Skønsmæssige ansættelser; civile skattesager kontra skattestraffesager Forfatter: Susanne Jung Moltzen Vejleder: Aage Michelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skønsmæssige ansættelser; civile skattesager kontra skattestraffesager Forfatter: Susanne Jung Moltzen Vejleder: Aage Michelsen"

Transkript

1 Skønsmæssige ansættelser; civile skattesager kontra skattestraffesager Forfatter: Vejleder: Aage Michelsen Handelshøjskolen i Århus 2010

2 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 2 af 94 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemstilling Problemformulering Afgrænsning Metodeafsnit Retskildernes retlige trinfølge Lovgivning og anden regulering Love Lovens forarbejder Retspraksis Højesteret Landsretten Byretten Administrativ praksis Landsskatteretten Skatterådet SKAT Ligningsvejledingen Det generelle lovgrundlag Grundloven Lovgrundlaget for skønsmæssige ansættelser Lovregler ved skønsmæssige ansættelser Retssikkerhedsloven selvinkriminering Lovregler ved skattestraffesager Skattekontrolloven Momsloven Opportunitetsprincippet Strafansvarets grundbetingelser In dubio pro reo Forsæt Direkte forsæt Sandsynlighedsforsæt Dolus eventualis Uagtsomhed Grov uagtsomhed Simpel uagtsomhed Retstilstanden ved skønsmæssige ansættelser Civile skattesager Skattestraffesager Administrative bødesager Domstolssager Proceduren ved SKAT... 46

3 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 3 af SKATs bærende strategi Overgangen fra en civil skattesag til en skattestraffesag Analyse af domspraksis Dommene Generelt om dommene Tilsidesættelse af regnskabet Grundlaget for skønsmæssige ansættelser Privatforbrugsberegning Bruttoavanceberegning Vareforbrugsberegning Konkrete forhold Udfaldet af afgørelserne Sammenfatning af domsanalysen Sanktioner Minimumsgrænser Multiplumbøder Sammenfatning Perspektivering English Summary Anvendte forkortelser Litteraturliste Bøger Artikler Hjemmesider Bekendtgørelser Vejledninger Cirkulærer Domsregister mv Meddelelser fra Skatteministeriet Tidsskrift for Skatter og Afgifter Ugeskrift for Retsvæsen Andre domme Bilag Bilag Bilag Eksempel 1: Eksempel 2: Eksempel 3:... 94

4 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 4 af Indledning Formålet med denne afhandling er at undersøge forholdet mellem skønsmæssige ansættelser 1 i den civile skattesag, der foretages af SKAT 2, og skattestraffesagen 3 set ud fra et skatteretligt perspektiv. Endvidere fokuseres der på den usikkerhed, der består i praksis, når den skønsmæssige ansættelse skal danne grundlag for bevisførelsen i en skattestraffesag. Skønsmæssige ansættelser benyttes af SKAT ved civileskattesager til at fastsætte det udeholdte beløb. Forefindes der en påviselig fejl ved regnskabsgrundlaget, er SKAT berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse efter de derom gældende regler. 4 Fører den civileskattesag til en skattestraffesag, er det især ved bevisbyrden, at forskellen viser sig. I den civileskattesag er det skatteyderen 5, der skal løfte bevisbyrden for, at den udøvede skønsmæssige ansættelse, SKAT har fastsat, bygger på et forkert grundlag eller er åbenbart urimeligt. I skattestraffesagen påhviler det anklage-myndigheden 6 at løfte bevisbyrden, hvilket ofte kan være svært, da beviserne er ikke eksisterende eller ufuldstændige. Dette indebærer, at den civile skattesag ofte holder, også i klageinstansen, mens skattestraffesagen opgives. Ved skønsmæssige ansættelser, der danner grundlag i skattestraffesager, påhviler det ligeledes SKAT at bevise, at skatteyderen har udeholdt et skattepligtigt beløb, samt størrelsen på det udeholdte og dermed det faktum, at der er unddraget et beløb. 7 SKAT må foretage et skøn af skatteansættelsen, såfremt der ikke foreligger de nødvendige oplysninger fra skatteyderens side, jf. SKL 5, stk. 3 og OPKL 5, stk. 2. Problemerne ved den skønsmæssige 1 En skønsmæssig ansættelse er en forvaltningsakt, jf. FL 24, stk. 1, 2. pkt. 2 SKAT er den statslige told- og skatteforvaltning, og ved benyttelsen af betegnelsen SKAT tillægges det implicit også at dække over termen myndighed. 3 Skattestrafferet dækker over det strafansvar der gør sig gældende ved både skatter og afgifter. Udtrykket er opstået i forbindelse med at enhedsorganisationen SKAT blev etableret, se endvidere Jan Pedersen i Skatte & afgiftsstrafferet, 3. udgave, side Der er således ikke tale om et frit, vilkårligt eller ubegrundet skøn. 5 For nemheds skyld dækker ordet skatteyderen også over den afgiftspligtige. 6 I denne forbindelse er det essentielt at være opmærksom på, at anklagemyndigheden også omfatter SKATs ansvarsafdelinger, når sagen afsluttes under henvisning til SKL 20. Dermed tydeliggøres det, at de ansatte i straffeafdelingen arbejder under Retsplejeloven og Straffeloven, hvilket er anderledes end i indsatsafdelingen, hvor de er underlagt Forvaltningslovens og Retssikkerhedslovens rammer. 7 Dette er modsat den civilretlige procedure, hvor det er skatteyderen, der bærer bevisbyrden.

5 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 5 af 94 ansættelse opstår, når SKAT kan afgøre skattestraffesagen administrativt, eller når anklagemyndigheden skal løfte bevisbyrden for domstolene, da der netop ikke foreligger et egentlig bevis for udeholdelsens størrelse. SKAT skal således påtænke in dubio pro reo, da enhver berettiget tvivl, skal komme borgeren til gode. 8 Foreligger der berettiget tvivl om, hvorvidt bevisbyrden er løftet, skal der ikke rejses en skattestraffesag. Den egentlige lovhjemmel til at foretage et skøn fra SKATs side volder ikke problemer. Hjemlen til at foretage en skønsmæssig ansættelse af den skattepligtige indkomst og momstilsvaret forefindes i både skatteret og momsret. Det kræves dog, at regnskabet ikke lever op til de fastsatte krav og normer, hvilket bevirker, at det kan tilsidesættes. Der forefindes ikke et egentligt regelsæt for udøvelsen af skønnet. SKAT kan dog søge nogen vejledning i Processuelle regler på SKATs område, hvori der står, at SKAT er pligtig til at indhente oplysninger fra skatteyderen. 9 Indtil 1977 var der direkte lovhjemmel til at foretage skønsmæssige ansættelser på skatteområdet udelukkende med udgangspunkt i skatteyderens privatforbrug, jf. dagældende SL I dag forefindes lovhjemlen til skønsmæssige ansættelser ved skat og moms i henholdsvis SKL 5, stk. 3 og OPKL 5, stk. 2. Baggrunden for at foretage en skønsmæssig ansættelse kan dermed grunde i en manglende eller mangelfuld selv- og momsangivelse, men selve udgangspunktet er en anden. Privatforbrugsopgørelsen er dog stadig væsentlig ved skønsudøvelsen, se følgende dom: TfS 1995,524 V: hvor Landsretten lagde vægt på, at der i de pågældende år ikke havde været levnet ægtefællerne mulighed for et rimeligt privatforbrug., hvorfor Ligningsmyndighedernes skønsmæssige ansættelse var udøvet på korrekt grundlag. Da der gælder forbud mod at sætte skøn under regel, privatforbrugsopgørelsen blot være ét af flere momenter, der indgår i den 11 vil 8 Der er et hovedprincip i strafferetsplejen, står dog ikke direkte i Straffeloven. Se endvidere Processuelle regler på SKATs område , R.2.4 under bevis. 9 Jf. de Processuelle regler på SKATs område , P.1.9 grundlag for skønnet. 10 I dag er privatforbrugsopgørelsen stadig særdeles væsentlig, da mange dommere kræver en sådan opgørelse i de civilretlige sager. 11 Udspringer af et uskrevet forvaltningsretligt princip, der er opstillet i retspraksis, jf. Processuelle regler på SKATs område , E.1.

6 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 6 af 94 skønsmæssige ansættelse. 2. Problemstilling Afhandlingen tager udgangspunkt i følgende problemstilling: Der ønskes en beskrivelse og analyse af hvilke forhold, der kan bevirke, at en skønsmæssig ansættelse i civile skattesager af den skattepligtige indkomst kan føre til en skattestraffesag, samt hvilke konsekvenser dette har for størrelsen på beløbet af den fastsatte skønsmæssige ansættelse. Hertil ønskes yderligere en kritisk vurdering og perspektivering af retspraksis på området Problemformulering Nærværende afhandling har til formål at belyse problematikken vedrørende den skønsmæssige ansættelse af den skattepligtige indkomst fra SKATs side. Da bevisbyrden også i disse sager påhviler anklagemyndigheden, 12 og det faktum, at beviserne i de fleste tilfælde ikke forefindes, er det med til at besværliggøre processen yderligere. 13 Problemstillingen må grundet dette antages at være yderst relevant i forbindelse med skattestraffesager. Først klarlægges den retlige trinfølge, da dette har stor relevans, i og med at processen ved den civile skattesag er anderledes end ved skattestraffesagen. I det efterfølgende vil lovgrundlaget for skønsmæssige ansættelser og lovgrundlaget i skattestraffesagerne blive belyst for at vurdere, hvorvidt grundlaget for den skønsmæssige ansættelse kan holde som grundlag for en skattestraffesag. Dette lægger op til en analyse af de domme, der er udsøgt til afhandlingen. Yderligere vil der blive fremført beregningsgrundlag for bødefastsættelse i forbindelse med skattestraffesagen. Afsluttende foretages en sammenfatning af afhandlingens beskrivelser, vurderinger og analyser, samt en perspektivering af de relevante problemstillinger. 12 Et af hovedprincipperne i strafferetsplejeloven, hvilket ofte udtrykkes som in dubio pro reo. 13 Jf. Jan Pedersen i Skatte og afgiftsstrafferet, 3. udgave, side 268.

7 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 7 af Afgrænsning Skønsmæssige ansættelser benyttes ofte af SKAT. Dette beror på det faktum, at SKAT kan ansætte efter et skøn, såfremt skatteyderen opgiver mangelfulde oplysninger, eller oplysningerne er ikke eksisterende, jf. SKL 5, stk. 3 og OPKL 5, stk. 2. Skønsmæssige ansættelser anvendes primært over for erhvervsdrivende, da disse er forpligtede til at indgive en udvidet selv- 14 og momsangivelse, jf. henholdsvis SKL 1 og ML 57, i modsætning til de skatteydere, der er omfattet af SKL 4, stk. 5.Gruppen med erhvervsdrivende tillægges endvidere en skærpet bedømmelse, da de som erhvervsdrivende i højere grad skal vise omhu og påpasselighed ved at følge lovgivningen. Grundet denne udvidede pligt er det primært her, der er behov for skønsmæssige ansættelser, hvilket gør denne gruppe mere interessant at fokusere på. Når det påhviler skatteyderen at selv- og momsangive, jf. henholdsvist SKL 1, stk. 1 og ML 56, stk. 1, er det yderligere deres pligt at opbevare beviser for deres posteringer, jf. SKL 6 og ML 52a.For skatteydere, der er kategoriseret som modspillere, 15 foreligger der ofte ikke et ordentligt regnskab, der kan danne grundlag for ansættelsen af den skattepligtige indkomst. Grundet dette må SKAT eventuelt benytte sig af skønsmæssige ansættelser af skatteyderen. 16 I transfer pricing forelægger der altid et skønsmæssig aspekt. Transfer pricing medtages ikke i denne afhandling, da det vil blive alt for omfattende, grundet der her gælder dansk rets fri bevisbedømmelse, jf. RPL Endvidere findes der ikke mange skattestraffesager på området, yderligere ved SKAT ikke hvorledes bøden skal beregnes. 18 Fokus i denne rapport vil være ansættelser vedrørende skat og moms, 19 hvilket er de mest almindelige områder, der kan 14 Jf. SKL 1, således SKAT kan foretage en skatteansættelse. 15 For uddybning af dette se SKATs Bærende strategi. 16 Jf. Martin Simonsen artikel Domstolsprøvelse af skønsmæssig indkomstansættelse Hvad er status?, i skatterevisoren 2002, side 20. For yderligere uddybning se Civile skattesager. 17 Jf. Peter Bangs artikel Bevisbyrden i transfer pricing sager, Skat-udland 1999, nr. 3, side 59f, under Lovændringernes bevismæssige betydning. Dette ses endvidere i Ligningsvejledningen , S.I under skønsmæssig ansættelse. 18 Jf. udtalelse fra embedsmand ved SKAT. 19 Det bemærkes, at der før d. 1. oktober 2005 var en anderledes fordeling af varetagelsen af sager. Her stod Kommunerne for skattesager vedrørende personligligning og erhvervsdrivning og Told & Skatteforvaltningen for moms og afgifter, samt skat inden for selskaber (denne kunne være udliciteret til Kommunerne). Told & Skatteforvaltningen var dog også i besiddelse af kompetencen til at behandle skattesager. Myndighederne har siden 1971 haft kompetence til at

8 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 8 af 94 medføre straf, især SKL 13 og 16 og ML Ved overtrædelse af én af de tre førnævnte strafbestemmelser, fokuseres der på de erhvervsdrivendes forhold, hvorfor der ikke medtages sager der omfatter de ansattes modtagelse af sort løn. SKL 13 er en strafbestemmelse, der omfatter STRFL 23, hvorved alle, der medvirker til afgivelse af en urigtige eller vildledende oplysninger, kan straffes. Efter forarbejderne til Skattekontrolloven menes de medvirkende personer at være de personer, der har assisteret umiddelbart ved afgivelse af de urigtige og vildledende oplysninger, hvilket typisk er ved udarbejdelsen af en urigtig selvangivelse. 21 I praksis er det typisk en revisor, advokat eller ægtefælle. Det er dog sjældent, at SKAT går efter dem, der rådgiver skatteyderne, og dermed kan anses for at være medvirkende til overtrædelse af loven. 22 Dette skyldes det faktum, at det er sværere at gå efter rådgiverne, da det er vanskeligt for SKAT at bevise, at der foreligger grov uagtsomhed eller forsæt til deres handling. På dette grundlag holder SKAT ofte rådgiverne udenfor skattestraffesagen. 23 Grundet førnævnte og det faktum, at medvirken ikke relaterer sig til den opgjorte skønsmæssige ansættelse, medtages medvirken i form af rådgiveransvar ikke i denne afhandling. Retskildernes retlige trinfølge er et meget omfattende område, hvorfor der kun vil blive fokuseret på de skatteretlige retskilder. Endvidere er det kun de mest relevante retskilder, der er medtaget for en kort gennemgang. Ved gennemgangen af SKATs sanktionspraksis lægges der ikke vægt på strafnedsættelsesgrundene, da afhandlingens fokus er på, hvornår en skønsmæssig ansættelse må foretages, og hvad der skal til, for at den skønsmæssige ansættelse kan løfte bevisbyrden. afgøre en straffesag administrativt, jf. lov nr. 539 af I fremtiden kan der muligvis begynde at dannes et mønster af retspraksis i straffesager inden for bestemte brancher, da SKATs nye Bærende strategi bevirker, at der vil forekomme kontrolaktioner imod bestemte brancher. 20 Grundet dette, er der ikke fokus på de andre strafbestemmelser, såsom i punktafgiftslovene, KSL 74 og 75, OPKL 17 eller VAEGT Jf. Poul Ole Seidenfaden m.fl. i Skattekontrolloven, 1. udgave, side 221n. 22 Jf. en udtalelses fra en embedsmand ved SKAT. 23 Jf. en udtalelse fra en embedsmand ved SKAT. Dette synspunkt deles ikke af forsvarsadvokaterne, de mener i stedet, at revisorerne ofte går for langt i deres skatterådgivning.

9 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 9 af 94 Ovenstående afgrænsning vil medvirke til en bedre vurdering af de resultater, der fremkommer af analysen. Yderligere vil der gennem perspektiveringen fremsættes et forslag til medarbejderne ved SKAT, som vil kunne benyttes i forbindelse med, at medarbejderne skal benytte en skønsmæssig ansættelse som grundlag i henholdsvis en civil skattesag og skattestraffesag. For at fremkomme med en retvisende vejledning for fremtiden er der valgt primært at analysere nyere offentliggjorte domme fra årerne inden for afgrænsningsområdet, og hvor den strafferetlige sag vedrører en overtrædelse af SKL 13, 16 eller ML 81. Valget af offentliggjorte domme beror på, at de er behandlet af domstolene, hvorimod administrative bødesager ikke medtages, da de er en aftale mellem skatteyderen og SKAT, hvorfor disse ikke er offentligt tilgængelige. 24 Begrundelsen for at fokusere på nyere domme er, at hvad domstolene finder frem til igennem deres afgørelser er gældende ret og dermed afspejler den nuværende retsstilling. 25 Relevante love samt ældre domme medtages også, hvor det findes nødvendigt. Ved Landsskatteretten er det kun de civile skattesager, der bliver procederet, hvorfor disse afgørelser kun vil blive medtaget, såfremt de findes relevante. Relevansen kan opstå, såfremt der rejses en skattestraffesag i forbindelse med den civile skattesag på grundlag af oplysninger, der er fremkommet i sagen, hvilket kan indikere at der kan forekomme selvinkriminering Metodeafsnit Ved udarbejdelsen af denne afhandling er den empiriskanalytiske tilgang anvendt. Afhandlingen udfærdiges efter den retsdogmatiske og retspolitiske metode. Den retsdogmatiske metode beskriver, fortolker, analyserer og systematiserer gældende ret. 27 Metoden klarlægger derved ligheder og uligheder af de lege 24 Begrundelsen for at benytte offentliggjorte domme hviler endvidere på det faktum, at der kan være problemer med retskildeværdien, såfremt dommen ikke er offentliggjort, og dermed ikke kan danne retspraksis. Hertil se Ole Bjørns artikel i TfS Landsskatteretten , Præjudikatsværdien af Landsskatterettens kendelser, side 32ø. 25 Se Jens Garde i Forvaltningsret almindelige emner, 5. udgave, side 155. Her skal det haves i mente, at der er et retshieraki, således tillægges en dom større vægt jo højere instans den bliver procederet ved. 26 Oplysningerne kan dog også være afgivet frivilligt, eller der kan være tale om tilståelse. 27 Jf. Jens Evald i Retsfilosofi, Retsvidenskab og Retskildelære, 1. udgave, side 210n.

10 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 10 af 94 lata, og ud fra resultaterne af den retsdogmatiske behandling dannes fælles regler og principper via. domstolene. 28 Der anvendes i afhandlingen en objektiv fremstilling for dermed at give et retvisende billede af de lege lata, hvorfor der i afhandlingen ikke foretages en selektiv udvælgelse af de data, der benyttes fra teori til praksis. 29 Ved anvendelse af den retsdogmatiske metode henvises der kun til gældende dansk ret, hvorfor den komparative metode ikke anvendes. Ifølge den retsdogmatiske metode skal der ske en systematisk behandling af de indsamlede data, hvorfor der i afhandlingen benyttes love og afgørelser efter deres kronologiske orden, først efter deres placering i den retlige trinfølge 30 og dernæst efter deres tidsmæssige placering. Dette er gjort for bedre at kunne belyse en eventuel udvikling i retspraksis. Ved behandlingen af de enkelte problemstillinger er det valgt kun at belyse det aspekt i dommen, der har relevans for det enkelte afsnit. Den retspolitiske metode benyttes ved perspektiveringen på baggrund af de foretagne domsanalyser. Det ligger i sagens natur, at når der foretages en analyse af domme og dermed retspraksis, må der gerne ske en inddragelse af egne meninger, hvorfor jeg benytter mig af de sentendia ferenda. Dermed kan der opstå en afvigende fortolkning. 5. Retskildernes retlige trinfølge Den 1. januar 2007 trådte en ny reform i kraft inden for behandlingen af skattesager ved domstolene, hvilket bevirkede en omrokering i behandlingen af skattesager. Forløberen til denne reform påbegyndtes den 1. november 2005, hvor der blev foretaget en total ændring af opbygningen, man gik fra en tostrenget ligning til en enstreget ligning. Dette bevirkede, at de kommunale skatteforvaltninger og det tidligere Told- og Skattestyrelsen fusionerede, således enhedsorganisation SKAT 31 opstod. 32 Ved fusionen fik alle kontrol- og ligningsmedarbejdere i SKAT den formelle kompetence til at foretage skøns- 28 Jf. Jens Evald i Retsfilosofi, Retsvidenskab og Retskildelære, 1. udgave, side 214m. 29 Jf. Jens Evald i Retsfilosofi, Retsvidenskab og Retskildelære, 1. udgave, side 215m. 30 For uddybning af dette se 5. Retskildernes retslige trinfølge. 31 Organiseringen af denne statslige enhedsorganisation, der ifølge den tidligere gældende BEK nr. 976 af 17/10/2005 har fået navnet SKAT, er ikke omtalt i loven. 32 Jf. Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 100m.

11 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 11 af 94 mæssige ansættelser på både skatte- og momsområdet. 33 Yderligere besluttede den nye enhedsskatteforvaltning ikke at benytte sig af cirkulæreformen, men i stedet at udstede bekendtgørelser eller SKAT-meddelelser. 34 Den 1. januar 2009 trådte en ny struktur i kraft i enhedsforvaltningen, hvorved Juridisk Center blev etableret som en landsdækkende enhed i SKAT. 35 I forbindelse med den nye struktur blev der indført styresignaler, en ny type tjenestebefaling, hvilket blev gjort for at markere vigtigheden af Juridisk Centers rolle. 36 Den gennemgribende reform af skattemyndighedernes organisation og opgaver blev gennemført ved vedtagelsen af en ny lov - Skatteforvaltningsloven. Loven trådte i kraft den 1. november 2005 og skulle erstatte den hidtidige Skattestyrelseslov. 37 I forbindelse med vedtagelsen af Skatteforvaltningsloven blev Ligningsrådet nedlagt, og der blev i stedet dannet et Skatteråd, 38 der skal bistå SKAT, jf. SFL 2. Ligningsrådets afgørelser udkom tidligere i form af bindende forhåndsbeskeder eller bindende ligningssvar, jf. dagældende SSL 20 A. Disse to er nu samlet i et regelsæt og afsiges af Skatterådet som bindende svar, jf. SFL Det er imidlertid ikke alle sager, der forelægges Skatterådet. Told- og skatteforvaltningens direktør indgik i forbindelse med reformen en aftale om hvilke sager, der skal forelægges Skatterådet. 39 Udgangspunktet er herefter, at SKAT besidder kompetencen til at udstede de bindende svar. Det er alene sager af principiel karakter, som falder ind under SFL 21, stk. 4, der skal forlægges Skatterådet Denne kompetence havde de ansatte ved ToldSkat imidlertid hele tiden været i besiddelse af, hvorimod de tidligere kommunale ansatte kun havde behandlet sager der vedrørte skatten jf. en udtalelse fra en embedsmand ved SKAT. 34 Jf. Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 100m. Disse meddelelser gives et SKM-nummer og offentliggøres på SKATs hjemmeside, ligesom afgørelser og domme, jf. Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 12. udgave, side 100m. 35 Jf. SKM SKAT herved blev SKM SKAT allerede ophævet. 36 Jf. SKM SKAT, se endvidere Aage Michelsen i i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 101ø. 37 Jf. John Engsig i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 75n. 38 Skatterådets organisation og opgaver kan kun i et vidst omfang sammenlignes med Ligningsrådet. Ligningsrådet opererede som et kollegialt lægmandsorgan, jf. dagældende SSL 17, stk. 2 og ligeledes Skatterådet, jf. SFL 2, stk.1. Skatterådet udvælges af Folketinget eller udpeges til dels af Skatteministeren, jf. SFL 3, jf. John Engsig i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 77m. 39 Se TfS 2005,908: Told- og Skatteforvaltningens forelæggelse for Skatterådet. Aftalen er indgået i henhold til forarbejderne til Skatteforvaltningsloven. 40 Jf. TfS 2005,908: Told- og Skatteforvaltningens forelæggelse for Skatterådet, afsnit 2. Se hertil Processuelle Regler for SKAT , C

12 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 12 af 94 Domstolsprøvelsen på skatteområdet består i, at en sag først kan indbringes for domstolene, når sagen har været prøvet eller afvist af den øverste administrative klageinstans på området, jf. SFL 48. Den første klageinstans ved domstolene var før reformen Landsretten, og er nu ved Byretten Lovgivning og anden regulering Det skal indledningsvist fastslås, at når der træffes en afgørelse af domstolene eller de administrative myndigheder, lægges der både vægt på retsreglerne,de skrevne regler og de andre retskilder. Findes der hverken skrevne regler eller andre retskilder, dømmes der ud fra forholdets natur, 41 hvorved det forstås, at et ulovbestemt tilfælde afgøres, så resultatet findes at være bedst stemmende med den pågældende retlige natur. Forholdets natur kan som følge heraf virke som en selvstændig retskilde i de tilfælde, hvor domstolene ikke kan finde hjemmel for det ønskede resultat. Det er dog yderst sjældent, at domstolene alene påberåber sig dette uden påberåbelse af anden hjemmel Love På skatteområdet forefindes der et skærpet hjemmelskrav. Alle afgørelser skal dermed have hjemmel i lov og må ikke stride i mod loven, jf. GRL 43. Loven er den vigtigste retskilde inden for skatteretten. 43 Der er flere forskellige love, der har indvirkning på, hvorledes skatteyderen skal beskattes. Grundet dette benyttes følgende tre principper ved lovfortolkning. Lex superior-princippet betyder, at en trin højere regel går forud en trin lavere regel. For eksempel går en domsafgørelse forud en landskatteretskendelse. 44 Lex posterior-princippet består i, at en nyere lov går forud en ældre lov, og lex specialis-princippet fastslår, at en speciallov går forud en generel lov. De to sidstnævnte principper kan skabe fortolkningsproblemer. Det er vigtigt for lovgivningen at have præciseret de anvendte begreber i loven korrekt, da praksis ellers vil blive uklar som følge af manglende begrebsdefinition. Læses loven efter sin ordlyd, anvendes der en objektiv fortolkning Jf. Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 99m. 42 Jf. Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø i Retskilder og retsteorier, 2. udgave, side 191f. 43 Jf. Aage Michelsen i lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 109n. 44 Dette afsnit er skrevet med inspiration fra Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 133f. 45 Jf. Hans Henrik Bonde Eriksen i Skatte- og afgiftsproces, 3. udgave, side 85n.

13 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 13 af Lovens forarbejder Inddrages lovens forarbejder ved lovfortolkningen, anvendes der en subjektiv fortolkning. 46 Lovens forarbejder spiller en betydelig rolle ved lovfortolkningen af skattelove, 47 da loven som tidligere nævnt er den vigtigste retskilde inden for skatteretten. Forarbejderne til loven består af bemærkninger til Skatteminiterens lovforslag, herunder kan der forekomme tillægs-bemærkninger. Skatteministeren besvarer heri endvidere spørgsmål fra Folketingets skatteudvalg og eventuelle henvendelser fra blandt andet rådgivere. Det er dog ikke alle svar, der offentliggøres i forarbejderne. Det er i tiden efter, at et lovforslag er blevet vedtaget, at disse tillægsbemærkninger kan spille en væsentlig rolle ved lovfortolkningen i praksis. Ved et komplekst lovforslag ses der på, hvorvidt de forskellige tillægssvars holdninger peger i samme retning, og dermed om de kan medvirke til en bedre forståelse af lovforslaget. Der stilles dog ofte flere opklarende spørgsmål til skatteministeren efter loven er vedtaget. Det er i denne forbindelse endnu omstridt, hvorvidt disse kan tillægges samme retskildeværdi, som de egentlige forarbejder til loven. 48 I praksis finder der en prioritering sted i søgen på hjælp til lovfortolkning på skatteområdet. Først søges der hjælp i lovens ordlyd, og dernæst søges der hjælp i lovens forarbejder og selve formålet med loven. 49 Denne praksis er stadfæstet i en række domme, hvilket blandet ses i følgende dom: UfR Ø: hvor Landsretten i en præmis udtaler: Enhver fortolkning, som går ud over en lovs ordlyd, må navnlig når der er en lovbestemmelse, der regulerer skattebetalinger af retssikkerhedsmæssige grunde kræve klar støtte i lovens forarbejder. Følgende dom er dog én af de mest præjudikatskabende domme om skatteretlig lovfortolkning: TfS 1996,654 H: Dommen vedrørte anskaffelsestidspunktet for aktier. En skatteyder havde erhvervet en nytegning til kurs 100 og anså aktierne for anskaffet på samme tidspunkt som moderaktien. Dette mente skattemyndighederne dog ikke, da nytegningen ikke var sket til 46 Jf. Hans Henrik Bonde Eriksen i Skatte- og afgiftsproces, 3. udgave, side 85n. 47 Dette afsnit er skrevet med inspiration fra Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 136f. 48 Jeg vil i denne afhandling ikke berører emnet yderligere, da dette synes for omfattende. 49 Jf. Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 135m.

14 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 14 af 94 favørkurs og dermed ikke kunne anses for anskaffet på samme tid som moderaktien. Højesteret afsagde, at der hverken fremgik noget af lovens ordlyd eller af lovens forarbejder, der kunne give grundlag for en så væsentlig begrænsning af reglen, hvorfor skatteyderen fik medhold. På skatteområdet hersker der ingen tvivl om, hvorvidt lovens forarbejder skal tillægges retskildeværdi, da domstolene tillægger disse en stor retskildeværdi. 50 SKAT lægger, ligeledes domstolene, lovens forarbejder og formålet med loven en stor betydning Retspraksis Retspraksis er hvad domstolene finder frem til gennem deres domsafgørelser, og hvad der derved fastslås at være gældende ret. 52 Domstolenes afgørelser er, udover loven og lovens forarbejder, retsteoriens vigtigste materiale. 53 I forbindelse med en ny lov gennemføres er lovens forarbejder med til at sikre, hvad der forstås med lovteksten. Den dømmende magt er henlagt til domstolene, jf. GRL 3. Domstolene er opdelt i et hierarki, og retskildeværdien af dommene tillægges større vægt, jo højere instans dommen er procederet ved. D. 1. januar 2007 trådte en ny domstolsreform i kraft, der indeholdte en helt ny opbygning af politi og domstolene, hvilket har bevirket en ændring af, ved hvilken instans de forskellige skattesager skal anlægges. Før denne reform var Landsretten første instans og Højesteret var anden instans for skattesager. I dag forholder det sig således, at Byretten er første instans, Landsretten anden instans, og Højesteret er tredje instans. For skattestraffesager har det imidlertid altid forholdt sig således, at første instans er Byretten, Landsretten anden instans, og Højesteret tredje instans. En skatteafgørelse kan dog først prøves for domstolene, når sagen har været prøvet/afvist af den øverste klageinstans, jf. SFL 48, stk Den nye reform har endvidere bevirket, at ikke alle sager om indkomstskat med videre kan indbringes for Højesteret som sidste instans i 50 Jf. Hans Henrik Bonde Eriksen i Skatte- og afgiftsproces, 3. udgave, side 86ø. På andre områder hersker der dog ikke samme entydighed. Der argumenteres for, at der skal tages højde for, hvor tungtvejende en bestemmelses motiver eller formål er i forhold til den konkrete sag, jf. Jens Garde i Forvaltningsret almindelig emner, 5. udgave, side 155n. 51 Jf. Hans Henrik Bonde Eriksen i Skatte- og afgiftsproces, 3. udgave, side 87n. 52 Jf. Jens Evald i Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, 1. udgave, side 298n. 53 Jf. Jens Evald i Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, 1. udgave, side 214n. 54 Den øverste klageinstans på skatteområdet er Landsskatteretten.

15 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 15 af 94 Danmark, jf. RPL Er sagen af principiel karakter, kan denne ankes til tredje instans ved opnåelse af en 3. instansbevilling. 56 Opnås en 3. instansbevilling, er det dog kun strafudmålingen, der prøves ved domstolen og ikke selve skyldsspørgsmålet. Hovedreglen ved SKAT er, at en tabt sag ikke ankes. 57 Domstolene tager både stilling til de civile skattesager og de mere komplicerede skattestraffesager. De fleste af skattestraffesagerne afgøres ved Byretten, hvorimod de civile skattesager starter i Landsskatteretten, og ender kun ved domstolene såfremt kendelsen ankes Højesteret Højesteret er Danmarks riges øverste domstol, jf. RPL 2, stk. 1, hvilket betyder; er en afgørelse først afsagt af Højesteret, kan domsafgørelsen ikke ankes yderligere i Danmark. Dermed er de domsafgørelser, der er afsagt af Højesteret som sidste instans, gældende ret. 58 Ønskes en juridisk problemstilling belyst efterretspraksis, gøres dette ud fra den gældende ret. Dette bevirker, at Højesterets domsafgørelser er med til at verificere juraen på det retsvidenskabelige område. Ved Højesterets domsafgørelser i skattestraffesager er det vigtigt at holde for øje, at det kun er strafudmålingen, der kan prøves. Derved er selve skyldsspørgsmålet ikke til vurdering. Når en sag bliver dømt af Højesteret, tiltrædes denne af 5 dommere, medmindre andet er bestemt, jf. RPL 3, stk. 1. For at anke en sag til Højesteret kræves der, som ovenfor nævnt, én 3. instans bevilling. Det er yderst sjældent, at der i skattesager eller i skattestraffesager gives en sådanbevilling til at anke sagen til Højesteret. 59 Denne noget uheldige 55 Sager med en økonomisk værdi under kr. kan kun ankes til Landsretten, med en 2. Instansbevilling, det vil sige der forefindes kun én appelret. Jf. Bent Iversen i Dansk Privatret, 15. udgave, side 39ø. Se yderligere Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 12. udgave, side 114m, hvor han skriver at ikke alle sager om indkomstskat kan indbringes for Højesteret. 56 Jf. Bent Iversen i Dansk Privatret, 15. udgave, side 40ø. 57 Jf. en udtalelse fra en embedsmand ved SKAT. Denne holdning er gældende grundet en retssagsinstruks afsagt af Skatteministeren i 1993, jf. Jan Pedersen i Skatteretten 1, 5. udgave, side 120m. 58 Såfremt Landsrettens domsafgørelse er sidste instans, anses denne for gældende ret. 59 Det må forventes, og ses allerede, at principielle sager henvises til Landsretten som første instans, for at undgå opnåelse af 3. instans bevillingen, jf. en udtalelse fra en embedsmand ved SKAT.

16 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 16 af 94 problemstilling er opstået grundet den nye reform, og må konstateres ikke at være fuldt tilfredsstillende for gældende ret Landsretten Landsretten består af to afdelinger: Vestre og Østre Landsret. Landsretten er anden instans i det danske retssystem, tidligere første instans for skattesager. 60 Til tider kan Landsretten stadig optræde som første instans. Dette gælder ved sager af principiel karakter, jf. RPL 227, stk. 2,der grundet sagens karakter ønskes behandlet ved Landsretten med det samme. Landsretten tiltrædes af 3 dommere, medmindre andet er bestemt, RPL 7, stk Byretten Byretten er første instans for skattesager, jf. RPL 224, efter den nye reform er indført. Ikke alle sager bliver prøvet her. Er sagen af principiel karakter og grundet dette ønskes henvist til Landsretten af blot én af parterne, kan sagen sendes direkte videre til Landsretten. Dette grunder i, at der er flere dommere, der tiltræder sagen her. Byretten kan også vælge, at der skal deltage tre dommere i behandlingen af sagen, jf. RPL 12, stk. 3. Domsafgørelser ved Byretten tiltrædes kun af én dommer, medmindre andet er bestemt, jf. RPL 12, stk. 1. Er der i en skattestraffesag nedlagt påstand om frihedsstraf, medmindre der er tale om en tilståelsessag, eller det faktum at sagen skønnes at være af indgribende karakter med videre, tiltrædes byretterne af Domsmænd, jf. RPL 686, stk. 2. Domstolsreformen har i indkøringsfasen medført en længere sagsbehandlingstid, hvilket har bevirket at sagerne er blevet gamle. Dette bevirker, at skattestraffesagen har lettere til forældelse, og jo længere tid en sag verserer, jo mere bliver straffen nedsat, hvilket må siges at være yderst problematisk. Ender skattestraffesagen ved Højesteret, er det jo kun, selve strafudmålingen der prøves. 60 Dette har kun været gældende for skattesager.

17 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 17 af Administrativ praksis Domstolene er uafhængige af den udøvende magt, hvorfor den administrative praksis ikke har nogen formel bindende virkning for domstolene. 61 Dette har givet anledning til en del diskussion, da domstolene kan tilsidesætte administrativ praksis. Administrativ praksis spiller en betydelig rolle i den gældende skatteret, da denne fremgår af Ligningsvejledningen, og dermed er bindende for SKAT, hvorved skatteyderen kan støtte ret på den. Dette begrundes i antagelsen om, at det kun er et begrænset antal skattesager, der når frem til Byretterne og endnu færre, der kommer højere op i retshierarkiet. Grundet dette må administrativ praksis tillægges en betydelig rolle i danske retssystem. 62 Administrativ praksis spiller en betydelig rolle, da de ofte offentliggøres før en eventuel domstolsafgørelse, og dermed kan de blive retningsgivende Landsskatteretten Landsskatteretten er ikke en domstol, men er den første klageinstans vedrørende klager fra Skatterådets og SKATs afgørelser og anden klageinstans ved klager over afgørelser fra skatteankenævnene. 63 Landsskatteretten er en administrativ klageinstans og er som tidligere nævnt vigtig for lovfortolkningen af skattelovene. 64 Udover at være en klageinstans afgør Landsskatteretten endvidere sager indbragt af Skatteministeren, jf. SFL 11, stk. 2, og klager af EU-retlig betydning. Landsskatterettens kendelser er med til at give en forståelse af lovene på skatteområdet. Landsskatteretten skal udpege sager, som retten finder at være af principiel interesse, til offentliggørelse. 65 Har Landskatteretten ved en kendelse taget stilling til et skattespørgsmål, er hovedreglen, at ingen administrativ myndighed kan ændre kendelsen. SKAT kan/bør dog, såfremt de er uenige i en landsskatteretskendelse, indbringe eller påklage kendelsen for domstolene. 66 Dette er dog kun sket undtagelsesvist, hvilket ses ud fra følgende dom: 61 Jf. Jan Pedersen i Skatteretten 1, 5. udgave, side 122ø og Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 117m. 62 Jf. Erik Werlauff i Selskabsskatteret 2009/2010, 11. udgave, side 33m. 63 Dette afsnit er skrevet med inspiration fra John Engsig i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 79 øverst og frem. Se yderligere SFL 11, stk Jf. Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 115n. 65 Jf. en artikel af redaktionen: Retssikkerhed eller kaos? en artikel i SR-Skat 2006, nr. 2, side Jf. Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 118n.

18 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 18 af 94 TfS 2006,633 H: Domme omhandler en forhåndsbesked om, hvorvidt luftkaptajnerne er skattepligtige i Danmark hvor de er ansat,eller i det land hvor de er hjemmeboende. Landsskatteretten afsagde, at den begrænsede skattepligt kun omfatter den del af lønindtægten, der kan henføres til den tid, hvor tjenesten er i Danmark eller i dansk luftterritorium (TfS 1998,548). Denne kendelse var SKAT direkte uenig, men grundet en fejl blev den ikke indbragt for domstolene inden rimelig tid. Højesteret gav dog SKAT medhold i at Landsskatterettens afgørelse var fejlagtig. Dommen blev afsagt af 9 dommere, hvor de 5 var enige med Skatteministeriet, og de resterende 4 gav skatteyderne ret. Ud fra ovenstående domsafgørelse er det fastslået, at Skatteministeriet ikke er bundet af Landsskatterettens praksis i tilfælde, hvor det langt fra er åbenbart, at Landsskatterettens praksis er uforenelig med en rigtig fortolkning af skattelovgivningen. 67 Skatteministeriet er dermed ikke længere bundet af Landskatterettens praksis. Vi som skatteydere kan imidlertid godt støtte ret på kendelsen, hvilket bevirker, at vi burde kunne stole på at vores sag vil behandles på samme måde som tidligere afgørelser. Ovenstående dom har dog bevirket, at denne retssikkerhed kan være i fare. Ud fra det ovenstående beskrevne må Landskatterettens kendelser være et udtryk for gældende ret under forudsætning af, at kendelsen ikke kommer videre op i retssystemet og det faktum, at Skatteministeriet ikke mener, at kendelsen er uforenelig med en rigtig fortolkning af skattelovgivningen Skatterådet Skatterådet er et centralt kollegialt lægmandsorgan, der i et vist omfang kan sammenlignes med det tidligere Ligningsråd. 68 Skatterådet kan fremsætte bindende svar på, hvorledes de mener, at en skattesag skal afgøres og på hvilket grundlag. Udgangspunktet er, at Skatterådet kun afgør sager, der bliver 67 Jf. Professor Aage Michelsen, Juridisk Institut, Handelshøjskolen i Århus artikel, Begrænset skattepligt Luftkaptajner Retskildehierarki i Revision og Regnskabsvæsen 2006, nr. 9, side SM 263n. 68 Dette afsnit er skrevet med inspiration fra John Engsig i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 77f.

19 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 19 af 94 forelagt dem af SKAT eller spørgeren, jf. SFL 2, stk. 2. Der er dog visse spørgsmål af principiel karakter, der skal forelægges Skatterådet. 69 SKAT spørger Skatterådet om vejledning i sager, hvor de selv mangler kompetence, hvorfor Skatterådets bindende svar dermed får en stor indflydelse på retspraksis. Dette er dog under forudsætningen af, at det bindende svar bliver accepteret af spørgeren. Accepteres det bindende svar af spørgeren, vil sagen naturligt ikke komme videre i retssystemet, hvilket direkte vil bevirke, at sagen ikke indbringes for en højere retsinstans. 70 I denne forbindelse kan der argumenteres for, at SKAT burde have kompetencen til at indbringe et bindende svar for domstolene, såfremt de finder Skatterådets kendelse forkert SKAT 71 SKAT kan komme med et bindende svar på, hvorledes de mener, at sagen bør afgøres. 72 Formålet med de bindende svar er, at den enkelte skatteyder skal kunne opnå viden om den skattemæssige indvirkning, en påtænkt disposition vil få, jf. SFL 21, stk. 1. Det bindende svar vil som udgangspunkt være gældende i 5 år fra svaret er afsagt, jf. SFL 25, stk. 1. I denne forbindelse bør det nævnes, at der kan fastsættes en kortere bindingsperiode. Det bindende svar er bindende for SKAT i forhold tilden spørgende skatteyder. Skatteyderen kan dermed lægge det bindende svar til grund, trodssvaret er forkert afsagt. Det bindende svar er dog ikke bindende for den spørgende skatteyder. Et bindende svar bort falder, når der kommer en ny lov, eller såfremt svaret er i strid med EU-lovgivningen, jf. SFL 25, stk Opfattes de bindende svar af spørgeren som endelige afgørelser, kan der være mange af disse bindende svar, der blot accepteres, hvorfor spørgsmålene ikke vil blive behandlet ved Landsskatteretten og domstolene, og dermed vil der ikke 69 Det er ikke alle sager af principiel karakter der skal forelægges Skatterådet, medmindre der er tale om bindende svar efter SKL 21, stk. 4, jf. TfS 2005,908 Told- og skatteforvaltningens forelæggelse for Skatterådet. 70 Skatterådets virksomhed er nærmere reguleret ved BEK nr af 25/10/ SKAT og Skatteministeriet blev den 1. januar 2010 sammenlagt til en myndighed, jf. BEK nr af 14/12/2009. Dermed ophæves den tidligere BEK nr. 976 af 17/10/ Dette afsnit er skrevet med inspiration fra John Engsig i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 81f. 73 Jf. Processuelle regler på SKATs område , C.1.1 Generelt om bindende svar, under Ændrede forudsætninger for svaret.

20 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 20 af 94 blive skabt den ønskede og nødvendige retspraksis på området. 74 Hertil kan det yderligere nævnes, at såfremt skatteyderen får et bindende svar, der er fordelagtigt for denne, vil svaret ej heller blive indbragt for en højere instans, til trods for svaret kan være fejlagtigt Ligningsvejledingen Ligningsvejledningen udføres og ajourføres af SKAT og er ment som en retningslinje for SKATs medarbejdere og fungerer dermed som en rettesnor, 75 der skal hjælpe dem i udførelsen af deres arbejde. 76 Ligningsvejledningen er udtryk for SKATs opfattelse af gældende lov og praksis. Ligningsvejledningen er som udgangspunktet kun bindende over for SKATs medarbejdere og dermed ikke bindende over for skatteyderne. Ligningsvejledningen har en betydelig informationsværdi over for SKATs medarbejdere, hvilket bevirker, at skatteyderne rådgives efter denne vejledning. Da Ligningsvejledningen er bindende for SKAT, kan skatteyderne støtte ret på denne. Ligningsvejledningen må gerne benyttes ved fortolkning af skattesager, da detmå antages at være fastlagt, at Ligningsvejledningen kan symbolisere retspraksis. Ved benyttelse af vejledningen er det vigtigt, at man forholder sig kritisk, og at der tages forbehold. Forbeholdet består i at Ligningsvejledningen er udfærdiget af SKAT og ikke af en dømmende myndighed, hvorfor den ikke direkte er gældende for skatteyderen. Dette bevirker, at Ligningsvejledningen kan siges at være indirekte gældende over for skatteyderen i og med, at Ligningsvejledningen, som tidligere nævnt, symboliserer retspraksis. Yderligere anses Ligningsvejledningen for at have samme retskildeværdi som andre juridiske vejledninger, der er udstedt af SKAT Et bindende svar er personligt, og kan som udgangspunkt ikke påberåbes af andre. 75 Jf. SKATs hjemmeside: 76 Dette afsnit er skrevet med inspiration fra Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 112f. 77 Jf. SKATs hjemmeside:

21 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 21 af Det generelle lovgrundlag 6.1. Grundloven Grundloven er den danske forfatning, som vores demokrati bygger på. Loven fastlægger nogle grundlæggende principper, som den øvrige lovgivning skal følge. Det fundamentale i Grundloven er en tredeling af magten: den lovgivende magt ligger hos Kongen og Folketinget, den udøvende magt er hos Kongen 78, og den dømmende magt er tildelt domstolene Af bestemmelsen fremgår det; at ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov. Her ud fra ses det, at det er en ufravigelig betingelse, at der skal være lovhjemmel til at fastsætte skattekravet, og det at ansætte indkomsten korrekt er et alment gældende retsprincip. Det er heri, det skærpede hjemmelskrav foreligger. Hjemmelskravet fastsætter derved, at SKAT ved skønsmæssig ansættelse skal sikre sig, at skønnet er udøvet på et retsmæssigt grundlag og korrekt. Dette legalitetsprincip bevirker, at Folketinget ved lov skal have givet SKAT bemyndigelse til at foretage en skønsmæssig ansættelse, for at ansættelsen kan have gyldighed. Dermed kan et skattekrav ikke ansættes ud fra et frit skøn. Det skal imidlertid anerkendes, at bestemmelsen ikke er til hindring for, at lovgivningsmagten kan bestemme, at en bebyrdende skatteregel kan fraviges ved SKATs dispensation. 79 Hermed menes, at SKAT kan undlade at rejse sagen. Bestemmelsen indeholder dermed et forbud mod, at Folketinget delegerer sin skattepålægningsmagt og dermed lovgivningskompetence til skatteministeren. 80 Ses forbuddet imod delegation af lovgivningskompetence i sammenhæng med legalitetsprincippet, og med støtte i forfatningsrettens samt forvaltningsrettens gældende legalitetsprincip, medfører dette, at der gælder et skærpet legalitetskrav på skatterettens område. 81 Dermed fastslås det, at en bebyrdende skatte- 78 Den forefindes dog reelt hos regeringen i dagens Danmark. 79 Jf. Jan Pedersen i Skatteretten 4, 5. udgave, side 227m. 80 Jf. Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 101n. 81 Jf. Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 104m.

22 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 22 af 94 lovgivning altid skal fortolkes indskrænkende, og dermed skal en fordelagtig skattelovgivning altid fortolkes udvidende Bestemmelsen foreskriver, at domstolene er berettiget til at behandle ethvert spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser. 83 Dermed siges det implicit, at der er grænser for, hvad en domstol skal prøve. Tidligere var domstolenes grundlovshjemlede adgang til at efterprøve myndighedernes afgørelser begrænset på to punkter, hvoraf det ene var myndighedernes skønsmæssige ansættelse. 84 Dermed blev det tidligere taget meget bogstaveligt, at domstolene ikke kunne efterprøve myndighedernes skønsmæssige ansættelse. Den skønsmæssige ansættelse kunne dermed ikke tilsidesættes. Hermed mentes, at bestemmelsen var en ufuldstændig lovbestemmelse, hvilket ikke burde påvirke domstolskontrollens udstrækning. I dag forholder det sig således, at domstolene ubestridt kan efterprøve myndighedernes valg af hensyn, dette strider dog imod skønsteoriens udgangspunkt. 85 Er den skønsmæssige ansættelse dermed ikke foretaget korrekt af SKAT, kan den ikke accepteres som bevis, og er dermed ugyldig, hvorfor den kan hjemvises. I visse tilfælde kan domstolene vælge at nedsætte den skønsmæssige ansættelse, såfremt de ikke mener at SKAT har udøvet den skønsmæssige ansættelse korrekt. I dag forholder det sig således, at domstolene skal prøve, hvorvidt den skønsmæssige ansættelse er åbenbar urimelig for skatteyderen i civile skattesager. Domstolene vurderer dermed berettigelsen af skønnet, men normalt ikke selve skønnet. De sætter dermed ikke deres egen skønsmæssige ansættelse i stedet for SKATs udøvede skøn. Findes den skønsmæssige ansættelse ikke at holde, hjemvises sagen. Ved skønsmæssige ansættelser som grundlag i skattestraffesager beror domstolenes behandling på en konkret vurdering af sagens 82 Jf. Jacob Graff Nielsen i Legalitetskravet ved beskatning De forfatnings- og forvaltningsretlige rammer, 1. udgave, side 293m. 83 Jf. Jan Pedersen i Skatteretten 4, 5. udgave, side 206ø. Bestemmelsen suppleres af reglerne i Retsplejeloven. 84 Jf. Ole Krarup i Øvrighedsmyndighedens grænser, side 1ø. 85 Jf. Ole Krarup i Øvrighedsmyndighedens grænser, side 19m.

23 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 23 af 94 omstændigheder. 86 Domstolene har dermed selvstændighed til at prøve, hvorvidt SKATs anvendelse af loven er i overensstemmelse med loven. 7. Lovgrundlaget for skønsmæssige ansættelser Inden en gennemgang af lovgrundlaget for skønsmæssige ansættelser findes det relevant at præcisere, hvad der menes ved skønsmæssige ansættelser i denne rapport. Dette søges fastsat, da skønsmæssige ansættelser benyttes af SKAT i flere tilfælde. Denne rapport omhandler den skønsmæssige ansættelse, der sker i forbindelse med den opgjorte omsætning fra skatteyderens side Lovregler ved skønsmæssige ansættelser Baggrunden for skattesager om skønsmæssig ansættelse af den skattepligtige indkomst for erhvervsdrivende er, at regnskabsgrundlaget ikke er i orden eller mangelfuldt, hvorfor regnskabet anses for uegnet til brug af indkomstansættelsen. 87 Inden SKAT foretager en skønsmæssigansættelse, foretages der høring hos skatteyderen på det lokale Skattecenter, som sagen tilhører, jf. SFL 19 og 20. Ved skønsmæssig ansættelse på skatteområdet anvendes bestemmelserne i Skattekontrolloven, Skatteforvaltningsloven, Statsskatteloven, Bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen. På skatteområdet er der ingen EU-regulering af skønsmæssige ansættelser. Lovhjemlen i dansk ret findes i SKL 5, stk. 3, 88 hvoraf det direkte fremgår, at SKAT er berettiget til at foretage et skøn, såfremt det ikke er muligt at foretage en skatteansættelse på grundlag af selvangivelsens manglende behørighed, jf. SKL 1, eller manglende selvangivelse. Kravene til korrekt selvangivelse er ufravigelige og findes i blandt andet i Bogføringsloven og i mindstekravsbekendtgørelsen. Ved skønsmæssig ansættelse på momsområdet anvendes reglerne i Momsloven 89, Opkrævningsloven, Bogføringsloven og bekendtgørelse om Moms- 86 Jf. Jan Pedersen i Skatteretten 4, 5. udgave, side 226f. 87 Jf. Martin Simonsen i artiklen Domstolsprøvelse af skønsmæssig indkomstansættelse Hvad er status? I Skatterevisoren 2002, side Jf. Hans Henrik Bonde Eriksen i Skatte- og afgiftsproces, 3. udgave, side 158n. 89 Merværdiafgiftsloven i afhandlingen benyttes dog termen Momsloven, da denne termologi benyttes i daglig tale.

Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig transaktion. Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling

Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig transaktion. Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling Forfattere: Sonny Kjeldbjerg Mads Høeg Sørensen Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig

Læs mere

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Afhandling Juridisk institut Cand.merc.aud. Vejleder: Tommy V. Christiansen Forfattere: Joan Pedersen Gitte Brixensen Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Handelshøjskolen

Læs mere

MASTERAFHANDLING - KLAGEBERETTIGELSE

MASTERAFHANDLING - KLAGEBERETTIGELSE MASTERAFHANDLING - KLAGEBERETTIGELSE Indholdsfortegnelse Kapitel 1... 3 1.1. Abstract... 3 1.2. Indledning og motivation... 4 1.3. Metode... 6 1.4. Problemformulering... 7 2. Kapitel 2... 9 2.1. Analyse

Læs mere

Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier

Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier Kandidatafhandling Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc.aud Forfatter: Kim Klüver Christiansen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier

Læs mere

BETÆNKNING fra udvalget om eventuel styrkelse af lovfortolkningen inden for skatteadministrationen

BETÆNKNING fra udvalget om eventuel styrkelse af lovfortolkningen inden for skatteadministrationen BETÆNKNING fra udvalget om eventuel styrkelse af lovfortolkningen inden for skatteadministrationen BETÆNKNING NR. 945 MARTS 1982 ISBN 87-503-4024-7 In 03,0-179-bet. Eloni Tryk. København Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Frist- og forældelsesregler

Frist- og forældelsesregler Frist- og forældelsesregler Skattelovrådets udtalelse om samspillet mellem fristreglerne i skattestyrelsesloven og de formueretlige forældelsesregler Betænkning nr. 1339 1997 Købes hos boghandleren eller

Læs mere

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde Kandidatspeciale: Forfattere: Juridisk fakultet Lisa Hyttel Mathiesen Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen Moms på salg af byggegrunde Value added tax on sale

Læs mere

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING AALBORG UNIVERSITET CAND.MERC.AUD. KANDIDATAFHANDLING SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING Forfatter Christian Kattenhøj Vejleder Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato 17. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

Redegørelse fra Skatteretsrådet

Redegørelse fra Skatteretsrådet Redegørelse fra Skatteretsrådet Skatteretsrådets opgave er generelt af gøre opmærksom på emner indenfor Skatteministeriets område, hvor regler eller praksis kan give anledning til tvivl eller retsusikkerhed

Læs mere

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Kandidatafhandling af Patrick Rasmussen Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Subjective tax liability for individuals when moving to Denmark Afleveringsfrist: Tirsdag

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

Sort arbejde eller vennetjeneste?

Sort arbejde eller vennetjeneste? Sort arbejde eller vennetjeneste? Afgrænsning a f s kattefrie v ennetjenester i e t skatteretligt o g s kattestrafferetligt p erspektiv samt e n ø konomisk r edegørelse f or skatteunddragelsesbeslutningen

Læs mere

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager Defence lawyers independent access to investigate criminal cases af LOUISE WATSON Formålet med dette speciale er at

Læs mere

Dansk fraflytningsbeskatning

Dansk fraflytningsbeskatning Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Pia Møhlenberg Vejleder: Jacob Engelsted Christensen Dansk fraflytningsbeskatning set

Læs mere

Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner

Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner Afhandling Master i Moms & Afgifter Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner Forfatter: John Linnemann Vejleder: Henrik Stensgaard, Lektor Eksamensnr.: 277173 Antal

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af sager om uansøgt afskedigelse i Kommuneqarfik Sermersooq. 4. december 2014 J.nr. 2014-901-0048

RAPPORT. Undersøgelse af sager om uansøgt afskedigelse i Kommuneqarfik Sermersooq. 4. december 2014 J.nr. 2014-901-0048 RAPPORT Undersøgelse af sager om uansøgt afskedigelse i Kommuneqarfik Sermersooq 4. december 2014 J.nr. 2014-901-0048 1. Indledning... 3 2. Undersøgelsens resultater... 5 3. Retsgrundlaget... 6 3.a Generelt

Læs mere

Beskatning af aktionærlån. En analyse og vurdering af de skatteretlige og selskabsretlige udfordringer ved indførsel af LL 16 E.

Beskatning af aktionærlån. En analyse og vurdering af de skatteretlige og selskabsretlige udfordringer ved indførsel af LL 16 E. Aarhus Universitet - Business and Social Sciences Juridisk Institut - Cand. Merc. Aud. Kandidatafhandling Afleveringsdato: 1. november 2013 Beskatning af aktionærlån En analyse og vurdering af de skatteretlige

Læs mere

LOYALITET KONTRA YTRINGSFRIHED

LOYALITET KONTRA YTRINGSFRIHED FORSVARSAKADEMIET FAKULTET FOR HØJERE MILITÆR UDDANNELSE VUT II/L-STK 2000/2001 April 2001 EMBEDSMANDENS DILEMMA: LOYALITET KONTRA YTRINGSFRIHED Gruppe 1: Kaptajnløjtnant L. H. Nielsen Kaptajn P.C. Alexa

Læs mere

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA AF AKTIONÆRLÅN AF MARK HELLERUP OLSEN & RASMUS SEJER-NIELSEN KANDIDATSPECIALE OM SELSKABSSKATTERET I DANMARK ERHVERVSJURA, AALBORG UNIVERSITET, 2013 BEBBESKATNING AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

2011 20-3. Bortvisning på grund af straffedom. 13. april 2011

2011 20-3. Bortvisning på grund af straffedom. 13. april 2011 2011 20-3 Bortvisning på grund af straffedom En læge klagede til ombudsmanden over at han på grund af en straffedom var blevet bortvist fra en stilling på et sygehus. Ombudsmanden kunne ikke kritisere

Læs mere

Beskatning af sportsudøvere og transfersummer

Beskatning af sportsudøvere og transfersummer Beskatning af sportsudøvere og transfersummer Kandidatafhandling Afleveringsdato: 2. juni 2009 Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Handelshøjskolen i Århus Cand.merc.aud Forfattere: Keld Allan Nielsen

Læs mere

Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere

Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere Dokumentets dato Myndighed 19. februar 2008 Skatterådet Sagsnummer 08-039044 Dokumenttype Bindende svar Overordnede emner Emneord Resumé Skat Medarbejderaktier,

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

INTERNATIONAL TRANSFER PRICING

INTERNATIONAL TRANSFER PRICING KANDIDATAFHANDLING AALBORG UNIVERSITET INTERNATIONAL TRANSFER PRICING Udarbejdet af: Kristian Krøjgaard Titelblad Hovedområde: Skatteret Opgaveform: Speciale Afleveringsdato: 25.08.2008, Aalborg Universitet

Læs mere

De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres

De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres Compensation aspects concerning recourse claims of sick pay made by Danish municipalities af MARTIN FREY OLESEN Specialet handler om de

Læs mere

Ska. Februar 2001. Skatteministeriet

Ska. Februar 2001. Skatteministeriet Ska Indkomstopgørelser i ikke-erhvervsmæssig virksomhed Hvorfor skatteministeret afviste udlevering af visse dokumenter i 10-mandsprojektsagerne Omlægning af personskatterne 1987-2002 Skatteministeriet

Læs mere

Afskedigelse i det offentlige

Afskedigelse i det offentlige 2013 Afskedigelse i det offentlige En komparativ analyse mellem offentlig og privat arbejdsret. Kandidatafhandling Forfatter: Anne Margrete Olsen Studienr.: 283777 Institut: Juridisk institut Studieretning:

Læs mere

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber valget mellem de subjektive og objektive skatteregler samt opfyldelse af formålet med det objektive regelsæt Spaltning Aktieombytning Værdiansættelse

Læs mere