Til Folketinget Skatteudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Folketinget Skatteudvalget"

Transkript

1 20. november 2014 J.nr Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.) (L 42). Høringen omfatter dels anordningshjemlerne i 9 for Færøerne og Grønland vedrørende ændringerne i forældelsesloven ( 6) og udlændingeloven ( 7), dels de tre nye elementer, som forslaget er blevet justeret med i forhold til det lovudkast, som var på høring hen over sommeren. Det drejer sig om lovforslagets 1, nr. 6, vedrørende overspringsreglen, 1, nr. 8 og 15, om omkostningsgodtgørelse ved hjemvisning, 4 om det skattefrie tredjemandstilskud samt ikrafttrædelsesbestemmelsen i 8 i forhold til de nævnte bestemmelser. Benny Engelbrecht / Per Hvas

2 Advokatrådet Justering af reglen om omkostningsgodtgørelse ved hjemvisning Rådet anfører, at forslaget er umuligt at anvende i praksis, fordi det ofte ikke kan ses, hvilke konkrete oplysninger, der har ført til hjemvisning. Rådet peger på, at bestemmelsen modvirker, at der fremlægges nye oplysninger i retssager, hvilket er uheldigt, ligesom bestemmelsen ikke tager højde for, at det er myndighederne, der har ansvaret for at oplyse sagen ved de administrative klageinstanser. Bestemmelsen har til formål at tilskynde skatteyderne og deres rådgivere til at fremlægge alle relevante oplysninger i sagerne på et så tidligt tidspunkt som muligt. Hvis en sag hjemvises, men det ikke kan konstateres, at det er sket som følge af de nye oplysninger, som skatteyderen har fremlagt, ydes der omkostningsgodtgørelse ved hjemvisningsinstansen, jf. hovedreglen om omkostningsgodtgørelse ved hjemvisning og for afsluttende arbejder. Skatteministeriet deler ikke rådets opfattelse af, at bestemmelsen modvirker, at der fremlægges nye oplysninger i retssager. Det må alt andet lige være i alle parters interesse, at alle relevante oplysninger fremlægges så hurtigt som muligt i sagen, således at sagen kan blive afgjort hurtigst muligt. Ved de administrative klageinstanser gælder officialprincippet, hvorefter myndigheden har ansvaret for, at der tilvejebringes et fyldestgørende afgørelsesgrundlag. Angår en sag imidlertid spørgsmålet om fradrag for udgifter, vil det oftest kun være skatteyderen selv, der kan tilvejebringe den nødvendige dokumentation for, at udgifterne har været afholdt, og fradrag således har været berettiget. Side 2 af 9

3 Rådet finder ikke, at det er rimeligt, at omkostningsgodtgørelse afskæres, hvis retten hjemviser en sag som følge af nye oplysninger, som skatteyderen fremlægger efter opfordring fra Skatteministeriet. Justering af reglen om det skattefrie tredjemandstilskud Rådet gør opmærksom på, at aftaler om no cure no pay ikke er i strid med god advokatskik, men at det er korrekt som anført i lovforslagets bemærkninger, at en advokat ikke må indgå en honoraraftale om vederlæggelse af en andel af det udbytte, der måtte opnås ved gennemførelse af en sag. Rådet peger endvidere på, at afgrænsningen mellem honoraraftaler om vederlæggelse af en andel af det udbytte, der måtte opnås ved gennemførelse af en sag, og den omstændighed, at sagens resultat kan indgå i skønnet over salæret og forudgående aftaler er vanskelig. Det antages, at det afgørende for denne afgrænsning er, om forholdet mellem salær og resultatet af sagen kan sættes på en matematisk formel. Skatteministeriet deler ikke rådets opfattelse. Bestemmelsen tilskynder som nævnt skatteyderen og dennes rådgiver til på et så tidligt tidspunkt som muligt at fremlægge alle relevante oplysninger. Hvis rådets forslag skulle følges, ville der være en risiko for, at skatteyderen ventede med at fremlægge relevante oplysninger i retssagen til en opfordring hertil fra Skatteministeriet var blevet fremsat. Det følger af Advokatetik ret og rammer (Advokatsamfundet 2012) pkt om salæraftaler, at en advokat ikke må indgå en aftale om, at advokatens honorar skal være en andel af det beløb, som advokaten måtte opnå for klienten ved at gennemføre en sag - Pactum de Quota Litis. Det anføres, at dette ikke er det samme som en aftale om no cure no pay, hvor advokaten ikke modtager betaling, hvis det ønskede resultat ikke nås. Sådanne aftaler er reelt et af advokaten foretaget frafald af honorar, som ikke strider mod de advokatetiske regler. Det, som lovforslaget omfatter, er den situation, som ovenfor betegnes som Pactum de Quota Litis. Ministeriet anvender således udtrykket no cure no pay i alle situationer, hvor honoraret til den sagkyndige Side 3 af 9

