Halvårsrapport 1. halvår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 1. halvår 2015"

Transkript

1 Halvårsrapport 1. halvår 2015

2 Selskabsoplysninger Selskabet Access Small Cap c/o Skandinaviska Enskilda Banken Filial af Skandinaviska Enskilda Banken A/S (publ) Bernstorffsgade København V Telefon Hjemmeside Cvr. nr Stiftet 28. december 2009 Forvalter Direktion Bestyrelse Revisor Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Jens Lohfert Jørgensen Henrik Nordby Christensen (formand) Flemming Sejr Hansen Peter Kock Jens Nødskov Pedersen PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup 2

3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapport for 1. halvår for Access Small Cap A/S. Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 1. halvår Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler. Halvårsrapporten er ikke revideret. København, den 24. august 2015 Bestyrelse Henrik Nordby Christensen Formand Peter Kock Flemming Sejr Hansen Jens Nødskov Pedersen Direktion Jens Lohfert Jørgensen Direktør 3

4 Ledelsesberetning Formål Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ) har til formål at investere i danske børsnoterede virksomheder fortrinsvis i Small Cap segmentet. Small Cap segmentet defineres i denne sammenhæng som virksomheder med en markedsværdi på op til EUR 150 mio. Selskabet investerer med udgangspunkt i en filosofi om kun at investere i ekstraordinært gode muligheder i markedet. Det er målet at skabe et højt aktieafkast af Selskabets investeringer. Formålet er at skabe et højt absolut afkast. Selskabets investeringer bliver derfor ikke målt mod et benchmark. Strategi Der investeres efter en såkaldt bottom-up stock-pick strategi, hvor der ikke skeles til sektorandele eller branchefordeling i øvrigt. Rådgiver vurderer afkast potentiale på basis af case momentum snarere end aktiemarkedsudviklingen som f.eks. beta cases. Rådgiver foretrækker selskaber med markeds- og prislederskab og selskaber med stærk ledelse, der har dokumenteret gode resultater. Makroøkonomiske scenarier og sektor vurderinger spiller således en mindre rolle i vores investeringsstrategi. Der er intet krav om, at Selskabets formue skal være fuldt investeret til enhver tid. Markedsberetning Det danske aktiemarked har leveret en forrygende kursudvikling i løbet af første halvdel af 2015 med en stigning på 21%. Tiltagende bekymringer for deflation og langvarig økonomisk opbremsning i den europæiske økonomi fik ECB til tidligt på året at lancere et historisk opkøbsprogram af obligationer for EUR 60 mia. månedligt i en periode på mindst 18 måneder. Dette har fået de europæiske renter samt EUR til at dykke og i kølvandet herpå opstod massiv spekulation om, hvorvidt den danske krone kunne fastholde sit bånd til EUR. For at forhindre en uønsket styrkelse af kronen har den danske nationalbank i 1. halvår sænket renten til et historisk lavpunkt på -0,75%. De lave renter har givet en håndsrækning til aktiemarkedet i form af stor likviditetstilstrømning og øget risikovillighed. Der har især været fokus på tilbagebetalingscases, hvor det danske marked tilbyder mange gode cases. Mod slutningen af halvåret har uroen omkring Grækenlands gældskrise og resultatløse forhandlinger med EU været styrende for markedet med megen volatilitet. 4

5 Access Small Cap har i perioden leveret et afkast på 29,9%, hvilket anses for at være yderst tilfredsstillende. Det mest markante bidrag til performance kom fra Per Aarsleff, DFDS og Ringkjøbing Landbobank. Per Aarsleff nyder godt af den høje investeringsaktivitet i dansk infrastruktur og har på den baggrund en solid ordrebeholdning med yderligere vækstpotentiale, som også har ført til opjustering af indtjeningsforventningerne. DFDS har udsigt til et massivt indtjeningsløft fra en bedre konkurrencesituation på den engelske kanal, hvor priskrig tidligere har presset indtjeningen. Ringkjøbing Landbobank har også haft stærk performance efter en solid start på året, som giver mulighed for opjustering senere på året. Blandt de positioner som trak ned i performance var DLH, North Media og Matas. DLH er som bekendt i et afviklingsforløb, som ikke har overrasket positivt! North Media har også haft negativ kursudvikling som resultat af en vedholdende og risikovillig strategi, som har spoleret dividendecasen. Endeligt har Matas også bidraget negativt, idet selskabet lider under svagt privatforbrug. Regnskab og balance Regnskabets første post, Andre eksterne omkostninger, udgøres primært af performance fee til rådgiver. Grundet den høje afkast er denne post steget til t.kr. mod t.kr. i samme periode året før. Selskabets indtægter fra investeringsaktiviteten udgøres af udbytter og kursreguleringer på porteføljens aktier. Disse Øvrige finansielle indtægter udgør i 1. halvår t.kr. mod t.kr. året før. Selskabets samlede resultat efter skat bliver dermed t.kr. mod t.kr. i 1. halvår Selskabets egenkapital udgjorde primo perioden t.kr. I perioden har Selskabet købt egne aktier for t.kr., hvilket fragår egenkapitalen. Periodens resultat påvirker derimod egenkapital positivt. Ved udgangen af perioden udgør Selskabets egenkapital således t.kr. Forventninger til 2. halvår 2015 Årets afkast vil primært afhænge af kursudviklingen på det danske marked for small cap aktier. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af halvårsrapporten. 5

6 Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den senest aflagte årsrapport. Omregning af fremmed kapital Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens GMT valutakurs. Resultatopgørelsen I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes, og alle omkostninger i takt med, at de afholdes. Alle værdireguleringer og tilbageførsler af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Eksterne omkostninger Eksterne omkostninger består af omkostninger, som selskabet afholder i forbindelse med porteføljepleje, markedsføring og administration. Finansielle poster Finansielle poster indeholder renter, udbytter og realiserede og urealiserede kursreguleringer på værdipapirer. Renter periodiseres over transaktionens levetid og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Udbytter indregnes i resultatopgørelsen på det tidspunkt, hvor udbytte vedtages på den udbyttebetalende enheds generalforsamling eller ved udlodning af aconto udbytte. Skat Selskabet er ikke selvstændigt skattepligtigt. I regnskabsposten Skat indgår alene ikkerefunderbare udbytteskatter. Balancen Balancen består af aktiver, aktuelle forpligtelser, hensatte forpligtelser og egenkapitalen, der udgør forskellen mellem værdien af aktiver og de samlede forpligtelser. Ved passiver forstås summen af egenkapitalen og de samlede indregnede forpligtelser. Et aktiv er indregnet i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. En forpligtigelse er indregnet i 6

7 balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt. Obligationer, aktier mv. og afledte finansielle instrumenter Aktier, obligationer, investeringsbeviser og afledte finansielle instrumenter indregnes til kostpris ved første indregning, og måles efterfølgende til dagsværdi på balancedagen. Værdireguleringen indregnes i resultatopgørelsen. 7

8 Resultatopgørelse 1. halvår halvår 2014 Note kr. t.kr. Personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger Resultat før finansielle poster Øvrige finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Periodens resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat I alt

9 Noter 1. halvår halvår 2014 kr. t.kr. 1. Skat af årets resultat Andre skatter - ikke refunderbare udbytteskatter I alt skat af årets resultat Aktiekapital Aktiekapitalen består af aktier à 10 kr. Aktierne er ikke opdelt i aktieklasser. Ændring i aktiekapital de seneste 5 år kr. Aktiekapital ved selskabets stiftelse Kapitalnedsættelse, Kapitalforhøjelse, Aktiekapital, Egenkapital i alt Virksomheds- Overført kapital resultat I alt kr. kr. kr. Egenkapital, Netto køb af egne aktier Resultatdisponering Egenkapital, Beholdning af egne aktier Anskaffelses- Andel af Antal sum aktiekapital stk. kr. % Beholdning, ,00 Køb af egne aktier ,02 Beholdning, ,02 9

10 Interne noter 1. halvår halvår 2014 kr. t.kr. A. Andre eksterne omkostninger Performancefee Rådgivningshonorar Administrationshonorar Revision Assistance fra revisor Øvrige omkostninger B. Øvrige finansielle inddtægter Renteindtægter, likvide beholdninger 11 0 Udbytter Realiserede og urealiserede kursgevinster, aktier C. Finansielle omkostninger Realiserede og urealiserede kurstab, aktier 0 0 Øvrige finansielle omkostninger D. Andre værdipapirer og kapitalandele Aktier kr. Samlede kostpris, Tilgang i året Afgang i året Samlede kostpris, Op- og nedskrivninger, Årets op- og nedskrivninger Tilbageførte op- og nedskrivninger Op- og nedskrivninger, Værdi

11 Interne noter E. Andre værdipapirer og kapitalandele Regnskabs- Årets op- og Anskaffelsessum mæssig værdi nedskrivninger kr. kr. kr. Rockwool International B Royal Uni Brew Per Aarsleff B DFDS North Media A/S NKT Holding A/S Ringkjøbing Landbobank A/S Nordjysk Bank A/S Matas A/S NNIT A/S DLH A/S - B kr. t.kr. F. Anden gæld Skyldig performancefee Rådgivningshonorar Administrationshonorar, IFS SEBInvest A/S Administrationshonorar, Wealth Management 0 50 Bestyrelseshonorar Andre skyldige omkostninger

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C u Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/08 19. august 2008 1 / 16

Halvårsrapport 2008. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/08 19. august 2008 1 / 16 Halvårsrapport 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/08 19. august 2008 1 / 16 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal 4 Selskabets profil 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 8 Regnskab Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2012 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport 2012 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning for 2012 2 Bestyrelsens

Læs mere

Copenhagen Investor A/S

Copenhagen Investor A/S Copenhagen Investor Copenhagen Investor A/S Årsrapport 2013 Taarbæk Strandvej 84A * 2930 Klampenborg * Tlf. 39 63 01 55 * info@copenhageninvestor.dk * www.copenhageninvestor.dk Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Safe A/S CVR-nr. 34697035. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Safe A/S CVR-nr. 34697035. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Safe A/S

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Max A/S

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. CVR nr. 20 86 22 38

Årsrapport 2014. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. CVR nr. 20 86 22 38 Årsrapport 2014 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S CVR nr. 20 86 22 38 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Indholdsfortegnelse....2 Selskabsoplysninger....2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2012 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport 2014 Kapitalforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning 2 Bestyrelsens tillidshverv

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05.

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Max A/S

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Fundamental Invest Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 7 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2011 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning for 2011 2 Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Via Venture Partners Fond I K/S Cvr. nr. 29 30 75 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2011 CVR nr. 33 38 60 95

Årsrapport 2011 CVR nr. 33 38 60 95 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 1 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: DK Formuepleje A/S Vesterbro 91 9000 Aalborg CVR nr.: 33 38 60 95 Kontaktoplysninger: Web: E-mail: info@dk-formuepleje.dk Telefon:

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2008 (dirigent) Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier & Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier & Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer Halvårsrapport 2008 Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier & Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer Introduktion Hedgeforeningen Jyske Invest

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen MS Invest Læsevejledning Investeringsforeningen MS Invest består af én afdeling. En afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskabet viser afdelingens

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Delårsrapport 2007 Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Introduktion Hedgeforeningen Jyske Invest Hjemmeside E-mail WWW.Jyskeinvest.dk Jyskeinvest@Jyskeinvest.dk

Læs mere