Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig."

Transkript

1 Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Retningslinjerne indeholdt en formodning der gik ud på at den skattepligtige, hvis Skat rejste en ny sag over for den pågældende, fortsat havde den samme professionelle partsrepræsentant som ved den seneste kontakt med Skat. Skat opregnede nogle udtrykkelige tilfælde hvor formodningen ikke gjaldt fordi der generelt betragtet i disse tilfælde kunne være usikkerhed om hvorvidt der stadig var et fuldmagtsforhold. 26. februar Forvaltningsret: Ombudsmanden udtalte at det ikke kunne udelukkes at Skat på grund af formodningen kom til at rette henvendelse til en tidligere partsrepræsentant som ikke længere repræsenterede den skattepligtige. Dette indebar en risiko for at Skat i nogle tilfælde ville overtræde reglerne om partsrepræsentation, reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger til andre private og persondatalovens bestemmelser om behandling af personoplysninger. Ombudsmanden tilføjede at der ikke ville være det samme problem hvis Skat havde fået en udtrykkelig fuldmagt fra en skattepligtig om at vedkommende ønskede sig repræsenteret af en bestemt professionel partsrepræsentant også i eventuelle fremtidige skattesager, og det også udtrykkeligt fremgik af fuldmagten at den gjaldt indtil den skattepligtige udtrykkeligt over for Skat tilbagekaldte fuldmagten. Ombudsmanden henstillede at Skat ændrede sine retningslinjer i lyset af det han havde anført. (J.nr ).

2 Den 3. januar 2007 bad jeg Skat, Hovedcentret om en udtalelse i anledning af Skats meddelelse af 8. november 2006 om retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig (SKM Skat). Jeg bad om at Skats udtalelse blev sendt gennem Skatteministeriet som jeg også bad om at udtale sig. Jeg skrev bl.a. til Skat: Det fremgår bl.a. af Skats meddelelse at hvis et nyt sagsforløb begynder på Skats initiativ, gælder der en formodning for at den skattepligtige fortsat har den samme partsrepræsentant som den pågældende havde ved den seneste kontakt med Skat. Skat opstiller i meddelelsen fire situationer hvor formodningen ikke gælder, nemlig: 1) hvis den tidligere partsrepræsentant ikke er advokat, statsautoriseret eller registreret revisor, konsulent i driftsøkonomi eller medlem af Foreningen af Danske Revisorer, 2) hvis den skattepligtige har haft mere end én repræsentant, 3) hvis den seneste kontakt med en repræsentant er sket for mere end 1 år siden, 4) hvis der i øvrigt skønnes at være grundlag for usikkerhed om hvorvidt den skattepligtige fortsat har den samme repræsentant. Det fremgår ligeledes af meddelelsen at formodningen ikke gælder i tilfælde af at der indledes en sag om strafansvar, eller når Skat foretager tvangsindgreb efter skattekontrolloven, afgiftslovgivningen og retssikkerhedsloven. Skat skal ifølge meddelelsen rette henvendelse til den senest kendte partsrepræsentant hvis Skat vurderer at formodningen i et givet tilfælde gælder. I så fald skal der sendes et standardfølgebrev til partsrepræsentanten som sendes i kopi til den skattepligtige. Standardfølgebrevet har ifølge meddelelsen følgende ordlyd: 2/7

3 Af SKATs seneste oplysninger fremgår, at du har været repræsentant for den skattepligtige. Denne henvendelse forudsætter derfor, at du også repræsenterer den skattepligtige i den aktuelle sag. SKAT lægger derfor til grund, at du kan indestå for dette. Er det ikke tilfældet, anmodes du om snarest belejligt at oplyse dette til sagsbehandleren og returnere det modtagne brev til SKATs afsenderadresse. Den skattepligtige har modtaget kopi af dette brev. Jeg beder Skat om nærmere oplysninger om baggrunden for at der opereres med en formodning som beskrevet ovenfor. I forbindelse hermed beder jeg myndighederne om at redegøre nærmere for hvordan formodningen harmonerer med forvaltningslovens regler om partsrepræsentation samt tavshedspligt og videregivelse af oplysninger til andre private end den skattepligtige samt i givet fald persondatalovens bestemmelser om behandling af personoplysninger. Jeg tænker her på de tilfælde hvor Skat retter henvendelse til en partsrepræsentant efter formodningen og det viser sig at der ikke længere består et repræsentationsforhold. Jeg beder samtidig Skat oplyse hvilke oplysninger der typisk sendes til partsrepræsentanten i de situationer hvor formodningen gælder. I forlængelse heraf beder jeg myndighederne udtale sig om hvorvidt det forhold at der verserer en sag ved Skat som er rejst af Skat efter myndighedernes vurdering i sig selv er en fortrolig oplysning eller ikke. Skat, Hovedcentret udtalte den 28. februar 2007 følgende: Under henvisning til ombudsmandens henvendelse af 3. januar 2007 kan det oplyses, at baggrunden for at udsende meddelelsen SKM SKAT var, at der i en række tilfælde blev klaget til skatteministeren over, at skattemyndighederne ved begyndelsen af et nyt sagsforløb alene rettede henvendelse til den skattepligtige selv, uanset at den skattepligtige i tidligere forløb, f.eks. ved indgivelse af selvangivelse, havde været repræsenteret af en rådgiver. 3/7

4 Der fremkom bl.a. indsigelser om, at de skattepligtige på denne måde blev bebyrdet med unødige henvendelser, som de skattepligtige oven i købet havde prøvet at undgå ved at hyre professionel bistand. Det blev endvidere anført, at en henvendelse alene til den skattepligtige kunne medføre risiko for, at der i fristregulerede sager skete unødvendige forsinkelser i forbindelse med videreekspeditionen til repræsentanten. SKAT fandt derfor behov for at regulere disse situationer på en måde, der kunne tilfredsstille disse indsigelser og samtidig ikke var i strid med gældende regler om tavshedspligt i forvaltningsloven, persondataloven og skatteforvaltningsloven. I den forbindelse var SKAT opmærksom på, at reglerne om tavshedspligt ikke ville kunne iagttages, hvis et nyt sagsforløb blev anskuet som en isoleret begivenhed. Det har imidlertid været SKATs opfattelse, at et repræsentationsforhold i forhold til skattemyndighederne typisk har en så permanent karakter, at det er forsvarligt at lægge til grund, at almindelige fuldmagtsprincipper kan finde anvendelse. Dvs, at når der tidligere er etableret et fuldmagtsforhold, antages dette at fortsætte, indtil der er modtaget positiv oplysning om, at fuldmagten er bragt til ophør. Denne betragtning er baggrunden for formodningen, som i øvrigt efter indholdet af SKM SKAT udtrykkeligt ikke gælder i en række situationer, hvor der skønnes at være grundlag for usikkerhed om, hvorvidt fuldmagtsforholdet fortsat består. Disse situationer er følgende: hvis den tidligere partsrepræsentant ikke er advokat, statsautoriseret eller registreret revisor, konsulent i driftsøkonomi eller medlem af Foreningen af Danske Revisorer. hvis den skattepligtige har haft mere end én repræsentant. hvis den seneste kontakt med en repræsentant er sket for mere end 1 år siden. hvis der i øvrigt skønnes at være grundlag for usikkerhed om, at den skattepligtige fortsat har den samme repræsentant. 4/7

5 Under disse omstændigheder vil administration efter nævnte formodning efter SKATs vurdering ikke indebære en overtrædelse af tavshedspligten, selv om situationen måtte være, at den tidligere repræsentant ikke længere er repræsentant og derfor returnerer det fra SKAT modtagne brev. Det tilføjes, at indholdet af en henvendelse til en repræsentant efter formodningsreglen typisk vil have indledende karakter, f.eks. at der anmodes om dokumentation eller andre nærmere definerede oplysninger vedrørende en bestemt selvangivelsesdisposition. Oplysningen om en bestemt selvangivelsesdisposition vil dog i sig selv være en tavshedsbelagt oplysning, hvilket også gælder selve oplysningen om, at der er påbegyndt en verserende sag hos SKAT, men som ovenfor beskrevet er det SKATs opfattelse, at formuleringen af formodningsreglen indebærer, at når der efter de angivne begrænsninger rettes henvendelse til en tidligere partsrepræsentant, kan denne efter omstændighederne ikke anses for uvedkommende. Skatteministeriet tiltrådte i udtalelse af 27. marts 2007 Skats udtalelse. Ministeriet lagde i den forbindelse afgørende vægt på at formodningen udtrykkeligt ikke gjaldt i en række situationer hvor man skønnede at der var grundlag for usikkerhed om hvorvidt fuldmagtsforholdet fortsat bestod. Ombudsmandens udtalelse Som det fremgår, indeholder retningslinjerne en formodning der går ud på at den skattepligtige, hvis et nyt sagsforløb begynder på Skats initiativ, fortsat har den samme partsrepræsentant som den pågældende havde ved den seneste kontakt med Skat. Skat har opregnet nogle udtrykkelige tilfælde hvor formodningen ikke gælder fordi der generelt betragtet i disse tilfælde kan være usikkerhed om hvorvidt fuldmagtsforholdet fortsat består. Til trods for disse generelle undtagelsestilfælde kan det efter min opfattelse ikke udelukkes at Skat på grund af formodningen kommer til at rette henvendelse til en tidligere partsrepræsentant som ikke længere repræsenterer den skattepligtige. Dette er baggrunden for at jeg har rejst sagen over for Skat. 5/7

6 Skat har oplyst at henvendelsen til partsrepræsentanten typisk vil have indledende karakter, f.eks. en anmodning om dokumentation eller nærmere definerede oplysninger om en bestemt selvangivelsesdisposition. Det fremgår desuden af Skats retningslinjer at der sendes et standardfølgebrev til den formodede partsrepræsentant med kopi til den skattepligtige hvori Skat beder den formodede partsrepræsentant om at sende Skats brev tilbage til Skat hvis den pågældende ikke længere repræsenterer den skattepligtige. Skat har på mit spørgsmål herom svaret at oplysningen om en bestemt selvangivelsesdisposition i sig selv vil være en tavshedsbelagt oplysning, hvilket også gælder selve oplysningen om at der er påbegyndt en sag hos Skat. Jeg er enig med Skat i at selve oplysningen om at der er påbegyndt en sag hos Skat, er en tavshedsbelagt oplysning, og jeg tager til efterretning at Skat vurderer at oplysningen om en bestemt selvangivelsesdisposition i sig selv er en tavshedsbelagt oplysning. Dette indebærer efter min opfattelse at der er risiko for at Skat på grund af formodningen i nogle tilfælde vil overtræde forvaltningslovens regler om partsrepræsentation og reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger til andre private end den skattepligtige. I givet fald vil der også kunne være tale om overtrædelse af persondatalovens bestemmelser om behandling af personoplysninger. Jeg er nemlig ikke enig med Skat i at formodningen og undtagelserne, som de er formuleret i retningslinjerne, indebærer at en tidligere partsrepræsentant ikke kan anses for uvedkommende. Jeg mener med andre ord at en henvendelse fra Skats side til en tidligere partsrepræsentant om et nyt forhold hos den skattepligtige efter omstændighederne i sig selv vil være en overtrædelse af de regler jeg har nævnt i forrige afsnit, hvis det viser sig at fuldmagtsforholdet ikke længere består. 6/7

7 Det ændrer ikke min opfattelse at Skat har begrundet retningslinjerne med at der var kommet indsigelser fra skattepligtige over at de blev bebyrdet med unødige henvendelser som de havde prøvet at undgå ved at hyre professionel bistand. Som retningslinjerne er formuleret nu, undgår den skattepligtige ikke at blive orienteret om brevet til partsrepræsentanten, og den skattepligtige bliver derved i hvert fald bekendt med at der er indledt en ny sag hos Skat. Det ændrer heller ikke min opfattelse at Skat henviser til at der i fristregulerede sager kunne ske unødige forsinkelser i forbindelse med videreekspedition til partsrepræsentanten. Jeg henviser til at risikoen for at Skat i enkelte tilfælde kommer til at krænke sin tavshedspligt, i sig selv er så alvorlig at dette må veje tungere end en generel bekymring for overholdelse af frister. Der vil i øvrigt ikke være det samme problem i relation til tavshedspligten mv. og reglerne om partsrepræsentation hvis Skat har modtaget en udtrykkelig fuldmagt fra en skattepligtig om at vedkommende ønsker sig repræsenteret af en bestemt professionel partsrepræsentant også i eventuelle kommende skattesager, og det af fuldmagten tillige fremgår at denne gælder indtil den skattepligtige udtrykkeligt over for Skat tilbagekalder fuldmagten. Jeg henstiller at Skat ændrer sine retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig i lyset af det jeg har anført. 7/7

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Videregivelse af personoplysninger fra statsadvokat til politimester. Bedømmelsesgrundlag

Videregivelse af personoplysninger fra statsadvokat til politimester. Bedømmelsesgrundlag Videregivelse af personoplysninger fra statsadvokat til politimester. Bedømmelsesgrundlag En statsadvokat indstillede efterforskningen i en sag hvor en politiassistent var mistænkt for uberettiget at videregive

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling.

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling. Genoptagelse af sager om humanitær opholdstilladelse når ansøgerne er udrejst. Nova. Materiel identitet Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

2011 20-3. Bortvisning på grund af straffedom. 13. april 2011

2011 20-3. Bortvisning på grund af straffedom. 13. april 2011 2011 20-3 Bortvisning på grund af straffedom En læge klagede til ombudsmanden over at han på grund af en straffedom var blevet bortvist fra en stilling på et sygehus. Ombudsmanden kunne ikke kritisere

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune Sagsnr. 2012-00325 Doknr. 212679 Dato 13-03-2014 Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune har ved brev af 20. august 2012 med bilag henvendt

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Kommunes salg af fast ejendom

Kommunes salg af fast ejendom Kommunes salg af fast ejendom En kommune solgte et jordstykke til ejeren af en ejendom. Et ægtepar, som ejede en anden ejendom, havde flere gange tilkendegivet over for kommunen at de var interesserede

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning December 2008 Forord Baggrund for vejledningen Kap. 1 Indledning Tjekliste til sagsforløbet Kap. 2 Indledende fase i sager om specialundervisning.

Læs mere