Skønsmæssige ansættelser; civile skattesager kontra skattestraffesager Forfatter: Susanne Jung Moltzen Vejleder: Aage Michelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skønsmæssige ansættelser; civile skattesager kontra skattestraffesager Forfatter: Susanne Jung Moltzen Vejleder: Aage Michelsen"

Transkript

1 Skønsmæssige ansættelser; civile skattesager kontra skattestraffesager Forfatter: Vejleder: Aage Michelsen Handelshøjskolen i Århus 2010

2 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 2 af 94 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemstilling Problemformulering Afgrænsning Metodeafsnit Retskildernes retlige trinfølge Lovgivning og anden regulering Love Lovens forarbejder Retspraksis Højesteret Landsretten Byretten Administrativ praksis Landsskatteretten Skatterådet SKAT Ligningsvejledingen Det generelle lovgrundlag Grundloven Lovgrundlaget for skønsmæssige ansættelser Lovregler ved skønsmæssige ansættelser Retssikkerhedsloven selvinkriminering Lovregler ved skattestraffesager Skattekontrolloven Momsloven Opportunitetsprincippet Strafansvarets grundbetingelser In dubio pro reo Forsæt Direkte forsæt Sandsynlighedsforsæt Dolus eventualis Uagtsomhed Grov uagtsomhed Simpel uagtsomhed Retstilstanden ved skønsmæssige ansættelser Civile skattesager Skattestraffesager Administrative bødesager Domstolssager Proceduren ved SKAT... 46

3 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 3 af SKATs bærende strategi Overgangen fra en civil skattesag til en skattestraffesag Analyse af domspraksis Dommene Generelt om dommene Tilsidesættelse af regnskabet Grundlaget for skønsmæssige ansættelser Privatforbrugsberegning Bruttoavanceberegning Vareforbrugsberegning Konkrete forhold Udfaldet af afgørelserne Sammenfatning af domsanalysen Sanktioner Minimumsgrænser Multiplumbøder Sammenfatning Perspektivering English Summary Anvendte forkortelser Litteraturliste Bøger Artikler Hjemmesider Bekendtgørelser Vejledninger Cirkulærer Domsregister mv Meddelelser fra Skatteministeriet Tidsskrift for Skatter og Afgifter Ugeskrift for Retsvæsen Andre domme Bilag Bilag Bilag Eksempel 1: Eksempel 2: Eksempel 3:... 94

4 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 4 af Indledning Formålet med denne afhandling er at undersøge forholdet mellem skønsmæssige ansættelser 1 i den civile skattesag, der foretages af SKAT 2, og skattestraffesagen 3 set ud fra et skatteretligt perspektiv. Endvidere fokuseres der på den usikkerhed, der består i praksis, når den skønsmæssige ansættelse skal danne grundlag for bevisførelsen i en skattestraffesag. Skønsmæssige ansættelser benyttes af SKAT ved civileskattesager til at fastsætte det udeholdte beløb. Forefindes der en påviselig fejl ved regnskabsgrundlaget, er SKAT berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse efter de derom gældende regler. 4 Fører den civileskattesag til en skattestraffesag, er det især ved bevisbyrden, at forskellen viser sig. I den civileskattesag er det skatteyderen 5, der skal løfte bevisbyrden for, at den udøvede skønsmæssige ansættelse, SKAT har fastsat, bygger på et forkert grundlag eller er åbenbart urimeligt. I skattestraffesagen påhviler det anklage-myndigheden 6 at løfte bevisbyrden, hvilket ofte kan være svært, da beviserne er ikke eksisterende eller ufuldstændige. Dette indebærer, at den civile skattesag ofte holder, også i klageinstansen, mens skattestraffesagen opgives. Ved skønsmæssige ansættelser, der danner grundlag i skattestraffesager, påhviler det ligeledes SKAT at bevise, at skatteyderen har udeholdt et skattepligtigt beløb, samt størrelsen på det udeholdte og dermed det faktum, at der er unddraget et beløb. 7 SKAT må foretage et skøn af skatteansættelsen, såfremt der ikke foreligger de nødvendige oplysninger fra skatteyderens side, jf. SKL 5, stk. 3 og OPKL 5, stk. 2. Problemerne ved den skønsmæssige 1 En skønsmæssig ansættelse er en forvaltningsakt, jf. FL 24, stk. 1, 2. pkt. 2 SKAT er den statslige told- og skatteforvaltning, og ved benyttelsen af betegnelsen SKAT tillægges det implicit også at dække over termen myndighed. 3 Skattestrafferet dækker over det strafansvar der gør sig gældende ved både skatter og afgifter. Udtrykket er opstået i forbindelse med at enhedsorganisationen SKAT blev etableret, se endvidere Jan Pedersen i Skatte & afgiftsstrafferet, 3. udgave, side Der er således ikke tale om et frit, vilkårligt eller ubegrundet skøn. 5 For nemheds skyld dækker ordet skatteyderen også over den afgiftspligtige. 6 I denne forbindelse er det essentielt at være opmærksom på, at anklagemyndigheden også omfatter SKATs ansvarsafdelinger, når sagen afsluttes under henvisning til SKL 20. Dermed tydeliggøres det, at de ansatte i straffeafdelingen arbejder under Retsplejeloven og Straffeloven, hvilket er anderledes end i indsatsafdelingen, hvor de er underlagt Forvaltningslovens og Retssikkerhedslovens rammer. 7 Dette er modsat den civilretlige procedure, hvor det er skatteyderen, der bærer bevisbyrden.

5 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 5 af 94 ansættelse opstår, når SKAT kan afgøre skattestraffesagen administrativt, eller når anklagemyndigheden skal løfte bevisbyrden for domstolene, da der netop ikke foreligger et egentlig bevis for udeholdelsens størrelse. SKAT skal således påtænke in dubio pro reo, da enhver berettiget tvivl, skal komme borgeren til gode. 8 Foreligger der berettiget tvivl om, hvorvidt bevisbyrden er løftet, skal der ikke rejses en skattestraffesag. Den egentlige lovhjemmel til at foretage et skøn fra SKATs side volder ikke problemer. Hjemlen til at foretage en skønsmæssig ansættelse af den skattepligtige indkomst og momstilsvaret forefindes i både skatteret og momsret. Det kræves dog, at regnskabet ikke lever op til de fastsatte krav og normer, hvilket bevirker, at det kan tilsidesættes. Der forefindes ikke et egentligt regelsæt for udøvelsen af skønnet. SKAT kan dog søge nogen vejledning i Processuelle regler på SKATs område, hvori der står, at SKAT er pligtig til at indhente oplysninger fra skatteyderen. 9 Indtil 1977 var der direkte lovhjemmel til at foretage skønsmæssige ansættelser på skatteområdet udelukkende med udgangspunkt i skatteyderens privatforbrug, jf. dagældende SL I dag forefindes lovhjemlen til skønsmæssige ansættelser ved skat og moms i henholdsvis SKL 5, stk. 3 og OPKL 5, stk. 2. Baggrunden for at foretage en skønsmæssig ansættelse kan dermed grunde i en manglende eller mangelfuld selv- og momsangivelse, men selve udgangspunktet er en anden. Privatforbrugsopgørelsen er dog stadig væsentlig ved skønsudøvelsen, se følgende dom: TfS 1995,524 V: hvor Landsretten lagde vægt på, at der i de pågældende år ikke havde været levnet ægtefællerne mulighed for et rimeligt privatforbrug., hvorfor Ligningsmyndighedernes skønsmæssige ansættelse var udøvet på korrekt grundlag. Da der gælder forbud mod at sætte skøn under regel, privatforbrugsopgørelsen blot være ét af flere momenter, der indgår i den 11 vil 8 Der er et hovedprincip i strafferetsplejen, står dog ikke direkte i Straffeloven. Se endvidere Processuelle regler på SKATs område , R.2.4 under bevis. 9 Jf. de Processuelle regler på SKATs område , P.1.9 grundlag for skønnet. 10 I dag er privatforbrugsopgørelsen stadig særdeles væsentlig, da mange dommere kræver en sådan opgørelse i de civilretlige sager. 11 Udspringer af et uskrevet forvaltningsretligt princip, der er opstillet i retspraksis, jf. Processuelle regler på SKATs område , E.1.

6 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 6 af 94 skønsmæssige ansættelse. 2. Problemstilling Afhandlingen tager udgangspunkt i følgende problemstilling: Der ønskes en beskrivelse og analyse af hvilke forhold, der kan bevirke, at en skønsmæssig ansættelse i civile skattesager af den skattepligtige indkomst kan føre til en skattestraffesag, samt hvilke konsekvenser dette har for størrelsen på beløbet af den fastsatte skønsmæssige ansættelse. Hertil ønskes yderligere en kritisk vurdering og perspektivering af retspraksis på området Problemformulering Nærværende afhandling har til formål at belyse problematikken vedrørende den skønsmæssige ansættelse af den skattepligtige indkomst fra SKATs side. Da bevisbyrden også i disse sager påhviler anklagemyndigheden, 12 og det faktum, at beviserne i de fleste tilfælde ikke forefindes, er det med til at besværliggøre processen yderligere. 13 Problemstillingen må grundet dette antages at være yderst relevant i forbindelse med skattestraffesager. Først klarlægges den retlige trinfølge, da dette har stor relevans, i og med at processen ved den civile skattesag er anderledes end ved skattestraffesagen. I det efterfølgende vil lovgrundlaget for skønsmæssige ansættelser og lovgrundlaget i skattestraffesagerne blive belyst for at vurdere, hvorvidt grundlaget for den skønsmæssige ansættelse kan holde som grundlag for en skattestraffesag. Dette lægger op til en analyse af de domme, der er udsøgt til afhandlingen. Yderligere vil der blive fremført beregningsgrundlag for bødefastsættelse i forbindelse med skattestraffesagen. Afsluttende foretages en sammenfatning af afhandlingens beskrivelser, vurderinger og analyser, samt en perspektivering af de relevante problemstillinger. 12 Et af hovedprincipperne i strafferetsplejeloven, hvilket ofte udtrykkes som in dubio pro reo. 13 Jf. Jan Pedersen i Skatte og afgiftsstrafferet, 3. udgave, side 268.

7 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 7 af Afgrænsning Skønsmæssige ansættelser benyttes ofte af SKAT. Dette beror på det faktum, at SKAT kan ansætte efter et skøn, såfremt skatteyderen opgiver mangelfulde oplysninger, eller oplysningerne er ikke eksisterende, jf. SKL 5, stk. 3 og OPKL 5, stk. 2. Skønsmæssige ansættelser anvendes primært over for erhvervsdrivende, da disse er forpligtede til at indgive en udvidet selv- 14 og momsangivelse, jf. henholdsvis SKL 1 og ML 57, i modsætning til de skatteydere, der er omfattet af SKL 4, stk. 5.Gruppen med erhvervsdrivende tillægges endvidere en skærpet bedømmelse, da de som erhvervsdrivende i højere grad skal vise omhu og påpasselighed ved at følge lovgivningen. Grundet denne udvidede pligt er det primært her, der er behov for skønsmæssige ansættelser, hvilket gør denne gruppe mere interessant at fokusere på. Når det påhviler skatteyderen at selv- og momsangive, jf. henholdsvist SKL 1, stk. 1 og ML 56, stk. 1, er det yderligere deres pligt at opbevare beviser for deres posteringer, jf. SKL 6 og ML 52a.For skatteydere, der er kategoriseret som modspillere, 15 foreligger der ofte ikke et ordentligt regnskab, der kan danne grundlag for ansættelsen af den skattepligtige indkomst. Grundet dette må SKAT eventuelt benytte sig af skønsmæssige ansættelser af skatteyderen. 16 I transfer pricing forelægger der altid et skønsmæssig aspekt. Transfer pricing medtages ikke i denne afhandling, da det vil blive alt for omfattende, grundet der her gælder dansk rets fri bevisbedømmelse, jf. RPL Endvidere findes der ikke mange skattestraffesager på området, yderligere ved SKAT ikke hvorledes bøden skal beregnes. 18 Fokus i denne rapport vil være ansættelser vedrørende skat og moms, 19 hvilket er de mest almindelige områder, der kan 14 Jf. SKL 1, således SKAT kan foretage en skatteansættelse. 15 For uddybning af dette se SKATs Bærende strategi. 16 Jf. Martin Simonsen artikel Domstolsprøvelse af skønsmæssig indkomstansættelse Hvad er status?, i skatterevisoren 2002, side 20. For yderligere uddybning se Civile skattesager. 17 Jf. Peter Bangs artikel Bevisbyrden i transfer pricing sager, Skat-udland 1999, nr. 3, side 59f, under Lovændringernes bevismæssige betydning. Dette ses endvidere i Ligningsvejledningen , S.I under skønsmæssig ansættelse. 18 Jf. udtalelse fra embedsmand ved SKAT. 19 Det bemærkes, at der før d. 1. oktober 2005 var en anderledes fordeling af varetagelsen af sager. Her stod Kommunerne for skattesager vedrørende personligligning og erhvervsdrivning og Told & Skatteforvaltningen for moms og afgifter, samt skat inden for selskaber (denne kunne være udliciteret til Kommunerne). Told & Skatteforvaltningen var dog også i besiddelse af kompetencen til at behandle skattesager. Myndighederne har siden 1971 haft kompetence til at

8 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 8 af 94 medføre straf, især SKL 13 og 16 og ML Ved overtrædelse af én af de tre førnævnte strafbestemmelser, fokuseres der på de erhvervsdrivendes forhold, hvorfor der ikke medtages sager der omfatter de ansattes modtagelse af sort løn. SKL 13 er en strafbestemmelse, der omfatter STRFL 23, hvorved alle, der medvirker til afgivelse af en urigtige eller vildledende oplysninger, kan straffes. Efter forarbejderne til Skattekontrolloven menes de medvirkende personer at være de personer, der har assisteret umiddelbart ved afgivelse af de urigtige og vildledende oplysninger, hvilket typisk er ved udarbejdelsen af en urigtig selvangivelse. 21 I praksis er det typisk en revisor, advokat eller ægtefælle. Det er dog sjældent, at SKAT går efter dem, der rådgiver skatteyderne, og dermed kan anses for at være medvirkende til overtrædelse af loven. 22 Dette skyldes det faktum, at det er sværere at gå efter rådgiverne, da det er vanskeligt for SKAT at bevise, at der foreligger grov uagtsomhed eller forsæt til deres handling. På dette grundlag holder SKAT ofte rådgiverne udenfor skattestraffesagen. 23 Grundet førnævnte og det faktum, at medvirken ikke relaterer sig til den opgjorte skønsmæssige ansættelse, medtages medvirken i form af rådgiveransvar ikke i denne afhandling. Retskildernes retlige trinfølge er et meget omfattende område, hvorfor der kun vil blive fokuseret på de skatteretlige retskilder. Endvidere er det kun de mest relevante retskilder, der er medtaget for en kort gennemgang. Ved gennemgangen af SKATs sanktionspraksis lægges der ikke vægt på strafnedsættelsesgrundene, da afhandlingens fokus er på, hvornår en skønsmæssig ansættelse må foretages, og hvad der skal til, for at den skønsmæssige ansættelse kan løfte bevisbyrden. afgøre en straffesag administrativt, jf. lov nr. 539 af I fremtiden kan der muligvis begynde at dannes et mønster af retspraksis i straffesager inden for bestemte brancher, da SKATs nye Bærende strategi bevirker, at der vil forekomme kontrolaktioner imod bestemte brancher. 20 Grundet dette, er der ikke fokus på de andre strafbestemmelser, såsom i punktafgiftslovene, KSL 74 og 75, OPKL 17 eller VAEGT Jf. Poul Ole Seidenfaden m.fl. i Skattekontrolloven, 1. udgave, side 221n. 22 Jf. en udtalelses fra en embedsmand ved SKAT. 23 Jf. en udtalelse fra en embedsmand ved SKAT. Dette synspunkt deles ikke af forsvarsadvokaterne, de mener i stedet, at revisorerne ofte går for langt i deres skatterådgivning.

9 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 9 af 94 Ovenstående afgrænsning vil medvirke til en bedre vurdering af de resultater, der fremkommer af analysen. Yderligere vil der gennem perspektiveringen fremsættes et forslag til medarbejderne ved SKAT, som vil kunne benyttes i forbindelse med, at medarbejderne skal benytte en skønsmæssig ansættelse som grundlag i henholdsvis en civil skattesag og skattestraffesag. For at fremkomme med en retvisende vejledning for fremtiden er der valgt primært at analysere nyere offentliggjorte domme fra årerne inden for afgrænsningsområdet, og hvor den strafferetlige sag vedrører en overtrædelse af SKL 13, 16 eller ML 81. Valget af offentliggjorte domme beror på, at de er behandlet af domstolene, hvorimod administrative bødesager ikke medtages, da de er en aftale mellem skatteyderen og SKAT, hvorfor disse ikke er offentligt tilgængelige. 24 Begrundelsen for at fokusere på nyere domme er, at hvad domstolene finder frem til igennem deres afgørelser er gældende ret og dermed afspejler den nuværende retsstilling. 25 Relevante love samt ældre domme medtages også, hvor det findes nødvendigt. Ved Landsskatteretten er det kun de civile skattesager, der bliver procederet, hvorfor disse afgørelser kun vil blive medtaget, såfremt de findes relevante. Relevansen kan opstå, såfremt der rejses en skattestraffesag i forbindelse med den civile skattesag på grundlag af oplysninger, der er fremkommet i sagen, hvilket kan indikere at der kan forekomme selvinkriminering Metodeafsnit Ved udarbejdelsen af denne afhandling er den empiriskanalytiske tilgang anvendt. Afhandlingen udfærdiges efter den retsdogmatiske og retspolitiske metode. Den retsdogmatiske metode beskriver, fortolker, analyserer og systematiserer gældende ret. 27 Metoden klarlægger derved ligheder og uligheder af de lege 24 Begrundelsen for at benytte offentliggjorte domme hviler endvidere på det faktum, at der kan være problemer med retskildeværdien, såfremt dommen ikke er offentliggjort, og dermed ikke kan danne retspraksis. Hertil se Ole Bjørns artikel i TfS Landsskatteretten , Præjudikatsværdien af Landsskatterettens kendelser, side 32ø. 25 Se Jens Garde i Forvaltningsret almindelige emner, 5. udgave, side 155. Her skal det haves i mente, at der er et retshieraki, således tillægges en dom større vægt jo højere instans den bliver procederet ved. 26 Oplysningerne kan dog også være afgivet frivilligt, eller der kan være tale om tilståelse. 27 Jf. Jens Evald i Retsfilosofi, Retsvidenskab og Retskildelære, 1. udgave, side 210n.

10 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 10 af 94 lata, og ud fra resultaterne af den retsdogmatiske behandling dannes fælles regler og principper via. domstolene. 28 Der anvendes i afhandlingen en objektiv fremstilling for dermed at give et retvisende billede af de lege lata, hvorfor der i afhandlingen ikke foretages en selektiv udvælgelse af de data, der benyttes fra teori til praksis. 29 Ved anvendelse af den retsdogmatiske metode henvises der kun til gældende dansk ret, hvorfor den komparative metode ikke anvendes. Ifølge den retsdogmatiske metode skal der ske en systematisk behandling af de indsamlede data, hvorfor der i afhandlingen benyttes love og afgørelser efter deres kronologiske orden, først efter deres placering i den retlige trinfølge 30 og dernæst efter deres tidsmæssige placering. Dette er gjort for bedre at kunne belyse en eventuel udvikling i retspraksis. Ved behandlingen af de enkelte problemstillinger er det valgt kun at belyse det aspekt i dommen, der har relevans for det enkelte afsnit. Den retspolitiske metode benyttes ved perspektiveringen på baggrund af de foretagne domsanalyser. Det ligger i sagens natur, at når der foretages en analyse af domme og dermed retspraksis, må der gerne ske en inddragelse af egne meninger, hvorfor jeg benytter mig af de sentendia ferenda. Dermed kan der opstå en afvigende fortolkning. 5. Retskildernes retlige trinfølge Den 1. januar 2007 trådte en ny reform i kraft inden for behandlingen af skattesager ved domstolene, hvilket bevirkede en omrokering i behandlingen af skattesager. Forløberen til denne reform påbegyndtes den 1. november 2005, hvor der blev foretaget en total ændring af opbygningen, man gik fra en tostrenget ligning til en enstreget ligning. Dette bevirkede, at de kommunale skatteforvaltninger og det tidligere Told- og Skattestyrelsen fusionerede, således enhedsorganisation SKAT 31 opstod. 32 Ved fusionen fik alle kontrol- og ligningsmedarbejdere i SKAT den formelle kompetence til at foretage skøns- 28 Jf. Jens Evald i Retsfilosofi, Retsvidenskab og Retskildelære, 1. udgave, side 214m. 29 Jf. Jens Evald i Retsfilosofi, Retsvidenskab og Retskildelære, 1. udgave, side 215m. 30 For uddybning af dette se 5. Retskildernes retslige trinfølge. 31 Organiseringen af denne statslige enhedsorganisation, der ifølge den tidligere gældende BEK nr. 976 af 17/10/2005 har fået navnet SKAT, er ikke omtalt i loven. 32 Jf. Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 100m.

11 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 11 af 94 mæssige ansættelser på både skatte- og momsområdet. 33 Yderligere besluttede den nye enhedsskatteforvaltning ikke at benytte sig af cirkulæreformen, men i stedet at udstede bekendtgørelser eller SKAT-meddelelser. 34 Den 1. januar 2009 trådte en ny struktur i kraft i enhedsforvaltningen, hvorved Juridisk Center blev etableret som en landsdækkende enhed i SKAT. 35 I forbindelse med den nye struktur blev der indført styresignaler, en ny type tjenestebefaling, hvilket blev gjort for at markere vigtigheden af Juridisk Centers rolle. 36 Den gennemgribende reform af skattemyndighedernes organisation og opgaver blev gennemført ved vedtagelsen af en ny lov - Skatteforvaltningsloven. Loven trådte i kraft den 1. november 2005 og skulle erstatte den hidtidige Skattestyrelseslov. 37 I forbindelse med vedtagelsen af Skatteforvaltningsloven blev Ligningsrådet nedlagt, og der blev i stedet dannet et Skatteråd, 38 der skal bistå SKAT, jf. SFL 2. Ligningsrådets afgørelser udkom tidligere i form af bindende forhåndsbeskeder eller bindende ligningssvar, jf. dagældende SSL 20 A. Disse to er nu samlet i et regelsæt og afsiges af Skatterådet som bindende svar, jf. SFL Det er imidlertid ikke alle sager, der forelægges Skatterådet. Told- og skatteforvaltningens direktør indgik i forbindelse med reformen en aftale om hvilke sager, der skal forelægges Skatterådet. 39 Udgangspunktet er herefter, at SKAT besidder kompetencen til at udstede de bindende svar. Det er alene sager af principiel karakter, som falder ind under SFL 21, stk. 4, der skal forlægges Skatterådet Denne kompetence havde de ansatte ved ToldSkat imidlertid hele tiden været i besiddelse af, hvorimod de tidligere kommunale ansatte kun havde behandlet sager der vedrørte skatten jf. en udtalelse fra en embedsmand ved SKAT. 34 Jf. Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 100m. Disse meddelelser gives et SKM-nummer og offentliggøres på SKATs hjemmeside, ligesom afgørelser og domme, jf. Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 12. udgave, side 100m. 35 Jf. SKM SKAT herved blev SKM SKAT allerede ophævet. 36 Jf. SKM SKAT, se endvidere Aage Michelsen i i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 101ø. 37 Jf. John Engsig i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 75n. 38 Skatterådets organisation og opgaver kan kun i et vidst omfang sammenlignes med Ligningsrådet. Ligningsrådet opererede som et kollegialt lægmandsorgan, jf. dagældende SSL 17, stk. 2 og ligeledes Skatterådet, jf. SFL 2, stk.1. Skatterådet udvælges af Folketinget eller udpeges til dels af Skatteministeren, jf. SFL 3, jf. John Engsig i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 77m. 39 Se TfS 2005,908: Told- og Skatteforvaltningens forelæggelse for Skatterådet. Aftalen er indgået i henhold til forarbejderne til Skatteforvaltningsloven. 40 Jf. TfS 2005,908: Told- og Skatteforvaltningens forelæggelse for Skatterådet, afsnit 2. Se hertil Processuelle Regler for SKAT , C

12 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 12 af 94 Domstolsprøvelsen på skatteområdet består i, at en sag først kan indbringes for domstolene, når sagen har været prøvet eller afvist af den øverste administrative klageinstans på området, jf. SFL 48. Den første klageinstans ved domstolene var før reformen Landsretten, og er nu ved Byretten Lovgivning og anden regulering Det skal indledningsvist fastslås, at når der træffes en afgørelse af domstolene eller de administrative myndigheder, lægges der både vægt på retsreglerne,de skrevne regler og de andre retskilder. Findes der hverken skrevne regler eller andre retskilder, dømmes der ud fra forholdets natur, 41 hvorved det forstås, at et ulovbestemt tilfælde afgøres, så resultatet findes at være bedst stemmende med den pågældende retlige natur. Forholdets natur kan som følge heraf virke som en selvstændig retskilde i de tilfælde, hvor domstolene ikke kan finde hjemmel for det ønskede resultat. Det er dog yderst sjældent, at domstolene alene påberåber sig dette uden påberåbelse af anden hjemmel Love På skatteområdet forefindes der et skærpet hjemmelskrav. Alle afgørelser skal dermed have hjemmel i lov og må ikke stride i mod loven, jf. GRL 43. Loven er den vigtigste retskilde inden for skatteretten. 43 Der er flere forskellige love, der har indvirkning på, hvorledes skatteyderen skal beskattes. Grundet dette benyttes følgende tre principper ved lovfortolkning. Lex superior-princippet betyder, at en trin højere regel går forud en trin lavere regel. For eksempel går en domsafgørelse forud en landskatteretskendelse. 44 Lex posterior-princippet består i, at en nyere lov går forud en ældre lov, og lex specialis-princippet fastslår, at en speciallov går forud en generel lov. De to sidstnævnte principper kan skabe fortolkningsproblemer. Det er vigtigt for lovgivningen at have præciseret de anvendte begreber i loven korrekt, da praksis ellers vil blive uklar som følge af manglende begrebsdefinition. Læses loven efter sin ordlyd, anvendes der en objektiv fortolkning Jf. Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 99m. 42 Jf. Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø i Retskilder og retsteorier, 2. udgave, side 191f. 43 Jf. Aage Michelsen i lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 109n. 44 Dette afsnit er skrevet med inspiration fra Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 133f. 45 Jf. Hans Henrik Bonde Eriksen i Skatte- og afgiftsproces, 3. udgave, side 85n.

13 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 13 af Lovens forarbejder Inddrages lovens forarbejder ved lovfortolkningen, anvendes der en subjektiv fortolkning. 46 Lovens forarbejder spiller en betydelig rolle ved lovfortolkningen af skattelove, 47 da loven som tidligere nævnt er den vigtigste retskilde inden for skatteretten. Forarbejderne til loven består af bemærkninger til Skatteminiterens lovforslag, herunder kan der forekomme tillægs-bemærkninger. Skatteministeren besvarer heri endvidere spørgsmål fra Folketingets skatteudvalg og eventuelle henvendelser fra blandt andet rådgivere. Det er dog ikke alle svar, der offentliggøres i forarbejderne. Det er i tiden efter, at et lovforslag er blevet vedtaget, at disse tillægsbemærkninger kan spille en væsentlig rolle ved lovfortolkningen i praksis. Ved et komplekst lovforslag ses der på, hvorvidt de forskellige tillægssvars holdninger peger i samme retning, og dermed om de kan medvirke til en bedre forståelse af lovforslaget. Der stilles dog ofte flere opklarende spørgsmål til skatteministeren efter loven er vedtaget. Det er i denne forbindelse endnu omstridt, hvorvidt disse kan tillægges samme retskildeværdi, som de egentlige forarbejder til loven. 48 I praksis finder der en prioritering sted i søgen på hjælp til lovfortolkning på skatteområdet. Først søges der hjælp i lovens ordlyd, og dernæst søges der hjælp i lovens forarbejder og selve formålet med loven. 49 Denne praksis er stadfæstet i en række domme, hvilket blandet ses i følgende dom: UfR Ø: hvor Landsretten i en præmis udtaler: Enhver fortolkning, som går ud over en lovs ordlyd, må navnlig når der er en lovbestemmelse, der regulerer skattebetalinger af retssikkerhedsmæssige grunde kræve klar støtte i lovens forarbejder. Følgende dom er dog én af de mest præjudikatskabende domme om skatteretlig lovfortolkning: TfS 1996,654 H: Dommen vedrørte anskaffelsestidspunktet for aktier. En skatteyder havde erhvervet en nytegning til kurs 100 og anså aktierne for anskaffet på samme tidspunkt som moderaktien. Dette mente skattemyndighederne dog ikke, da nytegningen ikke var sket til 46 Jf. Hans Henrik Bonde Eriksen i Skatte- og afgiftsproces, 3. udgave, side 85n. 47 Dette afsnit er skrevet med inspiration fra Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 136f. 48 Jeg vil i denne afhandling ikke berører emnet yderligere, da dette synes for omfattende. 49 Jf. Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 135m.

14 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 14 af 94 favørkurs og dermed ikke kunne anses for anskaffet på samme tid som moderaktien. Højesteret afsagde, at der hverken fremgik noget af lovens ordlyd eller af lovens forarbejder, der kunne give grundlag for en så væsentlig begrænsning af reglen, hvorfor skatteyderen fik medhold. På skatteområdet hersker der ingen tvivl om, hvorvidt lovens forarbejder skal tillægges retskildeværdi, da domstolene tillægger disse en stor retskildeværdi. 50 SKAT lægger, ligeledes domstolene, lovens forarbejder og formålet med loven en stor betydning Retspraksis Retspraksis er hvad domstolene finder frem til gennem deres domsafgørelser, og hvad der derved fastslås at være gældende ret. 52 Domstolenes afgørelser er, udover loven og lovens forarbejder, retsteoriens vigtigste materiale. 53 I forbindelse med en ny lov gennemføres er lovens forarbejder med til at sikre, hvad der forstås med lovteksten. Den dømmende magt er henlagt til domstolene, jf. GRL 3. Domstolene er opdelt i et hierarki, og retskildeværdien af dommene tillægges større vægt, jo højere instans dommen er procederet ved. D. 1. januar 2007 trådte en ny domstolsreform i kraft, der indeholdte en helt ny opbygning af politi og domstolene, hvilket har bevirket en ændring af, ved hvilken instans de forskellige skattesager skal anlægges. Før denne reform var Landsretten første instans og Højesteret var anden instans for skattesager. I dag forholder det sig således, at Byretten er første instans, Landsretten anden instans, og Højesteret er tredje instans. For skattestraffesager har det imidlertid altid forholdt sig således, at første instans er Byretten, Landsretten anden instans, og Højesteret tredje instans. En skatteafgørelse kan dog først prøves for domstolene, når sagen har været prøvet/afvist af den øverste klageinstans, jf. SFL 48, stk Den nye reform har endvidere bevirket, at ikke alle sager om indkomstskat med videre kan indbringes for Højesteret som sidste instans i 50 Jf. Hans Henrik Bonde Eriksen i Skatte- og afgiftsproces, 3. udgave, side 86ø. På andre områder hersker der dog ikke samme entydighed. Der argumenteres for, at der skal tages højde for, hvor tungtvejende en bestemmelses motiver eller formål er i forhold til den konkrete sag, jf. Jens Garde i Forvaltningsret almindelig emner, 5. udgave, side 155n. 51 Jf. Hans Henrik Bonde Eriksen i Skatte- og afgiftsproces, 3. udgave, side 87n. 52 Jf. Jens Evald i Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, 1. udgave, side 298n. 53 Jf. Jens Evald i Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, 1. udgave, side 214n. 54 Den øverste klageinstans på skatteområdet er Landsskatteretten.

15 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 15 af 94 Danmark, jf. RPL Er sagen af principiel karakter, kan denne ankes til tredje instans ved opnåelse af en 3. instansbevilling. 56 Opnås en 3. instansbevilling, er det dog kun strafudmålingen, der prøves ved domstolen og ikke selve skyldsspørgsmålet. Hovedreglen ved SKAT er, at en tabt sag ikke ankes. 57 Domstolene tager både stilling til de civile skattesager og de mere komplicerede skattestraffesager. De fleste af skattestraffesagerne afgøres ved Byretten, hvorimod de civile skattesager starter i Landsskatteretten, og ender kun ved domstolene såfremt kendelsen ankes Højesteret Højesteret er Danmarks riges øverste domstol, jf. RPL 2, stk. 1, hvilket betyder; er en afgørelse først afsagt af Højesteret, kan domsafgørelsen ikke ankes yderligere i Danmark. Dermed er de domsafgørelser, der er afsagt af Højesteret som sidste instans, gældende ret. 58 Ønskes en juridisk problemstilling belyst efterretspraksis, gøres dette ud fra den gældende ret. Dette bevirker, at Højesterets domsafgørelser er med til at verificere juraen på det retsvidenskabelige område. Ved Højesterets domsafgørelser i skattestraffesager er det vigtigt at holde for øje, at det kun er strafudmålingen, der kan prøves. Derved er selve skyldsspørgsmålet ikke til vurdering. Når en sag bliver dømt af Højesteret, tiltrædes denne af 5 dommere, medmindre andet er bestemt, jf. RPL 3, stk. 1. For at anke en sag til Højesteret kræves der, som ovenfor nævnt, én 3. instans bevilling. Det er yderst sjældent, at der i skattesager eller i skattestraffesager gives en sådanbevilling til at anke sagen til Højesteret. 59 Denne noget uheldige 55 Sager med en økonomisk værdi under kr. kan kun ankes til Landsretten, med en 2. Instansbevilling, det vil sige der forefindes kun én appelret. Jf. Bent Iversen i Dansk Privatret, 15. udgave, side 39ø. Se yderligere Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 12. udgave, side 114m, hvor han skriver at ikke alle sager om indkomstskat kan indbringes for Højesteret. 56 Jf. Bent Iversen i Dansk Privatret, 15. udgave, side 40ø. 57 Jf. en udtalelse fra en embedsmand ved SKAT. Denne holdning er gældende grundet en retssagsinstruks afsagt af Skatteministeren i 1993, jf. Jan Pedersen i Skatteretten 1, 5. udgave, side 120m. 58 Såfremt Landsrettens domsafgørelse er sidste instans, anses denne for gældende ret. 59 Det må forventes, og ses allerede, at principielle sager henvises til Landsretten som første instans, for at undgå opnåelse af 3. instans bevillingen, jf. en udtalelse fra en embedsmand ved SKAT.

16 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 16 af 94 problemstilling er opstået grundet den nye reform, og må konstateres ikke at være fuldt tilfredsstillende for gældende ret Landsretten Landsretten består af to afdelinger: Vestre og Østre Landsret. Landsretten er anden instans i det danske retssystem, tidligere første instans for skattesager. 60 Til tider kan Landsretten stadig optræde som første instans. Dette gælder ved sager af principiel karakter, jf. RPL 227, stk. 2,der grundet sagens karakter ønskes behandlet ved Landsretten med det samme. Landsretten tiltrædes af 3 dommere, medmindre andet er bestemt, RPL 7, stk Byretten Byretten er første instans for skattesager, jf. RPL 224, efter den nye reform er indført. Ikke alle sager bliver prøvet her. Er sagen af principiel karakter og grundet dette ønskes henvist til Landsretten af blot én af parterne, kan sagen sendes direkte videre til Landsretten. Dette grunder i, at der er flere dommere, der tiltræder sagen her. Byretten kan også vælge, at der skal deltage tre dommere i behandlingen af sagen, jf. RPL 12, stk. 3. Domsafgørelser ved Byretten tiltrædes kun af én dommer, medmindre andet er bestemt, jf. RPL 12, stk. 1. Er der i en skattestraffesag nedlagt påstand om frihedsstraf, medmindre der er tale om en tilståelsessag, eller det faktum at sagen skønnes at være af indgribende karakter med videre, tiltrædes byretterne af Domsmænd, jf. RPL 686, stk. 2. Domstolsreformen har i indkøringsfasen medført en længere sagsbehandlingstid, hvilket har bevirket at sagerne er blevet gamle. Dette bevirker, at skattestraffesagen har lettere til forældelse, og jo længere tid en sag verserer, jo mere bliver straffen nedsat, hvilket må siges at være yderst problematisk. Ender skattestraffesagen ved Højesteret, er det jo kun, selve strafudmålingen der prøves. 60 Dette har kun været gældende for skattesager.

17 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 17 af Administrativ praksis Domstolene er uafhængige af den udøvende magt, hvorfor den administrative praksis ikke har nogen formel bindende virkning for domstolene. 61 Dette har givet anledning til en del diskussion, da domstolene kan tilsidesætte administrativ praksis. Administrativ praksis spiller en betydelig rolle i den gældende skatteret, da denne fremgår af Ligningsvejledningen, og dermed er bindende for SKAT, hvorved skatteyderen kan støtte ret på den. Dette begrundes i antagelsen om, at det kun er et begrænset antal skattesager, der når frem til Byretterne og endnu færre, der kommer højere op i retshierarkiet. Grundet dette må administrativ praksis tillægges en betydelig rolle i danske retssystem. 62 Administrativ praksis spiller en betydelig rolle, da de ofte offentliggøres før en eventuel domstolsafgørelse, og dermed kan de blive retningsgivende Landsskatteretten Landsskatteretten er ikke en domstol, men er den første klageinstans vedrørende klager fra Skatterådets og SKATs afgørelser og anden klageinstans ved klager over afgørelser fra skatteankenævnene. 63 Landsskatteretten er en administrativ klageinstans og er som tidligere nævnt vigtig for lovfortolkningen af skattelovene. 64 Udover at være en klageinstans afgør Landsskatteretten endvidere sager indbragt af Skatteministeren, jf. SFL 11, stk. 2, og klager af EU-retlig betydning. Landsskatterettens kendelser er med til at give en forståelse af lovene på skatteområdet. Landsskatteretten skal udpege sager, som retten finder at være af principiel interesse, til offentliggørelse. 65 Har Landskatteretten ved en kendelse taget stilling til et skattespørgsmål, er hovedreglen, at ingen administrativ myndighed kan ændre kendelsen. SKAT kan/bør dog, såfremt de er uenige i en landsskatteretskendelse, indbringe eller påklage kendelsen for domstolene. 66 Dette er dog kun sket undtagelsesvist, hvilket ses ud fra følgende dom: 61 Jf. Jan Pedersen i Skatteretten 1, 5. udgave, side 122ø og Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 117m. 62 Jf. Erik Werlauff i Selskabsskatteret 2009/2010, 11. udgave, side 33m. 63 Dette afsnit er skrevet med inspiration fra John Engsig i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 79 øverst og frem. Se yderligere SFL 11, stk Jf. Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 115n. 65 Jf. en artikel af redaktionen: Retssikkerhed eller kaos? en artikel i SR-Skat 2006, nr. 2, side Jf. Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 118n.

18 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 18 af 94 TfS 2006,633 H: Domme omhandler en forhåndsbesked om, hvorvidt luftkaptajnerne er skattepligtige i Danmark hvor de er ansat,eller i det land hvor de er hjemmeboende. Landsskatteretten afsagde, at den begrænsede skattepligt kun omfatter den del af lønindtægten, der kan henføres til den tid, hvor tjenesten er i Danmark eller i dansk luftterritorium (TfS 1998,548). Denne kendelse var SKAT direkte uenig, men grundet en fejl blev den ikke indbragt for domstolene inden rimelig tid. Højesteret gav dog SKAT medhold i at Landsskatterettens afgørelse var fejlagtig. Dommen blev afsagt af 9 dommere, hvor de 5 var enige med Skatteministeriet, og de resterende 4 gav skatteyderne ret. Ud fra ovenstående domsafgørelse er det fastslået, at Skatteministeriet ikke er bundet af Landsskatterettens praksis i tilfælde, hvor det langt fra er åbenbart, at Landsskatterettens praksis er uforenelig med en rigtig fortolkning af skattelovgivningen. 67 Skatteministeriet er dermed ikke længere bundet af Landskatterettens praksis. Vi som skatteydere kan imidlertid godt støtte ret på kendelsen, hvilket bevirker, at vi burde kunne stole på at vores sag vil behandles på samme måde som tidligere afgørelser. Ovenstående dom har dog bevirket, at denne retssikkerhed kan være i fare. Ud fra det ovenstående beskrevne må Landskatterettens kendelser være et udtryk for gældende ret under forudsætning af, at kendelsen ikke kommer videre op i retssystemet og det faktum, at Skatteministeriet ikke mener, at kendelsen er uforenelig med en rigtig fortolkning af skattelovgivningen Skatterådet Skatterådet er et centralt kollegialt lægmandsorgan, der i et vist omfang kan sammenlignes med det tidligere Ligningsråd. 68 Skatterådet kan fremsætte bindende svar på, hvorledes de mener, at en skattesag skal afgøres og på hvilket grundlag. Udgangspunktet er, at Skatterådet kun afgør sager, der bliver 67 Jf. Professor Aage Michelsen, Juridisk Institut, Handelshøjskolen i Århus artikel, Begrænset skattepligt Luftkaptajner Retskildehierarki i Revision og Regnskabsvæsen 2006, nr. 9, side SM 263n. 68 Dette afsnit er skrevet med inspiration fra John Engsig i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 77f.

19 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 19 af 94 forelagt dem af SKAT eller spørgeren, jf. SFL 2, stk. 2. Der er dog visse spørgsmål af principiel karakter, der skal forelægges Skatterådet. 69 SKAT spørger Skatterådet om vejledning i sager, hvor de selv mangler kompetence, hvorfor Skatterådets bindende svar dermed får en stor indflydelse på retspraksis. Dette er dog under forudsætningen af, at det bindende svar bliver accepteret af spørgeren. Accepteres det bindende svar af spørgeren, vil sagen naturligt ikke komme videre i retssystemet, hvilket direkte vil bevirke, at sagen ikke indbringes for en højere retsinstans. 70 I denne forbindelse kan der argumenteres for, at SKAT burde have kompetencen til at indbringe et bindende svar for domstolene, såfremt de finder Skatterådets kendelse forkert SKAT 71 SKAT kan komme med et bindende svar på, hvorledes de mener, at sagen bør afgøres. 72 Formålet med de bindende svar er, at den enkelte skatteyder skal kunne opnå viden om den skattemæssige indvirkning, en påtænkt disposition vil få, jf. SFL 21, stk. 1. Det bindende svar vil som udgangspunkt være gældende i 5 år fra svaret er afsagt, jf. SFL 25, stk. 1. I denne forbindelse bør det nævnes, at der kan fastsættes en kortere bindingsperiode. Det bindende svar er bindende for SKAT i forhold tilden spørgende skatteyder. Skatteyderen kan dermed lægge det bindende svar til grund, trodssvaret er forkert afsagt. Det bindende svar er dog ikke bindende for den spørgende skatteyder. Et bindende svar bort falder, når der kommer en ny lov, eller såfremt svaret er i strid med EU-lovgivningen, jf. SFL 25, stk Opfattes de bindende svar af spørgeren som endelige afgørelser, kan der være mange af disse bindende svar, der blot accepteres, hvorfor spørgsmålene ikke vil blive behandlet ved Landsskatteretten og domstolene, og dermed vil der ikke 69 Det er ikke alle sager af principiel karakter der skal forelægges Skatterådet, medmindre der er tale om bindende svar efter SKL 21, stk. 4, jf. TfS 2005,908 Told- og skatteforvaltningens forelæggelse for Skatterådet. 70 Skatterådets virksomhed er nærmere reguleret ved BEK nr af 25/10/ SKAT og Skatteministeriet blev den 1. januar 2010 sammenlagt til en myndighed, jf. BEK nr af 14/12/2009. Dermed ophæves den tidligere BEK nr. 976 af 17/10/ Dette afsnit er skrevet med inspiration fra John Engsig i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 81f. 73 Jf. Processuelle regler på SKATs område , C.1.1 Generelt om bindende svar, under Ændrede forudsætninger for svaret.

20 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 20 af 94 blive skabt den ønskede og nødvendige retspraksis på området. 74 Hertil kan det yderligere nævnes, at såfremt skatteyderen får et bindende svar, der er fordelagtigt for denne, vil svaret ej heller blive indbragt for en højere instans, til trods for svaret kan være fejlagtigt Ligningsvejledingen Ligningsvejledningen udføres og ajourføres af SKAT og er ment som en retningslinje for SKATs medarbejdere og fungerer dermed som en rettesnor, 75 der skal hjælpe dem i udførelsen af deres arbejde. 76 Ligningsvejledningen er udtryk for SKATs opfattelse af gældende lov og praksis. Ligningsvejledningen er som udgangspunktet kun bindende over for SKATs medarbejdere og dermed ikke bindende over for skatteyderne. Ligningsvejledningen har en betydelig informationsværdi over for SKATs medarbejdere, hvilket bevirker, at skatteyderne rådgives efter denne vejledning. Da Ligningsvejledningen er bindende for SKAT, kan skatteyderne støtte ret på denne. Ligningsvejledningen må gerne benyttes ved fortolkning af skattesager, da detmå antages at være fastlagt, at Ligningsvejledningen kan symbolisere retspraksis. Ved benyttelse af vejledningen er det vigtigt, at man forholder sig kritisk, og at der tages forbehold. Forbeholdet består i at Ligningsvejledningen er udfærdiget af SKAT og ikke af en dømmende myndighed, hvorfor den ikke direkte er gældende for skatteyderen. Dette bevirker, at Ligningsvejledningen kan siges at være indirekte gældende over for skatteyderen i og med, at Ligningsvejledningen, som tidligere nævnt, symboliserer retspraksis. Yderligere anses Ligningsvejledningen for at have samme retskildeværdi som andre juridiske vejledninger, der er udstedt af SKAT Et bindende svar er personligt, og kan som udgangspunkt ikke påberåbes af andre. 75 Jf. SKATs hjemmeside: 76 Dette afsnit er skrevet med inspiration fra Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 112f. 77 Jf. SKATs hjemmeside:

21 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 21 af Det generelle lovgrundlag 6.1. Grundloven Grundloven er den danske forfatning, som vores demokrati bygger på. Loven fastlægger nogle grundlæggende principper, som den øvrige lovgivning skal følge. Det fundamentale i Grundloven er en tredeling af magten: den lovgivende magt ligger hos Kongen og Folketinget, den udøvende magt er hos Kongen 78, og den dømmende magt er tildelt domstolene Af bestemmelsen fremgår det; at ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov. Her ud fra ses det, at det er en ufravigelig betingelse, at der skal være lovhjemmel til at fastsætte skattekravet, og det at ansætte indkomsten korrekt er et alment gældende retsprincip. Det er heri, det skærpede hjemmelskrav foreligger. Hjemmelskravet fastsætter derved, at SKAT ved skønsmæssig ansættelse skal sikre sig, at skønnet er udøvet på et retsmæssigt grundlag og korrekt. Dette legalitetsprincip bevirker, at Folketinget ved lov skal have givet SKAT bemyndigelse til at foretage en skønsmæssig ansættelse, for at ansættelsen kan have gyldighed. Dermed kan et skattekrav ikke ansættes ud fra et frit skøn. Det skal imidlertid anerkendes, at bestemmelsen ikke er til hindring for, at lovgivningsmagten kan bestemme, at en bebyrdende skatteregel kan fraviges ved SKATs dispensation. 79 Hermed menes, at SKAT kan undlade at rejse sagen. Bestemmelsen indeholder dermed et forbud mod, at Folketinget delegerer sin skattepålægningsmagt og dermed lovgivningskompetence til skatteministeren. 80 Ses forbuddet imod delegation af lovgivningskompetence i sammenhæng med legalitetsprincippet, og med støtte i forfatningsrettens samt forvaltningsrettens gældende legalitetsprincip, medfører dette, at der gælder et skærpet legalitetskrav på skatterettens område. 81 Dermed fastslås det, at en bebyrdende skatte- 78 Den forefindes dog reelt hos regeringen i dagens Danmark. 79 Jf. Jan Pedersen i Skatteretten 4, 5. udgave, side 227m. 80 Jf. Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 101n. 81 Jf. Aage Michelsen i Lærebog om indkomstskat, 13. udgave, side 104m.

22 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 22 af 94 lovgivning altid skal fortolkes indskrænkende, og dermed skal en fordelagtig skattelovgivning altid fortolkes udvidende Bestemmelsen foreskriver, at domstolene er berettiget til at behandle ethvert spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser. 83 Dermed siges det implicit, at der er grænser for, hvad en domstol skal prøve. Tidligere var domstolenes grundlovshjemlede adgang til at efterprøve myndighedernes afgørelser begrænset på to punkter, hvoraf det ene var myndighedernes skønsmæssige ansættelse. 84 Dermed blev det tidligere taget meget bogstaveligt, at domstolene ikke kunne efterprøve myndighedernes skønsmæssige ansættelse. Den skønsmæssige ansættelse kunne dermed ikke tilsidesættes. Hermed mentes, at bestemmelsen var en ufuldstændig lovbestemmelse, hvilket ikke burde påvirke domstolskontrollens udstrækning. I dag forholder det sig således, at domstolene ubestridt kan efterprøve myndighedernes valg af hensyn, dette strider dog imod skønsteoriens udgangspunkt. 85 Er den skønsmæssige ansættelse dermed ikke foretaget korrekt af SKAT, kan den ikke accepteres som bevis, og er dermed ugyldig, hvorfor den kan hjemvises. I visse tilfælde kan domstolene vælge at nedsætte den skønsmæssige ansættelse, såfremt de ikke mener at SKAT har udøvet den skønsmæssige ansættelse korrekt. I dag forholder det sig således, at domstolene skal prøve, hvorvidt den skønsmæssige ansættelse er åbenbar urimelig for skatteyderen i civile skattesager. Domstolene vurderer dermed berettigelsen af skønnet, men normalt ikke selve skønnet. De sætter dermed ikke deres egen skønsmæssige ansættelse i stedet for SKATs udøvede skøn. Findes den skønsmæssige ansættelse ikke at holde, hjemvises sagen. Ved skønsmæssige ansættelser som grundlag i skattestraffesager beror domstolenes behandling på en konkret vurdering af sagens 82 Jf. Jacob Graff Nielsen i Legalitetskravet ved beskatning De forfatnings- og forvaltningsretlige rammer, 1. udgave, side 293m. 83 Jf. Jan Pedersen i Skatteretten 4, 5. udgave, side 206ø. Bestemmelsen suppleres af reglerne i Retsplejeloven. 84 Jf. Ole Krarup i Øvrighedsmyndighedens grænser, side 1ø. 85 Jf. Ole Krarup i Øvrighedsmyndighedens grænser, side 19m.

23 Kandidatafhandling om skønsmæssige ansættelser Side 23 af 94 omstændigheder. 86 Domstolene har dermed selvstændighed til at prøve, hvorvidt SKATs anvendelse af loven er i overensstemmelse med loven. 7. Lovgrundlaget for skønsmæssige ansættelser Inden en gennemgang af lovgrundlaget for skønsmæssige ansættelser findes det relevant at præcisere, hvad der menes ved skønsmæssige ansættelser i denne rapport. Dette søges fastsat, da skønsmæssige ansættelser benyttes af SKAT i flere tilfælde. Denne rapport omhandler den skønsmæssige ansættelse, der sker i forbindelse med den opgjorte omsætning fra skatteyderens side Lovregler ved skønsmæssige ansættelser Baggrunden for skattesager om skønsmæssig ansættelse af den skattepligtige indkomst for erhvervsdrivende er, at regnskabsgrundlaget ikke er i orden eller mangelfuldt, hvorfor regnskabet anses for uegnet til brug af indkomstansættelsen. 87 Inden SKAT foretager en skønsmæssigansættelse, foretages der høring hos skatteyderen på det lokale Skattecenter, som sagen tilhører, jf. SFL 19 og 20. Ved skønsmæssig ansættelse på skatteområdet anvendes bestemmelserne i Skattekontrolloven, Skatteforvaltningsloven, Statsskatteloven, Bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen. På skatteområdet er der ingen EU-regulering af skønsmæssige ansættelser. Lovhjemlen i dansk ret findes i SKL 5, stk. 3, 88 hvoraf det direkte fremgår, at SKAT er berettiget til at foretage et skøn, såfremt det ikke er muligt at foretage en skatteansættelse på grundlag af selvangivelsens manglende behørighed, jf. SKL 1, eller manglende selvangivelse. Kravene til korrekt selvangivelse er ufravigelige og findes i blandt andet i Bogføringsloven og i mindstekravsbekendtgørelsen. Ved skønsmæssig ansættelse på momsområdet anvendes reglerne i Momsloven 89, Opkrævningsloven, Bogføringsloven og bekendtgørelse om Moms- 86 Jf. Jan Pedersen i Skatteretten 4, 5. udgave, side 226f. 87 Jf. Martin Simonsen i artiklen Domstolsprøvelse af skønsmæssig indkomstansættelse Hvad er status? I Skatterevisoren 2002, side Jf. Hans Henrik Bonde Eriksen i Skatte- og afgiftsproces, 3. udgave, side 158n. 89 Merværdiafgiftsloven i afhandlingen benyttes dog termen Momsloven, da denne termologi benyttes i daglig tale.

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR - 1 Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM2011.242.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved Højesterets dom af 17/3 2011 tiltrådte Højesteret, at Skatteministeriet

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Skatteprocessen i et brændpunkt mellem civilretten og strafferetten. Spec. Kons. Hanne M. Christensen Adv. Martin Bekker Henrichsen

Skatteprocessen i et brændpunkt mellem civilretten og strafferetten. Spec. Kons. Hanne M. Christensen Adv. Martin Bekker Henrichsen Skatteprocessen i et brændpunkt mellem civilretten og strafferetten Spec. Kons. Hanne M. Christensen Adv. Martin Bekker Henrichsen Skattesag ctr. skattestraffesag SKAT træffer afgørelse i tusindvis af

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT - 1 Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har i en meddelelse ref. i SKM2013.604.SKAT oplyst,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Offentliggjort d. 12. august 2008 Forældrekøb - selskabs udlejning af lejlighed til hovedanpartshavers søn Fastsættelse af leje beskatning hovedaktionæren - tilsidesættelse af skattemyndighedernes skøn

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Udvis rettidig omhu Få lagt den rigtige strategi fra starten Hvad gør du, når SKAT ikke kan godkende virksomhedens skatteog afgiftsangivelser?

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 Sag 312/2009 (1. afdeling) A (advokat Martin Simonsen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Skattesag ctr. skattestraffesag

Skattesag ctr. skattestraffesag Skatteprocessen i et brændpunkt mellem civilretten og strafferetten Spec. Kons. Hanne M. Christensen Adv. Martin Bekker Henrichsen Skattesag ctr. skattestraffesag SKAT træffer afgørelse i tusindvis af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

"Henvisning til landsret"

Henvisning til landsret Danmarks Skatteadvokater Grundloven 61. Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes. 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen.

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Kristian Stidsen m.fl.: Omkostningsgodtgørelse i skattesager 3. udgave, ThomsonReuters 2010, Hans Henrik Bonde Eriksen m.fl. Skatte- og afgiftsproces, Jurist- og økonomforbundets forlag 2010, side 291-297

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM -1 - Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM2010.306.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Århus

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Tilbagekaldelse af et bindende svar var en afgørelse

Tilbagekaldelse af et bindende svar var en afgørelse 2012-12 Tilbagekaldelse af et bindende svar var en afgørelse En mand overvejede at flytte til udlandet med sin ægtefælle. Han ejede nogle anparter i et anpartsselskab og ville gerne vide, hvor meget han

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen Strengt fortroligt Retssikkerhedskonference 2011 Bevisbyrden i transfer pricing-sager Advokat Søren Lehmann Nielsen Tirsdag den 8. november 2011 TP i offentlighedens og politikernes søgelys Information

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion - 1 Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af fri bil afføder fortsat mange skattesager. Med en dom af 5. december 2013 fra Vestre Landsret,

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse

Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse Lida Hulgaard LH@hulgaardadvokater.dk Tlf. 38 40 42 08 1 TfS 2014.132 Lida Hulgaard:

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 53 Offentligt Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Møde 25. oktober 2012 Retssikkerhed Rum til forbedring Retssikkerhed er mere end en programerklæring

Læs mere

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 - 1 Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afsagde

Læs mere

Bevisskøn - Skønsmæssig indkomstansættelse domstolskontrol

Bevisskøn - Skønsmæssig indkomstansættelse domstolskontrol Bevisskøn - Skønsmæssig indkomstansættelse domstolskontrol Torben Bagge Partner, Advokat (H) Søren Frichs Vej 42A DK 8230 Åbyhøj Havneholmen 25, 9. DK 1561 København V Mobil: 24 82 24 84 Mail: tb@tvc.dk

Læs mere

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold 1 Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold UfR 2007.50 VLK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Omkostningsgodtgørelse sagkyndig udtalelse om hvorvidt påklage af 1. instans-afgørelse til Landsskatteretten skulle ske - ingen adgang til omkostningsgodtgørelse SKM2008.669LSR Af advokat (L) og advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Forlig med skattevæsenet

Forlig med skattevæsenet - 1 Forlig med skattevæsenet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I den forløbne uge har SKAT været udsat for en hård kritik for håndteringen af flere skattesager, herunder sagen vedrørende Jesper

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B 1 Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B-0846-08 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret har i en sag om udlodning af datterselskabsudbytte taget

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Fejlagtigt valg af beskatningsform ved omdannelse - berigtigelse af fejl begået af revisor - genoptagelse - SKM2016.165.HR, jf. tidligere SKM2015.438.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR - 1 Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Odense fandt ved en kendelse af 7/8 2013, ref.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

SKAT: Godkendt trossamfund - undtaget fra skattepligt

SKAT: Godkendt trossamfund - undtaget fra skattepligt Page 1 of 7 Til forsiden Nyhedsmail Kontakt Om os Links Presse Spørgsmål/Svar A-Å Borger Virksomhed Rådgiver Søg Brug af afgørelser domme kendelser mv. Godkendt trossamfund - undtaget fra skattepligt Vis

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR - 1 Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 10/9 2013 stadfæstede

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

Retssikkerhedspakke III. Klar og præcis lovgivning

Retssikkerhedspakke III. Klar og præcis lovgivning Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning 2 Forord Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning 3 1. Klare rammer for skattebetalingen...

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Afgørelsesbegrebet banks udlevering af oplysninger om kunde til SKAT SKM2013.458.LSR og tillige tidligere SKM2012.335.LSR, omtalt i JUS 2012/25.

Afgørelsesbegrebet banks udlevering af oplysninger om kunde til SKAT SKM2013.458.LSR og tillige tidligere SKM2012.335.LSR, omtalt i JUS 2012/25. - 1 Afgørelsesbegrebet banks udlevering af oplysninger om kunde til SKAT SKM2013.458.LSR og tillige tidligere SKM2012.335.LSR, omtalt i JUS 2012/25. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 213/2011 Lars-Emil Johansen (advokat Ole Spiermann, beskikket) for Puisi A/S under konkurs Sag 216/2011 Nikolaj Ludvigsen (advokat Claus V. Seidelin-Prip,

Læs mere

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 - 1 Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR - 1 Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 4/10 2011, at en skatteyder, der ikke

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt J.nr. 2005-711-0068 Dato: marts 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget B 42 - Forslag til folketingsbeslutning om mere rimelige muligheder for at få tilbagebetalt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Poul Bostrup og Grete Due: Syn og Skøn efter retsplejelovens regler i skattesager og i andre sager, 2. Udgave Thomson Reuters 2011 Erik Hørlyck: Syn og Skøn 4.udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Respektfor borgeren. LiberalAliancesoplægtil retssikkerhedspakkeipå skateområdet

Respektfor borgeren. LiberalAliancesoplægtil retssikkerhedspakkeipå skateområdet Respektfor borgeren LiberalAliancesoplægtil retssikkerhedspakkeipå skateområdet Forslag 1) Omlæg Skatteministeriet til en Styrelse under Finansministeriet 2) Udarbejd etisk kodeks for Skats ageren og definition

Læs mere

Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM LSR

Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM LSR 1 Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM2010.730. LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tillod ved en kendelse af 18/8 2010, at en hævning på en bankkonto omfattet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 Sag 216/2012 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jan Schneider) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Århus den 15. februar 2012

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem selskab og aktionær Landsskatterettens kendelse af den 19. november 2012, Landsskatterettens jr. nr. 11-0297504 Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR - 1 Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/3 2012, at SKAT s anmodning til en dansker bosat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015 Sag 126/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Erling Kragh-Pedersen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aalborg den 31. oktober 2014 og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere