Beretning. Skattesagskommissionens beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. Skattesagskommissionens beretning"

Transkript

1 Beretning nr. 8 Folketinget Beretning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 10. marts 2015 Beretning om Skattesagskommissionens beretning 1. Udvalget for Forretningsordenens opgaver og arbejdets organisering Undersøgelseskommissionen til undersøgelse af sagen om behandlingen af Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag (Skattesagskommissionen) afgav beretning den 3. november Ifølge forretningsorden for Folketinget skal alle beretninger fra undersøgelseskommissioner, der vedrører ministres, herunder afgåede ministres, forhold, behandles af Udvalget for Forretningsordenen med henblik på eventuel indstilling om ansvarsspørgsmålet, jf. forretningsordenens 56, 1. pkt. Udvalget for Forretningsordenen har nedsat et permanent underudvalg til den forberedende behandling af sager vedrørende undersøgelseskommissioner. Underudvalget skal således afgive udtalelse til Udvalget for Forretningsordenen til brug for dettes beretning eller betænkning til Folketinget vedrørende en eventuel indstilling om ansvarsspørgsmålet i forhold til ministre, herunder afgåede ministre, jf. forretningsordenens 59, 1. pkt. Udvalget for Forretningsordenen og underudvalget har alene til opgave at beskæftige sig med ministres og ikke med embedsmænds forhold. Udvalget og underudvalget har således ikke forholdt sig til, hvorvidt eller i hvilket omfang det forløb, som undersøgelseskommissionen har redegjort for i sin beretning, kan eller bør give anledning til kritik eller andre reaktioner over for embedsmænd. Gengivelsen i denne beretning af undersøgelseskommissionens konklusioner vedrørende embedsmænds forhold tjener derfor alene som baggrund for vurderingen af ministres forhold. 2. Afgrænsning af undersøgelseskommissioners opgaver Af lov om undersøgelseskommissioner fremgår følgende:» 4. Undersøgelseskommissionen har ikke dømmende myndighed. Stk. 2. Undersøgelseskommissionen kan få til opgave at undersøge og redegøre for et faktisk begivenhedsforløb. Stk. 3. Undersøgelseskommissionen kan endvidere få til opgave at komme med forslag til sådanne ændringer af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis, som undersøgelsen kan begrunde. Stk. 4. Undersøgelseskommissionen kan i øvrigt få til opgave at foretage retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar. En undersøgelseskommission kan dog ikke få til opgave at foretage retlige vurderinger til belysning af spørgsmålet om ministres ansvar. Stk. 5. Er et medlem af undersøgelseskommissionen dommer, foretager undersøgelseskommissionen alene retlige vurderinger som nævnt i stk. 4 i det omfang, dommeren ikke finder det retssikkerhedsmæssigt betænkeligt.«det er således ikke undersøgelseskommissioners opgave, jf. lov om undersøgelseskommissioner 4, stk. 4, at foretage retlige vurderinger af ministres forhold. Vurderinger af ministres politiske og/eller retlige ansvar tilkommer under hensyn til de særlige regler om ministeransvar udelukkende Folketinget, jf. grundlovens 15 og Baggrunden for nedsættelsen af Skattesagskommissionen Om baggrunden for nedsættelsen af Skattesagskommissionen fremgår det af kommissionens beretning, at dagbladet BT den 23. juni 2010 i en artikel skrev, at Helle Thorning- Schmidts ægtefælle, Stephen Kinnock, skønt han ofte opholdt sig i Danmark, ikke betalte skat til Danmark. Efter denne artikel og yderligere medieomtale oprettede SKAT København den 28. juni 2010 en kontrolsag på Stephen Kinnock. Sagen blev den 1. juli 2010 til en ligningssag, da Stephen Kinnock samme dag indsendte selvangivelse for Under behandlingen af sagen holdt SKAT Københavns direktør, Erling Andersen, og Skatteministeriet, Koncerncentrets departementschef, Peter Loft, den 10. august, den 13. august, den 1. september, den 3. september og den 13. sep- AX017136

2 2 tember 2010 møder om sagen, ligesom der også var andre kontakter mellem SKAT København og Koncerncentret herom. Den 6. juli 2010 søgte Jyllands-Posten SKAT, Koncerncentret, om aktindsigt i samtlige ministerforelæggelser eller datoer for ministerforelæggelser vedrørende Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattemæssige forhold. Den 9. august 2010 påklagede avisen et afslag herpå til Folketingets Ombudsmand. Den 26. november 2010 bad ombudsmanden Koncerncentret om bl.a. at redegøre for, om Koncerncentret havde været eller var i besiddelse af oplysninger om eller dokumenter fra Stephen Kinnocks sag. Ombudsmanden bad endvidere SKAT København om at redegøre for, om SKAT København havde videregivet akter fra eller informationer om skattesagen. Ombudsmanden bad også om en aktliste (en liste over sagens dokumenter) fra SKAT København. SKAT København svarede den 20. januar 2011 Koncerncentret, og Koncerncentret svarede ombudsmanden den 1. april Den 8. september uge inden folketingsvalget den 15. september 2011 offentliggjorde dagbladet BT en del af en agterskrivelse (et udkast til afgørelse), som SKAT København den 16. september 2010 havde udleveret til Stephen Kinnocks skatterådgiver. Det fremgik af agterskrivelsen, at Stephen Kinnock ikke havde opholdt sig her i landet eller arbejdet her i et omfang, der gjorde, at han var skattepligtig. Det fremgik endvidere af agterskrivelsen, at Helle Thorning-Schmidt på grund af nogle tekniske beregningsmæssige forhold i nogle år havde fået hans fradrag, selv om han som ikkeskattepligtig ikke var berettiget til fradrag. Stephen Kinnock havde accepteret agterskrivelsen, og den 17. september 2010 havde SKAT København truffet afgørelse i sagen svarende til denne. Den del af agterskrivelsen, som BT offentliggjorde, var afsnittene om, at Helle Thorning-Schmidt i nogle år uretmæssigt havde fået Stephen Kinnocks fradrag. I november 2011 fik Politiken via aktindsigt i mødekalendere oplysning om bl.a. de fem ovennævnte møder, og avisen skrev en artikel herom den 10. november Den 14. november 2011 bad skatteministeren Peter Loft og Erling Andersen om redegørelser for Koncerncentrets rolle i forbindelse med SKAT Københavns behandling af skattesagen. Redegørelserne afleverede Peter Loft og Erling Andersen den 25. november 2011, og Peter Loft afleverede en supplerende redegørelse den 30. november Den 2. december 2011 blev det offentliggjort, at regeringen havde besluttet, at der skulle nedsættes en undersøgelseskommission til at undersøge forløbet, og justitsministeren udarbejdede kommissoriet, som forelå i endelig udgave den 30. januar Kommissionen blev nedsat den 12. marts Kommissoriet Kommissoriet for undersøgelseskommissionens arbejde har været følgende:»1. Justitsministeren nedsætter herved i medfør af 1, stk. 1, i lov om undersøgelseskommissioner en kommission til undersøgelse af sagen om behandlingen af Helle Thorning- Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag. 2. Undersøgelseskommissionen har efter 4, stk. 2, i lov om undersøgelseskommissioner til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til, hvad statslige forvaltningsmyndigheder har foretaget sig i forbindelse med SKAT Københavns behandling af den pågældende skattesag Undersøgelseskommissionen skal bl.a. undersøge og redegøre for, i hvilket omfang personer uden for SKAT København har været involveret i SKAT Københavns behandling af skattesagen. Undersøgelseskommissionen skal navnlig undersøge og redegøre for, i hvilket omfang ministre, særlige rådgivere eller andre embedsmænd har været involveret i behandlingen af skattesagen, herunder om de pågældende måtte have søgt at påvirke afgørelsen af sagen. Undersøgelseskommissionen skal i den forbindelse bl.a. undersøge og redegøre for baggrunden for, at skattesagen blev indledt, hvad der i forbindelse med sagsbehandlingen har været af møder og andre kontakter, herunder skriftlig korrespondance, udveksling af notater mv., mellem Skatteministeriet og SKAT København om sagen, hvad formålet med møderne mv. har været, hvad der er blevet drøftet mv., samt hvad forløbet har været efter, at SKAT København traf afgørelse i sagen. Undersøgelseskommissionen skal på tilsvarende måde også undersøge og redegøre for, hvad der måtte have været af møder, kontakter mv. mellem bl.a. Skatteministeriet og andre myndigheder, personer mv. uden for ministeriet om behandlingen af skattesagen. Denne del af undersøgelsen og redegørelsen skal omfatte perioden fra juni 2010, hvor spørgsmålet om Stephen Kinnocks skattepligt i Danmark blev rejst i medierne, og til september 2010, hvor SKAT København traf afgørelse i sagen. Undersøgelseskommissionen skal, i det omfang den finder det relevant, også inddrage forhold, der tidsmæssigt ligger uden for den angivne periode. Det forudsættes i den forbindelse, at undersøgelseskommissionen bl.a. undersøger og redegør for korrespondance mv. mellem myndighederne og Folketingets Ombudsmand i sagen Undersøgelseskommissionen skal endvidere undersøge og redegøre for, i hvilket omfang der er videregivet eller forsøgt videregivet fortrolige oplysninger fra skattesagen. Undersøgelseskommissionen skal i den forbindelse bl.a. undersøge og redegøre for, hvem der har haft adgang til eller i øvrigt haft kendskab til oplysninger fra skattesagen, hvem der er blevet videregivet oplysninger til, samt hvad formålet med videregivelsen har været. Denne del af undersøgelsen og redegørelsen skal omfatte perioden fra juni 2010, hvor skattesagen indledes, og til september 2011, hvor fortrolige oplysninger blev gengivet i medierne. Undersøgelseskommissionen skal, i det omfang

3 3 den finder det relevant, også inddrage forhold, der tidsmæssigt ligger uden for den angivne periode. Det forudsættes, at undersøgelseskommissionen og Københavns Politi i fornødent omfang drøfter de spørgsmål, der løbende kan opstå om forholdet mellem undersøgelseskommissionens og politiets arbejde, herunder spørgsmål om forældelse af eventuelle strafbare forhold samt mere praktiske spørgsmål med henblik på bl.a. at sikre, at kommissionen fra politi- og anklagemyndighed kan modtage det materiale, som kommissionen finder relevant for sin undersøgelse. 3. Undersøgelseskommissionen kan, uanset at kommissionens undersøgelse ikke omfatter SKAT Københavns afgørelse i skattesagen, i det omfang den finder det relevant, inddrage oplysninger fra skattesagen til belysning af de forhold, som kommissionen har til opgave at undersøge og redegøre for. 4. På baggrund af den beskrevne undersøgelse og redegørelse skal undersøgelseskommissionen efter 4, stk. 3, i lov om undersøgelseskommissioner komme med forslag til sådanne ændringer af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis, som undersøgelsen kan begrunde. Det forudsættes, at undersøgelseskommissionen i den forbindelse tager hensyn til, at skatteministeren har taget initiativ til at ændre organiseringen i Skatteministeriet. Undersøgelseskommissionen skal endvidere efter lovens 4, stk. 4, foretage retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar. 5. Undersøgelseskommissionen bør tilrettelægge sit arbejde således, at den så vidt muligt kan afgive beretning om resultatet af sin undersøgelse senest to år efter, at kommissionen er endeligt nedsat. Hvis kommissionen ikke kan afgive beretning inden det nævnte tidspunkt, anmodes kommissionen om at orientere justitsministeren skriftligt om baggrunden herfor og om, hvornår kommissionen forventer at kunne afgive sin beretning.«5. Skattesagskommissionens konklusioner Vedrørende Lars Løkke Rasmussens og Troels Lund Poulsens forhold har undersøgelseskommissionen i sit resumé af sagen indledningsvis anført, at kommissionen har afhørt de pågældende om bl.a. deres embedsførelse som ministre, men efter lov om undersøgelseskommissioner har kommissionen ikke skullet vurdere deres eventuelle ansvar, da stillingtagen hertil henhører under Folketinget. Kommissionen har dog i forbindelse med redegørelsen for forløbets faktiske omstændigheder også redegjort for ministrenes rolle. Det fremgår heraf, at det ikke har kunnet lægges til grund, at Lars Løkke Rasmussen har involveret sig i sagens behandling eller har videregivet fortrolige oplysninger fra sagen. Undersøgelseskommissionen har på trods af Troels Lund Poulsens forklaringer lagt til grund, at Peter Loft løbende har orienteret Troels Lund Poulsen om møderne med SKAT København den 13. august, den 1. september og den 3. september 2010, og at Troels Lund Poulsen således har fået en indikation af, i hvilken retning afgørelsen ville gå, inden den 16. september Kommissionen har også lagt til grund, at Troels Lund Poulsen viste væsentlig interesse for et afgørende punkt for udfaldet af sagen Stephen Kinnocks opholdsdage i Danmark medens sagen verserede i SKAT København. Kommissionen har endvidere lagt til grund, at Troels Lund Poulsen under et møde den 16. september 2010 i SKAT, Koncerncentret, bl.a. stillede et spørgsmål om omgørelse, og at dette spørgsmål gik på afgørelsen i Stephen Kinnocks sag og ikke på afgørelser i andre tilsvarende sager. Kommissionen har dog fundet, at det ikke kan lægges til grund, at Troels Lund Poulsen har involveret sig i SKAT Københavns behandling af sagen eller i øvrigt har søgt at få afgørelsen omgjort. I overensstemmelse med Troels Lund Poulsen forklaring har kommissionen lagt det til grund, at Troels Lund Poulsen har videregivet en oplysning om Stephen Kinnocks seksuelle orientering til sin særlige rådgiver, Peter Arnfeldt, og senere til sine to ministersekretærer. Kommissionen har påpeget, at Helle Thorning-Schmidt i et interview i Politiken i 2012 har oplyst, at den pågældende oplysning som Stephen Kinnocks skatterådgiver fremkom med på et møde med SKAT København, og som Erling Andersen videregav til bl.a. Peter Loft, der igen videregav oplysningen til Troels Lund Poulsen er usand, og at kommissionen ikke ved sin omtale af oplysningen har taget stilling til, om den er sand. Vedrørende departementschef Peter Lofts forhold har Kommissionen fundet, at Peter Loft efter en samlet vurdering har involveret sig i SKAT Københavns behandling af sagen på en måde, der strider mod kompetencereglen i skatteforvaltningslovens 14, stk. 1. Involveringen bestod bl.a. i, at Peter Loft på møderne efter det første møde den 10. august 2012 drøftede med Erling Andersen ikke alene regler og praksis af betydning for sagen, men i høj grad også faktum i sagen og måden, som sagen blev oplyst på. Drøftelserne på mødet den 1. september 2010 angik reelt alle sagens elementer, herunder i enkeltheder udformningen af agterskrivelsen. Mødet, og det gælder også de følgende møder, var endvidere ikke kommet i stand, fordi SKAT København var stødt på konkrete problemstillinger, som man søgte vejledning om. Peter Loft udleverede på mødet den 13. september 2010 til Erling Andersen»de fire linjer«som han selv havde skrevet med forslag til en formulering på et punkt i agterskrivelsen og søgte hermed at få noget føjet til agterskrivelsens begrundelse, som ikke stod der i forvejen. Han var ganske vedholdende med hensyn til sit ønske om, at linjerne kom med, og han var i øvrigt»rimelig stålfast«om, at agterskrivelsen ikke måtte udleveres, inden han var kommet hjem fra en tjenesterejse til udlandet. Kommissionen har ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at Peter Loft forsætligt har overtrådt kompeten-

4 4 cereglen, men har fundet, at han med den viden og de kvalifikationer, han besad, burde have handlet anderledes. Han har således handlet uagtsomt. Kommissionen har ikke fundet grundlag for at tilsidesætte Peter Lofts forklaring om, at han involverede sig i sagsbehandlingen for at sikre, at afgørelsen ikke kunne kritiseres. Peter Loft havde som anført videregivet oplysningen om Stephen Kinnocks seksuelle orientering til Troels Lund Poulsen, og to af kommissionens tre medlemmer har fundet, at denne videregivelse var uberettiget, idet Troels Lund Poulsen ikke havde saglig interesse i oplysningen. Kommissionen har ikke fundet, at der er grundlag for at gøre et disciplinært ansvar gældende mod Peter Loft, men har bemærket, at det er kritisabelt, at Peter Loft uagtsomt har overtrådt kompetencereglen, og at han uberettiget har videregivet den nævnte oplysning til Troels Lund Poulsen. Vedrørende tidligere særlig rådgiver Peter Arnfeldts forhold har undersøgelseskommissionen påpeget, at Peter Arnfeldt er fratrådt sin stilling i Skatteministeriet, og der skal derfor ikke tages stilling til et eventuelt disciplinært ansvar. Kommissionen har ikke fundet, at det kan lægges til grund, at han har lækket agterskrivelsen til dagbladet BT. Kommissionen har i den forbindelse anført, at det under kommissionens undersøgelse i øvrigt ikke har været muligt at fastslå, hvem der eventuelt gennem mellemled har videregivet agterskrivelsen til BT. Vedrørende Skat Københavns direktør, Erling Andersens, forhold har undersøgelseskommissionen anført, at Erling Andersen efter reglerne i persondataloven har været uberettiget til at videregive oplysningen om Stephen Kinnocks seksuelle orientering til Peter Loft, idet videregivelsen af oplysningen ikke har været nødvendig for sagens afgørelse. Kommissionen har ikke fundet, at der er tilstrækkeligt grundlag for at gøre et disciplinært ansvar gældende mod Erling Andersen, men har bemærket, at det er kritisabelt, at Erling Andersen uberettiget har videregivet den nævnte oplysning til Peter Loft. Vedrørende ombudsmandssagerne har undersøgelseskommissionen lagt til grund, at SKAT København og Koncerncentret har afgivet urigtige oplysninger til Folketingets Ombudsmand om udvekslede dokumenter og mødernes indhold. På baggrund af formuleringen af kommissoriet på dette punkt har kommissionen ikke taget stilling til, om nogen kan gøres ansvarlig herfor. Kommissionen har ikke fundet, at undersøgelsen har givet grundlag for at komme med forslag til ændring af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis. Kommissionen har i den forbindelse bl.a. bemærket, at der den 1. januar 2013 er sket en omstrukturering af Skatteministeriet. 6. Underudvalgets behandling af sagen Udvalget for Forretningsordenen modtog den 3. november 2014 Skattesagskommissionens beretning, jf. UFO alm. del bilag 3. Formanden for Udvalget for Forretningsordenen henviste ved brev af 4. november 2014 den foreløbige behandling af beretningen til Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen, jf. UFO alm. del bilag 4. Underudvalget har behandlet undersøgelseskommissionens beretning i 5 møder med henblik på at vurdere, om forhold i beretningen vedrørende tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen, tidligere skatteminister Peter Christensen eller tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen kan begrunde, at der bliver gjort et ansvar gældende. Det er derimod ikke underudvalgets opgave at vurdere embedsmænds forhold. Ved breve af 1. december 2014 bad underudvalget om at modtage de nævnte tidligere ministres eventuelle kommentarer til undersøgelseskommissionens beretning inden den 7. januar 2015, jf. UUF alm. del bilag 4. Advokat K. L. Németh besvarede underudvalgets anmodning på vegne af Troels Lund Poulsen ved brev af 5. januar 2015, jf. UUF alm. del bilag 5. Peter Christensen besvarede underudvalgets anmodning ved af 6. januar 2015, jf. UUF alm. del bilag 7. Advokat Nicolai Mallet besvarede underudvalgets anmodning på vegne af Lars Løkke Rasmussen ved brev af 6. januar 2015, jf. UUF alm. del bilag 8. Ved brev af 4. februar 2015 fremsendte underudvalget et udkast til beretning til Troels Lund Poulsen og anmodede om at modtage dennes eventuelle kommentarer til udkastet senest den 18. februar 2015, jf. UUF alm. del bilag 15. Advokat K. L. Németh svarede foreløbigt underudvalget på vegne af Troels Lund Poulsen ved brev af 6. februar 2015, idet advokat K. L. Németh i brevet rejste visse spørgsmål om retlige forhold i tilknytning til underudvalgets arbejde med sagen. Underudvalgets formand svarede på vegne af underudvalgets flertal advokat K. L. Németh ved brev af 9. februar 2015, jf. UUF alm. del bilag 16. Advokat K. L. Németh meddelte ved brev af 10. februar 2015 underudvalget, at han havde modtaget underudvalgets brev af 9. februar 2015, og anførte herom følgende, jf. UUF alm. del bilag 17:»Indholdet og Flertallets vurdering er både for så vidt angår faktum som jus på et sådant niveau, at skrivelsen ikke giver mig anledning til kommentarer. Jeg betragter herefter sagen som afsluttet fra Troels Lund Poulsens side.«underudvalget sendte den 26. februar 2015 i overensstemmelse med forretningsordenens 59, 1. pkt., sin udtalelse om sagen til Udvalget for Forretningsordenen, jf. UUF alm. del bilag Udvalgets behandling af sagen Udvalget for Forretningsordenen har behandlet sagen i 1 møde.

5 5 8. Politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (S, RV, SF og EL) påpeger, at Skattesagskommissionen lægger til grund, at en række ulovligheder fandt sted i forbindelse med behandlingen af skattesagen: Skatteministeriet involverede sig i SKAT Københavns behandling af sagen på en måde, der strider mod skatteforvaltningsloven. En ulovlig lækage til pressen fandt sted. Følsomme personoplysninger blev uberettiget videregivet. Både SKAT København og Skatteministeriet gav urigtige oplysninger til Folketingets Ombudsmand. Kommissionen har desværre ikke kunnet finde frem til, hvem der stod bag lækagen til pressen. Der er tale om en meget alvorlig handling. Den undergraver tilliden til myndighederne. Det er derfor dybt beklageligt, at vi ikke er kommet tættere på, hvem der stod bag lækagen. Kommissionen finder ikke, at den ulovlige involvering og videregivelse af oplysninger kan danne grundlag for at søge at gøre et ansvar gældende over for de involverede embedsmænd. For så vidt angår videregivelsen af urigtige oplysninger til Folketingets Ombudsmand, noterer flertallet sig, at skatteministeren har bedt en advokat foretage en vurdering af, om nogen bør drages til ansvar for den del af sagen. Det følger af loven om Folketingets Ombudsmand, at myndigheder m.v., der er omfattet af ombudsmandens virksomhed, er forpligtet til at meddele ombudsmanden de oplysninger samt udlevere de dokumenter m.v., som forlanges af ombudsmanden. Flertallet finder det helt uantageligt, hvis der angives Folketingets Ombudsmand urigtige oplysninger. Folketingets Ombudsmand har som kontrollant af forvaltningen en vigtig samfundsmæssig funktion, og det vil underminere institutionens virke, hvis man ikke kan have tillid til de oplysninger, som ombudsmanden modtager fra myndighederne. Flertallet finder det samlet set stærkt kritisabelt, at de nævnte ulovligheder fandt sted, og flertallet bemærker, at det politiske ansvar for ulovlighederne i sidste instans påhvilede den politiske ledelse af Skatteministeriet og dermed den ansvarlige minister på daværende tidspunkt. Flertallet noterer sig, at Skatteministeriets koncern er blevet omstruktureret pr. 1. januar 2013 med henblik på at sikre vandtætte skotter mellem den politiske rådgivning og den konkrete sagsbehandling. Et mindretal (V, DF, LA og KF) tager Skattesagskommissionens beretning til efterretning. Mindretallet har følgende kommentarer til flertallets beretningstekst: Mindretallet konstaterer, at Skattesagskommissionen slår fast, at det ikke kan lægges til grund, at den daværende skatteminister Troels Lund Poulsen (skatteminister i perioden fra den 23. februar 2010 til den 8. marts 2011) har involveret sig i SKAT Københavns behandling af sagen eller i øvrigt har søgt at få afgørelsen omgjort, jf. Skattesagskommissionens beretning, s Mindretallet beklager, at Københavns Politi ikke har været i stand til at opklare, hvordan agterskrivelsen kom til offentlighedens kendskab. Dagbladet BT var i august 2011 ifølge Skattesagskommissionens beretning, s. 1640, i besiddelse af en agterskrivelse omhandlende Stephen Kinnocks skatteoplysninger fra SKAT København. Mindretallet noterer sig følgende udtalelse fra Skattesagskommissionen:»Det er mest sandsynligt, at agterskrivelsen hidrører fra SKAT København eller Koncerncentret, og at en person i SKAT København eller i Koncerncentret har videregivet agterskrivelsen, eventuel gennem et eller flere mellemled, til BT. Undersøgelsen har vist, at en række personer i SKAT København og Koncerncentret har haft adgang til agterskrivelsen, og det ikke har været muligt at fastslå, hvem der har videregivet agterskrivelsen.«mindretallet noterer sig endvidere, at personfølsomme oplysninger blev videregivet til den særlige rådgiver samt to ministersekretærer. I den sammenhæng skal det understreges, at de personfølsomme oplysninger fremkom fra Stephen Kinnock og Helle Thorning-Schmidts egen revisor, Frode Holm, med henblik på at undgå et personligt fremmøde af Helle Thorning-Schmidt hos SKAT København. Sluttelig konstaterer mindretallet i forhold til Folketingets Ombudsmand, at kommissionen lægger til grund, at SKAT København og Koncerncentret har afgivet urigtige oplysninger til Folketingets Ombudsmand om udvekslede dokumenter og mødernes indhold. Dette er naturligvis utilfredsstillende. Dialogen mellem Skatteministeriet og Folketingets Ombudsmand fandt sted i perioden fra november 2010 til juni Mindretallet vil desuden gerne slå følgende fast i forhold til Skattesagskommissionens beretning: Skattesagskommissionens grundige arbejde har afdækket, at SKAT i løbet af den ligningsmæssige sag mod Stephen Kinnock ændrede ligningsvejledningen, og uden at den daværende departementschef blev orienteret om denne praksisændring. Mindretallet beklager, at den nuværende regering ikke tog initiativ til, at Skattesagskommissionen skulle undersøge denne alvorlige sag, hvor SKAT administrativt ændrede elementer i ligningsvejledningen under deres sagsbehandling af Stephen Kinnocks skattesag. Ændringen af ligningsvejledningen har betydet, at SKAT har måttet genoptage en række sager for at sikre ligebehandlingsprincippet for de skatteydere, der ikke kendte til den ændrede ligningsvejledning. P.u.v. Mogens Lykketoft formand

6 6 Underudvalgets korrespondance med tidligere ministre og disses bisiddere Bilag 1

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget Retsudvalget REU alm. del - Bilag 198 Offentligt Folketingets administration Lovsekretariatet 14. december 2004 J.nr. 17 Notat om ministres oplysningspligt i forhold til Folketinget 1. Indledning Den 15.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 5. august 2016 Udskriftsdato: 31. august 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol. 6. maj 2014

Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol. 6. maj 2014 2014-13 Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol Ombudsmanden modtog en klage fra et medlem af Europa-Parlamentet, som på vegne af organisationerne PROSA, NOAH

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 16. december 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Samrådsspørgsmål AU: Ministeren bedes redegøre for reglerne omkring SKATs muligheder for at udveksle oplysninger mellem forskellige skatteregioner.

Samrådsspørgsmål AU: Ministeren bedes redegøre for reglerne omkring SKATs muligheder for at udveksle oplysninger mellem forskellige skatteregioner. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 524 Offentligt J.nr. Den Talepapir tilsamråd d. 12. juni 2013 om udveksling af oplysninger i SKAT og praksisændring af reglerne om tilflytning

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. maj 2016 (2016-1732). Udtalelse fra myndigheds advokat

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Undersøgelseskommissioner

Undersøgelseskommissioner Undersøgelseskommissioner Af Professor, dr. jur., Eva Smith Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet 1. Indledning Tamilsagen blev starten på nedsættelsen af et udvalg, der skulle se nærmere på

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2013.76.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådets fandt ved

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm.

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm. Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement N AALA KK ERSUISUT.~ GOVERNMENT OF GREENLAND I) Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut

Læs mere