Temadag om samarbejde og fusioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temadag om samarbejde og fusioner"

Transkript

1 Temadag om samarbejde og fusioner Fra to til en via samarbejde til sammenlægning Nr. Aaby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

2 MFj og NKv Sammenlægning pr. d. 1/ Sammenlægning blev endelig godkendt af generalforsamlingerne hos MFj og NKv i maj / træder sammenlægningen officielt i kraft. Fortsætter under navnet Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. likvideres efter d. 1/ Forud er gået næsten 4 år med samarbejde og forberedelse af sammenlægning. Målet har hele tiden været SAMMENLÆGNING!

3 MFj og NKV Sammenligning af værkerne MFj: Ca. kr. 73 mio. i omsætning i Ca stk. målere. Ca MWh/år i varmesalg Varmeproduktion er overskudsvarme fra TVIS (SKv og Shell) Egne S/R kedler på naturgas/gasolie NKv: Ca. kr. 13 mio. i omsætning i 2014 Ca stk. målere. Ca MWh/år i varmesalg Varmeproduktion på biomasse (flis/træsmuld) og naturgas (gasmotor/gaskedler).

4 Samarbejde MFj og NKV Baggrund, opgaver og tidslinje NKv henvender sig til MFj i juni 2011 omkring muligheden for et samarbejde pga. daværende driftsleder ved NKv havde sagt op pr. d. 31/ MFj og NKv bestyrelserne bliver enige om at undersøge mulighederne og synegierne ved et fremtidigt samarbejde/sammenlægning. MFj udarbejder i juli/august 2011 en forundersøgelse og køreplan hvor Rådgiver og Revisor deltager, for at afdække og sammenligne de to virksomheder, for at kortlægge synegierne, samt fastlægge målene. På et fælles bestyrelsesmøde d. 25/ bliver forundersøgelsen præsenteret, og bestyrelserne for MFj og NKv bliver principielt enige om at arbejde videre mod en fremtidig sammenlægning, via et samarbejde. Bestyrelserne beslutter samtidig nedsættelse af en Arbejdsgruppe, til håndtering af processen.

5 Samarbejde MFj og NKV Baggrund, opgaver og tidslinje Skatttepligt for MFj?... Afklares endeligt i efteråret Personalet orienteres løbende i perioden efteråret 2011 til foråret Rådgiver laver funktionsanalyse, med personaleinddragelse, i efteråret Gensidig oplæring af værkernes personale fra 1/1 1/ Samarbejdet opstartes d. 1/4 2012, med fælles personale og vagtordning, på trods af modvilje blandt dele af personalet. Administrative/tekniske systemer og arbejdsgange ensrettes i løbet af MFj/NKv afholder fælles visions /strategiforløb i efteråret Her stopper vi lige op og kigger lidt tilbage på forløbet/processerne.

6 Samarbejde mellem MFj og NKv Forundersøgelse Forundersøgelsens hovedopgave var at få: Udarbejdet et mere deltaljeret oplæg med både fordele og problemstillinger ved fælles administration og drift af de to værker, samt oplæg til samarbejdsaftale m.m.. Lavet et oplæg til en køreplan for et samarbejde og en endelig sammenlægning. Blev forelagt MFj og NKv bestyrelserne på et fællesmøde i august 2011, hvor det blev aftalt at en arbejdsgruppe skulle arbejde videre omkring et fremtidigt samarbejde. Til hjælp for udarbejdelse af forundersøgelsen, har følgende firmaer deltaget: Revisor omkring MFj skattepligt. Rådgiver omkring vedtægtsmæssige forhold, fremtidig organisation m.m.

7 Forundersøgelse Køreplan for sammenlægning af MFj og NKv Forundersøgelsen antog at en sammenlægning af Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby Kraftvarme skulle foregå over en periode på ca. 2 2½ år, i følgende 4 trin: 1. Beslutningsgrundlag 2. Samarbejde MFj overtager administration og drift af NKv 3. Konsolideringsperiode 4. Sammenlægning af MFj og NKv Det viste sig dog at været en noget optimistisk tilgang!!

8 Forundersøgelse Køreplan for sammenlægning af MFj og NKv 1. Beslutningsgrundlag Arbejdsopgaver: Undersøge muligheder og evt. problemstillinger ved samarbejde Oplæg til køreplan og aftale frem mod samarbejde/sammenlægning Forventningsafstemning MFj/NKv imellem Accept Følgende kendte problemstillinger for et samarbejde skal undersøges: Vedtægter for MFj og NKv (formålsparagrafer m.m.) MFj skattepligt? NKv havde administration/drift af Nr. Aaby Vandværk. Samarbejdsaftale omfang/afregning

9 Forundersøgelse Køreplan for sammenlægning af MFj og NKv 2. Samarbejde MFj overtager administration og drift af NKv Arbejdsopgaver: Overlevering fra NKv driftsleder inden d. 31/ Samkøring af drift/vagt Samkøring af tekniske systemer og administration Organisation tilpasses. Samkøring af drift/vagt i praksis: MFj får betaling for drift af NKv Ansætte NKv personale under MFj Lønniveau i hhv. administration og drift ensrettes Vagten dækker både Middelfart og Nr. Aaby. Vagten består af 4 mand fra MFj og 1 mand fra NKv. Finde fælles ordning for afregning af vagttilkald m.m.

10 Køreplan for sammenlægning af MFj og NKv 3. Konsolidering Arbejdsopgaver: Opbygge en fælles organisation/kultur. Synegierne skal have tid/mulighed for at slå igennem. Opnå accept fra MFj / NKv forbrugerne.

11 Forundersøgelse Køreplan for sammenlægning af MFj og NKv 4. Sammenlægning af MFj og NKv Arbejdsopgaver: Sammenlægning af værkerne. Finde nyt passende navn til selskabet. Organisation tilpasses fremadrettet i drift/administration

12 Samarbejde mellem MFj og NKV Forundersøgelse/funktionsanalyse Rådgiver deltog i udarbejdelsen af forundersøgelsen i forbindelse med et samarbejde mellem MFj og NKv. Ifm. ovennævnte forundersøgelse anbefalede Rådgiver bl.a. at gennemføre en funktionsanalyse, med henblik på: Afklaring af arbejdsopgaver/funktioner i de nuværende driftsorganisationer. Fastlæggelse af funktioner i den nye fælles driftsorganisation. Fastlæggelse af fremtidig organisationsstruktur og fordeling af ansvarsområder. Tilrettelæggelse af integrationsprocessen. Udviklingen af organisationen til de fremtidige behov for den fælles driftsorganisation. Dvs. behovet for omskoling/efteruddannelse af personalet. Opgøre omkostninger og besparelsesmuligheder ved samarbejde/sammenlægning. Udarbejdelsen af det egentlige aftalegrundlag parterne imellem.

13 Samarbejde mellem MFj og NKV Forundersøgelse/funktionsanalyse Fordelene ved et samarbejde: Styrke organisationen, da det vil: give mulighed for en bedre arbejdsfordeling og styring. give mindre sårbarhed ved f.eks. sygdom. bringe mere viden til huset, og gøre hverdagen mere spændende/udfordrende for personalet. give bedre forbrugerservice, da der bliver to medarbejdere på kontoret. Styrke økonomien ved: besparelse på vagtordning => kun en rådighedsvagt. på sigt at udføre flere opgaver i eget regi => besparelse på eksterne konsulenter. besparelser ved fællesindkøb og aftaler. besparelser på projektopgaver. kun en administrativ daglig leder.

14 Samarbejde mellem MFj og NKV Forundersøgelse/funktionsanalyse Problemstillinger ved et samarbejde: Er der vedtægtsmæssige hindringer ved et sammenarbejde? (Rådgiver notat). Bliver MFj skattepligtig? (Revisor forespørgsel til Skat herom). Svært at forene to forskellige kulturer. Flytning af personale fra NKv til MFj. Ensretning af vagtordning og betaling. Lønudligning (der var en løndifferencering MFj og NKv imellem) af personale med samme kompetencer og arbejdsområder. Fordeling af økonomien imellem værkerne. Det vil kræve ekstra uddannelse af MFj personale at drive og opretholde vagtordning hos NKv, pga. varmeproduktion på gasmotor og biomassekedel (dette er ikke nødvendigvis en problemstilling). Personalets indstilling til et kommende samarbejde, med andet produktionsapparat, andre rutiner/arbejdsopgaver, samt ændret vagtordning.

15 Samarbejde mellem MFj og NKv Forundersøgelse/funktionsanalyse Besparelse & synergier I forbindelse med et sammenarbejde mellem MFj og NKv, vil der som udgangspunkt være følgende konkrete besparelser fra det første år: Besparelse driftsleder Besparelse pga. kun en rådighedsvagt I alt ca. kr. xxx.000,00 pr. år ca. kr. xxx.000,00 pr. år ca. kr. xxx.000,00 pr. år Herudover vil der, via synegierne ved et sammenarbejde, på sigt også kunne opnås væsentlige besparelser på at samle administrationerne, IT systemer, bruge samme leverandører m.m..

16 Samarbejde MFj og Nr. Aaby KV Forundersøgelse/funktionsanalyse Fremtidig organisationsplan baseret på anbefalinger i funktionsanalysen: Middelfart Fjernvarme Nr. Aaby Kraftvarme Driftschef JS Økonomi Administration Drift Ledninger Forbruger Installationer/målere EL MR MM (N/A) JI DN PLN KK PLN Arbejdsmand (N/A) ML ML

17 Samarbejde MFj og NKV Forundersøgelse/funktionsanalyse Forundersøgelsens konklusion, og bestyrelsens baggrund for beslutningen: MFj og NKv kan opnå en effektiv og optimal forbrugerservice og forsyningssikkerhed ved et fremtidigt samarbejde: Der kan opbygges en stærkere organisation i MFj regi, der også kommer NKv til gode. Give mindre sårbarhed ved f.eks. sygdom. Give større forbrugerservice, da der bliver to medarbejdere på kontoret. Mulighed for en økonomisk optimal drift af hhv. MFj og NKv: Besparelse på vagtordning (kun en rådighedsvagt). Bedre priser ved indkøb (FJV rør, varmemålere m.m.). Nedlægge dobbelt funktioner/anlæg (IT, SRO, LER m.m.) Udføre flere opgaver i eget regi => besparelse på eksterne konsulenter. Besparelser på projektopgaver. Kun en administrativ daglig leder. Optimal organisation. Begge værker vil stå bedre rustede til de fremtidige udfordringer på et energimarked i forandring. Måske bane vejen for en fremtidig sammenlægning af værkerne.

18 Samarbejde mellem MFj og NKv MFj skattepligt? En proces i processen! I juli 2011 udarbejdede Revisor en forespørgsel for et bindende svar fra Skat vedrørende en afklaring af den skattemæssige status for MFj ved et samarbejde med NKv. På daværende tidspunkt var MFj skattefritaget efter en særregel i skattelovgivningen! NKv var skattepligtige, da de sælger el produktion. MFj blev skattepligtige ved at indgå et samarbejde med NKv (sideordnet aktivitet). MFj skulle opgøre nedskrevne genanskaffelsesværdier, da Skat forespurgte på disse. Værdierne blev indsendt til Skat i oktober 2011 MFj fik et positivt svar i november MFj var herefter skattepligtig, med skattemæssige indgangsværdier svarende til de nedskrevne genanskaffelsesværdier! MFj må bruge næsten samme metode som elselskaberne, hvor der opgøres nedskrevne genanskaffelsesværdier. Dette gøres med udgangspunkt i ledningsregistreringer m.m. Værdierne er efter denne metode forholdsvis høje og bevirker, at den skattepligtige indkomst vil kunne opgøres til 0 kr. i mange år fremover.

19 Samarbejde MFj og NKV Arbejdsgruppen Der nedsættes af bestyrelserne en arbejdsgruppe der skal arbejde videre mod et fremtidigt samarbejde. Arbejdsgruppe på 5 personer, bestående af: Formændene fra hhv. MFj og NKv Næstformændene fra hhv. MFj og NKv Driftschefen Opgaver: Hensigtserklæring for opstart af samarbejde/fælles vagtordning frem til d. 1/ Udarbejdelse af endelig samarbejdsaftale for MFj og NKv, og beslutning om indhold, områder, fordelingsnøgler og økonomi i fremtidig samarbejdsaftale mellem MFj og NKV (baseret på oplæg fra Rådgiver). Personalets fremtidige ansættelseskontrakter og forhold, inkl. opsigelse af gamle ansættelseskontrakter, informationsmøder m.m.. Styre/godkende økonomi imellem MFj og NKv, for arbejder/opgaver ifm. samarbejde. Kontrakt med NVv om drift og administration af NVv. Fælles strategi og visionsmøde for MFj og NKv bestyrelserne i efteråret 2012 (både inddrage bestyrelserne og personalet). Referere til bestyrelserne hos MFj/NKv.

20 Samarbejde MFj og NKV Personale og ansættelsesforhold Følgende skulle være gældende og på plads inden d. 1/4 2012: Det var et krav fra bestyrelserne ved MFj og NKv, at der blev tale om en lønomkostnings neutral løsning på vagtordningen. Alt personale skulle ansættes under MFj. Der blev udarbejdet nye ansættelseskontrakter for alle medarbejdere inden d. 1/ Der blev udarbejdet ny personalehåndbog inden 1/ Kontoret i Nr. Aaby skulle lukkes, og personalet flytte ind til MFj (deadline d. 1/7 2012). Det lyder nemt, men det gav nogle udfordringer..

21 Samarbejde MFj og NKV Samarbejdsaftalen Aftalen blev baseret på Rådgivers udkast Et oplæg til afregningsprincipper : Tekniske anlægs og renoveringsarbejder udføres specifikt for hvert selskab og konteres separat. Tekniske driftsopgaver for produktionsanlæggene udføres specifikt for hvert selskab og konteres separat. Vagtordning og teknisk drift af ledningsanlæg afregnes ligeligt (50%) mellem de to selskaber. Administrative driftsopgaver afregnes proportionalt med antallet af forbrugere for hvert selskab. Ledelsesopgaver afregnes proportionalt med antallet af forbrugere hos hvert selskab. Alternativet til ovenstående oplæg kan være at nogle ydelser afregnes direkte efter medgået tid opgjort i timeregistreringer (endte kun med at gælde for NVv). Aftale om samarbejde imellem MFj og NKv faldt på plads i april 2012.

22 Samarbejde MFj og NKV Nr. Aaby Vandværk? Nr. Aaby Vandværk (NVv) havde en samarbejdsaftaleaftale omkring drift, administration og vagt med NKv. Aftalen var ikke en fuld aftale, da den ikke indeholdte bogholderi/regnskabsdelen. NVv fakta og tal: 5stk. vandboringer. Ca m 3 /år stk. forbrugere. Den eksisterende aftale omkring drift og administration af NVv blev overtaget af MFj, i forbindelse med opstart af samarbejde med NKv. Aftale om samarbejde imellem MFj og NVv faldt på plads i april 2012.

23 Samarbejde MFj og NKV Fælles visions og strategiforløb Fælles strategi og visionsmøde for MFj og NKv bestyrelserne og personalet i efteråret 2012: Konsulentfirma blev valgt til at afholde fælles strategi og visionsmøde, med involvering af både bestyrelserne og personalet. Bestyrelsesseminar d. 2+3/ (med social del om aftenen og overnatning) Personaledag d. 12/ , hvor strategien blev præsenteret. Alt sammen blev udmøntet i en Strategibog for MFj/NKv, indeholdende de mål der skulle nås for at sikre visionen og dermed sammenlægningen.

24 Vision Fælles for MFj og NKv Middelfart E Group blev vedtaget som arbejdstitel.

25 Sammenlægning MFj og NKv Perioden efter etablering af samarbejdet Efter det fælles strategi og visionsmøde for MFj og NKv i efteråret 2012, var værkerne, bestyrelserne og personalet stort set praktisk og mentalt klar til at gå direkte videre til en sammenlægning!! Alle de efterfølgende udfordringer/problemstillinger, har ene og alene kunnet relateres til virksomhedskonstellation og Skat (og efterhånden som tiden gik, også lidt tvivlen på projektet internt)!! I løbet af perioden fra 1/ til 1/ arbejdes der med flere mulige virksomhedskonstellationer, for at fusionere/sammenlægge MFj og NKv. Dette løber dog ud i sandet hver gang pga. kompleksiteten. Omkring det skattetekniske, stopper værkerne primo 2013 processen i ca. ½ år, da Dansk Fjernvarme sammen med DANVA forsøger at komme i dialog med Skat.

26 Sammenlægning MFj og NKV Perioden efter etablering af samarbejdet Først med et forslag der er baseret på en virksomhedsoverdragelse og ikke en 100% ligeværdig fusion fremkommer der en model der er enkel og gennemskuelig. Med udgangspunkt i en sammenlægning baseret på en virksomhedsoverdragelse af NKv til MFj, udfærdiger Revisor et notat Sammenlægning ved overdragelse af aktivitet, der godkendes af de to bestyrelser, som model for brug til sammenlægning af MFj og NKv. Modellen bruges til ansøgning om bindende svar hos Skat, der indsendes d. 11/ vedr. virksomhedsoverdragelse og overdragelse af skattemæssigt afskrivningsgrundlag fra NKv til MFj. Bestyrelsen afholder en visionsopfølgning i efteråret 2014, hvor det besluttes at fusionsprocessen fortsættes/fastholdes indenfor rammerne af den eksisterende Vision Den 20/ modtages positivt svar fra Skat vedr. virksomhedsoverdragelse af NKv til MFj.

27 Sammenlægning MFj og NKV Perioden efter etablering af samarbejdet Arbejdsgruppen, advokat og revisor udarbejder oplæg til fælles vedtægter og sammenlægningsaftale, som godkendes af bestyrelserne i februar Revisor udarbejder/indsender henvendelse til Energitilsynet (ET) vedr. varmeprisfastsættelse og forbrugerindflydelse. Svar fra ET d. 18/2 15 om at de ikke har nogle indvendinger/kommentarer til sammenlægningen. Rådgiver udarbejder i marts 2015 en værdifastsættelse af de fysiske aktiver, for at belyse om et af selskaberne skal betale et pristillæg ifm. sammenlægningen. Forslaget om sammenlægning af MFj og NKv sættes på dagsordenen på de ordinære generalforsamlinger i april 2015, og bliver godkendt. På to ekstraordinære generalforsamlinger i maj 2015 bliver sammenlægningen endelig godkendt, til ikrafttræden pr. d. 1/

28 Sammenlægning MFj og NKV Perioden efter 1/ I perioden 1/ til 1/ køres der med prisdifferentiering. Dette som følge af, at værkerne/anlæggene ikke er teknisk forbundet, og der i dag er forskel i varmeprisen. Denne prisforskel er bl.a. begrundet i at hovedparten af varmen i Middelfart der kommer fra TVIS er produceret på afgiftsbelagt naturgas på Skærbækværket, hvilket forøger varmeprisen. Fra 1/ ensrettes taksterne for MFj og NKv. Pr. 1/ overgår Skærbækværket til fyring med afgiftsfritaget biomasse, hvilket medfører et betydeligt prisfald, hvorved forskellen i varmepriserne for de to værker stort set udlignes, og bliver ubetydelig, da varmen i Nr. Aaby ligeledes produceres på biomasse. På bestyrelsessiden: 1/ /1 2018: 7 andelshavere (5 MFj og 2 NKv) og 1 kommune Fra 1/1 2018: 5 andelshavere og 1 kommune (5 andelshavere vælges på generalforsamling i efteråret 2017)

29 Sammenlægning MFj og NKV Et par gode råd Undervurder ikke processen og lad jer ikke slå ud! Det kan gå hen og blive en meget lang proces, der kræver meget tid, mange ressourcer og involvere en del økonomi til rådgiver, revisor og advokat. Stå ikke fast på at det SKAL være en 100% ligeværdig fusion/sammenlægning. Der skal kunne gives og tages for at det kan lade sig gøre. Beslutningen skal tages med udgangspunkt i forbrugerne hos begge værker, med fokus på forsyningssikkerhed, forbrugerservice og selskabsøkonomi (varmeprisen). Lad ikke følelserne, historien eller personalet bestemme udfaldet. God arbejdslyst, samt held og lykke med projektet/processen!!

30 Sammenlægning MFj og NKV Spørgsmål

31 Sammenlægning MFj og NKV Velkommen til at kontakte: Jesper Skov Driftschef Mobil: Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. Hessgade 21B 5500 Middelfart Telefon:

Session B Fusioner og konsolidering Praktisk erfaring

Session B Fusioner og konsolidering Praktisk erfaring Session B Fusioner og konsolidering Praktisk erfaring via samarbejde til sammenlægning Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. MFj og NKv Sammenlægning pr. d. 1/1 2016 Sammenlægning blev endelig godkendt af generalforsamlingerne

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. Onsdag d. 29. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den

Læs mere

MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING KONSOLIDERING OG SAMARBEJDE. Birgitte Faaborg, økonomisk konsulent Dansk Fjernvarme

MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING KONSOLIDERING OG SAMARBEJDE. Birgitte Faaborg, økonomisk konsulent Dansk Fjernvarme MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING KONSOLIDERING OG SAMARBEJDE Birgitte Faaborg, økonomisk konsulent Dansk Fjernvarme bvf@danskfjernvarme.dk KONSOLIDERING I FJERNVARMESEKTOREN Den politiske aftale om regulering

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Tirsdag d. 8. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. Beretning for året 2014

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. Beretning for året 2014 1 Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. Beretning for året 2014 Det har været et godt år med en del arbejde, først og fremmest med at forberede bestyrelsens forslag om sammenlægning af Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for

Bestyrelsens beretning for Bestyrelsens beretning for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Generalforsamling onsdag den 29. juni 2016. Velkommen til varmeværkets generalforsamling. Bestyrelsens beretning for Dybvad varmeværks 56 ens 20ende

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Horsens Varmeværk A.m.b.a. Onsdag, den 29. april 2015 kl. 19:00 Hotel Opus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen om fusion med Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 Fraværende: Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Ingen 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 2.1 Siden sidst./. Notat vedlagt Til efterretning.

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Referat. Bornholms Forsyning A/S 19.11.2014 1. Bestyrelsesmøde nr. 41 Den 19.nov 2014 kl.12.30 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Referat. Bornholms Forsyning A/S 19.11.2014 1. Bestyrelsesmøde nr. 41 Den 19.nov 2014 kl.12.30 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Bornholms Forsyning A/S 19.11.2014 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 41 Den 19.nov 2014 kl.12.30 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne Medlemmer: Per Ole Petersen - (Formand) Lotte Helms Linda Kofoed Persson

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg.

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR BESTYRELSESMØDE Torsdag, den 16. september 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Michael Møller og Poul

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700. Medlemmer Fravær Underskrift. Bestyrelsesmøde Bornholms Varme A/S

Referat. Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700. Medlemmer Fravær Underskrift. Bestyrelsesmøde Bornholms Varme A/S 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700 Medlemmer Fravær Underskrift René Nordin Bloch - (formand) Carsten Scheibye - (næstformand) Bjarne Westerdahl Carsten

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

- JA/th-711-14-10-2011

- JA/th-711-14-10-2011 Næstved Kommune Økonomiudvalget Rådmandshaven 20 4700 Næstved - JA/th-711-14-10-2011 Vedr.: Prisniveauet for fjernvarmepris i Næstved. I henhold til Økonomiudvalgets skrivelse af 24. august 2011 har den

Læs mere

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Agenda 23/11 2015. Hvad er Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Tilbud om fjernvarme til Norring & Foldby. Er fjernvarme noget for mig? Beslutningsgrundlag

Læs mere

NATURCENTER KARPENHØJ

NATURCENTER KARPENHØJ NATURCENTER KARPENHØJ Den udarbejdede analyse af mulighederne for et tættere samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Mols Lab under Naturhistorisk Museum i Århus og DGI Karpenhøj har resulteret i en beslutning

Læs mere

Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF).

Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF). Til bestyrelsen og driftsleder for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF). Dagsorden:

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne DOK.NR. 2014/152171 018 SAMARBEJDSAFTALE Mellem Hver især benævnt Part og sammen Parterne er der dags dato indgået følgende samarbejdsaftale om etableringen af Fælles Fynsk Beredskab (herefter benævnt

Læs mere

Temadag om fusioner og samarbejde

Temadag om fusioner og samarbejde Temadag om fusioner og samarbejde 9. September 2015 Praktisk eksempel med fokus på, hvordan værket har arbejdet med de fokusområder beskrevet i MUUSMANN rapporten Christian Niederbockstruck Fjernvarme

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.a. Onsdag, den 29. april 2015 kl. 19:00 Hotel Opus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen om fusion med Horsens Varmeværk

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Ingeniør Viktor Jensen, DFP, deltager

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 17. januar 2012 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 17. januar 2012 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 17. januar 2012 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Skattepligt for varmesektoren. Dansk Fjernvarme, 18. september Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler

Skattepligt for varmesektoren. Dansk Fjernvarme, 18. september Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler Skattepligt for varmesektoren Dansk Fjernvarme, 18. september 2017 - Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler Præsentation Kim Kirk Kaiser Executive Director +45 25 29 45 87 kim.k.kaiser@dk.ey.com

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

ENERGIDAGSORDEN FORÅR 2017

ENERGIDAGSORDEN FORÅR 2017 TEMADAG OM NY LOVGIVNING ENERGIDAGSORDEN FORÅR 2017 Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 12. januar 2017 ENERGIPOLITISKE HASTESAGER 2016-17 Lovgivning om regulering af fjernvarmesektoren

Læs mere

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg Afdeling: FAM Svendborg Sygehus Udarbejdet Oversygeplejerske Anne Pedersen Valdemarsgade 53 5700 Svendborg af: E-mail: anne.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 05.01. 2013 Telefon: 21380367 Notat vedr.

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

DATO: 14.04.2010 START : 9.00 AFSLUTEDE: 11.00 STED: ÅLYKKEVEJ 5

DATO: 14.04.2010 START : 9.00 AFSLUTEDE: 11.00 STED: ÅLYKKEVEJ 5 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HERNING VAND A/S DATO: 14.04.2010 START : 9.00 AFSLUTEDE: 11.00 STED: ÅLYKKEVEJ 5 TIL STEDE: STEEN ASFERG, INGER VEJLGAARD JESS, CARSTEN NYGAARD,JØRGEN MARSTRAND,FINN STENGEL

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Bestyrelsen vil gerne starte med at takke for det store fremmøde til vores informationsmøde i Hørning. Hvor der var plads til alle, næsten

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. - Beretning for året 2013

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. - Beretning for året 2013 Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. - Beretning for året 2013 Resume Vi kan se tilbage på endnu et arbejdsomt år med store udfordringer som i overskrifter er. Varmeafregningsperiode og regnskabsår er nu sammenfaldende,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af omkostningsfordeling ved samproduktion

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af omkostningsfordeling ved samproduktion Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af omkostningsfordeling ved samproduktion Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 10. november 2017 J nr. 2017-5414 Indledning Energistyrelsen indbyder

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Ordinær generalforsamling 2010 2011. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2010

Læs mere

Beslutning: Fusionsgrundlag for fusion mellem UCC og Metropol

Beslutning: Fusionsgrundlag for fusion mellem UCC og Metropol LUKKET PUNKT Beslutning: Fusionsgrundlag for fusion mellem UCC og Metropol Denne indstilling fremlægges parallelt for bestyrelserne for professionshøjskolerne UCC og Metropol på møder henholdsvis den 30.

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl

Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl. 14.00 Mødested: Svendborg Kraftvarme, Kantinen, Bodøvej 15, 5700 Svendborg Deltagere: Bestyrelsesformand: Bestyrelsesnæstformand:

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Temadag om fjernkøling i Danmark. Skat 16. maj 2017

Temadag om fjernkøling i Danmark. Skat 16. maj 2017 Temadag om fjernkøling i Danmark Skat 16. maj 2017 Præsentation Kim K. Kaiser Executive Director Tlf. 2529 4587 Kim.K.Kaiser@dk.ey.com linkedin.com/in/kim-kirk-kaiser Har siden 1999 bl.a. arbejdet med

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Beretning til Generalforsamling varmeåret 2014/15 1. Valg af dirigent ** Kurt Johansen blev valgt 2. Beretning til generalforsamling - varmeåret 2014/15 Afslutning af varmeår

Læs mere

Samarbejde A/S. Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland

Samarbejde A/S. Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland Samarbejde A/S Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland 1 Forord Dette notat er udarbejdet af direktørkredsen i Forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland.

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

Dansk Fjernvarme. Emne: Fjernkøling Hos Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Dansk Fjernvarme. Emne: Fjernkøling Hos Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Dansk Fjernvarme Emne: Fjernkøling Hos Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Troels Bagger Hviid Senior, Indirect TAX Aarhus 25 29 47 95 Troels.Hviid@dk.ey.com Fjernkøling Ud fra et afgiftsmæssigt synspunkt

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

Energi på Toppen 10. maj Delanalyse 5 Nyttiggørelse af overskudsvarme

Energi på Toppen 10. maj Delanalyse 5 Nyttiggørelse af overskudsvarme Energi på Toppen 10. maj 2017 Delanalyse 5 Nyttiggørelse af overskudsvarme Side 1 Regeringsgrundlaget Som der står i regeringsgrundlaget: vil regeringen fremme varmepumper og udnytte overskudsvarme. (regeringsgrundlaget

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Investeringsplan for Middelfart:

Investeringsplan for Middelfart: Investeringer godkendt i 2015, der er flyttet til 2017: Renovering af fjernvarmeledninger på Østergade (nyt bycenter) kr. 1.600.000,- Renovering af fjernvarmeledning, Algade ved kirken kr. 400.000,- Omlægning

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Ishøj Varmeværk Varmeaftagermøde 2015 Miljørigtig Varme. Velkommen til Ishøj Varmeværk

Ishøj Varmeværk Varmeaftagermøde 2015 Miljørigtig Varme. Velkommen til Ishøj Varmeværk Velkommen til Ishøj Varmeværk 1. Regnskab 2. Varmepriser 3. VEKS lejekontrakt 4. Automatisering 5. Havari 6. 2 nye fjernvarmeområder 7. Ledningsnettet status 2015 og 2016 8. Organisation 9. Eventuelt 10.

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Opfølgning på MED-udvalgsmødet

Opfølgning på MED-udvalgsmødet FAQ notat Opfølgning på MED-udvalgsmødet 17.1.2017 Hvad ved vi: Vi skal fortsat løse de opgaver, vi har i dag, det vil sige levere frisk og godt drikkevand samt håndtere og rense spildevand effektivt.

Læs mere

Referat 04. møde 2015

Referat 04. møde 2015 Referat 04. møde 2015 Vedr. : Ordinært bestyrelsesmøde Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg Tid : Torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00-20.00 Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ Ewa Sørensen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 10. november 2015 5. november 2015 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 188.505 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 1 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2014/15 Tid: 2. december 2014 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2014/15 Tid: 2. december 2014 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2014/15 Tid: 2. december 2014 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann, Lars Fischer, Peter Frederiksen, Jens Møller

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09. 19. september 2011 1545 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden Brande Fjernvarme amba Forretningsorden Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Bestyrelsens konstituering. 3. Bestyrelsesmøder. 4. Formandens rolle. 5. Dagsorden. 6. Beslutninger. 7. Beslutningsprotokol.

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

Igangsætning og gennemførelse af fusionsprocessen. Processer med særlig fokus på involvering af ejere, embedsmænd, medarbejdere og rådgivere

Igangsætning og gennemførelse af fusionsprocessen. Processer med særlig fokus på involvering af ejere, embedsmænd, medarbejdere og rådgivere Igangsætning og gennemførelse af fusionsprocessen. Processer med særlig fokus på involvering af ejere, embedsmænd, medarbejdere og rådgivere Adm. Direktør Jesper Frost Rasmussen DIN Forsyning A/S DIN Forsyning

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

03.02 Siden sidst v/direktøren: Referat 3. møde 2014 DAGSORDEN. Pkt. Emne: Beslutning: 03.01 Referat:

03.02 Siden sidst v/direktøren: Referat 3. møde 2014 DAGSORDEN. Pkt. Emne: Beslutning: 03.01 Referat: Referat 3. møde 2014 Vedr. : Ordinært møde Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg Tid : Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00-21.30 Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ Ernst Hundrup EH Ewa

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Region Midtjylland Forslag til vederlagsregler for opfindelser Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Regler for vederlagsberegning ved erhvervsmæssig udnyttelse

Læs mere

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden:

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden: Dagsorden: Gesten Vandværk I/S ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl. 19.30 på Gesten Kro Pkt. 1: Valg af dirigent og referent - Pkt. 2: Vedtægtsændringer A.: Vedtægtsændringer

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. september under AffaldVarme Århus.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. september under AffaldVarme Århus. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. september 2009 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Takstændringer pr. 1. oktober 2009 for AffaldVarme Århus 1. Resume Indstillingen

Læs mere

Nyhedsbrev januar 2016

Nyhedsbrev januar 2016 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme AMBA Kastrupvej 41a 8960 Randers sø 86496888 gjvarme@gjvarme.dk formand.ulk@gmail.com Nyhedsbrev januar 2016 Godt Nytår til Alle Nye Tariffer Der træder nye tariffer i

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009 Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 7. december 2009 Ref: HS Dato: 11. januar 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen:

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen: NOTAT Bestyrelsens sammensætning samt honorering for selskaberne Ringsted Forsyning A/S, Vand A/S, Spildevand A/S, Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Kraftvarmeværk A/S, Ringsted Fjernvarme A/S Indledning:

Læs mere

Godkendt resume af bestyrelsesmødet den 15. maj 2013

Godkendt resume af bestyrelsesmødet den 15. maj 2013 12. juni 2013 Godkendt resume af bestyrelsesmødet den 15. maj 2013 Tilstede: Afbud Referent Mikkel Emil Tim Mogens Jacob Henrik Mogens Mikael Jan Forslag til dagsorden: 1) Valg af referent. 2) Godkendelse

Læs mere

Strategiske energiplanlægning

Strategiske energiplanlægning Strategiske energiplanlægning Sønderborg Fjernvarme Lidt historie.. Grundlagt 26. februar 1963 som forbrugerejet selskab Første oliefyrede central i drift inden udgangen af året Flere fusioner undervejs

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. Bestyrelsens beretning Indledning 2011 har været et underligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk. Et år, der har mindet

Læs mere

Bilag 1.2. Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Bilag 1.2. Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 28.09.2015 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00. Bilag 1.2 Deltagere: Mødeleder Referent Susanne Mortensen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2015/2016 Det har været et mildt regnskabsår med kun 2.665 skygge-graddage mod 3.112 skygge-graddage i et normalt år. Vi har modtaget 13.356

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Uddybende bemærkninger til bestyrelsens forslag på ekstraordinær generalforsamling for Værløse Varmeværk den

Uddybende bemærkninger til bestyrelsens forslag på ekstraordinær generalforsamling for Værløse Varmeværk den Værløse 27.06.2017 Uddybende bemærkninger til bestyrelsens forslag på ekstraordinær generalforsamling for Værløse Varmeværk den 15.08.2017. 1. Bestyrelsens forslag. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme.

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 17. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere