Beretning. Skattesagskommissionens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. Skattesagskommissionens beretning"

Transkript

1 Beretning nr. 8 Folketinget Beretning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 10. marts 2015 Beretning om Skattesagskommissionens beretning 1. Udvalget for Forretningsordenens opgaver og arbejdets organisering Undersøgelseskommissionen til undersøgelse af sagen om behandlingen af Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag (Skattesagskommissionen) afgav beretning den 3. november Ifølge forretningsorden for Folketinget skal alle beretninger fra undersøgelseskommissioner, der vedrører ministres, herunder afgåede ministres, forhold, behandles af Udvalget for Forretningsordenen med henblik på eventuel indstilling om ansvarsspørgsmålet, jf. forretningsordenens 56, 1. pkt. Udvalget for Forretningsordenen har nedsat et permanent underudvalg til den forberedende behandling af sager vedrørende undersøgelseskommissioner. Underudvalget skal således afgive udtalelse til Udvalget for Forretningsordenen til brug for dettes beretning eller betænkning til Folketinget vedrørende en eventuel indstilling om ansvarsspørgsmålet i forhold til ministre, herunder afgåede ministre, jf. forretningsordenens 59, 1. pkt. Udvalget for Forretningsordenen og underudvalget har alene til opgave at beskæftige sig med ministres og ikke med embedsmænds forhold. Udvalget og underudvalget har således ikke forholdt sig til, hvorvidt eller i hvilket omfang det forløb, som undersøgelseskommissionen har redegjort for i sin beretning, kan eller bør give anledning til kritik eller andre reaktioner over for embedsmænd. Gengivelsen i denne beretning af undersøgelseskommissionens konklusioner vedrørende embedsmænds forhold tjener derfor alene som baggrund for vurderingen af ministres forhold. 2. Afgrænsning af undersøgelseskommissioners opgaver Af lov om undersøgelseskommissioner fremgår følgende:» 4. Undersøgelseskommissionen har ikke dømmende myndighed. Stk. 2. Undersøgelseskommissionen kan få til opgave at undersøge og redegøre for et faktisk begivenhedsforløb. Stk. 3. Undersøgelseskommissionen kan endvidere få til opgave at komme med forslag til sådanne ændringer af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis, som undersøgelsen kan begrunde. Stk. 4. Undersøgelseskommissionen kan i øvrigt få til opgave at foretage retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar. En undersøgelseskommission kan dog ikke få til opgave at foretage retlige vurderinger til belysning af spørgsmålet om ministres ansvar. Stk. 5. Er et medlem af undersøgelseskommissionen dommer, foretager undersøgelseskommissionen alene retlige vurderinger som nævnt i stk. 4 i det omfang, dommeren ikke finder det retssikkerhedsmæssigt betænkeligt.«det er således ikke undersøgelseskommissioners opgave, jf. lov om undersøgelseskommissioner 4, stk. 4, at foretage retlige vurderinger af ministres forhold. Vurderinger af ministres politiske og/eller retlige ansvar tilkommer under hensyn til de særlige regler om ministeransvar udelukkende Folketinget, jf. grundlovens 15 og Baggrunden for nedsættelsen af Skattesagskommissionen Om baggrunden for nedsættelsen af Skattesagskommissionen fremgår det af kommissionens beretning, at dagbladet BT den 23. juni 2010 i en artikel skrev, at Helle Thorning- Schmidts ægtefælle, Stephen Kinnock, skønt han ofte opholdt sig i Danmark, ikke betalte skat til Danmark. Efter denne artikel og yderligere medieomtale oprettede SKAT København den 28. juni 2010 en kontrolsag på Stephen Kinnock. Sagen blev den 1. juli 2010 til en ligningssag, da Stephen Kinnock samme dag indsendte selvangivelse for Under behandlingen af sagen holdt SKAT Københavns direktør, Erling Andersen, og Skatteministeriet, Koncerncentrets departementschef, Peter Loft, den 10. august, den 13. august, den 1. september, den 3. september og den 13. sep- AX017136

2 2 tember 2010 møder om sagen, ligesom der også var andre kontakter mellem SKAT København og Koncerncentret herom. Den 6. juli 2010 søgte Jyllands-Posten SKAT, Koncerncentret, om aktindsigt i samtlige ministerforelæggelser eller datoer for ministerforelæggelser vedrørende Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattemæssige forhold. Den 9. august 2010 påklagede avisen et afslag herpå til Folketingets Ombudsmand. Den 26. november 2010 bad ombudsmanden Koncerncentret om bl.a. at redegøre for, om Koncerncentret havde været eller var i besiddelse af oplysninger om eller dokumenter fra Stephen Kinnocks sag. Ombudsmanden bad endvidere SKAT København om at redegøre for, om SKAT København havde videregivet akter fra eller informationer om skattesagen. Ombudsmanden bad også om en aktliste (en liste over sagens dokumenter) fra SKAT København. SKAT København svarede den 20. januar 2011 Koncerncentret, og Koncerncentret svarede ombudsmanden den 1. april Den 8. september uge inden folketingsvalget den 15. september 2011 offentliggjorde dagbladet BT en del af en agterskrivelse (et udkast til afgørelse), som SKAT København den 16. september 2010 havde udleveret til Stephen Kinnocks skatterådgiver. Det fremgik af agterskrivelsen, at Stephen Kinnock ikke havde opholdt sig her i landet eller arbejdet her i et omfang, der gjorde, at han var skattepligtig. Det fremgik endvidere af agterskrivelsen, at Helle Thorning-Schmidt på grund af nogle tekniske beregningsmæssige forhold i nogle år havde fået hans fradrag, selv om han som ikkeskattepligtig ikke var berettiget til fradrag. Stephen Kinnock havde accepteret agterskrivelsen, og den 17. september 2010 havde SKAT København truffet afgørelse i sagen svarende til denne. Den del af agterskrivelsen, som BT offentliggjorde, var afsnittene om, at Helle Thorning-Schmidt i nogle år uretmæssigt havde fået Stephen Kinnocks fradrag. I november 2011 fik Politiken via aktindsigt i mødekalendere oplysning om bl.a. de fem ovennævnte møder, og avisen skrev en artikel herom den 10. november Den 14. november 2011 bad skatteministeren Peter Loft og Erling Andersen om redegørelser for Koncerncentrets rolle i forbindelse med SKAT Københavns behandling af skattesagen. Redegørelserne afleverede Peter Loft og Erling Andersen den 25. november 2011, og Peter Loft afleverede en supplerende redegørelse den 30. november Den 2. december 2011 blev det offentliggjort, at regeringen havde besluttet, at der skulle nedsættes en undersøgelseskommission til at undersøge forløbet, og justitsministeren udarbejdede kommissoriet, som forelå i endelig udgave den 30. januar Kommissionen blev nedsat den 12. marts Kommissoriet Kommissoriet for undersøgelseskommissionens arbejde har været følgende:»1. Justitsministeren nedsætter herved i medfør af 1, stk. 1, i lov om undersøgelseskommissioner en kommission til undersøgelse af sagen om behandlingen af Helle Thorning- Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag. 2. Undersøgelseskommissionen har efter 4, stk. 2, i lov om undersøgelseskommissioner til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til, hvad statslige forvaltningsmyndigheder har foretaget sig i forbindelse med SKAT Københavns behandling af den pågældende skattesag Undersøgelseskommissionen skal bl.a. undersøge og redegøre for, i hvilket omfang personer uden for SKAT København har været involveret i SKAT Københavns behandling af skattesagen. Undersøgelseskommissionen skal navnlig undersøge og redegøre for, i hvilket omfang ministre, særlige rådgivere eller andre embedsmænd har været involveret i behandlingen af skattesagen, herunder om de pågældende måtte have søgt at påvirke afgørelsen af sagen. Undersøgelseskommissionen skal i den forbindelse bl.a. undersøge og redegøre for baggrunden for, at skattesagen blev indledt, hvad der i forbindelse med sagsbehandlingen har været af møder og andre kontakter, herunder skriftlig korrespondance, udveksling af notater mv., mellem Skatteministeriet og SKAT København om sagen, hvad formålet med møderne mv. har været, hvad der er blevet drøftet mv., samt hvad forløbet har været efter, at SKAT København traf afgørelse i sagen. Undersøgelseskommissionen skal på tilsvarende måde også undersøge og redegøre for, hvad der måtte have været af møder, kontakter mv. mellem bl.a. Skatteministeriet og andre myndigheder, personer mv. uden for ministeriet om behandlingen af skattesagen. Denne del af undersøgelsen og redegørelsen skal omfatte perioden fra juni 2010, hvor spørgsmålet om Stephen Kinnocks skattepligt i Danmark blev rejst i medierne, og til september 2010, hvor SKAT København traf afgørelse i sagen. Undersøgelseskommissionen skal, i det omfang den finder det relevant, også inddrage forhold, der tidsmæssigt ligger uden for den angivne periode. Det forudsættes i den forbindelse, at undersøgelseskommissionen bl.a. undersøger og redegør for korrespondance mv. mellem myndighederne og Folketingets Ombudsmand i sagen Undersøgelseskommissionen skal endvidere undersøge og redegøre for, i hvilket omfang der er videregivet eller forsøgt videregivet fortrolige oplysninger fra skattesagen. Undersøgelseskommissionen skal i den forbindelse bl.a. undersøge og redegøre for, hvem der har haft adgang til eller i øvrigt haft kendskab til oplysninger fra skattesagen, hvem der er blevet videregivet oplysninger til, samt hvad formålet med videregivelsen har været. Denne del af undersøgelsen og redegørelsen skal omfatte perioden fra juni 2010, hvor skattesagen indledes, og til september 2011, hvor fortrolige oplysninger blev gengivet i medierne. Undersøgelseskommissionen skal, i det omfang

3 3 den finder det relevant, også inddrage forhold, der tidsmæssigt ligger uden for den angivne periode. Det forudsættes, at undersøgelseskommissionen og Københavns Politi i fornødent omfang drøfter de spørgsmål, der løbende kan opstå om forholdet mellem undersøgelseskommissionens og politiets arbejde, herunder spørgsmål om forældelse af eventuelle strafbare forhold samt mere praktiske spørgsmål med henblik på bl.a. at sikre, at kommissionen fra politi- og anklagemyndighed kan modtage det materiale, som kommissionen finder relevant for sin undersøgelse. 3. Undersøgelseskommissionen kan, uanset at kommissionens undersøgelse ikke omfatter SKAT Københavns afgørelse i skattesagen, i det omfang den finder det relevant, inddrage oplysninger fra skattesagen til belysning af de forhold, som kommissionen har til opgave at undersøge og redegøre for. 4. På baggrund af den beskrevne undersøgelse og redegørelse skal undersøgelseskommissionen efter 4, stk. 3, i lov om undersøgelseskommissioner komme med forslag til sådanne ændringer af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis, som undersøgelsen kan begrunde. Det forudsættes, at undersøgelseskommissionen i den forbindelse tager hensyn til, at skatteministeren har taget initiativ til at ændre organiseringen i Skatteministeriet. Undersøgelseskommissionen skal endvidere efter lovens 4, stk. 4, foretage retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar. 5. Undersøgelseskommissionen bør tilrettelægge sit arbejde således, at den så vidt muligt kan afgive beretning om resultatet af sin undersøgelse senest to år efter, at kommissionen er endeligt nedsat. Hvis kommissionen ikke kan afgive beretning inden det nævnte tidspunkt, anmodes kommissionen om at orientere justitsministeren skriftligt om baggrunden herfor og om, hvornår kommissionen forventer at kunne afgive sin beretning.«5. Skattesagskommissionens konklusioner Vedrørende Lars Løkke Rasmussens og Troels Lund Poulsens forhold har undersøgelseskommissionen i sit resumé af sagen indledningsvis anført, at kommissionen har afhørt de pågældende om bl.a. deres embedsførelse som ministre, men efter lov om undersøgelseskommissioner har kommissionen ikke skullet vurdere deres eventuelle ansvar, da stillingtagen hertil henhører under Folketinget. Kommissionen har dog i forbindelse med redegørelsen for forløbets faktiske omstændigheder også redegjort for ministrenes rolle. Det fremgår heraf, at det ikke har kunnet lægges til grund, at Lars Løkke Rasmussen har involveret sig i sagens behandling eller har videregivet fortrolige oplysninger fra sagen. Undersøgelseskommissionen har på trods af Troels Lund Poulsens forklaringer lagt til grund, at Peter Loft løbende har orienteret Troels Lund Poulsen om møderne med SKAT København den 13. august, den 1. september og den 3. september 2010, og at Troels Lund Poulsen således har fået en indikation af, i hvilken retning afgørelsen ville gå, inden den 16. september Kommissionen har også lagt til grund, at Troels Lund Poulsen viste væsentlig interesse for et afgørende punkt for udfaldet af sagen Stephen Kinnocks opholdsdage i Danmark medens sagen verserede i SKAT København. Kommissionen har endvidere lagt til grund, at Troels Lund Poulsen under et møde den 16. september 2010 i SKAT, Koncerncentret, bl.a. stillede et spørgsmål om omgørelse, og at dette spørgsmål gik på afgørelsen i Stephen Kinnocks sag og ikke på afgørelser i andre tilsvarende sager. Kommissionen har dog fundet, at det ikke kan lægges til grund, at Troels Lund Poulsen har involveret sig i SKAT Københavns behandling af sagen eller i øvrigt har søgt at få afgørelsen omgjort. I overensstemmelse med Troels Lund Poulsen forklaring har kommissionen lagt det til grund, at Troels Lund Poulsen har videregivet en oplysning om Stephen Kinnocks seksuelle orientering til sin særlige rådgiver, Peter Arnfeldt, og senere til sine to ministersekretærer. Kommissionen har påpeget, at Helle Thorning-Schmidt i et interview i Politiken i 2012 har oplyst, at den pågældende oplysning som Stephen Kinnocks skatterådgiver fremkom med på et møde med SKAT København, og som Erling Andersen videregav til bl.a. Peter Loft, der igen videregav oplysningen til Troels Lund Poulsen er usand, og at kommissionen ikke ved sin omtale af oplysningen har taget stilling til, om den er sand. Vedrørende departementschef Peter Lofts forhold har Kommissionen fundet, at Peter Loft efter en samlet vurdering har involveret sig i SKAT Københavns behandling af sagen på en måde, der strider mod kompetencereglen i skatteforvaltningslovens 14, stk. 1. Involveringen bestod bl.a. i, at Peter Loft på møderne efter det første møde den 10. august 2012 drøftede med Erling Andersen ikke alene regler og praksis af betydning for sagen, men i høj grad også faktum i sagen og måden, som sagen blev oplyst på. Drøftelserne på mødet den 1. september 2010 angik reelt alle sagens elementer, herunder i enkeltheder udformningen af agterskrivelsen. Mødet, og det gælder også de følgende møder, var endvidere ikke kommet i stand, fordi SKAT København var stødt på konkrete problemstillinger, som man søgte vejledning om. Peter Loft udleverede på mødet den 13. september 2010 til Erling Andersen»de fire linjer«som han selv havde skrevet med forslag til en formulering på et punkt i agterskrivelsen og søgte hermed at få noget føjet til agterskrivelsens begrundelse, som ikke stod der i forvejen. Han var ganske vedholdende med hensyn til sit ønske om, at linjerne kom med, og han var i øvrigt»rimelig stålfast«om, at agterskrivelsen ikke måtte udleveres, inden han var kommet hjem fra en tjenesterejse til udlandet. Kommissionen har ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at Peter Loft forsætligt har overtrådt kompeten-

4 4 cereglen, men har fundet, at han med den viden og de kvalifikationer, han besad, burde have handlet anderledes. Han har således handlet uagtsomt. Kommissionen har ikke fundet grundlag for at tilsidesætte Peter Lofts forklaring om, at han involverede sig i sagsbehandlingen for at sikre, at afgørelsen ikke kunne kritiseres. Peter Loft havde som anført videregivet oplysningen om Stephen Kinnocks seksuelle orientering til Troels Lund Poulsen, og to af kommissionens tre medlemmer har fundet, at denne videregivelse var uberettiget, idet Troels Lund Poulsen ikke havde saglig interesse i oplysningen. Kommissionen har ikke fundet, at der er grundlag for at gøre et disciplinært ansvar gældende mod Peter Loft, men har bemærket, at det er kritisabelt, at Peter Loft uagtsomt har overtrådt kompetencereglen, og at han uberettiget har videregivet den nævnte oplysning til Troels Lund Poulsen. Vedrørende tidligere særlig rådgiver Peter Arnfeldts forhold har undersøgelseskommissionen påpeget, at Peter Arnfeldt er fratrådt sin stilling i Skatteministeriet, og der skal derfor ikke tages stilling til et eventuelt disciplinært ansvar. Kommissionen har ikke fundet, at det kan lægges til grund, at han har lækket agterskrivelsen til dagbladet BT. Kommissionen har i den forbindelse anført, at det under kommissionens undersøgelse i øvrigt ikke har været muligt at fastslå, hvem der eventuelt gennem mellemled har videregivet agterskrivelsen til BT. Vedrørende Skat Københavns direktør, Erling Andersens, forhold har undersøgelseskommissionen anført, at Erling Andersen efter reglerne i persondataloven har været uberettiget til at videregive oplysningen om Stephen Kinnocks seksuelle orientering til Peter Loft, idet videregivelsen af oplysningen ikke har været nødvendig for sagens afgørelse. Kommissionen har ikke fundet, at der er tilstrækkeligt grundlag for at gøre et disciplinært ansvar gældende mod Erling Andersen, men har bemærket, at det er kritisabelt, at Erling Andersen uberettiget har videregivet den nævnte oplysning til Peter Loft. Vedrørende ombudsmandssagerne har undersøgelseskommissionen lagt til grund, at SKAT København og Koncerncentret har afgivet urigtige oplysninger til Folketingets Ombudsmand om udvekslede dokumenter og mødernes indhold. På baggrund af formuleringen af kommissoriet på dette punkt har kommissionen ikke taget stilling til, om nogen kan gøres ansvarlig herfor. Kommissionen har ikke fundet, at undersøgelsen har givet grundlag for at komme med forslag til ændring af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis. Kommissionen har i den forbindelse bl.a. bemærket, at der den 1. januar 2013 er sket en omstrukturering af Skatteministeriet. 6. Underudvalgets behandling af sagen Udvalget for Forretningsordenen modtog den 3. november 2014 Skattesagskommissionens beretning, jf. UFO alm. del bilag 3. Formanden for Udvalget for Forretningsordenen henviste ved brev af 4. november 2014 den foreløbige behandling af beretningen til Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen, jf. UFO alm. del bilag 4. Underudvalget har behandlet undersøgelseskommissionens beretning i 5 møder med henblik på at vurdere, om forhold i beretningen vedrørende tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen, tidligere skatteminister Peter Christensen eller tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen kan begrunde, at der bliver gjort et ansvar gældende. Det er derimod ikke underudvalgets opgave at vurdere embedsmænds forhold. Ved breve af 1. december 2014 bad underudvalget om at modtage de nævnte tidligere ministres eventuelle kommentarer til undersøgelseskommissionens beretning inden den 7. januar 2015, jf. UUF alm. del bilag 4. Advokat K. L. Németh besvarede underudvalgets anmodning på vegne af Troels Lund Poulsen ved brev af 5. januar 2015, jf. UUF alm. del bilag 5. Peter Christensen besvarede underudvalgets anmodning ved af 6. januar 2015, jf. UUF alm. del bilag 7. Advokat Nicolai Mallet besvarede underudvalgets anmodning på vegne af Lars Løkke Rasmussen ved brev af 6. januar 2015, jf. UUF alm. del bilag 8. Ved brev af 4. februar 2015 fremsendte underudvalget et udkast til beretning til Troels Lund Poulsen og anmodede om at modtage dennes eventuelle kommentarer til udkastet senest den 18. februar 2015, jf. UUF alm. del bilag 15. Advokat K. L. Németh svarede foreløbigt underudvalget på vegne af Troels Lund Poulsen ved brev af 6. februar 2015, idet advokat K. L. Németh i brevet rejste visse spørgsmål om retlige forhold i tilknytning til underudvalgets arbejde med sagen. Underudvalgets formand svarede på vegne af underudvalgets flertal advokat K. L. Németh ved brev af 9. februar 2015, jf. UUF alm. del bilag 16. Advokat K. L. Németh meddelte ved brev af 10. februar 2015 underudvalget, at han havde modtaget underudvalgets brev af 9. februar 2015, og anførte herom følgende, jf. UUF alm. del bilag 17:»Indholdet og Flertallets vurdering er både for så vidt angår faktum som jus på et sådant niveau, at skrivelsen ikke giver mig anledning til kommentarer. Jeg betragter herefter sagen som afsluttet fra Troels Lund Poulsens side.«underudvalget sendte den 26. februar 2015 i overensstemmelse med forretningsordenens 59, 1. pkt., sin udtalelse om sagen til Udvalget for Forretningsordenen, jf. UUF alm. del bilag Udvalgets behandling af sagen Udvalget for Forretningsordenen har behandlet sagen i 1 møde.

5 5 8. Politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (S, RV, SF og EL) påpeger, at Skattesagskommissionen lægger til grund, at en række ulovligheder fandt sted i forbindelse med behandlingen af skattesagen: Skatteministeriet involverede sig i SKAT Københavns behandling af sagen på en måde, der strider mod skatteforvaltningsloven. En ulovlig lækage til pressen fandt sted. Følsomme personoplysninger blev uberettiget videregivet. Både SKAT København og Skatteministeriet gav urigtige oplysninger til Folketingets Ombudsmand. Kommissionen har desværre ikke kunnet finde frem til, hvem der stod bag lækagen til pressen. Der er tale om en meget alvorlig handling. Den undergraver tilliden til myndighederne. Det er derfor dybt beklageligt, at vi ikke er kommet tættere på, hvem der stod bag lækagen. Kommissionen finder ikke, at den ulovlige involvering og videregivelse af oplysninger kan danne grundlag for at søge at gøre et ansvar gældende over for de involverede embedsmænd. For så vidt angår videregivelsen af urigtige oplysninger til Folketingets Ombudsmand, noterer flertallet sig, at skatteministeren har bedt en advokat foretage en vurdering af, om nogen bør drages til ansvar for den del af sagen. Det følger af loven om Folketingets Ombudsmand, at myndigheder m.v., der er omfattet af ombudsmandens virksomhed, er forpligtet til at meddele ombudsmanden de oplysninger samt udlevere de dokumenter m.v., som forlanges af ombudsmanden. Flertallet finder det helt uantageligt, hvis der angives Folketingets Ombudsmand urigtige oplysninger. Folketingets Ombudsmand har som kontrollant af forvaltningen en vigtig samfundsmæssig funktion, og det vil underminere institutionens virke, hvis man ikke kan have tillid til de oplysninger, som ombudsmanden modtager fra myndighederne. Flertallet finder det samlet set stærkt kritisabelt, at de nævnte ulovligheder fandt sted, og flertallet bemærker, at det politiske ansvar for ulovlighederne i sidste instans påhvilede den politiske ledelse af Skatteministeriet og dermed den ansvarlige minister på daværende tidspunkt. Flertallet noterer sig, at Skatteministeriets koncern er blevet omstruktureret pr. 1. januar 2013 med henblik på at sikre vandtætte skotter mellem den politiske rådgivning og den konkrete sagsbehandling. Et mindretal (V, DF, LA og KF) tager Skattesagskommissionens beretning til efterretning. Mindretallet har følgende kommentarer til flertallets beretningstekst: Mindretallet konstaterer, at Skattesagskommissionen slår fast, at det ikke kan lægges til grund, at den daværende skatteminister Troels Lund Poulsen (skatteminister i perioden fra den 23. februar 2010 til den 8. marts 2011) har involveret sig i SKAT Københavns behandling af sagen eller i øvrigt har søgt at få afgørelsen omgjort, jf. Skattesagskommissionens beretning, s Mindretallet beklager, at Københavns Politi ikke har været i stand til at opklare, hvordan agterskrivelsen kom til offentlighedens kendskab. Dagbladet BT var i august 2011 ifølge Skattesagskommissionens beretning, s. 1640, i besiddelse af en agterskrivelse omhandlende Stephen Kinnocks skatteoplysninger fra SKAT København. Mindretallet noterer sig følgende udtalelse fra Skattesagskommissionen:»Det er mest sandsynligt, at agterskrivelsen hidrører fra SKAT København eller Koncerncentret, og at en person i SKAT København eller i Koncerncentret har videregivet agterskrivelsen, eventuel gennem et eller flere mellemled, til BT. Undersøgelsen har vist, at en række personer i SKAT København og Koncerncentret har haft adgang til agterskrivelsen, og det ikke har været muligt at fastslå, hvem der har videregivet agterskrivelsen.«mindretallet noterer sig endvidere, at personfølsomme oplysninger blev videregivet til den særlige rådgiver samt to ministersekretærer. I den sammenhæng skal det understreges, at de personfølsomme oplysninger fremkom fra Stephen Kinnock og Helle Thorning-Schmidts egen revisor, Frode Holm, med henblik på at undgå et personligt fremmøde af Helle Thorning-Schmidt hos SKAT København. Sluttelig konstaterer mindretallet i forhold til Folketingets Ombudsmand, at kommissionen lægger til grund, at SKAT København og Koncerncentret har afgivet urigtige oplysninger til Folketingets Ombudsmand om udvekslede dokumenter og mødernes indhold. Dette er naturligvis utilfredsstillende. Dialogen mellem Skatteministeriet og Folketingets Ombudsmand fandt sted i perioden fra november 2010 til juni Mindretallet vil desuden gerne slå følgende fast i forhold til Skattesagskommissionens beretning: Skattesagskommissionens grundige arbejde har afdækket, at SKAT i løbet af den ligningsmæssige sag mod Stephen Kinnock ændrede ligningsvejledningen, og uden at den daværende departementschef blev orienteret om denne praksisændring. Mindretallet beklager, at den nuværende regering ikke tog initiativ til, at Skattesagskommissionen skulle undersøge denne alvorlige sag, hvor SKAT administrativt ændrede elementer i ligningsvejledningen under deres sagsbehandling af Stephen Kinnocks skattesag. Ændringen af ligningsvejledningen har betydet, at SKAT har måttet genoptage en række sager for at sikre ligebehandlingsprincippet for de skatteydere, der ikke kendte til den ændrede ligningsvejledning. P.u.v. Mogens Lykketoft formand

6 6 Underudvalgets korrespondance med tidligere ministre og disses bisiddere Bilag 1

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 1. Kommissoriet og sammenfatning

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 1. Kommissoriet og sammenfatning FARUM-KOMMISSIONEN Bind 1 Kommissoriet og sammenfatning Bind 1 Kommissoriet og sammenfatning Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Videregivelse af personoplysninger fra statsadvokat til politimester. Bedømmelsesgrundlag

Videregivelse af personoplysninger fra statsadvokat til politimester. Bedømmelsesgrundlag Videregivelse af personoplysninger fra statsadvokat til politimester. Bedømmelsesgrundlag En statsadvokat indstillede efterforskningen i en sag hvor en politiassistent var mistænkt for uberettiget at videregive

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Kommunes salg af fast ejendom

Kommunes salg af fast ejendom Kommunes salg af fast ejendom En kommune solgte et jordstykke til ejeren af en ejendom. Et ægtepar, som ejede en anden ejendom, havde flere gange tilkendegivet over for kommunen at de var interesserede

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT BERETNING OM ADVOKATUNDERSØGELSEN AF DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT Advokat Per Magid og advokat Erik Kjær-Hansen 2. april 2013 INDHOLD 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund 5 1.2 Kommissorium 5 1.3 Tidsplan

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling.

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling. Genoptagelse af sager om humanitær opholdstilladelse når ansøgerne er udrejst. Nova. Materiel identitet Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 16. Tilsyn, politi og domstole

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 16. Tilsyn, politi og domstole FARUM-KOMMISSIONEN Bind 16 Tilsyn, politi og domstole Bind 16 Tilsyn, politi og domstole Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring

Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring 5-7. Arveret 4. Forvaltningsret 114.3 123.1 123.2. Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring En far klagede over at Civilstyrelsen havde afslået

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

Kritik af forsvarsplaner fra ansat i redningsberedskabet. Ytringsfrihed

Kritik af forsvarsplaner fra ansat i redningsberedskabet. Ytringsfrihed 3-1. Forvaltningsret 12.1 2.2. Statsforfatningsret 3.2. Kritik af forsvarsplaner fra ansat i redningsberedskabet. Ytringsfrihed Et dagblad offentliggjorde et debatindlæg som indeholdt kritiske kommentarer

Læs mere

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv.

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning nr. 1516 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00)

Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00) Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00) 1. Det er usædvanligt at embedsmænd tager bladet fra munden. Jeg har da også overvejet ganske nøje, om jeg skulle tie. I debatten om de offentlig

Læs mere