VEDTÆGTER FOR DANSKE SPEDITØRER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR DANSKE SPEDITØRER"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR DANSKE SPEDITØRER 1 - Navn og formål Foreningens navn er Danske Speditører. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er som landsorganisation: - at formidle lokalforeningernes og regionernes samarbejde samt at varetage medlemmernes interesser, herunder at repræsentere erhvervet over for myndighederne og andre organisationer, - at fremme forståelsen for erhvervet og dets samfundsmæssige betydning, - at virke for sunde og loyale konkurrenceforhold inden for erhvervet, - at tilbyde medlemmerne juridisk og faglig bistand inden for branchens interesseområder, - at støtte og fremme uddannelsesvirksomhed til gavn for erhvervet og dets medarbejdere, - at arbejde for implementering af en hensigtsmæssig og anerkendt miljøpolitik i virksomhederne, - at virke for en udbygning af relevante servicetiltag til gavn for Foreningens medlemmer, - at holde medlemmerne orienteret om faglige spørgsmål af fælles interesse via cirkulære, møder, kursusvirksomhed, og - at afgøre faglige tvister. Stk. 2. Foreningen kan opfylde foreningens formål i overensstemmelse med 1 ved at modtage rådgivning og bistand fra Dansk Erhverv. 2 a. Foreningen deltager i internationalt, fagligt samarbejde. Hovedbestyrelsen træffer beslutning om Foreningens medlemskab af og samarbejde med internationale organisationer. Foreskriver en international organisations vedtægter, at Foreningens enkelte medlemmer er individuelle medlemmer, varetager Foreningen medlemskredsens interesser, herunder udøvelse af stemmeret. Foreningens medlemmer repræsenteres af landsformanden, medmindre det pågældende medlem selv ønsker at varetage medlemskabet. Foreningen repræsenteres i internationale organisationer af landsformanden og/eller Foreningens direktør. Herudover kan hovedbestyrelsen udpege delegerede til at repræsentere Foreningen i internationale organisationer. 3 - Ordinære medlemmer Som ordinære medlemmer af Foreningen kan optages: A. Virksomheder, der i selskabsform som hovederhverv driver transport- og speditionsvirksomhed i Danmark (hovederhverv). Ansøgeren skal opfylde følgende kriterier: 2 Nationalt og internationalt samarbejde Foreningen kan deltage i hovedorganisationen Dansk Erhverv Hovedbestyrelsen træffer beslutning om foreningens medlemskab. 1. Virksomheden skal selv eller gennem søstereller datterselskab drive speditions- og transportvirksomhed som hovederhverv. 2. Virksomheden skal udbyde sine tjenester på det frie transportmarked og må ikke i overvejende grad betjene egne koncernforbundne virksomheder.

2 3. Virksomheden, skal være anmeldt til Erhvervsog Selskabsstyrelsen, og have aflagt regnskab for det første hele regnskabsår, der skal vise, at selskabet er konsolideret i betryggende grad. 4. Virksomhederne skal blandt medarbejderne have personer, der er uddannet som speditører svarende til minimum Speditørskolens grunduddannelse. 5. Virksomheden skal nyde et godt omdømme i branchen og drive virksomhed på et højt etisk niveau. Hovedbestyrelsen kan efter rådslagning med lokalforeningen samt regionsbestyrelsen dispensere fra kriterierne anført i punkt 1, 2 og 4. Kriterierne for medlemskab af Foreningen skal tillige være opfyldt under medlemskabet. Optages et medlem efter denne bestemmelse, hæfter ethvert selskab og de tilknyttede selskaber solidarisk over for Foreningen, herunder Garantifonden. Ordinære medlemmer deltager i Danske Speditørers Garantifond i henhold til de for fonden til enhver tid gældende vedtægter. B. Virksomheder, der i selskabsform som bierhverv beskæftiger sig med speditions- og transportvirksomhed (bierhverv). Ansøgeren skal opfylde følgende kriterier: 1. Virksomheden skal være anmeldt til Erhvervsog Selskabsstyrelsen og have aflagt regnskab for det første hele regnskabsår, der skal vise, at selskabet er konsolideret i betryggende grad. 2. Virksomheden skal have registreret speditionsvirksomhed som bierhverv i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og udbyde sine tjenester på det frie transportmarked og må ikke i overvejende grad betjene egen koncernforbundne virksomheder 3. Virksomheden skal blandt medarbejderne have personer, der er uddannet som speditører svarende til minimum Speditørernes grunduddannelse. 4. Virksomheden skal nye et godt omdømme i branchen og drive virksomhed på et højt etisk niveau. Hovedbestyrelsen kan efter rådslagning med lokalforeningen samt regionsbestyrelsen dispensere fra kriterierne anført i punkt 2 og 3 Kriterierne for medlemskab af Foreningen skal tillige være opfyldt under medlemskabet. Optages et medlem efter denne bestemmelse, hæfter ethvert selskab og de tilknyttede selskaber solidarisk over for Foreningen, herunder Garantifonden. Ordinære medlemmer deltager i Danske Speditørers Garantifond i henhold til de for fonden til enhver tid gældende vedtægter. C. Enkeltmandsvirksomheder, der som hovedhverv beskæftiger sig med speditions- og transportvirksomhed i Danmark. Ansøgeren skal opfylde følgende kriterier: 1. Virksomheden skal drive speditions- og transportvirksomhed som hovederhverv. 2. Virksomheden skal være anmeldt til Erhvervsog Selskabsstyrelsen og have aflagt regnskab for det første hele regnskabsår, der skal vise, at virksomheden er konsolideret i betryggende grad. Regnskabet skal være revisorpåtegnet. 3. Virksomheden skal have registreret speditionsvirksomhed som hovederhverv i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og udbyde sine tjenester på det frie transportmarked og må ikke i overvejende grad betjene egne øvrigt eget virksomheder. 4. Virksomheden skal blandt medarbejderne have personer, der er uddannet som speditører svarende til minimum Speditørernes grunduddannelse. 5. Virksomheden skal nye et godt omdømme i branchen og drive virksomhed på et højt etisk niveau. Hovedbestyrelsen kan efter rådslagning med lokalforeningen samt regionsbestyrelsen dispensere fra kriterierne anført i punkt 2 og 3. Kriterierne for medlemskab af Foreningen skal tillige være opfyldt under medlemskabet.

3 Optages et medlem efter denne bestemmelse, hæfter enkeltmandsvirksomheden solidarisk over for Foreningen, herunder Garantifonden. Ordinære medlemmer deltager i Danske Speditørers Garantifond i henhold til de for fonden til enhver tid gældende vedtægter. 4 - Associerede medlemmer Som associerede medlemmer kan hovedbestyrelsen optage andre end de i 3 nævnte selskaber, herunder firmaer, foreninger, private eller offentlige institutioner indenfor transportbranchen eller med tilknytning til denne. Såfremt mindst to hovedbestyrelsesmedlemmer kræver det, skal optagelsen forelægges den ordinære generalforsamling, hvor optagelsens vedtagelse kræver 2/3 af de tilstedeværende stemmer. Nystartede virksomheder, eller virksomheder, der endnu ikke har aflagt regnskab for hele det første regnskabsår, kan optages efter denne bestemmelse, når 1. virksomheden er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (hovederhverv og bierhverv), 2. virksomheden kan forevise en åbningsbalance, der dokumenterer, at virksomheden er konsolideret i betryggende grad (hovederhverv og bierhverv), og endelig 3. hovedbestyrelsen vurderer, at virksomheden i øvrigt opfylder de i 3 A, punkt 1, 2, 4 og 5 fastsatte optagelseskriterier (hovederhverv) eller 4. hovedbestyrelsen vurderer, at virksomheden i øvrigt opfylder de i 3 B, punkt 2 og 3 fastsatte optagelseskriterier (bierhverv). Opfylder virksomheden efterfølgende samtlige optagelseskriterier under 3 A, punkt 1-5 henholdsvis 3 B, punkt 1-3, kan virksomheden efter skriftlig ansøgning optages som ordinært medlem af foreningen i henhold til 3 A eller 3 B. Associerede medlemmer har ret til at være repræsenteret på medlemsmøder og generalforsamling, hvor de har taleret, men ikke stemmeret. Associerede medlemmer er pligtige at respektere Foreningens vedtægter. Associerede medlemmer betaler samme kontingent som ordinære medlemmer. 5 - Passive medlemmer Som passive medlemmer kan hovedbestyrelsen optage privatpersoner med tidligere tilknytning til eller særlig interesse for speditions- og transportbranchen. Passive medlemmer har ret til at være repræsenteret på medlemsmøder og generalforsamlinger, hvor de har taleret, men ikke stemmeret. Medlemmer af Foreningen, der er optaget inden den 1. juli 1996, kan, uanset virksomheden ikke drives i selskabsform, bevare medlemskabet. Efter rådslagning med regionsbestyrelserne træffer hovedbestyrelsen afgørelse om, hvorvidt virksomheden opfylder kriterierne for medlemskab. I tilfælde af fusion eller opkøb af en virksomhed, der ikke er medlem af Foreningen, skal denne tillige optages som ordinært medlem med de undtagelser, der følger af forholdene. Passive medlemmer er pligtige at respektere Foreningens vedtægter. Kontingent for passive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen. 6 - Æresmedlemmer Generalforsamlingen kan efter indstilling fra hovedbestyrelsen udnævne æresmedlemmer af foreningen. Som æresmedlemmer kan udpeges personer, der har ydet en særlig og ekstraordinær indsats for speditions- og transporterhvervet, herunder for Danske Speditører. 7- Regionsbestyrelser Foreningen er opdelt i tre regioner bestående af følgende postnumre: Region I , , , , Region II , , , , Region III I hver region er etableret en regionsbestyrelse bestående af formændene i regionens lokalforeninger.

4 Lokalformændene vælger blandt deres midte en regionsformand. Regionbestyrelsens arbejde udføres i overensstemmelse med de for landsforeningen gældende vedtægter. For så vidt angår Region III udgøres regionsbestyrelsen af bestyrelsen i Københavns Speditørforening. Regionsbestyrelserne afholder mindst eet årligt møde i regionen, vedrørende særlige regionale og lokale forhold, herunder udpegning af medlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen, jf. 13. Regionsbestyrelsen udpeger blandt medlemmerne i regionen medlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen. Landsformanden og Foreningens direktør har ret til at deltage i regionens møder. Udgifterne til regionsbestyrelsernes arbejde afholdes af lokalforeningerne i regionen. 8 - Lokalforeninger Foreningen er organiseret med i alt 9 lokalforeninger: Region I : Padborg, Esbjerg, Trekantområdet og Fyns Amts Speditørforening Region II : Aarhus, Aalborg og Midtjylland Region III : København Uden for regionerne: Danske Luftfragtspeditørers Forening Lokalforeningerne har til formål at varetage særlige lokale interesser. Foreningens vedtægter skal godkendes af hovedbestyrelsen. Lokalforeningen skal arbejde for et øget kendskab til speditions- og transportbranchen og indgå i et snævert samarbejde med hovedbestyrelsen og sekretariatet i forbindelse med politiske eller organisatoriske tiltag. Filialer og afdelinger skal være medlem af den geografisk relevante lokalforening. Hovedbestyrelsen udarbejder i samarbejde med lokalforeningerne standardvedtægter gældende for den pågældende forening. Foreningens landsformand og Foreningens direktør har ret til at deltage i lokalforeningens møder. 9 - Indskud og kontingent Ved optagelse i Foreningen betales indskud og et årligt kontingent. Generalforsamlingen fastsætter indskud samt minimum og maksimum kontingent for ordinære, associerede og passive medlemmer af Foreningen. For ordinære medlemmer (hovederhverv) og associerede medlemmer jf. dog nedenfor beregnes kontingentet i forhold til virksomhedens samlede lønsum. Kontingentet beregnes udfra et minimumskontingent med et procenttillæg afhængig af virksomhedens/del af virksomhedens størrelse. For ordinære medlemmer (bierhverv) og for nystartede virksomheder, der optages som associerede medlemmer i henhold til 4, 2. afsnit, litra 1, 2 og 4, beregnes kontingentet i forhold til den samlede lønsum, for den del af virksomheden, der beskæftiger sig med transport, spedition og logistik samt en forholdsmæssig del af det administrative personale. Ved opgørelsen af virksomhedens/del af virksomhedens samlede lønsum medtages ikke lønninger for medarbejdere ansat under eksportchaufføroverenskomsten. Ved lønsum forstås den enkelte medarbejders bruttoløn incl. AM-bidrag, men eksklusiv andre lønaccessoriske ydelser, eksempelvis pension, bil m.v. Foreningen kan efter forlangende kræve virksomhedens lønsumsindberetning revisorpåtegnet. Vedtagne indskud og kontingenter reguleres årligt med en procentsats svarende til stigningen i forbrugerprisindekset pr. 1. januar i et år til den 31. december samme år. Eventuel yderligere regulering sker efter hovedbestyrelsens indstilling på Foreningens generalforsamling. Foreningen refunderer hvert år pr. 1. juli 10 % af det af medlemmerne i regionen indbetalte kontingent til lokalforeningen. Ordinære og associerede medlemmer af Foreningen skal hvert år inden den 15. februar meddele Foreningen virksomhedens samlede lønsum, fordelt på eventuelle filialer.

5 Sker indberetning ikke efter påkrav beregnes vedkommende virksomheds medlemskontingent skønsmæssigt af Foreningens sekretariat. Indbetaling af kontingent skal ske inden 1. marts i et år. I tilfælde af kontingentet ikke indbetales rettidigt beregnes rente i henhold til renteloven. I tilfælde af at kontingentet inden 8 dage efter påkrav ikke indbetales, kan det pågældende medlem ekskluderes, jf. 21. Genoptagelse kan herefter kun finde sted ved indbetaling af kontingentrestance og nyt indskud Repræsentation & Stemmeret Ordinære, associerede og passive medlemmer kan deltage i Foreningens generalforsamlinger og medlemsmøder. Ordinære medlemmer har een stemme for hver hele tusinde kroner betalt kontingent. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Associerede og passive medlemmer har ingen stemmeret. Ved afstemning i regionerne, henholdsvis lokalforeninger har den enkelte virksomhed een stemme Kollegiale pligter Medlemmerne skal i enhver henseende handle i overensstemmelse med god speditørskik og have et højt etisk niveau. Medlemmerne er herunder forpligtet til på landsplan såvel som på lokalt plan at arbejde for en højnelse af virksomhedernes og erhvervets faglige niveau Medlemspligter Det påhviler medlemmerne at tegne og vedligeholde en speditøransvarsforsikring. Forsikringen skal til enhver tid dække de forpligtelser og krav, der måtte kunne rejses over for virksomhederne. Medlemmerne er forpligtet til aktivt at arbejde for implementering af en miljøpolitik i virksomheden. Medlemmerne har pligt til på brevpapir og blanketter m.v. at henvise til NSAB 2000 samt angive Medlem af Danske Speditører Hovedbestyrelse Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af ni personer, hvoraf to personer udpeges af bestyrelserne i Region I og II og tre personer udpeges af Region III. Bestyrelsen for Danske Luftfragtspeditørers Forening (DLF) udpeger herudover een person til hovedbestyrelsen, og en suppleant fra bestyrelsens midte. Landsformanden vælges ved direkte valg på foreningens ordinære generalforsamling. Som landsformand for foreningen kan enten vælges en person blandt foreningens medlemmer eller en person uden for medlemskredsen med et særligt indgående fagligt såvel som politisk kendskab til speditionsbranchen. Landsformanden, samt de otte udpegede bestyrelsesmedlemmer, vælges for en periode på to år. Genvalg kan findes sted, dog således at ingen bestyrelsesmedlemmer kan sidde i hovedbestyrelsen i mere end 6 år. Generalforsamlingen kan dispensere herfra. Til hovedbestyrelsen kan kun vælges direktionsmedlemmer, der er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller personer, der kan sidestilles hermed, og heraf kun eet medlem fra samme selskab, herunder koncernforbundne selskaber. Ved koncernforbundne selskaber, forstås i denne forbindelse datter- og søsterselskab eller et selskab, hvori en virksomhed har bestemmende indflydelse. Såfremt der alene er anmeldt to kandidater fra en region (tre kandidater fra Region III), anses de pågældende for valgt uden afstemning. I tilfælde af, at der i en regionsbestyrelse ikke kan opnås enighed om udpegning af medlemmer til hovedbestyrelsen, foretages der valg blandt regionens medlemmer. Kandidater til valg skal være anmeldt til Foreningens sekretariat senest to uger før den ordinære generalforsamling.

6 Udtræder et medlem af hovedbestyrelsen indtræder den pågældende udpegede suppleant. Bestyrelsen udpeger én næstformand af sin midte. Hovedbestyrelsen indkaldes af landsformanden eller direktøren efter behov. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er landsformandens stemme afgørende. Hovedbestyrelsen kan efter behov nedsætte stående eller ad hoc faglige udvalg. Udvalgenes sammensætning fastsættes af hovedbestyrelsen efter konsultation med udvalgets formand. Foreningens daglige ledelse varetages af en direktør. Direktøren refererer direkte til hovedbestyrelsen, der skriftligt fastlægger retningslinierne for Foreningens direktør Tegningsret Foreningen tegnes af landsformanden og direktøren i forening, eller af to bestyrelsesmedlemmer sammen med direktøren. Ved formueadministration tegnes Foreningen af direktøren sammen med landsformanden eller næstformanden. Til vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer. På den ordinære generalforsamling foretages: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne kalenderår. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for Foreningen til meddelelse af decharge. 4. Godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingentfastsættelse. 5. Eventuelt valg af landsformand. 6. Bekræftelse af valg af hovedbestyrelsesmedlem(-mer) samt suppleanter 7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. 8. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. 9. Eventuelt. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent udenfor hovedbestyrelsen, inden- eller udenfor medlemmernes kreds. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Skriftlig og hemmelig afstemning skal finde sted, når dirigenten eller fem ordinære medlemmer forlanger det Generalforsamling Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle Foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned. Der indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne mindst fire uger forud. Alle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal senest to uger forud for generalforsamlingen skriftlig anmeldes til hovedbestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst otte dages varsel og skal indkaldes inden 14 dage efter at mindst 25 ordinære medlemmer eller en lokalforenings samlede bestyrelse fremsætter skriftlig begæring derom Revision Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revision af Foreningens regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor Klagenævn Hovedbestyrelsen kan vedtage oprettelse af et klagenævn, for hvilket kunder kan indbringe klager over prisberegninger og forretningsmetoder. Nævnet skal bestå af mindst tre medlemmer, der udpeges af hovedbestyrelsen. Det ene medlem skal være jurist, det andet hovedbestyrelsesmedlem og det tredje en person, der repræsenterer kundekredsen. Der udarbejdes en forretningsorden for klagenævnet. Til vedtagelse af foreliggende forslag kræves simpel majoritet af de tilstedeværende stemmer.

7 18 - Responsumudvalget Hovedbestyrelsen nedsætter et responsumudvalg, der afgiver udtalelser om sædvaner på speditions- og transportområdet og om god speditørskik. Udvalget består af tre til fem medlemmer, hvoraf to skal være speditører med erfaring fra mangeårig virksomhed i branchen. Et af medlemmerne skal opfylde betingelserne for udnævnelse til dommer. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. eller formål, kan bestyrelsen på eget initiativ eller efter klage fra et medlem: 1. Give advarsel. 2. Tildele irettesættelse. 3. Pålægge bøde, som tilfalder Speditørskolen. 4. Foretage eksklusion Tvister Medlemmer kan aftale at lade en faglig tvist afgøre i Foreningen. Responsumudvalget fungerer da som voldgiftsret i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Afgørelserne er endelige, idet parternes indbringelse af sagen for voldgift i Foreningen anses for at være afkald på anlæg af retssag. I voldgiftskendelsen fastsættes også størrelse og fordelingen af de omkostninger, som skal betales for voldgiftsbehandlingen Udmeldelse Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig meddelelse til Foreningens sekretariat med mindst tre måneders varsel til udtræden ved kalenderårets udløb. Ved firmaophør, betalingsstandsning, konkurs eller likvidation ophører medlemskabet straks, idet pligten til betaling af kontingent for det pågældende år dog består Klager over ukollegial adfærd Klager over et medlems ukollegiale adfærd kan af alle ordinære medlemmer indbringes for hovedbestyrelsen. Klager skal indgives skriftligt. Hovedbestyrelsen kan fra begge parter forlange yderligere oplysninger og dokumenter til forholdets belysning, ligesom parterne kan indkaldes til mundtlig forklaring. Skriftlig besvarelse skal være Foreningen i hænde i løbet af fjorten dage, såfremt fristforlængelse ikke er givet. Finder hovedbestyrelsen klagen berettiget, afgøres klagemålet endeligt af hovedbestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i disse vedtægter. Kendelse skal meddeles begge parter skriftligt og uden nævnelse af medlemsnavne refereres i landsformandens årsberetning Forandringer i Foreningens love Forandringer i Foreningens love samt bestemmelser om Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling. Opløsning af Foreningen kræver dog uændret vedtagelse af to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Disse vedtægter er seneste ændret ved Foreningens generalforsamling i Kolding den 6. maj Er klagen rejst af eller imod et hovedbestyrelsesmedlem, kan vedkommende ikke deltage i behandlingen, men hovedbestyrelsen kan tilkalde en suppleant, der sammen med den øvrige hovedbestyrelse pådømmer sagen Bøder og eksklusion Hvis et medlem ikke overholder de i 3 nævnte kriterier, eller i øvrigt handler mod Foreningens love

VEDTÆGTER FOR DANSKE SPEDITØRER

VEDTÆGTER FOR DANSKE SPEDITØRER VEDTÆGTER FOR DANSKE SPEDITØRER 1 - Navn og formål Foreningens navn er Danske Speditører. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er som landsorganisation: - at formidle lokalforeningernes

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion Dansk Byggeris vedtægter 2015 Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion 2 Indhold Side 4 Navn og formål 4 Medlemmerne 6 Repræsentantskab 8 Bestyrelsen 8 Regioner 10

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter Ejendomsmæglernes Landsorganisation Vedtægter Kapitel 1. Navn - Hjemsted Formål 1. Navn og hjemsted Organisationens navn er EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION, EL. Organisationens hjemsted er sekretariatets

Læs mere

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS)

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Bilag: Vedtægter for Helsingør Sejlklub (Sejlerafdelingen) Vedtægter for Motorbådsafdelingen LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for. MORSØ Vognmandsforening

Vedtægter for. MORSØ Vognmandsforening Vedtægter for MORSØ Vognmandsforening Revideret oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og formål 2 Forholdet til Dansk Transport og Logistik (DTL) 3 Optagelse af medlemmer 4 Kontingent og

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission Vedtægter for Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission. Foreningens hjemsted er København. Foreningens

Læs mere

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk VEDTÆGTER FOR KREATIVITET & KOMMUNIKATION 1. NAVN & HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Kreativitet & Kommunikation. Brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv. 1.2 Foreningens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen.

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 2. Klubbens formål 2.1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde LOVE OG VEDTÆGTER Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde 18. april 2009. DCU-Huset 1. juli

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER

Læs mere

Dette formål skal i videst omfang tages i betragtning ved afgørelse af, hvorvidt et medlem har gjort sig skyldig i overtrædelse af vedtægterne.

Dette formål skal i videst omfang tages i betragtning ved afgørelse af, hvorvidt et medlem har gjort sig skyldig i overtrædelse af vedtægterne. Indhold 1. Foreningens navn og formål 2. Forholdet til Dansk Transport og Logistik 3. Optagelse af medlemmer 4. Kontingent og indskud 5. Mindelig afgørelse af uoverensstemmelser 6. Idømmelse af bøder 7.

Læs mere