Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune"

Transkript

1 Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune

2 et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6 sundhed og omsorg...7 teknik og miljø...8 aktivitetsudvalget...9 fagligt udvalg...10 ligestillingsudvalget - Dagmars Døtre...11 menighedsrådsudvalget...12 strukturudvalget...13 hvad siger vedtægterne?...14 et par nyttige adresser...15 Du kan blive medlem af en inspirationsgruppe eller et udvalg ved at: º kontakte formanden for din partiforening º kontakte partikontoret på , eller º finde den aktuelle formand på Ansvarlig redaktør: Morten Pless layout, foto, billedmainpulation: Bent Hansen

3 et helt århus - hvordan? Kære socialdemokrat Med denne folder ønsker vi at gøre dig opmærksom på de mange muligheder du som medlem af Socialdemokratiet I Århus Kommune har for at påvirke den politik, som føres i Byrådet. I 2006 ændrede vi partiets struktur i Århus Kommune, som gerne skulle betyde, at det bliver endnu lettere for dig som medlem at få direkte indflydelse på partiets politik. For hver af kommunens magistratsafdelinger har vi oprettet en gruppe, hvis formål det er at inspirere vores valgte byrådspolitikere til en fortsat udvikling af partiets politik. De politikere som er tilknyttet byrådets udvalg følger arbejdet i inspirationsgrupperne, og gennem inspirationsgrupperne får du således direkte adgang til det politiske niveau hos Socialdemokraterne i Århus Kommune. Ud over inspirationsgrupperne har vi også en række faste udvalg, f.eks. aktivitetsudvalget, ligestillingsudvalget Dagmars Døtre og Menighedsrådsudvalget. På de følgende sider er de enkelte inspirationsgrupper og udvalg præsenteret. Vi har ikke nævnt hvem der er formand for de enkelte grupper eller udvalg, da dét alt for hurtigt ville gøre folderen uaktuel. I stedet henvises til oplysningerne på side 2. Jeg opfordrer dig og så mange af vores medlemmer til at blive aktive i grupper og udvalg.vi tror på, at det bl.a. er gennem en tæt dialog med interesserede medlemmer, vi får udviklet vores politik og arbejdet hen mod det mål vi gik til valg på, nemlig at skabe Et helt Århus. Med venlig hilsen Morten Pless Formand din vej til indflydelse

4 børn og unge inspirationsgruppe Der skal arbejdes for at alle børn og unge får optimal sundhed, tryghed og trivsel, får glæde og selvværd, at de udvikler personlige, faglige, sociale og kulturelle kompetencer. Der skal arbejdes for at udvikle børns og unges respekt og ansvar både for sig selv og andre, herunder også evnen til at rumme forskellighed samt indgå i forpligtende fællesskaber i alle livets faser. Der skal gives børn og unge og deres familier mulighed for medbestemmelse i forhold til de enkelte tilbud og stilles krav om medansvar for børnenes udvikling. Vil du være med i debatten om hvordan? 4

5 inspirationsgruppe kultur og borgerservice Gruppen beskæftiger sig med politiske problemstillinger vedrørende kultur og borgerservice i kommunen, i regionen og på landsplan. Vi behandler konkrete politiske spørgsmål og tager del i udformningen af den socialdemokratiske politik på såvel kort som lang sigt. Hovedvægten i arbejdet er kulturpolitikken og den tilhørende borgerservice i Magistratsafdelingen i Århus Kommune, men vi skal skabe mulighed for en fornyet debat til gavn for både socialdemokratiske folkevalgte og for partiet som helhed. Vi arbejder med konkrete og aktuelle byrådssager, generelle og principielle kommunalpolitiske spørgsmål, samt fremtidige valgoplæg. Vi arbejder tæt sammen med byrådsgruppen om konkrete forslag, ideer og visioner til politisk behandling. Vi er bindeleddet for politiske synspunkter til alle led i den Socialdemokratiske organisation og til lokalsamfundet. Arbejdet i tilknytning til Byrådet er vores vigtigste arbejdsområde, men vi vil også være med til at give dynamik i debatten i Regionsråd og Folketing, samt partiet som helhed. Vores mål er at være med til at sætte dagsordenen i den offentlige debat, i stedet for kun at skulle forholde sig til andres dagsorden. din vej til indflydelse 5

6 inspirationsgruppe sociale forhold og beskæftigelse Gruppen arbejder med socialdemokratiske initiativer og forslag for Magistratsafdelingens område til inspiration for og i samarbejde med vores byrådsgruppe. Vi drøfter aktuelle politiske forhold og tiltag set ud fra vores valgprogram, og vil medvirke til at inspirere også regionalt og landspolitisk. Vi skal være med til at forme fremtidens Danmark. Vi søger også aktivt at medvirke med socialdemokratiske synspunkter i den daglige debat i pressen, radio og TV. Vores opgave er at give vores parlamentarikere og partimedlemmer maksimal politisk indflydelse og give vores parti en profil udadtil som et moderne og dynamisk parti med vilje til at forandre og inddrage borgere og medlemmer i udformning af det fremtidige Århus. 6

7 inspirationsgruppe sundhed og omsorg Gruppen beskæftiger sig med ældrepolitiske herunder sundhedspolitiske emner i Kommunen, i Regionen og på landsplan. Gruppen behandler ældrepolitiske spørgsmål og tager initiativ til forslag til den Socialdemokratiske ældrepolitik. Hovedvægten vil være ældrepolitikken Århus Kommune, men der skal skabe mulighed for en fornyet debat til gavn for både socialdemokratiske folkevalgte og for partiet. Gruppen skal bidrage til den ældrepolitiske/sundhedspolitiske dagsorden i såvel Socialdemokratiet som i den offentlige debat. Gruppen skal forholde sig til aktuelle byrådssager, generelle og principielle kommunalpolitiske spørgsmål, samt fremtidige valgoplæg. Gruppen skal inspirere byrådsgruppen til initiativer samt konkrete forslag, ideer og visioner. Gruppen skal medvirke til fornyet debat og dynamik til gavn for Byråd, Regionsråd og Folketing, samt partiet som helhed. Der skal være mulighed for at sætte dagsordenen i den offentlige debat, i stedet for kun at skulle forholde sig til andres dagsorden. På den måde er vi ikke bagefter udviklingen, men er selv med til at skabe den. din vej til indflydelse 7

8 teknik og miljø inspirationsgruppe Inspirationsgruppens arbejde er at idéudvikle, kvalificere og inspirere partiets politik på teknik og miljøområdet, der dækker byudvikling, miljøudvikling, boligpolitik, m.m. Herunder bl.a. at følge Kommuneplanen med henblik på udvikling af Århus i de kommende år. Inspirationsgruppen arbejder tæt sammen med byrådsgruppen og med reference til partiets fællesledelse. Inspirationsgruppen arbejder med såvel mere langsigtede temadebatter som aktuelle problemstillinger. Dette vil bl.a. kunne gennemføres ved afholdelse af møder for partiets medlemmer, enten i de/det berørte område eller for kommunen som helhed. Gruppens arbejde bygger også på eksterne oplægholdere og relevante besøg på institutioner etc. 8

9 udvalg aktivitetsudvalget Udvalget arbejder for at det socialdemokratiske samfundssyn står klart for den enkelte borger. Vi arbejder med at inspirere folkevalgte og partiets medlemmer til nytænkning og videreudvikling af partiets politik på kort og på langt sigt, og vi bidrager til at udvikle partiets organisation, så den kan være tidssvarende og fortsat tiltrække og engagere et bredt udsnit af befolkningen. Dette sker bl.a. ved: º at afholde af interne møder º at afholde offentlige møder º at afholde høringer º at afholde konferencer º at samarbejde på tværs i organisationen din vej til indflydelse 9

10 udvalg fagligt udvalg Fagligt Udvalg skal i samarbejde med socialdemokratiske fagklubber fremme de socialdemokratiske idéer i de faglige organisationer. Vi skal fremme og fastholde interessen for blandt fagligt aktive socialdemokrater at opstille til politiske valg, sikre at en faglig synsvinkel er naturligt til stede i socialdemokratiske debatter og programmer, fra kommunalt til landspolitisk regi og vi skal arbejde på at skabe et netværk, så socialdemokratiske tillidsfolk kender hinanden og kan kontakte hinanden for at sikre at socialdemokratiske, politiske standpunkter fremmes i den offentlige debat. organisatorisk-praktiske opgaver: º sikre fagligt fokuserede bidrag til partiets programmatiske debatter º fremme dannelsen af socialdemokratiske fagklubber, hvor disse ikke findes og være kontaktled mellem disse º være medarrangør af en fælles faglig 1. maj i Århus º sikre at Socialdemokratiet er organisatorisk og politisk til stede på den fælles faglige 1. maj º sikre at der afholdes et 1. maj møde i partiets regi 10

11 udvalg ligestillingsudvalget - Dagmars Døtre På trods af et århundredes vellykket kamp for kvinders rettigheder og muligheder i samfundet er mulighederne stadig ofte ulige. Udvalget vil inspirere, synliggøre og skabe debat om arbejde og lønforhold, uddannelse, familieliv, muligheder for deltagelse i politisk arbejde m.m. Udvalget vil støtte kvinder, som kæmper for frigørelse fra social, økonomisk, kulturel, etnisk, seksuel eller religiøs undertrykkelse. Udvalget vil arbejde imod enhver form for seksuel undertrykkelse herunder handel med kvinder, samt imod handlinger, f.eks. omskæring, der forårsager varige men på kvinder. Vi vil bl.a. sætte fokus på: º En lovgivning mv. som bygger på demokratiske principper om alles ligeværd og ligestilling med hensyn til rettigheder, muligheder, ansvar og pligter. º Muligheden for at indarbejde ligestilling og lige muligheder i den offentlige sektor (EU, Folketing, amter og kommuner). º Ligeløn og ligestilling. º Sammenhæng mellem arbejde og fritid. º Kvinders muligheder og repræsentation i det politiske liv. Udvalget Dagmars Døtre har fået navn efter socialdemokratiets Dagmar Petersen ( ). Hun var korrekturlæser ved Demokraten i Århus og blev i 1909 valgt som Århus første kvindelige byrådsmedlem. din vej til indflydelse 11

12 udvalg menighedsrådsudvalget Menighedsrådsudvalget arbejder primært med at afholde konferencer og debatmøder, især i forbindelse med valg til menighedsrådene hvert fjerde år. Det gør vi ved: º at fremme indbyrdes kontakt socialdemokratiske menighedsrådsmedlemmer imellem. º at fremme fælles synspunkter i den kirkepolitiske debat. º at fremme uddannelsen af socialdemokratiske menighedsrådsmedlemmer/-kandidater. º at fremme kontakten imellem socialdemokratiske menighedsrådsmedlemmer og partiforeningerne/byrådsgruppen omkring lokalpolitikken. Det gør vi først og fremmest ved at afholde møder for partiets medlemmer hvor vi får mulighed for at diskutere aktuelle emner. 12

13 strukturudvalget udvalg Strukturudvalget kan efter anmodning fra Fællesbestyrelsen drøfte og analysere organisatoriske forhold af betydning for Socialdemokratiet i Århus Kommune. Udvalget kan endvidere fremlægge konkrete forslag for Fællesbestyrelsen. Udvalget holder ikke faste møder, men træder sammen efter anmodning fra Fællesbestyrelsen med henblik på afklaring af konkrete problemstillinger. Fællesbestyrelsen skal sikre at alle fire valgkredse i Århus Kommune er repræsenteret i udvalget. din vej til indflydelse 13

14 hvad siger vedtægterne? 3. ( ) stk. 8. Fællesbestyrelsen kan nedsætte udvalg idé- og debatgrupper til at varetage opgaver af særlig karakter. Udvalg m.m. nedsat af Fællesbestyrelsen refererer løbende til denne. Udvalg m.m. er ansvarlige for repræsentantskabet og aflægger skriftlige beretninger på det ordinære repræsentantskabsmøde. ( ) 7. Inspirationsgrupper Formand for hver af de af Fællesbestyrelsen nedsatte inspirationsgrupper vælges ved almindeligt flertal på det ordinære repræsentantskabsmøde i lige år. Forretningsudvalget skal forud for indstilling af formand til en inspirationsgruppe høre den relevante inspirationsgruppe om forslag til formand. Ved afgang i utide vælger Fællesbestyrelsen på sit førstkommende ordinære møde ny formand for inspirationsgruppen for den resterende valgperiode. Alle kontingentbetalende medlemmer af en partiforening under Socialdemokratiet i Århus Kommune kan vælges til formand for en inspirationsgruppe. Forretningsordnens 3: Udvalg og arbejdsgrupper På første ordinære fællesbestyrelsesmøde efter det ordinære repræsentantskabsmøde indstiller Forretningsudvalget til Fællesbestyrelsens vedtagelse, hvilke udvalg og arbejdsgrupper der skal virke under Fællesbestyrelsen. Udvalg er faste, mens arbejdsgrupper er midlertidige og ophører til næste repræsentantskabsmøde. stk. 2. Formænd for udvalg/arbejdsgrupper Efter indstilling fra Forretningsudvalget udpeger Fællesbestyrelsen på første fællesbestyrelsesmøde efter det ordinære repræsentantskabsmøde formænd for de nye nedsatte udvalg og arbejdsgrupper. stk. 3. Kommissorier Formanden for hvert nedsat udvalg hhv. arbejdsgruppe fremlægger, på baggrund af Fællesbestyrelsens retningslinjer for udvalget hhv. arbejdsgruppens opgaver, på næstkommende ordinære Fællesbestyrelsesmøde forslag til udvalgets kommissorium til Fællesbestyrelsens godkendelse med virkning frem til udvalgets eller arbejdsgruppens beretning på næstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. stk. 4. Udvalgenes arbejde Udvalg og arbejdsgrupper bestemmer selv sin arbejdsform, sammensætning og evt. fordeling af tillidsposter. 7. Inspirationsgrupper Fællesbestyrelsen nedsætter under ansvar over for repræsentantskabet én inspirationsgruppe for hver magistratsafdeling i Århus kommune, bortset fra Borgmesterens Afdeling. Som inspirationsgruppe for Borgmesterens Afdeling virker Fællesbestyrelsen. fortsættes side 15>>>> 14

15 et par nyttige adresser Socialdemokratiet i Århus tlf Socialdemokratiet - hovedkontoret tlf www. socialdemokraterne.dk Byrådsgruppen formand: Hans Halvorsen Dan Jørgensen Hüseyin Arac Svend Auken René Skau Björnsson h t t p : //s - d i a l o g. d k /d e f a u l t. a s p x? site=reneskaubjornsson& Anne-Marie Meldgaard aspx?site=anne-mariemeldgaard& ********************************************************************************** stk. 2. Formål Inspirationsgrupperne virker som støtte for den socialdemokratiske byrådsgruppe og fællesbestyrelsen ved at udveksle synspunkter mellem medlemmerne og de socialdemokratiske byrådsmedlemmer med henblik på en fortsat udvikling af den socialdemokratiske politik, samt ved at kommunikere den socialdemokratiske politik inden for magistratsafdelingens område ud. stk. 3. Opgaver og ansvar Inspirationsgrupperne kan arbejde med alle dele af den relevante magistratsafdelings politiske udvikling heraf, herunder formidling af den socialdemokratiske politik inden for og uden for den socialdemokratiske partiorganisation. stk. 4. medlemmer Alle kontingentbetalende medlemmer af en socialdemokratisk partiforening i Århus Kommune har ret til at være medlem i én eller flere inspirationsgrupper. stk. 5. Vedligeholdelse og nye medlemmer Partiforeningerne bør jævnligt opfordre deres medlemmer til at melde sig til arbejdet i inspirationsgrupperne. stk. 8. konstituering Inspirationsgrupperne bestemmer selv sin arbejdsform, sammensætning og evt. fordeling af tillidsposter. stk. 9. Byrådsgruppen Det forventes at byrådsgruppen deltager i den/de inspirationsgruppemøder, der svare til byrådsmedlemmernes respektive udvalgsposter. din vej til indflydelse 15

16

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere