Temadag om samarbejde og fusioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temadag om samarbejde og fusioner"

Transkript

1 Temadag om samarbejde og fusioner Fra to til en via samarbejde til sammenlægning Nr. Aaby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

2 MFj og NKv Sammenlægning pr. d. 1/ Sammenlægning blev endelig godkendt af generalforsamlingerne hos MFj og NKv i maj / træder sammenlægningen officielt i kraft. Fortsætter under navnet Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. likvideres efter d. 1/ Forud er gået næsten 4 år med samarbejde og forberedelse af sammenlægning. Målet har hele tiden været SAMMENLÆGNING!

3 MFj og NKV Sammenligning af værkerne MFj: Ca. kr. 73 mio. i omsætning i Ca stk. målere. Ca MWh/år i varmesalg Varmeproduktion er overskudsvarme fra TVIS (SKv og Shell) Egne S/R kedler på naturgas/gasolie NKv: Ca. kr. 13 mio. i omsætning i 2014 Ca stk. målere. Ca MWh/år i varmesalg Varmeproduktion på biomasse (flis/træsmuld) og naturgas (gasmotor/gaskedler).

4 Samarbejde MFj og NKV Baggrund, opgaver og tidslinje NKv henvender sig til MFj i juni 2011 omkring muligheden for et samarbejde pga. daværende driftsleder ved NKv havde sagt op pr. d. 31/ MFj og NKv bestyrelserne bliver enige om at undersøge mulighederne og synegierne ved et fremtidigt samarbejde/sammenlægning. MFj udarbejder i juli/august 2011 en forundersøgelse og køreplan hvor Rådgiver og Revisor deltager, for at afdække og sammenligne de to virksomheder, for at kortlægge synegierne, samt fastlægge målene. På et fælles bestyrelsesmøde d. 25/ bliver forundersøgelsen præsenteret, og bestyrelserne for MFj og NKv bliver principielt enige om at arbejde videre mod en fremtidig sammenlægning, via et samarbejde. Bestyrelserne beslutter samtidig nedsættelse af en Arbejdsgruppe, til håndtering af processen.

5 Samarbejde MFj og NKV Baggrund, opgaver og tidslinje Skatttepligt for MFj?... Afklares endeligt i efteråret Personalet orienteres løbende i perioden efteråret 2011 til foråret Rådgiver laver funktionsanalyse, med personaleinddragelse, i efteråret Gensidig oplæring af værkernes personale fra 1/1 1/ Samarbejdet opstartes d. 1/4 2012, med fælles personale og vagtordning, på trods af modvilje blandt dele af personalet. Administrative/tekniske systemer og arbejdsgange ensrettes i løbet af MFj/NKv afholder fælles visions /strategiforløb i efteråret Her stopper vi lige op og kigger lidt tilbage på forløbet/processerne.

6 Samarbejde mellem MFj og NKv Forundersøgelse Forundersøgelsens hovedopgave var at få: Udarbejdet et mere deltaljeret oplæg med både fordele og problemstillinger ved fælles administration og drift af de to værker, samt oplæg til samarbejdsaftale m.m.. Lavet et oplæg til en køreplan for et samarbejde og en endelig sammenlægning. Blev forelagt MFj og NKv bestyrelserne på et fællesmøde i august 2011, hvor det blev aftalt at en arbejdsgruppe skulle arbejde videre omkring et fremtidigt samarbejde. Til hjælp for udarbejdelse af forundersøgelsen, har følgende firmaer deltaget: Revisor omkring MFj skattepligt. Rådgiver omkring vedtægtsmæssige forhold, fremtidig organisation m.m.

7 Forundersøgelse Køreplan for sammenlægning af MFj og NKv Forundersøgelsen antog at en sammenlægning af Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby Kraftvarme skulle foregå over en periode på ca. 2 2½ år, i følgende 4 trin: 1. Beslutningsgrundlag 2. Samarbejde MFj overtager administration og drift af NKv 3. Konsolideringsperiode 4. Sammenlægning af MFj og NKv Det viste sig dog at været en noget optimistisk tilgang!!

8 Forundersøgelse Køreplan for sammenlægning af MFj og NKv 1. Beslutningsgrundlag Arbejdsopgaver: Undersøge muligheder og evt. problemstillinger ved samarbejde Oplæg til køreplan og aftale frem mod samarbejde/sammenlægning Forventningsafstemning MFj/NKv imellem Accept Følgende kendte problemstillinger for et samarbejde skal undersøges: Vedtægter for MFj og NKv (formålsparagrafer m.m.) MFj skattepligt? NKv havde administration/drift af Nr. Aaby Vandværk. Samarbejdsaftale omfang/afregning

9 Forundersøgelse Køreplan for sammenlægning af MFj og NKv 2. Samarbejde MFj overtager administration og drift af NKv Arbejdsopgaver: Overlevering fra NKv driftsleder inden d. 31/ Samkøring af drift/vagt Samkøring af tekniske systemer og administration Organisation tilpasses. Samkøring af drift/vagt i praksis: MFj får betaling for drift af NKv Ansætte NKv personale under MFj Lønniveau i hhv. administration og drift ensrettes Vagten dækker både Middelfart og Nr. Aaby. Vagten består af 4 mand fra MFj og 1 mand fra NKv. Finde fælles ordning for afregning af vagttilkald m.m.

10 Køreplan for sammenlægning af MFj og NKv 3. Konsolidering Arbejdsopgaver: Opbygge en fælles organisation/kultur. Synegierne skal have tid/mulighed for at slå igennem. Opnå accept fra MFj / NKv forbrugerne.

11 Forundersøgelse Køreplan for sammenlægning af MFj og NKv 4. Sammenlægning af MFj og NKv Arbejdsopgaver: Sammenlægning af værkerne. Finde nyt passende navn til selskabet. Organisation tilpasses fremadrettet i drift/administration

12 Samarbejde mellem MFj og NKV Forundersøgelse/funktionsanalyse Rådgiver deltog i udarbejdelsen af forundersøgelsen i forbindelse med et samarbejde mellem MFj og NKv. Ifm. ovennævnte forundersøgelse anbefalede Rådgiver bl.a. at gennemføre en funktionsanalyse, med henblik på: Afklaring af arbejdsopgaver/funktioner i de nuværende driftsorganisationer. Fastlæggelse af funktioner i den nye fælles driftsorganisation. Fastlæggelse af fremtidig organisationsstruktur og fordeling af ansvarsområder. Tilrettelæggelse af integrationsprocessen. Udviklingen af organisationen til de fremtidige behov for den fælles driftsorganisation. Dvs. behovet for omskoling/efteruddannelse af personalet. Opgøre omkostninger og besparelsesmuligheder ved samarbejde/sammenlægning. Udarbejdelsen af det egentlige aftalegrundlag parterne imellem.

13 Samarbejde mellem MFj og NKV Forundersøgelse/funktionsanalyse Fordelene ved et samarbejde: Styrke organisationen, da det vil: give mulighed for en bedre arbejdsfordeling og styring. give mindre sårbarhed ved f.eks. sygdom. bringe mere viden til huset, og gøre hverdagen mere spændende/udfordrende for personalet. give bedre forbrugerservice, da der bliver to medarbejdere på kontoret. Styrke økonomien ved: besparelse på vagtordning => kun en rådighedsvagt. på sigt at udføre flere opgaver i eget regi => besparelse på eksterne konsulenter. besparelser ved fællesindkøb og aftaler. besparelser på projektopgaver. kun en administrativ daglig leder.

14 Samarbejde mellem MFj og NKV Forundersøgelse/funktionsanalyse Problemstillinger ved et samarbejde: Er der vedtægtsmæssige hindringer ved et sammenarbejde? (Rådgiver notat). Bliver MFj skattepligtig? (Revisor forespørgsel til Skat herom). Svært at forene to forskellige kulturer. Flytning af personale fra NKv til MFj. Ensretning af vagtordning og betaling. Lønudligning (der var en løndifferencering MFj og NKv imellem) af personale med samme kompetencer og arbejdsområder. Fordeling af økonomien imellem værkerne. Det vil kræve ekstra uddannelse af MFj personale at drive og opretholde vagtordning hos NKv, pga. varmeproduktion på gasmotor og biomassekedel (dette er ikke nødvendigvis en problemstilling). Personalets indstilling til et kommende samarbejde, med andet produktionsapparat, andre rutiner/arbejdsopgaver, samt ændret vagtordning.

15 Samarbejde mellem MFj og NKv Forundersøgelse/funktionsanalyse Besparelse & synergier I forbindelse med et sammenarbejde mellem MFj og NKv, vil der som udgangspunkt være følgende konkrete besparelser fra det første år: Besparelse driftsleder Besparelse pga. kun en rådighedsvagt I alt ca. kr. xxx.000,00 pr. år ca. kr. xxx.000,00 pr. år ca. kr. xxx.000,00 pr. år Herudover vil der, via synegierne ved et sammenarbejde, på sigt også kunne opnås væsentlige besparelser på at samle administrationerne, IT systemer, bruge samme leverandører m.m..

16 Samarbejde MFj og Nr. Aaby KV Forundersøgelse/funktionsanalyse Fremtidig organisationsplan baseret på anbefalinger i funktionsanalysen: Middelfart Fjernvarme Nr. Aaby Kraftvarme Driftschef JS Økonomi Administration Drift Ledninger Forbruger Installationer/målere EL MR MM (N/A) JI DN PLN KK PLN Arbejdsmand (N/A) ML ML

17 Samarbejde MFj og NKV Forundersøgelse/funktionsanalyse Forundersøgelsens konklusion, og bestyrelsens baggrund for beslutningen: MFj og NKv kan opnå en effektiv og optimal forbrugerservice og forsyningssikkerhed ved et fremtidigt samarbejde: Der kan opbygges en stærkere organisation i MFj regi, der også kommer NKv til gode. Give mindre sårbarhed ved f.eks. sygdom. Give større forbrugerservice, da der bliver to medarbejdere på kontoret. Mulighed for en økonomisk optimal drift af hhv. MFj og NKv: Besparelse på vagtordning (kun en rådighedsvagt). Bedre priser ved indkøb (FJV rør, varmemålere m.m.). Nedlægge dobbelt funktioner/anlæg (IT, SRO, LER m.m.) Udføre flere opgaver i eget regi => besparelse på eksterne konsulenter. Besparelser på projektopgaver. Kun en administrativ daglig leder. Optimal organisation. Begge værker vil stå bedre rustede til de fremtidige udfordringer på et energimarked i forandring. Måske bane vejen for en fremtidig sammenlægning af værkerne.

18 Samarbejde mellem MFj og NKv MFj skattepligt? En proces i processen! I juli 2011 udarbejdede Revisor en forespørgsel for et bindende svar fra Skat vedrørende en afklaring af den skattemæssige status for MFj ved et samarbejde med NKv. På daværende tidspunkt var MFj skattefritaget efter en særregel i skattelovgivningen! NKv var skattepligtige, da de sælger el produktion. MFj blev skattepligtige ved at indgå et samarbejde med NKv (sideordnet aktivitet). MFj skulle opgøre nedskrevne genanskaffelsesværdier, da Skat forespurgte på disse. Værdierne blev indsendt til Skat i oktober 2011 MFj fik et positivt svar i november MFj var herefter skattepligtig, med skattemæssige indgangsværdier svarende til de nedskrevne genanskaffelsesværdier! MFj må bruge næsten samme metode som elselskaberne, hvor der opgøres nedskrevne genanskaffelsesværdier. Dette gøres med udgangspunkt i ledningsregistreringer m.m. Værdierne er efter denne metode forholdsvis høje og bevirker, at den skattepligtige indkomst vil kunne opgøres til 0 kr. i mange år fremover.

19 Samarbejde MFj og NKV Arbejdsgruppen Der nedsættes af bestyrelserne en arbejdsgruppe der skal arbejde videre mod et fremtidigt samarbejde. Arbejdsgruppe på 5 personer, bestående af: Formændene fra hhv. MFj og NKv Næstformændene fra hhv. MFj og NKv Driftschefen Opgaver: Hensigtserklæring for opstart af samarbejde/fælles vagtordning frem til d. 1/ Udarbejdelse af endelig samarbejdsaftale for MFj og NKv, og beslutning om indhold, områder, fordelingsnøgler og økonomi i fremtidig samarbejdsaftale mellem MFj og NKV (baseret på oplæg fra Rådgiver). Personalets fremtidige ansættelseskontrakter og forhold, inkl. opsigelse af gamle ansættelseskontrakter, informationsmøder m.m.. Styre/godkende økonomi imellem MFj og NKv, for arbejder/opgaver ifm. samarbejde. Kontrakt med NVv om drift og administration af NVv. Fælles strategi og visionsmøde for MFj og NKv bestyrelserne i efteråret 2012 (både inddrage bestyrelserne og personalet). Referere til bestyrelserne hos MFj/NKv.

20 Samarbejde MFj og NKV Personale og ansættelsesforhold Følgende skulle være gældende og på plads inden d. 1/4 2012: Det var et krav fra bestyrelserne ved MFj og NKv, at der blev tale om en lønomkostnings neutral løsning på vagtordningen. Alt personale skulle ansættes under MFj. Der blev udarbejdet nye ansættelseskontrakter for alle medarbejdere inden d. 1/ Der blev udarbejdet ny personalehåndbog inden 1/ Kontoret i Nr. Aaby skulle lukkes, og personalet flytte ind til MFj (deadline d. 1/7 2012). Det lyder nemt, men det gav nogle udfordringer..

21 Samarbejde MFj og NKV Samarbejdsaftalen Aftalen blev baseret på Rådgivers udkast Et oplæg til afregningsprincipper : Tekniske anlægs og renoveringsarbejder udføres specifikt for hvert selskab og konteres separat. Tekniske driftsopgaver for produktionsanlæggene udføres specifikt for hvert selskab og konteres separat. Vagtordning og teknisk drift af ledningsanlæg afregnes ligeligt (50%) mellem de to selskaber. Administrative driftsopgaver afregnes proportionalt med antallet af forbrugere for hvert selskab. Ledelsesopgaver afregnes proportionalt med antallet af forbrugere hos hvert selskab. Alternativet til ovenstående oplæg kan være at nogle ydelser afregnes direkte efter medgået tid opgjort i timeregistreringer (endte kun med at gælde for NVv). Aftale om samarbejde imellem MFj og NKv faldt på plads i april 2012.

22 Samarbejde MFj og NKV Nr. Aaby Vandværk? Nr. Aaby Vandværk (NVv) havde en samarbejdsaftaleaftale omkring drift, administration og vagt med NKv. Aftalen var ikke en fuld aftale, da den ikke indeholdte bogholderi/regnskabsdelen. NVv fakta og tal: 5stk. vandboringer. Ca m 3 /år stk. forbrugere. Den eksisterende aftale omkring drift og administration af NVv blev overtaget af MFj, i forbindelse med opstart af samarbejde med NKv. Aftale om samarbejde imellem MFj og NVv faldt på plads i april 2012.

23 Samarbejde MFj og NKV Fælles visions og strategiforløb Fælles strategi og visionsmøde for MFj og NKv bestyrelserne og personalet i efteråret 2012: Konsulentfirma blev valgt til at afholde fælles strategi og visionsmøde, med involvering af både bestyrelserne og personalet. Bestyrelsesseminar d. 2+3/ (med social del om aftenen og overnatning) Personaledag d. 12/ , hvor strategien blev præsenteret. Alt sammen blev udmøntet i en Strategibog for MFj/NKv, indeholdende de mål der skulle nås for at sikre visionen og dermed sammenlægningen.

24 Vision Fælles for MFj og NKv Middelfart E Group blev vedtaget som arbejdstitel.

25 Sammenlægning MFj og NKv Perioden efter etablering af samarbejdet Efter det fælles strategi og visionsmøde for MFj og NKv i efteråret 2012, var værkerne, bestyrelserne og personalet stort set praktisk og mentalt klar til at gå direkte videre til en sammenlægning!! Alle de efterfølgende udfordringer/problemstillinger, har ene og alene kunnet relateres til virksomhedskonstellation og Skat (og efterhånden som tiden gik, også lidt tvivlen på projektet internt)!! I løbet af perioden fra 1/ til 1/ arbejdes der med flere mulige virksomhedskonstellationer, for at fusionere/sammenlægge MFj og NKv. Dette løber dog ud i sandet hver gang pga. kompleksiteten. Omkring det skattetekniske, stopper værkerne primo 2013 processen i ca. ½ år, da Dansk Fjernvarme sammen med DANVA forsøger at komme i dialog med Skat.

26 Sammenlægning MFj og NKV Perioden efter etablering af samarbejdet Først med et forslag der er baseret på en virksomhedsoverdragelse og ikke en 100% ligeværdig fusion fremkommer der en model der er enkel og gennemskuelig. Med udgangspunkt i en sammenlægning baseret på en virksomhedsoverdragelse af NKv til MFj, udfærdiger Revisor et notat Sammenlægning ved overdragelse af aktivitet, der godkendes af de to bestyrelser, som model for brug til sammenlægning af MFj og NKv. Modellen bruges til ansøgning om bindende svar hos Skat, der indsendes d. 11/ vedr. virksomhedsoverdragelse og overdragelse af skattemæssigt afskrivningsgrundlag fra NKv til MFj. Bestyrelsen afholder en visionsopfølgning i efteråret 2014, hvor det besluttes at fusionsprocessen fortsættes/fastholdes indenfor rammerne af den eksisterende Vision Den 20/ modtages positivt svar fra Skat vedr. virksomhedsoverdragelse af NKv til MFj.

27 Sammenlægning MFj og NKV Perioden efter etablering af samarbejdet Arbejdsgruppen, advokat og revisor udarbejder oplæg til fælles vedtægter og sammenlægningsaftale, som godkendes af bestyrelserne i februar Revisor udarbejder/indsender henvendelse til Energitilsynet (ET) vedr. varmeprisfastsættelse og forbrugerindflydelse. Svar fra ET d. 18/2 15 om at de ikke har nogle indvendinger/kommentarer til sammenlægningen. Rådgiver udarbejder i marts 2015 en værdifastsættelse af de fysiske aktiver, for at belyse om et af selskaberne skal betale et pristillæg ifm. sammenlægningen. Forslaget om sammenlægning af MFj og NKv sættes på dagsordenen på de ordinære generalforsamlinger i april 2015, og bliver godkendt. På to ekstraordinære generalforsamlinger i maj 2015 bliver sammenlægningen endelig godkendt, til ikrafttræden pr. d. 1/

28 Sammenlægning MFj og NKV Perioden efter 1/ I perioden 1/ til 1/ køres der med prisdifferentiering. Dette som følge af, at værkerne/anlæggene ikke er teknisk forbundet, og der i dag er forskel i varmeprisen. Denne prisforskel er bl.a. begrundet i at hovedparten af varmen i Middelfart der kommer fra TVIS er produceret på afgiftsbelagt naturgas på Skærbækværket, hvilket forøger varmeprisen. Fra 1/ ensrettes taksterne for MFj og NKv. Pr. 1/ overgår Skærbækværket til fyring med afgiftsfritaget biomasse, hvilket medfører et betydeligt prisfald, hvorved forskellen i varmepriserne for de to værker stort set udlignes, og bliver ubetydelig, da varmen i Nr. Aaby ligeledes produceres på biomasse. På bestyrelsessiden: 1/ /1 2018: 7 andelshavere (5 MFj og 2 NKv) og 1 kommune Fra 1/1 2018: 5 andelshavere og 1 kommune (5 andelshavere vælges på generalforsamling i efteråret 2017)

29 Sammenlægning MFj og NKV Et par gode råd Undervurder ikke processen og lad jer ikke slå ud! Det kan gå hen og blive en meget lang proces, der kræver meget tid, mange ressourcer og involvere en del økonomi til rådgiver, revisor og advokat. Stå ikke fast på at det SKAL være en 100% ligeværdig fusion/sammenlægning. Der skal kunne gives og tages for at det kan lade sig gøre. Beslutningen skal tages med udgangspunkt i forbrugerne hos begge værker, med fokus på forsyningssikkerhed, forbrugerservice og selskabsøkonomi (varmeprisen). Lad ikke følelserne, historien eller personalet bestemme udfaldet. God arbejdslyst, samt held og lykke med projektet/processen!!

30 Sammenlægning MFj og NKV Spørgsmål

31 Sammenlægning MFj og NKV Velkommen til at kontakte: Jesper Skov Driftschef Mobil: Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. Hessgade 21B 5500 Middelfart Telefon:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter Martin Sandberg Buch Anja Elkjær

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Rapport - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Version 5, d. 26. maj, 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Rapportens tilrettelæggelse...4 1.3 Datagrundlag...4

Læs mere

2009-2010. Beretning Boligkontoret Århus

2009-2010. Beretning Boligkontoret Århus 2009-2010 Beretning Boligkontoret Århus Beretning for perioden 2009-2010 Konsolidering Boligkontoret har netop haft 2 års fødselsdag, og år 2 var et konsolideringsår. De praktiske problemer i forbindelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

UDKAST TIL FORRETNINGSPLAN. AROS Energi

UDKAST TIL FORRETNINGSPLAN. AROS Energi UDKAST TIL FORRETNINGSPLAN AROS Energi Indhold 3 Indhold 4 Forord 5 Idegrundlag 5 Historie 6 Forretningsomfang 8 Udviklingsperspektiver 9 Økonomi 10 Ejerstruktur 11 Organisation 13 Fremadrettet strategi

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Vision og formål... 2 1.2 Baggrund og proces... 2 2. MÅLSÆTNING OG INDHOLD... 4 3. SUCCESKRITERIER FOR BOLIVVEJLE...

1. INDLEDNING... 1 1.1 Vision og formål... 2 1.2 Baggrund og proces... 2 2. MÅLSÆTNING OG INDHOLD... 4 3. SUCCESKRITERIER FOR BOLIVVEJLE... Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Vision og formål... 2 1.2 Baggrund og proces... 2 2. MÅLSÆTNING OG INDHOLD... 4 3. SUCCESKRITERIER FOR BOLIVVEJLE... 6 4. ORGANISERINGEN I DAG... 8 4.1 Projekt Byen i Balance...

Læs mere

b. 1. Projektets formål, organisering mv.

b. 1. Projektets formål, organisering mv. Aktstykke nr. 161 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag 161 Skatteministeriet. København, den 8. september 2015. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte udviklingen

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget 2016 1 2 Busselskabets

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

Rekonstruktion i den nye konkurslov

Rekonstruktion i den nye konkurslov AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Rekonstruktion i den nye konkurslov med fokus på rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands opgaver BILAG Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk

Læs mere

resonans Medarbejdertilfredshedsundersøgelse BAC Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2005 Gennemført af Resonans ApS

resonans Medarbejdertilfredshedsundersøgelse BAC Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2005 Gennemført af Resonans ApS Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2005 1 IDLEDIG...3 1.1. SAMMEFATIG OG FOKUSOMRÅDER...3 1.2. HER KLARER BAC SIG GODT...3 1.3. MULIGE IDSATSOMRÅDER I BAC...5 1.4. KOSULETERES ABEFALEDE FOKUSOMRÅDER...6

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 51. Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. januar 2015. Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 AffaldPlus - Strategi 2024 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds-

Læs mere

Rammeaftale. Syddanmark

Rammeaftale. Syddanmark Rammeaftale 2016 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen dækker de 22 syddanske kommuner og Region

Læs mere