COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra mdkk til mdkk (+4 pct.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)"

Transkript

1 Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra mdkk til mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct. til 4,4 pct. Resultatet før skat er øget fra 53 mdkk til 70 mdkk (+32 pct.) Periodens resultat er øget fra 31 mdkk til 61 mdkk (+97 pct.) Resultatet for det første halvår er tilfredsstillende. cowi har i første halvår købt rådgivningsvirksomheden muusmann Research & Consulting A/S. Med købet har cowi styrket sin position markant som væsentlig rådgiver i sundheds- og sygehussektoren og i den øvrige statslige og kommunale sektor. muusmann indgår i regnskabet fra 1. januar. Periodens resultat er positivt påvirket af indtægter på finansielle poster samt en engangsskatteregulering som følge af nedsættelser af selskabsskatteprocenten fra 30 pct til 28 pct. cowi forventer en fortsat god efterspørgsel efter rådgivningsydelser både på de danske og norske hjemmemarkeder og internationalt i den resterende del af.

2 Konsolideret resultatopgørelse Året Nettoomsætning 1.293, , ,3 Sagsomkostninger -289,8-323,3-737,1 Egenproduktion 1.003,6 919, ,2 Eksterne omkostninger -164,5-148,9-302,8 Personaleomkostninger -742,7-691, ,8 Andre driftsomkostninger, netto 0,0-0,3-0,5 Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) 96,4 78,8 156,1 Af- og nedskrivninger -39,6-31,2-65,3 Resultat af primær drift (EBIT) 56,8 47,6 90,8 Ordinært resultat før skat i associerede virksomheder 0,5 0,0 0,9 Finansielle indtægter 21,4 13,7 23,9 Finansielle omkostninger -8,6-8,2-18,9 Resultat før skat 70,1 53,1 96,7 Skat af periodens resultat -9,5-22,0-34,3 Resultat efter skat 60,6 31,1 62,4 Minoritetsaktionærernes andel af dattervirksomhedernes resultat 0,1-0,3-1,8 COWIs andel af periodens resultat 60,7 30,8 60,6 EBITDA% Nettoomsætning) 7,5% 6,3% 6,0% EBIT% (Nettoomsætning) 4,4% 3,8% 3,5% EBIT% (Egenproduktion) 5,7% 5,2% 4,9% Antal ansatte, gennemsnitlig Antal ansatte, udgang af periode COWI-koncernen Konsolideret pengestrømsopgørelse Året Pengestrøm fra driftsaktivitet 32,1 8,8 167,1 Investeringsaktivitet -41,1-14,2-37,7 Frit cash flow -9,0-5,4 129,4 Finansieringsaktivitet 5,5 9,6-58,7 Periodens cash flow -3,5 4,2 70,7 Likvider, ultimo 317,4 254,4 320,9

3 Konsolideret balance 30. juni 31. dec. Koncerngoodwill 238,5 228,9 Øvrige anlægsaktiver 136,0 144,2 Tilgodehavende hos kunder 416,4 479,8 Igangværende arbejder 323,7 241,3 Øvrige omsætningsaktiver 155,4 147,8 Værdipapirer 176,3 161,5 Likvide beholdninger 147,5 159,4 Aktiver i alt 1.593, ,9 Egenkapital 506,1 446,1 Minoritetsinteresser 11,7 10,9 Hensatte forpligtelser 247,9 245,4 Langfristede gældsforpligtelser 9,7 14,4 Kortfristet gæld til kreditinstitutter 74,8 64,7 Forudfaktureringer til kunder 329,8 352,1 Øvrige kortfristede gældsforpligtelser 413,9 429,3 Passiver i alt 1.593, ,9 Egenkapitalandel 31,8% 28,5% Egenkapitalforrentning 25,5% 14,5% Afkast af investeret kapital 13,9% 10,5% COWI-koncernen Egenkapitalopgørelse 30. juni 31. dec. Egenkapital 1. januar 446,1 390,3 Periodens resultat 60,7 60,6 Udloddet udbytte -5,2-2,3 Valutakursreguleringer 4,5-2,5 Egenkapital 30. juni/31. dec. 506,1 446,1

