RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk"

Transkript

1 RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03) Ad beretningens kap. III.F. 9. Skatteministeriet, herunder 34. Arbejdsmarkedsfond og 38. Skatter og afgifter, pkt I mit notat til statsrevisorerne af 17. marts 2005 tilkendegav jeg, at en række differencer i SKATs regnskaber var afklaret, men at jeg ville følge Skatteministeriets arbejde med at opklare differencer i it-systemer konstateret ved revisionen for 2000 og Dette arbejde ville ifølge ministeriet blive afsluttet i løbet af 1. halvår 2005, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for Rigsrevisionen har konstateret, at ministeriet har afklaret de beløbsmæssige differencer mellem modersystemer vedrørende selskabsskat og SAP 38 (SKATs regnskabs- og økonomisystem) fra revisionen i 2000 og Rigsrevisionen har endvidere konstateret, at SKAT har afklaret årsagen til og størrelsen af differencerne for 2000 og 2001 mellem modersystemet for børnefamilieydelse (BYS) og SAP 38. Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. Ad beretningens kap. III.I. 15. Socialministeriet, pkt I mit notat til statsrevisorerne af 17. marts 2005 tilkendegav jeg at ville følge budgetteringen af bevillingen til forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

2 - 2 - Jeg vil fortsat følge sagen, som afventer en afklaring af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders fremtidige tilvejebringelse af data fra kommunerne, idet Danmarks Statistik i 2005 meddelte ministeriet, at børnebidragsstatistikken nedlægges. Ministeriet arbejder p.t. på andre løsninger til tilvejebringelse af data til budgettering af bevillingen. Ad beretningens kap. III.I. 15. Socialministeriet, pkt I mit notat til statsrevisorerne af 17. marts 2005 tilkendegav jeg at ville følge Ankestyrelsens arbejde med at udligne kontoen for årsafslutningsdifferencer. Jeg vil fortsat følge sagen, som afventer en endelig afklaring. Ad beretningens kap. III.J. 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, pkt I mit notat til statsrevisorerne af 17. marts 2005 tilkendegav jeg at ville følge udviklingen i Sundhedsstyrelsens opsparing. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i januar 2006 oplyst, at Sundhedsstyrelsens opsparing forventes at stige med 2,9 mio. kr. i 2005, så opsparingen ultimo 2005 forventes at være på ca. 88 mio. kr. Heraf vedrører de 4,3 mio. kr. indtægtsdækket virksomhed og de 18,1 mio. kr. andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Af de resterende 65,5 mio. kr. er ca. 37 mio. kr. disponeret til det forløbsbaserede landspatientregister, 14 mio. kr. er afsat til andre projekter, mens de resterende midler er afsat til et højere aktivitetsniveau i 2006 frem mod strukturreformen i Sundhedsstyrelsen har ligeledes en plan for, hvordan opsparingen vedrørende indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter skal anvendes. Jeg kan konstatere, at Sundhedsstyrelsens opsparing forventes at stige i Jeg finder det vigtigt, at styrelsen nu følger planen for anvendelse af de opsparede midler. Jeg vil fortsat følge sagen. Ad beretningens kap. III.S. 28. Transport- og Energiministeriet, pkt I mit notat til statsrevisorerne af 17. marts 2005 tilkendegav jeg at ville følge, hvordan Banedanmark vil sikre, at gældende udbudsregler overholdes.

3 - 3 - Ministeriet har ultimo 2005 oplyst, at Banedanmark har vurderet, at det manglende udbud af aftalen med en rådgiver vedrørende projektering af anlægsprojektet Ringbanen, jf. beretningens pkt. 329, ikke havde haft eller ville få økonomiske konsekvenser for virksomheden, og at der ikke var andre projekter i Banedanmarks regi, der ikke havde overholdt gældende udbudsregler. Banedanmark har etableret en udbuds- og kontraheringsfunktion, der yder support ved fastlæggelse af udbudsstrategier for enkeltopgaver, konkret bistand og kvalitetssikring af udbud, ved evalueringer og tildeling og udfærdigelse af kontrakter. Banedanmark har også indført en ny indkøbsstrategi, så alle kontrakter før indgåelse skal sendes til udbuds- og kontraheringsfunktionen, der sikrer, at gældende regler overholdes. Banedanmarks ledelsessystem, der er tilgængeligt for alle medarbejdere via Banedanmarks intranet, indeholder detaljerede retningslinjer for gennemførelse af udbud. Projektledere og projektsupportmedarbejdere er instrueret i gældende retningslinjer samt de generelle udbudsstrategier, der er udarbejdet som en del af Banedanmarks ledelsessystem. Rigsrevisionen er gennem samarbejdet med Banedanmarks interne revision blevet orienteret om en sag om 8 udbud/licitationer af renholdning og grøn vedligeholdelse på strækninger og stationer langs banestrækningerne. Sagen er i efteråret 2005 omtalt i dagspressen, hvor det har været anført, at der var problemer med hensyn til forståelsen af udbudsmaterialet, omstændighederne ved afgivelsen af tilbud og accept heraf internt i Banedanmarks 2 enheder, Entreprise (tilbudsgiver i konkurrence med andre) og Banedanmark Net (udbudsgiver). I 3 af licitationerne måtte Banedanmark Net korrigere Entreprises bud, så de blev i overensstemmelse med udbudsmaterialet, og de viste sig herefter ikke at være de laveste bud. Banedanmark Net fravalgte herefter Entreprises bud i disse 3 tilfælde. Transport- og energiministeren oplyste i et samråd i Folketingets Trafikudvalg den 19. januar 2006 bl.a., at Banedanmarks ledelse tidligt var opmærksom på, at det kunne blive nødvendigt at undersøge sagen nærmere. Derfor blev Banedanmarks interne revision anmodet om at analysere de pågældende udbudsforretninger. Den interne revisions undersøgelse blev afsluttet ultimo november Ministeren oplyste i samrådet, at den interne revision på baggrund af sin undersøgelse samlet konkluderede, at udbudsforretningen har været tilrettelagt, så Entreprise ikke har haft en konkurrenceforvridende fortrinsstilling i forhold til de øvrige tilbudsgivere, og at

4 - 4 - gennemførelsen af licitationerne har fulgt de gældende regler herfor. Den interne revision konkluderede videre, at Entreprises tilbud er afgivet rettidigt, og at vurderingen af de indkomne bud og Entreprises bud er sket uden deltagelse af personer, der har medvirket ved udarbejdelsen af Entreprises bud. Særligt om Entreprises forståelse af udbudsmaterialet vedrørende de 3 tabte udbud konkluderede den interne revision, at dette kunne give anledning til forskellige fortolkninger, men at Entreprise i tvivlstilfælde burde have gjort en bemærkning herom i det afgivne tilbud. Ministeren oplyste videre, at han havde taget den interne revisions redegørelse og konklusioner til efterretning. Han oplyste videre, at sagens 2 principielle ankepunkter, dels om Entreprise har overholdt udbudsreglerne, dels om Entreprises bud bevidst er blevet fravalgt af Banedanmark Net for at sikre eksterne entreprenører opgaverne, måtte besvares henholdsvis bekræftende og benægtende. Ministeren oplyste afslutningsvist, at det er besluttet, at der løbende føres kontrol med Entreprises bud og den efterfølgende vurdering heraf i forhold til andre tilbud ved, at den interne revision én gang årligt foretager kontrolstikprøver af udvalgte bud. Rigsrevisionen har gennemgået og drøftet redegørelsen med den interne revision. På denne baggrund er jeg enig i den interne revisions konklusioner og finder det således velbegrundet, at Banedanmark Net traf afgørelse om at fravælge Entreprises 3 bud. Rigsrevisionen finder principielt, at en organisatorisk placering af både udbyderfunktionen og tilbudsgiverrollen i samme virksomhed kan være problematisk. Ministeriet har hertil anført, at man ligeledes finder, at den nuværende organisering kan være problematisk, men at det er ministeriets opfattelse, at Banedanmark følger de almindelige statslige udbudsregler beskrevet i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver fra Ministeriet er tillige som anført ovenfor opmærksom på behovet for løbende at føre kontrol med området og har endvidere oplyst, at ministeriet er i færd med at undersøge mulighederne for et frasalg af Banedanmarks Entreprisedivision og dermed en egentlig udskillelse af tilbudsgiverfunktionen. Ved gennemgangen af de konkrete sager har Rigsrevisionen ikke konstateret problemer vedrørende Banedanmarks håndtering af dobbeltrollen som udbyder og tilbudsgiver.

5 - 5 - Jeg finder ministeriets redegørelser og Banedanmarks initiativer tilfredsstillende, og jeg er enig med ministeriet i, at et frasalg af Entreprise og dermed en udskillelse af tilbudsgiverfunktionen vil løse problemet. Jeg betragter sagen som afsluttet, men vil ved revisionen følge Banedanmarks udbud og rapportere herom i beretning om revisionen af statsregnskabet, hvis revisionen giver anledning til bemærkninger. Henrik Otbo

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Statsrevisorerne 2006-07 Beretning nr. 16 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Offentligt 16/06 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Beretning fra rigsrevisor fremsendt til

Læs mere

Skatteministerens redegørelse vedr. beretning 19/ 2008 om revision af statsregnskabet for 2008

Skatteministerens redegørelse vedr. beretning 19/ 2008 om revision af statsregnskabet for 2008 Skatteministeren Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012 Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2012 om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2005

revisionen af statsregnskabet for 2005 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2005 Oktober 2006 RB C601/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 I. Erklæring om statsregnskabet... 9 II. De væsentligste

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 14 Rigsrevisors fortsatte notat af 20. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter (beretning

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsens edb-projekt AMANDA

Arbejdsmarkedsstyrelsens edb-projekt AMANDA Beretning til statsrevisorerne om Arbejdsmarkedsstyrelsens edb-projekt AMANDA Oktober 2001 RB B201/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ministersvar@ft.dk Sagsnr. 2014-7310 Doknr. 254206 Dato 20. juli 2015 Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler

Læs mere

forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet

forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet Beretning til statsrevisorerne om forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet November 2000 RB B102/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statens brug af konsulenter. Juni 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statens brug af konsulenter. Juni 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statens brug af konsulenter Juni 2014 BERETNING OM STATENS BRUG AF KONSULENTER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010 Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt August 2010 BERETNING OM DET DIGITALE TINGLYSNINGSPROJEKT Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 11

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Energistyrelsens tilsyn med energikonsulenter og kontrol med energibesparende tilskud

Energistyrelsens tilsyn med energikonsulenter og kontrol med energibesparende tilskud Beretning til statsrevisorerne om Energistyrelsens tilsyn med energikonsulenter og kontrol med energibesparende tilskud September 2004 RB A503/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere