 Aktiv overgang til en fast ansættelse Opfølgning bruges derimod hyppigere i forbindelse med afslutning af forløb med løntilskud. I nogle regioner sigter opfølgningen her mod at fremme en efterfølgende ordinær beskæftigelse. I andre regioner har den afsluttende opfølgning derimod alene til formål at fremme salg af andre AF-ydelser til virksomheden - opfølgningen er ikke rettet mod at sikre ordinær beskæftigelse for den borger, der har været i løntilskud, og bruges ikke som en metode til at fastholde den ledige i beskæftigelse i virksomheden. For at fremme, at løntilskudsjob fører til ordinær beskæftigelse, kan det anbefales: At AF aktivt bruger opfølgning som et middel til at sikre overgang til ordinær beskæftigelse. Opfordre ledige til aktiv jobsøgning i løntilskudsperioden Undersøgelsen viser desuden, at aktivering med løntilskud fører til, at nogle løntilskudsansatte i mindre omfang aktivt søger ordinær beskæftigelse i tilskudsperioden. Heraf vil nogle givetvist have fået lovning på efterfølgende ordinær beskæftigelse. Men i de tilfælde, hvor det ikke er situationen, bør der gøres en mere aktiv indsats. For at fremme, at aktivering med løntilskud fører til ordinær beskæftigelse, kan det anbefales at: At AF i sin opfølgning i højere grad vægter dette aspekt og opfordrer løntilskudsansatte til at være aktivt jobsøgende, eksempelvis ved at indkalde til møder med sigte på aktiv jobsøgning. At en del af aktiveringen desuden kan være, at den ledige skal følge et særligt tilrettelagt jobsøgningsforløb parallelt med aktiveringen med løntilskud. MERE VIDEN Rapporterne er udarbejdet af Teknologisk Institut, Arbejdsliv, der i mere end 25 år har beskæftiget sig med analyser, forskning og kompetenceudvikling på det arbejdsmarkedspolitiske område. Ønsker du at vide mere om undersøgelsens resultater eller at rekvirere rapporterne er du velkommen til at kontakte: Kim Sørensen Tlf. nr.: Lene Wendelboe Johannsen Tlf. nr.:

24

Praksis blandt formidlingsaktører

Praksis blandt formidlingsaktører Praksis blandt formidlingsaktører AFs rolle i forbindelse med etablering af aktivering med løntilskud Kvalitativ baggrundsrapport Juli 2006 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630

Læs mere

Effektiv visitering - hvem, hvor og hvornår?

Effektiv visitering - hvem, hvor og hvornår? Effektiv visitering - hvem, hvor og hvornår? - Kvantitativ baggrundsrapport Juli 2006 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologiskdk

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg 1 Beskæftigelsesplan Jobcenter Silkeborg 2008 Indhold. Side Indledning 3 Kapitel 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Vilkår for udvikling - Sammenfatning

Vilkår for udvikling - Sammenfatning Vilkår for udvikling - Sammenfatning Marts 2003 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk ISBN: 87-90489-48-9

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

"Missing Link" og aktivering

Missing Link og aktivering "Missing Link" og aktivering - herunder deltagernes og kommunernes forventninger 1. delrapport Maj 2004 Henning Hansen, Mette Marie Juul og Flemming Jakobsen CASA "Missing Link" og aktivering - herunder

Læs mere

Aalborg Universitet. Den skjulte leverance Voxted, Søren. Publication date: 2002. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Den skjulte leverance Voxted, Søren. Publication date: 2002. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Den skjulte leverance Voxted, Søren Publication date: 2002 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Analyse af langtidsledigheden i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner

Analyse af langtidsledigheden i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner Analyse af langtidsen i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner April 211 Forord Beskæftigelsesregion Nordjylland har i samarbejde med de tre nordvestjyske kommuner Thisted, Morsø og Jammerbugt bedt mploy

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen På vej mod job? En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen Tom Bødker Hansen, Kim Sørensen & Gitte Vedel August 2003 Arbejdsliv

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Mennesker med handicap i job - Fra overset til strategisk ressource

Mennesker med handicap i job - Fra overset til strategisk ressource Mennesker med handicap i job - Fra overset til strategisk ressource De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Mennesker med handicap i job Redigeret af Søren Carøe Mennesker med handicap i

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere