Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats"

Transkript

1 2012/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, individuel aftale om mentorstøtte og midlertidig sænkelse af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 706 af 28. juni 2012, foretages følgende ændringer: 1. Efter 78, stk. 2, indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Ved bevilling af mentorstøtte skal der indgås en skriftlig aftale om mentorstøtte mellem jobcenteret og den person, der får støtten. Aftalen kan højst indgås for 6 måneder med mulighed for forlængelse. Aftalen skal indeholde 1) målet med mentorstøtten, 2) mentorens navn og kontaktdata, 3) hvilke opgaver mentor skal bistå med, 4) varigheden af aftalen, 5) timetallet for mentorstøtte og 6) klagevejledning.«2. 98 a, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Jobrotationsydelsen udgør 173,09 kr. (pr. 1. januar 2013) for hver time, en beskæftiget er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar. Jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, der indgår aftale om en jobrotationsordning, der påbegyndes i perioden fra 1. januar 2013 og indtil 1. juli 2014, udgør dog 194,84 kr. (pr. 1. januar 2013).«3. I 118, stk. 2, 1. pkt. ændres» kr. pr. år (2011-niveau)«til:» kr. pr. år (2013-niveau)«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Rådighedsbeløbet opgøres i 2013 til kr. (2013-niveau), i 2014 til kr. (2013-niveau), i 2015 til kr. (2013-niveau) og i 2016 til kr. (2013-niveau) gange antallet af personer, jf. 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 1

2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere Gældende regler Den foreslåede ordning 2.2. Individuel aftale om mentorstøtte Gældende regler Den foreslåede ordning 2.3. Midlertidig sænkelse af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter Gældende regler Den foreslåede ordning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget indeholder den lovgivningsmæssige udmøntning af dele af aftalen om finansloven for 2013, som er indgået mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten. Lovforslaget udmønter følgende elementer: Midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere. Individuel aftale om mentorstøtte. Midlertidig sænkelse af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter. Af aftalen fremgår følgende om midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere:»regeringen og Enhedslisten er enige om at fremme brugen af jobrotation i den private sektor. Jobrotation bruges i langt mindre omfang i private virksomheder end på offentlige arbejdspladser. 2

3 I private virksomheder er der mange ufaglærte og faglærte med behov for efteruddannelse og opkvalificering. Samtidig viser undersøgelser, at chancerne for varig beskæftigelse efter at have været i støttet beskæftigelse er størst i private virksomheder. For at fremme brugen af jobrotation i den private sektor er parterne derfor enige om midlertidigt at forhøje jobrotationsydelsen fra 160 pct. til 180 pct. af højeste dagpengesats for private arbejdsgivere. En forhøjelse af jobrotationsydelsen vil skabe større tilskyndelse til at anvende jobrotation i den private sektor. Der afsættes 35 mio. kr. i 2013 og 12 mio. kr. i 2014 til mere jobrotation i den private sektor.«af aftalen fremgår følgende om styrkelse af varslingsindsatsen og om individuel aftale om mentorstøtte:»varslingspuljerne sikrer, at ansatte i forbindelse med større afskedigelser hurtigt kan få hjælp til at komme tilbage i job. Varslingspuljerne har vist sig at være et meget brugt redskab til at afbøde de negative virkninger af større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde. Regeringen og Enhedslisten er enige om, at varslingspuljerne permanent skal tilføres nye midler. Der afsættes på den baggrund yderligere 15 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til varslingspuljerne. De ekstra midler til varslingspuljerne finansieres ved at stille krav om, at der ved anvendelse af mentorstøtte fremover skal indgås en individuel aftale mellem personen og jobcentret. Individuelle aftaler om mentorstøtte vil modvirke en uhensigtsmæssig brug af ordningen, men ikke forringe den nuværende mulighed for den enkelte ledige. Aftalen skal som minimum indeholde oplysninger om formålet med tilkendelsen, timetallet og varigheden af mentorstøtten, navn på den person, der skal være mentor, og ankevejledning.«den del af aftalen, der vedrører permanent tilførsel af nye midler til varslingspuljerne, vil indtil videre være udmøntet ved en forsøgsbekendtgørelse. Ordningen vil blive permanentgjort ved et senere lovforslag. Som del af finansieringen af finanslovsaftalen har aftalepartierne endvidere aftalt en midlertidig sænkelse af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter, som bl.a. skal finansiere uddannelsesløftet for ledige, en styrket ungeindsats og etablering af en uddannelsespulje. Lovforslaget skal således ses i sammenhæng med forslag til lov om uddannelsesordning for ledige, som opbruger deres dagpengeret. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere Gældende regler Efter gældende regler har offentlige og private arbejdsgivere ret til jobrotationsydelse fra jobcenteret, når en beskæftiget, der ikke har uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, deltager i uddannelse. Målgruppen omfatter tillige ansatte med en højere uddannelse, som ikke har haft beskæftigelse inden for uddannelsens område i de sidste 5 år. Efter gældende regler kan der inden for en økonomisk ramme også gives mulighed for, at arbejdsgiveren kan få jobrotationsydelse til beskæftigede med en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Der er tale om en pulje, som administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen efter først-til-mølle-princippet. Før igangsætning af et jobrotationsforløb for grupper med videregående uddannelse skal jobcentrene søge Arbejdsmarkedsstyrelsen om et beløb fra puljen. Hvis der er udisponeret bevilling, meddeler Arbejdsmarkedsstyrelsen dette til jobcenteret. 3

4 Der kan ikke udbetales jobrotationsydelse, hvis der udbetales VEU-godtgørelse i forbindelse med, at en ansat deltager i uddannelser, der berettiger til godtgørelse efter VEU-lovgivningen eller støtte efter lov om statens voksenuddannelse (SVU). Efter gældende regler kan arbejdsgiveren ikke samtidig med udbetaling af jobrotationsydelsen modtage løntilskud til vikaren efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Jobrotationsydelsen for hver ansat, der deltager i uddannelse, svarer til højeste dagpenge efter 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. plus 60 pct. og reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Satsen udgør pr. 1. januar ,36 kr. pr. time Den foreslåede ordning Jobrotation bruges i langt mindre omfang i private virksomheder end på offentlige arbejdspladser. I private virksomheder er der mange ufaglærte og faglærte med behov for efteruddannelse og opkvalificering. Samtidig viser undersøgelser, at chancerne for varig beskæftigelse efter at have været i støttet beskæftigelse er størst i private virksomheder. For at fremme brugen af jobrotation i den private sektor foreslås det, at jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere på forsøgsbasis forhøjes fra 160 pct. til 180 pct. af højeste dagpenge fra 1. januar 2013 og indtil 1. juli Hensigten med forslaget er, at en forhøjelse af jobrotationsydelsen vil skabe større tilskyndelse til at anvende jobrotation i den private sektor Individuel aftale om mentorstøtte Gældende regler Mentorstøtte kan bevilges til alle målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Mentorordningen har til formål at understøtte personer med at opnå eller fastholde et beskæftigelsesrettet forløb eller job. Efter gældende regler stilles der ikke krav om, at der indgås en aftale mellem jobcenteret og personen om mentorstøtte. Det er således jobcenteret, der afgør, om der skal indgås en aftale om mentorstøtte Den foreslåede ordning I nogle kommuner har det vist sig, der er personer, for hvem det står uklart, at de har fået bevilget mentorstøtte, fx hvis kommunens medarbejdere er tilknyttet kommunale projekter som mentorer. Det foreslås derfor, at der indføres krav om, at der indgås en skriftlig aftale om mentorstøtte mellem personen og jobcenteret. Den skriftlige aftale om mentorstøtte skal som minimum indeholde oplysning om formålet med mentorstøtten, mentorens navn, hvilke opgaver mentoren skal bistå med, varigheden og timetallet af mentorstøtten, samt klagevejledning. Aftalen kan højst indgås for 6 måneder ad gangen med mulighed for forlængelse Midlertidig sænkelse af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter Gældende regler Efter gældende regler udgør driftsloftet kr. (2013-pris- og lønniveau) pr. helårsperson i målgruppen gange antallet af helårspersoner, hvorved kommunens rådighedsbeløb beregnes. Efter gældende regler får kommunen 50 pct. refusion af driftsudgifterne op til rådighedsbeløbet til bl.a. tilbud om vejledning og opkvalificering. Kommunernes driftsudgifter til aktivering af forsikrede ledige inkl. ledige, der deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere, har siden 1. januar 2011 været underlagt et fælles driftsloft. 4

5 Driftsloftet er en øvre ramme for hvor store driftsudgifter, den enkelte kommune kan hjemtage refusion for. Ud fra antallet af helårspersoner i målgruppen i kommunen beregnes kommunens rådighedsbeløb. Kommunen får 50 pct. refusion af driftsudgifterne op til rådighedsbeløbet. Hvis den enkelte kommune ønsker at anvende midler ud over rådighedsbeløbet til målgruppen, skal disse finansieres af kommunen uden refusion dvs. 100 pct. kommunal finansiering. Kommunernes samlede nettodriftsudgifter er dog samtidig omfattet af budgetgarantien i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Dette betyder, at kommunerne under ét får dækket deres driftsudgifter til målgruppen enten via refusion inden for rådighedsbeløbet eller via budgetgarantien til alle kommuner. Den del af nettoudgiften, som finansieres via budgetgarantien, indgår i det samlede bloktilskud til kommunerne, der fordeles efter reglerne i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Der kan derfor være forskel på den enkelte kommunes nettoudgifter og indtægterne via bloktilskuddet, og kommunerne har dermed et økonomisk incitament til at holde udgifterne under rådighedsbeløbene Den foreslåede ordning Det indgår i aftalen om finansloven for 2013, at en del af finansieringen af Uddannelsesløftet og Ungepakken Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job tilvejebringes ved en midlertidig reduktion af det fælles driftsloft i Med Uddannelsesløftet har regeringen og Enhedslisten for afsat 300 mio. kr. i 2013 og 150 mio. kr. årligt i til at finansiere en styrket uddannelsesindsats for ledige. Initiativet udmøntes med Akutpakken fra august 2012, etablering af en akutjobpræmie til arbejdsgivere, initiativet vedrørende uddannelse til ledige, der opbruger dagpengeretten i første halvår 2013, og afsættelsen af en uddannelsespulje for Som led i Ungepakken tilvejebringes 47 mio. kr. i 2013, 57 mio. kr. i 2014, 31 mio. kr. i 2015 og 35 mio. kr. i 2016 ved en yderligere reduktion af det fælles driftsloft. Pengene anvendes til at målrette den ordinære beskæftigelsesindsats blandt andet ved at styrke jobrotationsordningen, sikre en bedre voksenlærlingeordning og etablere særlige brobygningsforløb for unge uddannelsessvage. Målgruppen for initiativerne er dagpengemodtagere samt kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende efter dagpengerettens udløb, som efter de gældende regler vil kunne modtage tilbud fra kommunen under det fælles driftsloft. Dette målgruppesammenfald er baggrunden for, at indsatsen finansieres via en reduktion af driftsloftet. Det foreslås, at det fælles driftsloft reduceres midlertidigt i perioden fra kr. pr. helårsperson til kr. i 2013, kr. i 2014, kr. i 2015 og kr. i 2016 (2013 pris- og lønniveau). Forslaget vil medføre mindreudgifter til driftsudgifter til bl.a. vejledning og opkvalificering. Det er forudsat, at sænkningen af driftsloftet er midlertidig, og at driftsloftet genoprettes fuldt ud fra og med 2017 til kr. (2013 pris- og lønniveau) opregnet til 2017 pris- og lønniveau. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Tabel 1. De samlede økonomiske konsekvenser fordelt på kommuner og stat Mio. kr., 2013 pl Mentorstøtte -15,0-15,0-15,0-15,0 Jobrotationsydelse 35,0 1 Driftsloftet -347,0-207,0-181,0-35,0 5

6 I alt -327, ,0-5 Heraf Stat Kommuner -104,2-222,8-79,2-130,8-86,5-109,5-23,6-26,4 Heraf kommunale udgifter fordelt på: DUT Budgetgaranti Beskæftigelsestilskud -206,5-18,3-126,5-6, Midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere -111,5-28,4 Der indføres en midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere i perioden fra 1. januar 2013 og frem til 1. juli Forslaget vil medføre øgede statslige udgifter til jobrotationsydelse. Samtidig vil der være mindreudgifter til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, idet forsørgelsesudgifterne reduceres, når aktiviteten på jobrotationsordningerne forøges. De samlede offentlige merudgifter skønnes at udgøre 35,0 mio. kr. i 2013 og 1 mio. kr. i 2014, jf. tabel 2. Tabel 2. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommuner og stat som følge af en midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere Mio. kr., 2013 pl Stat 53,9 18,5 Kommuner -18,9-6,5 I alt 35,0 1 Heraf kommunale udgifter fordelt på: DUT Budgetgaranti Beskæftigelsestilskud 3.2. Individuel aftale om mentorstøtte -0,6-18,3 Det foreslås, at der indføres krav om, at der indgås en skriftlig aftale om mentorstøtte mellem personen og jobcenteret. Det vurderes, at forslaget vil medføre mindreudgifter til mentorstøtte på ca. 17 mio. kr. samt administrative merudgifter på ca. 2 mio. kr. årligt. De samlede offentlige mindreudgifter skønnes at udgøre 15,0 mio. kr. årligt i , jf. tabel 3. -0,2-6,3 Tabel 3. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommuner og stat som følge af individuel aftale om mentorstøtte Mio. kr., 2013 pl Stat -8,5-8,5-8,5-8,5 Kommuner -6,5-6,5-6,5-6,5 I alt -15,0-15,0-15,0-15,0 6

7 Heraf kommunale udgifter fordelt på: DUT Budgetgaranti Beskæftigelsestilskud -8,5-8, Midlertidig sænkelse af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter Det fælles driftsloft reduceres midlertidigt i perioden fra 2013 til Forslaget vil medføre mindreudgifter til driftsudgifter til aktive tilbud under det fælles driftsloft. Det fælles driftsloft reduceres fra kr. pr. helårsperson til kr. i 2013, kr. i 2014, kr. i 2015 og kr. i 2016 (2013 pris- og lønniveau), jf. tabel 4. -8,5-8,5 Tabel 4. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommuner og stat som følge af en sænkelse af driftsloftet Mio. kr., 2013 pl Stat -149,6-89,2-78,0-15,1 Kommuner -197,4-117,8-103,0-19,9 I alt -347,0-207,0-181,0-35,0 Heraf kommunale udgifter fordelt på: DUT Budgetgaranti Beskæftigelsestilskud -197,4-117,8 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet -103,0 Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer -19,9 Lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i høring hos følgende myndigheder, organisationer mv.: Ankestyrelsen, Arbejdsløshedskassernes Samvirke, ATP, Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE), Beskæftigelsesrådet, Business Danmark, Danmarks Frie Fagforening, Danske Advokater, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark, Foreningen af statsforvaltningsjurister, Frie Funktionærer, FTF, Jobrådgivernes Brancheforening, KL, Kooperationen, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere, Landsfor- 7

8 eningen for Arbejdsskadede (LFA), Rigsrevisionen, Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, Rådet for Socialt Udsatte, Statsforvaltningerne og Sundhedskartellet. 9. Sammenfattende skema Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Kommuner 2013: 225 mio. kr. 2014: 133 mio. kr. 2015: 111 mio. kr. 2016: 28 mio. kr. Kommuner 2013: 0 mio. kr. 2014: 0 mio. kr. 2015: 0 mio. kr. 2016: 0 mio. kr. Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Stat 2013: 158 mio. kr. 2014: 98 mio. kr. 2015: 87 mio. kr. 2016: 24 mio. kr. Kommuner 2013: 0 mio. kr. 2014: 0 mio. kr. 2015: 0 mio. kr. 2016: 0 mio. kr. Stat: 2013: 54 mio. kr. 2014: 19 mio. kr. 2015: 0 mio. kr. 2016: 0 mio. kr. Kommuner 2013: 2 mio. kr. 2014: 2 mio. kr. 2015: 2 mio. kr. 2016: 2 mio. kr. Stat 2013: 0 mio. kr. 2014: 0 mio. kr. 2015: 0 mio. kr. 2016: 0 mio. kr. Ingen Stat: 2013: 0 mio. kr. 2014: 0 mio. kr. 2015: 0 mio. kr. 2016: 0 mio. kr. Ingen Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Efter gældende regler kan personer få mentorstøtte med henblik på at fremme, at de kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob eller i ordinær ansættelse. 8

9 Efter gældende regler stilles der ikke krav om, at der indgås en aftale mellem jobcenteret og personen om mentorstøtte. Det er således jobcenteret, der afgør, om der skal indgås en aftale om mentorstøtte. I nogle kommuner har det vist sig, at der er personer, for hvem det står uklart, at de har fået bevilget mentorstøtte, fx hvis kommunens medarbejdere er tilknyttet kommunale projekter som mentorer. For at sikre, at de personer, der har fået bevilget mentorstøtte, er klar over, at de har fået tilknyttet en mentor, og hvad formålet med mentorstøtten er, foreslås det, at der indføres krav om indgåelse af en skriftlig aftale om mentorstøtte mellem personen og jobcenteret. Dette vil være med til at skabe det fornødne ejerskab til mentorstøtten for personen. Den skriftlige aftale om mentorstøtte skal som minimum indeholde oplysning om formålet med mentorstøtten, mentorens navn, hvilke opgaver mentoren skal bistå med, varigheden og timetallet af mentorstøtten samt klagevejledning. Aftalen kan højst indgås for 6 måneder med mulighed for forlængelse. Aftalen om mentorstøtte knytter sig til kommunens afgørelse om bevilling af mentorstøtte. Denne afgørelse skal efter de forvaltningsretlige regler indeholde en klagevejledning og kan påklages til Beskæftigelsesankenævnet, jf. gældende lovs 128. Til nr. 2 Efter gældende regler udgør jobrotationsydelsen 144,22 kr. (pr. 1. januar 2006) for hver time en beskæftiget er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar. Satsen er således den samme for offentlige og private arbejdsgivere. Jobrotationsydelsen for hver ansat, der deltager i uddannelse, svarer til højeste dagpenge, jf. 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., plus 60 pct. og reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Det foreslås, at jobrotationsydelsen i lovteksten anføres i 2013 pris- og lønniveau, hvor den udgør 173,09 kr. (pr. 1. januar 2013) for hver time, en beskæftiget er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar. Det foreslås samtidig, at jobrotationsydelsen for private arbejdsgivere, der indgår aftale om en jobrotationsordning, der påbegyndes fra 1. januar 2013 og indtil til 1. juli 2014, udgør 194,84 kr. (pr. 1. januar 2013). Jobrotationsydelsen for hver ansat, der deltager i uddannelse, svarer således midlertidigt til højeste dagpenge plus 80 pct. og reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Ved private arbejdsgivere forstås arbejdsgivere, der ikke defineres som offentlige arbejdsgivere efter reglerne om ansættelse med løntilskud i 55, stk. 1, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Efter denne bestemmelse forstås der ved offentlige arbejdsgivere følgende: 1) kommuner, regioner og kommunale fællesskaber, 2) statsinstitutioner og 3) organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud. Til nr. 3 Efter gældende regler i 118, stk. 2, opgøres rådighedsbeløbet til kr. pr. år (2011-niveau) gange antallet af personer, der er omfattet af lovens 2, nr. 1-5, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12, 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik. Antallet af personer opgøres som antal helårspersoner i regnskabsåret. Driftsloftet reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Det foreslås i 118, stk. 2, at rådighedsbeløbet anføres i 2013 pris- og lønniveau, hvor det udgør kr. pr. år (pr. 1. januar 2013) gange antallet af personer, der er omfattet af 2, nr. 1-5, herunder personer, 9

10 der deltager i tilbud efter kapitel 12, 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik. Det er uændret, at driftsloftet reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Til 2 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar Som led i den midlertidige sænkelse af driftsloftet foreslås det i stk. 2, at rådighedsbeløbet opgøres i 2013 til kr. (2013-niveau), i 2014 til kr. (2013-niveau), i 2015 til kr. (2013-niveau) og i 2016 til kr. (2013-niveau) gange antallet af personer, jf. 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Rådighedsbeløbet reduceres således for årene 2013 til Det er uændret, at driftsloftet reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. 10

11 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 706 af 28. juni 2012, foretages følgende ændringer: 78. Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob eller i ordinær ansættelse, kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Stk. 2. Personer under 30 år, der er omfattet af en indsats efter loven, kan få støtte til en mentorfunktion, hvis de begynder et ordinært uddannelsesforløb på almindelige vilkår. 1. Efter 78, stk. 2, indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Ved bevilling af mentorstøtte skal der indgås en skriftlig aftale om mentorstøtte mellem jobcenteret og den person, der får støtten. Aftalen kan højst indgås for 6 måneder med mulighed for forlængelse. Aftalen skal indeholde 1) målet med mentorstøtten, 2) mentorens navn og kontaktdata, 3) hvilke opgaver mentor skal bistå med, 4) varigheden af aftalen, 5) timetallet for mentorstøtte og 6) klagevejledning.«98 a. Private og offentlige arbejdsgivere har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en beskæftiget midlertidigt deltager i uddannelse og der i uddannelsesperioden ansættes en person som vikar for den beskæftigede. Stk. 2. Jobrotationsydelsen udgør 144,22 kr. (pr. 1. januar 2006) for hver time en beskæftiget er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar a, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Jobrotationsydelsen udgør 173,09 kr. (pr. 1. januar 2013) for hver time, en beskæftiget er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar. Jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, der indgår aftale om en jobrotationsordning, der påbegyndes i perioden fra 1. januar 2013 og indtil 1. 11

12 juli 2014, udgør dog 194,84 kr. (pr. 1. januar 2013).«118. Inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 2, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af 2, nr. 1-5 og 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter 74 og 74 i i lov om aktiv socialpolitik, samt nr. 10, når udgiften angår 1) tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling, 2) undervisningsmaterialer efter 76 og 77, 3) udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter 81 a, 4) godtgørelse efter 83, 5) 6 ugers selvvalgt uddannelse, deltagerbetaling samt kost og logi efter kapitel 8 a og 73 b og 6) opkvalificering efter 99 til personer, der ansættes uden løntilskud. Stk. 2. Rådighedsbeløbet i stk. 1 opgøres til kr. pr. år (2011-niveau) gange antallet af personer, der er omfattet af 2, nr. 1-5, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12, 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter 74 og 74 i i lov om aktiv socialpolitik. Antallet af personer efter 1. pkt. opgøres som antal helårspersoner i regnskabsåret. 3. I 118, stk. 2, 1. pkt. ændres» kr. pr. år (2011-niveau)«til:» kr. pr. år (2013-niveau)«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Rådighedsbeløbet opgøres i 2013 til kr. (2013-niveau), i 2014 til kr. (2013-niveau), i 2015 til kr. (2013-niveau) og i 2016 til kr. (2013-niveau) gange antallet af personer, jf. 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Midlertidig forhøjelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Lovforslag nr. L 66 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af Beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret.

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. En del af Velfærdsaftalen fra 2006: Ny permanent og enkel jobrotationsordning Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. Beskæftigede: Målgruppen er beskæftigede,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2008/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., AMS, j.nr. 2008-0002004 Fremsat den 12. november 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0024339 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

2015/1 LSF 66 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Forslag. til

2015/1 LSF 66 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Forslag. til 2015/1 LSF 66 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/11989 Fremsat den 20.

Læs mere

2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 228 Folketinget 2012-13 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 228 Folketinget 2012-13 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 228 Folketinget 2012-13 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om uddannelsesordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. til. 2. I 34, stk. 2, nr. 6 og 38, stk. 2, nr. 6, ændres Ledernes Hovedorganisation til: Lederne.

Forslag. til. 2. I 34, stk. 2, nr. 6 og 38, stk. 2, nr. 6, ændres Ledernes Hovedorganisation til: Lederne. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest til personer over

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 147 Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2011/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 061.77K.271

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008, som

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 71 Bilag 14 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Ændringsforslag til Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

2011/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet

2011/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet 2011/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0013701 Fremsat den 22. februar 2012

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar 2011 Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Refusionsomlægningen part II De økonomiske konsekvenser - 2011 De byrdefordelingsmæssige

Læs mere

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 151 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G December 2009 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love 2009/1 LSF 151 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0020951 Fremsat den 3. marts 2010 af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere