Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni (Alm. del). Kristian Jensen /Lars Tjærby Rasmussen

2 Spørgsmål 301: Ministeren bedes kommentere artiklen fra Dansk Told & Skat 6/2007: Frustration hos de professionelle brugere af SKAT, jf. alm. del - bilag 175. Svar: I artiklen fra Dansk Told & Skat 6/2007 gives udtryk for, at nogle revisorer og advokater er frustrerede over SKATs telefonbetjening, herunder ventetider og at der ikke kan ringes direkte til specialister på specifikke fagområder. Etablering af landsdækkende Kundecenter For at kunne yde den bedst mulige service over for SKATs kunder og effektivisere håndteringen af telefonopkald har SKAT i 2006 oprettet et landsdækkende Kundecenter. Kundecentret besvarer størstedelen af alle telefonopkald på SKATs hovednummer I 1. kvartal 2007 modtog Kundecentret opkald. Kundecentret havde en vanskelig start, men siden er telefonbetjeningen forbedret væsentligt. Når det gælder effektivitet i betjeningen, er SKAT således på rette vej. Før Kundecentret blev etableret, betjente SKAT ca. 4 telefonkunder pr. time registreret i tidsregistreringssystemet. Efter etableringen af Kundecentret steg dette til ca. 6 telefonkunder pr. time i 2. halvår 2006, og i 1. kvartal 2007 er gennemsnittet ca. 7 telefonkunder pr. time på tværs af SKAT. Effektiviteten i besvarelsen af mails er også steget væsentligt. I 1. kvartal 2007 modtog Kundecentret henvendelse via og web. Der er stor fokus på fortsat udvikling af Kundecentret, hvorfor der er igangsat flere procesforbedringsprojekter på området. Skattecentrenes back-up af Kundecentret er ligeledes et område, det arbejdes på at forbedre. Nyt telefonsystem I slutningen af 2006 tog SKAT et nyt telefonsystem i brug. Det nye telefonsystem introducerer et antal elektroniske valgmuligheder, så SKATs kunder kan vælge at visitere sig selv eller tale med en personlig bemandet omstilling. Ved opkald til bliver man således bedt om at vælge en af følgende indgange, også kaldet porte: 1. Henvendelse vedr. forskud/selvangivelse 2. Henvendelse som borger 3. Henvendelse som virksomhed 4. Henvendelse som rådgiver 5. Omstilling

3 2 Systemet er udformet til automatisk at finde den bedst kvalificerede agent til rådighed, når et opkald stilles igennem. Dette sker ved, at systemet søger på agenternes kompetencer samt ventetiderne til de enkelte agenter. Rådgiverporten en særlig indsats over for rådgivere De professionelle brugere af SKAT, fortrinsvis revisorer og advokater, vil skulle benytte indgang 4, som kaldes rådgiverporten. Begrundelsen for at dedikere en port til rådgivere i hovedmenuen er, at disse rådgivere har andre behov og krav til betjening end borgere og virksomheder. Disse behov og krav varierer fra SKATs øvrige kundegrundlag på kvalitativ og kvantitativ vis. Professionelle rådgivere har således særlige behov for hjælp til administrative opgaver samt behov for adgang til dyb faglig viden inden for mange forskellige emner. Herudover tilsiger omfanget af den enkelte rådgivers telefonkontakt med SKAT, at netop denne gruppe har en nem adgang til effektiv telefonbetjening. Sidst men ikke mindst, har hensynet til rådgivernes kunder været bestemmende for, at der blev oprettet en særlig port til rådgiverne. Rådgivere henvender sig hovedsageligt til SKAT på vegne af deres kunder, og en nemmere og effektiv adgang til SKAT kommer derfor i sidste ende disse kunder borgere og virksomheder til gode. Rådgiverporten er således udtryk for en særlig indsats overfor rådgivere. Denne indsats understreges af, at opkald til rådgiverporten bliver betjent af en specialiseret medarbejdergruppe i Kundecentret, der har fokus på rådgivernes særlige behov. Endvidere prioriteres opkald til rådgiverporten højere end øvrige opkald i telefonsystemet. Rådgiverporten har den laveste ventetid sammenlignet med de øvrige porte. I 1. halvår 2007 var ventetiden i gennemsnit under 1 minut. Den længste ventetid i perioden gjort op som gennemsnit pr. uge har været 80 sekunder. SKATs indsatsstrategi handler i meget høj grad om at undgå fejl ved en vejledningsindsats frem for at kontrollere efterfølgende. Som det også fremgår af artiklen, betyder det bl.a., at der holdes kurser for rådgivere og andre professionelle. Der vil blive sat yderligere fokus på denne indsats fremover. Straksafklaring I artiklen rejses en problemstilling vedrørende viderestilling flere gange, før kunden når frem til en medarbejder, der kan besvare kundens spørgsmål.

4 3 SKATs mål i relation til etableringen af Kundecentret er 70 % straksafklaring ved første medarbejder, og at den medarbejder, der stilles videre til, kan klare 2 ud af 3 opkald af de sidste 30 %. Sammenlignet med andre callcentre med høj kompleksitet i henvendelserne er det en relativ høj straksafklaring hos den første medarbejder, kunden taler med. Ovenstående betyder, at 9 ud af 10 kunder vil blive besvaret i Kundecentret med højst 1 viderestilling. 1 ud af 10 kunder vil imidlertid opleve ikke at få svar, selv om de har talt med 2 personer i SKAT. Disse tilbydes, at SKAT ringer tilbage, når spørgsmålet er afklaret, eller at blive stillet videre til en specialist. SKAT har indskærpet, at kunderne skal tilbydes, at der ringes tilbage. En udfordring, der pt. arbejdes med, er at sikre, at viderestilling fra Kundecentret til Skattecentrene prioriteres højt. Kundecentret vil i den kommende tid udarbejde nærmere analyser og herudfra vurdere, om målene for straksafklaring kan hæves. I den forbindelse vil virksomhederne og rådgivernes grad af straksafklaring, som formentlig er på et lavere niveau i dag, også blive målt og analyseret. Kontaktpersoner vedrørende konkrete sager En del af kritikken i artiklen går på et ønske fra rådgivernes side om at kunne ringe direkte til og have en tæt kontakt til SKATs specialister. Hertil kan siges, at det er naturligt, at rådgivere, virksomheder og borgere, som i forbindelsen med en konkret sag har en dialog med en sagsbehandler i et af SKATs skattecentre, ved yderligere dialog kan kontakte denne sagsbehandler direkte enten via et direkte telefonnummer eller via SKATs omstilling knyttet til Som sagsbehandler skal man ved skriftlig eller mundtlig dialog med en kunde udlevere relevante kontaktoplysninger som direkte telefonnummer eller adresse, så det er nemt for kunden at komme i kontakt med sagsbehandleren efterfølgende. Til gengæld bør rådgivere, virksomheder eller borgere ikke anvende en sagsbehandler som omstilling til andre dele af SKAT. SKATs hjemmeside Det nævnes i artiklen, at en rådgiver oplever SKATs hjemmeside som svær at finde rundt på og ikke særlig brugervenlig.

5 4 SKAT er i gang med udvikling af en ny hjemmeside, der blandt andet vil gøre det lettere at finde information og vejledning. Den nye hjemmeside forventes implementeret ved udgangen af Indtil da vil den nuværende hjemmeside blive løbende forbedret. For så vidt angår SKATs TastSelv service over hjemmesiden, viser SKATs seneste kundetilfredshedsmåling fra 2007, at rådgiverne har høj tilfredshed hermed (gennemsnitlig 4,6 på en skala fra 1-5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds). Bindende svar Artiklen omtaler endvidere bindende svar og ventetiderne forbundet hermed, der kan være et problem for rådgivere, der har brug for et hurtigt svar. Bindende svar har til formål at give borgere og virksomheder mulighed for gennem en forenklet sagsbehandling at få et hurtigt og bindende svar på det tidspunkt, der passer den enkelte. Det er altid kunden, der skal anmode om bindende svar, og der betales gebyr herfor. Udover bindende svar servicerer SKAT også kunderne gennem skriftlig vejledning og anden form for besvarelse af spørgsmål. Der er i SKAT stor fokus på overholdelse af sagsbehandlingstider i relation til bindende svar. Endvidere er der et projekt i gang vedrørende procesoptimering i forbindelse med bindende svar. Projektet arbejder dels på en forbedret elektronisk indgangskanal, hvorigennem kunderne lettere kan finde bedre og mere specifik information og vejledning, inden de anmoder, ligesom det bliver muligt at betale med dankort via nettet. Dels arbejder projektet med effektivisering af de administrative processer omkring bindende svar med henblik på at forkorte sagsbehandlingstiden. Told Det sidste tema, artiklen tager op, er en bekymring for, at personalereduktioner i SKAT skal gå ud over toldområdet og ødelægge den nuværende gode betjening af erhvervslivet, der beskrives som karakteriseret ved samarbejde, brugerorientering og fleksibilitet. Vi har et fremragende toldvæsen siges det i artiklen, og bekymringen skal ses i lyset heraf. SKAT står over for store udfordringer de kommende år, også når det gælder den del af toldarbejdet, som vedrører lovlig handel og kræver betjening af

6 5 erhvervslivet. Der er især tale om gennemførelse af nye moderniserede toldregler på EU-plan, som blandt andet tilbyder lempelser til virksomheder, der følger reglerne, samt en yderligere udvikling af SKATs elektroniske toldmiljø, såkaldt etold, til at understøtte hurtig og enkel kommunikation med erhvervslivet om vareførslen. For at sikre at udviklingen på toldområdet bliver til gavn for såvel erhvervslivet som SKAT, og at den gode betjening opretholdes, har SKAT indarbejdet strategiske initiativer i sin planlægning. Målet er en uændret eller forbedret service over for erhvervslivet på toldområdet, hvilket i lyset af moderniseringen blandt andet vil betyde, at toldprocesser og -procedurer på ny gennemtænkes for at sikre optimal lønsomhed for erhverv og SKAT. Udviklingen vil være, at opgaverne vil skulle løses af færre medarbejdere på en effektiv og retfærdig måde. Der skal på denne baggrund udvikles nye kompetencer på toldområdet. Målet er, at medarbejderne har et tilfredsstillende fagligt grundlag til at træffe ensartede og korrekte afgørelser, at de oplever systemerne som sammenhængende, og at de anvender SKATs indsatsstrategi relevant i toldarbejdet. Udviklingen af kompetencerne skal derudover understøtte arbejdsmiljøet og medarbejdertilfredsheden.

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt J.nr. j.nr. 07-114332 Dato : 6. september 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Projekt gennemført i Aarhus Kommune i samarbejde med Fonden for Velfærdsteknologi I perioden 1.2. 2011 31.10. 2012 Aarhus Kommune Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

FIRE FOKUSOMRÅDER, 12 MÅLSÆTNINGER

FIRE FOKUSOMRÅDER, 12 MÅLSÆTNINGER FIRE FOKUSOMRÅDER, 12 MÅLSÆTNINGER Skatteministeriets strategiplan 2013 beskriver, hvilke målsætninger vi har frem mod 2013. Strategiplanen er sammen med den årlige Virksomhedsplan og Produktionsplan en

Læs mere

Borgerservicerapport 2009 / 2010. 18. august 2010

Borgerservicerapport 2009 / 2010. 18. august 2010 Borgerservicerapport 2009 / 2010 18. august 2010 Indhold Indledning 2 Centralforvaltningen 4 Borgerservicecentret 4 1. Evaluering af Borgerservicemål 2009 4 2. Personlige ekspeditioner i Borgerservicecentret

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Borgerrådgiverens. årsberetning. September 2013 august 2014

Borgerrådgiverens. årsberetning. September 2013 august 2014 - Borgerrådgiverens årsberetning September 2013 august 2014 Indholdsfortegnelse FORORD 2013/2014:... 6 RESUME:... 8 FORMÅLET MED ÅRSBERETNINGEN... 12 1. STATISTIK... 12 1.1 Opmærksomhedspunkter ved læsning

Læs mere

Løsningskatalog for forbedringsforslag på den korte bane Februar 2009

Løsningskatalog for forbedringsforslag på den korte bane Februar 2009 Projekt Servicestrategi. Løsningskatalog for forbedringsforslag på den korte bane Februar 2009 Indhold 1. Formål med løsningsarbejdet på kort bane 2. Fremgangsmåde for løsningsarbejdet 3. Overblik over

Læs mere

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013 14. august 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport for første halvår 2013 indeholder 4 afsnit. I det første afsnit sætter Helle Fuhrmann fokus på, hvad

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt J.nr. j.nr. 09-108639 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 2009. Kristian Jensen

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Baggrund for kommunikationsanalysen

Baggrund for kommunikationsanalysen 1 Baggrund for kommunikationsanalysen I april 2010 har Direktionen i Ishøj Kommune igangsat en undersøgelse af Ishøj Kommunes interne og eksterne kommunikation. Kommunikationsanalysen tager afsæt i Ishøj

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune

Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune Digitalisering og Borgerservice Sagsnr. Brevid. Ref. OLEBE Dir. tlf. 46 31 32 10 olebe@roskilde.dk Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune 28. januar

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2008 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...1 Kapitel 1: Indledning... 2 1.1 De regionale udviklingsråd...2 1.2 Sammensætning

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 21. februar 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport indeholder 5 afsnit. I det første afsnit sætter Kundeambassadøren DSB s kunder og kundeinformation

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere