Notat om organisering af erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune fra 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om organisering af erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune fra 2010"

Transkript

1 Dato: 21. december 2009 Reference: Helen Rosager Direkte telefon: Journalnr.: 08/24192 Notat om organisering af erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune fra januar 2009 overtog Norddjurs Kommune erhvervsserviceopgaven fra Djursland Erhverv. På baggrund af det først års drift redegør dette notat for status for opgavens udførelse og vedtagelsen af en erhvervspolitik for Norddjurs Kommune og de indsatser, der skal drives videre eller igangsættes på baggrund af handlingsplanen for erhvervsområdet. Notatet indeholder ligeledes en kort opsummering af økonomi og ressourcer til løsning af opgaven i 2010, som det ser ud med de nuværende vedtagelser om budget. Endelig indeholder notatet forslag til udmøntning af kr., som er vedtaget i forbindelse med budget Status Dette afsnit indeholder en status for varetagelsen af opgaver på erhvervsområdet i Afsnittet er del op i følgende hovedpunkter: - lokal erhvervsservice og samarbejde med Væksthus Midtjylland - interne opgaver etablering af erhvervstaskforce - øvrige opgaver inden for erhvervsområdet herunder 7-kommunesamarbejdet, kommunernes overtagelse af Væksthus Midtjylland og erhvervsudviklingsprojekter - samarbejde med CV2 - netværksmægler Lokal erhvervsservice Erhvervsopgaven, som er overtaget fra Djursland Erhverv, består i de lokale erhvervsserviceopgaver, som kan opdeles i fire hovedområder: 1) Vejledning af virksomheder og iværksættere ved henvendelser. 2) Vejledning af virksomheder og iværksættere ved opsøgende arbejde primært gennem arrangementer med aktuelle temaer, iværksættercafeer og orienteringsmøder. 3) Henvisning af virksomheder og iværksættere med vækstambitioner til den regionale samarbejdspartner, Væksthus Midtjylland. 4) Etablering af vækstgrupper og specialiserede netværk i samarbejde med Væksthus Midtjylland. I forbindelse med overtagelsen blev der virksomhedsoverdraget en erhvervskonsulent til Norddjurs Kommune, som har varetaget ovenstående opgaver sammen med en række øvrige opgaver og virksomhedsrelaterede initiativer, som er etableret i samarbejde med 7-kommunesamarbejdet eller omegnskommunerne til Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

2 Opgaverne er for størstedelen af punkt 1-4 omfattet af en resultatkontrakt, som er indgået med Væksthus Midtjylland. I forbindelse med de lokale erhvervsserviceenheder i Region Midtjyllands samarbejde med Væksthus Midtjylland, er der etableret et fælles telefonnummer til erhvervsservice i Region Midtjylland, hvorfra virksomheder og iværksættere fra de respektive kommuner automatisk omstilles til de lokale erhvervsserviceenheder. Det betyder, at virksomheder og iværksættere fra Norddjurs Kommune automatisk omstilles via det fælles midtjyske telefonnummer til erhvervskonsulenten i Norddjurs Kommune. På denne måde er der etableret én indgang til erhvervsservicesystemet. Der er udformet en status for aktiviteterne, som er vedlagt notatet. Det skal bemærkes, at erhvervskonsulenten har serviceres såvel virksomheder som iværksættere, og at resultatkontrakten med Væksthus Midtjylland er en samlet kontrakt på services for såvel virksomheder som iværksættere. Dette modsvarer, at væksthuset har vejlednings- og udviklingsforløb for såvel virksomheder som iværksættere, og at der derfor er en klar sammenhæng i opgaven. Endvidere opbygges der nyttig viden om erhvervsområdet ved, at kontakten til virksomheder og iværksættere er placeret ét sted. Interne opgaver I forbindelse med kultur- og udviklingsudvalgets godkendelse af varetagelsen af erhvervsopgaven er der etableret en intern tværgående gruppe, som har fået navnet erhvervstaskforce. Gruppen består af medarbejdere fra miljø- og teknikafdelingen og kultur- og udviklingsafdelingen. Gruppen kan suppleres ad hoc eller permanent i forbindelse med de opgaver, som erhvervstaskforcen skal løse. Erhvervstaskforcen har indtil videre bidraget med gennemlæsning af en erhvervspolitik for Norddjurs Kommune og har påbegyndt arbejdet med at forbedre informationer for erhvervslivet på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Erhvervstaskforcen sikrer, at der hurtigst muligt arbejdes frem mod en effektiv og koordineret erhvervsservice på tværs af forvaltningsområder, der betyder, at virksomheder kun behøver at henvende sig ét sted for at få den rette service. Erhvervstaskforcens opgave bliver derfor opbygning af viden om, hvilke services de enkelte medarbejdere kan levere, så virksomheder får en samlet tilbagemelding på henvendelser, der er koordineret på tværs af forvaltninger, eller at virksomheder henvises til den medarbejder, der har en særlig viden. Opgaven drives i dag af kultur- og udviklingschefen, og dermed ikke med det fokus og tidsforbrug, der er nødvendigt. Øvrige opgaver inden for erhvervsområdet Erhvervspanel: I forbindelse med overtagelse af erhvervsopgaven blev det vedtaget, at der skulle nedsættes et erhvervspanel for Norddjurs Kommune med repræsentanter for erhvervsorganisationer. Erhvervspanelet er nedsat og har afholdt tre møder i 2009, hvor erhvervspolitik og erhvervshandlingsplan er blevet drøftet forud for politisk behandling. Kultur- og udviklingschefen er sekretær for erhvervspanelet. Erhvervspolitik og erhvervshandlingsplan: Der er udarbejdet en erhvervspolitik og en erhvervshandlingsplan på baggrund af drøftelser på stormøder med erhvervslivet december 2008 og februar 2009 samt drøftelser i erhvervspanelet og erhvervstaskforcen. Kultur- og udviklingschefen har været sekretær og tovholder på opgaven. Sekretariat for erhvervsopgaven: Kultur- og udviklingsudvalget bevilgede i 2009 ekstraordinære midler fra udviklingspuljen til ansættelse af en deltids sekretær på erhvervsområdet. Ansættelse 2

3 skete pr. 1. august Denne ressource har været af afgørende betydning for det praktiske, administrative arbejde i forbindelse med erhvervsopgaven, da registreringer af vejledninger i Væksthus Midtjyllands database, registrering af mødedeltagere og praktisk afvikling af arrangementer, økonomi etc. er blevet varetaget af erhvervssekretæren. Denne funktion videreføres med resterende midler fra bevilling fra 2009 i 2010 og efterfølgende finansieres en halv tids stilling af midler til erhvervsområdet, der frigives med ophøret af samarbejdet med CV2 og midler, som i 2009 blev anvendt til at dække de sidste omkostninger til løn til tidligere erhvervsdirektør. 7-kommunesamarbejdet: Kultur- og udviklingsafdelingen deltager i sekretariatet for 7- kommunesamarbejdet med ca. seks årlige møder, workshops og møder med kommunaldirektører og borgmestre. Som tidligere nævnt har erhvervskonsulenten varetaget de virksomhedsrelaterede samarbejdsprojekter i 7-kommunesamarbejder med etablering af vækstgrupper i dette regi. I 2010 skal sekretariatet udarbejde forslag til fortsættelse og udvikling af samarbejdet gennem en ny tre-årig samarbejdsaftale. Kultur- og udviklingschefen er Norddjurs Kommunens repræsentant i dette forum. Kommunernes overtagelse af Væksthus Midtjylland fra 2011: Væksthus Midtjylland har været drevet af staten i en fire-årig overgangsperiode frem mod kommunernes overtagelse af opgaven i 2011, hvor kommunerne overtager driftsmidlerne til væksthuset gennem en forøgelse af bloktilskuddet. Der er indgået aftale mellem KL og regeringen om en fortsættelse af væksthusene i Danmark, kommunernes overtagelse af opgaven og økonomien via bloktilskuddet. I den midtjyske region er der etableret et forum for de 19 kommuners ansvarlige afdelinger for erhvervsområdet, og der pågår et arbejde med at gennemgå det nuværende samarbejde med Væksthus Midtjylland med henblik på overtagelsen i Kultur- og udviklingschefen deltager i dette arbejde. Deltagelse i RegLabs analyse om erhvervsudvikling i landdistrikter, der virker: Analysen har forløbet i 2009 og forventes afsluttet i Norddjurs Kommune medfinansierer analysen og har derfor deltaget aktivt i udviklingen af analysegrundlaget gennem deltagelse i styregruppen for analysen. Styregruppen har mødtes løbende igennem året, og de første resultater af analysen blev præsenteret på en EU-konference om erhvervsudvikling i landdistrikter (se nedenstående). Erhvervskonsulenten har deltaget i styregruppen for analysen og deltaget i arrangering af den del af EU-konferencen, som handlede om præsentationen af de foreløbige resultater af analysen. Erhvervsudviklingsprojekter: Erhvervskonsulenten og kultur- og udviklingschefen bidrager som ressourcepersoner i EU-projektet LISA, som har fokus på erhvervsudvikling i landdistrikter. Fra 2010 og tre år frem er Norddjurs Kommune partner i EU-projektet Egoprise, som har til formål at udvikle digitale erhvervsservice eller at arbejde med, at det bliver lettere for virksomheder at anvende digitale services. Opgaven bliver forankret i kultur- og udviklingsafdelingen med erhvervstaskforcen som samarbejdspartner. Etablering af Havmøllepark Anholt betyder nye erhvervsudviklingsmuligheder for Norddjurs Kommune. Kultur- og udviklingsafdelingen bliver koordinator for disse muligheder, indtil der er etableret en driftsorganisation for arbejdet med at synliggøre virksomhedernes kompetencer som underleverandører til vindmølleindustrien. Opgaven løses i 2010 af kultur- og udviklingsafdelingen. 3

4 Samarbejde med CV2 I forbindelse med overtagelse af personalet fra Djursland Erhverv overtog Norddjurs Kommune ud over en erhvervskonsulent en uddannelseskonsulent, der varetager samarbejdet med CV2 om uddannelses- og efteruddannelsesprojekter samt virksomhedsnetværk. Opgaven har i 2009 bestået i, at uddannelseskonsulenten i samarbejde med CV2 har screenet virksomheder for udddannelses- eller efteruddannelsesbehov med henblik på at få virksomhederne til at arbejde med uddannelsesplanlægning. COMPASS drives af Minerva Randers i samarbejde med erhvervsskoler, erhvervsråd, jobcentre og de kommunale forvaltninger, der har ansvaret for erhvervsudvikling i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner. Herudover har virksomhedskonsulenten drevet en række netværk, hvor temaet har været uddannelsessamarbejder eller brancherettede erfagrupper for virksomheder. Eftersom CV2 vælger at udføre opgaven selv fra 1. januar 2010, ophører ansættelsen af uddannelseskonsulenten, og opgaverne overgår til henholdsvis til CV2 og Norddjurs Kommune på nær enkelte netværk, som lukkes ned eller overtages af andre. Erfaringer fra drift af erhvervsopgaven i 2009 Taget i betragtning at erhvervsopgaven i 2009 havde en besparelse som udgangspunkt, er opgaven blevet løst tilfredsstillende i Erhvervsserviceopgaven bliver løst med opfyldelse af de mål, som er opstillet i resultatkontrakten med Væksthus Midtjylland, og herudover har de øvrige virksomhedsrettede aktiviteter været i en fin gænge. Der har været samarbejde med Syddjurs Kommune omkring iværksætteri med fælles iværksættercaféer, og et godt samarbejde med Syddjurs, Favrskov og Randers Kommuner om forskellige aktiviteter. Hertil kommer aktiviteterne i 7-kommunesamarbejdet. Det har været en gevinst for Norddjurs Kommune at forankre erhvervsservicen i kultur- og udviklingsafdelingen. Fordelene ved dette har været, at det giver et bedre udgangspunkt for at arbejde med erhvervsudvikling i Norddjurs Kommune, da den viden, erhvervskonsulenten har om virksomheder og iværksættere, kan inddrages og til dels har været inddraget i det øvrige arbejde. På den negative side giver presset på erhvervskonsulenten med de løbende driftsopgaver inden for erhvervsservice en begrænsning på, hvor aktivt erhvervskonsulenten kan deltage i erhvervsudviklingsopgaver. Det betyder, at der er et uudnyttet potentiale for deltagelse i erhvervsudviklingsprojekter på både regional, national samt international plan. Der var i dele af erhvervslivet stor modstand mod, at Norddjurs Kommune overtog erhvervsopgaven fra Djurslands Erhverv. Bekymringerne gik på, at kommunalt ansat personale ikke kunne yde uvildig rådgivning til virksomheder og iværksættere, og at virksomheder og iværksættere derfor ikke ville anvende muligheden for vejledning. Det har vist sig, at det ikke er et problem for virksomheder og iværksættere. Det ses ved, at antal henvendelser om erhvervsservice i 2009 modsvarer tal fra foregående år. Udfordringerne I løbet af 2009 er det også blevet åbenlyst, hvor opgaven kun delvist er kommet i gang, og hvor den kan løses bedre. Endvidere er der nye opgaver inden for turismeudvikling, internationale projekter, videnopbygning, markedsføring etc., som endnu ikke er i gang. Erhvervspolitikken for Norddjurs Kommune og handlingsplanen for erhvervsområdet omhandler en række indsatsfelter, der skal bidraget til at skabe bedre rammer for at drive virksomhed i Norddjurs Kommune. En af disse er at skabe en sammenhængende erhvervsservice, hvor såvel myndighedsopgaverne som den øvrige erhvervsservice udvikles og koordineres i tæt samarbejde, så 4

5 virksomheder og iværksættere oplever en fleksibel og effektiv service. Med de nuværende ressourcer på erhvervsområdet er det en udfordring at lykkes med alle handlingsplanen intentioner. Erhvervstaskforcen drives af kultur- og udviklingschefen, og det betyder, at arbejdet ikke får den fokus, som skal til for at der reelt etableres en sammenhængende erhvervsservice. Der mangler ressourcer til den daglige drift af opgaven, som betyder, at der kan komme fremdrift og opnås resultater. Erhvervsservice for virksomheder og iværksættere skal leveres dagligt. Det er sårbart kun at have én person, som kan løse opgaven, da virksomheder og iværksættere som regel henvender sig for at blive vejledt, når der er akutte problemer, som der ønskes hjælp til at håndtere. Derfor skal services kunne leveres inden for få dage. Erhvervskonsulent-funktionen fordrer en stor grad af fleksibilitet, da møder skal afholdes, når virksomhederne har tid. Det betyder mange sene møder og aftenmøder samt sene fredag eftermiddage, hvor der især er efterspørgsel efter mødeafholdelse om emner, som virksomhedsejere/-ledelser ikke ønsker, at medarbejderne er vidende om. Denne udfordring er imødekommet ved en stor fleksibilitet fra erhvervskonsulentens side, men det har også medført et stort arbejdspres og manglende mulighed for ferieafholdelse. Nye erhvervsudviklingsopgaver er svære at løse med den nuværende bemanding, da der ikke er ressourcer til projektudvikling, koordination og drift af disse. Eksempelvis skal der nye ressourcer til at løse opgaverne i forbindelse med Anholt Havmøllepark, EU-projektet Egoprise samt eventuelle erhvervsudviklingsprojekter med støtte fra vækstforum. Det var hensigten, at de etablerede virksomhedsnetværk, som er nævnt i afsnittet om samarbejdet med CV2, kunne udnyttes til at udbrede kendskabet til den lokale erhvervsservice og en strategisk udvikling af netværkene til at blive mere strategisk udviklingsorienterede med evt. deltagelse i vækstgrupper og specialiserede netværk med et mere forretningsbaseret indhold. Denne kobling er ikke lykkes. Modeller for anvendelsen af nye midler til erhvervsopgaven Model 1 Udlicitering af hele erhvervsservice-opgaven Hele erhvervsserviceopgaven udliciteres på baggrund af vurderingerne af, at det er sårbart kun at have én erhvervskonsulent til at løse opgaven, eftersom den daglige service til virksomheder altid skal være tilgængelig. Fordele Der sikres sammenhæng mellem de opgaver, som skal løses ifølge resultatkontrakten med Væksthus Midtjylland, som både omhandler servicering af iværksættere og virksomheder. Området kan styres gennem resultatkontrakter med én eller flere leverandører, som får ansvaret for kvaliteten og driften af opgaven ud fra nærmere fastsatte krav. Ulemper Forslaget går imod, at det er politisk besluttet, at Norddjurs Kommune varetager erhvervsserviceopgaven. Der kan ikke skabes sammenhæng og synergi med de offentlige myndighedsopgaver og erhvervsserviceopgaven. Det vil betyde, at der skal opbygges et tæt samarbejde mellem eksterne leverandører med henblik på at nyttig viden, om virksomhedernes vurdering af den offentlige erhvervsservice, kan anvendes til at forbedre denne service. Der skal bruges ressourcer på at udforme kontrakter, tilbagemelde-systemer og evalueringer. 5

6 Model 2 Udlicitering af dele af erhvervsserviceopgaven og ad hoc opgaver inden for erhvervsudvikling Delområder af erhvervsserviceopgaven, eksempelvis iværksætteri og ad hoc opgaver inden for erhvervsudvikling, udliciteres i et kontraktligt forhold til en eller flere eksterne konsulenter. Modellen kan eksempelvis være afregning pr. antal vejledt iværksætter inden for et maksimum beløb. De resterende midler, som er blevet afsat i budget 2010, kan anvendes til at købe ad hoc konsulentbistand til de opgaver, som ikke kan løses af erhvervskonsulenten. Fordele Presset på de personalemæssige ressourcer i kultur- og udviklingsafdelingen kan lettes gennem en udlicitering af dele af erhvervsopgaven. Fordelene ved udlicitering af opgaven er primært en aflastning på afgrænsede områder af erhvervsopgaven. Ulemper Udlicitering af dele af erhvervsopgaven betyder, at viden udliciteres. Den nuværende samling af viden og mulighed for at arbejde tæt sammen med øvrige forvaltninger om gode rammebetingelser for erhvervslivet og god, fleksibel offentlig service vil kun kunne gennemføres delvist. En udlicitering løser ikke de udfordringer, der ligger, i at der er utilstrækkelige ressourcer til at løse de interne opgaver, i at få skabt en mere sammenhængende erhvervsservice og i at sikre driften i de ikke udliciterede erhvervsopgaver. Projektudvikling, fundraising og projektgennemførelse af erhvervsudviklingsprojekter med ekstern finansiering, eksempelvis fra regionale, nationale og internationale midler, skal løses af eksterne konsulenter, og viden om dette arbejde og viden, der kan opbygges i projekter, forankres hos eksterne konsulenter. Det betyder en øget afhængighed af eksterne konsulenter. Model 3 Erhvervsservice og erhvervsudviklingsopgaver leveres af Norddjurs Kommune. Midlerne anvendes til ansættelse af en erhvervskonsulent, som i et samspil med den nuværende erhvervskonsulent skal løse hele erhvervsserviceopgaven og opgaverne i handlingsplan for erhvervsområdet. Fordele Driften af erhvervsopgaven er dækket ind med ansættelsen af en erhvervskonsulent. Der sikres sammenhæng mellem de opgaver, som skal løses ifølge resultatkontrakten med Væksthus Midtjylland, som både omhandler servicering af iværksættere og virksomheder. Viden om alle aktiviteter bliver i organisationen, så der kan arbejdes med synergi mellem de enkelte aktiviteter, og at målet, at der kun er én indgang i kommunen til erhvervsservice, nås. Der kan arbejdes proaktivt med projektudvikling og fundraising af projekter, som kan bidrage til at skabe erhvervsudvikling og et godt erhvervsklima i Norddjurs Kommune. Driften af allerede etablerede projekter kan sikres. Ulemper I forbindelse med Norddjurs Kommunes overtagelse af erhvervsopgaven, blev det fremført, at nogle virksomheder er af den holdning, at det ikke er en kommunal opgave at levere erhvervsservice. Det kan betyde, at nogle virksomheder ikke ønsker at henvende sig til kommunalt ansatte erhvervskonsulenter. Umiddelbart er det dog ikke kultur- og udviklingsafdelingens indtryk, at den kommunale organisering har været en hindring for virksomheders brug af erhvervsservicen. 6

7 7

8 Status for erhvervsservice oktober 2009 Aktivitet Antal Uddybende forklaring Tovholder og Ansvarlig Generel erhvervsservice 261 pers Henvendelser, vejledninger én til én, kollektive vejledninger, informationsmøder SamarbejdsPartnere VækstHus MidtJylland, Private rådgivere, offentlige instanser Vejledningsforløb 62 forløb 1 til 1 vejledning for virksomheder og iværksættere. 1½ timer-10 timers varighed. Henvendelser og opsøgende kontakt estimeret til 50 virksomheder årligt i forhold til resultatskontrakt med Væksthus MidtJylland. Informationsbrev alle Alle nye cvr. nr. i Norddjurs Kommune modtager informationsmateriale om muligheder for erhvervsservice. Henvisninger 69 virksomheder Der er henvist 69 virksomheder til specialiseret rådgivning i VækstHus MidtJylland eller til rådgivning hos f.x. private-, regionale- eller nationale rådgivere. Skattecenter Østjylland: 3 Private rådgivere: 16 Netværk: 5 Væksthus Midt: 17 Lokal virksomhedsleder: 9 Kommunal myndighed: 4 Erhvervsskoler: 1 Matchmaker:12 IT-agent: 2 Private rådgivere, VækstHus MidtJylland, Offentlige instanser, Vidensinstitutioner, potentielle samarbejds-partnere o. lign. Elektronisk nyhedsbrev 2 gange månedligt Der sendes elektronisk nyhedsbrev til alle interesserede 2 gange månedligt. 8

9 Temamøder 3 møder med i alt 119 deltagere Kollektiv vejledning om fx markedsføring, Jura hvor rådgiver eller ekspert giver rådgivning til grupper af virksomheder. Mellem deltagere pr møde. Temamøde om EnergiTek, antal deltagere: 52 Temamøde om Salg via nettet, antal deltager: 40 Temamøde om Jura, antal deltagere: 27 Private rådgivere, Offentlige instanser Fx SKAT, advokat. Styrkelse af Iværksætterindsatsen 4 møder Iværksætter info-møder, Auning Kulturperron, Ørum Aktiv center og Kulturhuset Grenå. 1. møde i Grenå antal deltager: 0 2. møde i Auning, antal deltager: 0 3. møde i Auning, antal deltager: 1 4. møde i Ørum Aktiv Center, antal: 0 Specialiseret netværk 2 forløb med i alt 51 deltagere Møderække (3x3 timer) for unge virksomheder med fagligt fokus. Væksthus Midt financierer udgiften til underviseren og til forplejning. Det er dog et krav at der deltager 25 virksomheder med et cvr. nr. der er max 3 år gammel. Privat rådgiver/underviser Strategisk markedsføring: (28 fra Norddjurs, 3 Århus, 1 Vejle, 1 Horsens). Fokus på salg: 21 virksomheder tilmeldte Vækstgruppe 1 gruppe Forløb for unge virksomheder over 6 gange hvor handlingsplan for øget vækst bliver udarbejdet. Finansiering til eksterne underviser via Væksthus Midt. Det er dog et krav at der deltager 15 virksomheder med et cvr. nr der er max 3 år gammel. Storytelling og kommunikation planlagt Privat rådgiver og Væksthus Midt Rådgivningskampagen kampagne Kampagne med fokus på forretnings IT for mindre virksomheder. Videnskabsministeriet, 3D College, CV2 og private rådgivere Der er planlagt 3 temamøder for SMV er, et pro- 9

10 jektforløb af 1-uges varighed for 3D-elever samt en event på Grenå Havn med deltagelse af foreløbig 16 IT-rådgivere. Tværkommunale samarbejder Iværksættercafé 4 møder Der holdes iv-café 4 gange årligt i samarbejde med Syddjurs. 2 holdes i Norddjurs og 2 i Syddjurs. Der er sammensat et Norddjurs rådgiverhold og et Syddjurs rådgiverhold. Udgifterne til annoncering deles ligeligt mellem de 2 kommuner. Der deltager mellem 5 og 12 iværksættere til hver café. og Syddjurs Kommune SKAT, advokat, revisor, A- kasse. Syddjurs kommune. Specialiseret netværk 1 netværk Møderække (3x3 timer) for unge virksomheder med fagligt fokus. Væksthus Midt financierer udgiften til underviseren og til forplejning. Underleverandør-netværk, Design i processer. antal deltagere 16 (9 fra Norddjurs, 7 fra Randers) arrangør og tovholder I samarbejde med Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, Syddjurs Kommune og Favrskov Erhvervsråd Vækstgruppe 1 forløb Gruppe af 15 unge virksomheder får tilbud om 6 tema møder og individuel rådgivning. Ledelse i egen virksomhed, under planlæggelse i samarbejde med proff. Anders Drejer Handelshøjskolen i Århus arrangør og tovholder I samarbejde med Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, Syddjurs Kommune og Favrskov Erhvervsråd Temamøder 2 seminarer Muligheder i Rusland, antal deltagere: 56 Kina som jeres næste marked, planlagt til d. 24 nov. Randers Erhvervs- og udviklingsråd og Eksportrådet I samarbejde med Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, Syddjurs Kommune og Favrskov Erhvervsråd, Væksthus Midt, NOPEF, Eksportrådet. Uge 47 arrangement 1 konference Landsdækkende iværksætter kampagne, med event planlagt i Randers d. 18. nov. Styregruppe med deltagelse af alle I samarbejde med Væksthus Midt, Randers Erhvervs- og 10

11 partner Udviklingsråd, Syddjurs Kommune og Favrskov Erhvervsråd 7K viden og innovation 4 bus-turer Innovations bus. 4 turer med bus til relevante vidensinstitutioner og case-virksomheder tilbydes til virksomheder for inspiration og læring. Teknologisk Institut 7K samarbejdet og Teknologisk Institut Innovation i materialer Innovation i fødevarer Innovation i fremstilling Innovation i energi Vækstgrupper 2 afholdt 4 planlagte Udviklingsforløb for virksomhed 50% finansieret af 7K-samarbejdet. Tilbud om deltager i 5-7 temamøder og konsulentbistand til egen udvikling. Polen som næste marked Udviklingsmuligheder i Kina Ledelsesudvikling Oplevelsesbaseret forretningsudvikling Salg Odder Erhvervsog udviklingsråd er tovholder. Styregruppe med deltagelse af øvrige partner 7K samarbejdet og private rådgivere/undervisere Kontaktmægler It-agent International Community 5 projektansættelser Der er 5 projekt ansatte i 7K-samarbejdet. En kontaktmægler arbejder med at koble virksomheder og vidensinstitutioner tættere sammen via, praktikforløb, projekter, studieopgaver, forskning o.lign Én IT-agent arbejder med specielt fokus på IKT i alle virksomheder indenfor 7K-samarbejdet. Tre medarbejdere arbejder med tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Favrskov Erhvervsråd er tovholder på kontaktmægler og IT-agent. Business Århus er tovholder på International Community 7K samarbejdet 11

Erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune

Erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune BILAG KU 09.03.09 pkt. 6 Dato: 01.03.2009 Reference: Helen Rosager Direkte telefon: 89 59 40 71 E-mail: heler@norddjurs.dk Journalnr.: 08/24192 Erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune 1. Baggrund Udviklingsafdelingen

Læs mere

Udkast til handlingsplan

Udkast til handlingsplan Anmelder: Helen Rosager Afdeling: Telefon: 89 59 40 71 Dato: Senest revideret 17. november 2009 Udkast til handlingsplan Erhvervsområdet sfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Dialog og kommunikation... 6

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE <KONTRAKTHOLDER> 1 of 7 SAMARBEJDSAFTALE OM LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE OG Samarbejdsaftalens parter Samarbejdsaftalen er

Læs mere

Anmelder: Helen Rosager Afdeling: Kultur- og udviklingsafdelingen Telefon: 89 59 40 71 Dato: December 2010. Forslag Handlingsplan

Anmelder: Helen Rosager Afdeling: Kultur- og udviklingsafdelingen Telefon: 89 59 40 71 Dato: December 2010. Forslag Handlingsplan Anmelder: Helen Rosager Afdeling: Telefon: 89 59 40 71 Dato: December 2010 Forslag Handlingsplan Erhvervsområdet -2013 sfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Dialog og kommunikation... 6 3. Fysiske rammer...

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

NOTAT lokal erhvervsservice

NOTAT lokal erhvervsservice NOTAT lokal erhvervsservice Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Lokal erhvervsservice Erhvervsfremmeloven

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode 4. Formål og

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune Resultatkontrakt 2015 2016 mellem Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 9 Aftalens parter Nærværende kontrakt indgås mellem: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 s- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 Sag Udkast til bosætningspolitik LMS 21. februar DIR Høring af uddannelsespolitikken KK 21. februar Fremtidig turisme HLT 21. februar

Læs mere

Indstilling. Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 22.

Indstilling. Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 22. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 22. oktober 2007 Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden 2008-2010 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Agenda Del I: Kommunerne og erhvervspolitikken Del II: Styring af den lokale

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1):

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1): Fremtidig erhvervsindsats i Thisted Kommune oplæg fra arbejdsgruppe Baggrund Thisted Byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012, at tilskuddene til Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem September 2015 Kontrakt - udkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem Ballerup kommune Center for by, kultur og erhverv Hold an vej 7 2750 Ballerup og Væksthus

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Statusnotat pr. 15. september 2016 Resumé Aftalen omfatter levering af erhvervsudviklingsopgaver inden for energi og miljø til Norddjurs Kommune. I forbindelse

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

For iværksættere og virksomheder. 10spørgsmål. erhversservice i. Favrskov Kommune. Her finder du svarene!

For iværksættere og virksomheder. 10spørgsmål. erhversservice i. Favrskov Kommune. Her finder du svarene! For iværksættere og virksomheder om erhversservice i 10spørgsmål Favrskov Kommune Her finder du svarene! 2 Har du en god idé og vil starte egen virksomhed? 1Hvis du er en nystartet virksomhed eller overvejer

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder 1. Motivering Midtjylland er Danmarks vigtigste eksport- og produktionsområde og har en historisk tradition for produktionskompetencer

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar 2014 Erhvervsservice i Holstebro Kommune Væksthus Midtjylland i korte træk Erhvervsdrivende fond, stiftet af kommunerne i region Midtjylland Regional

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter.

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter. Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Opretholdelse af nuværende niveau for erhvervsservice.

Opretholdelse af nuværende niveau for erhvervsservice. Redegørelse for budgetudvidelser 2016-2019 - Erhverv Med vedtagelsen af den nye Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 og Handlingsplan 2015-2018 er der skabt et politisk og administrativt fundament

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2012 til 1. marts 2013 ] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2012 til 1. marts 2013 ] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2012 til 1. marts 2013 ] Journalnummer: 13376211 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V)

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V) Kultur- og udviklingsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 01/2009 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, Grenaa Dato : 12. januar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.30 Medlemmer Lars Møller (A) (Formand)

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Markedsføring af Århusregionens it-kompetencer i regi af IT-rådet 2006 2008 med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt

Læs mere

virksomhedsudvikling Initiativer vedr. iværksætteri og Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009

virksomhedsudvikling Initiativer vedr. iværksætteri og Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009 Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009 Initiativer vedr. iværksætteri og virksomhedsudvikling Program for informationsmødet 1. Velkomst 2. Information om rettelser 3. Kort introduktion til

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere