Lovtidende A Udgivet den 14. marts Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i. i Erhvervsstyrelsen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A. 2015 Udgivet den 14. marts 2015. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i. i Erhvervsstyrelsen:"

Transkript

1 Lovtidende A 2015 Udgivet den 14. marts marts Nr Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og 10, stk. 2, i lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. oktober 2013, 8 a, stk. 1 og 2, 8 b, 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 1 og 2, 350, stk. 2, 2. pkt., og 367, stk. 4, i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011, som ændret ved lov nr af 18. december 2012 og lov nr. 616 af 12. juni 2013, jf. 15, stk. 4, 23, stk. 1, og 336, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, jf. 68 i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. december 2007, som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, jf. 14, stk. 2, i lov nr. 454 af 22. maj 2006 om det europæiske andelsselskab (SCEloven), som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, jf. 6 i lov om DSB, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. oktober 2010, som ændret ved lov nr af 23. december 2012, jf. 16 i lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. november 2011, jf. 6 i lov nr. 529 af 26. maj 2010 om Naviair, jf. 5 i lov nr. 600 af 12. juni 2013 om Danpilot, og jf. 4, stk. 4, i lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden, i medfør af 2, stk. 4, 5 a, stk. 1 og 2, 5 b, 12, stk. 2, 2. pkt., 13, stk. 2, 14, stk. 1, og 23, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr af 15. november 2013, 32 i lov om medarbejderinvesteringsselskaber, jf. lov nr af 9. december 2014, 8, stk. 1 og 2, 9, stk. 1 og 2, 11, stk. 3, og 19, stk. 2-4, i lov nr. 712 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde, 156, stk. 1, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2013, 14, stk. 3, og 183, stk. 5, i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 597 af 12. juni 2013, 136, stk. 7, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 598 af 12. juni 2013, 1 i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 17. april 1997, 17, stk. 2, i lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2006, og 15, stk. 2, i lov nr. 454 af 22. maj 2006 om det europæiske andelsselskab (SCE-loven) fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsens kapitel 2-10 og samt bilag 1-3 finder anvendelse på følgende virksomheder, som i henhold til lovgivningen skal registreres eller anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsen: 1) Kapitalselskaber: a) Aktieselskaber. b) Anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber. c) Partnerselskaber. 2) Virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, og som ikke er aktieselskaber, men som skal registreres efter reglerne om aktieselskaber: a) Spare- og andelskasser. b) Investeringsforeninger og SIKAV er. c) Tværgående pensionskasser. d) Gensidige forsikringsselskaber, bortset fra selskaber omfattet af 301 i lov om finansiel virksomhed. e) Firmapensionskasser. f) Sparevirksomheder. 3) Virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 4) Erhvervsdrivende fonde. 5) Europæiske økonomiske firmagrupper. 6) SCE-selskaber. 7) SE-selskaber. 8) DSB. 9) Energinet.dk. 10) Naviair. 11) Danpilot. 12) Nordsøenheden. 13) Kapitalforeninger. 14) Medarbejderinvesteringsselskaber. Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2 og finder anvendelse på registreringer, som foretages i Erhvervsstyrelsen i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen. Endvidere finder bilag 2 anvendelse på værdipapirfonde. Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr BP001218

2 10. marts Nr Kapitel 2 Fælles bestemmelser om registrering og offentlighed Registrering samt offentliggørelse af indkaldelser m.v. i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. 2. Et aktie- eller et anpartsselskab, herunder et iværksætterselskab, et medarbejderinvesteringsselskab, en virksomhed, der er registreringspligtig efter lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, en erhvervsdrivende fond, SE-selskaber, SCE-selskaber, kapitalforeninger samt selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, en virksomhed, som er indberetningspligtig efter bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove eller en person, som er bemyndiget af selskabet eller virksomheden, kan få adgang til at foretage registrering, indberetning eller offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v., jf. denne bekendtgørelses 3 og 4, hvis selskabet eller den pågældende: 1) er accepteret af Erhvervsstyrelsen som bruger, og 2) har indgået en aftale med Erhvervsstyrelsen, der regulerer de nærmere regler for brugen af selvbetjeningsløsningen, eller 3) benytter en digital signatur eller NemID, som er accepteret af Erhvervsstyrelsen. Stk. 2. Er anmelder en virksomhed, skal anmelders CVRnummer anføres i registreringen eller anmeldelsen. Stk. 3. Hvis der er tale om erhvervsmæssig registrering eller anmeldelse af oprettelse af en virksomhed for andre, skal anmelder bekræfte at være enten advokat, godkendt revisor eller optaget i HVL-registeret. 3. Stiftelser og ændringer i allerede registrerede oplysninger, som er registreret efter reglerne i selskabslovgivningen, kan registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. i det omfang, Erhvervsstyrelsen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type registrering for den pågældende virksomhedstype i selvbetjeningsløsningen. Det samme gælder ændringer i allerede registrerede oplysninger, som er registreret efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen. Oplysning herom offentliggøres på hjemmesiden Stk. 2. En brugers foretagelse af en registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. kan af Erhvervsstyrelsen afgøres ved en digital straksafgørelse, eller sagen kan udtages til manuel sagsbehandling. Det er Erhvervsstyrelsen, der beslutter, hvorvidt en sag skal udtages til manuel sagsbehandling. Brugeren får i alle tilfælde besked, når sagen er afgjort. 4. Offentliggørelse af meddelelser og erklæringer m.v. i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. kan ske i det omfang, Erhvervsstyrelsen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type meddelelser i selvbetjeningsløsningen. Oplysning herom offentliggøres på hjemmesiden Stk. 2. Offentliggørelse af selskabsoplysninger på andre sprog end dansk, jf. selskabslovens 13, stk. 2, skal ske i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. 5. Registrering, indberetning eller offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v., jf. 3 og 4, skal foregå i overensstemmelse med, hvad der fremgår af selvbetjeningsløsningen på for selskaber m.v. Stk. 2. Ved registrering, indberetning eller offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. anvendes brugerens digitale signatur eller NemID, medmindre Erhvervsstyrelsen bestemmer andet. Stk. 3. Hvis styrelsen har begrundet formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug af adgangen til registrering, indberetning eller offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v., er styrelsen berettiget til med øjeblikkelig virkning at lukke brugerens adgang hertil. Indsendelse af anmeldelse til registrering 6. Hvis anmelder ikke anvender Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v., skal anmeldelse af virksomheder foretages på Erhvervsstyrelsens anmeldelsesblanketter. Stk. 2. Registrering eller anmeldelsen og den dokumentation, som skal indberettes sammen med anmeldelsen, kan indberettes elektronisk. Stk. 3. Indeholder en anmeldelsesblanket ændringer i flere anmeldte forhold, kan registrering ske samlet eller særskilt for de enkelte forhold. Ansvar for registreringen m.v. i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. og ansvar for den indsendte anmeldelse 7. Virksomheden bemyndiger anmelderen til at optræde som fuldmægtig på virksomhedens vegne i forhold til Erhvervsstyrelsen og til at foretage registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller til at underskrive anmeldelsen af forhold, som skal registreres efter selskabslovgivningen. Stk. 2. Ved anmeldelse af forhold, som skal registreres efter skatte- og afgiftslovgivningen, skal registrering eller anmeldelsen underskrives af de tegningsberettigede for virksomheden eller af en person, som virksomheden har givet fuldmagt hertil. 8. En anmelder, der registrerer et forhold i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller indsender anmeldelse herom til registrering i Erhvervsstyrelsens it-system, indestår for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse med indberetningen, registreringen eller anmeldelsen er gyldig.

3 10. marts Nr Stk. 2. Styrelsen kan kræve, at der indberettes bevis for, at registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller at anmeldelsen er lovligt foretaget, jf. 17 i selskabsloven, 15 c i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, 17 i lov om erhvervsdrivende fonde, 35, stk. 2 i lov om medarbejderinvesteringsselskaber og 2 i lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen. Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende ved offentliggørelse af meddelelser m.v. i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v., jf. denne bekendtgørelses 4. Sprogkrav 9. De oplysninger, som registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, skal være på dansk. Stk. 2. De dokumenter, der efter selskabslovgivningen skal tilknyttes en registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller vedlægges som bilag til en anmeldelse, der indberettes til registrering, eller som skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. 37, skal være på dansk, norsk eller svensk, jf. dog stk Stk. 3. For kapitalselskaber skal de dokumenter, som er nævnt i bilag 1, være på dansk, norsk eller svensk. For kapitalselskaber kan øvrige dokumenter, der tilknyttes en registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller vedlægges som bilag til en anmeldelse, der indberettes til registrering efter reglerne i selskabslovgivningen, eller som skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, være på engelsk. Stk. 4. For filialer af udenlandske kapitalselskaber kan de dokumenter, som skal indberettes til Erhvervsstyrelsen, være på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Selskabets formål og tegningsregel skal dog være på dansk med henblik på registrering. Stk. 5. Styrelsen kan forlange en autoriseret oversættelse til dansk af alle de dokumenter, som tilknyttes i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller som indberettes til styrelsen, jf. stk Registreringsbevis og gebyr for registrering 10. Når registrering er sket, sendes bekræftelse på registreringen og udskrift af de registrerede oplysninger. Stk. 2. For gebyrbelagte registreringer sendes gebyropkrævning til anmelderen, der er gebyrpligtig over for Erhvervsstyrelsen efter de takster, som er fastsat i bilag 2. Stk. 3. Betaling af registreringsgebyr skal ske på de af Erhvervsstyrelsen anviste fremgangsmåder. Stk. 4. Overskrides betalingsfristen, vil der blive pålagt rykkergebyr på det i bilag 2 anførte beløb til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger i forbindelse med rykkerproceduren. Bliver registreringsgebyret med tillæg af rykkergebyr fortsat ikke betalt, oversendes gebyrkravet til inkasso. Stk. 5. I tilfælde af gebyrrestance vil der blive krævet forudbetaling af registreringsgebyr for nye anmeldelser, indtil gebyrrestancen er betalt. Stk. 6. Hvis en anmeldelse ikke fører til registrering, skal der ikke betales gebyr. Et eventuelt forudbetalt gebyr returneres. Udsendelse af breve m.v. fra Erhvervsstyrelsen 11. Erhvervsstyrelsen kan udstede dokumenter i medfør af selskabsloven eller regler udstedt i medfør heraf med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller med digital signatur eller NemID, der sikrer en entydig identifikation af den person, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Stk. 2. Følgende digitalt generede breve udsendes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender: 1) Kvitteringer for modtagelse af indberetninger. 2) Kvitteringer for foretagne registreringer. 3) Digitalt genererede udskrifter fra styrelsens IT-system på 4) Tvangsopløsningsbreve. Stk. 3. Dokumenter, som ikke er digitalt genererede, hvorved der kvitteres, rykkes eller foretages andre sagsbehandlingsskridt, der ikke er væsentlige, kan udsendes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender. Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan sende breve o.l. til selskaber og personer om forhold, der er omfattet af selskabsloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf, på følgende måder: 1) Som digital post til selskabets eller personens digitale postkasse i Digital Post, tilknyttet selskabets CVRnummer, henholdsvis personens CPR-nummer, medmindre selskabet eller personen er fritaget for tilslutning til Digital Post. 2) Via til en adresse, som selskabet eller personen har oplyst i forbindelse med en konkret sag eller henvendelse. 3) Som papirbaseret post til selskabets eller personens fysiske adresse. Offentlighed 12. Registreringer, modtagelse af vurderingsberetninger, fusionsplaner, spaltningsplaner, flytteplaner, erklæringer fra vurderingsmænd og ledelseserklæringer m.v., som efter reglerne i selskabslovgivningen skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, offentliggøres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside data.virk.dk. Det samme gælder for registreringer, som er foretaget efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen. Stk. 2. Registreringer m.v. efter reglerne i selskabslovgivningen, som er offentliggjort på data.virk.dk, anses for at være kommet til tredjemands kundskab. 13. Virksomhedsdokumenter, der findes i Erhvervsstyrelsen, er offentligt tilgængelige. Dette gælder dog ikke dokumenter, som er undtaget fra offentlighed efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder følgende dokumenter: 1) Attester om personlige forhold. 2) Regnskaber, der i henhold til lov ikke er offentligt tilgængelige.

4 10. marts Nr ) Oplysninger om erhvervsdrivende fondes forretningsmæssige og driftsmæssige forhold eller lignende, som styrelsen som Erhvervsstyrelsen er i besiddelse af efter 17 eller 24, i lov om erhvervsdrivende fonde, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for fonden, at oplysningen undtages fra aktindsigt, jf. lovens 20, jf. offentlighedslovens 30. Stk. 2. For erhvervsdrivende fonde gælder bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., kun i det omfang, styrelsen bestemmer det, for følgende: 1) De oplysninger, styrelsen pålægger revisor at give om fondens forhold efter 75 i lov om erhvervsdrivende fonde. 2) Den beretning, granskningsmændene skal afgive efter 25, stk. 4, i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. forvaltningslovens 14, stk. 1, nr Dokumenter, der er offentligt tilgængelige i Erhvervsstyrelsen, kan på forlangende gennemses i styrelsens ekspedition. Stk. 2. Udskrifter af registerets oplysninger om virksomheder og fotokopier eller aftryk af eventuelle mikrofilm af de dokumenter, der er offentligt tilgængelige, kan fås ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at fotokopi eller aftryk af mikrofilm også kan tages ved selvbetjening af kopieringsapparater opstillet i styrelsen. Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at alle eller bestemte offentligt tilgængelige oplysninger om flere selskaber kan fås maskinelt efter særlig aftale eller i henhold til eventuelle af styrelsen fastsatte almindelige bestemmelser. Stk. 5. For de oplysninger, som er omfattet af stk. 1-4, og for brugen af data.virk.dk, opkræves betaling efter taksterne i bilag 3. Betalingen opkræves efterfølgende, jf. dog stk. 6, 2. pkt. 10, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 6. Enhver kan efter indgåelse af en aftale med Erhvervsstyrelsen på vilkår, som er fastsat i aftalen, få adgang til data.virk.dk s oplysninger og dokumenter, jf. stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at brugeradgang til oplysninger og dokumenter i data.virk.dk forudsætter betaling med elektroniske betalingsmidler. Kapitel 3 Registrering af kapitalselskaber og af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet Stiftelse 15. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldelse til registrering af stiftelse af et kapitalselskab skal mindst angive følgende: 1) Selskabets navn og eventuelle binavne. 2) Selskabets adresse og hjemstedskommune. 3) Selskabets stiftelsesdato og formål. 4) Selskabets regnskabsår og første regnskabsperiode. 5) Selskabskapitalens størrelse og indbetalingsmåde, størrelsen af den indbetalte kapital, hvis kun en del af selskabskapitalen eller overkursen er indbetalt, jf. selskabslovens 40, stk. 2, og størrelsen af et eventuelt overkursbeløb. 6) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog 16, stk. 5, eller CVR-nummer og adresse for stiftere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse. Hvis stifter er et udenlandsk selskab, skal det oplyses, hvilket selskabsregister selskabet er registreret i, og registreringsnummeret. 7) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog 16, stk. 5, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere. 8) For partnerselskaber oplysning om de fuldt ansvarlige deltageres fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog 16, stk. 5, eller CVR-nummer, adresse og størrelsen af den enkelte deltagers eventuelle indskud. Stk. 2. Stk. 1 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på registrering og anmeldelse af stiftelse af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet. Stk. 3. For investeringsforeninger og SIKAV er skal tillige oplyses depotselskabets og dets eventuelle investeringsforvaltningsselskabs navn, binavn, CVR-nummer og adresse. 16. Med registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller den indsendte anmeldelse skal følge: 1) Stiftelsesdokumentet, herunder selskabets vedtægter, og eventuelle andre dokumenter, som er oprettet i forbindelse med stiftelsen. 2) Dokumentation for indbetaling af selskabskapitalen, jf. stk. 2 og 3. 3) For partnerselskaber oplysning om de fuldt ansvarlige deltageres fulde navn, funktion i selskabet, adresse og eventuelle indskud. Stk. 2. Som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen, jf. dog stk. 3, kan anvendes følgende: 1) Bankbilag, der viser, at kapitalen inklusiv evt. overkurs er indsat på en konto tilhørende kapitalselskabet under stiftelse. Udskrift fra netbank udgør ikke tilstrækkelig dokumentation. 2) Udtog af advokats klientkonto, hvoraf det fremgår, at kapitalen er bogført i en advokats bogholderi på det pågældende kapitalselskab under stiftelse. 3) Erklæring fra en advokat om, at kapitalen er indsat på advokatens bankkonto eller klientkonto tilhørende kapitalselskabet. 4) Erklæring fra en godkendt revisor om, at kapitalen er indsat på en bankkonto tilhørende selskabet eller foreligger som kassebeholdning. Stk. 3. Iværksætterselskaber, der stiftes med en selskabskapital på kr. eller mindre, kan som dokumenta-

5 10. marts Nr tion for kontant indbetaling af selskabskapitalen vedlægge en erklæring fra stifterne om, at kapitalen er til stede. Stk. 4. Ved indbetaling af selskabskapitalen i andre værdier end kontanter skal vurderingsberetning med eventuel åbningsbalance, jf. selskabslovens 36, eller ledelseserklæring med eventuel åbningsbalance, jf. selskabslovens 38, stk. 3, tilknyttes en registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller vedlægges som bilag til en anmeldelse. Stk. 5. For personer, som ikke har dansk CPR-nummer, jf. 15, stk. 1, nr. 6 og 7, skal der vedlægges kopi af pas eller entydigt identifikationsnummer fra nationalt identifikationskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, samt oplysning om fødselsdato og statsborgerskab ved fødslen. Hvis registreringen foretages i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v., indtastes pasnummer eller identitetskortnummer, jf. 1. pkt. Stk. 6. Hvis stifter er et udenlandsk selskab, skal der vedlægges dokumentation for registrering af selskabet i hjemlandet. Stk. 7. Stk. 1-2 og 4-5 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på anmeldelse og registrering af stiftelse af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet. Oprettelse af filial af udenlandsk kapitalselskab 17. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldelse af oprettelse af en filial af et udenlandsk kapitalselskab skal mindst angive følgende: 1) Det udenlandske selskabs navn, retlige form og hjemsted, eventuelt register og registreringsnummer for selskabet i hjemlandet, selskabets formål, dets tegnede kapital og regnskabsår. 2) Filialens navn, adresse og formål. 3) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for de tegningsberettigede i det udenlandske selskab og for filialbestyrerne. Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge: 1) Officielt bevis, der højst må være 3 måneder gammelt, for at det udenlandske selskab er lovligt bestående i hjemlandet. 2) Det udenlandske selskabs stiftelsesdokument og vedtægter, hvis selskabet har hjemsted uden for EU- og EØS-landene. 3) Filialbestyrernes fuldmagt. 4) For kapitalselskaber med hjemsted udenfor EU- og EØS-landene officielt bevis fra vedkommende selskabs hjemland, som dokumenterer, at et dansk selskab med samme formål som den anmeldte filial kan drive virksomhed i det pågældende land gennem en filial. Stk. 3. For filialbestyrere, jf. stk. 1, nr. 3, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse. Ændringer i registrerede forhold 18. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne eller anmeldelse af ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Stk. 2. Registrering eller anmeldelse af ændring af regnskabsår skal være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som ønskes ændret, dog senest 5 måneder efter omlægningsperiodens udløb. Fristen for statslige aktieselskaber og kapitalselskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EUeller EØS-land, er dog 4 måneder. Modtages anmeldelsen efter udløbet af fristen i 1. eller 2. pkt., nægtes registrering, jf. årsregnskabslovens 15, stk. 4. Stk. 3. Ved kapitalforhøjelse i andre værdier end kontanter finder 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Ved kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejerne ved udlodning af andre værdier end kontanter skal der med registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller den indsendte anmeldelse følge en eventuel ledelseserklæring, jf. selskabslovens 190, stk. 2. Stk. 5. Ved beslutning om kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejerne eller henlæggelse til en særlig reserve, skal vedtægterne, der følger med registreringen eller anmeldelsen, jf. stk. 7, indeholde oplysning om selskabskapitalens størrelse efter kapitalnedsættelsen. Hvis kapitalnedsættelsen ikke gennemføres, skal dette registreres eller anmeldes, jf. selskabslovens 193, stk. 2, og vedtægterne, der følger med registreringen eller anmeldelsen heraf, jf. stk. 7, skal indeholde oplysning om selskabskapitalens størrelse. Stk. 6. Hvis et kapitalselskab, som er registreret med delvist indbetalt kapital, ikke længere har udestående kapital, skal der gives meddelelse herom til Erhvervsstyrelsen. Stk. 7. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der tilknyttes eller indberettes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. Stk. 8. Ændres ledelse eller revisor, eller ændres de fuldt ansvarlige deltagere i partnerselskaber, finder 15, stk. 1, nr. 6-8, og 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse. Stk. 9. Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Stk. 10. Stk. 1-5 og 7-9 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på registrering og anmeldelse, om ændring af vedtægter eller registrerede forhold for selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet. Likvidation 19. Registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller indsendelse af anmeldelse af et kapitalselskabs beslutning om at træde i

6 10. marts Nr likvidation, jf. selskabslovens 220, skal ske senest 2 uger efter, at generalforsamlingen har truffet beslutning herom. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 20. Registrering eller anmeldelse af endelig likvidation af et kapitalselskab skal ske senest 2 uger efter, at der er truffet beslutning om endelig likvidation af selskabet. Registrering eller anmeldelse skal vedlægges følgende: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 2) Afsluttende likvidationsregnskab samt eventuel årsrapport for afsluttede regnskabsår. Genoptagelse m.v. 21. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldelse af genoptagelse af et kapitalselskab, som er under tvangsopløsning, jf. selskabslovens 232, skal mindst angive følgende: 1) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse. 2) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVRnummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere. Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse. 2) Nye daterede og ajourførte vedtægter, hvis vedtægterne er ændret i forbindelse med beslutningen om genoptagelse. 3) Erklæring udarbejdet af en vurderingsmand, jf. selskabslovens 37, om at kapitalen er til stede på tidspunktet for beslutningen om at genoptage selskabet, og at der ikke er ydet lån til selskabsdeltagere i strid med selskabslovens 210, stk. 1. 4) Manglende årsrapport, der skulle have været indsendt inden anmeldelses eller registreringstidspunktet. 5) Dokumentation for at en eventuel likvidator, som er udnævnt af skifteretten, giver samtykke til genoptagelsen. Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, som ikke har dansk CPRnummer, finder 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse. 22. Ved anmeldelse af genregistrering af en filial af et udenlandsk kapitalselskab, som er blevet slettet i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. selskabslovens 350, skal der vedlægges dokumentation for, at de forhold, der har ført til sletningen, ikke længere foreligger. Hvis filialen er blevet slettet som følge af manglende indsendelse af årsrapport, jf. selskabslovens 350, stk. 1, nr. 3, skal årsrapporter for den pågældende periode indberettes. Statslige aktieselskaber og selskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked 23. Aktieselskaber har pligt til at meddele Erhvervsstyrelsen, når de omfattes af reglerne for statslige aktieselskaber, og når de ikke længere er omfattet af disse regler. Stk. 2. Kapitalselskaber har pligt til at meddele Erhvervsstyrelsen, når deres kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optages eller ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land. National fusion 24. Beslutningen om at gennemføre en fusion skal registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 2) Daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse, hvis vedtægterne for de fortsættende selskaber er ændret som følge af fusionen. 3) Daterede vedtægter for eventuelle nye selskaber, der opstår som led i fusionen. 4) Følgende dokumenter skal endvidere vedlægges, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med fusionsplanen eller meddelelsen om fravalg af fusionsplan: a) Fusionsredegørelse, jf. selskabslovens 238. b) Mellembalance, jf. selskabslovens 239. c) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens 240. d) Vurderingsmandsudtalelse om den påtænkte fusion, herunder en eventuel fusionsplan, jf. selskabslovens 241. Grænseoverskridende fusion 25. Ved en registrering eller anmeldelse af en grænseoverskridende fusion skal der som bilag til en fusionsplan indberettes følgende oplysninger om de deltagende selskaber, der ikke hører under dansk ret, medmindre oplysningerne fremgår af fusionsplanen: 1) Selskabernes form, navn, adresse og hjemsted. 2) Hvilke selskabsregistre de deltagende selskaber er registeret i samt registreringsnumrene i registrene. 26. Beslutningen om at gennemføre en grænseoverskridende fusion skal registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Stk. 2. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af gennemførelse af en grænseoverskridende fusion, hvor det fortsættende selskab skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges følgende: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 2) Erklæring fra selskabets centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens 286 er opfyldt. 3) Myndighedsattester, jf. selskabslovens 289, stk. 3. 4) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det fortsættende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det fortsættende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende fusion i selskabsloven, hvis bestemmelserne herom finder anvendelse.

7 10. marts Nr Stk. 3. Følgende dokumenter skal endvidere vedlægges som bilag til anmeldelsen om gennemførelsen af en grænseoverskridende fusion, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med fusionsplanen: 1) Fusionsredegørelse, jf. selskabslovens ) Mellembalance, jf. selskabslovens ) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens ) Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, jf. selskabslovens 276. Stk. 4. Hvis generalforsamlingen har gjort beslutningen om vedtagelsen af den grænseoverskridende fusion betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. selskabslovens 284, skal der endvidere vedlægges dokumentation for, at denne efterfølgende godkendelse har fundet sted. Stk. 5. Hvis der er tale om en egentlig fusion, hvor det fortsættende selskab skal høre under dansk ret, og hvor ingen af de øvrige deltagende selskaber henhører under dansk ret, skal fusionsplanen endvidere vedlægges anmeldelse af gennemførelsen af den grænseoverskridende fusion. 27. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af gennemførelse af en grænseoverskridende fusion, hvor det fortsættende selskab ikke skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges følgende: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 2) Erklæring fra ledelsen om, at betingelserne i selskabslovens 286 er opfyldt. 3) Erklæring fra ledelsen i det fortsættende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det fortsættende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende fusion i selskabsloven, såfremt bestemmelserne herom finder anvendelse. National spaltning 28. Beslutningen om at gennemføre en spaltning skal registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 2) Daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse, hvis vedtægterne for de deltagende selskaber er ændret som følge af spaltningen. 3) Daterede vedtægter for eventuelle nye selskaber, der opstår som led i spaltningen. 4) Følgende dokumenter skal endvidere vedlægges, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med spaltningsplanen eller meddelelsen om fravalg af spaltningsplan: a) Spaltningsredegørelse, jf. selskabslovens 256. b) Mellembalance, jf. selskabslovens 257. c) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens 258. d) Vurderingsmandsudtalelse om den påtænkte spaltning, herunder en eventuel spaltningsplan, jf. selskabslovens 259. Grænseoverskridende spaltning 29. Ved en registrering eller anmeldelse af en grænseoverskridende spaltning skal der som bilag til en spaltningsplan indberettes følgende oplysninger om de deltagende selskaber, der ikke hører under dansk ret: 1) Selskabernes form, navn, adresse og hjemsted. 2) Hvilke selskabsregistre de deltagende selskaber er registeret i samt registreringsnumrene i registrene. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen skal senest 4 uger efter spaltningsplanens underskrivelse have modtaget en kopi af spaltningsplanen for de bestående danske deltagende selskaber. 30. Beslutningen om at gennemføre en grænseoverskridende spaltning skal registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Stk. 2. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af gennemførelse af en grænseoverskridende spaltning, hvor det modtagende selskab skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges følgende, medmindre oplysningerne fremgår af spaltningsplanen: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 2) Erklæring fra selskabets centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens 306 er opfyldt. 3) Myndighedsattester, jf. selskabslovens 309, stk. 3. 4) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det modtagende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det modtagende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende spaltning i selskabsloven, hvis bestemmelserne herom finder anvendelse. 5) Dokumentation for opfyldelse af betingelserne i selskabslovens 291, stk. 2. Stk. 3. Følgende dokumenter skal endvidere vedlægges som bilag til registreringen eller anmeldelsen om gennemførelsen af en grænseoverskridende spaltning, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med spaltningsplanen: 1) Spaltningsredegørelse, jf. selskabslovens ) Mellembalance, jf. selskabslovens ) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens ) Vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, jf. selskabslovens 296. Stk. 4. Hvis generalforsamlingen har gjort beslutningen om vedtagelsen af den grænseoverskridende spaltning betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. selskabslovens 304, skal der endvidere vedlægges dokumentation for, at denne efterfølgende godkendelse har fundet sted. Stk. 5. Hvis der er tale om spaltning, hvor der opstår et eller flere nye modtagende selskaber, som skal høre under dansk ret, og hvor ingen af de bestående deltagende selska-

8 10. marts Nr ber henhører under dansk ret, skal spaltningsplanen endvidere vedlægges anmeldelse af gennemførelsen af den grænseoverskridende spaltning. 31. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af gennemførelse af en grænseoverskridende spaltning, hvor det modtagende selskab ikke skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges følgende: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 2) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens 306 er opfyldt. 3) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det modtagende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det modtagende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende spaltning i selskabsloven, såfremt bestemmelserne herom finder anvendelse. Grænseoverskridende flytning af hjemsted 32. Beslutning om at gennemføre en flytning af et kapitalselskabs hjemsted til et andet EU/EØS-land skal registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Stk. 2. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af grænseoverskridende flytning af hjemsted skal mindst vedlægges følgende: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 2) Erklæring fra selskabets centrale ledelsesorgan om at betingelserne i selskabslovens 318 k er opfyldt. 3) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan om, at medarbejdernes medbestemmelse er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse i selskabsloven, hvis bestemmelserne herom finder anvendelse. Stk. 3. Flytteredegørelsen skal endvidere vedlægges som bilag til anmeldelsen om grænseoverskridende flytning af hjemsted, medmindre dokumentet ikke udarbejdes, eller det er indsendt sammen med flytteplanen, jf. selskabslovens 318 c. Stk. 4. Hvis generalforsamlingen har gjort beslutningen om vedtagelsen af den grænseoverskridende flytning af hjemsted betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. selskabslovens 318 j, skal der endvidere vedlægges dokumentation for, at denne efterfølgende godkendelse har fundet sted. 33. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af en grænseoverskridende flytning til Danmark, jf. selskabslovens 318 n, skal vedlægges en attest fra den kompetente myndighed i det land, hvor kapitalselskabet hidtil har haft hjemsted om, at alle de handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for flytningen, er afsluttet, og at den udenlandske myndighed vil registrere flytningen af hjemsted. Kapitel 4 Registrering af virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder Stiftelse 34. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldelse af stiftelse af en erhvervsdrivende virksomhed med begrænset ansvar, jf. 3 og 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal mindst angive følgende: 1) Virksomhedens navn og eventuelle binavne. 2) Virksomhedens adresse og hjemstedskommune. 3) Virksomhedens stiftelsesdato, formål og seneste vedtægtsdato. 4) Virksomhedens regnskabsår og første regnskabsperiode. 5) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog stk. 4, og adresse på medlemmer af bestyrelse og direktion eller tilsvarende ledelsesorganer. 6) Hvem der er tegningsberettiget i virksomheden. 7) Dokumentation for at der mindst er to deltagere i virksomheden. Stk. 2. Hvis virksomheden er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, skal der gives oplysning om fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 4, eller CVR-nummer og adresse for revisor. Stk. 3. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge virksomhedens gældende vedtægter og dokumentation for den lovlige vedtagelse heraf (stiftelsesdokument el.lign. ). Stk. 4. For personer, jf. stk. 1, nr. 5, og stk. 2, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse. Stk. 5. For professionelle foreninger skal tillige oplyses investeringsforvaltningsselskabets navn og adresse. 35. Registrering eller anmeldelse af stiftelse af et interessentskab eller et kommanditselskab, som er omfattet af 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal foruden de oplysninger, som er nævnt i denne bekendtgørelses 34, stk. 1, tillige angive følgende: 1) Navn, adresse og CVR-nummer på de ansvarlige deltagere i virksomheden. 2) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVRnummer og adresse for virksomhedens revisor. Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge de dokumenter, som er nævnt i 34, stk. 3. Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 2, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse. Oprettelse af filial af udenlandsk virksomhed 36. Registrering eller anmeldelse af oprettelse af en filial af en udenlandsk virksomhed med begrænset ansvar, jf. 8, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal mindst angive følgende: 1) Den udenlandske virksomheds navn, retlige form, adresse og hjemsted, eventuelt register og registreringsnummer for virksomheden i hjemlandet, virksomhedens formål og regnskabsår.

9 10. marts Nr ) Filialens navn, adresse og formål. 3) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for de tegningsberettigede i det udenlandske selskab og for filialbestyrerne. Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge: 1) Officielt bevis for, at den udenlandske virksomhed er lovligt bestående i hjemlandet. 2) Filialbestyrerens fuldmagt. 3) En erklæring afgivet af virksomheden om, at den forpligter sig til i alle af virksomheden her i landet opstående retsforhold at underkaste sig dansk ret og danske domstoles afgørelse. 4) For virksomheder med hjemsted udenfor EU- og EØSlandene skal der vedlægges officielt bevis fra vedkommende virksomheds hjemland, som dokumenterer, at en dansk virksomhed med samme formål som den anmeldte filial kan drive virksomhed i det pågældende land gennem en filial. Stk. 3. For filialbestyrere, jf. stk. 1, nr. 3, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse. Ændringer i registrerede forhold 37. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldelse af ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift el.lign.). Ved enhver vedtægtsændring skal der indberettes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. Stk. 3. Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke anmeldes til registrering. Likvidation 38. Registrering eller anmeldelse af en virksomhed med begrænset ansvars beslutning om at træde i likvidation, jf. selskabslovens 220, jf. 20 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal indberettes til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at generalforsamlingen har truffet beslutning herom. Registreringen eller anmeldelsen skal vedlægges dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 39. Registrering eller anmeldelse af endelig likvidation af en virksomhed med begrænset ansvar skal ske senest 2 uger efter, at der er truffet beslutning om endelig likvidation af virksomheden. Registrering eller anmeldelsen skal vedlægges følgende: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 2) Afsluttende likvidationsregnskab samt evt. årsrapporter for regnskabsår, der afsluttes under likvidationen. Genoptagelse m.v. 40. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af genoptagelse af en erhvervsdrivende virksomhed med begrænset ansvar, jf. 3 og 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal vedlægges følgende: 1) Dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse 2) Nye daterede og ajourførte vedtægter, hvis vedtægterne er ændret i forbindelse med beslutningen om genoptagelse. 3) Manglende årsrapport eller undtagelseserklæring, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet. 4) Dokumentation for at en eventuel likvidator, som er udnævnt af skifteretten, giver samtykke til genoptagelsen. Stk. 2. Hvis virksomheden har indsendt undtagelseserklæring, kan Erhvervsstyrelsen forlange, at der indberettes en erklæring udarbejdet af en godkendt revisor om, at virksomheden er solvent. 41. Registrering eller anmeldelse af genregistrering af et interessentskab eller et kommanditselskab omfattet af 12, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal foruden de i denne bekendtgørelses 38, stk. 1, nævnte oplysninger tillige angive følgende: 1) Navn, adresse og CPR/CVR-nummer på de ansvarlige deltagere i virksomheden. 2) Navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 2, og adresse på medlemmerne af ledelsen i virksomheden. 3) Hvis selskabet er blevet slettet som følge af manglende indsendelse af årsrapport eller undtagelseserklæring, jf. 12, stk. 1, nr. 3, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal årsrapporter eller undtagelseserklæringer indberettes for den manglende periode. 4) Hvis selskabet i en periode har haft ansvarlige deltagere, der var kapitalselskaber, men dette ikke har været anmeldt, skal oplysninger herom indberettes for den manglende periode. Stk. 2. For personer, jf. stk. 1, nr. 2, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse. Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked 42. En virksomhed, som er omfattet af 2, stk. 3, 2. pkt., 3 eller 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, har pligt til at meddele Erhvervsstyrelsen, når dens kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optages eller ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land. Grænseoverskridende fusion og spaltning 43. Denne bekendtgørelses eller finder tilsvarende anvendelse ved en grænseoverskridende fusion eller spaltning, hvori der deltager en eller flere virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og en eller flere tilsvarende

10 10. marts Nr virksomheder med begrænset ansvar, der hører under mindst et andet EU/EØS-lands lovgivning. Stk. 2. Ved en grænseoverskridende fusion eller spaltning, hvori der deltager en virksomhed med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal der endvidere vedlægges en erklæring fra den kompetente myndighed i de lande, hvis selskabslovgivning de øvrige deltagende selskaber hører under, om at det pågældende lands selskabslovgivning tillader grænseoverskridende fusion og/eller spaltning med den pågældende virksomhedstype. Kapitel 5 Registrering af medarbejderinvesteringsselskaber Stiftelse 44. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldelse af stiftelse af et medarbejderinvesteringsselskab, jf. lov om medarbejderinvesteringsselskaber, skal mindst angive følgende: 1) Navn og eventuelle binavne. 2) Adresse og hjemstedskommune. 3) Stiftelsesdato, formål og seneste vedtægtsdato. 4) Regnskabsår og første regnskabsperiode. 5) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse på medlemmer af bestyrelse og eventuel direktør. 6) Navn, adresse og CVR-nummer på virksomhedsdeltageren, jf. lov om medarbejderinvesteringsselskaber 2, stk. 2. 7) Hvem der er tegningsberettiget i selskabet. 8) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVRnummer og adresse for revisor. 9) Lønmodtagerorganisationens godkendelse af aftale om medarbejderinvesteringsselskabet, jf. lov om medarbejderinvesteringsselskaber 3, stk ) Dokumentation for resultatet af afstemningen, jf. lov om medarbejderinvesteringsselskaber 3, stk. 1 og 2. Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge virksomhedens gældende vedtægt og dokumentation for den lovlige vedtagelse heraf. Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 5 og 8, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse. Ændringer i registrerede forhold 45. Ændres vedtægten, eller ændres registrerede forhold, skal registrering eller anmeldelse af ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift el.lign.) og eventuelt samtykke fra virksomhedsdeltageren, jf. lov om medarbejderinvesteringsselskaber 12, stk. 2. Ved enhver vedtægtsændring skal der indberettes dateret vedtægt med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. Stk. 3. Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke registreres eller anmeldes. Likvidation 46. Registrering eller anmeldelse af et medarbejderinvesteringsselskabs beslutning om at træde i likvidation, jf. selskabslovens 220, jf. 27 i lov om medarbejderinvesteringsselskaber, skal indberettes til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at deltagermødet har truffet beslutning herom. Registrering eller anmeldelsen skal vedlægges dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift) og samtykke fra virksomhedsdeltageren, jf. lov om medarbejderinvesteringsselskaber 12, stk Registrering eller anmeldelse af endelig likvidation af et medarbejderinvesteringsselskab skal ske senest 2 uger efter, at der er truffet beslutning om endelig likvidation af virksomheden. Registrering eller anmeldelsen skal vedlægges følgende: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 2) Afsluttende likvidationsregnskab samt evt. årsrapporter for regnskabsår, der afsluttes under likvidationen. Genoptagelse 48. Registrering eller anmeldelse af genoptagelse af et medarbejderinvesteringsselskab, jf. selskabslovens 231 og 232, jf. 27 i lov om medarbejderinvesteringsselskaber, skal mindst angive følgende: 1) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for bestyrelsesmedlemmer og eventuel direktør. 2) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVRnummer og adresse for revisor. Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge: 1) Dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse 2) Ny dateret og ajourført vedtægt, hvis vedtægten er ændret i forbindelse med beslutningen om genoptagelse. 3) Manglende årsrapport, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet. 4) Dokumentation for at en eventuel likvidator, som er udnævnt af skifteretten, giver samtykke til genoptagelsen. Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, som ikke har dansk CPRnummer, finder 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse. Kapitel 6 Kapitalforeninger Stiftelse m.v. 49. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldelse af

11 10. marts Nr registrering af en kapitalforening skal mindst angive følgende: 1) Kapitalforeningens navn. 2) Kapitalforeningens hjemsted og hjemstedskommune, jf. dog stk. 2. 3) Kapitalforeningens stiftelsesdato og formål. 4) Kapitalforeningens regnskabsår og første regnskabsperiode. 5) Fulde navn, funktion, CPR-nummer, jf. dog 16, stk. 5, eller CVR-nummer og adresse for stiftere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, forvaltere og depositarer. Hvis forvalter eller depositar er et udenlandsk selskab, skal det oplyses, hvilket selskabsregister selskabet er registreret i samt registreringsnummer. 6) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog 16, stk. 5, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis foreningen er omfattet af revisionspligt eller frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere. Stk. 2. Hvis kapitalforeningen har hjemsted i et andet EU/ EØS-land, skal navn, adresse og hjemstedskommune for kapitalforeningens danske repræsentants hovedkontor angives. 50. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge: 1) Stiftelsesdokument, herunder vedtægter, og eventuelle andre dokumenter oprettet i forbindelse med stiftelsen. 2) En erklæring afgivet af forvalteren, hvor det fremgår, at det anmeldte er i overensstemmelse med bestemmelserne om kapitalforeninger i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Stk. 2. Hvis stifter, forvalter eller depositar er et udenlandsk selskab, skal der vedlægges dokumentation for registrering af selskabet i hjemlandet. Forvalterens erklæring skal være underskrevet i overensstemmelse med forvalterens tegningsregel. Ændringer i registrerede forhold 51. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldelse af ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Stk. 2. Registrering eller anmeldelse af ændring af registrerede forhold skal vedlægges en erklæring afgivet af forvalteren, hvor det fremgår, at de anmeldte eller registrerede forhold er i overensstemmelse med bestemmelserne om kapitalforeninger i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Forvalterens erklæring skal være underskrevet i overensstemmelse med forvalterens tegningsregel. Stk. 3. Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke registreres eller anmeldes. Kapitel 7 Registrering af erhvervsdrivende fonde Stiftelse m.v. 52. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldelse af stiftelse af en erhvervsdrivende fond og registrering eller anmeldelse af, at en fond er blevet erhvervsdrivende, jf. 124 i lov om erhvervsdrivende fonde, skal mindst angive følgende: 1) Fondens navn og eventuelle binavne. 2) Fondens adresse og hjemstedskommune. 3) Fondens stiftelsesdato, formål og seneste vedtægtsdato. 4) Fondens regnskabsår og første regnskabsperiode. 5) Grundkapitalens størrelse, og hvorvidt den er indbetalt kontant eller i andre værdier. 6) Fulde navn, funktion i fonden, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVR-nummer og adresse for bestyrelsesmedlemmer, eventuelle direktører, revisorer og eventuelle suppleanter for bestyrelsesmedlemmer, direktører og revisorer. Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge: 1) Det retlige grundlag for fondens oprettelse (testamente, gavebrev eller andet). 2) Vedtægt og andre dokumenter oprettet i anledning af stiftelsen. 3) Dokumentation for, at den fastsatte grundkapital er indbetalt til fonden. 4) Dokumentation for, at fonden er erhvervsdrivende. 5) Oplysning om, hvorvidt fonden modtager offentlige tilskud, og om fonden er underlagt andet offentligt tilsyn. 6) Den seneste årsrapport i tilfælde af, at der er tale om en eksisterende fond, der bliver omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, jf. 124 i lov om erhvervsdrivende fonde. Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 6, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse. Ændringer i registrerede forhold 53. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldelse af ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der indberettes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. Stk. 3. Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke registreres eller anmeldes.

12 10. marts Nr Kapitel 8 Registrering af europæiske økonomiske firmagrupper m.v. 54. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldelse af en europæisk økonomisk firmagruppe eller af et forretningssted for en firmagruppe med hjemsted i et andet EU-land skal mindst angive følgende: 1) Firmagruppens navn og adresse. 2) Fulde navn eller firma, retlig organisationsform, adresse eller hjemsted og i givet fald registreringsnummer og sted for firmagruppens medlemmer. 3) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for firmagruppens forretningsførere. 4) Firmagruppens varighed, hvis denne ikke er ubegrænset. Stk. 2. Firmagruppens stiftelsesoverenskomst skal følge med anmeldelsen. Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 3, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse. Ændringer i registrerede forhold 55. Registrering eller anmeldelse af ændringer vedrørende firmagruppers forhold, jf. art. 7 i rådets forordning nr. 2137/85 af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG), skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter ændringens vedtagelse. Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse Ved enhver ændring i stiftelsesoverenskomsten skal indberettes dateret overenskomst med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. Stk. 3. Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke registreres eller anmeldes. Kapitel 9 Registrering af europæiske selskaber (SE-selskaber) 56. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldelse af et SE-selskab med hjemsted her i landet skal mindst angive følgende: 1) SE-selskabets navn og eventuelle binavne. 2) SE-selskabets adresse og hjemstedskommune. 3) SE-selskabets stiftelsesdato og formål. 4) SE-selskabets regnskabsår og første regnskabsperiode. 5) Selskabskapitalens størrelse og indbetalingsmåde, størrelsen af den indbetalte kapital, hvis kun en del af selskabskapitalen er indbetalt, og størrelsen af et eventuelt overkursbeløb. 6) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog 57, stk. 2, funktion i selskabet og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og eventuelle suppleanter for disse. 7) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog 57, stk. 2, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere. 57. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SE-selskab med hjemsted her i landet skal mindst vedlægges følgende: 1) Eventuelt stiftelsesdokument og andre dokumenter udarbejdet i anledning af oprettelsen, herunder selskabets vedtægter. 2) Officielt bevis for, at stiftelsesbetingelserne i henhold til SE-forordningens art. 2 og eventuelt 4 i SE-loven er opfyldt. 3) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 4) Eventuel udskrift af forhandlingsprotokol for den konstituerende generalforsamling. 5) Eventuelle myndighedsattester. 6) Dokumentation for ordninger om medarbejderindflydelse. 7) Eventuel dokumentation for indbetaling af kapitalen. 8) Ved stiftelse af et SE-holdingselskab bevis i henhold til SE-forordningens art. 33, stk. 5. 9) Oplysninger og dokumenter, der i øvrigt skal registreres og offentliggøres i henhold til SE-forordningen eller national ret. Stk. 2. For personer, jf. 56, nr. 6 og 7, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse. 58. Når et selskab, som er registreret her i landet, deltager i stiftelsen af et SE-selskab i henhold til SE-forordningens art. 2, stk. 1 eller 2, og SE-selskabet skal have hjemsted i et andet EU- eller EØS-land, skal med registreringen eller anmeldelsen mindst følge de dokumenter, som er nævnt i denne bekendtgørelses 61, stk. 1, nr. 1-3 og 9. I tilfælde af fusion til et SE-selskab skal der tillige vedlægges erklæring fra selskabets øverste ledelsesorgan om, at betingelserne i 5 i SE-loven er opfyldt. Stk. 2. Meddelelse om registrering af et SE-selskab med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter registreringen i det pågældende land. 59. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SE-selskab, der flytter hjemsted her til landet, skal mindst vedlægges følgende: 1) Flytteplan og beretning. 2) Myndighedsattest. 3) SE-selskabets stiftelsesdokument og vedtægter. 60. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted til et andet EU- eller EØS-land, skal mindst vedlægges følgende: 1) Flytteplan og beretning samt eventuelle andre dokumenter udarbejdet i anledning af flytningen. 2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse

13 10. marts Nr ) Erklæring fra ledelses- eller administrationsorganet om, at betingelserne i 6 og 7 i SE-loven er opfyldt. 61. Registrering eller anmeldelse af omdannelse af et SE-selskab til et aktieselskab skal mindst angive fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, funktion i selskabet og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og eventuelle suppleanter for disse. Endvidere skal angives fulde navn, CPR-nummer jf. dog stk. 3, eller CVRnummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere. Stk. 2. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af omdannelse af et SE-selskab til et aktieselskab skal mindst vedlægges følgende: 1) Omdannelsesplan og eventuelle andre dokumenter oprettet i anledning af omdannelsen. 2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 3) Vurderingsmændenes attest i henhold til SE-forordningens art. 66, stk. 5. Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, som ikke har dansk CPRnummer, finder 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse. 62. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldelse af ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der indberettes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. Stk. 3. Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke registreres eller anmeldes. Kapitel 10 Registrering eller anmeldelse vedrørende europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber) m.v. 63. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldelse af et SCE-selskab med hjemsted her i landet skal mindst angive følgende: 1) SCE-selskabets navn og eventuelle binavne. 2) SCE-selskabets adresse og hjemstedskommune. 3) SCE-selskabets stiftelsesdato og formål. 4) SCE-selskabets regnskabsår og første regnskabsperiode. 5) Den tegnede kapitals størrelse og indbetalingsmåde. 6) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog 64, stk. 2, funktion i selskabet og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse. 7) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog 64, stk. 2, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere. 64. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SCE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet skal mindst vedlægges følgende: 1) Vedtægter og eventuelle andre dokumenter udarbejdet i anledning af oprettelsen. 2) Officielt bevis for, at stiftelsesbetingelserne i henhold til SCE-forordningens art. 2 og eventuelt 3 i SCE-loven er opfyldt. 3) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 4) Eventuel udskrift af forhandlingsprotokol for den konstituerende generalforsamling. 5) Eventuelle myndighedsattester. 6) Dokumentation for ordninger om medarbejderindflydelse. 7) Dokumentation for indbetaling af den del af den tegnede kapital, som skal være indbetalt ved tegningen. 8) Oplysninger og dokumenter, der i øvrigt skal registreres og offentliggøres i henhold til SCE-forordningen eller national ret. Stk. 2. For personer, jf. 63, nr. 6 og 7, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse. 65. Registrering eller anmeldelse af oprettelse af en filial af et udenlandsk SCE-selskab skal mindst angive følgende: 1) Det udenlandske SCE-selskabs navn, hjemsted, register og registreringsnummer for selskabet i hjemlandet, selskabets formål og regnskabsår. 2) Filialens navn, adresse og formål. 3) Fulde navn og adresse for de tegningsberettigede i det udenlandske SCE-selskab og for filialbestyrerne. Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge: 1) Officielt bevis for, at det udenlandske SCE-selskab er lovligt bestående i hjemlandet. 2) Det udenlandske SCE-selskabs vedtægter. 3) Filialbestyrernes fuldmagt. 66. Når et her i landet registreret andelsselskab deltager i oprettelsen af et SCE-selskab ved fusion i henhold til SCEforordningens art. 2, stk. 1, 4. pind, og SCE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet EU- eller EØSland, skal med anmeldelsen mindst følge de i 68, stk. 1, nr. 1-3 og 8 nævnte dokumenter. Endvidere skal der vedlægges en erklæring fra andelsselskabets ledelse om, at betingelserne i 4 i SCE-loven er opfyldt. Stk. 2. Meddelelse om registrering af et SCE-selskab med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter registreringen i det pågældende land. 67. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SCE-selskab, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted her til landet, skal mindst vedlægges følgende:

14 10. marts Nr ) Flytteplan og beretning. 2) Myndighedsattest. 3) SCE-selskabets stiftelsesdokument og vedtægter. 68. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SCE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted til et andet EU- eller EØS-land, skal mindst vedlægges følgende: 1) Flytteplan og beretning samt eventuelle andre dokumenter udarbejdet i anledning af flytningen. 2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 3) Erklæring fra ledelses- eller administrationsorganet om, at betingelserne i 5 i SCE-loven er opfyldt. 69. Registrering eller anmeldelse af omdannelse af et SCE-selskab til et andelsselskab skal mindst angive fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, funktion i andelsselskabet og adresse på bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse. Stk. 2. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af omdannelse af et SCE-selskab til et andelsselskab skal mindst vedlægges følgende: 1) Omdannelsesplan og beretning samt eventuelle andre dokumenter oprettet i anledning af omdannelsen. 2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 3) Vurderingsmændenes attest i henhold til SCE-forordningens art. 76, stk. 5. Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, som ikke har dansk CPRnummer, finder 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse. 70. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldelse af ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der indberettes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. Stk. 3. Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke registreres eller anmeldes. Kapitel 11 Registrering eller anmeldelse af registrering i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen 71. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. eller anmeldelse af registrering i henhold til de love, som er nævnt i bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove, skal mindst angive følgende : 1) Virksomhedens navn og eventuelle binavne. 2) Virksomhedens adresse, herunder supplerende adresser. 3) Virksomhedens driftsform og branche. 4) Dato for regnskabsårets afslutning. 5) Navn, CVR-nummer eller CPR-nummer, jf. dog stk. 2, samt indtrædelses- og udtrædelsesdato for ansvarlige deltagere i virksomheden. 6) Eventuelt tidligere indehaver. 7) Andre forhold, som virksomheden skal registreres for i henhold til skatte- og afgiftslovene. 8) Navn, adresse og CPR-nummer på en person, som virksomheden har givet fuldmagt til at anmelde oplysninger om virksomheden til registrering. Stk. 2. For personer, jf. stk. 1, nr. 5, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Ændres anmeldte forhold, skal registrering foretages i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på Ændre virksomhed eller anmeldelse af ændringerne være indberettet til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. 72. Registrering eller anmeldelse, jf. 71, stk. 1, kan foretages i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på virksomhed«eller på Erhvervsstyrelsens anmeldelsesblanket. For følgende virksomheder m.v. kan anmeldelsen dog alene foretages i selvbetjeningsløsningen: 1) Enkeltmandsvirksomheder. 2) Interessentskaber med personlig hæftelse. 3) Kommanditselskaber med personlig hæftelse. 4) Partrederier. 5) Andelsboligforeninger A/B. 6) Ikke-erhvervsdrivende fonde. 7) Selvejende institutioner. 8) Folkekirkelige institutioner. Stk. 2. Ændres anmeldte forhold, jf. 71, stk. 3, kan ændringerne registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på Ændre virksomhed. Er der tale om lukning af virksomheden, kan dette registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på virksomhed«. 73. Erhvervsstyrelsen eller SKAT træffer afgørelse om registrering på baggrund af anmeldelsen, jf. bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove. Stk. 2. Registrering sker i SKAT s Erhvervssystem. Der udstedes et bevis for registreringen. Kapitel 12 Klageadgang 74. Erhvervsstyrelsens afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Kapitel 13 Straf 75. Er strengere straf ikke forskyldt efter straffeloven, straffes misbrug af adgangen til at foretage registrering, ind-

15 10. marts Nr beretning og offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for selskaber m.v. og misbrug af den digitale signatur, jf. denne bekendtgørelses 3-5, 7 og 8, med bøde. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5. Kapitel 14 Ikrafttræden m.v. 76. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 11. december 2013 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen, den 10. marts 2015 VICTOR KJÆR / Lars Bunch

16 10. marts Nr Bilag 1 Dokumenter, som skal vedlægges på dansk, norsk eller svensk for kapitalselskaber, jf. 9, stk. 3 1) Stiftelsesdokument. 2) Vedtægter. 3) Vurderingsberetning om apportindskud ved stiftelse, efterfølgende erhvervelser og kapitalforhøjelse i andet end kontanter. 4) Det centrale ledelsesorgans erklæring, hvor denne erstatter en vurderingsberetning. 5) Indkaldelser, meddelelser og erklæringer m.v., som offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, jf ) Fusionsplan ved national og grænseoverskridende fusion. 7) Flytteplan ved grænseoverskridende flytning af hjemsted. 8) Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling ved national og grænseoverskridende fusion. 9) Spaltningsplan ved national og grænseoverskridende spaltning. 10) Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling ved national og grænseoverskridende spaltning. 11) Omdannelsesplan ved omdannelse af andelsselskab til aktieselskab. 12) Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling ved omdannelse af andelsselskab til aktieselskab.

17 10. marts Nr Takster Bilag 2 1. Registreringsgebyr A. Virksomhedsformer Registrerings- og årsgebyrer for registreringspligtige virksomheder Registrering i Erhvervsstyrelsen vedrørende følgende virksomhedsformer er gebyrbelagt: 1. Aktie-, anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber 2. Partnerselskaber 3. Filialer af udenlandske kapitalselskaber og virksomheder med begrænset ansvar 4. Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder dog undtaget interessentskaber (I/S) samt kommanditselskaber (K/S) 5. Europæiske økonomiske firmagrupper 6. SE-selskaber 7. SCE-selskaber 8. Energinet.dk 9. Naviair 10. Virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, og som ikke er aktieselskaber, men som skal registres efter reglerne om aktieselskaber: a) Spare- og andelskasser samt sammenslutninger af andelskasser b) Tværgående pensionskasser c) Gensidige forsikringsselskaber, bortset fra selskaber omfattet af 301 i lov om finansiel virksomhed d) Firmapensionskasser e) Sparevirksomheder f) SIKAV er g) Investeringsforeninger 11. Værdipapirfonde For registrering vedrørende ovennævnte virksomhedsformer skal der betales registreringsgebyr efter taksterne i afsnit B. B. Takster For de virksomhedsformer, der er nævnt i afsnit A, skal der betales registreringsgebyr efter nedenstående takster, jf. 10: Registreringsgebyr for Stiftelse indberettet i selvbetjeningsløsning Stiftelse af iværksætterselskab Stiftelse af SIKAV Øvrige stiftelser Oprettelse af værdipapirfond Ændring indberettet i selvbetjeningsløsning Øvrige ændringer bortset fra SIKAV og værdipapirfond Genoptagelse Gebyrtakst 670,00 kr. 670,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 180,00 kr. 340,00 kr. 350,00 kr.

18 10. marts Nr Indeholder en registrering flere forhold, skal der kun betales ét gebyr svarende til den højeste takst. C. Gebyrfri Dog skal der ikke betales registreringsgebyr i følgende tilfælde: 1. Ændring af adresse og hjemsted 2. Ændring af regnskabsår 3. Ændring af revisor 4. Ændring af status (under afvikling eller opløsning) 5. Offentliggørelse af planer og erklæringer om fusion og spaltning, herunder grænseoverskridende 6. Offentliggørelse af planer og erklæringer om omdannelse af andelsselskab til aktieselskab 7. Genoptagelse efter afsagt konkursdekret, når der ikke afsiges endelig konkursdekret 8. Omdannelse af selskab, der er registreret i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, til ikke-erhvervsdrivende virksomhed 9. Rettelse af fejlregistreringer, når fejl skyldes Erhvervsstyrelsen 10. Effektuering af kapitalnedsættelser 11. Notering af, at en virksomhed er undtaget fra registrering i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder D. Binavne i aktieselskaber og anpartsselskaber For registrering af binavne udover 5 i et aktieselskab, partnerselskabs, et anpartsselskab samt andre virksomheder, der følger navnereglerne i selskabsloven skal der betales et gebyr pr. binavn på kr., jf. selskabslovens 3, stk. 2. E. Rykkergebyr I tilfælde af manglende betaling af registreringsgebyr vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr., jf. 10, stk Årsgebyrer o.l. A. Erhvervsdrivende fonde For erhvervsdrivende fonde betales et årsgebyr på 0,0285 pct. af egenkapitalen, dog altid mindst 300 kr. og højest kr. Årsgebyret for fonde skal bl.a. dække modtagelse og bekendtgørelse af årsrapporter, administration af den omhandlede lovgivning og visse ikke særligt prissatte ydelser. Årsgebyret betales for et helt kalenderår ad gangen. Gebyret beregnes på grundlag af fondens egenkapital ifølge årsrapporten for det seneste regnskabsår. Det nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Årsgebyret forfalder 5 måneder efter et regnskabsårs udløb. I tilfælde af manglende betaling af årsgebyr vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr. B. SIKAV er For SIKAV er betales en årlig afgift på ,00 kr. Afgiften skal dække Erhvervsstyrelsens og SKAT s omkostninger ved administration af lovgivningen, herunder bl.a. registreringsopgaver i forbindelse med ændringer i virksomhedsoplysninger og SE-numre samt offentliggørelse af årsrapporter.

19 10. marts Nr Erhvervsstyrelsen opkræver afgiften hos den pågældende SIKAV i marts måned for et helt kalenderår ad gangen. Det første år opkræves afgiften dog samtidig med stiftelsesgebyret. Hvis SIKAV en ikke stiftes pr. 1. januar, reduceres afgiften det første år til en forholdsmæssig andel af årsafgiften, beregnet fra første løbende måned efter stiftelsestidspunktet. I tilfælde af manglende betaling af årsafgift vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr. C. Værdipapirfonde For værdipapirfonde betales en årlig afgift på 7.029,00 kr. Afgiften skal dække Erhvervsstyrelsens og SKAT s omkostninger ved administration af lovgivningen, herunder bl.a. registreringsopgaver i forbindelse med ændringer i virksomhedsoplysninger og SE-numre. Erhvervsstyrelsen opkræver afgiften hos det investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, der administrerer den pågældende værdipapirfond. Afgiften opkræves i marts måned for et helt kalenderår ad gangen. I tilfælde af manglende betaling af årsafgift vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.

20 10. marts Nr Priser for oplysninger og dokumenter m.v. Bilag 3 Nedenstående priser gælder for ydelser leveret fra Erhvervsstyrelsens IT-system Kopier af virksomhedsdokumenter Tillæg for ekspres levering af en eller flere ydelser Bekræftede udskrifter af visninger (Visninger erstatter nogle af de tidligere rapporter) Registreringscertifikat Navneændringscertifikat Regnskaber pr. post hentet fra mikrofilm For særlige attestationer, erklæringer m.v. betales efter regning. 150,00 kr. 450,00 kr. 120,00 kr. 300,00 kr. 500,00 kr. 300,00 kr.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen BEK nr 243 af 10/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2037 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. marts 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. marts 2011 25. marts 2011. Nr. 243. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen UDKAST til Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og 10, stk. 2, i lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen BEK nr 1466 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9681 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 9 og 10, stk. 2 og 3, i lov nr. 571 af 6. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen 1 I bekendtgørelse nr. 243 af 10. marts 2015 om anmeldelse, registrering, gebyr

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen BEK nr 1476 af 11/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035097 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 10. juli 2008. Nr. 782. Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

BEK nr 782 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

BEK nr 782 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 BEK nr 782 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016588

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

VEJLEDNING OM. dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen. Juli 2014

VEJLEDNING OM. dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen. Juli 2014 VEJLEDNING OM dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen Juli 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår dokumentation for selskabskapitalen i afsnit

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen I medfør af 12, stk. 1 og 2, 55, stk. 3, 56, stk. 2, 3. pkt., 57 a, stk. 6, og 367, stk. 4, i lov om aktie-

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegning 1. Indledning... 2 2. Den almindelige 2-ugersfrist... 2 3. Specielle frist-situationer... 3 3.1.

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om anmeldelse, registrering og offentliggørelse m.v. hos den færøske registreringsmyndighed (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Færøerne om anmeldelse, registrering og offentliggørelse m.v. hos den færøske registreringsmyndighed (Anmeldelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1382 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014838

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Grundkapital... 1 2.1 Indskud af grundkapitalen i kontanter...

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Iværksætterselskaber Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder LBK nr 1295 af 15/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.2013-0035914 Senere ændringer

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

revisionspligten for visse små virksomheder)

revisionspligten for visse små virksomheder) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 205 Offentligt Oversigt over lovforslag om ændring af Aktieselskabsloven, Anpartsselskabsloven, Lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber ERHVERVSSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1.

Læs mere

Indberetning til nyt register over reelle ejere

Indberetning til nyt register over reelle ejere Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om selskabsret Indberetning til nyt register over reelle ejere Som tidligere omtalt har vi fået et nyt register over såkaldte reelle ejere. Det

Læs mere

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende.

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende. Erhvervsstyrelsen, 18. marts 2014 Grethe Krogh Jensen J.nr. 2014-0037032 Bestemmelser med indholdsmæssige ændringer i udkast til Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v.

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.:

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: 37 27 00 24 31. DECEMBER 2015 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HMN GasNet P/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GasNet.dk P/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

UDKAST. Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

UDKAST. Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervsstyrelsen, Den 21. juli 2015 UDKAST Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) I medfør af 375 i selskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Den 25. februar 2011 DATASAMMENSKRIVNING Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Herved sammenskrives lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner UDKAST af 12. december 2006 revideret 9. november 2007 og 21. januar 2008 til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske Danmark 5. april 1989 Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) [1] Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v. side 3 Kapitel 2 Registrering og frister side 8 Kapitel 3 Stiftelse side 12

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love BEK nr 186 af 24/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021214

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Vejledning til bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Anvendelsesområde

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr Jr.nr. 21020-0001 Vedtægter for Seek4Cars AJS CVR.nr. 32473989 Toldbod Plads 2 9000 Aalborg T +45 98 77 50 30 F +45 98 77 50 39 www.hna.dk 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Seek4Cars A/S. 2. Formål 2.1.

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Nr. 186 24. februar 2010 Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Kapitel 1 Delvis ikrafttræden Kapitel 2 Midlertidige

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, juli 2006 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 23. juni 2008. Nr. 622. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen) BEK nr 778 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016599 Senere

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk I medfør af 4 a, stk. 1 og 2, 11, stk. 4, 5 og 7, 16, stk. 2, 16 a, 18, stk. 3, 20, stk. 2, og 22, stk. 3, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister,

Læs mere