Notat om organisering af erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune fra 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om organisering af erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune fra 2010"

Transkript

1 Dato: 21. december 2009 Reference: Helen Rosager Direkte telefon: Journalnr.: 08/24192 Notat om organisering af erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune fra januar 2009 overtog Norddjurs Kommune erhvervsserviceopgaven fra Djursland Erhverv. På baggrund af det først års drift redegør dette notat for status for opgavens udførelse og vedtagelsen af en erhvervspolitik for Norddjurs Kommune og de indsatser, der skal drives videre eller igangsættes på baggrund af handlingsplanen for erhvervsområdet. Notatet indeholder ligeledes en kort opsummering af økonomi og ressourcer til løsning af opgaven i 2010, som det ser ud med de nuværende vedtagelser om budget. Endelig indeholder notatet forslag til udmøntning af kr., som er vedtaget i forbindelse med budget Status Dette afsnit indeholder en status for varetagelsen af opgaver på erhvervsområdet i Afsnittet er del op i følgende hovedpunkter: - lokal erhvervsservice og samarbejde med Væksthus Midtjylland - interne opgaver etablering af erhvervstaskforce - øvrige opgaver inden for erhvervsområdet herunder 7-kommunesamarbejdet, kommunernes overtagelse af Væksthus Midtjylland og erhvervsudviklingsprojekter - samarbejde med CV2 - netværksmægler Lokal erhvervsservice Erhvervsopgaven, som er overtaget fra Djursland Erhverv, består i de lokale erhvervsserviceopgaver, som kan opdeles i fire hovedområder: 1) Vejledning af virksomheder og iværksættere ved henvendelser. 2) Vejledning af virksomheder og iværksættere ved opsøgende arbejde primært gennem arrangementer med aktuelle temaer, iværksættercafeer og orienteringsmøder. 3) Henvisning af virksomheder og iværksættere med vækstambitioner til den regionale samarbejdspartner, Væksthus Midtjylland. 4) Etablering af vækstgrupper og specialiserede netværk i samarbejde med Væksthus Midtjylland. I forbindelse med overtagelsen blev der virksomhedsoverdraget en erhvervskonsulent til Norddjurs Kommune, som har varetaget ovenstående opgaver sammen med en række øvrige opgaver og virksomhedsrelaterede initiativer, som er etableret i samarbejde med 7-kommunesamarbejdet eller omegnskommunerne til Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

2 Opgaverne er for størstedelen af punkt 1-4 omfattet af en resultatkontrakt, som er indgået med Væksthus Midtjylland. I forbindelse med de lokale erhvervsserviceenheder i Region Midtjyllands samarbejde med Væksthus Midtjylland, er der etableret et fælles telefonnummer til erhvervsservice i Region Midtjylland, hvorfra virksomheder og iværksættere fra de respektive kommuner automatisk omstilles til de lokale erhvervsserviceenheder. Det betyder, at virksomheder og iværksættere fra Norddjurs Kommune automatisk omstilles via det fælles midtjyske telefonnummer til erhvervskonsulenten i Norddjurs Kommune. På denne måde er der etableret én indgang til erhvervsservicesystemet. Der er udformet en status for aktiviteterne, som er vedlagt notatet. Det skal bemærkes, at erhvervskonsulenten har serviceres såvel virksomheder som iværksættere, og at resultatkontrakten med Væksthus Midtjylland er en samlet kontrakt på services for såvel virksomheder som iværksættere. Dette modsvarer, at væksthuset har vejlednings- og udviklingsforløb for såvel virksomheder som iværksættere, og at der derfor er en klar sammenhæng i opgaven. Endvidere opbygges der nyttig viden om erhvervsområdet ved, at kontakten til virksomheder og iværksættere er placeret ét sted. Interne opgaver I forbindelse med kultur- og udviklingsudvalgets godkendelse af varetagelsen af erhvervsopgaven er der etableret en intern tværgående gruppe, som har fået navnet erhvervstaskforce. Gruppen består af medarbejdere fra miljø- og teknikafdelingen og kultur- og udviklingsafdelingen. Gruppen kan suppleres ad hoc eller permanent i forbindelse med de opgaver, som erhvervstaskforcen skal løse. Erhvervstaskforcen har indtil videre bidraget med gennemlæsning af en erhvervspolitik for Norddjurs Kommune og har påbegyndt arbejdet med at forbedre informationer for erhvervslivet på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Erhvervstaskforcen sikrer, at der hurtigst muligt arbejdes frem mod en effektiv og koordineret erhvervsservice på tværs af forvaltningsområder, der betyder, at virksomheder kun behøver at henvende sig ét sted for at få den rette service. Erhvervstaskforcens opgave bliver derfor opbygning af viden om, hvilke services de enkelte medarbejdere kan levere, så virksomheder får en samlet tilbagemelding på henvendelser, der er koordineret på tværs af forvaltninger, eller at virksomheder henvises til den medarbejder, der har en særlig viden. Opgaven drives i dag af kultur- og udviklingschefen, og dermed ikke med det fokus og tidsforbrug, der er nødvendigt. Øvrige opgaver inden for erhvervsområdet Erhvervspanel: I forbindelse med overtagelse af erhvervsopgaven blev det vedtaget, at der skulle nedsættes et erhvervspanel for Norddjurs Kommune med repræsentanter for erhvervsorganisationer. Erhvervspanelet er nedsat og har afholdt tre møder i 2009, hvor erhvervspolitik og erhvervshandlingsplan er blevet drøftet forud for politisk behandling. Kultur- og udviklingschefen er sekretær for erhvervspanelet. Erhvervspolitik og erhvervshandlingsplan: Der er udarbejdet en erhvervspolitik og en erhvervshandlingsplan på baggrund af drøftelser på stormøder med erhvervslivet december 2008 og februar 2009 samt drøftelser i erhvervspanelet og erhvervstaskforcen. Kultur- og udviklingschefen har været sekretær og tovholder på opgaven. Sekretariat for erhvervsopgaven: Kultur- og udviklingsudvalget bevilgede i 2009 ekstraordinære midler fra udviklingspuljen til ansættelse af en deltids sekretær på erhvervsområdet. Ansættelse 2

3 skete pr. 1. august Denne ressource har været af afgørende betydning for det praktiske, administrative arbejde i forbindelse med erhvervsopgaven, da registreringer af vejledninger i Væksthus Midtjyllands database, registrering af mødedeltagere og praktisk afvikling af arrangementer, økonomi etc. er blevet varetaget af erhvervssekretæren. Denne funktion videreføres med resterende midler fra bevilling fra 2009 i 2010 og efterfølgende finansieres en halv tids stilling af midler til erhvervsområdet, der frigives med ophøret af samarbejdet med CV2 og midler, som i 2009 blev anvendt til at dække de sidste omkostninger til løn til tidligere erhvervsdirektør. 7-kommunesamarbejdet: Kultur- og udviklingsafdelingen deltager i sekretariatet for 7- kommunesamarbejdet med ca. seks årlige møder, workshops og møder med kommunaldirektører og borgmestre. Som tidligere nævnt har erhvervskonsulenten varetaget de virksomhedsrelaterede samarbejdsprojekter i 7-kommunesamarbejder med etablering af vækstgrupper i dette regi. I 2010 skal sekretariatet udarbejde forslag til fortsættelse og udvikling af samarbejdet gennem en ny tre-årig samarbejdsaftale. Kultur- og udviklingschefen er Norddjurs Kommunens repræsentant i dette forum. Kommunernes overtagelse af Væksthus Midtjylland fra 2011: Væksthus Midtjylland har været drevet af staten i en fire-årig overgangsperiode frem mod kommunernes overtagelse af opgaven i 2011, hvor kommunerne overtager driftsmidlerne til væksthuset gennem en forøgelse af bloktilskuddet. Der er indgået aftale mellem KL og regeringen om en fortsættelse af væksthusene i Danmark, kommunernes overtagelse af opgaven og økonomien via bloktilskuddet. I den midtjyske region er der etableret et forum for de 19 kommuners ansvarlige afdelinger for erhvervsområdet, og der pågår et arbejde med at gennemgå det nuværende samarbejde med Væksthus Midtjylland med henblik på overtagelsen i Kultur- og udviklingschefen deltager i dette arbejde. Deltagelse i RegLabs analyse om erhvervsudvikling i landdistrikter, der virker: Analysen har forløbet i 2009 og forventes afsluttet i Norddjurs Kommune medfinansierer analysen og har derfor deltaget aktivt i udviklingen af analysegrundlaget gennem deltagelse i styregruppen for analysen. Styregruppen har mødtes løbende igennem året, og de første resultater af analysen blev præsenteret på en EU-konference om erhvervsudvikling i landdistrikter (se nedenstående). Erhvervskonsulenten har deltaget i styregruppen for analysen og deltaget i arrangering af den del af EU-konferencen, som handlede om præsentationen af de foreløbige resultater af analysen. Erhvervsudviklingsprojekter: Erhvervskonsulenten og kultur- og udviklingschefen bidrager som ressourcepersoner i EU-projektet LISA, som har fokus på erhvervsudvikling i landdistrikter. Fra 2010 og tre år frem er Norddjurs Kommune partner i EU-projektet Egoprise, som har til formål at udvikle digitale erhvervsservice eller at arbejde med, at det bliver lettere for virksomheder at anvende digitale services. Opgaven bliver forankret i kultur- og udviklingsafdelingen med erhvervstaskforcen som samarbejdspartner. Etablering af Havmøllepark Anholt betyder nye erhvervsudviklingsmuligheder for Norddjurs Kommune. Kultur- og udviklingsafdelingen bliver koordinator for disse muligheder, indtil der er etableret en driftsorganisation for arbejdet med at synliggøre virksomhedernes kompetencer som underleverandører til vindmølleindustrien. Opgaven løses i 2010 af kultur- og udviklingsafdelingen. 3

4 Samarbejde med CV2 I forbindelse med overtagelse af personalet fra Djursland Erhverv overtog Norddjurs Kommune ud over en erhvervskonsulent en uddannelseskonsulent, der varetager samarbejdet med CV2 om uddannelses- og efteruddannelsesprojekter samt virksomhedsnetværk. Opgaven har i 2009 bestået i, at uddannelseskonsulenten i samarbejde med CV2 har screenet virksomheder for udddannelses- eller efteruddannelsesbehov med henblik på at få virksomhederne til at arbejde med uddannelsesplanlægning. COMPASS drives af Minerva Randers i samarbejde med erhvervsskoler, erhvervsråd, jobcentre og de kommunale forvaltninger, der har ansvaret for erhvervsudvikling i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner. Herudover har virksomhedskonsulenten drevet en række netværk, hvor temaet har været uddannelsessamarbejder eller brancherettede erfagrupper for virksomheder. Eftersom CV2 vælger at udføre opgaven selv fra 1. januar 2010, ophører ansættelsen af uddannelseskonsulenten, og opgaverne overgår til henholdsvis til CV2 og Norddjurs Kommune på nær enkelte netværk, som lukkes ned eller overtages af andre. Erfaringer fra drift af erhvervsopgaven i 2009 Taget i betragtning at erhvervsopgaven i 2009 havde en besparelse som udgangspunkt, er opgaven blevet løst tilfredsstillende i Erhvervsserviceopgaven bliver løst med opfyldelse af de mål, som er opstillet i resultatkontrakten med Væksthus Midtjylland, og herudover har de øvrige virksomhedsrettede aktiviteter været i en fin gænge. Der har været samarbejde med Syddjurs Kommune omkring iværksætteri med fælles iværksættercaféer, og et godt samarbejde med Syddjurs, Favrskov og Randers Kommuner om forskellige aktiviteter. Hertil kommer aktiviteterne i 7-kommunesamarbejdet. Det har været en gevinst for Norddjurs Kommune at forankre erhvervsservicen i kultur- og udviklingsafdelingen. Fordelene ved dette har været, at det giver et bedre udgangspunkt for at arbejde med erhvervsudvikling i Norddjurs Kommune, da den viden, erhvervskonsulenten har om virksomheder og iværksættere, kan inddrages og til dels har været inddraget i det øvrige arbejde. På den negative side giver presset på erhvervskonsulenten med de løbende driftsopgaver inden for erhvervsservice en begrænsning på, hvor aktivt erhvervskonsulenten kan deltage i erhvervsudviklingsopgaver. Det betyder, at der er et uudnyttet potentiale for deltagelse i erhvervsudviklingsprojekter på både regional, national samt international plan. Der var i dele af erhvervslivet stor modstand mod, at Norddjurs Kommune overtog erhvervsopgaven fra Djurslands Erhverv. Bekymringerne gik på, at kommunalt ansat personale ikke kunne yde uvildig rådgivning til virksomheder og iværksættere, og at virksomheder og iværksættere derfor ikke ville anvende muligheden for vejledning. Det har vist sig, at det ikke er et problem for virksomheder og iværksættere. Det ses ved, at antal henvendelser om erhvervsservice i 2009 modsvarer tal fra foregående år. Udfordringerne I løbet af 2009 er det også blevet åbenlyst, hvor opgaven kun delvist er kommet i gang, og hvor den kan løses bedre. Endvidere er der nye opgaver inden for turismeudvikling, internationale projekter, videnopbygning, markedsføring etc., som endnu ikke er i gang. Erhvervspolitikken for Norddjurs Kommune og handlingsplanen for erhvervsområdet omhandler en række indsatsfelter, der skal bidraget til at skabe bedre rammer for at drive virksomhed i Norddjurs Kommune. En af disse er at skabe en sammenhængende erhvervsservice, hvor såvel myndighedsopgaverne som den øvrige erhvervsservice udvikles og koordineres i tæt samarbejde, så 4

5 virksomheder og iværksættere oplever en fleksibel og effektiv service. Med de nuværende ressourcer på erhvervsområdet er det en udfordring at lykkes med alle handlingsplanen intentioner. Erhvervstaskforcen drives af kultur- og udviklingschefen, og det betyder, at arbejdet ikke får den fokus, som skal til for at der reelt etableres en sammenhængende erhvervsservice. Der mangler ressourcer til den daglige drift af opgaven, som betyder, at der kan komme fremdrift og opnås resultater. Erhvervsservice for virksomheder og iværksættere skal leveres dagligt. Det er sårbart kun at have én person, som kan løse opgaven, da virksomheder og iværksættere som regel henvender sig for at blive vejledt, når der er akutte problemer, som der ønskes hjælp til at håndtere. Derfor skal services kunne leveres inden for få dage. Erhvervskonsulent-funktionen fordrer en stor grad af fleksibilitet, da møder skal afholdes, når virksomhederne har tid. Det betyder mange sene møder og aftenmøder samt sene fredag eftermiddage, hvor der især er efterspørgsel efter mødeafholdelse om emner, som virksomhedsejere/-ledelser ikke ønsker, at medarbejderne er vidende om. Denne udfordring er imødekommet ved en stor fleksibilitet fra erhvervskonsulentens side, men det har også medført et stort arbejdspres og manglende mulighed for ferieafholdelse. Nye erhvervsudviklingsopgaver er svære at løse med den nuværende bemanding, da der ikke er ressourcer til projektudvikling, koordination og drift af disse. Eksempelvis skal der nye ressourcer til at løse opgaverne i forbindelse med Anholt Havmøllepark, EU-projektet Egoprise samt eventuelle erhvervsudviklingsprojekter med støtte fra vækstforum. Det var hensigten, at de etablerede virksomhedsnetværk, som er nævnt i afsnittet om samarbejdet med CV2, kunne udnyttes til at udbrede kendskabet til den lokale erhvervsservice og en strategisk udvikling af netværkene til at blive mere strategisk udviklingsorienterede med evt. deltagelse i vækstgrupper og specialiserede netværk med et mere forretningsbaseret indhold. Denne kobling er ikke lykkes. Modeller for anvendelsen af nye midler til erhvervsopgaven Model 1 Udlicitering af hele erhvervsservice-opgaven Hele erhvervsserviceopgaven udliciteres på baggrund af vurderingerne af, at det er sårbart kun at have én erhvervskonsulent til at løse opgaven, eftersom den daglige service til virksomheder altid skal være tilgængelig. Fordele Der sikres sammenhæng mellem de opgaver, som skal løses ifølge resultatkontrakten med Væksthus Midtjylland, som både omhandler servicering af iværksættere og virksomheder. Området kan styres gennem resultatkontrakter med én eller flere leverandører, som får ansvaret for kvaliteten og driften af opgaven ud fra nærmere fastsatte krav. Ulemper Forslaget går imod, at det er politisk besluttet, at Norddjurs Kommune varetager erhvervsserviceopgaven. Der kan ikke skabes sammenhæng og synergi med de offentlige myndighedsopgaver og erhvervsserviceopgaven. Det vil betyde, at der skal opbygges et tæt samarbejde mellem eksterne leverandører med henblik på at nyttig viden, om virksomhedernes vurdering af den offentlige erhvervsservice, kan anvendes til at forbedre denne service. Der skal bruges ressourcer på at udforme kontrakter, tilbagemelde-systemer og evalueringer. 5

6 Model 2 Udlicitering af dele af erhvervsserviceopgaven og ad hoc opgaver inden for erhvervsudvikling Delområder af erhvervsserviceopgaven, eksempelvis iværksætteri og ad hoc opgaver inden for erhvervsudvikling, udliciteres i et kontraktligt forhold til en eller flere eksterne konsulenter. Modellen kan eksempelvis være afregning pr. antal vejledt iværksætter inden for et maksimum beløb. De resterende midler, som er blevet afsat i budget 2010, kan anvendes til at købe ad hoc konsulentbistand til de opgaver, som ikke kan løses af erhvervskonsulenten. Fordele Presset på de personalemæssige ressourcer i kultur- og udviklingsafdelingen kan lettes gennem en udlicitering af dele af erhvervsopgaven. Fordelene ved udlicitering af opgaven er primært en aflastning på afgrænsede områder af erhvervsopgaven. Ulemper Udlicitering af dele af erhvervsopgaven betyder, at viden udliciteres. Den nuværende samling af viden og mulighed for at arbejde tæt sammen med øvrige forvaltninger om gode rammebetingelser for erhvervslivet og god, fleksibel offentlig service vil kun kunne gennemføres delvist. En udlicitering løser ikke de udfordringer, der ligger, i at der er utilstrækkelige ressourcer til at løse de interne opgaver, i at få skabt en mere sammenhængende erhvervsservice og i at sikre driften i de ikke udliciterede erhvervsopgaver. Projektudvikling, fundraising og projektgennemførelse af erhvervsudviklingsprojekter med ekstern finansiering, eksempelvis fra regionale, nationale og internationale midler, skal løses af eksterne konsulenter, og viden om dette arbejde og viden, der kan opbygges i projekter, forankres hos eksterne konsulenter. Det betyder en øget afhængighed af eksterne konsulenter. Model 3 Erhvervsservice og erhvervsudviklingsopgaver leveres af Norddjurs Kommune. Midlerne anvendes til ansættelse af en erhvervskonsulent, som i et samspil med den nuværende erhvervskonsulent skal løse hele erhvervsserviceopgaven og opgaverne i handlingsplan for erhvervsområdet. Fordele Driften af erhvervsopgaven er dækket ind med ansættelsen af en erhvervskonsulent. Der sikres sammenhæng mellem de opgaver, som skal løses ifølge resultatkontrakten med Væksthus Midtjylland, som både omhandler servicering af iværksættere og virksomheder. Viden om alle aktiviteter bliver i organisationen, så der kan arbejdes med synergi mellem de enkelte aktiviteter, og at målet, at der kun er én indgang i kommunen til erhvervsservice, nås. Der kan arbejdes proaktivt med projektudvikling og fundraising af projekter, som kan bidrage til at skabe erhvervsudvikling og et godt erhvervsklima i Norddjurs Kommune. Driften af allerede etablerede projekter kan sikres. Ulemper I forbindelse med Norddjurs Kommunes overtagelse af erhvervsopgaven, blev det fremført, at nogle virksomheder er af den holdning, at det ikke er en kommunal opgave at levere erhvervsservice. Det kan betyde, at nogle virksomheder ikke ønsker at henvende sig til kommunalt ansatte erhvervskonsulenter. Umiddelbart er det dog ikke kultur- og udviklingsafdelingens indtryk, at den kommunale organisering har været en hindring for virksomheders brug af erhvervsservicen. 6

7 7

8 Status for erhvervsservice oktober 2009 Aktivitet Antal Uddybende forklaring Tovholder og Ansvarlig Generel erhvervsservice 261 pers Henvendelser, vejledninger én til én, kollektive vejledninger, informationsmøder SamarbejdsPartnere VækstHus MidtJylland, Private rådgivere, offentlige instanser Vejledningsforløb 62 forløb 1 til 1 vejledning for virksomheder og iværksættere. 1½ timer-10 timers varighed. Henvendelser og opsøgende kontakt estimeret til 50 virksomheder årligt i forhold til resultatskontrakt med Væksthus MidtJylland. Informationsbrev alle Alle nye cvr. nr. i Norddjurs Kommune modtager informationsmateriale om muligheder for erhvervsservice. Henvisninger 69 virksomheder Der er henvist 69 virksomheder til specialiseret rådgivning i VækstHus MidtJylland eller til rådgivning hos f.x. private-, regionale- eller nationale rådgivere. Skattecenter Østjylland: 3 Private rådgivere: 16 Netværk: 5 Væksthus Midt: 17 Lokal virksomhedsleder: 9 Kommunal myndighed: 4 Erhvervsskoler: 1 Matchmaker:12 IT-agent: 2 Private rådgivere, VækstHus MidtJylland, Offentlige instanser, Vidensinstitutioner, potentielle samarbejds-partnere o. lign. Elektronisk nyhedsbrev 2 gange månedligt Der sendes elektronisk nyhedsbrev til alle interesserede 2 gange månedligt. 8

9 Temamøder 3 møder med i alt 119 deltagere Kollektiv vejledning om fx markedsføring, Jura hvor rådgiver eller ekspert giver rådgivning til grupper af virksomheder. Mellem deltagere pr møde. Temamøde om EnergiTek, antal deltagere: 52 Temamøde om Salg via nettet, antal deltager: 40 Temamøde om Jura, antal deltagere: 27 Private rådgivere, Offentlige instanser Fx SKAT, advokat. Styrkelse af Iværksætterindsatsen 4 møder Iværksætter info-møder, Auning Kulturperron, Ørum Aktiv center og Kulturhuset Grenå. 1. møde i Grenå antal deltager: 0 2. møde i Auning, antal deltager: 0 3. møde i Auning, antal deltager: 1 4. møde i Ørum Aktiv Center, antal: 0 Specialiseret netværk 2 forløb med i alt 51 deltagere Møderække (3x3 timer) for unge virksomheder med fagligt fokus. Væksthus Midt financierer udgiften til underviseren og til forplejning. Det er dog et krav at der deltager 25 virksomheder med et cvr. nr. der er max 3 år gammel. Privat rådgiver/underviser Strategisk markedsføring: (28 fra Norddjurs, 3 Århus, 1 Vejle, 1 Horsens). Fokus på salg: 21 virksomheder tilmeldte Vækstgruppe 1 gruppe Forløb for unge virksomheder over 6 gange hvor handlingsplan for øget vækst bliver udarbejdet. Finansiering til eksterne underviser via Væksthus Midt. Det er dog et krav at der deltager 15 virksomheder med et cvr. nr der er max 3 år gammel. Storytelling og kommunikation planlagt Privat rådgiver og Væksthus Midt Rådgivningskampagen kampagne Kampagne med fokus på forretnings IT for mindre virksomheder. Videnskabsministeriet, 3D College, CV2 og private rådgivere Der er planlagt 3 temamøder for SMV er, et pro- 9

10 jektforløb af 1-uges varighed for 3D-elever samt en event på Grenå Havn med deltagelse af foreløbig 16 IT-rådgivere. Tværkommunale samarbejder Iværksættercafé 4 møder Der holdes iv-café 4 gange årligt i samarbejde med Syddjurs. 2 holdes i Norddjurs og 2 i Syddjurs. Der er sammensat et Norddjurs rådgiverhold og et Syddjurs rådgiverhold. Udgifterne til annoncering deles ligeligt mellem de 2 kommuner. Der deltager mellem 5 og 12 iværksættere til hver café. og Syddjurs Kommune SKAT, advokat, revisor, A- kasse. Syddjurs kommune. Specialiseret netværk 1 netværk Møderække (3x3 timer) for unge virksomheder med fagligt fokus. Væksthus Midt financierer udgiften til underviseren og til forplejning. Underleverandør-netværk, Design i processer. antal deltagere 16 (9 fra Norddjurs, 7 fra Randers) arrangør og tovholder I samarbejde med Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, Syddjurs Kommune og Favrskov Erhvervsråd Vækstgruppe 1 forløb Gruppe af 15 unge virksomheder får tilbud om 6 tema møder og individuel rådgivning. Ledelse i egen virksomhed, under planlæggelse i samarbejde med proff. Anders Drejer Handelshøjskolen i Århus arrangør og tovholder I samarbejde med Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, Syddjurs Kommune og Favrskov Erhvervsråd Temamøder 2 seminarer Muligheder i Rusland, antal deltagere: 56 Kina som jeres næste marked, planlagt til d. 24 nov. Randers Erhvervs- og udviklingsråd og Eksportrådet I samarbejde med Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, Syddjurs Kommune og Favrskov Erhvervsråd, Væksthus Midt, NOPEF, Eksportrådet. Uge 47 arrangement 1 konference Landsdækkende iværksætter kampagne, med event planlagt i Randers d. 18. nov. Styregruppe med deltagelse af alle I samarbejde med Væksthus Midt, Randers Erhvervs- og 10

11 partner Udviklingsråd, Syddjurs Kommune og Favrskov Erhvervsråd 7K viden og innovation 4 bus-turer Innovations bus. 4 turer med bus til relevante vidensinstitutioner og case-virksomheder tilbydes til virksomheder for inspiration og læring. Teknologisk Institut 7K samarbejdet og Teknologisk Institut Innovation i materialer Innovation i fødevarer Innovation i fremstilling Innovation i energi Vækstgrupper 2 afholdt 4 planlagte Udviklingsforløb for virksomhed 50% finansieret af 7K-samarbejdet. Tilbud om deltager i 5-7 temamøder og konsulentbistand til egen udvikling. Polen som næste marked Udviklingsmuligheder i Kina Ledelsesudvikling Oplevelsesbaseret forretningsudvikling Salg Odder Erhvervsog udviklingsråd er tovholder. Styregruppe med deltagelse af øvrige partner 7K samarbejdet og private rådgivere/undervisere Kontaktmægler It-agent International Community 5 projektansættelser Der er 5 projekt ansatte i 7K-samarbejdet. En kontaktmægler arbejder med at koble virksomheder og vidensinstitutioner tættere sammen via, praktikforløb, projekter, studieopgaver, forskning o.lign Én IT-agent arbejder med specielt fokus på IKT i alle virksomheder indenfor 7K-samarbejdet. Tre medarbejdere arbejder med tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Favrskov Erhvervsråd er tovholder på kontaktmægler og IT-agent. Business Århus er tovholder på International Community 7K samarbejdet 11

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland Juni 2010 Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland 1. Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om, at kommunerne overtager

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

1. Hvordan fungerer kommunikationen mellem Væksthuset og kommunen? (hvad fungerer i dag, og hvad kunne gøres bedre)

1. Hvordan fungerer kommunikationen mellem Væksthuset og kommunen? (hvad fungerer i dag, og hvad kunne gøres bedre) Opsamling af besvarelser vedr. Væksthuset (opdateret 20. januar 2009) 1. Hvordan fungerer kommunikationen mellem Væksthuset og kommunen? (hvad fungerer i dag, og hvad kunne gøres bedre) Favrskov Kommunikationen

Læs mere

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt.

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt. 9 1-01-76-8-07 4. Iværksætterprogram for vækstiværksættere - Handlingsplanens pkt. 6.4 Resumé Der igangsættes et iværksætterprogram målrettet især de ambitiøse og vækstpotentielle iværksættere med det

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune

Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune Resultatkontrakt for Erhvervs- og Turismeområdet mellem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og Skive Kommune Gældende for 1. januar 2012 til 31. december 2012 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1 Lovgrundlag

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Regionshuset Viborg Afdeing for virksomheds- og kompetenceudvikling Skottenbort 26 8800 Viborg Tel: 87285274 Sagsbehandler: Niels Dahl Christensen Niels.dahl@ru.rm.dk www.rm.dk Virksomhedsudviklingsprogram

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Kommunenotat Norddjurs Kommune

Kommunenotat Norddjurs Kommune 23. marts 2011 Kommunenotat Norddjurs Kommune Udarbejdet af DAMVAD a/s Viden skaber muligheder Vinder af konsulentprisen 2010 i kategorien Samfundsudvikling, Organisation og Økonomi Indhold 1 OPSUMMERING...

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2008 Projekt slut dato: 31-12-2010 Bevilling A: Midtjylland: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland"

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 24 Eksport

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.2 Aftale for 2014 mellem Væksthus og KKR Syddanmark...2 Bilag 1: Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2014...2 2.3 Opfølgning

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Strateginotat 2015-2018

Strateginotat 2015-2018 Strateginotat 2015-2018 Indhold Side 2 af 48 Indhold... 2 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for processen... 4 1.2 Hovedkonklusioner... 5 1.3 Forudsætningerne for strategiplanen... 8 2. Intern analyse...

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller II

Ydelsesbeskrivelse Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller II 1 Ydelsesbeskrivelse Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller II Indledning Initiativet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller II (FIF 2) er en videreførelse af projektet Fremtidens Industrielle

Læs mere

Evaluering af Erhvervskontorets arbejde januar til oktober 2010 DEL 2: Kommentarer

Evaluering af Erhvervskontorets arbejde januar til oktober 2010 DEL 2: Kommentarer Evaluering af Erhvervskontorets arbejde januar til oktober 2010 DEL 2: Kommentarer Kommunen har bedt os om en kort beskrivelse af, hvad der er sket. Et overslag over, hvor mange ressourcer der er brugt

Læs mere