4 sættes i forhold til resultatet i sagen (udgør en andel af den økonomiske gevinst). Rådet finder, at en regulering af aftaler om no cure no pay bør ske i et regelsæt, der gælder for den pågældende profession og ikke ved ændring af ligningsloven. Rådet peger på, at reglerne om tredjemandstilskud har tilbagevirkende kraft og vil ramme allerede indgåede aftaler, hvilket principielt ikke bør ske. Rådet henviser til, at da reglerne om omkostningsgodtgørelse blev ændret for juridiske personer, blev igangværende klage- eller sager undtaget. I anden række foreslår rådet, at dette princip følges. Sigtet med forslaget er alene at sikre, at skattelovgivningen ikke understøtter indgåelsen af aftaler på no cure no pay-vilkår ved at tillade, at tredjemandstilskuddet kan ydes skattefrit. Forslaget har ikke tilbagevirkende kraft, eftersom forslaget ikke ændrer aftalen mellem rådgiver og den skatte- eller afgiftspligtige. Det er et almindeligt udgangspunkt på skatteområdet, at lovændringer ikke undtager eksisterende private aftaler fra at blive behandlet efter en ny lovgivning. Hvis f.eks. et skattefrit personalegode gøres skattepligtigt, vil en sådan ændring ikke skulle undtage allerede indgåede aftaler mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Det samme gør sig gældende i denne situation. Lovforslaget anvender i øvrigt samme lovtekniske princip, som da reglerne om det skattefrie tredjemandstilskud blev indført, og hvorefter virkningerne knytter sig til, hvornår udgifterne, som tilskuddet tilsigter at dække, betales. Dansk Byggeri Datatilsynet Side 4 af 9

5 DI Justering af reglen om overspringelse af klageinstans DI kan ikke støtte forslaget om, at overspringsreglen ikke kan anvendes, når først Skatteankestyrelsen har udsendt en indstilling til sagens afgørelse, eftersom det svækker skatteydernes retssikkerhed. I stedet bør fokus være på, at klagesagerne afgøres så hurtigt som muligt. DI har i øvrigt ingen bemærkninger til forslaget. Enig i, at det er væsentligt, at fokus er på, at klagesagerne afgøres så hurtigt som muligt. Forslaget går ikke ud på at afskaffe overspringsreglen, men at målrette reglen til de situationer, hvor der er et egentlig behov for overspringelse. Der ses ikke at være behov for overspringelse, når der først foreligger et udkast til afgørelse, fordi sagen normalt vil blive afgjort inden for kort tid. Sker der overspringelse i den situation, vil det arbejde, som er udført ved klageinstansen, være gået til spilde. Forslaget sikrer således en mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse hos Skatteankestyrelsen og domstolene. Erhvervsstyrelsen Team Effektiv Regulering Ejendomsforeningen Danmark Justering af reglen om overspringelse af klageinstans Foreningen kan ikke støtte forslaget, men anser justeringen for en væsentlig forringelse af klagerens retsstilling og i modstrid med klagers berettigede forventning om en effektiv sagsbehandling og klagers behov for en endelig afslutning af sagen inden for rimelig tid. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra DI. Justering af reglen om det skatte- Side 5 af 9

6 frie tredjemandstilskud Foreningen kan ikke støtte forslaget, da rådgiver og den skatte- eller afgiftspligtige bør have mulighed for at fastsætte vederlaget på markedsvilkår. Foreningen mener ikke, at der kan sættes klart lighedstegn mellem no cure no pay og dårlig rådgivning. No cure no pay-vilkår muliggør, at også økonomisk svage godtgørelsesberettigede kan føre berettigede klagesager. Forslaget hindrer ikke, at der mellem rådgiver og den skatteeller afgiftspligtige aftales, at honoraret ydes på no cure no pay-vilkår. Der henvises i den forbindelse til kommentaren til høringssvaret fra Advokatrådet. Justering af reglen om omkostningsgodtgørelse ved hjemvisning Foreningen foreslår, at der efter forslaget kan ydes godtgørelse i hjemvisningssager, hvis det har været undskyldeligt, at de nye oplysninger ikke har været fremlagt tidligere. Foreningen henviser til, at domstolene efter skatteforvaltningslovens 48 kan tillade, at et nyt spørgsmål inddrages under retssagen, hvis det bl.a. må anses for undskyldeligt, at spørgsmålet ikke har været inddraget tidligere. Forslaget kan ikke imødekommes, eftersom der vil være en risiko for, at sigtet med forslaget forspildes. Det vil således ske, hvis den skatte- eller afgiftspligtige bevidst glemmer at fremlægge oplysningerne før på et meget sent tidspunkt i klageforløbet. Desuden vil spørgsmålet om, hvorvidt det har været undskyldeligt, at oplysningerne ikke tidligere er blevet fremlagt, i sig selv kunne give anledning til nye klagesager. FSR - danske revisorer Justering af reglen om overspringelse af klageinstans FSR kan ikke støtte forslaget, da det svækker retssikkerheden, og tungtvejende hensyn for forslaget ikke er givet. FSR opfordrer Skatteministeriet til at dokumentere omfanget af brugen af over- FSR har ret i, at overspringelsesreglen igennem årene ikke har været anvendt i stor udstrækning. Imidlertid har Skatteankestyrelsen for nylig gjort Skatteministeriet opmærksom Side 6 af 9

7 springsreglen og de ressourcer, der er anvendt på sådanne sager. på, at det på baggrund af et antal sager i et større sagskompleks er styrelsens vurdering, at der er risiko for, at overspringsreglen i fremtiden vil blive anvendt i et sådant omfang, at det i betydelig grad vil kunne belaste domstolene. Justeringen af bestemmelsen skal navnlig ses i lyset heraf. Justering af reglen om omkostningsgodtgørelse ved hjemvisning FSR peger på, at der kan være mange gode grunde til, at oplysninger først efterfølgende fremskaffes og fremlægges, og at dette ikke entydigt bør lægges skatteyderen til last. FSR ønsker i forhold til lovteksten en klargøring af lovbemærkningerne i 2. sidste afsnit før afsnit 3.6. Det siges heri: Selv om klageinstansen eller domstolene ikke tager materiel stilling til de nye oplysninger, men hjemviser sagen til fornyet behandling som følge af oplysningerne, vil der kunne ydes omkostningsgodtgørelse ved hjemvisningsinstansen, hvis der efter de almindelige regler om omkostningsgodtgørelse kan ydes godtgørelse ved en sags behandling ved denne instans. Der henvises i øvrigt til kommentaren til høringssvaret fra DI. Der henvises til kommentaren til høringssvarene fra henholdsvis Advokatrådet og Videncentret for Landbrug. Sætningen skulle beklageligvis være formuleret således (ændringerne er markeret med understregning): Selv om klageinstansen eller domstolene tager materiel stilling til de nye oplysninger, men hjemviser sagen til fornyet behandling som følge af oplysningerne, vil der kun kunne ydes omkostningsgodtgørelse ved hjemvisningsinstansen, hvis der efter de almindelige regler om omkostningsgodtgørelse kan ydes godtgørelse ved en sags behandling ved denne instans. Dette svarer også til, hvad der er anført i bemærkningerne pkt i 10. afsnit. Side 7 af 9

8 Justering af reglen om det skattefrie tredjemandstilskud FSR finder, at det rette indgreb mod no cure no pay burde være en kvalificeret sagsbehandling hos SKAT og ikke en løsning, som den foreslåede. Enig i, at der er behov for at fastholde fokus på at sikre kvaliteten i SKATs sagsbehandling. Sigtet med forslaget er dog alene at undgå, at skatteog afgiftslovgivningen understøtter indgåelsen af aftaler om no cure no pay ved at tillade, at tredjemandstilskuddet kan ydes skattefrit. Foreningen af danske skatteankenævn Færøernes Landsstyre Grønlands Selvstyre Ingen bemærkninger ifølge telefonisk underretning fra Justitsministeriet. KL Landbrug & Fødevarer Se høringssvaret fra Videncentret for Landbrug Landsskatteretten Skatteankestyrelsen SRF Skattefaglig forening Side 8 af 9

9 Videncentret for Landbrug Justering af reglen om overspringelse af klageinstans Videncentret foreslår, at fører til i forslaget til ændring af skatteforvaltningslovens 48, stk. 2, om overspringsreglen ændres til vil føre til for at tydeliggøre, at det ikke er Skatteankestyrelsen, selv der afgør sagen. Supplerende erklærer Videncentret sig enig i Advokatrådets kritik af bestemmelsen og tilføjer, at nye oplysninger også kan fremkomme som følge af, at ny rådgiver kommer ind over sagen, eller at Landsskatteretten beder om dem, eller SKAT ikke tidligere har bedt om dem. Videncentret spørger, om ministeriets kommentar i høringsskemaet til den del af lovforslaget, som angår hurtig afslutning i visse klagesager, skal forstås således, at der også ydes omkostningsgodtgørelse til udgifter, der måtte afholdes i relation til genoptagelsen ved SKAT. Når der i lovteksten er anvendt udtrykket fører til og ikke vil føre til, er det for at markere, at der også er sager, hvori Skatteankestyrelsen selv træffer afgørelse. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra Advokatrådet. Herudover kan tilføjes, at det må være skatteyderens ansvar, at en tidligere rådgiver ikke har fået fremlagt de pågældende oplysninger. Forslaget understreger vigtigheden af, at skatteyderen og dennes rådgiver fremlægger alle relevante oplysninger i sagen på et så tidligt tidspunkt som muligt, uanset at SKAT ikke har efterspurgt netop de specifikke oplysninger, som fører til sagens hjemvisning. Ja. Som det er anført i kommentaren, må genoptagelsen anses som en integreret del af klage- eller retssagen. Side 9 af 9

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) [1] Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0079 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) 1 I lov om vurdering af landets

Læs mere

Skatteudvalget L 201 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 201 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 201 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2012-511-0089 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer.

Læs mere

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling.

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling. Genoptagelse af sager om humanitær opholdstilladelse når ansøgerne er udrejst. Nova. Materiel identitet Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 1 Offentligt (01) 12. marts 2014 Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven 1. Indledning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 2 Offentligt J.nr. 13-0172525 Den 17. januar 2014 TilFolketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

N O T A T. Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

N O T A T. Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. N O T A T 6. januar 2010 4/0404-8800-0020 KBN/CRH/MOC-KS Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at sikre en mere

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt.

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt. Organisation Høringssvar Kommentar Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard Skattefri omstrukturering Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget J.nr. 13-0161737 Den 31. oktober 2013 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT?

SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT? Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 23. juni 2011 SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT? Mens personer kan få dækket sine udgifter forbundet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 194 Bilag 2 Offentligt J.nr. 12-0173669 Dato: 14-08-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-0660343 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 68 Bilag 2 Offentligt J.nr. 12-0219990 Dato: 22. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 256 Offentligt J.nr. 2009-311-0026 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). (Lovforslag

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K. Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af ferieloven m.v.

Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K. Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af ferieloven m.v. Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 01 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 EAN 5798000398566 Høringssvar

Læs mere