AFSNIT 9. Afsnit 9: Modulbeskrivelser og undervisningsplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSNIT 9. Afsnit 9: Modulbeskrivelser og undervisningsplaner"

Transkript

1 AFSNIT 9 Afsnit 9: Modulbeskrivelser og undervisningsplaner Studieordning aug BM1 AS Autogen-svejs BM1 DR Drejning BM1 FR Fræsning BM1 GS Grundlæg skruestiksarb BM1 LO lodning BM1 LS lysbuesvejs BM1 ML Materialelære BM1 MO Motormontage BM1 MS MAG-svejs BM1 SP skruestiks-pladearb BM1 TD tekn-dok BM1 TS TIG-svejs BM1 VT værkstedsteknik BM2 TA tekniske anlæg BM2 VSPR VS-projekt BM4-5 FY - fysisk grundlag BM4 EL BM4 EN Engelsk BM4 ME metodelære BM4 TM1- forbrændingsmotorer og systemer BM5-6 KD Stationære kedel og turbineanlæg BM5-6 MNG management BM5-7 AU Automation 2007 version BM5 EL BM5 HY hydrauliske og pneumatiske systemer med tilhørende komponenter BM5 KE Proceskemi BM5 ST Materiale og styrkelære BM6 EL BM7-8 KØ køleteknik og køleteknologi BM7-8 EL3 Elektroteknik-projektering BM7 PU Pumper og kompressorer BM8 AM - arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse BM8 KL Klimateknik BM8 SF Skibsfremdrivning BM8 ST Skibsteknik BM8 SR - Søret og skibsadm BM8 SØSIK Søsikkerhed BM8 VGT 1 - Vagttjeneste i maskinen

2 BM8 VGT 2 - FULL-mission Simulatorkursus på Chalmers BM8 HS Hjælpe- og servicesystemer BM9 BCH PRO Bachelorprojekt - projektbeskrivelse BM9 BCH Bachelorprojekt UVPL betjening af redningsmidler UVPL SKIBSKOK UVPL ROC Undervisningsplan for Grundmodul for Skibsassistenter, Skoleskibet

3 Dokument version 1 STUDIEORDNING for Maskinmesteruddannelsen Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse drift august 2007

4 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester Studieordning Indholdsfortegnelse FORORD... 5 KAPITEL 1 (FORMÅL MV.) MARTEC s overordnede målsætninger Kvalitet Adgangskrav... 8 KAPITEL 2 UDDANNELSENS STRUKTUR, UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER MV Uddannelsesstruktur PBL som pædagogisk metode på maskinmesterstudiet Videns søgning Andre undervisningsmetoder Organisering i forbindelse med projektarbejder Vejlederfunktioner Kvalitetsudvikling Studietur Laboratorieforsøg og skriftlige opgaver Bedømmelse (prøver og eksamen) Bedømmelsesplan Internationalisering med engelsk som arbejdssprog KAPITEL 3 VALGFAG OG SPECIALELINIER Formål Struktur Fællesfag: Projektstyrings- og projektledelsesværktøjer Fælles 2 fagpakken El- og automationslinien Energi og miljølinien Managementlinien Søfartslinien KAPITEL 4 EVALUERING OG ORGANISERING De studerendes evaluering af undervisningen: MARTEC s evaluering af forløbet Undervisernes organisering KAPITEL 5 MERIT...35

5 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester Studieordning Forord MARTEC har udarbejdet denne studieordning for maskinmesteruddannelsen, i overensstemmelse med bekendtgørelsen om maskinmesteruddannelsen af 22/12/2006. Studieordningen er udarbejdet af uddannelseschefen i samarbejde med lærerkollegiet. MARTEC ser Maskinmesteruddannelsen som et samlet uddannelsesforløb, hvor der hele tiden arbejdes på, at de studerende skal opleve studiet med teknisk- og teoretiske faglig progression fra start til slut. Uddannelsens indhold fokuserer iht. bekendtgørelsen for maskinmesteruddannelsen både på den håndværksmæssige og den teoretiske del af maskinmesterprofessionen. I indledningen af uddannelsen (BM1-BM3) arbejdes der med de opstillede håndværksmæssige mål, mens målene i den mere teoretisk faglige side af maskinmesterprofessionen placeres dels i basisdelen (BM4-BM6) og dels i den afsluttende del (BM7-BM9)af uddannelsen. Den studerende vil opleve visse forskelle i struktur og pædagogiske overvejelser, herunder metodik og didaktik afhængig af på hvilket niveau i uddannelsesforløbet den studerende befinder sig. MARTEC følger behovet for fornyelse af studieordningen. En revision af denne kan iværksættes af MARTEC i forbindelse med ændringer af love og/eller bekendtgørelser. Lærergruppens evaluering af afsluttede forløb kan også give forslag til ændringer. Studieordningen bliver revideret løbende min. 1 gang om året og godkendes af MARTEC s ledelse. Denne studieordning er gældende for studerende der påbegynder uddannelse til maskinmester med studiestart august 2005 eller senere og betegnes STUDIEORDNING FOR Maskinmesteruddannelse PBA, Version XX af YY. ZZ 200X Studieordningen, der angiver de nærmere regler for uddannelsen til maskinmester, er udfærdiget i henhold til følgende love, bekendtgørelser og SFS rundskrivelser. Lov om maritime uddannelser, Lov nr. 226, 22/ BEK. nr. 55, 18/ om prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser (Bekendtgørelsen træder i kraft den ). BEK. nr. 770 af 5/ om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser Bekendtgørelse nr. 303 af 3. maj 2001 om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr (BEK nr. 100 af 31/01/2007) Søfartsstyrelsens gældende AU rundskrivelser med supplerende krav til kurser i brandbekæmpelse, betjening af redningsbåde mv. Søfartsstyrelsens uddannelsesplan for kurset Orienteringskursus i tankskibe version 1.0 af 4. juni 2002, tanker familiarization. Side 5 af 181

6 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester Studieordning KAPITEL 1 (Formål mv.) I henhold til 1 i bekendtgørelsen om maskinmesteruddannelsen af 22/12/2006 beskrives følgende formål med Maskinmesteruddannelsen på professionsbachelorniveau. Maskinmesteruddannelsen (Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift) har til formål at kvalificere de studerende til på ledelsesniveau i skibe og i virksomheder i land at varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer og herunder forestå, at disse anlæg og installationer drives optimalt ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn. Den studerende skal kvalificeres til at: 1) indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge med mennesker med forskellig uddannelsesmæssig og kulturel baggrund, 2) varetage det økonomiske, tekniske og sikkerhedsmæssige ansvar og opgaver i forbindelse med tekniske anlæg og installationer, 3) kunne planlægge og være ansvarlig for arbejdsopgavers udførelse, 4) tilegne sig og vurdere ny viden inden for maskinmesterprofessionens arbejdsområder og 5) deltage i videre uddannelse. Efter endt uddannelse skal den studerende have opnået det teoretiske grundlag til at: 1) erhverve autorisation som elinstallatør, jf. bekendtgørelse om godkendte prøver og praktikkrav for autorisation af elinstallatører, 2) erhverve kedelpassercertifikater og køleautorisation, jf. bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr, 3) indtræde på kompetencegivende kurser vedrørende indregulering og funktionsprøvning af gasfyrede anlæg over 135 kw, jf. bekendtgørelse om personlige faglige kvalifikationer for den teknisk ansvarlige og dennes medarbejdere i autoriserede og godkendte kompetente virksomheder, og 4) fungere som energikonsulent jf. bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Den studerende skal efter endt uddannelse opfylde STCW 95 konventionens kapitel III/2, så der kan udstedes sønæringsbevis, når uddannelsen med maritime valgemner er gennemført, og betingelserne for udstedelse af sønæringsbevis som maskinofficer i henhold til lov om skibes besætning er opfyldt. Disse formål tilgodeses på basis af praktisk og teoretisk uddannelse ved: gennem de anvendte undervisningsmetoder og -former at motivere den studerende for videregående uddannelse samt udvikle vedkommende til selvstændigt at kunne tilegne sig viden og være aktiv i egen læring, gennem uddannelsens form og indhold målrettet at kvalificere den studerende som problemløser med fokus på informationssøgning og udvikling af vedkommendes samarbejdsog lederevner, at kvalificere den studerende til at anvende informationsteknologi som et naturligt arbejdsredskab, Side 6 af 181

7 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester Studieordning at udvikle den studerendes analytiske og refleksive færdigheder, herunder en evnen til at kombinere teori og metoder og at omsætte teori i praksis, gennem et praksisnært studium, at basere uddannelsen på praksisviden og forskningsviden der er frembragt gennem samarbejde med relevante virksomheder og forskningsmiljøer såvel nationalt som internationalt. 1.1 MARTEC s overordnede målsætninger Maskinmesteruddannelsen på MARTEC vil understrege maskinmesteruddannelsens særlige profil som den eneste danske polytekniske professionsbachelor uddannelse, der efter endt uddannelse giver maskinmesteren kompetencer til, evt. efter opfyldelse af krav til praktisk uddannelse, på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og under hensyn til miljø og økonomi, at varetage drift, driftsoptimering og vedligehold af el-, maskinteknik og automatisering i alle former for tekniske anlæg, proces anlæg og maskiner, samt varetage de ledelsesmæssige opgaver i denne forbindelse. Uddannelsens faglighed etableres på et solidt fundament af grundfag, bestående af matematik, fysik, kemi, maskin- og elteoretiske fag, ledelsesrelaterede fag og sprog. MARTEC vil i sit udbud af valgmoduler lægge særlig vægt på specialeretninger indenfor: Elektroteknik og Automation Energi og miljø Økonomi, sprog og ledelse MARTEC vil desuden udbyde valgmoduler for opnåelse af STCW kompetencer (sønæringsrettigheder). MARTEC vil udbyde valgfag som kan understøtte en studerendes ønske om en stærk profil indenfor et af ovenstående områder. I et vist omfang tilbydes de studerende mulighed for at sammenstykke valgfag med en kombineret profil. Specialeretningerne udbydes i BM7 og BM8. Det er MARTEC s målsætning, at de studerende i stedet for MARTEC s specialeretninger kan tilbydes ophold på en udenlandsk uddannelsesinstitution, evt. kombineret med den efterfølgende afsluttende virksomhedspraktik (Professionspraktik). MARTEC har en klar pædagogisk profil og holdning til anvendelse af forskellige undervisningsformer, herunder projektorganiseret undervisning, casestudier mv. og MARTEC vil i sit valg af undervisningsformer understøtte udviklingen af den studerendes ledelses- og samarbejdsmæssige kompetencer, så maskinmesteren kan indgå på alle niveauer i projektgrupper såvel som projektleder som menigt medlem og være selvstændig problemløsende. Uddannelsen vil kvalificere den studerende til at anvende informationsteknologi som et naturligt arbejdsredskab, herunder opbygning og brug af netværk. Studiets struktur vil tilgodese det overordnede formål om ledelses- og polytekniske kompetencer ved at tage særlig hensyn til tværfaglighed, helheds- og projektorientering. Maskinmesteruddannelsen skal kvalificere de studerende, så de kan deltage i særligt tilrettelagte videreuddannelses forløb på master eller kandidat niveau. MARTEC Side 7 af 181

8 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester Studieordning samarbejder med Aalborg Universitet, om at tilrettelægge forløb, der sætter MARTEC maskinmesteren i stand til videreuddannelse til kandidatniveau på ca. 2 år. Dimittender, der har gennemført maskinmesteruddannelsen på MARTEC har ret til at anvende professionsbetegnelsen professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift. Betegnelsen på engelsk er Bachelor of Technology Management and Marine Engineering. 1.2 Kvalitet MARTEC arbejder ud fra et værdigrundlag, hvor kunden, herunder de studerende, er i centrum. Udmøntningen af værdigrundlaget sker på grundlag af de fire overordnede værdier for MARTEC: - forandringsvillighed engagement kundeorientering kompetence MARTEC er grundlæggende til for kundernes skyld og opfatter sig som et uddannelsescenter der arbejder såvel lokalt, regionalt og landsdækkende som internationalt. MARTEC producerer uddannelser af høj kvalitet på et lønsomt grundlag og i et attraktivt og udviklende skolemiljø hvor der tages individuelle hensyn til kunder herunder studerende, aftagere og ansatte. Studieordningen er skolens dokumentation for undervisningens kvalitet, for de pædagogiske principper skolen ønsker, skal ligge til grund for al undervisning og for skolens arbejde med og holdning til de studerendes medbestemmelse, demokratiske rettigheder og arbejde i demokratiske organer f.eks. studieråd. Der arbejdes løbende med at udvikle kvaliteten af undervisningen - gennem evaluering i lærerteams, justering og udvikling af undervisningen, handlingsplaner, iværksættelse af medarbejderuddannelse, initiativer til forbedring af skolemiljøet m.v. På skoleplan danner tilfredshedsundersøgelser baggrund for overordnede initiativer til forbedring af kvaliteten af uddannelserne. 1.3 Adgangskrav For at blive optaget på maskinmesteruddannelsen skal man enten: Kategori A have gennemført en af følgende gymnasiale uddannelser: - studentereksamen (stx) - hf (kursus) - htx - hhx eller Kategori B have gennemført en erhvervsuddannelse suppleret med: - matematik, Side 8 af 181 engelsk og dansk samt fysik eller kemi, hvoraf 2 fag skal være på mindst B-niveau og

9 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester Studieordning eller Kategori C Realkompetancevurdering - Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan efter uddannelsesinstitutionens afgørelse i det enkelte tilfælde ud fra en realkompetencevurdering træde i stedet for adgangskravet om en erhvervsuddannelse. Uddannelsen er opdelt i emner og indeholder For kategori A - Obligatoriske emner svarende til 250 ECTS point og tilvalgsemner svarende til 20 ECTS point for studerende med gymnasial baggrund uden godkendt faglig uddannelse (4½ år) For kategori B og C - Som kategori A, dog afhængig af erhvervsuddannelse og/eller relevant erhvervserfaring, kan der gives merit i op til 90 ECTS-point. Uddannelsen kan derfor variere i længde fra 3 år til 4½ år. KAPITEL 2 Uddannelsens struktur, undervisnings- og arbejdsformer mv. Uddannelsen omfatter følgende hovedbestanddele: Værkstedskursus, praktik og grundfag, herunder bl.a. engelsk og metodelære Teknisk fagområde, herunder bl.a. termiske maskiner og anlæg, elektroteknik og procesanalyse og automation Ledelsesmæssigt fagområde, herunder bl.a. Management økonomi, ledelse og sikkerhed Valgfag/specialeretninger Afsluttende virksomhedspraktik (Professionspraktik) Bachelorprojekt Side 9 af 181

10 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester Studieordning 2.1 Uddannelsesstruktur Maskinmesteruddannelsen er som nævnt i forordet et sammenhængende uddannelsesforløb på i alt, afhængig af den studerendes uddannelsesmæssige og erhvervsfaglige baggrund, op til 9 semestre, men i praksis arbejdes der som vist i følgende skema med en opdeling i et indledende-, et basis- og et afsluttende uddannelsesforløb. Side 10 af 181

11 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester Studieordning 1. august 2005 SEMESTER OVERORDNET INDHOLD Ref. Modulbeskrivelse og vejledninger Indledning (BM1-BM3) BM1 BM2 Maskintekniske kurser (30 ECTS) Maskinteknisk projekt, herunder Tekniske Anlæg (15 ECTS) Indledende virksomhedspraktik (15 ECTS) (MOB_BM1_VT), (MOB_BM1_SP), (MOB_BM1_MO), (MOB_BM1_LS), (MOB_BM1_GS), (MOB_BM1_DR), (MOB_BM1_TD) (MOB_BM1_TS), (MOB_BM1_MS), (MOB_BM1_ML), (MOB_BM1_LO), (MOB_BM1_FR), (MOB_BM1_AS), (MOB_BM2_TA), (MOB_BM2_VSPR) Procedure samt sfsvejledning BM3 Indledende virksomhedspraktik (fortsat) (30 ECTS) Procedure samt sfsvejledning Basis (BM4-BM6) BM4 Grundfag (8 ECTS), herunder Engelsk(4), Metodelære(3) og 1. hjælp (1) Termiske maskiner og anlæg 1 TM1, herunder Forbrændingsmotorer m/ tilhørende systemer(7,5) og Fysisk grundlag (1,5 ECTS) P0-projekt (3 ECTS) Elektriske og elektroniske maskiner, anlæg og udstyr EL1 (10 ECTS) (MOB_BM4_EN), (MOB_BM4_ME), (MOB_BM4_TM1), (MOB_BM4-5_FY), (MOB_BM4_EL1.1) Side 11 af 181

12 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester Studieordning 1. august 2005 BM5 Termiske maskiner og anlæg 2 TM2, herunder Hydraulik, Pneumatik(2,5), Styrkelære-Materialelære (2,5), Kedellære, Forbrændingsanlæg og Turbinelære (4,5), Proceskemi (2) og Fysisk grundlag (1,5) (I alt 13 ECTS) Elektriske og elektroniske maskiner, anlæg og udstyr EL2, herunder roterende maskiner og fordelingsanlæg (3 ECTS) P1-projekt (4 ECTS) (MOB_BM5_HY), (MOB_BM5_ST), (MOB_BM5-6_KD), (MOB_BM4-5_FY), (MOB_BM5_KE) (MOB_BM5_EL2.1) BM6 Procesanalyse og automation PA (5 ECTS) Management MNG, herunder Økonomi, organisation og personaleledelse (5 ECTS) Termiske maskiner og anlæg 2, TM2 herunder kedellære, forbrændingsanlæg og turbinelære (5 ECTS) Elektriske og elektroniske maskiner, anlæg og udstyr EL2, herunder elektronik, transformere og netsystemer (10 ECTS) Procesanalyse og automation PA (5 ECTS) (MOB_BM5-7_AU) (MOB_BM5-6_MNG) (MOB_BM5-6_KD) (MOB_BM6_EL2.2) (MOB_BM5-7_AU) Management MNG, herunder vedligehold, miljøteknik samt sikkerheds-, kvalitets-, miljø- og vedligeholdsledelse(7 ECTS) P2-projekt (3 ECTS) (MOB_BM5-6_MNG) Side 12 af 181

13 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester Studieordning 1. august 2005 Termiske maskiner og anlæg 3 TM3, herunder køleteknik, køleteknologi samt pumpe- og kompressorteknik (5 ECTS) (MOB_BM7-8_KØ), (MOB_BM7_PU) BM7 Elektriske og elektroniske maskiner, anlæg og udstyr EL3, herunder Elautorisation (10 ECTS) (MOB_BM7-8_EL3) Afslutning (BM7-BM9) BM8 Procesanalyse og automation PA (1 ECTS) Valgfag/Specialeretning (10 ECTS) Valgfag/Specialeretning (10 ECTS) Administrativ ledelse AL (5 ECTS) P3-projekt (4 ECTS) Specialeprojekt Termiske maskiner og anlæg 3 TM3, herunder køleteknik, køleteknologi samt klimateknik (5 ECTS) (MOB_BM5-7_AU) (MOB_BM7-8_KØ), (MOB_BM8_KL) Elektriske og elektroniske maskiner, anlæg og udstyr EL3, herunder Elautorisation (10 ECTS) (MOB_BM7-8_EL3) BM9 Afsluttende virksomhedspraktik (15 ECTS) Bachelorprojekt (15 ECTS) Rammebeskrivelse for prof.praktik og bachelorprojekt ver 1a.doc Side 13 af 181

14 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester (november 2008) Studieordning Studieform BM1-BM3 Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningsforløbet på den indledende del af uddannelsen på maskinteknisk afdeling og den daglige undervisning, er de vigtigste parametre i skolemiljøet. De studerende skal opleve og erfare, at undervisningen tilrettelægges ud fra deres erfaringer, behov og interesser og at hovedmålet er, at de gennem egne aktiviteter får en oplevelse af progression op gennem deres uddannelsesforløb. I tilknytning til og som en del af undervisningen arbejder skolen løbende med at forbedre og udvikle skolemiljøet med fokus på følgende punkter: At forbedre de fysiske rammer At følge den enkelte studerendes sociale færden tæt, så den studerende får en forståelse for at møde til tiden, engagere sig i arbejdet, at arbejde selvstændigt, at arbejde i grupper, at arbejde projektorienteret m.v. At arrangere, at de studerende kan komme til at møde studerende der er længere fremme i uddannelsesforløbet. Den studerende vil midtvejs i BM1, blive indkaldt til en samtale med lederen af maskinteknisk afdeling. Formålet med samtalen er at vejlede den studerende, således at dennes studiekompetencer forbedres. Undervisningen på MARTEC s maskintekniske afdeling, afvikles på en måde der helhedsorienteret omfatter både praktisk og teoretisk undervisning. Undervisningen er delvis projektorienteret således at erhvervede kvalifikationer kan integreres i projektet. Undervisningen giver den studerende indsigt i, og forståelse for sikkerheds- og miljømæssige problemstillinger i forbindelse med anvendelse af forskellige materialer. Undervisningen skal give den studerende forudsætninger for og forberede denne til de kommende semestre på maskinmesteruddannelsen, herunder også den efterfølgende virksomhedspraktikperiode, samt bidrage til den studerendes personlige udvikling. Lærerteamet, herunder lederen af maskinteknisk afdeling arbejder løbende med at gøre den studerende bevidst om hvorledes evalueringen finder sted, både den løbende evaluering og slutbedømmelsen. Det er en forudsætning for at den studerende kan udvikle sig, og en forudsætning for at den enkelte lærer og lærerteamet kan evaluere og kvalificere undervisningen. Den løbende evaluering er således også lærerens og lærerteamets værktøj til at forbedre undervisningen gennem en justering af undervisningens planlægning og metoder.

15 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester (november 2008) Studieordning I alle fagdiscipliner foregår der en daglig løbende evaluering af den enkelte studerende, således at den studerende får løbende feedback fra læreren, både i forhold til faglige og til personlige kompetencer.

16 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester (november 2008) Studieordning BM4-BM9 Studieaktiviteternes type, omfang og formål Undervisningen på den mere teoretiske del af maskinmesteruddannelsen er karakteriseret ved en studieform, der kombinerer traditionel klasseundervisning med problemorienteret projektarbejde, hvor problemløsningsprocessen støttes af kurser, litteraturstudier og forsøg/praksis. Som hovedregel omfatter studieformen 4 typer af studieaktiviteter: Projektenheder Studieenhedskurser Supplerende studieaktiviteter Valgfag/specialeretning. Projektenheder Hvert semester indeholder et problemorienteret projektarbejde (en projektenhed). Projektarbejderne på de enkelte semestre varierer i omfang. Til projektarbejdet er tilknyttet kurser (projektenhedskurser), hvis studiemæssige formål er at understøtte projektarbejdet og give projektarbejdet det nødvendige faglige niveau. Kurserne og kravene til projekterne er afpasset efter hinanden, så man får brug for en væsentlig del af kursusstoffet i gennemførelsen af projekterne. Formålet med projektenhedskurserne er, at understøtte projektarbejdet, og give projektarbejdet det nødvendige faglige niveau. I modsætning til studieenhedskurserne, sker der som hovedregel ikke nogen selvstændig evaluering af projektenhedskurserne. Projektenhedskurserne evalueres normalt i forbindelse med projekterne ved en form for eksamen. Projektenhederne skal sikre, at de studerende gennem eksemplarisk projektarbejde opnår dybde i forståelsen af udvalgte områder af fagligheden, herunder dens sammenhæng. Projektarbejdet skal desuden sikre, at de studerende opøver kompetence i at anvende denne faglige forståelse til problembearbejdning. Overordnede formål for projektenhederne er: At introducere de studerende til arbejdsmåder, med vægt på metoder, teorier og modeller At opøve de studerendes evne til systematisk at analysere og løse komplekse tekniske problemstillinger At opøve de studerendes evne til at planlægge og lede et problemorienteret projektarbejde At opøve de studerendes evne til at reflektere over læreprocessen og generalisere ud fra det eksemplariske i projektenheden At opøve de studerendes evne til at formidle projektarbejdets og læreprocessens resultater professionelt såvel skriftligt og grafisk som mundtligt. At opøve de studerendes evner til at forholde sig til nationale og internationale forskningsresultater

17 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester (november 2008) Studieordning I løbet af maskinmesteruddannelsen på MARTEC vil der være 3-4 større problemorienterede tværfaglige projektarbejder afhængigt af specialeretning. Hertil kommer bachelorprojektet på BM9. På BM4 vil der desuden være et mindre projektarbejde P0-projektenheden, der skal ses som en introduktion til et teknologisk projektarbejde, hvis formål er at give de studerende viden om den problemorienterede og projektorganiserede indlæringsform gennemført i grupper. P0 projektet efterfølges af P1 projektet, der evalueres i BM 5. Projektarbejdet inden for en faggruppe på et semester er knyttet til et fagligt tema. Statusseminar Studiestart P0 P1 Eksamen Gr.dannelse Eksamen Figur 2.1: Generel opbygning af BM4 og BM5 s studieforløb Den studerende vælger projekt ud fra et i forvejen udarbejdet projektkatalog. Gennem projektenheden har den studerende mulighed for at fordybe sig i et fagområde og dets sammenhæng med andre fagområder. Studieenhedskurser Studieenhedskurser er kurser, der uafhængigt af den enkelte projektenhed sigter mod at opfylde dele af studieenhedens mål. Overordnede formål for studieenhedskurserne er: At sikre at de studerende opnår et bredt kendskab til kerneområder inden for fag, som er centrale for maskinmesteruddannelsen. At sikre at de studerende opnår en dybere forståelse af grundprincipper inden for disse fag. Supplerende studieaktiviteter Supplerende studieaktiviteter er ikke-obligatoriske studieaktiviteter, som den enkelte studerende frit kan vælge, når disse udbydes. Kurserne har som hovedregel karakter af brush-up undervisning. Herigennem kan studerende hjælpes i fagområder (fx grundfag), de måtte have problemer med eller manglende kompetencer i. Der vil fra tid til anden blive tilbudt forskellige supplerende studieaktiviteter.

18 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester (november 2008) Studieordning Valgfag/specialelinier MARTEC s formål med udbuddet af valgfag er, at de skal supplere den studerendes erhvervskompetence inden for områder, der opfylder lokale behov eller behov for specialisering, samt studiekompetencen i relation til videreuddannelse. MARTEC har i sit udbud af valgfag valgt at samle disse i forskellige linier - specialelinier. Disse specialelinier samler de udbudte valgfag indenfor nogle overordnede emner. Til hver specialelinie (med undtagelse af specialelinien (SØFART) knytter sig et tværfagligt projektarbejde, hvor de studerende kan fordybe sig i et eller flere interesseområder indenfor emnet. MARTEC udbyder desuden nogle fælles valgfagsemner, de studerende kan vælge uanset valget af specialeretning. Ugeskema/studiebelastning I de studerendes ugeskema er den mindste tidsmæssige enhed ét minimodul (1 mm), som svarer til en ¼ dag (dvs. ca. 1 time og 45 minutter). Ét ECTS svarer til 10 mm tilrettelagt undervisning, og ét semester omfatter 30 ECTS tilrettelagt undervisning. Med hensyn til de studerendes arbejdsindsats regnes der med, at der til 1 ECTS (17,5 timers skemalagt undervisning) er knyttet 10 timers selvstændigt studium, herunder eksamensforberedelse. Den samlede studieindsats pr. semester svarer således til ca. 825 timer. Eventuel deltagelse i supplerende studieaktiviteter vil kræve en studieindsats ud over de 825 timer. IKT Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) integreres igennem uddannelsen, således at de studerende får mulighed for at bruge IKT som led i undervisningen og opnår forudsætninger for at opsøge relevant viden, herunder tage begrundet stilling til praksis på et vidensvurderet grundlag. De studerende skal kunne bestride informationssøgning via biblioteksdatabaser og internettet. 2.2 PBL som pædagogisk metode på maskinmesterstudiet En stor del af det samlede teoretiske studie på MARTEC s maskinmesteruddannelse foregår som PBL (Problem Baseret Læring) arbejder. Det betyder, at de studerende flere gange i løbet af studiet i samarbejde med andre studerende skal lave nogle tværfaglige problembaserede projektarbejder. Men der er også almindelig klasseundervisning, laboratoriearbejder, studieture osv. (se nedenfor). Studieformerne honorerer de krav, som det moderne erhvervsliv stiller til en medarbejder - at være kreativ, selvstændig, en god problemløser og samarbejdspartner. Baggrunden for indførelsen af PBL på MARTEC er ikke en ringe agtelse af de hidtil anvendte undervisningsmetoder, men kan ses som et opgør med at tro på, at læring er et resultat af lærerens aktivitet. I PBL antager vi, at det i stort omfang forholder sig lige omvendt læring er et resultat af de studerendes aktivitet. Når der startes på et PBL arbejde inddeles de studerende i grupper. Dette foregår som hovedregel ved, at studiekoordinatoren rent administrativt inddeler de studerende i grupper på 4-7 personer. Hvert PBL arbejde betyder nye projektgrupper.

19 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester (november 2008) Studieordning Det pædagogiske mål er, at undervisningen og arbejdsformerne skal have størst mulig relation til det virkelige liv som maskinmester. PBL anvendes som metode for at ruste de studerende til at løse de problemer de vil møde efter endt uddannelse - i arbejdet med maskinteknisk ledelse og drift. Læringen finder sted i grupper, hvor de studerende tager udgangspunkt i et problem fra den virkelige verden et arbejdsrelateret problem. Det er det arbejdsrelaterede problem, der danner udgangspunktet for læringssituationerne i PBL. Intentionen er, at det arbejdsrelaterede problem skal styre de studerendes tilegnelse af informationer og kundskaber og være bestemmende for udvikling af færdigheder og holdninger. Problemet skal samtidig være med til at sætte kundskaberne i sammenhæng. Med andre ord kan vi sige, at målet med problemløsningen er at: 1. bidrage til at de studerende tilegner sig erhvervsrelevante kundskaber og 2. bidrage til, at de studerende udvikler en erhvervsrelevant måde at arbejde på i første omgang ved at indøve givtige fremgangsmåder til at angribe og arbejde med problemer på. Dette skal bidrage til, at de studerende udvikler problemløsningsstrategier og - kompetencer. De studerende får indarbejdet nogle fremgangsmåder de kan anvende i deres karriere som maskinmestre. Det konkrete arbejdsrelaterede problem motiverer de studerende til at fordybe sig i de mange relaterede videns fag, der omgiver maskinmesterprofessionen. Det vil sige, at de maskintekniske fag, støttefag, teorier osv. bliver inddraget i problemløsningen, når de studerende har behov for det.

20 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester (november 2008) Studieordning 2.3 Videns søgning Med PBL metoden lærer de studerende vigtige færdigheder. Både rent fagligt, men også i forhold til: 1. problemløsning 2. at vide hvilken viden man selv har 3. at opsøge nødvendig viden og forholde sig kritisk til den 4. at anvende den ny viden i samarbejde med andre Som færdig maskinmester viser erfaringen, at man ofte vil komme til at stå i en situation, hvor man har brug for at opsøge ny viden. Og på den måde ser vi en stor overførselsværdi fra studie til praksis, men det kræver, at man som menneske kan klare at befinde sig i et felt, hvor løsningen ikke altid ligger lige for. Og hvor man selv skal gøre en indsats for at vide mere. 2.4 Andre undervisningsmetoder Der vil som supplement til PBL-metoderne desuden blive anvendt følgende undervisningsmetoder: Klasseundervisning, defineres som holdundervisning med maksimal holdstørrelse på ca. 25 Forelæsninger, defineres som holdundervisning, hvor holdstørrelsen væsentlig overstiger 25 Værkstedsundervisning, defineres som undervisning under produktionslignende forhold, hvor der stilles særlige krav til lokaler og holdstørrelse Opgaveregning, undervisning hvor den studerende kan få individuel vejledning i løsning af standardopgaver Emneopgave, som er et sammenhængende undervisningsforløb hvor et mål eller delmål nås. Opgaven indgår ikke som bedømmelsesgrundlag. Laboratorieforsøg, undervisning stilles særlige krav til lokaler, apparater og udstyr og holdstørrelse Simulator, undervisning der foregår ved grafiske træningssimulatorer GTS, hvor der stilles særlige krav til udstyr og software. Computer based training, undervisning der stiller særlige krav til software Cases, undervisning hvor sædvanligvis grupper, behandler en konkret situation fra virkeligheden prøver at løse problemer og opstille begreber og principper. Projektarbejde, Vejledning af grupper og enkeltpersoner fx i bachelorprojektet Studieture (ekskursioner) med underviser/vejleder Praktik, undervisning der foregår i en praktikvirksomhed under arbejdslignende forhold. 2.5 Organisering i forbindelse med projektarbejder

21 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester (november 2008) Studieordning Der optages som hovedregel i alt op til 30 studerende pr. semester. Som studerende bliver man fra første dag tilknyttet et hold, som for de flestes vedkommende varer studiet ud. Undervisningen på BM1 dels som holdundervisning og dels som undervisning i mindre studiegrupper. På BM2 oprettes der i forbindelse med udarbejdelse af det maskintekniske projekt et antal projektgrupper á 3-5 studerende. Som det fremgår af modulbeskrivelsen for det maskintekniske projekt, skal der dels udarbejdes en projektrapport og dels et fysisk produkt. Af modulbeskrivelsen fremgår det, hvilke rammer der opstilles for vejledningen i forbindelse med projekt og produkt. De studerende på de teoretiske semestre (BM4-BM8) opdeles ifm. hver projektenhed i et antal projektgrupper med 3 til 5 studerende i hver. Lærerteamet for det enkelte semester, kan i hvert enkelt tilfælde ud fra praktiske eller pædagogiske hensyn beslutte at ændre på gruppestørrelsen. Proceduren for gruppedannelse er følgende: o Projektgrupperne sammensættes som hovedregel for alle semestre rent administrativt af lærerteamet. Disse grupper er gældende og kan ikke ændres for P0-projektet på BM4. Lærerteamets forslag til gruppesammensætning er tillige gældende for alle andre projekter, hvis ikke de studerende selv kan/vil danne grupper ud fra de udstukne kriterier fx mht. ovennævnte gruppestørrelser. o Gruppedannelsen foregår inden opstarten på projektet og indledes med en orientering om de fremsatte projektforslag og efterfølgende diskussion med vejlederne om forslagenes indhold. Derefter diskuteres, hvorledes både faglige og personlige aspekter kan spille ind på gruppedannelsen, hvorefter de studerende kan danne grupper på grundlag af fælles projektønsker og andre relevante faktorer. De studerendes gruppedannelse skal godkendes af vejlederteamet. Kan/vil de studerende ikke selv danne grupper arbejdes der i henhold til ovenstående efter lærerteamets gruppesammensætning. Ingen projektgruppe må påbegynde arbejdet før gruppedannelsen er tilendebragt og godkendt af vejlederteamet. I forbindelse med projektarbejdet kan lærerteamet/vejlederne vælge at arbejde med en opponentgruppeordning hvor hver projektgruppe fungerer som opponentgruppe for en anden projektgruppe. Formålet med opponentgruppeordningen er, at grupperne kan supplere og hjælpe hinanden med litteratursøgning, ekskursioner, gæsteforelæsninger o.l. Endvidere kan grupperne udveksle gode idéer og konstruktiv kritik i løbet af projektperioden. Lærerteamet og vejlederteamet fastsætter i fællesskab dato for aflevering af projektarbejdet og dato for eksamen. På afleveringsdatoen fordeler lærerteamet og vejlederteamet eksaminatoropgaverne mellem sig og meddeler grupperne hvem, der er eksaminator. Dvs. at det ikke automatisk er hovedvejlederen, der eksaminerer den projektgruppe denne har været procesvejleder for. For Bachelorprojektet på BM9 lægges der op til, at dette kan laves som et individuelt projekt eller et gruppeprojekt. I de tilfælde hvor den studerende vælger, at gennemføre projektarbejdet som en individuel aktivitet, tilknyttes den studerende en projektgruppe, hvor hensigten er, at gruppedeltagerne giver hinanden faglig sparring på projektrapporterne. Udgangspunktet for

22 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester (november 2008) Studieordning projektarbejdet er som hovedregel en problemstilling den studerende har valgt i forbindelse med gennemførsel af dennes afsluttende praktikperiode. 2.6 Vejlederfunktioner Til hver projektgruppe er knyttet en hovedvejleder/procesvejleder. Semestrets øvrige undervisere fungerer under hensyntagen til behov og de til rådighed værende ressourcer som bivejledere/fagvejledere. I forbindelse med projektet på BM2, kan det besluttes at gribe vejledningen anderledes an, idet kravet om fremstillingen af et fysisk produkt i bestemte perioder stiller krav om åbning og tilsyn af MARTEC s maskintekniske afdeling. Når projektgrupperne er dannet og når grupperne har valgt projektemne, fordeler vejlederne vejledningsopgaverne/projektgrupperne mellem sig. På første vejledningsmøde aftales strukturen for vejledningen herunder bl.a. den fremtidige mødeaktivitet. Senest 2 dage før et vejledningsmøde afleverer projektgruppen dagsorden for mødet. Eks.: Status Særlige problemstillinger Næste møde Evt. Når projektgrupperne evt. i samarbejde med hovedvejlederen har lavet projektets problemformulering godkendes denne af lærerteamet og vejlederne i fællesskab. Hovedvejlederen har et overordnet ansvar for projektforløbet: struktur, metoder, analyser, problemstillinger o. lign.. Hovedvejlederen er sammen med bivejlederne med til at sikre, at den teknisk-naturvidenskabelige faglighed samt de relevante dele af den kontekstuelle faglighed opnås via projektarbejdet. Hovedvejlederen og bivejlederne medvirker til at sikre, at projektarbejdets formål, mål og faglighed opnås via projektarbejdet. 2.7 Kvalitetsudvikling Med henblik på en kontinuerlig forbedring af kvaliteten af maskinmesteruddannelsen har MARTEC et kvalitetssystem. Formålet er bl.a.: at motivere og støtte underviserne til løbende at forholde sig kritiske og reflekterende til egen undervisning, hvad angår såvel indhold som undervisningsform at motivere og støtte de studerende til løbende at forholde sig kritiske og reflekterende til egen læreproces og egen studieindsats at motivere og støtte de studerende til selvstændigt at tage ansvar for egen læring og for opfyldelse af de øvrige opstillede mål for uddannelsen 2.8 Studietur MARTEC understøtter de studerendes bestræbelser på at arrangere en studietur af ca. én uges varighed med deltagelse af én underviser. Studieturen kan gennemføres i løbet af BM7. Tidspunktet planlægges i samarbejde med lærerteamet.

23 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester (november 2008) Studieordning 2.9 Laboratorieforsøg og skriftlige opgaver Formålet med laboratorieforsøg er bl.a. at opnå et vis praktisk element i den teoretiske uddannelse, samt være baggrund for introduktion til områder af det sikkerhedsmæssige regelgrundlag. Laboratoriearbejde skal desuden motivere og stimulere den studerendes lyst til at eksperimentere idet den studerende skal blive fortrolig med laboratoriearbejde, som redskab til at skabe ny viden. Laboratoriearbejdet skal foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt hvilket bl.a. betyder at de studerende som hovedregel forud for evt. eksperimenter skal lave en arbejdsbeskrivelse, der beskriver formålet med arbejdet samt en vurdering af evt. sikkerhedsmæssige problemer. Den studerende skal på hensigtsmæssig måde dokumentere, rapportere og vurdere øvelsens resultat. Der udføres obligatoriske laboratorieøvelser i følgende moduler. Termiske maskiner og anlæg Elektriske og elektroniske maskiner, anlæg og udstyr Procesanalyse og automation Omfanget af laboratorieaktiviteten er beskrevet i detaljer under hvert modul. Der vil i visse emner være krav om besvarelse af et antal skriftlige opgaver. Omfanget af skriftlige opgaver vil være beskrevet i modulbeskrivelserne under hvert emne Bedømmelse (prøver og eksamen) Bedømmelsesmetoderne for de enkelte moduler er valgt så det bedst muligt afspejler undervisningen og muliggør en bedømmelse af om og i hvilken grad de studerende opfylder modulets formål og de, i den aktuelle situation, relevante mål. Desuden bedømmes det i hvilken grad de studerende opfylder de overordnede formål og mål for uddannelsen i forhold til det niveau, der kan forventes på det aktuelle uddannelsestrin. Bedømmelserne er valgt indenfor de rammer, der er udstukket af Søfartsstyrelsen, hvor bedømmelse kan ske ved hjælp af: 1. eksamen og prøver, 2. løbende bedømmelse eller 3. kombinationer af nr. 1 og 2. På MARTEC sker bedømmelse: i henhold til 1. ved skriftlige prøver mundtlige prøver praktiske prøver projektmateriale med eller uden mundtligt forsvar. i henhold til 2. ved:

24 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester (november 2008) Studieordning deltagelse i undervisning, kurser, øvelser og aflevering af opgaver mv. praktik Prøver kan foregå som interne og eksterne prøver Ved interne prøver kan bedømmelsen foretages af eksaminator alene eksaminator og en intern censor Ved eksterne prøver skal bedømmelsen foretages af eksaminator og en ekstern censor Hvor eksaminator normalt er den underviser, der har haft undervisningen på det pågældende hold og ekstern censor er en person der ikke er ansat ved institutionen og ikke har medvirket i uddannelsen af deltagerne i prøven. Alle studerende får en individuel bedømmelse. Ved bedømmelse gives karakterer efter 7-trins skalaen eller bedømmelsen bestået/ikke bestået i henhold til Bekendtgørelse nr. 55 om eksamens- og prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) af 18/01/2007 Karakterer efter 7-trins skalaen anvendes ved bachelorprojekt og normalt ved skriftlige og mundtlige prøver Bedømmelse bestået/ikke bestået anvendes fx hvor besvarelse af særlige sikkerhedsmæssige elementer tillægges så stor vægt at forkert besvarelse medfører bedømmelsen ikke bestået samt i forbindelse med godkendelse af praktik Modulerne skal bestås enkeltvis eller i kombination med andre moduler. Et modul er bestået hvis den studerende opnår bedømmelsen 2 eller bestået. Hvis modulet indgår i kombination med andre moduler er modulerne bestået hvis den studerende opnår et gennemsnit på 2 uden oprunding og bedømmelsen bestået. Moduler der er bestået kan ikke tages om. Den studerende kan højst indstille sig til prøve i et modul 3 gange. Særlige forhold kan begrunde dispensation til et 4. og 5. forsøg Bedømmelsesplan Prøve betegnelse MODUL (MK)- Maskinteknisk kursus BM1 (Indledning) Prøve- /eksamensform Praktisk intern prøve/intern censor Kar./B-IB B-IB Bemærkning Stopprøve

25 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester (november 2008) Studieordning Prøve betegnelse Prøve betegnelse Prøve betegnel se BM2 (Indledning) MODUL Prøveform Kar./B-IB Bemærkning (TA)- Tekniske anlæg (MP)- projekt Maskinteknisk Intern prøve /intern censur Mundtlig eksamen/ekstern censur BM3 (Indledning) Del Karakter Del Karakter Gn.snit min. 2 MODUL Prøveform Kar./B-IB Bemærkning (IVP)- Indledende virksomhedspraktik Godkendelse praktik BM4 (Basis) af B/IB Skal bestås inden fortsættelse på BM4 MODUL Prøveform Kar./B-IB Bemærkning (TM1-MO) - Forbrændingsmotorer og systemer Grundfag (GRF-EN) - Engelsk (GRF-ME) - Metodelære (GRF-1H) - Førstehjælp (EL1.1) - Elektroteknik Intern prøve/ intern censur Mdt. eksamen/ ekstern censur Intern prøve (P0- projekt) / intern censur Karakter Karakter B-IB Stopprøve Praktisk prøve B-IB (Udstedelse af Bevis) Intern prøve / intern censur Karakter Stopprøve Prøve betegnel se Termiske maskiner BM5 (Basis) MODUL Prøveform Kar./B-IB Bemærkning (TM2-HY) - Hydraulik og pneumatik (TM2-ST) - Materiale og Styrkelære Intern prøve / intern censur Intern prøve / intern censur Karakter Karakter Skal bestås inden fortsættelse på BM7 Skal bestås inden fortsættelse på BM7

26 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester (november 2008) Studieordning (MNG-ØKO) - Management Økonomi P1-projekt Ekstern prøve / ekstern censur Mdt. projekteksamen / ekstern censur Karakter Karakter Skal bestås inden fortsættelse på BM7 Skal bestås inden fortsættelse på BM7 Prøve betegnelse Prøve betegnelse Prøve betegnelse BM6 (Basis) MODUL Prøveform Kar./B-IB Bemærkning (TM2-KE) - Kedel og turbinelære (EL2) - Elektroteknik (modul ) (MNG-LED) - Management Ledelse (PA) - Procesanalyse og Automation Skr. og mdt. eksamen / ekstern censur Skr. og mdt. eksamen / ekstern censur Mdt. projekteksamen / ekstern censur Intern prøve / intern censur BM7 (Afslutning) Karakter Karakter Karakter Karakter Begge eksaminer skal bestås med min. kar. 2. Hvis ikke tages begge eksaminer om. Skal bestås inden fortsættelse på BM7 Begge eksaminer skal bestås med min. kar. 2. Hvis ikke tages begge eksaminer om. Skal bestås inden fortsættelse på BM7 Skal bestås inden fortsættelse på BM7 Skal bestås inden PA eksamen på BM7 MODUL Prøveform Kar./B-IB Bemærkning (VALG) - Fælles valgfag (PA) - Procesanalyse og Automation (TM3-PU) - Pumper og kompressorer Afhængig af valgfag Mdt. projekteksamen / ekstern censur Ekstern prøve / ekstern censur BM8 (Afslutning) B-IB Karakter Karakter Skal bestås inden fortsættelse på BM9 Skal bestås inden fortsættelse på BM9 Skal bestås inden fortsættelse på BM9 MODUL Prøveform Kar./B-IB Bemærkning (TM3-KØL) - Eksamen / ekstern Karakter Skal bestås inden

27 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester (november 2008) Studieordning Køleteknik og teknologi (TM3-KLI) - Klimateknik (EL3-AUT) - Elautorisation Valgfag/Specialeretning censur Autorisationsprøve og mdt. eksamen / ekstern censur Afhængig af valg. Se modulbeskrivelser Karakter fortsættelse på BM9 Begge eksaminer skal bestås med min. kar. 2. Hvis ikke tages begge eksaminer om. Skal bestås inden fortsættelse på BM9 Skal bestås inden fortsættelse på BM9 Prøve betegnelse BM9 (Afslutning) MODUL Prøveform Kar./B-IB Bemærkning (PPR) - Afsluttende virksomhedspraktik (BCH-PRO) - Bachelorprojekt Godkendelse praktik af Mdt. projekteksamen / ekstern censur B/IB Karakter Skal bestås inden eksamination af Bachelorprojekt 2.10 Internationalisering med engelsk som arbejdssprog Målet med internationaliseringen på maskinmesterstudiet er at fremme kvaliteten af uddannelsen - både gennem udvikling af studiets faglige indhold og gennem opbygning af internationale dimensioner i uddannelsen at sikre de studerendes internationale kvalifikationer, sproglige færdigheder og kulturelle forståelse Konkret betyder det at skolen i løbet af uddannelsen er behjælpelig med at finde udenlandske institutioner og lave aftaler med disse vedr. samarbejdsprojekter samt merit. MARTEC har i den forbindelse indgået en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet omkring internationalisering, herunder bl.a. udveksling af studerende. er behjælpelig med at finde virksomheder i udlandet omkring afslutningsprojekt/valgfag/studie- og praktikophold arrangerer temadage med udenlandske gæstelærere foreslår sekundær litteratur til flere fag på engelsk

28 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester (november 2008) Studieordning stiller krav om at dele af tværfaglige projekter skrives på engelsk tilbyder studerende valgfag indenfor kulturforståelse Praktik, kurser og bachelorprojekt kan efter studienævntets godkendelse gennemføres i udenlandske firmaer eller på maskinmesterrelevante udenlandske uddannelsesinstitutioner efter indgåede samarbejdsaftaler. Det er en forudsætning, at indholdet i de fag, den studerende læser under studieopholdet i udlandet, ikke allerede er bestået. Studerende, der læser fag i udlandet, evalueres på den pågældende udenlandske institution. Det er den studerendes ansvar at dokumentere, at den udenlandske studieaktivitet er bestået. Kapitel 3 Valgfag og specialelinier 3.1 Formål Helt overordnet ønsker MARTEC at udbyde valgfag, der supplerer den studerendes erhvervskompetence inden for områder, der opfylder lokale behov eller behov for specialisering, samt studiekompetencen i relation til videreuddannelse. MARTEC har i den forbindelse, dels internt og dels i samarbejde med erhvervet arbejdet på hvilket indhold der bør fokuseres på i disse valgfag. Målet har ved fastlæggelse af valgemner været under hensyntagen til ovenstående, at give de studerende nogle relevante valg, afhængig af interesseområde. Strukturen omkring valgfagene fortsættes med at give de studerende valget mellem 4 specialeretninger. Evalueringer og erhvervskontakter har medført, at vi har indlagt ét obligatorisk fag, som vil være fælles for alle valgfagsretninger. Det drejer sig om faget projektstyrings- og projektledelsesværktøjer. Dette fag anses for yderst relevant uafhængig af alle de øvrige valgfag, samt yderst relevant i forhold til de studerendes efterfølgende bachelorprojektperiode. En af specialeretningerne er udelukkende rettet mod søfartserhvervet, og valget af denne retning giver i kombination med den øvrige maskinmesteruddannelse mulighed for sønæringsrettigheder. De øvrige 3 retninger fokuserer på nogle andre kompetencer, hvor målet er, at give de studerende nogle kompetencer der forøger deres muligheder for at skabe sig en karriere i professionsområdet i øvrigt, se nedenstående beskrivelser. 3.2 Struktur Fag: Fælles 1 (afvikles i 4. sem.) Fælles 2 (afvikles i 5. sem.) Specialefag Projektandel afvikles i 5. sem. Specialer Automation B Energi og Miljø etning: A El og Projektstyringsog projektledelsesværktøjer 3 ECTS 6 ECTS 8 ECTS 9 ECTS 5 ECTS

29 Semester: BM MARTEC Dokument Maskinmester (november 2008) Studieordning C Management 9 ECTS 5 ECTS D Søfart 3 ECTS 17 ECTS 0 ECTS Alle specialeretninger udbydes én gang hvert semester og der oprettes som hovedregel hold når der er tilmeldt mindst 6 studerende til en specialeretning, men der kan være specielle krav til holdstørrelsen, hvilket vil fremgå af beskrivelsen af faget. Valget foretages i god tid inden udgangen af 4. semester. 3.3 Fællesfag: Projektstyrings- og projektledelsesværktøjer Formål Formålet er at give den studerende en grundlæggende viden der sætter ham i stand til kvalificeret at deltage i virksomhedens projektledelsesprocesser. Målbeskrivelse Målet er at den studerende: 1. kan beskrive, definere og analysere en projektopgave 2. kan forstå samarbejdsproblematikker ved projektarbejde såvel i projektgruppen som udadtil 3. skal have forståelse for projekters forløb i de forskellige faser 4. skal have forståelse for projektorganisationen, dens ansvarsprincipper og dens indbyrdes kommunikation 5. skal kunne planlægge og faseopdele projektet og analysere opmærksomhedspunkter 6. skal kunne tilrettelægge projektets ledelse og styring samt uddrage læring af projektforløbet 3.4 Fælles 2 fagpakken Der udbydes følgende 2 fag: 1) Produktionsoptimering og 2) Global kommunikation 1) Produktionsoptimering (3 ECTS-point), herunder fx o Lean Manufacturing o Produktionsteknikker o Produktionsoptimering Beskrivelse: Vestlig produktion er under voksende konkurrence fra primært lavtlønslande, hvilket betyder at der er et voldsomt fokus på produktivitet. Dette kursus har til formål at introducere forskellige

STUDIEORDNING for. Maskinmesteruddannelsen

STUDIEORDNING for. Maskinmesteruddannelsen STUDIEORDNING for uddannelsen Professionsbacheloruddannelsen i maritim og maskinteknisk ledelse drift BTecMan & MarEng Version 1 (ny bekendtgørelse 22/12/2012) januar 2013 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

STUDIEORDNING for. Skibsmaskinistuddannelsen

STUDIEORDNING for. Skibsmaskinistuddannelsen STUDIEORDNING for uddannelsen Version 3 februar 2015 Indholdsfortegnelse Dokumentbetegnelse Studieordning FORORD... 3 KAPITEL 1 (FORMÅL MV.)... 4 1.1 MARTEC s overordnede målsætninger... 4 1.2 Kvalitet...

Læs mere

Studieordning for Maskinmesteruddannelsen ( professionsbachelor ) Fredericia Maskinmesterskole. Gældende for studiestart februar 2010 Revision nr.

Studieordning for Maskinmesteruddannelsen ( professionsbachelor ) Fredericia Maskinmesterskole. Gældende for studiestart februar 2010 Revision nr. Studieordning for Maskinmesteruddannelsen ( professionsbachelor ) Fredericia Maskinmesterskole. Gældende for studiestart februar 2010 Revision nr. 4 1 Denne studieordning beskriver maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.60 af 17. august 2015 Version 2.60 af 17. august 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.50 af 17. august 2015 side 1 af 26 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.40 af 26. januar 2015 side 1 af 25 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 4 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Ny Studieordning for Maskinmesteruddannelsen (professionsbachelor) Fredericia Maskinmesterskole Frederica College of Marine and Technical Engineering.

Ny Studieordning for Maskinmesteruddannelsen (professionsbachelor) Fredericia Maskinmesterskole Frederica College of Marine and Technical Engineering. Ny Studieordning for Maskinmesteruddannelsen (professionsbachelor) Fredericia Maskinmesterskole Frederica College of Marine and Technical Engineering. Gældende for studerende på M1og M2 med studiestart

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus Version 2 August 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med august 2013 Indhold Forord.... 3 Uddannelsens mål.... 3 Formål....

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.2 af 27. januar 2014 side 1 af 23 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen STUDIEORDNING for HF-Søfart uddannelsen Version 2.0 August 2014 Gældende for studerende med studiestart fra og med August 2014 Indhold Forord... 1 Uddannelsens mål... 2 Formål... 2 MARTECs mål for HF-Søfart...

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2010 Journalnummer

Læs mere

Studieordning Diplomingeniør i Materialeteknologi

Studieordning Diplomingeniør i Materialeteknologi Studieordning Diplomingeniør i Materialeteknologi December 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens navn og dimittendernes titel 2. Uddannelsens formål 2.1 Målet med Uddannelsen 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK

Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi Studieordningens fælles del v/landsnetværket for datamatiker, august 2009 Studieordningens institutions

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 3 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Professionsbachelor i International Hospitality Management

Professionsbachelor i International Hospitality Management Professionsbachelor i International Hospitality Management Studiestart pr. august 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION... 3 2 FORORD... 4 3 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4 UDDANNELSENS FORMÅL OG VARIGHED...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK) 2014-2016 Studieordning for uddannelsen til Logistikøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Copenhagen Business - Niels Brock, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademiet

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

september 2014 revideret 31 August 2014

september 2014 revideret 31 August 2014 september 2014 revideret 31 August 2014 Studieordning for uddannelsen til Transport og logistikøkonom (AK), gældende pr. 1. september 2014, landsdækkende fællesdel gældende for samtlige udbydere af uddannelsen

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING

STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 42 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere