Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget 11.04.2007 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

2 Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 75. Tidsplan for budget Jammerbugt Kommunes Internationale Strategi Regnskab 1. januar december 2005 for ældreboliger Salgspriser for arealer til bolig- og erhvervsformål Tilbygning til rådhuset i Brovst - skitseforslag Etablering af Kultur- og Naturcykelsti gennem Kettrup og Gøttrup sogne Principper for profilering, markedsføring og reklamefinansiering Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Jammerbugt Kommune Tillæg til spildevandsplan for detailhandelområde Salg af rasteplads ved Jammerbugt Camping, Vr. Thorup Tilbageførsel af areal til detailhandel ved Østergade i Brovst Ansøgning om tilsagn om lokaletilskud til FDF Aaby/Vedsted Ansøgning om driftstilskud til leje af springgrav, gulvtrampoliner og klatrevæg i Jetsmark Hallen Organisering af Jammerbugt Natur- og Kulturformidling (naturskolerne) Administration af befordringsrabat til ungdomsuddannelserne i forbindelse med midlertidig sygdom eller invalidering Regnskaber 05 og 06 puljeordningen Mariehønen Multihus i Brovst Timereduktion i Jammerbugt Musikskole Byggeri af bofællesskabet Krabben 1. statusnotat samt frigivelse Tilsyn og godkendelse i forhold til Bo- og dagtilbud til voksne Timepriser i henhold til lov om frit valg Høringssvar vedr. strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i region Nordjylland 53 Punkter på lukket møde: 97. Godkendelse af forlig - personalesag 98. Salg af Stormgade 10, Pandrup 99. Anvendelse af kommunale ejendomme Afbud: Kim Bennike (O)

3 Økonomiudvalget Tidsplan for budget / Lone Person Sagsfremstilling Forvaltningen er pt. i gang med at udarbejde en tidsplan for budgetlægningen i Tidsplanen bliver udarbejdet med baggrund i den overordnede mødeplan for Tidsplanen skal balancere mellem hensynet til, at det tekniske budgetgrundlag i form af et gennemarbejdet budget 2007 skal være så færdigt som muligt og hensynet til, at der skal afsættes tid til politiske drøftelser og relevante høringer. Forslag til tidsplan for budget vil blive udleveret på økonomiudvalgets møde. Forslag til budgetprocedure vil blive forelagt til Økonomiudvalgets møde den 9. maj. Høring Tidsplanen vil inden mødet blive drøftet i direktionen Retsgrundlag Lov om kommuners styrelse. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og godkender tidsplanen for budget Bilag: Økonomiudvalget, den Forslag til tidsplan for B godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

4 Økonomiudvalget Jammerbugt Kommunes Internationale Strategi / Sonia Jensen Resume Jammerbugt Kommunes Kommunalbestyrelse vedtog den 21. nov at godkende Økonomiudvalgets indstilling om at indgå i officielt venskabsbysamarbejde med kommunerne Kuusankoski, Finland Lindesberg, Sverige Oppdal og Østre Toten, Norge Strzelce Krajenskie, Polen. Sagsfremstilling Som led i den politiske sagsbehandling i den forbindelse blev det tilkendegivet, at ambitionsniveauet for det internationale engagement skal have et vist niveau, og at det skal være et aktiv for kommunen. Det blev ligeledes tilkendegivet, at der i valget af venskabsbyer ses både øst og syd på, eks. Polen. Herudover vurderedes det - på sigt også at være meget relevant - at engagere sig til England og Tyskland, eks. i samarbejde med de officielle venskabsbyer. Med baggrund i Kommunalbestyrelsens beslutning foreligger der nu udarbejdet fremtids- og udviklingsorienteret oplæg til Jammerbugt Kommunes Internationale Strategi, til behandling og endelig godkendelse i det politiske forum. Høring Retsgrundlag Der eksisterer ikke et egentligt lovgrundlag for regulering af venskabsbysamarbejdet, men kommunalfuldmagtens rammer sætter naturlige grænser for aktiviteternes karakter der må kun være tale om internationale udviklings- og projektaktiviteter men ikke egentlig udenrigspolitik. Kommunernes internationale aktiviteter spænder bredt fra venskabsbysamarbejder til deltagelse i EU-projekter, anvendelse af internationale kontaktnetværk til eksportfremme som led i erhvervspolitik, systemeksport af kommunal knowhow, indgåelse af partnerskabsaftaler hvor erfaringsudveksling og informationsformidling understøttes af deltagelse i EUprojekter m.v. herunder er ikke mindst det mellemfolkelige samarbejde overordentlig betydningsfuldt i international sammenhæng, som tillige giver indhold og perspektiver til det folkeoplysende kulturfællesskab. Økonomiske konsekvenser På Jammerbugt Kommunes budget for 2007 er der afsat kr til driften af Jammerbugt Kommunes internationale samarbejde i 2007.

5 Økonomiudvalget Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at borgmesteren med baggrund i strategiindholdet, bemyndiges til at træffe de efterfølgende officielle aftaler, med officiel underskrivelse af samarbejdsaftaler i samarbejde med de udenlandske kommuner. Kommunaldirektøren indstiller ligeledes, at regelsæt for tilskudsbevilling i henhold til oplæggets financieringsafsnit for det mellemfolkelige kultur- og foreningsfælles godkendes, - herunder også de heri nævnte økonomiske tilskudsformer til klassehold m.v. i undervisningsregi. Bilag Oplæg af 21. marts 2007 til Jammerbugt Kommunes Internationale Strategi. Bilag: Økonomiudvalget, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

6 Økonomiudvalget Regnskab 1. januar december 2005 for ældreboliger / Erik Nørmølle Resume Kuben har fremsendt årsregnskab 2005 for ældreboliger, beliggende Egevej 4 og 6 Parkvej Mølleparken 1-41 Kirkegade 3 Egevej 8 Parkvej 40 Vestergade Brovst Efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., skal kommunalbestyrelsen føre et generelt tilsyn med almene boligorganisationer. De primære opgaver i det regnskabsmæssige tilsyn er at påse, at regnskabsmaterialet indsendes rettidigt og i overensstemmelse med de fastsatte regler. påse, om de økonomiske forhold og driften er i overensstemmelse med bestemmelserne i den gældende lovgivning m.v. foretage en kritisk gennemgang af regnskabsmaterialet for at sikre at drift og økonomi er forsvarlig og opfylder gældende regler. Sagsfremstilling Økonomi og Personale har gennemgået årsregnskabet efter vejledende retningslinier fra Kommunernes Revision. Regnskabet skulle have været indsendt senest 28. februar Boligorganisationens regnskab viser et overskud på kr., der foreslås overført til afdeling 2. Regnskabet for Afdeling 1 (Egevej 4 og 6, Parkvej 28-38, Mølleparken 1-41 og Kirkegade 3) viser et overskud på kr., der foreslås henlagt. Regnskabet for Afdeling 2 (Egevej 8, Parkvej 40 og Vestergade 9) viser et underskud på kr. Hvis overskuddet fra boligorganisationen

7 Økonomiudvalget overføres, reduceres underskuddet til kr. Underskuddet skal afvikles over maksimalt 3 år og det kan betyde huslejestigning. Bilag Regnskabet ligger til gennemsyn i sekretariatet. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabet tages til efterretning og, at boligorganisationens overskud overføres til Afdeling 2. Bilag: Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Det indskærpes, at regnskaberne indsendes rettidigt. Det bemærkes, at der ikke er bemærkninger til regnskabet. Fraværende: Tilbage til toppen

8 Økonomiudvalget Salgspriser for arealer til bolig- og erhvervsformål / Lone Person Resume Kommunalbestyrelsen skal fastsætte salgspriser for kommunalt ejede arealer til bolig og erhverv. Sagsfremstilling I henhold til bekg. om udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, skal kommunen en gang om året annoncere sine ejendomme til salg. Nedenstående er der en oversigt over de i kommunen ledige boligparceller. Antal Pris Tilslutningsafgifter Fjerritslev Rugmarken kr./m² Ekskl. tilslutningsafgifter Dalhøjen kr./m² do. Dalhøjen kr./m² do. Lærkevej kr./m² do. Aabybro Bindeleddet Birkelse kr./m² Inkl. kloaktilslutning Drøvten, Gjøl kr./m² do. Fjordbakken, Gjøl kr./m² do. Elbækvej, Biersted jordbrugsparcel 1 90 kr./m² do. Brovst Kirsten Holcks Vej 6 157,50 kr./m² Inkl. kloaktilslutning og vand Grabowsvej kr./m² do. Bygmarken, Halvrimmen kr. (fast do. (789 og 795m²) Niels Juels Vej, Skovsgård (858, 872, 879 m²) pris) kr. (fast pris) Inkl. kloaktilslutning Sallingvej, Arentsminde kr./m² Inkl. kloaktilslutning og vand

9 Økonomiudvalget Pandrup Cannerslundvej (926 m²) kr. Inkl. kloaktilslutning, el, vand og varme Cannerslundvej (960m²) kr. do. Højvangen, Kaas do. ( m²) kr. Fælledvej, Saltum do. ( m²) kr. Præstegaardsvej, Ingstrup ( m²) 3 ikke fastsat Lejes ud til landbrugsdrift Ingstrupvej, V.Hjermitslev kr. Inkl. kloaktilslutning, (911m²) vand og el Halkærvej, Moseby kr. Inkl. kloaktilslutning og gl. udstykning (894 m²) Halkærvej, Moseby ( m²) kr. vand Inkl. kloaktilslutning Nedenstående er der en oversigt over erhvervsarealer i kommunen. Fjerritslev Fjerritslev Vest Pris 25 kr./m² + 1 kr./m² til vandforsyning Tilslutningsafgifter Ekskl. kloaktilslutning Aabybro Ny Aabyvej 60 kr./m² Inkl. kloaktilslutning Knøsgaard 40 kr./m² do. Teknologiparken 45 kr./m² do. Centerområde 125 kr./m² do. Nordstjernevej Birkelse 40 kr./m² do. Gjøl, Drøvten 40 kr./m² do. Brovst Terndrupvej 40 kr./m² med udskiftning af ikke bæredygtig bund 30 kr. /m² hvis køber selv betaler for udskiftning Vangen 40 kr./m² do. Pandrup Ekskl. tilslutningsbidrag

10 Økonomiudvalget Facadegrunde mod 65 kr./m² Inkl. kloaktilslutning Omfartsvejen Facadegrunde mod 55 kr./m² do. Sigsgaardsvej Øvrige arealer 45 kr./m² do. Høring Retsgrundlag Bekg. om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Økonomiske konsekvenser Indstilling Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen fastsætter priser på arealerne. Bilag: Økonomiudvalget, den Økonomiudvalget indstiller, at priserne fastsættes uændret for Der udarbejdes oplæg til harmonisering af den fremtidige prissætning samt principper for tilslutningsafgifter. Fraværende: Tilbage til toppen

11 Økonomiudvalget Tilbygning til rådhuset i Brovst - skitseforslag / Erik Nørmølle Resume 23. november 2006 behandlede Underudvalget Økonomiudvalget sagen om tilbygning til rådhusbygningen i Brovst. Udvalget besluttede, at der skulle udarbejdes en ny skitse indeholdende yderligere mødefaciliteter. Sagsfremstilling Teknisk forvaltning har udarbejdet nyt skitseforslag til tilbygningen. Skitseforslaget viser nu en tilbygning på 350 m2, en udvidelse på 80 m2. Skitseforslaget indeholder nu mødefaciliteter, toiletter, garderobe og 2 ekstra arbejdspladser. Forslaget er nu i overensstemmelse med de ønsker der er fremkommet fra Underudvalget Økonomiudvalget og myndighedsafdelingen, der har ønsket toiletter, garderobe og yderligere arbejdspladser. Tilbygningen forventes opført efter følgende tidsplan Marts April Ultimo juni August Medio september Maj 2008 Skitseforslaget godkendt Behandles politisk Den endelige projektering færdig Licitation Byggeriet påbegyndes Byggeriet færdigt Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse Økonomiske konsekvenser Tilbygningen forventes at kunne opføres for 3,5 mio. kr. Hertil kommer projekteringsomkostninger på 0,3 mio. kr. I alt 3,8 mio. kr. Byggeudgiften kan finansieres ved salg af ejendomme eller af den likvide beholdning. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at tilbygningen opføres efter tidsplanen. at byggeriet finansieres af likvide midler. at bevillingen på op til 3,8 mio. kr frigives, under forudsætning af at licitationsresultatet ligger indenfor overslaget.

12 Økonomiudvalget Bilag: Tilbygning til rådhuset i Brovst - skitsetegning Økonomiudvalget, den Projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale igangsættes, hvorefter dette forelægges til politisk behandling. Finn Kornum kan ikke gå ind for projektet. Erik Ingerslev ønsker at afvente stillingtagen til tilbygningen til et senere tidpunkt, når det vurderes, at der er større overblik over behovet for administrative arbejdspladser. Fraværende: Tilbage til toppen

13 Økonomiudvalget Etablering af Kultur- og Naturcykelsti gennem Kettrup og Gøttrup sogne / Karsten Thoft Jørgensen Resume En lokal arbejdsgruppe har taget initiativ til etablering af en kultur- og naturcykelsti på 13 km, som strækker sig gennem 2 sogne fra Husby til Vejlerne i den vestlige del af kommunen. Sagsfremstilling En lokal arbejdsgruppe har taget initiativ til etablering af en kultur- og naturcykelsti, der går fra Husby til Vejlerne. Stien er tænkt som en dobbeltrettet cykelsti, som går forbi 22 seværdigheder/oplevelsespunkter langs strækningen. Mellem Skerping og Gøttrup vil stien også kunne fungere som skolesti, idet Ørebroskolen ligger på strækningen. Stianlægget foregår i flere etaper, og strækningen mellem Skerping og Gøttrup er den eneste strækning som asfalteres, og er ligeledes den strækning der anlægges først. Denne strækning forventes færdig medio maj Arbejdsgruppen har ansøgt flere foreninger/fonde/virksomheder/private om hjælp til at finansiere stien, og har opnået tilsagn om økonomisk støtte fra flere af disse. Nedenfor er listet en oversigt over forventede udgifter og indtægter for stianlægget. Forventede udgifter: Delstrækning 1 Skerping/Gøttrup: Delstrækning 2 Gøttrup/Gøttrupstrandvej: Delstrækning 3 Gøttrup Fjordholme: Erstatninger: Skilte og striber: Projektering: Uforudsete udgifter: Forventede anlægsudgifter i alt: kr. (Jf. tilbud) kr kr kr kr kr kr kr. Forventede indtægter: EU-tilskud (Leader+): Friluftsrådet: Egnsbank Han Herred: Lokal indsamling: Indenrigsministeriet: Forventede indtægter: Fra anlægstilskud fra fonde, private foreninger EU s strukturfonde, direkte anlægstilskud fra kr kr kr kr kr kr. EU m.m. skal der afløftes 17,5% af beløbene kr. Forventede anlægsindtægter i alt: kr.

14 Økonomiudvalget Den samlede kommunale nettoanlægsudgift for projektet forventes at blive på kr., hvoraf der i 2006 er afholdt udgifter for kr., hvorefter en nettoanlægsudgift i 2007 svarer til kr. Projektet er senest godkendt i Fjerritslev Kommunalbestyrelse den i forbindelse med den afholdte licitation. Økonomiske konsekvenser Der skal gives en anlægsbevilling på kr. på udgiftssiden og kr. på indtægtssiden, der svarer til et nettoanlægsbeløb på kr. Der gives en netto tillægsbevilling på kr., der svarer til det forventede likviditetsforbrug i Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender: at 2006 projektet (overført) meddeles anlægsbevilling for 2007, således at de bevillingstekniske forhold samt forvaltningens grundlag for at færdiggøre projektet formelt er på plads at de nævnte beløb frigives at der gives en netto tillægsbevilling på kr. Bilag: Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

15 Økonomiudvalget Principper for profilering, markedsføring og reklamefinansiering / Mogens Fransen Resume Godkendelse af principper for profilering, markedsføring og reklamefinansiering Sagsfremstilling Der foreligger forslag til Principper for profilering, markedsføring og reklamefinansiering for Jammerbugt Kommune. Forslaget bygger på kommunens vision og overordnede målsætninger og beskriver følgende: Mål for profilering og markedsføring: Det overordnede mål for profilering og markedsføring af Jammerbugt Kommune er at udbrede kendskabet til kommunens stærke sider i bred forstand Principper for profilering og markedsføring Principperne for profilering og markedsføring af Jammerbugt Kommune skal underbygge kommunens vision, de underliggende målsætninger og målet for profilering og markedsføring. Det betyder bl.a., at profilering og markedsføring af kommunens primært skal tage udgangspunkt i og understøtte: Jammerbugt Kommune som en attraktiv bosætningskommune Jammerbugt Kommune som en dynamisk og fremtidsorienteret erhvervskommune Jammerbugt Kommune som en attraktiv natur- og turistkommune Jammerbugt Kommunes rige forenings- og kulturliv Der angives forskellige tiltag og metoder til profilering og markedsføring af kommune, ligesom det anføres, at en del af disse kan gennemføres i samarbejde med andre aktører herunder andre kommuner, erhvervslivet, turistorganisationer, foreninger m.v. Kompetence og økonomi Det foreslås, at: De profilerings- og markedsføringstiltag, der er en naturlig del af den almindelige drift, kan indenfor områdets budget iværksættes af den enkelte budgetansvarlige leder.

16 Økonomiudvalget Med hensyn til iværksættelse af tværgående og overordnet profilering og markedsføring af kommunen indenfor eksisterende budgetmæssige rammer har direktionen kompetencen - se dog nedenfor. Kompetencen kan delegeres på konkrete politikområder. I budgettet er der afsat en pulje som økonomiudvalgets udviklingsmidler. Borgmesteren disponerer disse midler herunder til profilering og markedsføring indenfor ovenstående principper. Økonomiudvalget holdes orienteret om nye aktiviteter på området iværksat for økonomiudvalgets udviklingsmidler. Større aktiviteter, der kræver bevilling, behandles i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Høring Oplægget har været drøftet i direktionen, som anbefaler det til godkendelse. Retsgrundlag Styrelsesvedtægten for Jammerbugt Kommune, Kommunalfuldmagten. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget godkender forslaget. Økonomiudvalget den Godkendt. Fraværende: Afbud Kim Bennike (O) I forlængelse af godkendelse af principperne er der udarbejdet et bilag til uddybning af emnet sponsering, der indeholder følgende: Sponsering af bl.a. gode foreningsmæssige initiativer, der giver goodwill og PR for Jammerbugt Kommune betyder, at borgmesteren efter konkret vurdering kan yde tilskud til enkeltstående initiativer iværksat af lokale foreninger ikke eliteafdelinger. Sådanne aktiviteter kan borgmesteren støtte med op til kr./aktivitet. Sponsering af eliteidræt i kommunen, der giver goodwill og PR for Jammerbugt Kommune betyder, at borgmesteren kan indgå sponsoraftaler med eliteidræten jf. nedenstående konkrete emneliste - indenfor en ramme

17 Økonomiudvalget på kr. /pr. år/sponsoraftale. (der ingås kun én aftale pr. aktør/forening pr. år). En sponsoraftale indbærer en aftale, der giver kommunen en modydelse, der vurderes at være af samme værdi, som sponsorbeløbet. I 2007 omfatter den konkrete emneliste følgende: Team Jetsmark Pandrup Bokseklub Brovst Speedwayklub Sponsering/tilskud herudover behandles i økonomiudvalget. Yderligere tiltag omkring profilering, markedsføring og reklamefinansiering behandles ligeledes i Økonomiudvalget. Kommunaldirektøren indstiller, at ovenstående godkendes. Bilag: Økonomiudvalget, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

18 Økonomiudvalget Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Jammerbugt Kommune / Bjarne Vestby Jensen Resume Der er udarbejdet forslag til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Jammerbugt Kommune Vedtægten samordner sammenlægningskommunernes hidtil gældende vedtægter. Sagsfremstilling Den udarbejdede betalingsvedtægt omfatter betalingsregler for offentlige spildevandsanlæg samt privatejede spildevandsanlæg, der kontraktligt er tilknyttet kloakforsyningen (åben land). Endvidere omfattes betalingsforhold for obligatorisk tømning af septiktanke samt betalingsbestemmelser for aflevering af spildevand fra samletanke. Med hensyn til obligatorisk tømningsordning for septiktanke, er tidligere truffet beslutning om, at ordningen skal udvides fra at omfatte tidligere Pandrup Kommune til hele Jammerbugt Kommune. I forbindelse med ordninges indførelse skal bl.a. foretages orientering af berørte grundejere og gennemføres en række praktiske foranstaltninger såvel i privat regi som i Kloakforsyningens regi for at kunne føre ordningen ud i livet. Det vurderes, at ordningen tidligst kan være i kraft primo I tilknytning til betalingsvedtægten skal udarbejdes regulativ for tømningsordningen for septiktanke og eventuelt senere også for behandling af spildevand fra samletanke. Det foreslås, at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at vedtage sådanne Tekniske Bestemmelser (regulativer), der relateres til Betalingsvedtægten. I dag pålignes særbidrag for afledning af industrispildevand med forhøjet forureningsindhold kun for virksomheder i tidligere Pandrup Kommune. I forbindelse med samordning af betalingsregler skal tages stilling til om særbidragspåligning skal udvides til at omfatte alle relevante virksomheder i Jammerbugt Kommune eller om særbidragspåligning skal stilles i bero. I henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, er særbidrag indført for at håndhæve princippet om at forureneren betaler i de situationer, hvor en spildevandstilledning giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med anlæggets etablering og drift. Forsyningsafdelingen har foretaget vurderinger og beregninger af de økonomiske forhold om særbidragspåligningen. Vurderingerne

19 Økonomiudvalget sandsynliggør, at Betalingsvedtægtslovens intension om forureneren betaler princippet kan respekteres i den fremtidige situation, såfremt det vælges at undlade påligning af særbidrag i den samordnede betalingsvedtægt i Jammerbugt Kommune. Høring Der er ikke foretaget høring. Retsgrundlag Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., LBK nr. 716 af 23/06/2001 med senere ændringer: Økonomiske konsekvenser Det er vurderet, at det potentielle fremtidge særbidragsprovenu ved indførelse af særbidrag for alle relevante virksomheder i Jammerbugt Kommune er på 1,2 mill. kr/år i forhold til Kloakforsyningens samlede indtægt på 37,9 mill. kr/ år. Beløbene er incl. moms og forudsat en vandafledningstakst på 13,75 kr/m 3. Såfremt særbidraget stilles i bero vil taksten skulle reguleres med ca. 0,50 kr/m 3, forudsat financieringen af særbidraget alene blev lagt på den variable del af vandafledningsbidraget. Hvis takstreguleringen alene relateres til de virksomheder, der i dag betaler særbidrag, vil den tilsvarene regulering være på 0,30 kr/m 3 (incl. moms). Der skal på senere tidspunkt beregnes en takst for tømning af septiktanke. Denne takst skal svare til de omkostninger, der er forbundet med etablering og drift af ordningen ud fra hvile i sig selv princippet. Indstilling Forsyningsafdelingen indstiller: at at at forslag til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Jammerbugt Kommune 2007 godkendes Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at vedtage regulativer, der relateres til betalingsvedtægten særbidragspåligning i Jammerbugt Kommune stilles i bero Bilag: Forslag til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Jammerbugt Kommune Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt.

20 Økonomiudvalget Fraværende: Bilag: Betalingsvedtægt for kloakforsyningen 2007 Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

21 Økonomiudvalget Tillæg til spildevandsplan for detailhandelområde / Katrine Mortensen Resume Der er udlagt et nyt område til detailhandel og blandet bolig og erhverv syd for rundkørslen hvor Østergade og Terndrupvej i Brovst mødes. Området er ikke medtaget i den gældende spildevandsplan, og derfor skal der udarbejdes et tillæg til den nuværende spildevandsplan. Sagsfremstilling Der er jævnfør lokalplan 92 udlagt et nyt område til detailhandel med pladskrævende varegrupper samt blandet bolig og erhverv. Området har ikke tidligere været indarbejdet i den gældende kommuneplan og dermed heller ikke i spildevandsplanen. Der er derfor udarbejdet et spildevandsplantillæg. Spildevandsplantillægget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 27. november 2006 til 26. januar Ved udløb af høringsperioden er der ikke indsendt indsigelser og kommentarer. Det oprindelige forslag til tillæg til spildevandsplanen dækkede hele området for lokalplan 92. Jammerbugt Kommune har efterfølgende besluttet at indskrænke området, så tillægget kun omhandler et mindre område, se kortbilag. Høring Forslag til tillæg til spildevandsplan har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Retsgrundlag Tillægget til spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 samt de til loven hørende bekendtgørelser, specielt bekendtgørelse nr af 14. december Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Drift- og Anlægsafdelingen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender at tillægget til spildevandsplanen ændres til kun at omhandle et delområde af lokalplan 92

22 Økonomiudvalget at tillæg til spildevandsplan godkendes endeligt Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Bilag: Tillæg til spildevandsplan - endelig Tillæg til spildevandsplan - kortbilag Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

23 Økonomiudvalget Salg af rasteplads ved Jammerbugt Camping, Vr. Thorup / Kirsten Guldbæk Roelsgaard Resume Som følge af problemer med offentligt brug af Jammerbugt Campings toiletter m.m. ønsker pladsens ejer at købe kommunens rasteplads, der ligger i umiddelbar tilknytning til pladsen. Sagsfremstilling Jammerbugt Kommune har ved amtets nedlæggelse overtaget den gamle landevej til Thisted nord om Vejlerne. Jammerbugt Camping er beliggende på vejen, Thistedvej 546, og pladsen har fælles indkørsel med en rasteplads, der er tilknyttet vejen. Kirsten Georgi, Jammerbugt Camping, har rettet henvendelse til Jammerbugt Kommune, for at høre, om kommunen vil yde tilskud til drift af pladsens toiletter, som angiveligt benyttes i stor stil af rastepladsens brugere. Kommunen har afvist dette. En efterfølgende mail fra Kirsten Georgi udtrykker hendes store frustrationer. Telefonisk giver hun udtryk for, at der også er andre problemer med hyppige indbrud på pladsen, der kan forgå i ubemærkethed fra rastepladsen samt offentlig brug af picnicområde m.v. Problemerne er ikke nye og amtet havde i en sag kørende vedr. campingpladsens evt. køb af arealet. Fjerritslev Kommune blev hørt i sagen, og Teknik- og Miljøudvalget havde ingen indvendinger mod rastepladsens nedlæggelse, idet man ikke så noget trafikalt eller vejteknisk behov for at opretholde den. Sagen endte dog med, at pladsen ikke blev solgt p.g.a. uenighed om prisen. Amtet havde til at begynde med forlangt ca kr. inkl. omkostninger til landinspektør m.v., men beløbet blev efterfølgende hævet til kr. idet amtet mente, at jorden ville blive værdifuld for campingpladsen, da den hermed kunne udvides. Kirsten Georgi bød max kr. inkl. omkostninger. Rastepladsen skulle iflg. Kirsten Georgi ikke inddrages i udvidelse af campingpladsen. Et forslag fra Jammerbugt Kommune om evt. at indlede salg af rastepladsen til campingpladsen, blev modtaget med glæde af Kirsten Georgi. Hun anførte, at arealet ikke skal inddrages til campingplads, men at eksisterende asfalt vil blive anvendt til parkeringspladser, som der er mangel på ved de talrige festarrangementer, der afholdes på stedet. Rastepladsens vestlige indkørsel bliver lukket og der tilplantes. Det areal, der kan overføres, udgør ca m2. Den resterende vejmatrikelbredde svarer så til de tilstødende bredder, (se bilag luftfoto

24 Økonomiudvalget rasteplads.) Offentlig vej er ikke prissat, men en pris på kr. inkl. omkostninger for arealet svarer til 3,20 kr./m2 (inkl. omkostninger), som er en forholdsvis lav m2-pris for uanvendelig jord, der alligevel delvist kan anvendes. Der findes rastepladser ca. 1 km øst for og ca. 2 km vest for rastepladsen ved campingpladsen. Endvidere findes en vigeplads i vejens sydside umiddelbart vest for campingpladsen. Ved evt. salg af rastepladsen, kunne der evt. anvendes overslagsmæssigt kr. til at etablere en tilsvarende vigeplads i vejens nordside som kompensation for rastepladsen. Høring - Retsgrundlag Vejloven Økonomiske konsekvenser Kommunen får en indtægt, der afhænger af Økonomiudvalgets fastsættelse af pris. Heraf kan evt. anvendes ca kr. til etablering af vigeplads 150 m. vest for rastepladsens vestlige indkørsel. Indstilling Drift- og Anlægsafdelingen indstiller at at arealet sælges til Kirsten Georgi, Jammerbugt Camping med servitut om, at arealet ikke må anvendes til overnatning. Økonomiudvalget fastsætter prisen Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. Bilag: Luftfoto rasteplads Økonomiudvalget, den Salgsprisen fastsættes til 5 kr. pr. m2. Fraværende: Tilbage til toppen

25 Økonomiudvalget Tilbageførsel af areal til detailhandel ved Østergade i Brovst / Kell Agerbo Resume Brovst Kommune har i november 2006 udlagt et nyt området til detailhandel ved Østergade i Brovst. Byggemodningen er påbegyndt i Det er i forbindelse med byggemodningen konstateret, at jordbunden i området ikke egner sig til byggeri. Derfor bør der igangsættes en proces hvor ca. 60 % af det detailhandelsareal, der blev udlagt i Lokalplan nr. 92 for Brovst Kommune, tilbageføres til landzone. Sagsfremstilling Brovst Kommune godkendte d. 23. november 2006 Lokalplan nr. 92 og Kommuneplantillæg nr. 7 for et område til detailhandel med pladskrævende varegrupper øst for Brovst by. Lokalplanområdet er på ca m 2 med mulighed for at bygge ca m 2 butikker, erhverv mv. I begyndelsen af 2007 påbegyndte Jammerbugt Kommune byggemodningen af området syd for rundkørselen ved Østergade jf. kortbilag. Formålet er at give plads til en møbel- og tæppebutik på 2415 m 2 I byggemodningsprocessen er der gennemført en detaljeret jordbundsundersøgelse og det er konstateret, at jordbundsforholdende er meget lidt egnet til byggeri. Flere steder i området er der et 4-5 meter organisk lag, der skal fjernes i forbindelse med anlæggelse af veje, kloak og byggeri. Byggemodningen er påbegyndt syd for rundkørselen ved Østergade på matr. nr. 22g, men det vurderes, at matr. nr. 24a Brovst By ligeledes ikke er egnet til byggeri. Derfor bør der foretages de nødvendige planlægningstiltag, således at matr. nr. 24a Brovst By tilbageføres til landbrugsjord, og således at den eksisterende virksomheder igen placeres i landzone. På matr. nr. 22g Brovst By etableres der én detailhandelsbutik og restarealet forventes ikke bebygget jf. beslutning i kommunalbestyrelsen d. 1. marts Tilbageførelsen af matr. nr. 24a Brovst By kræver, at Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2000 for Brovst afløses af et Kommuneplantillæg nr. 8. Ligeledes skal arealet tilbageføres til landzone, ved at Lokalplan nr. 92 aflyses på matr. nr. 24a Brovst By. Dette kan ske med hjemmel i Lov om Planlægning 45.

26 Økonomiudvalget Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og beslutningen om at aflyse Lokalplan nr. 92 på matr. nr. 24a Brovst By skal fremlægges for offentligheden i 8 uger. Efter offentlighedsfasen behandles evt. bemærkninger og indsigelser i Kommunalbestyrelsen. Kommuneplantillægget er udarbejdet således, at matr. nr. 24a Brovst By udlægges til landbrugsområde, der administreres efter landzonebestemmelser i Lov om Planlægning. Høring Kommuneplantillæg nr. 8 for kommuneplan 2000 for Brovst og beslutningen om at ophæve dele af Lokalplan nr. 92 skal fremlægges for offentligheden i 8 uger. Retsgrundlag Lov om Planlægning Økonomiske konsekvenser Evt. begæring om erstatning fra ejeren af matr. nr. 24a Brovst By kan jf. 45 i Lov om Planlægning kun gives for positive udgifter, der er afholdt som følge af ejendommens placering i byzone. En eventuel mistet spekulationsgevinst kan ikke kræves erstattet. Indstilling Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplanen 2000 for Brovst godkendes og sendes ud i høring. Ligeledes indstilles det, at processen med at tilbageføre matr. nr. 24a Brovst By til landzone igangsættes. Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Bilag: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

27 Økonomiudvalget Ansøgning om tilsagn om lokaletilskud til FDF Aaby/Vedsted / Helle Harlund Resume FDF Aaby/Vedsted har fremsendt brev, hvori der søges om et tilsagn om lokaletilskud til foreningen. Sagsfremstilling Som det fremgår af ansøgningen har FDF Aaby/Vedsted det seneste år været uden faste lokaler til foreningens aktiviteter, idet lejemålet at det hus som foreningen tidligere har været i Bakkegården er ophørt. Det fremgår også af ansøgningen at lejemålet i den tidligere bygning ikke har ligget inden for Folkeoplysningsudvalgets område i det tidligere Aabybro Kommune. Ansøgningen vedlægges som bilag. Foreningen har nu søgt Kommunalbestyrelsen om en kommunegaranti i forbindelse med opførelse at et nyt hus. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 1. marts 2007 følgende: Kommunalbestyrelsen godkender en midlertidig kommunegaranti til ultimo 2007 under forudsætning af følgende: 1) at FDF-kredsen og långiver for byggekreditten indgår aftale om, at kommunegarantien tidsbegrænses og indfries inden udgangen af 2007 ved omlægning til realkreditlån, 2) at Folkeoplysningsudvalget tager stilling til fremtidigt lokaletilskud, og 3) at FDF-kredsen vurderer projektets økonomiske bæredygtighed på de givne betingelser for kommunegaranti og lokaletilskud. I regelsættet Regler om tilskud til folkeoplysning i Jammerbugt Kommune står: Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til driftsudgifter til Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til, Nye lejemål i haller eller ændringer i lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for Jammerbugt Kommune, Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for Jammerbugt Kommune, eller

28 Økonomiudvalget Til nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for Jammerbugt Kommune. Af FDF Aaby/Vedsteds ansøgning om lokaletilskud fremgår at lokaleudgifterne i 2007 anslås til ca kr. mens lokaleudgifterne i 2008 og fremover forventes at være ca kr. Høring Sendes ikke i høring. Retsgrundlag Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000, som ændret ved lov nr. 149 af 25. marts 2002, lov nr af 27. december 2003 og lov nr af 27. december Økonomiske konsekvenser Udgifter til lokaletilskud til FDF Aaby/Vedsted. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen hvorvidt der skal gives tilsagn om lokaletilskud til FDF Aaby/Vedsted fremover. Folkeoplysningsudvalget den Indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der ikke gives tilsagn om yderligere lokaletilskud i 2007 at der gives tilsagn om lokaletilskud fra 2008, dog kun til udgifter som fremgår af regelsæt for folkeoplysningsområdet - der gives ikke tilskud til afdrag, og under forudsætning af at folkeoplysningsudvalgets rammme til lokaletilskud forhøjes tilsvarende. FDF Aaby/Vedsted har tidligere modtaget tilskud til Bakgården, direkte under Kulturudvalget i Aabybro Kommune. Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Kulturudvalget behandler Folkeoplysningsudvalgets indstilling. Børne- og Kulturudvalget den Børne- og Kulturudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at ansøgningen imødekommes med max kr ,- i 2007 i forbindelse med udgifter til renter på byggekredit og udgifter i forbindelse med byggeri. Beløbet skal søges som en tillægsbevilling, idet udvalget ikke kan anvise finansiering. Endvidere indstilles det til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at

29 Økonomiudvalget lokaletilskud for 2008 og fremover gives i henhold til gældende regelsæt for Folkeoplysningsudvalget, idet det er en forudsætning, at Folkeoplysningsudvalgets ramme til lokaletilskud forhøjes tilsvarende. Bilag: Folkeoplysningsudvalget ansøgning om tilsagn om lokaletilskud Økonomiudvalget, den Økonomiudvalget forudsætter, at det hidtidige driftstilskud til FDF til Bakgården kan finansiere lokaleudgifterne i 2007, samt at lokaletilskud for 2008 gives i henhold til det fremadrettede regelsæt for Folkeoplysningsudvalget. Fraværende: Tilbage til toppen

30 Økonomiudvalget Ansøgning om driftstilskud til leje af springgrav, gulvtrampoliner og klatrevæg i Jetsmark Hallen / Helle Harlund Resume Pandrup Gymnastik og Idrætsforening (PGU) har fremsendt ansøgning om driftstilskud til leje af springgrav, gulvtrampoliner og klatrevæg i Jetsmarkhallen. Sagsfremstilling Pandrup Gymnastik og Idrætsforening (PGU) har fremsendt ansøgning om driftstilskud til leje af springgrav, gulvtrampoliner og klatrevæg i Jetsmarkhallen. For at fastholde gymnasterne og fortsat tiltrække nye er det nødvendigt, at PGU har de nødvendige faciliteter, der i blandt springgrav og gulvtrampoliner ellers flytter gymnasterne til Brønderslev eller Aalborg, hvor de har springgrave. PGU har i medlemsskaren og medlemmer udefra grundlag for at oprette et konkurrencehold. Pandrup Gymnastik og Ungdomsforening (PGU) søgte i 2004 Jetsmarkhallen om etablering af springgrav og gulvtrampliner. I 2005 og 2006 er forskellige muligheder undersøgt, og i 2005 fik PGU meddelelse om, at Jetsmark Hallen var velvillig til at undersøge mulighederne for at etablere en springgrav og gulvtrampoliner i den bestående Hal B. Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at etableringen vil blive for dyr i forhold til udbyttet og det vil være mere hensigtsmæssigt at foretage en tilbygning. PGU har efterfølgende forhandlet med Jetsmark Hallen om at få etableret tilbygning med de nødvendige faciliteter springgrav og gulvtrampoliner, for at PGU kan honorere gymnasternes behov og sikre gymnastikkens fremtidige eksistens og udvikling for børn og unge. Resultatet er, at Jetsmark Hallen kan optage lån til etablering, men har ikke økonomisk råderum til forrentning, Derfor søger PGU om et årligt driftstilskud til leje af tilbygning og springgrav, gulvtrampoliner og klatrevæg, som vil koste ca. 3 mill. kr. at opføre og etablere. PGU har mulighed for at bidrage med ca. kr til byggeriet, hvilket betyder at Jetsmark Hallen skal optage et lån på 2,7 mill kr., hvorfor PGU søger om et driftstilskud på kr. årligt til leje af faciliteterne i år 2007 og derefter kr. årligt (heri er fratrukket eventuelle lejeindtægter, der er budgetsat til kr. årligt.) Eventuelle lejeindtægter i forbindelse med udlejning af springgraven kan

31 Økonomiudvalget fratrækkes det årlige driftstilskud. Høring Sendes ikke i høring. Retsgrundlag Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), og regelsættet for tilskud til folkeoplysning i Jammerbugt Kommune, hvor det står: Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til driftsudgifter til Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til, Nye lejemål i haller eller ændringer i lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for Jammerbugt Kommune, Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for Jammerbugt Kommune, eller Til nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for Jammerbugt Kommune. Økonomiske konsekvenser Der er ikke afsat midler til formålet. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget udtaler sig til ansøgningen at Kommunalbestyrelsen medtager ansøgningen ved budgetbehandlingen for 2008 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGSMØDE, DEN 30/1-2007: Folkeoplysningsudvalget ser positivt på ansøgningen, og indstiller at ansøgningen medtages ved budgetlægningen for Siden ansøgningen har været behandlet i Folkeoplysningsudvalget har Pandrup Gymnastik- og Undgomsforening fremsendt et tillæg til den tidligere fremsendte ansøgning. Brevet vedlægges som bilag. Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Kulturudvalget behandler Folkeoplysningsudvalgets indstilling. Børne- og Kulturudvalget den

32 Økonomiudvalget Børne- og Kulturudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsens godkendelse Bilag: Anbefaling Diane og Rene Aarestrup.doc, bilag til ansøgning fra PGU Anbefaling Dorthe og Frank Østergaard.doc, bilag til ansøgning fra PGU Anbefaling fra DGI Nordjylland.doc, bilag til ansøgning fra PGU Ansøgning om driftstilskud til springcenter.doc Tillæg til ansøgning som er fremsendt den 18. september doc udtalelse vedr springgrav (1) Jetsmarkhallen.doc Vedr. SV: Jetsmarkhallens Springcenter, bilag til ansøgning fra PGU Vedr. Vids.: anbefaling, bilag til ansøgning fra PGU Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Det præciseres, at eventuelt tilskud indgår som en del af budgetlægningen for Fraværende: Tilbage til toppen

33 Økonomiudvalget Organisering af Jammerbugt Natur- og Kulturformidling (naturskolerne) / Jacob Funder Resume Jammerbugt Kommune har 2 naturskoler, hvor der hvert sted er ansat naturvejledere. Naturskolerne er placeret ved Fosdalen (1 naturvejleder) og i Store Vildmose (1,7 naturvejleder). Kommunen yder driftstilskud til begge naturskoler. Desuden yder kommunen tilskud til naturformidling fra Han Herred Naturcenter i Fjerritslev. Formidlingen foregår også her af en ansat naturvejleder. Kommunen råder også over en lejrskole (Lille Norge) som naturligt fremover kan indgå i sammenhæng med natur- og kulturformidlingen i Jammerbugt Kommune. I forbindelse med organiseringen af naturskolerne og den formidling af natur og kultur, der er foregået fra naturskolerne og Han Herreds Naturcenter, fremsættes forslag til en organisering af det samlede område inden for naturog kulturformidlingen, herunder lejrskolen Lille Norge. Der stilles endvidere forslag til målgruppernes brug af denne formidling. Sagsfremstilling I målstyringsgrundlaget for Kultur- og Fritidsområdet - vedtaget i Sammenlægnings-udvalget 19. september 2006 står: Natur- og Kulturformidling skaber en vigtig forudsætning for en fælles identitet i Jammerbugt Kommune. Dette er en ressource, som skal styrkes ved udvikling af et varieret og fremsynet tilbud af kultur- og fritidsaktiviteter i samspil med Kommunens udvikling inden for natur, miljø, planlægning og friluftsliv. Med de forskellige ressourcer fra de gamle kommuner, der er på natur- og kulturformidlingsområdet, er der gode muligheder for at skabe et varieret og fremsynet tilbud af kultur- og fritidsaktiviteter. For at give baggrund og overblik over områdets ressourcer og potentiale i forbindelse med forslaget til organisering og målgruppernes brug, følger en beskrivelse af: 1. Områdets forskellige målgrupper og aktiviteter inden for natur og kultur. 2. Økonomi.

34 Økonomiudvalget Forslag til en samlet organisering af området. Styring, herunder oprettelse af brugerråd. Brugen af naturskolerne og naturvejlederfunktionen fra Han Herreds Naturcenter. 1. Områdets forskellige målgrupper og aktiviteter inden for natur og kultur. Naturskolerne har hidtil fungeret som et tilbud til folkeskolerne i henholdsvis Aabybro og Brovst kommuner. I begge kommuner har der været tale om et årligt besøg med en overnatning for 2. klasserne og et årligt besøg for 4. klasserne med to overnatninger. I Brovst Kommune har 8. klasserne også fået en årlig overnatning. Desuden har specialklasserne i Brovst Kommune hvert andet år haft en overnatning. Formålet med undervisningen er at give forståelse, viden og interesse om og for naturen samt give eleverne en faglig oplevelse omkring natur og kultur samt endvidere en social oplevelse. Udover tilbuddet til folkeskolerne henvender naturskolerne sig til alle andre natur- og kulturhistorisk interesserede uanset alder. Natur- og kulturformidlingen fra Han Herreds Naturcenter har hidtil henvendt sig til turister og lokale borgere (voksne) med udgangspunkt i Han Herred. Der formidles til meget forskellige grupper, herunder inden for feltet af oplevelsesøkonomi og ture for f.eks. Politiken, Nordjyske og Det Danske Haveselskab. De samlede aktiviteter inden for natur- og kulturformidlingsområdet henvender sig således bredt til mange forskellige målgrupper og med et forskelligt og mangesidet indhold. De 2 naturskoler og naturvejledningen fra Han Herred Naturcenter supplerer alt i alt hinanden i forhold til feltet natur og kultur. Det foreslås derfor, at områdets aktivitetsgrundlag organiseres under betegnelsen Jammerbugt Natur- og Kulturformidling. 2. Økonomi. Der er i naturskolernes budget kalkuleret med indtægtsdækket virksomhed (samlet for begge skoler 180 dage i 2006) som tilskud til driften. Den indtægtsdækkede virksomhed foretages ved afholdelse af ekskursioner, foredrag, kurser, mv. for eksterne skoler, turister m.fl. Der er ligeledes kalkuleret med indtægtsdækket virksomhed i naturvejledningen fra Han Herreds Naturcenter. Den indtægtsdækkede virksomhed er nødvendig for at opretholde fuld drift på hver naturskole / naturcenter. 3. Forslag til en samlet organisering af området, herunder styring I forbindelse med kommunesammenlægningen fremstår 3

35 Økonomiudvalget naturvejlederfunktioner fra 3 centre, som har en geografisk fin dækning fra øst til vest i kommunen, og hver for sig er velfungerende og supplerer hinanden. De 3 centre med Naturskolen i Store Vildmose i øst, Naturcenter Fosdalen midt i kommunen og Han Herred Naturcenter i vest udgør på den måde et sammenhængende hele, som organisatorisk foreslås samlet i Jammerbugt Natur- og Kulturformidling, jf. Organisationsmodel for Jammerbugt Natur- og Kulturformidling i bilag 1. Lejrskolen Lille Norge foreslås også samlet i denne enhed, idet Jammerbugt Natur- og Kulturformidling (naturskolerne) så vidt muligt vil tilbyde gratis konsulentbistand i forhold til kommunens institutioner, når disse er på lejrskolen. Her tænkes på arrangementer ud i naturen, undervisning eller blot information om hvor udflugten kan gå hen. Med baggrund heri og med baggrund i de omgivelser og aktiviteter, der naturligt er i forbindelse med ophold på lejrskolen, anbefales det, at lejrskolen organisatorisk kommer ind under Jammerbugt Natur- og Kulturformidling. Det anbefales på den baggrund at koble disse enheder sammen i enheden Jammerbugt Natur- og Kulturformidling for at opnå synergieffekt og for at koordinere tilbuddene på natur- og kulturformidlingsområdet, herunder fælles markedsføring. I den forbindelse anbefales det, at naturvejlederfunktionen fra Han Herred Naturcenter udskilles fra centrets øvrige aktiviteter og overgår til Jammerbugt Natur- og Kulturformidling. Ansættelse af centrets naturvejleder sker således i Jammerbugt Kommune med aflønning i form af det driftstilskud, kommunen yder til Han Herred Naturcenter, og den indtægtsdækkede virksomhed naturvejlederfunktionen hidtil har haft. Det anbefales endvidere, at naturvejlederens fysiske placering gøres uafhængig af centret, såfremt dette passer bedst ind i de fremtidige aktiviteter i Natur- og Kulturformidlingen. En fremtidig fysisk placering kunne f.eks. være i tilknytning til naturskolerne eller et tredje formidlingssted i Kommunen. 4. Styring, herunder oprettelse af brugerråd. Naturcenter Fosdalen har hidtil haft en bestyrelse med politisk repræsentation og med repræsentation fra Skov- og Naturstyrelsen. Ligeledes har Han Herred Naturcenter en bestyrelse. Naturskolen i Store Vildmose og Lejrskolen Lille Norge har ingen bestyrelse. Kommunen ejer ikke naturskolernes bygninger. Bygningerne for Naturcenter Fosdalen ejes derimod af Skov- og Naturstyrelsen, hvorfor det bl.a. derfor har været naturligt, at Skov og Naturstyrelsen var repræsenteret i bestyrelsen for centret. Naturskolen i Store Vildmose lejer bygningerne af Den Økologiske Efterskole. Han Herred Naturcenter ejes af Fonden for Han Herred Naturcenter. Lejrskolen Lille Norge ejes af kommunen. Selve driften af de tre naturvejlederfunktioner på de 3 naturskoler/-centre foreslås fortsat som hidtil, idet alle tre naturskoler/-centre er velfungerende

36 Økonomiudvalget enheder. Det vurderes, at de fire centre/enheder med deres forskellige styrings- og ejermæssige forhold bedst vil kunne styres og administreres direkte fra Forvaltningen, jf. bilag 1 Organisationsmodel for Jammerbugt Natur- og Kulturformidling. Til gengæld foreslås oprettet et brugerråd, som også erstatter bestyrelsen for Naturcenter Fosdalen. Rådet skal være et rådgivende organ, som gennem dialog med forvaltningen og de 3 formidlingsenheder (naturskolerne og naturvejlederfunktionen fra Han Herreds Naturcenter), bidrager til imødekommelse af brugernes ønsker og medvirker i en dialog omkring fornyelses- og udviklingsområder. Alle interesserede brugere kan deltage i brugerrådets arbejde. Skov- og Naturstyrelsen inviteres med som fast repræsentant i brugerrådet tillige med repræsentanter for naturvejlederne og forvaltningen (kultur- og fritid). Børneog Kulturforvaltningen udarbejder forslag til forretningsorden for brugerrådet, som i øvrigt selv fastsætter denne. Børne- og Kulturforvaltningen annoncerer i dagspressen i forbindelse med etableringen, og der gøres opmærksom på etableringen overfor hidtidige brugere eller brugergrupper (folkeskolen og andre institutioner, m.fl.). 5. Brugen af naturskolerne og naturvejlederfunktionen fra Han Herreds Naturcenter. Naturvejlederne og Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet to forslag til modeller til organisering af brugen af naturskolerne. Modellerne beskrives i vedlagte bilag. I begge modeller arbejdes med i alt 180 dage til indtægtsgivende virksomhed og i alt 140 dage til kommunens egne skoler (ikke indtægtsdækket virksomhed). Kommunesammenlægningen bevirker, at elevgruppen i relation til naturskolerne bliver fordoblet og dermed skal der tages stilling til, hvordan de dage (samlet for begge skoler; 140 dage i 2006), der ikke bruges til indtægtsdækket virksomhed, skal fordeles mellem de forskellige klassetrin. Fælles for model 1 og 2 To dage med en overnatning for 4. klasserne på en af naturskolerne. Naturformidlingen gennem Han Herreds Naturcenter fastholdes som hidtil, både vedrørende omfang og økonomi, men nu via den udskilte naturvejlederfunktion. For model 1 gælder yderligere En dag for 8. klasserne på en af naturskolerne (formentlig Fosdalen). En dag hvert år for specialklasser (formentlig Vildmosen). For model 2 gælder yderligere To dage med en overnatning for 2. klasserne på en af naturskolerne.

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Referat Teknik- og Miljøudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kommune Teknik- og Miljøudvalget Punkter på åbent møde: 45. Tilbageførsel af areal til detailhandel ved Østergade i Brovst. 1 46. Tillæg til spildevandsplan

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag.

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 8. april 2016 Anlægstilskud til Sejlsportscenteret Anlægsbevilling og kommunegaranti til etablering af Aarhus Internationale

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:40 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine Indholdsfortegnelse 001. Idrætsforeningen KVIK - ansøgning om lokaletilskud til trænningsophold 3 002. Vældgård

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR Onsdag, den 1. februar 2006 Mødet afholdes i mødelokale 1, Brovst Rådhus, kl. 15.30 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 1: Forslag vedrørende mødernes

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Fjerritslev Rådhus lokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 141. Indledende budgetdrøftelser...1 142. Status på tilpasning

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. september 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume I overensstemmelse med lokalplan 902 foreslås et kommunalt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 3. marts 2004 via Magistraten J.nr.: 13.06.04.P20.018.02 51 Den Ref.: Tlf.nr.: hh/bb

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus THISTED KOMMUNE REFERAT fra møde i kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Viggo Iversen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri)

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Pkt. 173 Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Sagsnr. 213486 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om en storparcel på Ageren i Trekroner må udstykkes

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. marts 2008 kl. 18:00 i Aars Byrådssal

Referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. marts 2008 kl. 18:00 i Aars Byrådssal Referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. marts 2008 kl. 18:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Forslag til regelsæt om det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 3 2 Medlemmer Benny

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 8. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-19.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 29. november 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 29. november 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 29. november 2006 Rapport om støtte til religiøse aktiviteter under folkeoplysningsloven Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Magistratsafdelingen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. I henhold til Lov om støtte til folkeoplysning jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Skatteforvaltningen i Århus - Søren Frichs Vej 36 G Åbyhøj

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Skatteforvaltningen i Århus - Søren Frichs Vej 36 G Åbyhøj ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Skatteforvaltningen i Århus - Søren Frichs Vej 36 G - 8230 Åbyhøj Til Århus Byråd Den 20. februar 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 42 30 E-mail: uk@skat.aarhus.dk

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL. 17.00 PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP Indholdsfortegnelse 1. Aars Gymnastikforening Ansøgning om fritagelse for betaling af halgebyr. 2. Aftale

Læs mere