4 Kommentarer Vækst i markedet Markedet for rådgivningsydelser har generelt set udviklet sig positivt i. I Danmark har udviklingen i byggeriet, og i særlig grad boligbyggeriet, medført en god efterspørgsel. Vi har f.eks. sammen med to partnere vundet konkurrencen om en stor skøjtehal i Aalborg. Inden for miljøområdet vil vi fremhæve, at cowi rådgiver på pilotprojektet Lille Vildmose Nationalpark. I Norge har den økonomiske vækst medført stabil efterspørgsel inden for flere sektorer. cowi er rådgiver på udbygningen af Lysaker Station, som vil blive den tredje største jernbanestation i Norge. cowis tilstedeværelse på en række internationale markeder har i givet en række nye kontrakter. Ved årsskiftet /05 fik cowi en af koncernens største enkeltstående internationale kontrakter. Vi skal som hovedrådgiver medvirke til at etablere to internationale lufthavne i Oman. I Thailand er cowi involveret i en 47 km. lang vejbro den femte i en række af meget lange internationale vejbroer, hvor vi er med. I Kina skal vi i de næste tre år assistere Beijings center for energibesparelser med at lære millionbyens borgere at bruge energi til opvarmning på en mere effektiv måde. cowi åbnede i juni et datterselskab i Beijing. Selskabet satser på energi, miljø, affaldshåndtering og store infrastrukturprojekter. Vækst i omsætning cowis nettoomsætning blev øget i i forhold til samme periode i med 50 mdkk til mdkk svarende til en vækst på 4 pct. En del af denne vækst skyldes omsætningen i muusmann Research & Consulting A/S. Rådgivningsvirksomheden blev købt i 1. kvartal og er indregnet i regnskabet fra 1. januar. Derudover har der især været en positiv omsætningsudvikling på det norske marked. Højere overskudsgrad Resultatet af den primære drift blev øget med 20 pct. til 57 mdkk primært som følge af en forbedret indtjening i flere udenlandske datterselskaber. Overskudsgraden, beregnet som resultatet af den primære drift i procent af omsætningen, udgjorde 4,4 pct. og er dermed forbedret i forhold til, hvor den udgjorde 3,8 pct. Plus på finansielle indtægter Finansielle poster viste en nettoindtægt på 13 mdkk, hvilket især skyldes realiserede og urealiserede kursgevinster på cowis værdipapirbeholdning. I var der en nettoindtægt på de finansielle poster på 6 mdkk. Forbedret resultat før og efter skat Resultat før skat og minoritetsaktionærer udgjorde 70 mdkk, hvilket er en forbedring på 32 pct. i forhold til samme periode i. Periodens resultat efter skat og minoritetsaktionærer udgjorde 61 mdkk. I forhold til samme periode i er der tale om en fordobling. Det skyldes det forbedrede resultat og en engangsindtægt som følge af, at den danske selskabsskat er sænket fra 30 til 28 pct.

5 Øget egenkapitalandel cowis egenkapital udgjorde ved udgangen 506 mdkk, og egenkapitalandelen er øget fra 28,5 pct. ved udgangen af til 31,8 pct. Positivt cash flow cowi har i haft et positivt cash flow fra driften på 32 mdkk mod 9 mdkk i. Det frie cash flow efter periodens investeringer er negativt med 9 mdkk som følge af købet af muusmann Research & Consulting A/S, køb af egne aktier og anskaffelser af it og elektronisk udstyr. cowi-koncernen havde ved udgangen af medarbejdere, hvilket er syv færre end ved udgangen af. Forventninger til fremtiden Vi forventer en stabil efterspørgsel efter rådgivningsydelser på det danske og norske marked inden for de fleste sektorer. Udviklingen i kommunalreformen i Danmark og beslutninger om større offentlige anlægsprojekter vil påvirke cowis forretningsmuligheder i den resterende del af. På de internationale markeder er der generelt set økonomisk vækst og god efterspørgsel efter rådgivningsydelser. Desuden vil en styrket usd betyde, at vores internationale konkurrenceevne og indtjening forbedres. cowi henter 60 pct. af sin omsætning på markeder uden for Danmark. Som nævnt i årsrapporten for forventer vi i en vækst i omsætningen, en forbedret lønsomhed og dermed højere overskudsgrad. Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre cash flow fra driften for at skabe råderum for forretningsudvikling, nye etableringer og opkøb. Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten for cowi a/s er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C-virksomhed. Halvårsrapporten er ikke revideret. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsregnskabet for.

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2007

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2007 COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni Nettoomsætning er øget fra DKK 1.411 mio. til DKK 1.463 mio. (+ 4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra DKK 85 mio. til DKK 106 mio. (+ 24 pct.) Overskudsgrad

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q3 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q3 2008 4 Q1-Q3 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 6 Forventninger til 2008

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Halvårsrapport 2011-1 -

Halvårsrapport 2011-1 - Halvårsrapport 2011-1 - 2 - Halvårsrapport 2011 (1. januar til 30. juni 2011) Forord af bestyrelsesformand Peter Schütze og administrerende direktør Christian Roslev Underskud, kundevækst og nye tider

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. januar 2007 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til ÅRSRAPPORT 2010 COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund Indhold 4 Nye markedsvilkår

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012)

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012) 1 2 Delårsrapport for 2012 (1. januar til 31. marts 2012) Første kvartal har været præget af fortsatte økonomiske udfordringer, men også af pæn kundevækst og forbedret rettidighed Jesper T. Lok Strategiske

Læs mere

Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012)

Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012) 1 2 Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012) DSB har i 1. halvår 2012 oplevet kundevækst og bedre økonomi primært som resultat af en forbedret rettidighed. Og det er netop tog til tiden og en

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 HALVÅRSRAPPORT 2015 Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 NejTak+ fortsætter fremgangen, og flere end 440.000 husstande er nu tilmeldt. Koncernens omsætning og resultat var som forventet i 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005 Kvartalsrapport 1. kvartal 2005 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere