Trafikselskabet Movia valg af finansieringsmodel efter lov om trafikselskaber 3, stk. 3 og 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikselskabet Movia valg af finansieringsmodel efter lov om trafikselskaber 3, stk. 3 og 4"

Transkript

1 Trafikselskabet Movia valg af finansieringsmodel efter lov om trafikselskaber 3, stk. 3 og 4 Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til Rødovre Kommune. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at den af Movias repræsentantskab valgte finansieringsmodel den modificerede TRM-model er i overensstemmelse med 3, stk. 3, sidste pkt. i lov om trafikselskaber. Beslutningen om anvendelse af modellen kræver derfor ikke enighed efter lovens 3, stk Udtalelse vedrørende valg af finansieringsmodel, jf. 3, stk. 3 og 4, i lov om trafikselskaber (kommunens j.nr ) Rødovre Kommune har i breve af bl.a. 21. december 2006 og 10. april 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden vedrørende finansieringsmodel for kommunal busdrift i Trafikselskabet Sjælland/Trafikselskabet Movia, som Rødovre Kommune deltager i. Statsforvaltningen har nu færdigbehandlet sagen. Statsforvaltningen finder, at den af Movias repræsentantskab besluttede finansieringsmodel den modificerede TRMmodel er i overensstemmelse med 3, stk. 3, sidste pkt., i lov om trafikselskaber. Statsforvaltningen har derfor ikke bemærkninger til, at Movia anvender denne model som fordelingsmodel fra Nedenfor følger en sagsfremstilling og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens udtalelse. Sagsfremstilling I brev af 21. december 2006 indbragte Rødovre Kommune en sag for Statsforvaltningen Hovedstaden og Statsforvaltningen Sjælland vedrørende en af Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden og af Forberedelsesudvalget for Region Sjælland valgt finansieringsmodel til kommunal busdrift anvendt i Trafikselskab Sjælland. Det fremgår af Rødovre Kommunes brev, at underudvalget vedrørende forberedelse af Trafikselskab Sjælland havde fundet det hensigtsmæssigt at skifte fra den fordelingsmodel, som Transportministeriet lagde til grund for lov om trafikselskaber TRM-modellen og som er brugt til beregning af den enkelte kommunes økonomiske kompensation, til en ny model kaldet Sjællandsmodellen. Mo- STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /68 SAGSBEHANDLER:MBRKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN-NR SE-NR TELEFONTID: Mandag-Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag-Onsdag Torsdag Fredag

2 delskiftet betød, at Rødovre Kommunes finansieringsandel til lokale busruter, steg fra 13,2 mio. kr. til 18,1 mio. kr. Rødovre Kommune havde forelagt spørgsmålet for transport- og energiministeren, der i brev af 23. oktober 2006 bl.a. svarede: Trafikselskabet og dermed heller ikke forberedelsesudvalgene kan ikke træffe beslutning om en anden fordelingsmodel, hvis Rødovre Kommune ikke er enig. Rødovre Kommune fandt, at budget 2007 for Trafikselskab Sjælland nødvendigvis måtte baseres på anvendelse af Transportministeriets TRM-model som fordelingsmodel mellem kommunerne, da dette var en forudsætning for lov om trafikselskaber og særligt de forudsætninger, der ligger til grund for lovens 3, stk. 3, om fordeling. Transport- og Energiministeriet fremkom på Statsforvaltningen Hovedstadens anmodning i brev af 3. juli 2007 med en vejledende udtalelse i sagen. Ministeriet anførte heri, at den anvendte model - Sjællandsmodellen indebærer en fravigelse af principperne i 3, stk. 3, i lov om trafikselskaber, der således skal aftales af de deltagende kommuner og regioner i medfør af 3, stk. 4. Region Hovedstaden meddelte i brev af 27. august 2007 Statsforvaltningen Hovedstaden, at valget af finansieringsmodel i Movia for fordeling af tilskud til busruter, der forløber i mere end én kommune, efter regionens opfattelse var foretaget i overensstemmelse med lovgivningen om trafikselskaber. I brev af 10. oktober 2007 fastslog Transport- og Energiministeriet, at det var ministeriets opfattelse, at Sjællandsmodellen ikke var i overensstemmelse med 3, stk. 3, sidste pkt., i lov om trafikselskaber. Beslutningen om den pågældende model ville imidlertid lovligt kunne besluttes, såfremt beslutningen blev truffet i henhold til den foreskrevne procedure i 3, stk. 4, i lov om trafikselskaber. Statsforvaltningen Hovedstaden meddelte i brev af 13. november 2007 Region Hovedstaden, at Transport- og Energiministeriet havde fastholdt, at Sjællandsmodellen ikke var i overensstemmelse med 3, stk. 3, sidste pkt., i lov om trafikselskaber, og at en beslutning om anvendelse af denne model således alene lovligt kunne træffes i overensstemmelse med den i 3, stk. 4, foreskrevne procedure. Statsforvaltningen anførte desuden, at der med Region Hovedstadens trufne beslutning om anvendelse af Sjællandsmodellen på trods af manglende enighed blandt samtlige de i trafikselskabet deltagende kommuner og re- SIDE 2

3 gioner var tale om en klar ulovlighed. Statsforvaltningen anmodede samtidig regionsrådet om at oplyse, hvorvidt ministeriets supplerende udtalelse måtte give anledning til en ændret opfattelse, herunder hvorvidt regionsrådet ville overveje at følge en anbefaling fra Movia om at udvikle en alternativ finansieringsmodel, der kunne vinde tilslutning fra alle deltagende regioner og kommuner. Statsforvaltningen Sjælland sendte i brev af 16. november 2007 et enslydende brev til Region Sjælland. I brev af 23. november 2007 fra Rødovre Kommune til Region Hovedstaden anmodede kommunen regionsrådet om straks at genåbne budget 2007 og budget 2008 med anvendelse af den i loven forudsatte TMR-model til fordeling af Trafikselskabet Sjællands finansieringsunderskud mellem kommunerne. Regionsrådet for Region Hovedstaden udtalte i brev af 17. marts 2008 til Statsforvaltningen Hovedstaden, at regionen tog til efterretning, at Transport- og Energiministeriet anså, at valget af finansieringsmodel i Movia i 2007 og 2008 for fordeling af tilskud til busruter, der forløber i mere end én kommune, ikke var foretaget i overensstemmelse med lovgivningen om trafikselskaber, samt at regionen ikke havde bemærkninger til, at Movia udviklede en alternativ finansieringsmodel, der holdt sig inden for lovgivningens rammer og kunne vinde den fornødne tilslutning i Movias bestyrelse og repræsentantskab. I forlængelse heraf skrev Statsforvaltningen Hovedstaden i brev af 28. marts 2008 til Rødovre Kommune, at statsforvaltningen herefter ikke fandt grundlag for at foretage videre i sagen. Rødovre Kommune meddelte i brev af 10. april 2008 Statsforvaltningen Hovedstaden, at kommunen fandt statsforvaltningens henlæggelse af sagen ubegrundet, idet det ikke var de i brev af 17. marts 2008 af Region Hovedstaden beskrevne forhold, kommunen havde indbragt for statsforvaltningen. Kommunen havde alene klaget over beslutningen om det modelskifte, der blev truffet af forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden, inden Trafikselskabet Movia blev oprettet. Rødovre Kommune fandt ikke, at sagen kunne afsluttes ved, at Movia udarbejdede en ny finansieringsmodel, da dette ikke løste det forhold, at forberedelsesudvalget ved en ulovlig beslutning havde påført kommunen et betydeligt økonomisk tab i størrelsesordenen ca. 5 mio. kr. i 2007, og ved modellens fortsatte anvendelse i 2008 ville det betyde, at Rødovre Kommune ville lide et yderligere tab på ca. 5 mio. kr. SIDE 3

4 Tabet opstod på grund af et modelskifte, der af statsforvaltningen selv var vurderet som en klar ulovlighed. Statsforvaltningens afgørelse af 28. marts 2008 tog alene stilling til, hvordan valg af model kunne lovliggøres, men tog ikke stilling til Rødovre Kommunes klage over forberedelsesudvalgets ulovlige beslutning og det tab forberedelsesudvalget havde påført og fortsat ville påføre Rødovre Kommune. Rødovre Kommune anmodede på denne baggrund Statsforvaltningen Hovedstaden om at træffe afgørelse i sagen, således som den var indbragt af Rødovre Kommune. Trafikselskabet Movia oplyste i af 5. maj 2008 Statsforvaltningen Hovedstaden, at Movias bestyrelse på møde den 24. april 2008 havde besluttet at indstille til repræsentantskabet, at den såkaldte modificerede TRMmodel skulle anvendes som fordelingsmodel fra Repræsentantskabet skulle på møde den 22. maj 2008 træffe beslutning om spørgsmålet. Statsforvaltningen Hovedstaden oplyste i brev af 8. maj 2008 Rødovre Kommune, at statsforvaltningen på baggrund af Region Hovedstadens udtalelse af 17. marts 2008 ikke fandt grundlag for at foretage videre, idet ulovligheden ifølge regionens oplysninger ville blive bragt til ophør. Statsforvaltningen bemærkede desuden, at idet Trafikselskabet Movia ikke havde truffet beslutning vedrørende Rødovre Kommunes anmodning om genåbning af budgetterne for 2007 og 2008 endnu, forelå der på dette tidspunkt ikke en beslutning, hvis lovlighed statsforvaltningen kunne påse. I brev af samme dato anmodede statsforvaltningen Trafikselskabet Movia om efter repræsentantskabsmødet den 22. maj 2008, hvor der skulle træffes beslutning om Rødovre Kommunes anmodning om genåbning af budgetterne for 2007 og 2008, at meddele statsforvaltningen, hvad der var truffet beslutning om. Movia oplyste i af 10. juni 2008 med bilag statsforvaltningen, at repræsentantskabet med 25 stemmer for og 8 imod vedtog at følge bestyrelsens indstilling og anvende den såkaldte modificerede TRM-model til fordeling af busdriftsudgifter til lokale buslinjer i mere end én kommune. Det fremgår af referatet fra repræsentantskabsmødet, at formanden redegjorde for bestyrelsens indstilling om valg af den modificerede TRM-model som finansieringsmodel fra Det var bestyrelsens opfattelse, at da der var tale om en model, som overholdt principperne i 3, stk. SIDE 4

5 3, i lov om trafikselskaber, kunne forslaget vedtages af et flertal i repræsentantskabet. Det fremgår desuden af referatet, at borgmester Erik Nielsen, Rødovre Kommune, afviste bestyrelsens indstilling. Han var ikke enig i, at bestyrelsens forslag kunne afgøres ved en flertalsbeslutning i repræsentantskabet, idet det var hans opfattelse, at der var tale om et forslag til modelskifte, som krævede enighed i repræsentantskabet, jf. 3, stk. 4, i lov om trafikselskaber. Erik Nielsen fandt, at indtil en lovlig beslutning var truffet om en anden model, var det TRM-modellen, der skulle anvendes, fordi TRMmodellen lå til grund for bloktilskudsberegningerne på trafikområdet. Erik Nielsen ønskede følgende tekst ført til protokollen: Da Rødovre Kommune kan konstatere, at statsforvaltningerne har vurderet, at modelskiftet fra TRM-modellen til Sjællandsmodellen var en klar ulovlighed, finder Rødovre Kommune, at beregning af byrdefordelingen skal ske efter den oprindelige TRM-model, idet denne model er grundlaget for udmøntningen af bloktilskuddet til kommunerne. Rødovre Kommune stemmer imod anvendelse af den modificerede TRM-model. Rødovre Kommune skal præcisere, at den oprindelige TRMmodel fra Movias oprettelse pr. 1. januar 2007 skal anvendes til byrdefordelingen mellem kommunerne. Fem kommuner støttede Rødovre Kommunes protokollat. Statsforvaltningen Hovedstaden anmodede i brev af 20. juni 2008 Transportministeriet om en vejledende udtalelse om, hvorvidt den på repræsentantskabsmødet den 22. maj 2008 besluttede finansieringsmodel benævnt den modificerede TRM-model indebærer en fravigelse af principperne i 3, stk. 3, i lov om trafikselskaber, der således vil skulle aftales af de deltagende kommuner og regioner i medfør af stk. 4. Transportministeriet fremkom i brev af 18. august 2008 med følgende vejledende udtalelse om 3, stk. 3, sidste pkt., i lov om trafikselskaber: Statsforvaltningen Hovedstaden har ved brev af 20. juni 2008 anmodet Transportministeriet om en ny vejledende udtalelse om 3, stk. 3 i lov om trafikselskaber. Anmodningen drejer sig om, hvorvidt den på repræsentantskabsmødet den 22. maj 2008 besluttede finansieringsmodel benævnt den modificerede TRM-model indebærer en fravigelse af principperne i 3, stk. 3, i lov om trafikselskaber. Der således skal aftales af de deltagende kommuner og regioner i medfør af stk. 4. SIDE 5

6 Transportministeriets tidligere udtalelser om 3, stk. 3, i lov om trafikselskaber Transportministeriet er tidligere kommet med vejledende udtalelser om 3, stk. 3, i lov om trafikselskaber, jf. ministeriets brev af henholdsvis 3. juli og 10. oktober 2007 til Statsforvaltningen. Det fremgår af disse to udtalelser, at det er Transportministeriets vurdering, at 3, stk. 3, sidste pkt., i lov om trafikselskaber, bør fortolkes således, at en model som Sjællandsmodellen, indebærer en fravigelse af principperne i 3, stk. 3, i lov om trafikselskaber, der således skal aftales af de deltagende kommuner og regioner i medfør af 3, stk. 4. Den modificerede TRM-model Movia konsulterede i december 2007 Transportministeriet med henblik på at få en vurdering af en ny model for fordeling af udgifter til ruter, der betjener mere end en kommune. Modellen blev oprindeligt benævnt Larsen-modellen, men Movia har senere ændret betegnelsen til Den modificerede TRM-model. Transportministeriet tilkendegav over for Movia, at det er ministeriets vurdering er, at Den modificerede TRM-model er i overensstemmelse med lov om trafikselskaber, idet den følger anvisninger i 3, stk. 3, sidste pkt., i lov om trafikselskaber, om trafikomfanget og pendlingen. Ministeriet tilkendegav endvidere, at modellen på den baggrund også vil kunne finde anvendelse for Ministeriet tilkendegav tillige, at ministeriet i henhold til loven ikke er tillagt kompetence til at godkende den konkrete model. Ministeriet tilkendegav derfor, at der alene var tale om en vejledende udtalelse om modellens lovmedholdighed. Transportministeriets overvejelser Transportministeriet skal henholde sig til den ovenfor anførte tilkendegivelse over for Movia, om at Den modificerede TRM-model efter ministeriets vurdering er i overensstemmelse med 3, stk. 3, sidste pkt., i lov om trafikselskaber. Rødovre Kommune fremkom i brev af 8. september 2008 med kommentarer til Transportministeriets udtalelse. I sit brev har Rødovre Kommune bl.a. oplyst, at kommunen i forbindelse med vedtagelse af lov om trafikselskaber fik udmålt en økonomisk kompensation via DUT-princippet på 11 mio. kroner pr. år til finansiering af den kommunale busdrift. Den økonomiske kompensation var beregnet på grundlag af den af Transportministeriet udarbejdede finansieringsmodel TRM-modellen. SIDE 6

7 Rødovre Kommune bemærker i den sammenhæng, at lovens 3, stk. 3, sidste pkt., må knyttes an til den model, Transportministeriet har udarbejdet og lagt til grund for udmåling af den økonomiske kompensation til kommunerne, og ikke til en hvilken som helst modelvariant, der blot sørger for at indsætte trafikomfang og indbyrdes pendling som parametre, men med en vilkårlig faktor. Det er Rødovre Kommunes opfattelse, at når der i lovens 3, stk. 4, tales om fravigelse af fordelingsprincipper, er der ikke kun tale om parametrene trafikomfang og indbyrdes pendling, men også om fravigelse af det i TRMmodellen valgte forhold mellem disse parametre, og at det derfor ikke kan besluttes at fravige TRM-modellen, medmindre alle parter er enige om det, eller Folketinget vedtager en anden finansieringsmodel ved lov. Rødovre Kommune henviser i relation til spørgsmålet om fravigelse af de i loven nævnte principper endvidere til transport- og energiministerens brev af 23. oktober, hvoraf fremgår: Der er mulighed for, at de deltagende kommuner kan bestemme at fravige disse principper, såfremt særlige forhold taler for dette men det kræver, at alle parter er enige herunder alle kommuner. Trafikselskabet og dermed heller ikke forberedelsesudvalgene kan ikke træffe beslutning om en anden fordelingsmodel, hvis Rødovre Kommune ikke er enig. Følgende fremgår desuden af ministerens brev: Der er i forbindelse med reformen udarbejdet beregninger af den nødvendige økonomiske kompensation til de enkelte kommuner i Hovedstadsområdet for overtagelsen af de opgaver, som hidtil har ligget i HUR. Beregningerne er sket på baggrund af den i loven forudsatte fordelingsmodel med udgangspunkt i rutestrukturen og trafikomfanget fra 2003, og resultatet er indgået i den samlede udligningsreform mellem kommunerne. Der kan selvsagt være sket større ændringer i det faktiske trafikomfang siden da, som medfører ændringer i de faktiske udgifter. Kommunen har desuden anført, at hvis den på repræsentantskabsmødet den 22. maj 2008 vedtagne finansieringsmodel mod forventning kan træde i stedet for TRMmodellen, må det konstateres, at Rødovre Kommune o.a. ikke har fået tilført de nødvendige midler via DUT i forbindelse med udlægning af udgifterne til busdriften til kommunerne, hvilket tilsvarende må indebære, at nogle kommuner har fået tilført midler ud over det nødvendige. Også dette faktum taler for, at Transportministeriets model forudsættes at skulle ligge til grund for fordelingen af udgifterne kommunerne imellem. Rødovre Kommune konkluderer i sit brev, at det i lov om trafikselskaber er forudsat, at den af ministeriet udarbej- SIDE 7

8 dede finansieringsmodel TRM-modellen skulle ligge til grund for fordelingen af udgifterne til finansiering af busdriften, og at der ved aftale, jf. lovens 3, stk. 4, skulle kunne vedtages mindre ændringer i det forudsatte fordelingsprincip, jf. bemærkningerne til lovforslaget og ministerens udtalelser. Endelig opfordrer Rødovre Kommune til, at Movia bliver pålagt umiddelbart at kompensere Rødovre Kommune for det for meget erlagte bidrag til finansiering af busdriften med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Statsforvaltningens udtalelse Det fremgår af den kommunales styrelseslov 1 48, stk. 1, at statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. 60, overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Statsforvaltningen kan ifølge 50 udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser. Følgende fremgår af lov om trafikselskaber 2 3, stk. 3 og 4: Stk. 3. Tilskuddet til trafikselskabet på Sjælland dækkes af de deltagende kommuner og Region Hovedstaden og Region Sjælland. De to regioner bidrager med et tilskud svarende til udgifterne til privatbaner og busruter af regional betydning samt udgifter til fælles administration og drift af selskabet. Kommunerne bidrager med et tilskud svarende til udgifterne til de lokale busruter samt udgifterne til individuel handicapkørsel for kommunens egne borgere. Lokale busruter, som kun betjener én kommune, betales af den pågældende kommune. Øvrige lokale ruter betales af de berørte kommuner i et forhold, der afspejler ruternes trafikomfang i de enkelte kommuner og den indbyrdes pendling mellem de pågældende kommuner. Stk. 4. De deltagende kommuner i trafikselskabet på Sjælland og Region Hovedstaden og Region Sjælland kan, såfremt særlige forhold taler herfor, aftale at fravige principperne i stk. 3. Som det fremgår af statsforvaltningens brev af 13. november 2007 til Region Hovedstaden, er det statsforvaltningens opfattelse, at der med Region Hovedstadens beslutning om anvendelse af Sjællandsmodellen var tale om en klar ulovlighed. Statsforvaltningen henviste i brevet til Region Hovedstaden til Transport- og Energimini- 1 Lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni Lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber SIDE 8

9 steriets brev af 10. oktober 2007, hvori ministeriet fastholdt, at Sjællandsmodellen ikke var i overensstemmelse med 3, stk. 3, sidste pkt., i lov om trafikselskaber, og at en beslutning om anvendelse af denne model således alene lovligt kunne træffes i overensstemmelse med den i 3, stk. 4, foreskrevne procedure. Statsforvaltningen må på baggrund af Transportministeriets vejledende udtalelse af 18. august 2008 lægge til grund, at den på repræsentantskabsmødet den 22. maj 2008 besluttede finansieringsmodel den modificerede TRM-model er i overensstemmelse med 3, stk. 3, sidste pkt., i lov om trafikselskaber. Det bemærkes i den forbindelse, at statsforvaltningen ikke finder grundlag for at tilsidesætte Transportministeriets udtalelse. Statsforvaltningen skal i den forbindelse henvise til note 13 til 50 (s. 327) i Lov om kommunernes styrelse af Hans B. Thomsen m.fl. 3, hvoraf fremgår, at tilsynsmyndighederne i almindelighed hverken har mulighed eller pligt til at foretage en nærmere efterprøvelse af rigtigheden af ressortministeriets udtalelser. Statsforvaltningen har på denne baggrund ikke bemærkninger til, at Movia på sit repræsentantskabsmøde den 22. maj 2008 besluttede, at den modificerede TRMmodel anvendes som fordelingsmodel fra Det skal bemærkes, at statsforvaltningen ikke har kompetence til at tage stilling til, om Rødovre Kommune måtte have et erstatningskrav mod Region Hovedstaden som følge af den oprindelige ulovlige beslutning om at anvende Sjællandsmodellen. Statsforvaltningen betragter herefter sagen som afsluttet. Denne udtalelse vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside Kopi af dette brev er sendt til Movia og Region Hovedstaden. Kopi er ligeledes sendt til orientering til Statsforvaltningen Sjælland og Transportministeriet. Med venlig hilsen Lone B. Christensen kontorchef Maiken Breüner fuldmægtig 3 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2004 SIDE 9

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. 20-06-2007. Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. Resumé: Statsforvaltningen har bl.a. på grundlag af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 12. februar 2001 udtalt, er

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

2008-05-08. Københavns Kommune. Betaling for vask på plejehjem.

2008-05-08. Københavns Kommune. Betaling for vask på plejehjem. 2008-05-08. Københavns Kommune. Betaling for vask på plejehjem. Resumé: Udtalt at statsforvaltningen ikke foretager yderligere, idet Københavns Kommune har besluttet at ændre fastsættelsen af betalingen

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag

Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag 2007-03-05. Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag til budgettet. Resumé: Udtalt at SF-gruppen havde haft ret til teknisk bistand fra forvaltningen til et ændringsforslag til budgettet, som

Læs mere

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen:

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen: Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke var i strid med regler, hvis overholdelse påses af statsforvaltningen, at et flertal i borgerrepræsentationen besluttede at suspendere borgerrepræsentationens

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov 2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov Resüme: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at ferie er en årsag til

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 12-11- 2008 Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Kommune har ved mail af 11. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: 29-08- 2007 TILSYNET Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Ny Stevns Kommune henvendte sig ved brev af 11. juli 2006 (ikke oplyst

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø.

2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø. 2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø. Resumé: Udtalt at Farum Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Sydtrafik har den 8. november 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup.

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark 15-05- 2007 TILSYNET Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Sagen vedrører hjemlen til at

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence.

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. 2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. Resumé: Udtalt at statsamtet ikke har kompetence til at behandle klager over anlæggelse af sti om en sø og om stiudlæget er i strid med fredningsbestemmelser,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud.

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. 2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. Resumé: Udtalt, at kommunen ikke er berettiget til at stille vilkår, som omhandler en privat naboejendom i forbindelse med udbud af en kommunal ejendom. Statsforvaltningens

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg

2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg 2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at kommunen havde handlet i strid med de gældende regler om opkrævning af tilslutningsbidrag til kloakanlæg.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere